Luku 35, Jumalan paikallisuniversumipojat

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 35

Jumalan paikallisuniversumipojat

35:0.1 (384.1) EDELLÄ esitellyt Jumalan Pojat ovat peräisin Paratiisista. He ovat universaalisten toimipiirien jumalallisten Hallitsijoiden jälkeläisiä. Poikien ensimmäisen Paratiisi-yhteisön, Luoja-Poikien, edustajia Nebadonissa on vain yksi: Mikael, universumin isä ja hallitsija. Poikien toisen Paratiisi-yhteisön, Avonaalien eli Hallinnollisten Poikien, edustajia Nebadonissa on täysi kiintiöllinen: 1 062. Ja nämä ”vähäisemmät Kristukset” ovat aivan yhtä aikaansaavia ja kaikkivoipaisia planetaarisissa lahjoittautumisissaan kuin oli Urantialla toiminut Luoja- ja Mestari-Poika. Koska kolmas yhteisö polveutuu Kolminaisuudesta, sitä ei rekisteröidä paikallisuniversumissa, mutta arvioin Kolminaisuuden Opettaja-Poikia olevan Nebadonissa viidentoista- ja kahdenkymmenentuhannen välillä, johon lukuun eivät sisälly kirjoissa olevat 9 642 luotujen kolminaistamaa avustajaa. Nämä Paratiisin Daynaalit eivät ole sen paremmin tuomareita kuin hallintoviranomaisiakaan; he ovat superopettajia.

35:0.2 (384.2) Kohta tämän jälkeen tarkasteltavat Poikien tyypit ovat alkuisin paikallisuniversumista; he ovat Paratiisin Luoja-Pojan jälkeläistö erilaisista yhdistymistä häntä täydentävän Universumin Äiti-Hengen kanssa. Näissä kertomuksissa mainitaan paikallisuniversumin poikien seuraavat luokat:

35:0.3 (384.3) 1. Melkisedek-Pojat.

35:0.4 (384.4) 2. Vorondadek-Pojat.

35:0.5 (384.5) 3. Lanonandek-Pojat.

35:0.6 (384.6) 4. Elämänkantaja-Pojat.

35:0.7 (384.7) Kolmiyhteinen Paratiisin-Jumaluus toimii kolmen Poikien luokan luomiseksi: Mikaelien, Avonaalien ja Daynaalien. Paikallisuniversumin kaksinainen Jumaluus – Poika ja Henki – toimii niin ikään kolmen ylevän Poikien luokan luomiseksi: Melkisedekien, Vorondadekien ja Lanonandekien; ja saatettuaan päätökseen tämän kolminkertaisen julkituonnin he toimivat yhdessä Seitsenkertaisen Jumalan seuraavan tason kanssa Elämänkantajien monitaitoisen yhteisön aikaansaamiseksi. Nämä olennot luokitellaan taivaasta laskeutuviin Jumalan Poikiin kuuluviksi, mutta he ovat ainoalaatuinen ja omaperäinen universumin elollisuuden muoto. Heitä tarkastelemme koko seuraavan luvun pituudelta.

1. Isä-Melkisedek

35:1.1 (384.8) Sen jälkeen kun henkilökohtaisiksi apulaisiksi tarkoitetut olennot, kuten Kirkas Aamutähti ja muut hallinnon persoonallisuudet, on saatettu olevaisiksi asianomaista universumia koskevan jumalallisen tarkoituksen ja luomissuunnitelmien mukaisesti, Luoja-Pojan ja Luovan Hengen, Äärettömän Hengen Paikallisuniversumityttären, kesken ilmenee uudenlainen luova liitto. Tämän luovan kumppanuuden tuloksena oleva jälkeläispersoonallisuus on alkuperäinen Melkisedek, Isä-Melkisedek, se ainutlaatuinen olento, joka toimii sittemmin yhdessä Luoja-Pojan ja Luovan Hengen kanssa saattaakseen olevaiseksi koko sen ryhmän, joka kantaa samaa nimeä.

35:1.2 (385.1) Nebadonin universumissa Isä-Melkisedek toimii Kirkkaan Aamutähden ensimmäisenä toimeenpanevana työtoverina. Gabriel työskentelee enemmänkin universumin toimintalinjojen, Melkisedek puolestaan käytännön menettelytapojen parissa. Gabriel johtaa Nebadonin pysyviä oikeusistuimia ja neuvostoja, Melkisedek sen sijaan johtaa erityisiä, ylimääräisiä ja hätätilakomissioita ja neuvoa-antavia elimiä. Gabriel ja Isä-Melkisedek eivät ole koskaan samanaikaisesti poissa Salvingtonista, sillä Gabrielin poissa ollessa Isä-Melkisedek toimii Nebadonin toimeenpanopäällikkönä.

35:1.3 (385.2) Luoja-Poika ja Luova Henki loivat yhdessä Isä-Melkisedekin kanssa oman universumimme Melkisedekit yhden standardiajanlaskun mukaisen tuhatvuotisjakson kuluessa. Koska Melkisedekit ovat Poikien luokka, jonka tasa-arvoisena luojana toimi yksi heidän omaan joukkoonsa kuuluva, he ovat muodostukseltaan osaksi itsesyntyisiä, ja heillä on sen vuoksi tilaisuus panna toimeen verratonta tyyppiä oleva itsehallinto. He valitsevat määräajoin oman hallinnollisen päällikkönsä standardiajanlaskun mukaan seitsenvuotiseksi virkakaudeksi, ja he toimivat muutoinkin itseään säätelevänä yhteisönä, vaikka alkuperäinen Melkisedek tiettyjä luontaisia kanssavanhemman valtaoikeuksia käyttääkin. Aika ajoin tämä Isä-Melkisedek nimittää joitakuita omaan luokkaansa kuuluvia yksilöitä toimimaan erityisinä midsoniittisiin maailmoihin osoitettuina Elämänkantajina. Nämä maailmat edustavat sellaista asuttujen planeettojen tyyppiä, jota ei ole tähän mennessä Urantialla paljastettu.

35:1.4 (385.3) Melkisedekit eivät toimi kovinkaan laajasti paikallisuniversumin ulkopuolella, paitsi silloin kun heitä kutsutaan todistajiksi asioissa, jotka ovat superuniversumin oikeusistuinten ratkaistavina, ja kun heitä nimitetään erityisiksi suurlähettiläiksi, niin kuin heitä joskus nimitetään edustamaan jotakin universumia saman superuniversumin toisessa universumissa. Kunkin universumin alkuperäisellä eli esikois-Melkisedekillä on aina vapaus matkustaa naapuriuniversumeihin tai Paratiisiin, silloin kun hän suorittaa tehtäviä, joissa on kysymys hänen luokkansa intresseistä ja velvollisuuksista.

2. Melkisedek-Pojat

35:2.1 (385.4) Melkisedekit ovat ensimmäinen sellainen jumalallisten Poikien luokka, jotka tulevat niin lähelle alempana olevaa luodun elollisuuden tasoa, että he kykenevät toimimaan suoraan palvelutyössä, jota harjoitetaan kuolevaisten ylevöittämiseksi, ja he kykenevät palvelemaan evolutionaarisia ihmissukukuntia ilman, että heidän on välttämättä ruumiillistuttava. Nämä Pojat ovat luonnostaan puolivälissä suurenmoista persoonallisuuksien taivaastalaskeutumista, sillä alkuperänsä puolesta he ovat jokseenkin puolimatkassa korkeimman Jumalallisuuden ja alimman tahdolla varustettuja luotuja edustavan elollisuuden välillä. Näin heistä tulee luonnollisia välittäjiä toisaalta elollisen olemassaolon korkeampien ja jumalallisten tasojen ja toisaalta evolutionaaristen maailmojen alempien, jopa aineellisten, elollismuotojen välillä. Serafiyhteisöt, enkelit, työskentelevät mielellään Melkisedekien kanssa. Itse asiassa kaikenmuotoista älyllistä elämää edustavat olennot tuntevat nämä Pojat ymmärtäväisinä ystävinä, myötätuntoisina opettajina ja viisaina neuvonantajina.

35:2.2 (385.5) Melkisedekit ovat itsehallinnollinen olentoluokka. Tämän ainutlaatuisen ryhmän myötä kohtaamme ensimmäisen paikallisuniversumin olentojen taholta tulevan yrityksen itsemääräämiseen, ja näemme korkeinta tyyppiä edustavan aidon itsehallinnon. Ryhmänsä hallintoa sekä kotiplaneettansa ja siihen liittyvien kuuden sfäärin ja niiden lisämaailmojen hallintoa varten nämä Pojat organisoivat oman koneistonsa. Ja tässä yhteydessä olisi kirjattava, etteivät he ole koskaan käyttäneet väärin etuoikeuksiaan. Koko Orvontonin superuniversumissa nämä Melkisedek-Pojat eivät ole kertaakaan pettäneet heille osoitettua luottamusta. He ovat universumin jokaisen itsehallintoa tavoittelevan olentoryhmän toivo. He ovat itsehallinnon esikuva ja itsehallinnon opettajia kaikille Nebadonin sfääreille. Älyllisten olentojen kaikki luokat – ylemmät ylhäältä ja alaiset alhaalta – ylistävät varauksettomasti Melkisedekien hallintoa.

35:2.3 (386.1) Poikien Melkisedek-luokalla on suuren perheen vanhimman pojan asema ja vastuu. Pääosaltaan heidän työnsä on säännönmukaista ja jossain määrin rutiininomaista, mutta siinä on paljon sellaista, mikä on vapaaehtoista ja jonka he ovat kokonaan itse itselleen sälyttäneet. Valtaosa Salvingtonissa ajoittain kokoontuvista erityiskokouksista kutsutaan koolle Melkisedekien esityksestä. Omasta aloitteestaan nämä Pojat partioivat omaa synnyinuniversumiaan. He ylläpitävät universumin tiedonkeruuseen omistautuvaa riippumatonta organisaatiota ja laativat aikajaksottaisia raportteja Luoja-Pojalle kaikesta siitä informaatiosta riippumatta, joka tulee universumipäämajaan toimipiirin rutiinihallinnosta huolehtivien säännönmukaisten elinten toimesta. He ovat luontaisesti ennakkoluulottomia tarkkailijoita; he nauttivat älyllisten olentojen kaikkien luokkien täyttä luottamusta.

35:2.4 (386.2) Melkisedekit toimivat maailmojen paikasta toiseen siirtyvinä ja neuvoa-antavina valitustuomioistuimina. Nämä Universumin Pojat menevät maailmoihin pieninä ryhminä palvelemaan neuvoa-antavina komissioina, ottamaan vastaan valaehtoisia todistuksia, kuulemaan ehdotuksia ja toimimaan neuvojina. Näin he auttavat sovittamaan niitä merkittävämpiä vaikeuksia ja ratkaisemaan niitä vakavia erimielisyyksiä, joita evolutionaaristen toimipiirien asioissa aika ajoin esiintyy.

35:2.5 (386.3) Nämä universumin vanhimmat Pojat ovat Kirkkaan Aamutähden pääavustajia pantaessa täytäntöön Luoja-Pojan määräyksiä. Melkisedekin mennessä Gabrielin nimissä johonkin kaukaiseen maailmaan hänet voidaan tuota nimenomaista tehtävää varten valtuuttaa toimimaan lähettäjänsä sijaisena, ja siinä tapauksessa hän ilmestyy tehtävän kohdeplaneetalle Kirkkaan Aamutähden täysin valtuuksin. Näin tapahtuu varsinkin sfääreillä, joille ei kyseisen maailman luotujen hahmoisena ole vielä ilmestynyt jotakuta korkeampaa Poikaa.

35:2.6 (386.4) Siirtyessään lahjoittautumista merkitsevään elämänvaiheeseen, joka tapahtuu evolutionaarisessa maailmassa, Luoja-Poika menee sinne yksin. Mutta kun joku hänen paratiisillisista veljistään, Avonaali-Poika, astuu lahjoittautumisvaiheeseen, hänellä on seurassaan luvultaan kaksitoista Melkisedek-tukijaa, jotka varsin tehokkaasti myötävaikuttavat lahjoittautumistehtävän onnistumiseen. He tukevat Paratiisin Avonaaleja myös näiden asuttuihin maailmoihin suuntautuvilla hallinnollisilla tehtäväkäynneillä. Näissä tehtävissä toimiessaan Melkisedekit ovat ihmissilmin nähtäviä, siinä tapauksessa että myös Avonaali-Poika on ilmestynyt näkyvässä hahmossa.

35:2.7 (386.5) Ei ole olemassa sellaista planeetan hengellisten tarpeiden vaihetta, josta he eivät pitäisi huolta. He ovat niitä opettajia, jotka niin usein onnistuvat saamaan kokonaisia, pitkälle ehtineen elämänmuodon omaavia maailmoja tuntemaan lopullisesti ja täysimääräisesti Luoja-Pojan ja hänen Paratiisin-Isänsä.

35:2.8 (386.6) Melkisedekien viisaus on jokseenkin täydellistä, mutta arvostelukykynsä osalta he eivät ole erehtymättömiä. Ollessaan erillään muista ja ollessaan suorittamassa planetaarisia tehtäviä he ovat joskus vähäisemmissä asioissa erehtyneet, toisin sanoen he ovat päättäneet tehdä jotakin, jota heidän valvojansa eivät sittemmin hyväksyneetkään. Tällainen arviointivirhe tekee Melkisedekistä tilapäisesti palveluskelvottoman aina siihen asti, kunnes hän menee Salvingtoniin ja saa kahdenkeskisessä tapaamisessa Luoja-Pojan kanssa opastusta, joka puhdistaa hänet kokonaan hänen ja hänen tovereidensa välillä erimielisyyttä aiheuttaneesta epäharmoniasta. Ja sitten, ojennuslevon jälkeen, seuraa kolmantena päivänä uusi virkaanasettaminen. Mutta tällaisia Melkisedekien toiminnassa ilmenneitä vähäisiä harha-askelia on Nebadonissa esiintynyt varsin harvoin.

35:2.9 (387.1) Nämä Pojat eivät ole enentyvä yhteisö; heidän lukumääränsä on muuttumaton, mutta on eri paikallisuniversumeissa erisuuruinen. Nebadonissa olevan päämajaplaneettansa kirjoihin merkitty Melkisedekien luku on yli kymmenen miljoonaa.

3. Melkisedekien maailmat

35:3.1 (387.2) Melkisedekit pitävät hallussaan omaa maailmaansa, joka on lähellä universumin päämajaa, Salvingtonia. Tämä sfääri, jonka nimi on Melkisedek, on Salvingtonin seitsemästäkymmenestä primaarisfääristä koostuvan kehän ohjausmaailma. Kutakin primaarisfääriä ympäröi kuusi erityistoiminnoille omistettua lisäsfääriä. Näistä ihastusta herättävistä sfääreistä – seitsemänkymmentä primaarista ja 420 lisäsfääriä – puhutaan usein Melkisedekien yliopistona. Kaikista Nebadonin konstellaatioista tulevat ylösnousemuskuolevaiset suorittavat Salvingtonin asukkaan asemaa hankkiessaan koulutusjakson jokaisella näistä 490 maailmasta. Mutta taivasmatkalaisten opetus on vain yksi Salvingtonin arkkitehtonisten sfäärien sikermässä käynnissä olevien moninaisten toimintojen osa-alue.

35:3.2 (387.3) Salvingtonin kehän 490 sfääriä jakaantuvat kymmeneen ryhmään, joista jokaiseen kuuluu seitsemän primaarista ja neljäkymmentäkaksi lisäsfääriä. Jokainen näistä ryhmistä on universumin jonkin suuremman elollisyhteisön yleisvalvonnassa. Ensimmäinen ryhmä, johon kuuluvat ohjausmaailma ja ympäröivän planeettakulkueen seuraavat kuusi primaarisfääriä, on Melkisedekien valvonnassa. Nämä Melkisedekien maailmat ovat:

35:3.3 (387.4) 1. Ohjausmaailma – Melkisedek-Poikien kotimaailma.

35:3.4 (387.5) 2. Fyysistä elämää käsittelevien koulujen ja elämän energioita käsittelevien laboratorioiden maailma.

35:3.5 (387.6) 3. Morontiaelämän maailma.

35:3.6 (387.7) 4. Alkuvaiheisen henkielämän sfääri.

35:3.7 (387.8) 5. Keskivaiheisen henkielämän sfääri.

35:3.8 (387.9) 6. Edistyvän henkielämän sfääri.

35:3.9 (387.10) 7. Rinnasteisen ja korkeimman itsetiedostuksen alue.

35:3.10 (387.11) Kunkin tällaisen Melkisedek-sfäärin kuusi lisämaailmaa on omistettu toiminnoille, jotka liittyvät näihin maailmoihin kytkeytyvän primaarisfäärin työhön.

35:3.11 (387.12) Ohjausmaailma, Melkisedek-sfääri, on kaikkien niiden olentojen yhteinen kohtaamispaikka, jotka ovat mukana kouluttamassa ja hengellistämässä ajallisuudesta ja avaruudesta tulevia ylösnousemuskuolevaisia. Taivasmatkalaiselle tämä maailma on ehkä koko Nebadonin mielenkiintoisin paikka. Kaikkien konstellaationsa koulutuksesta valmistuvien evolutionaaristen kuolevaisten on määrä laskeutua Melkisedekille, jossa heidät perehdytetään Salvingtonin koulutusjärjestelmän tiedonaloihin ja henkisen etenemisen ohjelmaan. Ja milloinkaan et ole unohtava reaktioitasi tässä ainutlaatuisessa maailmassa viettämääsi ensimmäiseen elinpäivään, et edes saavutettuasi Paratiisin-määränpääsi.

35:3.12 (387.13) Ylösnousemuskuolevaiset asuvat Melkisedekin maailmassa harjoittaessaan opintojaan kuudella ympäröivällä erityisopetusplaneetalla. Ja tätä samaa menetelmää noudatetaan koko sen ajan, jonka he oleskelevat seitsemässäkymmenessä kulttuurimaailmassa, Salvingtonin kehän primaarisfääreillä.

35:3.13 (387.14) Melkisedekin sfäärin kuudessa lisämaailmassa asuvien lukuisten olentojen aika kuluu moniin erilaisiin toimintoihin, mutta kysymyksen ollessa ylösnousemuskuolevaisista, nämä satelliitit pyhitetään seuraaville opiskelun erityisaloille:

35:3.14 (388.1) 1. Sfääri numero yksi omistautuu ylösnousemuskuolevaisten alkuvaiheisen, planeetalla eletyn elämän tarkasteluun. Tämä tehtävä suoritetaan luokissa, jotka koostuvat jostakin tietystä maailmasta kotoisin olevista kuolevaisista. Urantialta tulevat harjoittavat tällaista kokemusten jälkitarkastelua yhdessä.

35:3.15 (388.2) 2. Sfäärin numero kaksi erityistehtävä koostuu samankaltaisesta jälkitarkastelusta, joka kohdistuu paikallisjärjestelmän päämajan primaarisatelliittia ympäröivissä mansiomaailmoissa läpikäytyihin kokemuksiin.

35:3.16 (388.3) 3. Tällä sfäärillä suoritettavat tarkastelut liittyvät oleskeluun paikallisjärjestelmän pääkaupunkisfäärillä ja sisältävät järjestelmäpäämajan sfäärisikermän jäljellä olevien arkkitehtonisten maailmojen toiminnat.

35:3.17 (388.4) 4. Neljännellä sfäärillä luodaan katsaus konstellaation seitsemässäkymmenessä lisämaailmassa ja niiden liitännäissfääreillä saatuihin kokemuksiin.

35:3.18 (388.5) 5. Viidennellä sfäärillä suoritetaan jälkitarkastelu taivasmatkalaisten oleskelusta konstellaation päämajamaailmassa.

35:3.19 (388.6) 6. Sfäärillä numero kuusi vietettävä aika omistetaan siihen, että koetetaan suhteuttaa mainitut viisi ajanjaksoa ja päästä tällä keinoin kokemusten koordinoitumiseen valmisteluna sille, että ollaan astumassa universumikoulutukseen kuuluviin Melkisedekien alkeiskouluihin.

35:3.20 (388.7) Universumihallinnon ja hengellisen viisauden koulut sijaitsevat Melkisedekien kotimaailmassa. Siellä ovat myös koulut, joissa käsitellään jotakin yhtä tutkimusalaa, kuten energiaa, ainetta, organisaatiota, viestintää, arkistoja, etiikkaa ja luotujen olentojen olemassaolon vertailevaa tutkimusta.

35:3.21 (388.8) Hengellisyyden Melkisedek-korkeakoulussa kaikki Jumalan Poikien luokat – jopa Paratiisin-luokat – työskentelevät yhdessä Melkisedek- ja serafiopettajien kanssa niiden joukkojen kouluttamisessa, jotka lähtevät kohtalon evankelistoiksi julistamaan hengellistä vapautta ja Jumalan poikautta universumin kaukaisimpiinkin maailmoihin. Tämä Melkisedekien yliopiston erityiskoulu on muilta suljettu universumi-instituutio; sinne ei oteta vierailevia opiskelijoita avaruuden muilta alueilta.

35:3.22 (388.9) Korkeinta universumihallinnon oppikurssia Melkisedekit pitävät kotimaailmassaan. Tätä Korkean Etiikan Laitosta johtaa alkuperäinen Isä-Melkisedek. Juuri näihin kouluihin eri universumit lähettävät vaihto-oppilaita. Vaikka Nebadonin nuori universumi onkin matalalla asteikossa, jossa universumeja verrataan niiden saavuttaman hengellisyyden tason ja korkean eettisen kehityksen osalta toisiinsa, hallinnolliset vaikeutemme ovat kuitenkin muuttaneet koko universumin – muiden lähistöllä olevien luomakuntien kannalta – sellaiseksi valtavaksi klinikaksi, että Melkisedekien korkeakoulut ovat täpötäynnä muilta alueilta tulevia opiskelijavieraita ja tarkkailijoita. Paikallisten ilmoittautuneiden suunnattoman ryhmän lisäksi Melkisedekien kouluissa on läsnä aina yli satatuhatta opiskelijavierasta, sillä Nebadonin Melkisedekien yhteisö on kuuluisa koko Splandonin piirissä.

4. Melkisedekien erityistyö

35:4.1 (388.10) Melkisedekien toimintojen eräs pitkälle erikoistunut haara liittyy ylösnousemuskuolevaisten edistyvän morontiavaiheen valvontaan. Kärsivälliset ja viisaat serafihoivaajat antavat suuren osan tästä koulutuksesta, ja heitä avustavat ne kuolevaiset, jotka ovat nousseet suhteellisesti korkeammille tasoille siinä, mitä universumin puitteissa on määrä saavuttaa. Mutta Melkisedekit valvovat yhdessä Kolminaisuuden Opettaja-Poikien kanssa kaikkea tätä opetustyötä.

35:4.2 (389.1) Vaikka Melkisedekien yhteisöt pääasiassa omistautuvat hoitamaan paikallisuniversumin valtavaa opetusjärjestelmää ja kokemuksellista koulutusjärjestelmää, ne toimivat lisäksi ainutkertaisissa tehtävissä ja epätavallisissa olosuhteissa. Kehittyvässä universumissa, joka lopulta on käsittävä osapuilleen kymmenen miljoonaa asuttua maailmaa, tapahtuu pakostakin monia tavallisuudesta poikkeavia asioita, ja Melkisedekit toimivat juuri tällaisissa poikkeustilanteissa. Konstellaationne päämajassa Edentiassa heidät tunnetaan Hätätilapoikina. He ovat aina valmiina palvelemaan kaikissa pulmatilanteissa – olivatpa nämä fyysisiä, älyperäisiä tai hengellisiä – sattuipa sellainen planeetalla, järjestelmässä, konstellaatiossa tai universumissa. Milloin ja missä tahansa vain tarvitaan erityisapua, sieltä ja silloin tapaat yhden tai useamman Melkisedek-Pojan.

35:4.3 (389.2) Kun Luoja-Pojan suunnitelman jokin yksityiskohta uhkaa epäonnistua, joku Melkisedekeistä lähtee heti antamaan apua. Mutta ei heitä usein kutsuta toimintaan sellaisen synnillisen kapinan keskelle, jollainen riehui Sataniassa.

35:4.4 (389.3) Kaikissa tahdollisten luotujen asuttamissa maailmoissa Melkisedekit toimivat ensimmäisinä kaikissa hätätapauksissa, olivatpa ne luonteeltaan millaisia tahansa. Joskus he toimivat väliaikaisina holhoojina tottelemattomilla planeetoilla ja palvelevat suoritustilaan joutuneen planeettahallituksen konkurssipesän hoitajina. Planetaarisessa kriisissä nämä Melkisedek-Pojat palvelevat monessa ainutlaatuisessa ominaisuudessa. Tällaisen Pojan on helppo tehdä itsensä kuolevaisille olennoille näkyväksi, ja joskus joku tähän yhteisöön kuuluva on jopa ruumiillistunut kuolevaisen lihallisessa hahmossa. Nebadonissa Melkisedek on toiminut seitsemän kertaa evolutionaarisessa maailmassa kuolevaisen olennon lihallisessa hahmossa, ja lukuisissa tapauksissa nämä Pojat ovat ilmaantuneet universumin luotujen johonkin muuhun luokkaan kuuluvan hahmossa. He ovat toden totta monipuolisia ja vapaaehtoisia hätätilapalvelijoita universumin älyllisten olentojen kaikille luokille ja kaikille maailmoille ja maailmojen muodostamille järjestelmille.

35:4.5 (389.4) Melkisedek, joka eli Urantialla Abrahamin aikana, tunnettiin paikallisesti Saalemin ruhtinaana siksi, että hän johti pientä totuudenetsijöiden siirtokuntaa, joka asusti Saalemiksi kutsutulla paikkakunnalla. Hän tarjoutui ruumiillistumaan kuolevaisen olennon lihallisessa hahmossa, ja niin hän planeetan väliaikaisten pesänhoitaja-Melkisedekien suostumuksen saatuaan sitten tekikin. Nämä pelkäsivät elämän valon sammuvan tuona tihenevän hengellisen pimeyden aikakautena. Ja niin hän vaali oman aikansa totuutta ja siirsi sen turvallisesti eteenpäin Abrahamille ja tämän kumppaneille.

5. Vorondadek-Pojat

35:5.1 (389.5) Henkilökohtaisten apulaisten ja monitaitoisten Melkisedekien ensimmäisen ryhmän luotuaan Luoja-Poika ja paikallisuniversumin Luova Henki suunnittelivat ja saattoivat olevaiseksi toisen suuren ja moninaisen universumin poikien luokan: Vorondadekit. Heidät tunnetaan yleisemmin Konstellaation-Isinä, koska kaikissa paikallisuniversumeissa on tähän yhteisöön kuuluva Poika poikkeuksetta jokaisen konstellaation hallituksen johdossa.

35:5.2 (389.6) Kussakin paikallisuniversumissa olevien Vorondadekien määrä vaihtelee; kirjoihin merkitty lukumäärä Nebadonissa on täsmälleen miljoona. Vertaistensa, Melkisedekien, tavoin näilläkään Pojilla ei ole lisääntymiskykyä. Ei ole olemassa mitään tunnettua menetelmää, jolla he voisivat lisätä määräänsä.

35:5.3 (389.7) Puheena olevat Pojat ovat monissa suhteissa itsehallinnollinen yhteisö; yksilöinä ja ryhminä, jopa kokonaisuutena, he ovat suurelta osin itsemäärääviä, paljolti samoin kuin Melkisedekit, mutta Vorondadekien toiminta ei ole yhtä laaja-alaista. He eivät ole Melkisedek-veljiensä veroisia näiden loistavassa monipuolisuudessa, mutta hallitsijoina ja kaukokatseisina hallintomiehinä he ovat jopa näitä luotettavampia ja tehokkaampia. Hallinnon osalta he eivät myöskään ole täysin alaistensa, Järjestelmänhallitsijoina toimivien Lanonandekien, vertaisia, mutta he voittavat kaikki universumipoikien luokat tavoitteen muuttumattomuudessa ja arvostelukyvyn jumalallisuudessa.

35:5.4 (390.1) Vaikka tämän luokan Poikien päätökset ja ratkaisut ovatkin aina jumalallisten poikien hengen mukaisia ja sopusoinnussa Luoja-Pojan toimintaperiaatteiden kanssa, on heitä erehdyksensä johdosta kuitenkin haastettu Luoja-Pojan luokse, ja jonkin toimintatavan yksityiskohdan osalta heidän päätöksiään on joskus kumottu, kun asiassa on vedottu universumin korkeampiin oikeusistuimiin. Mutta harvoinpa nämä Pojat lankeavat erehdykseen, eivätkä he ole koskaan ryhtyneet kapinaan; Nebadonin koko historian aikana ei yhdenkään Vorondadekin ole koskaan havaittu uhmanneen universumin hallitusta.

35:5.5 (390.2) Vorondadekien paikallisuniversumeissa suorittama palvelu on laajamittaista ja monipuolista. He toimivat muihin universumeihin lähetettyinä suurlähettiläinä sekä konsuleina, jotka edustavat konstellaatioita omassa synnyinuniversumissaan. Kaikista paikallisuniversumin poikien yhteisöistä juuri he ovat niitä, joille useimmin uskotaan täydet hallitsijan valtuudet käytettäviksi kriittisissä universumitilanteissa.

35:5.6 (390.3) Maailmoissa, jotka on erotettu hengelliseen pimeyteen, sfääreillä, joita on kapinan ja lankeemuksen takia kohdannut planetaarinen eristäminen, on tavallisesti läsnä Vorondadek-tarkkailija odotettaessa normaalistatuksen palauttamista. Tietyissä hätätapauksissa tämä Kaikkein Korkein tarkkailija voisi harjoittaa ehdotonta ja mielensä mukaista valtaa jokaista tuolle planeetalle määrättyä taivaallista olentoa kohtaan. Salvingtonin kirjoihin on merkitty, että Vorondadekit ovat joskus käyttäneetkin tällaista valtaa noiden planeettojen Kaikkein Korkeimpien sijaishallitsijoiden ominaisuudessa. Ja näin on tapahtunut myös sellaisten asuttujen maailmojen kohdalla, jotka säästyivät kapinalta.

35:5.7 (390.4) Usein kahdentoista tai useamman Vorondadek-Pojan ryhmä istuu oikeutta korkeana valitus- ja vetoomustuomioistuimena käsittelemässä erityistapauksia, joissa on kysymys jonkin planeetan tai järjestelmän statuksesta. Mutta laajemmassa mitassa heidän työnsä liittyy luontaisesti konstellaatiohallituksille kuuluviin lainsäädännällisiin toimiin. Kaikkien näiden palvelustensa tuloksena Vorondadek-Pojista on tullut paikallisuniversumien historioitsijoita; he tuntevat omakohtaisesti kaikki asuttujen maailmojen poliittiset kamppailut ja sosiaaliset mullistukset.

6. Konstellaation-Isät

35:6.1 (390.5) Vähintään kolme Vorondadekia nimitetään hallitsijoiksi kuhunkin paikallisuniversumin sadasta konstellaatiosta. Nämä Pojat valitsee Luoja-Poika, ja Gabriel valtuuttaa heidät konstellaatioiden Kaikkein Korkeimmiksi palvelemaan kymmenen vuosituhatta – 10 000 standardivuotta eli noin 50 000 Urantian vuotta. Hallitsevalla Kaikkein Korkeimmalla, Konstellaation-Isällä, on kaksi työtoveria: vanhempi ja nuorempi. Jokaisen hallituksenvaihdoksen yhteydessä vanhemmasta työtoverista tulee hallituksen päämies, nuorempi jäsen ottaa vastuulleen vanhemman velvollisuudet, kun taas Salvingtonin maailmoissa asuvat palvelusmääräystä vailla olevat Vorondadekit nimeävät joukostaan yhden ehdokkaan valittavaksi kantamaan nuoremman työtoverin vastuut. Tällä tavoin jokainen Kaikkein Korkeimmista hallitsijoista palvelee voimassa olevan toimintaperiaatteen mukaan konstellaation päämajassa kolme kymmentuhatvuotisjaksoa eli noin 150 000 Urantian vuotta.

35:6.2 (390.6) Satalukuisesta Konstellaation-Isien joukosta, konstellaatiohallitusten varsinaisista johtavista päälliköistä, muodostuu Luoja-Pojan korkein neuvoa-antava kabinetti. Tällä neuvostolla on tavan takaa istunto universumipäämajassa, ja siellä käytävien keskustelujen ala ja laajuus eivät tunne rajoituksia, mutta pääasiassa siellä käsitellään konstellaatioiden hyvinvointia ja koko paikallisuniversumin hallinnon yhtenäistämistä.

35:6.3 (391.1) Kun Konstellaation-Isä on hoitamassa velvollisuuksiaan universumipäämajassa, niin kuin hän tavan takaa on, vanhemmasta työtoverista tulee konstellaation asioiden väliaikainen johtaja. Vanhemman hallituskumppanin normaali tehtävä on hengellisten asioiden valvonta, kun taas nuorempi työtoveri työskentelee henkilökohtaisesti konstellaation fyysisen hyvinvoinnin hyväksi. Minkään merkittävämmän toimenpiteen toteuttamiseen ei konstellaatiossa koskaan ryhdytä, elleivät kaikki kolme Kaikkein Korkeinta ole yksimielisiä sen toimeenpanon kaikista yksityiskohdista.

35:6.4 (391.2) Koko henkisen tiedonkeruun ja viestityskanavien koneisto on konstellaation Kaikkein Korkeimpien käytettävissä. Heillä on täydellinen yhteys ylempiinsä Salvingtonissa kuten myös välittömiin alaisiinsa, paikallisjärjestelmien hallitsijoihin. He kokoontuvat aika ajoin neuvonpitoon näiden Järjestelmänhallitsijoiden kanssa pohtiakseen konstellaation tilaa.

35:6.5 (391.3) Kaikkein Korkeimmat keräävät ympärilleen neuvonantajajoukon, jonka määrä ja jäsenet ajoittain vaihtuvat sen mukaan, mitä erilaisia ryhmiä konstellaatiopäämajassa on läsnä, ja myös sen mukaan, miten paikalliset vaatimukset vaihtelevat. Suuren paineen aikoina he saattavat pyytää ja heille lähetetään nopeasti lisää Vorondadek-luokan Poikia antamaan apua hallintotyössä. Konstellaatiotanne, Norlatiadekia, hallinnoi nykyisellään kaksitoista Vorondadek-Poikaa.

7. Vorondadekien maailmat

35:7.1 (391.4) Salvingtonia ympäröivien seitsemänkymmenen primaarisfäärin muodostamassa kehässä oleva toinen seitsenmaailmainen ryhmä käsittää Vorondadekien planeetat. Jokainen näistä sfääreistä kuusine sitä kiertävine satelliitteineen on pyhitetty Vorondadekien toiminnan jollekin erityisalueelle. Näissä neljässäkymmenessäyhdeksässä maailmassa ylösnousemuskuolevaiset saavat opetukseensa kuuluvaa huipputietoa universumin lainsäädännästä.

35:7.2 (391.5) Konstellaatioiden päämajamaailmoissa toimiessaan ylösnousemuskuolevaiset ovat tarkkailleet lakiasäätäviä kokouksia, mutta täällä, näissä Vorondadek-maailmoissa, he osallistuvat vanhempien Vorondadekien ohjauksessa paikallisuniversumin varsinaiseen yleislainsäädäntään. Tällaisten lainsäädäntätoimien on tarkoitus koordinoida sadan konstellaation autonomisten lakiasäätävien kokousten toisistaan poikkeavat kannanmäärittelyt. Vorondadekien kouluissa saatavaa opetusta ei ylitetä edes Uversassa. Tämä koulutus on asteittain etenevää. Se ulottuu ensimmäiseltä sfääriltä kaikille kuudelle satelliitille niillä tehtävine täydentävine töineen ja sieltä edelleen jäljellä olevien kuuden primaarisfäärin läpi niihin liittyvine satelliittiryhmineen.

35:7.3 (391.6) Ylösnousemuspyhiinvaeltajat tutustutetaan näissä opiskelun ja käytännön työn maailmoissa lukuisiin uusiin toimintoihin. Meitä ei ole kielletty paljastamasta näitä uusia pyrintöjä, joista ette osaa edes uneksia, mutta meidän on luovuttava toivosta, että kykenisimme kuvailemaan näitä hankkeita kuolevaisten olentojen aineelliselle mielelle. Meiltä puuttuu sanat näihin vertaansa vailla oleviin toimintoihin sisältyvien merkitysten välittämiseen. Eikä ole olemassa mitään vastaavankaltaisia ihmisten toimia, joita voitaisiin käyttää havainnollistamaan näitä ylösnousemuskuolevaisten uusia askareita heidän harjoittaessaan opintojaan näissä neljässäkymmenessäyhdeksässä maailmassa. Ja monet muut toiminnot, jotka eivät kuulu ylösnousemusjärjestelmään, keskittyvät näihin Salvingtonin kehän Vorondadek-maailmoihin.

8. Lanonandek-Pojat

35:8.1 (392.1) Vorondadekien luomisen jälkeen Luoja-Poika ja Universumin Äiti-Henki yhdistyvät saattaakseen olevaisuuteen universumin poikien kolmannen luokan: Lanonandekit. Vaikka nämä ahkeroivatkin moninaisten järjestelmähallintoihin liittyvien tehtävien parissa, heidät tunnetaan parhaiten Järjestelmäin Hallitsijoina, paikallisjärjestelmien hallitsijoina, ja Planeettaprinsseinä, asuttujen maailmojen hallinnollisina päällikköinä.

35:8.2 (392.2) Koska nämä olennot ovat myöhempi ja – jumalallisuuden tasoja ajatellen – alempi luotujen poikien luokka, heiltä edellytettiin tiettyjen koulutuskurssien suorittamista Melkisedekien maailmoissa valmistukseksi myöhemmin seuraavaan palvelukseen. He olivat Melkisedekien yliopiston ensimmäiset oppilaat, ja heidän Melkisedek-opettajansa ja -kuulustelijansa luokittelivat heidät ja antoivat heille todistuksen itse kunkin kyvykkyyden, persoonallisuuden ja saavutusten mukaan.

35:8.3 (392.3) Olemassaolonsa alussa Nebadonin universumilla oli täsmälleen kaksitoista miljoonaa Lanonandekia, ja Melkisedekien sfäärin läpikäytyään heidät jaoteltiin loppukokeissa kolmeen luokkaan:

35:8.4 (392.4) 1. Ensiasteiset Lanonandekit. Korkeimpaan arvoasteeseen kuului 709 841 yksilöä. Kysymys on Pojista, joita osoitetaan Järjestelmänhallitsijoiksi sekä avustajiksi konstellaatioiden korkeimpiin neuvostoihin ja neuvonantajiksi universumin korkeampaan hallintotyöhön.

35:8.5 (392.5) 2. Toisasteiset Lanonandekit. Tähän Melkisedekistä valmistuneeseen luokkaan kuului 10 234 601 Lanonandekia. Heidät osoitetaan Planeettaprinsseiksi sekä tämän luokan varajoukkoihin.

35:8.6 (392.6) 3. Kolmannen asteen Lanonandekit. Tähän ryhmään kuului 1 055 558 yksilöä. Nämä Pojat toimivat apulaisavustajina, viestinviejinä, valvojina, valtuutettuina ja tarkkailijoina, ja he toimittavat erilaisia järjestelmien ja niiden rakenteeseen kuuluvien maailmojen tehtäviä.

35:8.7 (392.7) Evolutionaarisista olennoista poiketen näiden Poikien ei ole mahdollista edetä yhdestä ryhmästä toiseen. Kun Melkisedekit ovat heidät kerran kouluttaneet, kun heidät kerran on testattu ja luokiteltu, he palvelevat jatkuvasti virka-asemassa, johon heidät on määrätty. Nämäkään Pojat eivät tuota jälkeläisiä; heidän määränsä universumissa on muuttumaton.

35:8.8 (392.8) Poikien Lanonandek-yhteisö luokitellaan Salvingtonissa pyörein luvuin seuraavasti:

35:8.9 (392.9) Universumin Koordinoijat ja Konstellaatioiden Neuvojat100 000

35:8.10 (392.10) Järjestelmien Hallitsijat ja Avustajat600 000

35:8.11 (392.11) Planeettaprinssit ja näiden reservit10 000 000

35:8.12 (392.12) Viestinviejäjoukot400 000

35:8.13 (392.13) Valvojat ja kirjurit100 000

35:8.14 (392.14) Varajoukot800 000

35:8.15 (392.15) Koska Lanonandekit ovat Melkisedekejä ja Vorondadekeja jonkin verran alempi poikien luokka, he ovat vieläkin suuremmaksi avuksi universumin alemmissa yksiköissä, sillä he pystyvät pääsemään lähemmäksi älyllisten ihmissukukuntien vähäisempiä luotuja. He ovat myös suuremmassa vaarassa joutua eksyksiin, irtautua hyväksyttävistä universumihallinnon menetelmistä. Mutta nämä Lanonandekit, varsinkin ensiasteinen yhteisö, ovat kaikista paikallisuniversumin hallintopersoonallisuuksista kaikkein taitavimmat ja monipuolisimmat. Täytäntöönpanokyvykkyydessä heidän edelleen menevät vain Gabriel ja hänen paljastamattomat työtoverinsa.

9. Lanonandek-hallitsijat

35:9.1 (393.1) Lanonandekit ovat planeettojen pysyviä valtiaita ja järjestelmien kiertäviä hallitsijoita. Tällainen Poika hallitsee nyt Jerusemissa, asutuista maailmoista koostuvan paikallisjärjestelmänne päämajassa.

35:9.2 (393.2) Järjestelmänhallitsijat hallitsevat kaksi- tai kolmijäsenisinä komissioina kunkin asutuista maailmoista koostuvan järjestelmän päämajassa. Joka kymmenestuhannes vuosi Konstellaation Isä nimeää yhden näistä Lanonandekeista päälliköksi. Toisinaan kolmikon päällikkyydessä ei suoriteta mitään muutosta, koska asia on täysin konstellaation hallitsijoiden vapaan harkinnan varassa. Järjestelmähallitusten henkilöstössä ei tapahdu äkkinäisiä muutoksia, ellei jotain tragediaa satu.

35:9.3 (393.3) Kun Järjestelmän Hallitsijat tai avustajat kutsutaan takaisin, heidän paikkansa täytetään valinnoin, jotka konstellaation päämajassa sijaitseva korkein neuvosto tekee tämän yhteisön varajoukkojen keskuudesta. Varajoukkojen määrä on Edentiassa keskimääräistä suurempi.

35:9.4 (393.4) Lanonandekien korkeimmat neuvostot sijaitsevat eri konstellaatiopääkaupungeissa. Tällaista elintä johtaa Konstellaation-Isän vanhempi Kaikkein Korkein työtoveri, kun nuorempi avustaja taas valvoo toisasteisen yhteisön reservejä.

35:9.5 (393.5) Järjestelmänhallitsijat ovat nimensä veroisia; asuttujen maailmojen paikallisten asioiden osalta he ovat kutakuinkin suvereeneja. He toimivat lähes isällisesti ohjatessaan Planeettaprinssejä, Aineellisia Poikia ja hoivaavia henkiä. Hallitsijan henkilökohtainen ote asioihin on jokseenkin kaiken kattava. Näitä hallitsijoita eivät valvo keskusuniversumista tulevat Kolminaisuuden tarkkailijat. He muodostavat paikallisuniversumin toimeenpanevan haaran, ja lainsäädännöllisten määräysten voimaansaattamisen valvojina ja oikeudellisten päätösten täytäntöönpanon toteuttajina he edustavat sitä yhtä ja ainoata asemaa koko universumin hallinnossa, johon henkilökohtainen epälojaalisuus Mikael-Pojan tahtoa kohtaan voisi mitä helpoimmin ja vaivattomimmin linnoittautua ja jossa se voisi pyrkiä pitämään puoliaan.

35:9.6 (393.6) Omalla paikallisuniversumillanne on ollut epäonnea sikäli, että yli seitsemänsataa Lanonandek-luokan Poikaa on kapinoinut universumin hallitusta vastaan ja aiheuttanut menettelyllään sekasortoa useissa järjestelmissä ja lukuisilla planeetoilla. Näiden vararikkoisten kokonaismäärästä oli Järjestelmänhallitsijoita vain kolme; nämä Pojat kuuluivat käytännöllisesti katsoen kaikki toiseen ja kolmanteen luokkaan eli Planeettaprinsseihin ja kolmannen asteen Lanonandekeihin.

35:9.7 (393.7) Näiden nuhteettomuudesta poikenneiden Poikien suuri määrä ei merkitse, että luomistoiminnassa olisi ollut jotakin vikaa. Heidät olisi voitu luoda jumalallisen täydellisiksi, mutta heidät luotiin sellaisiksi kuin he ovat, jotta he ymmärtäisivät paremmin ajallisuuden ja avaruuden maailmoissa asuvia evolutionaarisia luotuja ja pääsisivät heitä lähelle.

35:9.8 (393.8) Kaikista Orvontonin paikallisuniversumeista – Henselonia lukuun ottamatta – oma universumimme on menettänyt eniten tähän luokkaan kuuluvia Poikia. Uversassa vallitsee yhteinen käsitys siitä, että meillä Nebadonissa on ollut niin paljon hallinnollisia vaikeuksia siksi, että Lanonandek-luokan Poikamme on luotu sellaisiksi, joilla on suuri henkilökohtainen valinnan ja suunnittelun vapaus. En toki esitä tätä huomiota arvostelemisen tarkoituksessa. Universumimme Luojalla on täysi valta ja valtuus tehdä näin. Korkeat johtajamme väittävät, että vaikka tällaiset vapaasti valitsevat Pojat aiheuttavatkin ylen määrin hankaluuksia universumin varhaisempina aikoina, niin sitten kun asiat on kokonaan puitu ja lopullisesti ratkaistu, näiden läpikotaisin koeteltujen Poikien korkeamman lojaalisuuden ja täydellisemmän omatahtoisen palvelun muodossa saatava hyöty korvaa runsain mitoin varhaisempien aikojen sekasorron ja koettelemukset.

35:9.9 (394.1) Silloin kun järjestelmän pääkaupungissa puhkeaa kapina, uusi hallitsija asetetaan virkaansa tavallisesti verrattain lyhyen ajan kuluessa. Mutta näin ei menetellä yksittäisillä planeetoilla. Ne ovat aineellisen luomistuloksen rakenneosia, ja luodun olennon vapaa tahto on yhtenä osatekijänä kaikkien tällaisten ongelmien lopullisessa ratkaisemisessa. Eristettyihin maailmoihin, planeetoille, joiden vallanpitäjä-Prinssit ovat kulkeneet harhaan, nimitetään Planeettaprinssin seuraaja, mutta nämä seuraajat ryhtyvät hallitsemaan tällaisia maailmoja aktiivisesti, vasta kun kapinan seuraukset on Melkisedekien ja muiden hoivaavien persoonallisuuksien parannuskeinoin osittain voitettu ja hävitetty. Planeettaprinssin kapinointi eristää samalla hetkellä hänen planeettansa, paikalliset henkiyhteyspiirit katkaistaan välittömästi. Vain lahjoittautuva Poika voi tällaisessa hengellisesti eristetyssä maailmassa palauttaa planeettainväliset viestityslinjat.

35:9.10 (394.2) On olemassa menettelytapa näiden omapäisten ja epäviisaitten Poikien pelastamiseksi, ja monet ovatkin käyttäneet hyväkseen tätä armeliasta järjestelyä. Mutta he eivät enää koskaan saa toimia sellaisissa virka-asemissa, joissa he lankesivat. Arvonpalautuksen jälkeen heidät määrätään valvontatehtäviin ja fyysisen hallinnon osastoille.

10. Lanonandekien maailmat

35:10.1 (394.3) Seitsemänkymmentä planeettaa käsittävän Salvingtonin-kehän kolmas seitsenmaailmainen ryhmä vastaavine neljinekymmeninekaksine satelliitteineen muodostaa Lanonandekien hallintosfäärien sikermän. Näissä maailmoissa entisten Järjestelmänhallitsijoiden yhteisöön kuuluvat kokeneet Lanonandekit toimivat ylösnousemuspyhiinvaeltajien ja serafijoukkojen hallinnonopettajina. Evolutionaariset kuolevaiset tarkkailevat järjestelmän hallintovirkailijoiden työskentelyä järjestelmäpääkaupungeissa, mutta täällä he osallistuvat kymmenentuhannen paikallisjärjestelmän hallinnollisten kannanmäärittelyjen tosiasialliseen koordinoimiseen.

35:10.2 (394.4) Näitä paikallisuniversumin hallintokouluja valvoo sellaisten Lanonandek-Poikien yhteisö, joilla on takanaan pitkä kokemus Järjestelmänhallitsijoina ja konstellaation neuvonantajina. Vain Ensan hallintokoulut menevät paremmuudessa näiden toimeenpanokoulujen edelle.

35:10.3 (394.5) Samalla kun Lanonandekien maailmat toimivat ylösnousemuskuolevaisten koulutussfääreinä, ne ovat myös universumin normaaleihin ja rutiininomaisiin hallintotoimiin liittyvien laajakantoisten hankkeiden keskuksia. Koko Paratiisin-matkansa ajan ylösnousemuspyhiinvaeltajat harjoittavat opintojaan kouluissa, joissa tietoa sovelletaan käytäntöön. He saavat harjoitusta, kun he tosiaan tekevät, mitä heille opetetaan. Melkisedekien tukema universumin opetusjärjestelmä on käytännöllinen, asteittain etenevä, mielekäs ja kokemuksellinen. Siihen sisältyy koulutusta aineellisissa, älyllisissä, morontiaalisissa ja hengellisissä asioissa.

35:10.4 (394.6) Juuri näiden Lanonandekeille kuuluvien hallinnollisten sfäärien yhteydessä useimmat mainitun luokan pelastetuista Pojista palvelevat valvojina ja planeetta-asiain johtajina. Ja nämä langenneet Planeettaprinssit ja ne heidän kapinalliset liittolaisensa, jotka päättävät hyväksyä tarjotun arvonpalautuksen, jatkavat palveluaan näissä rutiinitehtävissä ainakin siksi, kunnes Nebadonin universumi asettuu valoon ja elämään.

35:10.5 (395.1) Monet vanhempien järjestelmien Lanonandek-Pojat ovat kuitenkin saavuttaneet loistavat ansioluettelot palvelun, hallinnon ja hengellisen edistymisen aloilla. He ovat jalo, uskollinen ja lojaali ryhmä, vaikka heillä onkin taipumus joutua henkilökohtaisen vapauden harhojen ja itsemääräämisoikeudellisten kuvitelmien kautta eksyksiin.

35:10.6 (395.2) [Toimittanut Arkkienkelien Päällikkö, joka toimi Salvingtonin Gabrielin valtuuttamana.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään