Verhandeling 35 - De Zonen van God in het Plaatselijk Universum

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 35

De Zonen van God in het Plaatselijk Universum

35:0.1 (384.1) DE Zonen van God die hier tot dusver zijn geïntroduceerd hebben een Paradijs-oorsprong. Zij zijn de nakomelingen van de goddelijke Regeerders van de universele domeinen. Van de eerste orde der Paradijs-zonen, de Schepper-Zonen, bevindt zich slechts één in Nebadon: Michael, de vader en soeverein van het universum. Van de tweede orde Paradijs-zonen, de Avonal- of Magistraat-Zonen, heeft Nebadon zijn volle contingent — 1.062. Deze ‘lagere Christussen’ zijn even doeltreffend en alvermogend in hun planetaire zelfschenkingen als de Schepper- en Meester-Zoon op Urantia is geweest. Aangezien de derde orde van de Triniteit afstamt, staan dezen niet in een plaatselijk universum geregistreerd, doch ik schat dat er in Nebadon tussen de vijftien en twintigduizend Leraar-Zonen van de Triniteit zijn, naast de 9.642 door schepselen getrinitiseerde assistenten die hier zijn geregistreerd. Deze Dagelingen uit het Paradijs zijn magistraten noch bestuurders, maar superleraren.

35:0.2 (384.2) De typen Zonen die wij nu gaan behandelen, hebben hun oorsprong in het plaatselijk universum; zij zijn nakomelingen van een Schepper-Zoon uit het Paradijs, in gevarieerde associatie met de complementaire Moeder-Geest van het Universum. De navolgende orden van zonen in het plaatselijk universum worden in deze verhandelingen vermeld:

35:0.3 (384.3) 1. Melchizedek-Zonen;

35:0.4 (384.4) 2. Vorondadek-Zonen;

35:0.5 (384.5) 3. Lanonandek-Zonen;

35:0.6 (384.6) 4. Levendrager-Zonen.

35:0.7 (384.7) De Drieëenige Paradijs-Godheid functioneert ten behoeve van de schepping van drie orden van Zonen: de Michaels, de Avonals en de Dagelingen. De Tweevoudige Godheid in het plaatselijk universum, de Zoon en de Geest, functioneert eveneens bij de schepping van drie hoge orden van Zonen: de Melchizedeks, de Vorondadeks en de Lanonandeks; nadat zij deze drievoudige uitdrukking hebben bereikt, werken zij bovendien samen met het volgende niveau van God de Zevenvoudige bij de voortbrenging van de veelzijdige orde der Levendragers. Deze wezens worden wel ingedeeld bij de afdalende Zonen van God, maar vormen een unieke, oorspronkelijke levensvorm in het universum. Aan de bespreking van deze wezens is de gehele volgende verhandeling gewijd.

1. De Vader-Melchizedek

35:1.1 (384.8) Nadat zij de wezens tot aanzijn hebben geroepen die hun persoonlijk behulpzaam zullen zijn, zoals de Blinkende Morgenster en andere bestuurspersoonlijkheden, in overeenstemming met de goddelijke bedoeling en de scheppingsplannen van een gegeven universum, vindt er een nieuwe vorm van scheppende vereniging plaats tussen de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest, de Dochter van de Oneindige Geest in dat plaatselijk universum. De persoonlijkheid die voortkomt uit dit scheppende deelgenootschap is de oorspronkelijke Melchizedek — de Vader- Melchizedek — het unieke wezen dat vervolgens samenwerkt met de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest teneinde de gehele groep wezens van dezelfde naam ten aanzijn te roepen.

35:1.2 (385.1) In het universum Nebadon treedt de Vader-Melchizedek op als de eerste bestuurlijke medewerker van de Blinkende Morgenster. Gabriël houdt zich meer bezig met de beleidslijnen in het universum, Melchizedek met praktische procedures. Gabriël zit de reguliere rechtbanken en raadsvergaderingen van Nebadon voor, Melchizedek de speciale en buitengewone commissies en commissies voor noodtoestanden en adviesorganen. Gabriël en de Vader-Melchizedek zijn nooit tegelijk afwezig van Salvington, want bij Gabriëls afwezigheid functioneert de Vader-Melchizedek als hoofd van het bestuur van Nebadon.

35:1.3 (385.2) De Melchizedeks in ons universum zijn allen binnen duizend jaar standaardtijd geschapen door de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest, in samenwerking met de Vader-Melchizedek. Daar zij een orde van zonen vormen waarin één van hun eigen soortgenoten als medeschepper heeft gefunctioneerd, stammen de Melchizedeks in constitutie ten dele van zichzelf af en komen daarom in aanmerking voor de verwezenlijking van een verheven vorm van zelfbestuur. Periodiek kiezen zij hun eigen bestuurlijke hoofd voor een termijn van zeven jaar standaardtijd en zij functioneren ook overigens als een zichzelf besturende orde, ofschoon de oorspronkelijke Melchizedek wel bepaalde inherente prerogatieven als mede-ouder kan laten gelden. Van tijd tot tijd wijst deze Vader-Melchizedek bepaalde individuele leden van zijn orde aan om als speciale Levendragers te fungeren voor de midsoniete werelden, een type bewoonde planeten dat tot dusver nog niet op Urantia is geopenbaard.

35:1.4 (385.3) De Melchizedeks functioneren niet op grote schaal buiten het plaatselijk universum, behalve wanneer zij als getuigen worden opgeroepen in rechtszaken die aanhangig zijn bij de rechtbanken van het superuniversum, en wanneer zij, zoals soms voorkomt, worden aangesteld als speciale ambassadeurs, om in eenzelfde superuniversum het ene universum bij het andere te vertegenwoordigen. Het staat de oorspronkelijke of eerstgeboren Melchizedek van ieder universum steeds vrij om naar de naburige universa of naar het Paradijs te reizen op missies die te maken hebben met de belangen of plichten van zijn orde.

2. De Melchizedek-Zonen

35:2.1 (385.4) De Melchizedeks zijn de eerste orde der goddelijke Zonen die de lagere geschapen levensvormen dicht genoeg naderen om rechtstreeks te kunnen functioneren in het dienstbetoon van de verheffing van stervelingen, en om de evolutionaire rassen te kunen dienen zonder genoodzaakt te zijn te incarneren. Deze Zonen staan natuurlijkerwijze halverwege de grote afdalende reeks persoonlijkheden, want van oorsprong staan zij ongeveer in het midden tussen de hoogste Godheid en de laagste geschapen levensvormen die met wil begiftigd zijn. Aldus worden zij natuurlijke tussenpersonen tussen de hogere, goddelijke niveaus van levend bestaan en de lagere, zelfs materiële vormen van leven op de evolutionaire werelden. De serafijnse orden, de engelen, vinden het heerlijk om met de Melchizedeks samen te werken; in feite vinden alle vormen van intelligent leven in deze Zonen begripvolle vrienden, meevoelende leraren en wijze adviseurs.

35:2.2 (385.5) De Melchizedeks zijn een orde die zichzelf bestuurt. Bij deze uitzonderlijke groep zien wij de eerste poging tot zelfbeschikking van de zijde van wezens van het plaatselijk universum en ook de hoogste vorm van echt zelfbestuur. Deze Zonen organiseren hun eigen bestuursapparaat voor hun groep en voor hun thuisplaneet, evenals voor de zes hiermee verbonden werelden en de werelden die deze ondersteunen. En wij dienen te vermelden dat zij nimmer misbruik hebben gemaakt van hun prerogatieven; nog nooit hebben deze Melchizedek-Zonen ook maar ergens in het superuniversum Orvonton het in hen gestelde vertrouwen beschaamd. Op hen is de hoop gevestigd van iedere groepering in het universum die naar zelfbestuur streeft; zij vormen het patroon van zelfbestuur voor alle werelden van Nebadon en onderrichten dit ook. Intelligente wezens van alle orden, zowel hun meerderen als hun ondergeschikten, zijn onverdeeld in hun lof voor het bestuur van de Melchizedeks.

35:2.3 (386.1) De Melchizedek-orde van zonen bekleedt de positie en draagt de verantwoordelijkheid van de oudste zoon in een grote familie. Het werk van deze orde is grotendeels vast en enigszins routinematig van karakter, maar veel ervan doen zij vrijwillig en hebben zij zich geheel zelf opgelegd. De meeste speciale bijeenkomsten die van tijd tot tijd op Salvington worden gehouden, worden bijeengeroepen op initiatief van de Melchizedeks. Op eigen initiatief doorkruisen deze Zonen het universum waaruit zij afkomstig zijn. Zij kennen een autonome organisatie die optreedt als inlichtingendienst in het universum en periodiek rapporteert aan de Schepper-Zoon, los van alle andere informatie die het hoofdkwartier van het universum bereikt via de normale instanties die zich met het routine-bestuur van het betrokken gebied bezighouden. Zij zijn van nature onbevooroordeelde waarnemers; zij genieten het volle vertrouwen van de intelligente wezens van alle klassen.

35:2.4 (386.2) De Melchizedeks fungeren als reizende, adviserende revisie-gerechtshoven in hun gebieden; deze universum-Zonen gaan in kleine groepen naar de werelden om daar als commissies van advies te dienen, getuigenverklaringen aan te horen, suggesties te ontvangen en als raadslieden op te treden, en op deze wijze helpen zij de belangrijkste moeilijkheden bij te leggen en de ernstige meningsverschillen te beslechten, die inzake de aangelegenheden van de evolutionaire gebieden van tijd tot tijd ontstaan.

35:2.5 (386.3) Deze oudste Zonen in een universum zijn de voornaamste adjudanten van de Blinkende Morgenster bij de uitvoering van de mandaten van de Schepper-Zoon. Wanneer een Melchizedek namens Gabriël naar een verafgelegen wereld gaat, kan hij voor die speciale zending worden afgevaardigd als plaatsvervanger van degene door wie hij wordt gezonden, en in dit geval zal hij op de planeet van zijn opdracht verschijnen met het volle gezag van de Blinkende Morgenster. Dit geldt speciaal voor die werelden waar nog geen hogere Zoon is verschenen in de gelijkenis van de schepselen van het betrokken gebied.

35:2.6 (386.4) Wanneer een Schepper-Zoon een zelfschenkingsloopbaan op een evolutionaire wereld aanvangt, gaat hij alleen; wanneer echter een van zijn Paradijs-broeders, een Avonal-Zoon, een zelfschenking onderneemt, wordt hij vergezeld door de twaalf Melchizedek-begeleiders die zo doeltreffend bijdragen aan het welslagen van de zelfschenkingsmissie. Zij ondersteunen ook de Paradijs-Avonals bij hun magistraatsmissies naar de bewoonde werelden, en bij deze opdrachten zijn de Melchizedeks zichtbaar voor de ogen van stervelingen indien de Avonal-Zoon ook aldus manifest is.

35:2.7 (386.5) Er bestaat geen fase van geestelijke nood op een planeet waarbij zij niet van dienst zijn. Zij zijn de leraren die zeer dikwijls gehele werelden van gevorderd leven winnen voor de uiteindelijke, volledige erkenning van de Schepper-Zoon en diens Vader op het Paradijs.

35:2.8 (386.6) De Melchizedeks zijn in het bezit van welhaast volmaakte wijsheid, maar zij zijn niet onfeilbaar in hun oordeel. Soms, wanneer zij alleen en op zichzelf aangewezen waren op planetaire missies, hebben zij gedwaald in minder belangrijke aangelegenheden, dat wil zeggen, hebben zij verkozen bepaalde dingen te doen die door hun supervisoren later niet werden goedgekeurd. Door zulk een beoordelingsfout wordt een Melchizedek tijdelijk gediskwalificeerd, totdat hij naar Salvington gaat en in audiëntie bij de Schepper-Zoon het onderricht ontvangt dat hem afdoend zuivert van de disharmonie waardoor het meningsverschil met zijn medebroeders was ontstaan, en na de correctionele rustperiode wordt hij dan op de derde dag in de dienst hersteld. Doch zulke minder belangrijke vormen van niet goed functioneren van een Melchizedek zijn in Nebadon zelden voorgekomen.

35:2.9 (387.1) Deze Zonen zijn geen aangroeiende orde: hun aantal is stationair, ofschoon het in ieder plaatselijk universum anders is. Het aantal Melchizedeks dat staat geregistreerd op hun hoofdkwartierplaneet in Nebadon is meer dan tien miljoen.

3. De Melchizedek-werelden

35:3.1 (387.2) De Melchizedeks bewonen een eigen wereld dicht bij Salvington, het hoofdkwartier van het universum. Deze wereld, Melchizedek genaamd, is de loodswereld van het Salvington-circuit van zeventig primaire werelden, die alle omringd zijn door zes ondergeschikte werelden gewijd aan speciale activiteiten. Deze wonderbaarlijke werelden — zeventig primaire en 420 ondergeschikte werelden — worden dikwijls de Melchizedek-Universiteit genoemd. Stervelingen in opklimming uit alle constellaties van Nebadon doorlopen opleidingen op alle 490 werelden teneinde de status van ingezetene van Salvington te verwerven. De opleiding van opklimmenden vormt echter slechts één fase van de veelsoortige activiteiten die op de Salvington-cluster van architectonische werelden plaatsvinden.

35:3.2 (387.3) De 490 werelden van het Salvington-circuit zijn onderverdeeld in tien groepen, ieder bestaand uit zeven primaire en tweeënveertig ondergeschikte werelden. Elk van deze groepen staat onder de algemene supervisie van één der hoofdorden van universum-leven. De eerste groep, die wordt gevormd door de loodswereld en de volgende zes primaire werelden in de omringende planetaire processie, staat onder toezicht van de Melchizedeks. Deze Melchizedek-werelden zijn:

35:3.3 (387.4) 1. de loodswereld — de thuiswereld van de Melchizedek-Zonen;

35:3.4 (387.5) 2. de wereld van de scholen voor het fysische leven en de laboratoria voor levende energieën;

35:3.5 (387.6) 3. de wereld van het morontia-leven;

35:3.6 (387.7) 4. de wereld van het eerste geest-leven;

35:3.7 (387.8) 5. de wereld van de middenfase van het geest-leven;

35:3.8 (387.9) 6. de wereld van het gevorderde geest-leven;

35:3.9 (387.10) 7. het domein van coördinatieve, allerhoogste zelfverwerkelijking.

35:3.10 (387.11) De zes ondergeschikte werelden van elk van deze Melchizedek-hemellichamen wijden zich aan activiteiten die in nauw verband staan met het werk van de primaire wereld waarmee zij zijn verbonden.

35:3.11 (387.12) De loodswereld, de wereld Melchizedek, is het gemeenschappelijke trefpunt voor alle wezens die zich bezig houden met het opleiden en vergeestelijken van de opklimmende stervelingen uit tijd en ruimte. Voor een opklimmende sterveling is deze wereld waarschijnlijk de interessantste plaats in heel Nebadon. Alle evolutionaire stervelingen die hun opleiding in de constellatie hebben voltooid, zullen eens landen op Melchizedek, waar zij worden ingewijd in het regime van de takken van wetenschap en de geest-vooruitgang van het onderrichtstelsel van Salvington. Uw reacties op deze eerste dag van het leven op deze unieke wereld zult ge nooit vergeten, zelfs niet na het bereiken van uw Paradijs-bestemming.

35:3.12 (387.13) Stervelingen in opklimming resideren op de Melchizedek-wereld tijdens hun opleiding op de zes omringende planeten van gespecialiseerd onderricht. Dezelfde methode wordt gevolgd tijdens hun verblijf op alle zeventig culturele werelden, de primaire werelden van het Salvington-circuit.

35:3.13 (387.14) De tijd van de talrijke wezens die op de zes hulp-werelden van de Melchizedek-wereld verblijven, wordt in beslag genomen door vele uiteenlopende activiteiten, maar voorzover het de stervelingen in opklimming betreft, zijn deze satellieten gewijd aan de volgende speciale aspecten van studie:

35:3.14 (388.1) 1. Wereld nummer één houdt zich bezig met een terugblik op het aanvankelijke planetaire leven van de stervelingen in opklimming. Dit werk vindt plaats in klassen, samengesteld uit degenen die afkomstig zijn van een bepaalde wereld waar stervelingen hun oorsprong hebben. De stervelingen die van Urantia afkomstig zijn, zoeken zulk een experiëntieel overzicht tezamen.

35:3.15 (388.2) 2. Het speciale werk op wereld nummer twee bestaat uit een gelijksoortige terugblik op de ervaringen die zijn opgedaan op de woningwerelden waardoor de eerste satelliet van het hoofdkwartier van het plaatselijk stelsel wordt omringd.

35:3.16 (388.3) 3. De verschillende overzichten die op deze wereld worden bestudeerd, hebben betrekking op het verblijf op de hoofdwereld van het plaatselijk stelsel en omvatten ook de activiteiten op de rest van de architectonische werelden van de cluster rond het hoofdkwartier van het stelsel.

35:3.17 (388.4) 4. De vierde wereld houdt zich bezig met een terugblik op de ervaringen op de zeventig ondergewchikte werelden van de constellatie en de werelden die met deze zijn verbonden.

35:3.18 (388.5) 5. Op de vijfde wereld wordt een overzicht gegeven van het verblijf van de opklimmende mens op de hoofdkwartierwereld van de constellatie.

35:3.19 (388.6) 6. De tijd op wereld nummer zes wordt gewijd aan de poging om deze vijf tijdperken in onderlinge samenhang te brengen en aldus een coördinatie van de ervaring tot stand te brengen, ter voorbereiding op de intrede in de primaire Melchizedek-scholen voor universum-training.

35:3.20 (388.7) De scholen voor universum-bestuur en geestelijke wijsheid bevinden zich op de thuiswereld van de Melchizedeks, waar ook de scholen worden aangetroffen die zich aan één bepaalde tak van onderzoek wijden, zoals energie, materie, organisatie, communicatie, registratie, ethiek en vergelijkend schepsel-bestaan.

35:3.21 (388.8) In de Melchizedek-Academie voor Geestelijke Gaven werken alle orden van de Zonen van God — zelfs de orden uit het Paradijs — samen met de Melchizedeks en de serafijnse leraren om de scharen op te leiden die uitgaan als bestemmingsevangelisten, en geestelijke vrijheid en goddelijk zoonschap verkondigen, zelfs op de verre werelden in het universum. Deze bijzondere school van de Melchizedek Universiteit is een instelling die uitsluitend voor dit universum functioneert: bezoekende studenten uit andere gebieden worden hier niet toegelaten.

35:3.22 (388.9) De hoogste opleiding voor het bestuur van het universum wordt door de Melchizedeks op hun thuiswereld gegeven. Deze Academie voor Hogere Ethiek wordt geleid door de oorspronkelijke Vader-Melchizedek. Naar deze scholen zenden de verschillende universa wel studenten ter uitwisseling. Hoewel het jonge universum Nebadon een lage positie inneemt op de ranglijst der universa, waar het geestelijke prestatie en hoge ethische ontwikkeling betreft, hebben onze bestuurlijke moeilijkheden niettemin het gehele universum zozeer tot een enorme kliniek gemaakt voor andere scheppingen in de buurt, dat de Melchizedek-academies overstroomd worden door bezoekende studenten en waarnemers uit andere gebieden. Naast de immense groep plaatselijke ingeschrevenen, zijn er altijd meer dan honderdduizend studenten uit andere plaatselijke universa die de Melechizedek-scholen bezoeken, want de orde der Melchizedeks in Nebadon is beroemd in heel Splandon.

4. Het speciale werk van de Melchizedeks

35:4.1 (388.10) Een zeer gespecialiseerde afdeling der Melchizedek-activiteiten heeft te maken met de supervisie op de progressieve morontia-loopbaan van de stervelingen in opklimming. Een groot deel van deze opleiding staat onder leiding van de geduldige, wijze serafijnse helpers, bijgestaan door stervelingen die zijn opgeklommen naar betrekkelijk hogere niveaus van universumbekwaamheid, maar al dit educatieve werk staat onder de algemene supervisie van de Melchizedeks, in samenwerking met de Leraar-Zonen van de Triniteit.

35:4.2 (389.1) Hoewel de orden der Melchizedeks zich voornamelijk wijden aan het enorme onderrichtstelsel en het experiëntiële trainingsregime van het plaatselijk universum, zijn zij ook werkzaam op unieke posten en in ongewone omstandigheden. In een evoluerend universum dat uiteindelijk ongeveer tien miljoen bewoonde werelden zal omvatten, moeten er wel vele dingen gebeuren die buiten de gewone orde vallen, en bij zulke onvoorziene gebeurtenissen nu treden de Melchizedeks op. Op Edentia, het hoofdkwartier van uw constellatie, staan zij bekend als Noodzonen. Zij staan altijd gereed om in alle dringende situaties — fysische, mentale of geestelijke — hun diensten te verlenen, of het nu een planeet, een stelsel, een constellatie of het universum betreft. Altijd wanneer en waar er ook speciale hulp nodig is, zult ge een of meer Melchizedek-Zonen aantreffen.

35:4.3 (389.2) Wanneer een bepaald onderdeel van de plannen van de Schepper-Zoon dreigt te mislukken, gaat er onmiddellijk een Melchizedek op uit om assistentie te verlenen. Doch het gebeurt niet dikwijls dat zij worden opgeroepen om op te treden in het geval van zondige rebellie, zoals in Satania heeft plaatsgegrepen.

35:4.4 (389.3) De Melchizedeks zijn de eersten die optreden in alle noodgevallen van alle aard op alle werelden waar wilsschepselen wonen. Soms treden zij op als tijdelijke voogden van planeten die het spoor bijster zijn geraakt, als curatoren in de plaats van een planetaire regering die haar plicht verzaakt. In een planetaire crisis doen deze Melchizedek-Zonen dienst in vele unieke hoedanigheden. Het is voor zulk een Zoon zeer wel mogelijk om zich zichtbaar te maken voor sterfelijke ogen en soms is een lid van deze orde zelfs geïncarneerd geweest in de gelijkenis van een sterfelijk wezen. In Nebadon heeft een Melchizedek zevenmaal op een evolutionaire wereld gediend in de fysieke gelijkenis van een sterveling, en bij talrijke gelegenheden zijn deze Zonen verschenen in de gelijkenis van andere orden der universum-schepselen. Zij zijn inderdaad veelzijdige, vrijwillig in noodgevallen optredende dienaren van verstandelijke wezens van alle universum-orden en van alle werelden en stelsels van werelden.

35:4.5 (389.4) De Melchizedek die ten tijde van Abraham op Urantia leefde, stond plaatselijk bekend als de Vorst van Salem, omdat hij de leider was van een kleine kolonie waarheidzoekers die verblijfhield in een plaats die Salem heette. Hij bood vrijwillig aan om te incarneren in de gelijkenis van het sterfelijk vlees en deed dit met goedkeuring van de Melchizedek-curatoren van de planeet, die vreesden dat het licht des levens gedurende die periode van toenemende geestelijke duisternis zou uitdoven. En hij bevorderde en koesterde inderdaad de waarheid van zijn tijd en gaf deze veilig door aan Abraham en diens medewerkers.

5. De Vorondadek-Zonen

35:5.1 (389.5) Na de schepping van hun persoonlijke adjudanten en de eerste groep der veelzijdige Melchizedeks, ontwierpen de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest van het plaatselijk universum de tweede grote, gevarieerde orde van universum-zonen, de Vorondadeks, en brachten deze tot aanzijn. Dezen staan meer algemeen bekend als de Constellatie-Vaders, omdat er zonder uitzondering een Zoon van deze orde wordt aangetroffen aan het hoofd van de regering van iedere constellatie in ieder plaatselijk universum.

35:5.2 (389.6) Het aantal Vorondadeks verschilt in ieder plaatselijk universum: in Nebadon staan er precies een miljoen geregistreerd. Evenmin als hun ordegenoten, de Melchizedeks, hebben deze Zonen het vermogen om zich voort te planten. Er is ons geen methode bekend waardoor zij hun aantal zouden kunnen vergroten.

35:5.3 (389.7) In vele opzichten vormen deze Zonen een zichzelf besturend lichaam; als individuen en als groepen, zelfs als geheel genomen, zijn zij grotendeels onafhankelijk, ongeveer zoals de Melchizedeks, maar de activiteiten van de Vorondadeks beslaan niet zo’n uitgebreid en gevarieerd terrein. Zij evenaren hun Melchizedek-broeders niet in briljante veelzijdigheid, maar als regeerders en vooruitziende bestuurders zijn zij nog betrouwbaarder en efficiënter. Als bestuurders evenaren zij ook niet helemaal hun ondergeschikten, de Stelsel-Soevereinen van de orde der Lanonandeks, doch zij overtreffen alle orden van universumzonen in de stabiliteit van hun doelstellingen en de goddelijkheid van hun oordeel.

35:5.4 (390.1) Ofschoon de beslissingen en uitspraken van Zonen van deze orde altijd in overeenstemming zijn met de geest van het goddelijk zoonschap en in harmonie met het beleid van de Schepper-Zoon, hebben zij wel eens voor de Schepper-Zoon moeten verschijnen vanwege een dwaling, en in technische details zijn hun beslissingen soms wel herzien na een beroep bij de hogere rechtbanken van het universum. Het gebeurt echter zelden dat deze Zonen in dwaling vervallen, en zij zijn nooit in opstand gekomen: in de hele geschiedenis van Nebadon is het nooit voorgekomen dat een Vorondadek tegen de regering van het universum is ingegaan.

35:5.5 (390.2) De Vorondadeks dienen in de plaatselijke universa op veelomvattende, gevarieerde wijzen. Zij doen dienst als ambassadeurs naar andere universa en als consuls van de constellaties binnen hun eigen universum. Van alle orden in het plaatselijk universum wordt aan hen het vaakst alle soevereine macht gedelegeerd om deze in kritieke situaties in het universum te kunnen uitoefenen.

35:5.6 (390.3) Op de werelden die in geestelijke duisternis zijn afgezonderd, de werelden die door rebellie en nalatigheid planetaire isolatie hebben moeten ondergaan, is gewoonlijk een Vorondadek-waarnemer aanwezig in afwachting van het herstel van de normale status. In bepaalde noodgevallen zou deze Meest Verheven waarnemer een absoluut en arbitrair gezag kunnen uitoefenen over ieder hemels wezen dat op die planeet is aangesteld. In de archieven van Salvington staat vermeld dat de Vorondadeks soms een dergelijk gezag hebben uitgeoefend als de Meest Verheven regenten van zulke planeten. Dit geldt zelfs voor bewoonde werelden die niet door rebellie waren beroerd.

35:5.7 (390.4) Dikwijls komt een korps van twaalf of meer Vorondadek-Zonen in plenaire zitting bijeen als een hoog gerechtshof voor revisie en beroep, in de speciale gevallen waar de status van een planeet of een stelsel op het spel staat. Doch hun werk heeft grotendeels betrekking op de wetgevende functies van de regeringen van de constellaties. Als gevolg van al deze diensten zijn de Vorondadek-Zonen de geschiedschrijvers van de plaatselijke universa geworden; zij zijn persoonlijk bekend met alle politieke strijd en sociale beroeringen op de bewoonde werelden.

6. De Constellatie-Vaders

35:6.1 (390.5) Tenminste drie Vorondadeks zijn aangesteld als regeerders van elk der honderd constellaties van een plaatselijk universum. Deze Zonen worden uitgekozen door de Schepper-Zoon en worden door Gabriël gevolmachtigd als de Meest Verhevenen van de constellaties, teneinde als zodanig tien millennia lang — 10.000 standaardjaren, ongeveer 50.000 jaren Urantia-tijd — te dienen. De regerende Meest Verhevene, de Constellatie-Vader, heeft twee ambtgenoten, een senior en een junior. Bij iedere wisseling van bestuur wordt de senior ambtgenoot hoofd van de regering en neemt de junior de taken van de senior over, terwijl de Vorondadeks zonder aanstelling, die op de werelden van Salvington verblijven, één uit hun midden voordragen voor de post van junior ambtgenoot die deze verantwoordelijkheden op zich kan nemen. Op deze wijze heeft, conform het huidige beleid, elk der Meest Verheven regeerders een ambtsperiode op het hoofdkwartier van een constellatie van dertig millennia, ongeveer 150.000 Urantia-jaren.

35:6.2 (390.6) De honderd Constellatie-Vaders, de werkelijke voorzitters van de regeringen van de constellaties, vormen het hoogste adviserende kabinet van de Schepper-Zoon. Deze raad houdt dikwijls zitting op het hoofdkwartier van het universum en is geheel vrij in de omvang en draagwijdte van zijn beraadslagingen, maar houdt zich voornamelijk bezig met het welzijn van de constellaties en met de unificatie van het bestuur van het gehele plaatselijk universum.

35:6.3 (391.1) Wanneer een Constellatie-Vader zich van zijn taken kwijt op het hoofdkwartier van het universum, zoals dikwijls het geval is, wordt zijn senior ambtgenoot plaatsvervangend bestuurder van de zaken der constellatie. De normale functie van de senior ambtgenoot is het toezicht op geestelijke aangelegenheden, terwijl de junior ambtgenoot zich persoonlijk bezig houdt met het fysische welzijn van de constellatie. Er wordt echter nooit een belangrijk beleid in een constellatie uitgevoerd tenzij de Meest Verhevenen het eens zijn over alle details van de uitvoering.

35:6.4 (391.2) Het gehele apparaat van de geest-inlichtingendienst en de communicatie-kanalen staat ter beschikking van de Meest Verhevenen van de constellaties. Zij staan in voortdurend contact met hun meerderen op Salvington en met hun directe ondergeschikten, de soevereinen van de plaatselijke stelsels. Zij komen dikwijls met deze Stelsel-Soevereinen in raadsvergadering bijeen om te overleggen over de toestand van de constellatie.

35:6.5 (391.3) De Meest Verhevenen omringen zich met een korps raadslieden, dat in aantal en samenstelling van tijd tot tijd varieert naargelang de aanwezigheid van de verschillende groepen op het hoofdkwartier van de constellatie en ook naargelang wisselende plaatselijke behoeften. In tijden van spanning kunnen zij om meer Zonen van de Vorondadek-orde verzoeken om hulp bij het bestuurlijke werk en zij zullen deze dan ook snel ontvangen. Norlatiadek, uw eigen constellatie, wordt momenteel bestuurd door twaalf Vorondadek-Zonen.

7. De Vorondadek-werelden

35:7.1 (391.4) De tweede groep van zeven werelden in het circuit van zeventig primaire werelden die Salvington omringen, bestaat uit de Vorondadek-planeten. Elk van deze werelden met de zes satellieten die haar omcirkelen, is gewijd aan een speciale fase van Vorondadek-activiteiten. Op deze negenenveertig verschillende terreinen verwerven de stervelingen in opklimming hun hoogste opleiding in de universumwetgeving.

35:7.2 (391.5) De stervelingen in opklimming zijn reeds als waarnemers aanwezig geweest bij de wetgevende vergaderingen zoals deze functioneerden op de hoofdkwartierwerelden van de constellaties, doch op deze Vorondadek-werelden nemen zij deel aan de bekrachtiging van de feitelijke algemene wetgeving van het plaatselijk universum, onder begeleidend toezicht van de oudere Vorondadeks. Zulke bekrachtigingen zijn bedoeld om de verschillende uitspraken van de autonome wetgevende vergaderingen van de honderd constellaties te coördineren. Het onderricht dat men in de Vorondadek-scholen krijgt, wordt zelfs op Uversa niet overtroffen. Deze opleiding is progressief, en gaat van de eerste wereld, met aanvullend werk op haar zes satellieten, door tot en met de resterende zes primaire werelden en de met hen verbonden groepen satellieten.

35:7.3 (391.6) De pelgrims in opklimming zullen op deze werelden van studie en praktisch werk worden ingeleid in talrijke nieuwe activiteiten. Het is ons niet verboden u deze nieuwe bezigheden waarvan ge zelfs nog nooit hebt gedroomd, te openbaren, maar wij hebben geen enkele hoop dat wij deze ondernemingen duidelijk kunnen maken aan het materiële bewustzijn van sterfelijke wezens. Het ontbreekt ons aan woorden waarmee de betekenis van deze verheven activiteiten zou kunnen worden medegedeeld, en er bestaan geen overeenkomstige menselijke bezigheden die wij zouden kunnen gebruiken ter illustratie van deze nieuwe bezigheden van de stervelingen in opklimming, terwijl zij hun studies op deze negenenveertig werelden volgen. Er zijn bovendien nog vele andere activiteiten die geen deel uitmaken van het opklimmingsregime geconcentreerd op deze Vorondadek-werelden van het circuit van Salvington.

8. De Lanonandek-Zonen

35:8.1 (392.1) Na de schepping van de Vorondadeks verenigen de Schepper-Zoon en de Moeder-Geest van het Universum zich ten einde de derde orde van universum-zonen, de Lanonandeks, tot aanzijn te brengen. Ofschoon dezen zijn belast met verschillende taken in verband met het bestuur van de stelsels, zijn zij het best bekend als Stelsel-Soevereinen, de regeerders van de plaatselijke stelsels, en als Planetaire Vorsten, de hoofden van bestuur van de bewoonde werelden.

35:8.2 (392.2) Aangezien deze wezens een latere, en qua niveaus van goddelijkheid lagere orde van de geschapen zonen vertegenwoordigen, zijn zij genoodzaakt geweest bepaalde opleidingscursussen op de Melchizedek werelden te doorlopen ter voorbereiding op hun latere dienst. Zij waren de eerste studenten op de Melchizedek-Universiteit, waar zij door hun Melchizedek-leraren en examinatoren werden ingedeeld in klassen en gediplomeerd naargelang hun bekwaamheid, persoonlijkheid en prestatie.

35:8.3 (392.3) Het universum Nebadon begon zijn bestaan met precies twaalf miljoen Lanonandeks, en toen dezen de Melchizedek-wereld hadden doorlopen, werden zij bij de laatste toetsing ingedeeld in drie klassen:

35:8.4 (392.4) 1. Primaire Lanonandeks. Van de hoogste rang waren er 709.841. Dit zijn de Zonen die zijn aangesteld als Stelsel-Soevereinen en assistenten van de hoge raadsvergaderingen van de constellaties en als raadslieden in het hogere bestuurswerk van het universum.

35:8.5 (392.5) 2. Secundaire Lanonandeks. Van deze orde, voortgekomen uit Melchizedek, waren er 10.234.601. Zij zijn aangesteld als Planetaire Vorsten en als reserves van die orde.

35:8.6 (392.6) 3. Tertiaire Lanonandeks. Deze groep omvatte 1.055.558 Zonen. Deze Zonen functioneren als ondergeschikte assistenten, boodschappers, curatoren, gevolmachtigden, waarnemers, en vervullen de gevarieerde taken van een stelsel en zijn samenstellende werelden.

35:8.7 (392.7) In tegenstelling tot evolutionaire wezens, is het voor deze Zonen niet mogelijk om van de ene groep naar een andere bevorderd te worden. Wanneer zij de Melchizedek-opleiding hebben gevolgd, wanneer zij eenmaal zijn getoetst en ingedeeld, dienen zij blijvend in de rang die hun is toegekend. Ook planten deze Zonen van de Lanonandek-orde zich niet voort; hun aantal in het universum is stationair.

35:8.8 (392.8) In ronde getallen zijn de Zonen van de Lanonandek-orde op Salvington als volgt ingedeeld:

35:8.9 (392.9) Coördinatoren van het universum en Raadslieden in de Constellaties100.000

35:8.10 (392.10) Stelsel-Soevereinen en Assistenten600.000

35:8.11 (392.11) Planetaire Vorsten en Reserves10.000.000

35:8.12 (392.12) Korps van Boodschappers400.000

35:8.13 (392.13) Beheerders en Registrators100.000

35:8.14 (392.14) Reservekorps800.000

35:8.15 (392.15) Aangezien de Lanonandeks zonen van een iets lagere orde zijn dan de Melchizedeks en de Vorondadeks, zijn ze van nog groter nut in de lagere afdelingen van het universum, want zij kunnen de lagere schepselen der intelligente geslachten dichter naderen. Zij lopen ook groter gevaar om af te dwalen, om af te wijken van de aanvaardbare methode van bestuur van het universum. Doch deze Lanonandeks, in het bijzonder de primaire orde, zijn de bekwaamsten en veelzijdigsten van alle bestuurders van het plaatselijk universum. In hun uitvoerende bekwaamheid worden zij slechts door Gabriël en diens niet-geopenbaarde medewerkers overtroffen.

9. De Lanonandek-regeerders

35:9.1 (393.1) De Lanonandeks zijn de continue regeerders der planeten en de roulerende soevereinen van de stelsels. Zulk een Zoon regeert nu op Jerusem, het hoofdkwartier van uw plaatselijk stelsel van bewoonde werelden.

35:9.2 (393.2) De Stelsel-Soevereinen regeren in commissies van twee of drie op het hoofdkwartier van ieder stelsel van bewoonde werelden. De Constellatie-Vader benoemt iedere tienduizend jaar een van deze Lanonandeks als hoofd. Soms wordt er ook geen verandering aangebracht in de leiding van dit trio, want deze zaak wordt geheel overgelaten aan de regeerders van de constellatie. De regeringen van stelsels veranderen niet plotseling van bezetting, tenzij er een tragedie plaats vindt.

35:9.3 (393.3) Wanneer Stelsel-Soevereinen of hun assistenten worden teruggeroepen, wordt hun plaats ingenomen door leden uit de reserves van die orde, geselecteerd door de hoge raad op het hoofdkwartier van de constellatie; de groep reservisten op Edentia is overigens groter dan het aangegeven gemiddelde.

35:9.4 (393.4) De hoogste Lanonandek-raden zijn gestationeerd op de verschillende hoofdkwartieren van de constellaties. Een dergelijk lichaam wordt voorgezeten door de senior Meest Verheven ambtgenoot van de Constellatie-Vader, terwijl de junior ambtgenoot de supervisie heeft op de reserves van de secundaire orde.

35:9.5 (393.5) De Stelsel-Soevereinen zijn hun naam getrouw: zij zijn nagenoeg soeverein in de plaatselijke aangelegenheden van de bewoonde werelden. Zij treden bijna vaderlijk op bij het leiding geven aan van de Planetaire Vorsten, de Materiële Zonen en de dienende geesten. De soeverein heeft een welhaast volledige persoonlijke greep op de gang van zaken. Deze regeerders staan niet onder de supervisie van Triniteitswaarnemers uit het centrale universum. Zij vormen de uitvoerende afdeling van het plaatselijk universum, en als degenen die de naleving van wettelijke verordeningen en de uitvoering van gerechtelijke uitspraken bewaken, vormen zij juist die ene schakel in het hele bestuur van het universum, waar persoonlijke ontrouw aan de wil van de Michael-Zoon zich het gemakkelijkst en het eerst zou kunnen verschansen en trachten zich te handhaven.

35:9.6 (393.6) Ons plaatselijk universum is onfortuinlijk geweest, omdat meer dan zevenhonderd Zonen van de Lanonandek-orde in opstand zijn gekomen tegen de regering van het universum, waardoor zij verscheidene stelsels en talrijke planeten in wanorde hebben gestort. Onder degenen die faalden waren slechts drie Stelsel-Soevereinen: praktisch al deze Zonen behoorden tot de tweede en derde orde, Planetaire Vorsten en tertiaire Lanonandeks.

35:9.7 (393.7) Het grote aantal dezer Zonen die hun integriteit hebben verloren, duidt niet op enige fout van de schepper. Zij zouden goddelijk volmaakt kunnen zijn gemaakt, doch zij werden juist zo geschapen, opdat zij de evolutionaire schepselen die op de werelden in tijd en ruimte wonen, beter zouden begrijpen en hen nabij zouden kunnen komen.

35:9.8 (393.8) Van alle plaatselijke universa in Orvonton, met uitzondering van Henselon, heeft ons universum het grootste aantal Zonen van deze orde verloren. Op Uversa is men algemeen van gevoelen dat wij zoveel bestuurlijke moeilijkheden in Nebadon hebben gehad, omdat onze Zonen van de Lanonandek-orde met zulk een grote mate van persoonlijke vrijheid tot het maken van keuzen en plannen zijn geschapen. Ik maak deze opmerking niet als kritiek. De Schepper van ons universum heeft het volle gezag en de macht om dit te doen. Onze hoge regeerders nemen het standpunt in dat deze vrij-kiezende Zonen weliswaar buitensporig veel moeilijkheden veroorzaken in de eerste tijdperken van het universum, maar dat wanneer de zaken volledig zijn ontleed en uiteindelijk beslist, de winst door de hogere trouw en het nog vollediger vrijwillig dienen van de zijde van deze door en door beproefde Zonen, de verwarring en rampspoed van de vroegere tijd ruimschoots compenseren.

35:9.9 (394.1) In het geval van rebellie op het hoofdkwartier van een stelsel wordt er gewoonlijk binnen een betrekkelijk korte tijd een nieuwe soeverein geïnstalleerd, doch dit is niet het geval op de afzonderlijke planeten. Dit zijn de samenstellende eenheden van de materiële schepping en hier is de vrije wil van de schepselen een factor waarmee bij de uiteindelijke beoordeling van al dergelijke problemen rekening moet worden gehouden. Er worden wel opvolgers van de Planetaire Vorsten aangewezen voor werelden in afzondering, planeten waarvan de gezagdragende vorsten tot dwaling zijn vervallen, doch dezen treden pas actief op als regeerders van zulke werelden, nadat de gevolgen van zo’n opstand ten dele zijn overwonnen en opgeheven door de maatregelen tot herstel die door de Melchizedeks en andere dienende persoonlijkheden worden genomen. De rebellie van een Planetaire Vorst brengt zijn planeet ogenblikkelijk in afzondering; de plaatselijke geestelijke circuits worden onmiddellijk verbroken. Slechts een zelfschenking-Zoon kan de interplanetaire communicatielijnen op zo’n geestelijk geïsoleerde wereld weer herstellen.

35:9.10 (394.2) Er bestaat wel een plan om deze eigenzinnige, dwaze Zonen te redden en velen hebben dan ook gebruik gemaakt van deze barmhartige voorziening; zij mogen echter nooit opnieuw functioneren op de post waar zij nalatig zijn geweest. Na hun rehabilitatie worden zij aangesteld om beheerstaken te verrichten, en bij afdelingen van het fysische bestuur.

10. De Lanonandek-werelden

35:10.1 (394.3) De derde groep van zeven werelden in het Salvington-circuit van zeventig planeten, met hun respectieve tweeënveertig satellieten, wordt gevormd door de Lanonandek-cluster van bestuurswerelden. Op deze werelden treden de ervaren Lanonandeks, die deel uitmaken van het korps der ex-Stelsel-Soevereinen, officieel op als leraren in bestuurskunde voor de pelgrims in opklimming en de scharen der engelen. De evolutionaire stervelingen mogen toezien hoe de bestuurders van het stelsel aan het werk zijn op de hoofdwerelden van de stelsels, doch hier nemen zij deel aan de daadwerkelijke coördinatie van de officiële bestuurlijke mededelingen in de tienduizend plaatselijke stelsels.

35:10.2 (394.4) Deze scholen voor het bestuur van het plaatselijk universum staan onder de supervisie van een korps Lanonandek-Zonen met langdurige ervaring als Stelsel-Soevereinen en als raadslieden in constellaties. Deze academies voor de technieken van uitvoering worden slechts overtroffen door de bestuursscholen van Ensa.

35:10.3 (394.5) Ofschoon de Lanonandek-werelden dienst doen als opleidingswerelden voor de stervelingen in opklimming, zijn zij ook centra voor uitgebreide ondernemingen die te maken hebben met de normale routine-werkzaamheden van het bestuur van het universum. Gedurende hun gehele reis naar het Paradijs vervolgen de pelgrims in opklimming hun studie in de praktische scholen voor toegepaste kennis — daadwerkelijke training in het werkelijk doen van de dingen waarin zij worden onderwezen. Het onderwijsstelsel in het universum dat door de Melchizedeks wordt verzorgd, is praktisch, progressief, zinvol en experiëntiëel. Het omvat training in materiële, verstandelijke, morontiale, en geestelijke zaken.

35:10.4 (394.6) De meeste geredde Zonen van de Lanonandek-orde doen juist op deze bestuurlijke werelden dienst als beheerders en bestuurders van planetaire aangelegenheden. En deze nalatige Planetaire Vorsten en hun deelgenoten in de rebellie die besluiten om de hun aangeboden rehabilitatie te aanvaarden, zullen in deze routine-functies tenminste zolang dienst blijven doen totdat het universum Nebadon is bestendigd in licht en leven.

35:10.5 (395.1) Van de Lanonandek-Zonen in de oudere stelsels hebben velen echter een prachtige staat van dienst opgebouwd in bestuurlijke en geestelijke prestaties. Zij vormen een edele, getrouwe en loyale groep, ondanks hun neiging om tot dwaling te vervallen door misvattingen van persoonlijke vrijheid en ficties inzake zelfbeschikking.

35:10.6 (395.2) [Aangeboden onder verantwoordelijkheid van het Hoofd der Aartsengelen, handelend op gezag van Gabriël van Salvington.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden