Kapitola 35 Boží Synové lokálního vesmíru

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 35

Boží Synové lokálního vesmíru

35:0.1 (384.1) BOŽÍ Synové, kteří vám byli představeni v předchozích kapitolách, mají svůj původ v Ráji. Jsou potomci božských Vládců vesmírných sfér. Z první kategorie synovstva Ráje, Synů Tvořitelů, je v Nebadonu pouze jeden, Michael, otec našeho lokálního vesmíru a jeho vládce. Z druhé kategorie synovstva Ráje, Avonalů neboli Autoritativních Synů, má Nebadon plnou kvótu—1062 Synů. A tito „menší Kristové“ jsou stejně výkonní a všemohoucí ve svých planetárních poskytnutích jako byl Tvořitel a Syn Vládce na Urantii. Představitelé třetí kategorie, Synové původu v Trojici, nejsou v lokálním vesmíru zaregistrováni, ale já usuzuji, že v Nebadonu je patnáct až dvacet tisíc Synů Trojice-Učitelů, nepočítaje do toho 9 642 zaregistrovaných pomocníků, trinitarizovaných tvory. Tito Daynalové nejsou ani soudci, ani správní úředníci; jsou nad_-učitelé.

35:0.2 (384.2) Typy Synů, které se chystáme popisovat, mají původ v lokálním vesmíru; jsou potomci Rajského Syna, který je vytvořil z různých spojeních s Vesmírným Mateřským Duchem. V tomto popisování se objeví následující kategorie synů lokálního vesmíru:

35:0.3 (384.3) 1. Synové-Melkísedekové.

35:0.4 (384.4) 2. Synové-Vorondadekové.

35:0.5 (384.5) 3. Synové-Lanonandekové.

35:0.6 (384.6) 4. Synové-Nositelé Života.

35:0.7 (384.7) Trojité Rajské Božstvo vytváří tři kategorie synovstva: Michaely, Avonaly a Daynaly. Dvojité Božstvo lokálního vesmíru, Syn a Duch, také vytváří tři vysoké kategorie Synů: Melkísedeků, Vorondadeků a Lanonandeků; dosáhnuvši tohoto trojitého vyjádření, spojí se s následující úrovní Boha Sedmidílného a vytvoří všestrannou kategorii Nositelů Života. Tyto bytosti jsou klasifikovány jako sestupní Boží Synové, ale představují unikátní a originální formu vesmírného života. Jejich popis zabere celou příští kapitolu.

1. Otec Melkísedek

35:1.1 (384.8) Po vytvoření bytostí pro osobní podporu, jako Jasná Ranní Hvězda a jiné administrativní bytosti, v souladu s božským záměrem a tvůrčími plány daného vesmíru vznikne nová forma tvořivého sloučení Syna Tvořitele a Tvořivého Ducha—Dcera Nekonečného Ducha lokálního vesmíru. Osobitý potomek, vyplývající z tohoto tvořivého partnerství, je první Melkísedek—Otec Melkísedek—unikátní bytost, která pak spolupracuje se Synem Tvořitelem a Tvořivým Duchem, aby stvořili celou stejnojmennou skupinu.

35:1.2 (385.1) Ve vesmíru Nebadon působí Otec Melkísedek jako první výkonný společník Jasné Ranní Hvězdy. Gabriel se stará více o vesmírné plánování, Melkísedek o praktické procesy. Gabriel předsedá řádně ustanoveným tribunálům a dozorčím radám Nebadonu, Melkísedek řídí speciální, mimořádné a krizové komise a poradní orgány. Gabriel a Otec Melkísedek nejsou nikdy současně nepřítomni v Salvingtonu, protože v nepřítomnosti Gabriela působí Otec Melkísedek jako nejvyšší výkonný činitel v Nebadonu.

35:1.3 (385.2) Všichni Melkísedekové našeho vesmíru byli vytvořeni v průběhu jednoho tisíciletí standardního času Synem Tvořitelem a Tvořivým Duchem ve spojení s Otcem Melkísedekem. Protože jde o kategorii synovstva, jehož jeden člen působil jako spolutvůrce, pocházejí Melkísedekové částečně ze sebe sama a proto jsou kandidáty pro uskutečnění božského typu samosprávy. Oni si pravidelně volí svého vlastního správního nadřízeného na dobu sedmi let standardního času a jinak působí jako samoregulovatelná kategorie, i když první Melkísedek uplatňuje určité zděděné spolurodičovské výsady. Čas od času tento Otec Melkísedek pověří některé členy svého řádu, aby působili jako speciální Nositelé života na midsonitních světech, což jsou typy obydlených planet, které až dosud nebyly na Urantii odhaleny.

35:1.4 (385.3) Melkísedekové nepůsobí ve větší míře mimo lokální vesmír, pouze tehdy, když jsou povoláni jako svědci v nerozhodných záležitostech před tribunály supervesmírů a když jsou jmenováni speciálními velvyslanci, což se někdy stává, reprezentují jeden vesmír v jiném vesmíru daného supervesmíru. První, čili prvorozený Melkísedek každého vesmíru má trvalou volnost cestovat do sousedních vesmírů, nebo do Ráje s misemi, týkajících se zájmů a povinností svého řádu.

2. Synové Melkísedekové

35:2.1 (385.4) Melkísedekové jsou první kategorií božských Synů, dostatečně blízkých k životu nižších tvorů, aby mohli být nápomocní při zdokonalování smrtelníků a sloužit evolučním rasám bez nutnosti inkarnace. Tito Synové jsou svojí přirozeností uprostřed význačného sestupu osobnosti, svým původem se řadí přibližně do poloviny mezi nejvyšší Božskost a nejnižší úroveň života tvorů s vlastní vůlí. Proto se stali přirozenými prostředníky mezi vyššími a božskými úrovněmi existence a nižšími, dokonce i materiálními formami života na evolučních světech. Serafské řády, andělé, pracují s radostí s Melkísedeky; vlastně, všechny formy inteligentního života nacházejí v těchto Synech ohleduplné přátele, laskavé učitele a moudré poradce.

35:2.2 (385.5) Melkísedekové jsou samosprávným řádem. V tomto unikátním společenství se setkáváme s prvním pokusem sebeurčení na straně bytostí lokálního vesmíru a jsme svědky nejvyššího typu opravdové samosprávy. Tito Synové vytvářejí svůj vlastní systém pro organizování své skupiny a řízení domovské planety, a také pro šest přidružených sfér s jejich podřízenými světy. A je nutno vyzdvihnout, že oni nikdy nezneužili svých výsad; ani jednou v celém supervesmíru Orvontonu se tito Melkísedekovi Synové nikdy nezpronevěřili své víře. Oni jsou nadějí pro každou vesmírnou skupinu, která usiluje o samosprávu; jsou modelem a učiteli systému samosprávy pro všechny sféry Nebadonu. Všechny kategorie inteligentních bytostí, nadřízených na vyšších sférách a podřízených na nižších, nadšeně vychvalují řídící systém Melkísedeků.

35:2.3 (386.1) Kategorie Melkísedekových Synů zaujímá postavení a odpovědnost nejstaršího syna ve velké rodině. Podstatná část jejich práce je běžná a poněkud mechanická, ale většinou je nepovinná a naprosto dobrovolně přijatá. Většina mimořádných shromážděních konaných v Salvingtonu jsou svolána na návrh Melkísedeků. Z vlastní iniciativy tito Synové dohlížejí na svůj rodný vesmír. Udržují samosprávný organizační systém, věnující se shromažďování vesmírných informací a podávají Synu Tvořiteli pravidelně zprávy, nezávisle na všechna hlášení, přicházející do hlavního centra vesmíru přes regulární správní orgány, zabývající se běžnou administrativou dané oblasti. Oni jsou svojí podstatou nezaujatými pozorovateli; mají plnou důvěru všech druhů inteligentních bytostí.

35:2.4 (386.2) Melkísedekové působí v určených oblastech jako mobilní poradenské a posudkové rady. Tito vesmírní Synové se vypravují do světů v malých skupinách, aby tam sloužili jako poradní komise, studovali svědectví, přijímali doporučení a působili jako poradci a tím pomáhali urovnat závažnější problémy a vyřešit vážné neshody, které se při řízení evolučních sfér čas od času objeví.

35:2.5 (386.3) Tito nejstarší Synové vesmíru jsou hlavními pomocníky Jasné Ranní Hvězdy při vykonávání příkazů Syna Tvořitele. Když některý z Melkísedeků odchází do vzdáleného světa jménem Gabriela, může pro splnění svého daného poslání vystupovat jménem svého odesílatele a v takovém případě se objeví na planetě svého úkolu s plnou pravomocí Jasné Ranní Hvězdy. Bývá tomu tak především na těch sférách, na kterých se ještě neobjevili vyšší Synové v podobě tvorů dané oblasti.

35:2.6 (386.4) Když Syn Tvořitel započne svoji cestu poskytnutí sebe sama na evolučním světě, odchází sám, ale když zahájí poskytnutí jeden z jeho Rajských bratrů, Synů Avonalů, doprovází ho dvanáct pomocníků Melkísedeků, kteří velmi účinně přispívají k úspěchu poskytovací mise. Oni také pomáhají Rajským Avonalům při soudních misích na obydlených světech a při těchto úkolech jsou Melkísedekové viditelní smrtelníkům, jestli se stejným způsobem projevuje Syn Avonal.

35:2.7 (386.5) Neexistuje žádný aspekt duchovních potřeb planet, který by nevyžadoval jejich službu.To jsou ti učitelé, kteří tak často pomohou celým světům s vyšší úrovní života získat plné a konečné uznání Syna Tvořitele a jeho Rajského Otce.

35:2.8 (386.6) Moudrost Melkísedeků je téměř dokonalá, ale nejsou ve svých úsudcích neomylní. Když byli odloučeni a osamoceni na planetárních misích, někdy chybovali v méně závažných záležitostech, to znamená, že se rozhodli udělat určité věci, které potom jejich nadřízení neodsouhlasili. Taková chyba v úsudku vyřadí dočasně Melkísedeka ze služby až do té doby, kdy přijde do Salvingtonu a při slyšení se Synem Tvořitelem dostane pokyny, které mu umožní zbavit se účinně disharmonie, která zapříčinila neshodu s jeho druhy; a třetího dne, po nápravném odpočinku, se znovu vrací do služby. Ale tato nepodstatná pochybení v činnosti Melkísedeků se stala v Nebadonu málokdy.

35:2.9 (387.1) Tito Synové nejsou zvětšujícím se řádem; jejich počet je stálý, i když v každém lokáním vesmíru je různý. Počet Melkísedeků, zaregistrovaných na jejich hlavní planetě v Nebadonu, přesahuje deset milionů.

3. Světy Melkísedeků

35:3.1 (387.2) Melkísedekové mají svůj vlastní svět blízko Salvingtonu, hlavního řídícího centra lokálního vesmíru. Tato sféra, nazývána Melkísedek, je pilotním světem salvingtonského okruhu sedmdesáti primárních sfér, z nichž každou oblétá šest přidružených sfér, věnující se speciálním aktivitám. O těchto úžasných sférách—sedmdesát základních a 420 přidružených—se často mluví jako o Univerzitě Melkísedeků. Vzestupní smrtelníci ze všech souhvězdích Nebadonu projdou vzdělávacím procesem na všech 490 světech pro získání povolení k pobytu na Salvingtonu. Ale vzdělávání vzestupných smrtelníků je pouze jednou z mnoha rozmanitých aktivit, probíhajících na salvingtonské kupě architektonických sfér.

35:3.2 (387.3) 490 sfér salvingtonského okruhu je rozděleno do deseti skupin, z nichž každá obsahuje sedm základních sfér a čtyřicet dva přidružených sfér. Každá z těchto skupin je pod obecným dohledem některého z vyšších řádů vesmírného života. První skupina, zahrnující pilotní svět a dalších šest primárních sfér v kroužícím planetárním procesí, je pod vedením Melkísedeků. Ke světům Melkísedeků patří následující sféry:

35:3.3 (387.4) 1. Pilotní svět—domovský svět Synů Melkísedeků.

35:3.4 (387.5) 2. Svět, ve kterém se nacházejí školy fyzického života a laboratoře živých energií.

35:3.5 (387.6) 3. Svět morontiálního života.

35:3.6 (387.7) 4. Sféra počátečního duchovního života.

35:3.7 (387.8) 5. Svět středního duchovního života.

35:3.8 (387.9) 6. Sféra pokročilého duchovního života.

35:3.9 (387.10) 7. Oblast harmonického a nejvyššího uvědomování si sebe sama.

35:3.10 (387.11) Šest přidružených světů každé z těchto sfér Melkísedeků se věnuje aktivitám, vztahující se k činnosti příslušné primární sféry.

35:3.11 (387.12) Pilotní svět, sféra Melkísedek, je obvyklým shromažďovacím místem pro všechny bytosti, které jsou zapojeny do vzdělávání a oduševňování vzestupných smrtelníků času a prostoru. Pro vzestupnou bytost je tento svět pravděpodobně nejzajímavějším místem v celém Nebadonu. Všichni evoluční smrtelníci, kteří absolvují výuku v souhvězdích, jsou dopraveni na Melkísedek, kde jsou zapojeni do výchovného režimu a duchovního rozvoje vzdělávacího systému Salvingtonu. A vy nikdy nezapomenete vaše reakce na první den života na tomto unikátním světě, a dokonce ani potom, až dosáhnete váš cíl—Ráj.

35:3.12 (387.13) Vzestupní smrtelníci bydlí na světě Melkísedek i když pokračují ve svém výcviku na šesti okružních planetách specializovaného vzdělávání. A tato metoda se dodržuje během celého jejich pobytu na sedmdesáti vzdělávacích světech─primárních sfér salvingtonského okruhu.

35:3.13 (387.14) Početné bytosti, pobývající na šesti přidružených světech sféry Melkísedek, věnují svůj čas mnoha různým aktivitám, ale pokud se jedná o činnost vzestupných smrtelníků, tyto satelitní světy se věnují následujícím speciálním aspektům studia:

35:3.14 (388.1) 1. Sféra číslo jedna se zabývá hodnocením počátečního planetárního života vzestupných smrtelníků. Tato práce se vykonává ve třídách, složených ze smrtelných bytostí, pocházejících z jednoho světa. Bytosti, které přišly z Urantie, sledují takové empirické hodnocení společně.

35:3.15 (388.2) 2. Specifičnost činnosti druhé sféry spočívá v podobném hodnocení zkušeností, prodělaných na obytných světech, obíhajících okolo hlavního řídícího světa lokální soustavy.

35:3.16 (388.3) 3. Hodnocení na této třetí sféře se vztahuje k pobytu na hlavním světě lokální soustavy a zahrnuje činnosti v ostatních architektonických světech, které jsou součástí řídícího světa soustavy.

35:3.17 (388.4) 4. Čtvrtá sféra se zaobírá hodnocením zkušeností ze sedmdesáti přidružených světů souhvězdí a jejich příslušných sfér.

35:3.18 (388.5) 5. Na páté sféře se provádí hodnocení pobytu vzestupného smrtelníka na hlavním řídícím světě sohvězdí.

35:3.19 (388.6) 6. Čas na sféře číslo šest je zasvěcen úsilí stanovit vzájemný vztah mezi těmito pěti epochami a tak dosáhnout sladění předchozích zkušeností jako přípravu pro vstup do základních škol vesmírné výuky Melkísedeků.

35:3.20 (388.7) Školy pro řízení vesmíru a duchovní moudrosti jsou umístěny na domovském světě Melkísedeků, kde se také nacházejí školy, věnující se jednomu směru studia, jako je energie, hmota, organizace, komunikace, archivace záznamů, etika a typologie tvorů.

35:3.21 (388.8) V Melkísedekově Univerzitě Duchovnosti všechny řády—dokonce Rajské řády─Božích Synů spolupracují s Melkísedeky a serafskými učiteli v přípravě velkého množství bytostí, které jsou vysílány jako evangelové osudu, hlásající duchovní svobodu a božské synovství i v těch nejvzdálenějších světech vesmíru. Tato specifická fakulta Melkísedkovy Univerzity je vyhrazena pouze pro daný vesmír; nejsou zde přijímáni stážisté z jiných oblastí.

35:3.22 (388.9) Nejvyšší vyučovací kurz vesmírného řízení je přednášen Melkísedeky na jejich domovském světě. Tato Univerzita Vyšší Etiky je vedena prvním Otcem Melkísedekem. Právě do těchto škol posílají různé vesmíry studenty na výměnu. Přestože mladý vesmír Nebadon stojí dole na žebříčku vesmírů, pokud se jedná o duchovní úroveň a vysoký etický rozvoj, naše organizační potíže udělaly z celého vesmíru obrovskou kliniku pro ostatní sousední tvoření, takže fakulty Melkísedeků jsou přeplněny výměnnými studenty a pozorovateli z jiných oblastí. Kromě velmi rozsáhlé skupiny lokálních studentů, Melkísedekovy školy pravidelně navštěvuje více než sto tisíc studentů z jiných regionů, protože řád Melkísedeků v Nebadonu je proslulý v celém Splandonu.

4. Speciální práce Melkísedeků

35:4.1 (388.10) Vysoce specializovaný obor v působení Melkísedeků má co do činění s dohledem nad postupnou morontiální cestou vzestupných smrtelníků. Podstatná část této přípravy je vedena trpělivými a moudrými serafskými pomocníky, kterým asistují smrtelníci, kteří dosáhli relativně vyšších vesmírných úrovní, ale celý tento vzdělávací proces je pod obecným dohledem Melkísedeků v součinnosti se Syny Trojice-Učiteli.

35:4.2 (389.1) Přestože se řády Melkísedeků věnují především obrovskému vzdělávacímu procesu a režimu empirické výuky v lokálním vesmíru, rovněž vykonávají unikátní úkoly a za neobvyklých okolností. Ve vyvíjejícím se vesmíru, majícím potenciál pro asi deset milionů obydlených světů, je nevyhnutelné, že se přihodí mnoho neobvyklých věcí a právě v takových nepředvídaných situacích zasahují Melkísedekové. Na Edentii, hlavním řídícím centru vašeho souhvězdí, jsou známí jako pohotovostní Synové. Jsou vždy připraveni zasáhnout ve všech případech pohotovosti—fyzické, intelektuální a duchovní—ať je to na planetě, v soustavě, v souhvězdí či ve vesmíru. Kdekoliv a kdykoliv je nutná mimořádná pomoc, pokaždé tam najdete jednoho či více Synů Melkísedeků.

35:4.3 (389.2) Když hrozí neúspěch některému z plánovaných záměrů Syna Tvořitele, jdou tam Melkísedekové, aby poskytli pomoc. Ale zřídkakdy jsou Melkísedekové povoláni, aby řešili vzniklou hříšnou vzpouru, takovou, jaká se odehrála v Satanii.

35:4.4 (389.3) Melkísedekové jsou první, kteří zasahují ve všech naléhavých případech jakékoliv povahy na všech světech, kde žijí tvorové vlastní vůle. Oni někdy jednají jako dočasní dohlížitelé na vzpurných planetách a slouží tam jako nucení správci chybující planetární vlády. V době planetární krize, tito Synové Melkísedekové slouží v mnoha unikátních funkcích. Je to snadné pro takového Syna udělat se viditelným pro smrtelné bytosti a někdy se některý člen tohoto řádu dokonce vtělí do lidského těla. Sedmkrát v historii Nebadonu Melkísedek sloužil na evolučním světě v podobě smrtelného těla a při různých příležitostech se tito Synové objevili v podobě jiných řádů vesmírných tvorů. Oni jsou opravdu všestrannými a ochotnými pomocníky v nouzi pro všechny vesmírné inteligence a pro všechny světy a soustavy světů.

35:4.5 (389.4) Melkísedek, který žil na Urantii v době Abrahama, byl místně známý jako Princ Šálemský, protože vedl malou kolonii hledačů pravdy, kteří žili v místě zvaném Šálem. On se dobrovolně vtělil do lidského těla, a bylo to se souhlasem s Melkísedeky, kteří byli prozatímními správci planety a obávali se, že by mohlo uhasnout světlo života během období, narůstajícího duchovního temna. On posílil pravdu své doby a bezpečně ji předal Abrahamovi a jeho druhům.

5. Synové Vorondadekové

35:5.1 (389.5) Po vytvoření osobních pomocníků a první skupiny všestranných Melkísedeků, Syn Tvořitel a Tvořivý Duch lokálního vesmíru navrhli a vytvořili druhou významnou a víceúčelovou kategorii vesmírného synovstva, Vorondadeků. Ti jsou všeobecně více známí jako Otcové Souhvězdích, protože jeden ze Synů této kategorie je vždy v čele vlády každého souhvězdí ve všech lokálních vesmírech.

35:5.2 (389.6) Počet Vorondadeků se v každém lokálním vesmíru různí a v Nebadonu je zaregistrován přesně jeden milion těchto bytostí. Tito Synové, stejně jako jejich rovnocenní druhové Melkísedekové, nemají schopnost reprodukce. Neexistuje žádná známá metoda, pomocí které by mohli zvětšit svůj počet.

35:5.3 (389.7) V mnoha ohledech jsou tito Synové samosprávným orgánem; jako jednotlivci nebo skupiny, a také jako celá kategorie, mají do značné míry právo na sebeurčování, podobně jako řád Melkísedeků, ale Vorondadekové nemají tak velký rozsah svých aktivit. Oni se svým bratrům Melkísedekům nevyrovnají v jejich neobyčejně vysoké všestrannosti, jsou mnohem více spolehlivější a výkonnější jako vládci a prozíraví správci. Vorondadekové se v administrativních činnostech ani nevyrovnají svým podřízeným, Lanonandekům—Vládcům Soustav, ale převyšují všechny kategorie vesmírného synovstva ve stálosti cíle a v božském úsudku.

35:5.4 (390.1) Přestože usnesení a rozhodnutí tohoto řádu Synů je vždy v souladu s duchem božského synovstva a v harmonii se zásadami Syna Tvořitele, stalo se jim, že byli předvoláni před Syna Tvořitele za pochybení a také byly případy, že technické detaily jejich usneseních byly někdy změněny na základě odvolání k nevyšším soudům vesmíru. Ale tito Synové zřídkakdy udělají chybu a nikdy se nevzbouřili; ani jednou v celé historii Nebadonu žádný Vorondadek neznevážil vládu vesmíru.

35:5.5 (390.2) Služba Vorondadeků v lokálních vesmírech je rozsáhlá a rozmanitá. Oni slouží jako velvyslanci v jiných vesmírech a jako konzulové zastupují souhvězdí v rámci svého rodného vesmíru. Ze všech kategorií synovstva lokálního vesmíru jsou to právě oni, kterým je nejčastěji svěřena nejvyšší pravomoc rozhodování při řešení krizových vesmírných situací.

35:5.6 (390.3) Na izolovaných a v duchovní temnotě pohroužených světech—na těch sférách, které kvůli vzpouře a selhání zakoušejí planetární izolaci—je obvykle přítomen Vorondadek jako pozorovatel až do doby obnovení normálního stavu. V některých naléhavých případech tento Nejsvrchovanější má právo použít absolutní a rozhodující moc nad každou nebeskou bytostí, přidělenou na dané planetě. Na Salvingtonu jsou záznamy o tom, že Vorondadekové někdy takové právo uplatnili jako Nejsvrchovanější správci takových planet. A toto dokonce také platí i na obydlených světech, které nebyly dotčeny vzpourou.

35:5.7 (390.4) Často sbor dvanácti nebo více Synů Vorondadeků zasedá jako vyšší soud, který posuzuje a přezkoumává speciální případy, týkající se stavu planet, nebo soustav. Ale jejich práce je především zaměřena na zákonodárné činnosti ve vládách svých rodných souhvězdích. Důsledkem všech těchto služeb, Synové Vorondadekové se stali historiky lokálních vesmírů; oni jsou osobně obeznámeni se všemi politickými převraty a sociálními otřesy na obydlených světech.

6. Otcové souhvězdích

35:6.1 (390.5) Nejméně tři Vorondadekové jsou určeni k řízení každého z jednoho sta souhvězdích lokálního vesmíru. Tito Synové jsou vybráni Synem Tvořitelem a jsou zplnomocněni Gabrielem jako Nejsvrchovanější pro službu v souhvězdích na dobu jednoho dekamilenia—10 000 standardních roků, asi 50 000 roků urantijského času. Vládnoucí Nejsvrchovanější, Otec Souhvězdí, má dva spolupracovníky, staršího a mladšího. Při každé výměně vládního systému se stane starší spolupracovník hlavou vlády, mladší převezme povinnosti staršího, zatímco nezmocnění Vorondadekové, pobývající na světech Salvingtonu navrhnou jednoho ze svých řad jako kandidáta na převzetí povinností mladšího spolupracovníka. Tímto způsobem, v souladu se současnými postupy, každý z Nejsvrchovanějších vládců slouží v hlavním řídícím centru souhvězdí tři dekamilenia, což je asi 150 000 let urantijského času.

35:6.2 (390.6) Sto Otců Souhvězdích, řídící hlavy vlád souhvězdích, tvoří nejvyšší poradní kabinet Syna Tvořitele. Tato rada se velmi často schází v hlavním řídícím centru vesmíru a je neomezena v rozsahu a dosahu svých rozhodnutích, ale její činnost se týká hlavně blaha souhvězdích a sjednocení administrativy celého lokálního vesmíru.

35:6.3 (391.1) Když Otec Souhvězdí koná své povinnosti v hlavním řídícím centru vesmíru, tak jak tomu často bývá, starší spolupracovník se stává zastupujícím vykonavatelem záležitostí souhvězdí. Běžná činnost staršího spolupracovníka je zaměřena na dohlížení nad duchovními otázkami, zatímco mladší spolupracovník se osobně věnuje fyzickému zabezpečení souhvězdí. Ale, nikdy se žádný důležitý plán neuskuteční, pokud se neshodnou všichni tři Nejsvrchovanější na všech detailech provedení.

35:6.4 (391.2) Celý mechanismus duchovní výměny informací a komunikačních kanálů je Nejsvrchovanějším souhvězdím k dispozici. Jsou v dokonalém spojení se svými nadřízenými na Salvingtonu a se svými podřízenými, vládci lokálních soustav. Často se s těmito Vládci Soustav scházejí na poradách, aby projednali stav souhvězdí.

35:6.5 (391.3) Nejsvrchovanější mají kolem sebe sbor poradců, jejichž počet a složení se mění v závislosti na přítomnosti různých skupin v řídícím centru a také podle měnících se místních potřeb. V době velkého vytížení mohou požádat, a rychle obdrží, dodatečné Syny řádu Vorondadeků, aby jim pomohli s administrativní prací. Vaše vlastní souhvězdí Norlatiadek je v současné době řízeno dvanácti Syny Vorondadeky.

7. Světy Vorondadeků

35:7.1 (391.4) Druhá skupina ze sedmi světů ve skupině sedmdesáti primárních sfér, obklopujících Salvington, je složena z planet Vorondadeků. Každá z těchto sfér, spolu s jejími šesti obíhajícími družicemi, se věnuje speciálnímu aspektu činnosti Vorondadeků. Na těchto čtyřiceti devíti sférách vzestupní smrtelníci dosáhnou vrcholu svého vzdělávání v oblasti vesmírného zákonodárství.

35:7.2 (391.5) Vzestupní smrtelníci se již zúčastnili zasedání zákonodárných orgánů jako přísedící, když působili v řídících centrech souhvězdích, ale tady, na těchto světech Vorondadeků, se podílejí na ustanoveních současné zákonodárné moci lokálního vesmíru pod dozorem starších Vorondadeků. Taková ustanovení jsou určena k tomu, aby koordinovala rozdílná prohlášení samosprávných zákonodárných shromážděních jednoho sta souhvězdích. Vzdělání, získané na školách Vorondadeků, není překonáno dokonce ani na Uverse. Tato výuka je postupná, začíná na první sféře, s doplňující činností na jejích šesti družicích, pokračuje dále přes zbývajících šest sfér a jejich přidružených skupin družic.

35:7.3 (391.6) Na těchto světech učení a odborné praxe se vzestupní smrtelníci seznámí s celou řadou nových činností. My nemáme zakázáno popsat tyto nové a netušené aktivity, ale cítíme beznaděj nad naší neschopností vyobrazit tyto činnosti materiální mysli smrtelných bytostí. Nedostává se nám slov, abychom vyjádřili smysl těchto božských aktivit a neexistují žádné podobné lidské činnosti, které by se mohly použít jako názorné příklady těchto nových profesí vzestupných smrtelníků, kterým se věnují během svého studia na těchto čtyřiceti devíti světech. Na těchto světech Vorondadeků salvingtonského okruhu je také soustředěno ještě mnoho dalších činností, které nejsou součástí vzestupného programu.

8. Synové Lanonandekové

35:8.1 (392.1) Po vytvoření Vorondadeků, Syn Tvořitel a Vesmírný Mateřský Duch se spojí za účelem vytvoření třetí kategorie vesmírného synovstva, Lanonandeků. Přestože se zabývají různými úkoly, týkající se řízení soustav, jsou nejznámější jako Vládci Soustav—správci lokálních soustav—a také jako Planetární Princové—vedoucí představitelé správních systémů obydlených světů.

35:8.2 (392.2) Poněvadž tyto bytosti jsou vytvořené později a—pokud se jedná o úrovně božskosti—jsou nižší kategorií synovstva, musely projít určitými kurzy výuky na světech Melkísedeků, aby byly připraveny pro následné služby. Byly prvními studenty na Univerzitě Melkísedeků a byly přezkoušeny a klasifikovány svými učiteli a zkoušejícími Melkísedeky podle svých schopností, osobitosti a znalostí.

35:8.3 (392.3) Vesmír Nebadon začíná svoji existenci s přesně dvanácti miliony Lanonandeky a když projdou přes sféry Melkísedeků, po závěrečných testech jsou rozděleni do tří skupin:

35:8.4 (392.4) 1. Primární Lanonandekové. V nejvyšší kategorii bylo 709 841 Lanonandeků. Tito Synové jsou nastávající Vládci Soustav a asistenti nejvyšších rad souhvězdích a poradci ve vyšších správních orgánech vesmíru.

35:8.5 (392.5) 2. Sekundární Lanonandekové. Tato kategorie absolventů Melkísedeka měla 10 234 601 Lanonandeků. Tito Synové jsou zařazeni jako Planetární Princové a k zálohám této kategorie.

35:8.6 (392.6) 3. Terciární Lanonandekové. Tato skupina obsahovala 1 055 558 Lanonandeků. Tito Synové působí jako podřízení asistenti, poslové, opatrovatelé, pověřenci, pozorovatelé a vykonávají rozmanité povinnosti v soustavě a její jednotlivých světech.

35:8.7 (392.7) Na rozdíl od evolučních bytostí, tito Synové nemohou postupovat z jedné skupiny do druhé. Když prodělají přípravu u Melkísedeků a jsou jednou prozkoušeni a klasifikováni, slouží nepřetržitě v kategorii, ke které byli přiděleni. Tito Synové nemají schopnost rozmnožování; jejich počet ve vesmíru se nemění.

35:8.8 (392.8) V zaokrouhlených číslech je řád Synů Lanonandeků roztříděn na Salvingtonu následujícím způsobem:

35:8.9 (392.9) Vesmírní koordinátoři a poradci souhvězdích100 000

35:8.10 (392.10) Vládci Soustav a asistenti600 000

35:8.11 (392.11) Planetární Princové a záloh10 000 000

35:8.12 (392.12) Sbor poslů400 000

35:8.13 (392.13) Pečovatelé a zaznamen100 000

35:8.14 (392.14) Záložní sb800 000

35:8.15 (392.15) I když jsou Lanonandekové poněkud nižší kategorií synovstva než Melkísedekové a Vorondadekové, prokazují mnohem důležitější službu v podřízených útvarech vesmíru, protože jsou schopni se více přiblížit nižším tvorům inteligentních ras. Jim také hrozí větší nebezpečí, že sejdou z cesty, že se odchýlí od přípustných metod vesmírného řízení. Ale tito Lanonandekové, především však primární kategorie, jsou nejschopnější a nejvšestrannější ze všech organizátorů lokálního vesmíru. Pokud se jedná o administrativní schopnosti, převyšuje je pouze Gabriel a jeho neodhalení spolupracovníci.

9. Vládci Lanonandekové

35:9.1 (393.1) Lanonandekové jsou trvalými vládci planet a střídajícími se vládci soustav. Takový Syn vládne nyní na Jerusemu, hlavním řídícím centru vaší lokální soustavy obydlených světů.

35:9.2 (393.2) Vládci Soustav vládnou ve dvojčlenné nebo trojčlenné komisi v hlavním řídícím centru každé soustavy obydlených světů. Otec souhvězdí jmenuje jednoho z Lanonandeků vládcem jednou za deset tisíc let. Někdy se vedoucí tria nezmění; taková záležitost závisí zcela na rozhodnutí vládců souhvězdích. Osobní sestavení vlád soustav se nemění nenadále pokud nenastane nějaká tragedie.

35:9.3 (393.3) Když Vládci Soustav nebo jejich asistenti jsou odvoláni, jejich místa zaujmou ti, které vybere ze záloh daného řádu nejvyšší rada v hlavním řídícím centru souhvězdí. Tato skupina je na Edentii větší než bývá obvyklý průměr.

35:9.4 (393.4) Nejvyšší rady Lanonandeků jsou umístěny v řídících centrech jednotlivých souhvězdích. Tomuto orgánu předsedá starší Nejsvrchovanější spolupracovník Otce Souhvězdí, zatímco mladší spolupracovník dohlíží na zálohy sekundární kategorie.

35:9.5 (393.5) Vládci Souhvězdích jsou věrni svému jménu; mají téměř absolutní moc při řízení místních záležitostí na obydlených světech. Mají téměř otcovský vztah k Planetárním Princům, Materiálním Synům a pomáhajícím duchům. Jejich osobní držení moci je téměř úplné. Tito vládci nejsou pod dohledem pozorovatelů Trojice ze středního vesmíru. Jsou správním útvarem lokálního vesmíru a jsou odpovědní za prosazování zákonodárných předpisů i jako vykonavatelé soudních rozsudků a představují jediné místo v celé vesmírné administrativě, kde osobní neloajálnost vůči záměrům Syna Michaela se může snadno a rychle zabydlet a pokusit se prosadit.

35:9.6 (393.6) Náš lokální vesmír je nešťastný v tom, že přes sedm set Synů řádu Lanonandeků se vzbouřilo proti vesmírné vládě a tím přivodili chaos v několika soustavách a na četných planetách. Pouze tři ze všech těch, kteří selhali, byli Vládci Soustav; prakticky všichni tito Synové patřili k druhé a třetí kategorii—Planetárním Princům a terciárním Lanonandekům.

35:9.7 (393.7) Většina z těchto Synů, kteří propadli v čestnosti, neprojevují žádnou vadu při jejich tvoření. Oni by mohli být vytvořeni božsky dokonalí, ale byli vytvořeni tak, aby lépe rozuměli a přiblížili se evolučním tvorům, obývající světy času a prostoru.

35:9.8 (393.8) Náš vesmír, s výjimkou vesmíru Henselon, ze všech lokálních vesmírů v celém Orvontonu ztratil největší počet Synů této kategorie. Na Uverse panuje shoda názorů, že my máme v Nebadonu tolik administrativních potíží, protože naši Synové řádu Lanonandeků byli vytvořeni s velkým stupněm osobní svobody volby a plánování. Já o tomto nemluvím ve smyslu kritiky. Tvořitel našeho vesmíru má plnou moc a právo takto jednat. Naši vysocí vládcové se domnívají, že i když tak svobodně smýšlející Synové způsobí značné potíže v ranních epochách vesmíru, když se však potom věci plně prosejí a s konečnou platností usadí, míra posílení vyšší loajálnosti a větší vůle pro službu ze strany těchto důkladně prozkoušených Synů mnohem více vynahradí chaos a strasti v ranních dobách.

35:9.9 (394.1) V případě vzpoury v řídícím centru soustavy je obvykle dosazen nový vládce v poměrně krátké době, ale na jednotlivých planetách tomu tak není. Planety jsou dílčími prvky materiálního tvoření a svobodná vůle tvorů je faktorem při konečném rozhodování o všech takových problémech. Izolované světy—planety, jejichž princové pochybili, dostanou nové Planetární Prince, ale ti se neujmou aktivního řízení takových světů, dokud nejsou důsledky vzpoury částečně překonány a odstraněny nápravnými opatřeními, zavedené Melkísedeky a jinými sloužícími osobnostmi. Vzpoura Planetárního Prince okamžitě izoluje jeho planetu; lokální duchovní okruhy jsou ihned poškozeny. Pouze poskytnutý Syn na takovém duchovně izolovaném světě může obnovit meziplanetární komunikační spojení.

35:9.10 (394.2) Existuje plán na záchranu těchto vzpurných a pošetilých Synů a mnozí z nich využili toto soucitné opatření; ale již nikdy nemohou působit v těch pozicích, ve kterých selhali. Po rehabilitaci jsou jim přiděleny dozorčí povinnosti a pracují v útvarech fyzického řízení.

10. Světy Lanonandeků

35:10.1 (394.3) Třetí skupina ze sedmi světů a čtyřiceti dvou družic, která patří mezi sedmdesát planet salvingtonského okruhu, představuje seskupení administrativních sfér Lanonandeků. Na těchto světech zkušení Lanonandekové, patřící ke sboru bývalých Vládců Soustav, fungují jako učitelé vzestupných poutníků a armád serafů v oblasti správního řízení. Na hlavních světech soustav evoluční smrtelníci sledují správce soustav při práci, ale tady se bezprostředně podílejí na sladění administrativních činností deseti tisíc lokálních soustav.

35:10.2 (394.4) Administrativní školy lokálního vesmíru jsou vedeny sborem Synů Lanonandeků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti jako Vládci Soustav a jako poradci vlád souhvězdích. Tyto administrativní fakulty předčí pouze školy řízení a organizace na Uverse.

35:10.3 (394.5) I když světy Lanonandeků slouží jako vzdělávací sféry pro vzestupné smrtelníky, jsou současně centra pro četné činnosti, týkající se normálních a běžných administrativních procesů vesmíru. V průběhu celé cesty do Ráje vzestupní poutníci soustavně studují ve školách, zaměřených na praktickou přípravu, kde skutečně dělají věci, o kterých se učí. Vesmírný vzdělávací systém pod záštitou Melkísedků je účelný, vzestupný, smysluplný a je založen na zkušenostech. Zahrnuje výuku v otázkách materiálních, intelektuálních, morontiálních a duchovních.

35:10.4 (394.6) Jsou to právě tyto administrativní sféry Lanonandeků, na kterých slouží většina zachráněných Synů této kategorie jako správci a dohlížitelé nad planetárními záležitostmi. Tito provinilí Planetární Princové a jejich druhové ve vzpouře, kteří se rozhodli přijmout nabídnutou rehabilitaci, budou vykonávat tyto běžné funkce přinejmenším do doby, až se vesmír Nebadon ustálí ve světle a životě.

35:10.5 (395.1) Nicméně, mnoho Synů Lanonandeků ve starších soustavách prokázalo vynikající výsledky ve službě, administrativě a duchovní oblasti. Oni jsou ušlechtilou, spolehlivou a oddanou skupinou, ačkoliv jsou náchylní udělat chybu kvůli falešné představě o osobní svobodě a fikci sebeurčování.

35:10.6 (395.2) [Zpracováno Představeným Archandělů z pověření Gabriela Salvingtonského.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.