35 Kiri - Jumala kohaliku universumi Pojad

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

35. Kiri

Jumala kohaliku universumi Pojad

35:0.1 (384.1) VAREM tutvustatud Jumala Pojad pärinevad Paradiisist. Nad on universumialade jumalike Valitsejate järeltulijad. Paradiisi esimesest poegade klassist, Loojatest-Poegadest, on Nebadonis vaid üks, universumi isa ja suverään Miikael. Paradiisi poegade teisest klassist, Avonalidest ehk Kohtumõistjatest-Poegadest, on Nebadonis täiskvoot — 1062. Ja need „väiksemad Kristused” on oma planeetidele annetumistes täpselt niisama tõhusad ja kõikvõimsad nagu Looja- ja Meister-Poeg oli Urantial. Kolmas, Kolmsusest pärinev klass, ei ole kohalikus universumis arvel, kuid minu hinnangu järgi on Nebadonis viisteist tuhat kuni kakskümmend tuhat Kolmsuse Õpetajat-Poega, jättes arvestusest välja 9642 arvel olevat loodud-olendite poolt kolmsustatud abilist. Need Paradiisi Daynalid pole ei kohtumõistjad ega haldurid, vaid ülimad õpetajad.

35:0.2 (384.2) Järgnevalt vaatleme kohalikust universumist pärinevate Poegade liike; need on sündinud Paradiisi Looja-Poja erinevatest seostest teda täiendava Universumi Emavaimuga. Käesolevates jutustustes mainime järgmisi kohaliku universumi poegade klasse:

35:0.3 (384.3) 1. Melkisedek-Pojad;

35:0.4 (384.4) 2. Vorondadek-Pojad;

35:0.5 (384.5) 3. Lanonandek-Pojad;

35:0.6 (384.6) 4. Elukandjad-Pojad.

35:0.7 (384.7) Kolmühtne Paradiisi Jumalus tegutseb kolme poegade klassi loomiseks: Miikaelid, Avonalid ja Daynalid. Kahene Jumalus kohalikus universumis, Poeg ja Vaim, loob samuti kolm kõrget Poegade klassi: Melkisedekid, Vorondadekid ja Lanonandekid. Olles selle kolmekordse väljenduse saavutanud, loovad nad koostöös Seitsmekordse Jumala järgmise tasandiga mitmekülgse Elukandjate klassi. Need olendid liigitatakse laskuvate Jumala Poegade hulka, kuid nad kujutavad endast universumielu ainulaadset ja originaalset vormi. Nende käsitlemisele pühendatakse kogu järgmine kiri.

1. Melkisedek-Isa

35:1.1 (384.8) Pärast isiklike abidena teenivate olendite, näiteks Helkja Koidutähe ja teiste haldusisiksuste loomist vastavalt kõnesoleva universumi jumalikule eesmärgile ja loomekavadele tekib Looja-Poja ja Loova Vaimu, Lõpmatu Vaimu kohalikus univer sumis elava Tütre vahel uut liiki loovliit. Selle loova ühenduse isiksusest järglane on esimene Melkisedek — Melkisedek-Isa, see ainulaadne olend, kes loob hiljem koostöös Looja-Poja ja Loova Vaimuga terve omanimelise rühma.

35:1.2 (385.1) Melkisedek-Isa on Nebadoni universumis Helkja Koidutähe kui täitevjuhi esimene abi. Gabriel tegeleb rohkem universumi üldiste tegevussuundadega, Melkisedek praktiliste küsimustega. Gabriel on Nebadoni alaliselt tegutsevate kohtute ja nõukogude eesistuja, Melkisedek täidab sama osa spetsiaalsetes, erakorralistes ja eriolukorras moodustatavates komisjonides ja nõuandvates organites. Gabriel ja Melkisedek-Isa ei ole kunagi Nebadonist ära ühel ja samal ajal, sest Melkisedek-Isa tegutseb Gabrieli äraolekul täitevjuhina.

35:1.3 (385.2) Looja-Poeg ja Loov Vaim on koos Melkisedek-Isaga loonud meie universumi Melkisedekid standardaja tuhandeaastase perioodi jooksul. Melkisedekid kuuluvad poegadeklassi, millest üks nende endi seast on toiminud nende kooskõlastatud loojana, seega on Melkisedekid osaliselt iseendast pärinevad ning neil on seetõttu võimalus realiseerida ülimat tüüpi omavalitsust. Nad valivad perioodiliselt standardaja seitsmeks aastaks oma haldusjuhi ja tegutsevad ka muidu isereguleeruva klassina, kuigi algsel Melkisedekil on teatavaid loomuomaseid kaasvanema eesõigusi. See Melkisedek-Isa määrab aeg-ajalt oma klassist teatavaid indiviide erilisteks Elukandjateks midsoniitsetesse maailmadesse, mis on üks asustatud planeetide liik, mida seni pole Urantiale ilmutatud.

35:1.4 (385.3) Melkisedekid tegutsevad kohalikust universumist väljaspool laialdaselt vaid siis, kui neid kutsutakse superuniversumi kohtutesse arutluse all olevates küsimustes tunnistajateks või kui neid määratakse erisaadikuteks esindama üht universumit sama superuniversumi teise universumi ees, nagu seda mõnikord juhtub. Iga universumi esimene ehk esmasündinud Melkisedek saab alati vabalt rännata naaberuniversumitesse või Paradiisi, täitmaks oma klassi huvidega ja kohustustega seotud missioone.

2. Melkisedek-Pojad

35:2.1 (385.4) Melkisedekid on esimene jumalike Poegade klass, kes on alamate loodud-olendite elule piisavalt lähedal, et tegelda otseselt surelike ülendamise hoolekandega, teenida arenevaid rasse, ilma et neil oleks vaja kehastuda. Need Pojad on loomult isiksuse suure laskumise keskpunktis, sest nad on päritolult täpselt kõrgeima Jumalikkuse ja madalaimate tahteolendite elu vahel. Seetõttu saavad neist loomulikud vahendajad ühelt poolt elueksistentsi kõrgemate ja jumalike tasemete ning teiselt poolt arenevate maailmade alamate, isegi aineliste eluvormide vahel. Seeravite klassid, inglid, töötavad meeleldi Melkisedekitega koos: kõik arukad eluvormid leiavad tegelikult neis Poegades mõistvad sõbrad, osavõtlikud õpetajad ja targad nõuandjad.

35:2.2 (385.5) Melkisedekid on omavalitsuslik klass. Selle ainulaadse grupi näol kohtame esimest kohaliku universumi olendite katset ennast määratleda ja täheldame tõelist kõrgeimat tüüpi omavalitsust. Need Pojad moodustavad oma rühma ja koduplaneedi, samuti kuue kaassfääri ja nende maailmade haldamiseks oma mehhanismi. Ja tuleb märkida, et nad ei ole kunagi oma eesõigusi kuritarvitanud; need Melkisedek-Pojad ei ole kordagi kogu Orvontoni superuniversumi ulatuses neile antud usaldust kuritarvitanud. Nad on kõigi omavalitsuse poole püüdlevate universumirühmade lootus; nad on kõigi Nebadoni sfääride jaoks omavalitsuse etalonid ja õpetajad. Kõik intellektiolendite klassid alates kõrgematest kuni kõige alamateni kiidavad kõigest südamest Melkisedekite valitsust.

35:2.3 (386.1) Melkisedekite poegadeklass on oma positsioonilt ja vastutuselt nagu suure perekonna vanim poeg. Nende töö on enamasti regulaarne ja mõnevõrra rutiinne, kuid see on suures osas vabatahtlik ja täiesti omal initsiatiivil tehtav töö. Enamik spetsiaalsetest täiskogudest, mis Salvingtonil aeg-ajalt aset leiavad, kutsutakse kokku Melkisedekite ettepanekul. Need Pojad teevad oma kodu-universumis omal initsiatiivil valveringkäike. Neil on autonoomne, universumi teadmiste kogumisele pühendatud organisatsioon, mis teeb Loojale-Pojale korrapäraselt ettekandeid sõltumata kogu sellest informatsioonist, mis saabub universumi keskusesse läbi tavaliste, teatava ala rutiinse haldamisega tegelevate esinduste. Nad on loomuldasa eelarvamusteta vaatlejad, neil on kõigi intellektiolendite klasside täielik usaldus.

35:2.4 (386.2) Melkisedekid tegutsevad maailmade mobiilsete ja nõuandvate kontrollkohtutena. Need universumi Pojad suunduvad väikeste rühmadena maailmadesse kui nõuandvad komisjonid vastu võtma vande all antavaid tunnistusi või ettepanekuid ja andma nõu, aidates nii lahendada suuremaid probleeme ja tõsiseid lahkarvamusi, mis arenevate alade asjatoimetustes aeg-ajalt tekivad.

35:2.5 (386.3) Need universumi vanimad Pojad on Helkja Koidutähe tähtsaimad abilised Looja-Poja korralduste täitmisel. Kui Melkisedek suundub mõnda kaugesse maailma Gabrieli nimel, võidakse ta konkreetse missiooni täitmiseks nimetada lähetaja asetäitjaks ning ta ilmub sel juhul sellele planeedile Helkja Koidutähe täievolilise esindajana. See kehtib eriti neil sfääridel, kuhu kõrgem Poeg ei ole veel selle ala loodud-olendite sarnasena ilmunud.

35:2.6 (386.4) Kui Looja-Poeg asub end arenevale maailmale annetama, siis läheb ta sinna üksi; ent kui üks tema Paradiisi-vendadest, mõni Avonal-Poeg, asub end annetama, saadavad teda Melkisedekitest toetajad, keda on kaksteist ja kes aitavad nii annetumismissiooni õnnestumisele tõhusalt kaasa. Nad toetavad Avonal-Poegi ka kohtumõistmismissioonidel asustatud maailmadesse ning nende ülesannete täitmisel on Melkisedekid surelikele silmadele nähtavad, tingimusel, et ka Avonal-Pojad samamoodi avalduvad.

35:2.7 (386.5) Pole ühtki planeedi vaimsete vajaduste faasi, mille eest nad ei hoolitseks. Nad on õpetajad, kes nii sageli võidavad tervetele edasijõudnud eluga maailmadele Looja-Poja ja tema Paradiisi-Isa lõpliku ja täieliku tunnustuse.

35:2.8 (386.6) Melkisedekid on tarkuse poolest peaaegu täiuslikud, kuid nad pole oma otsustes eksimatud. Olles teistest eraldi ja üksinda planeetidele lähetatud, on nad mõnikord väiksemates asjades ka eksinud, mis tähendab, et nad on otsustanud teha teatavaid asju, mida nende juhendajad hiljem heaks ei kiitnud. Niisuguse eksliku otsuse pärast Melkisedek taandatakse ajutiselt, kuni ta läheb Salvingtonile ja saab Looja-Pojaga kohtudes õpetust, mis puhastab ta mõjusalt ebakõlast, mida põhjustas lahkarvamus kaaslastega, ja siis, pärast parandavat puhkust, seatakse ta kolmandal päeval uuesti ametisse. Neid väiksemaid vääratusi Melkisedeki tegevuses on Nebadonis juhtunud harva.

35:2.9 (387.1) Need Pojad ei ole kasvav klass; nende arv on püsiv, kuigi igas kohalikus universumis erinev. Nebadonis on Melkisedekite keskusplaneedil arvel üle kümne miljoni Melkisedeki.

3. Melkisedekite maailmad

35:3.1 (387.2) Melkisedekid elavad omaenda maailmas universumi keskuse Salvingtoni lähedal. See sfäär, mille nimeks on Melkisedek, on katsemaailmaks Salvingtoni ringluse seitsmekümnele esmasele sfäärile, millest igaüht ümbritseb kuus konkreetsetele tegevus tele pühendatud harusfääri. Neid imelisi sfääre — seitsetkümmend esmast ja 420 harusfääri — nimetatakse sageli Melkisedekite Ülikooliks. Kõigist Nebadoni tähtkujudest tulevad tõususurelikud läbivad Salvingtoni elaniku staatuse saamiseks koolituse kõigis 490 maailmas. Kuid tõusuteelistele hariduse andmine on vaid üks paljudest tegevustest, mis Salvingtoni arhitektuursete sfääride parves toimub.

35:3.2 (387.3) Salvingtoni ringluse 490 sfääri jagunevad kümnesse rühma, millest igaüks koosneb seitsmest esmasest ja neljakümne kahest harusfäärist. Iga niisugune rühm allub mõne universumielu suurema klassi üldjuhendamisele. Esimene rühm, mis hõlmab katsemaailma ja kuut järgmist esmast sfääri ümbritsevate planeetide hulgast, allub Melkisedekite juhendamisele. Need Melkisedekite maailmad on:

35:3.3 (387.4) 1. katsemaailm — Melkisedek-Poegade kodumaailm;

35:3.4 (387.5) 2. füüsilise elu kooli ja elavate energiate laboratooriumide maailm;

35:3.5 (387.6) 3. morontiaelu maailm;

35:3.6 (387.7) 4. esialgse vaimuelu sfäär;

35:3.7 (387.8) 5. keskvaimse elu sfäär;

35:3.8 (387.9) 6. areneva vaimuelu sfäär;

35:3.9 (387.10) 7. kooskõlastuva ja ülima eneseteostuse maailm.

35:3.10 (387.11) Iga niisuguse Melkisedeki sfääri kuus harumaailma on pühendatud vastava esmase sfääri tööle lähedastele tegevustele.

35:3.11 (387.12) Katsemaailm, Melkisedek-sfäär, on aja ja ruumi tõususurelike õpetamise ja vaimsustamisega tegelevate kõigi olendite ühine kohtumispaik. Tõusuteelisele on see maailm ilmselt kõige huvitavam paik kogu Nebadonis. Kõik arenevad surelikud, kes lõpetavad koolituse oma tähtkujus, on määratud saabuma Melkisedekile, kus neile tutvustatakse õppeainetes valitsevat korda ja vaimset edasiliikumist Salvingtoni haridussüsteemis. Ja te ei unusta kunagi, isegi mitte pärast oma Paradiisi-sihtkohta jõudmist seda, kuidas te reageerisite oma esimesel päeval ses ainulaadses maailmas.

35:3.12 (387.13) Tõususurelikud elavad Melkisedeki maailmas, õppides samal ajal kuuel seda ümbritseval eriharidust andval planeedil. Ja sama meetodit järgitakse kogu nende seitsmekümnes kultuurimaailmas, Salvingtoni ringluse esmastel sfääridel viibimise jooksul.

35:3.13 (387.14) Arvukad olendid, kes elavad Melkisedeki sfääri kuues harumaailmas, veedavad oma aega paljude erinevate tegevustega, kuid tõususurelike jaoks on need satelliidid pühendatud järgmistele konkreetsetele õppefaasidele:

35:3.14 (388.1) 1. sfääril number üks vaadatakse läbi tõususurelike esialgne elu planeedil. See töö toimub rühmades, kuhu kuuluvad sureliku päritolu maailmast pärinevad olendid. Urantialt tulnud teevad niisuguse kogemusliku meeldetuletuse läbi üheskoos;

35:3.15 (388.2) 2. sfääril number kaks vaadatakse samamoodi läbi kogemused, mida omandati kohaliku süsteemi keskuse juhtsatelliiti ümbritsevates eluasemeilmades;

35:3.16 (388.3) 3. sellel sfääril vaadatakse läbi viibimine kohaliku süsteemi keskusmaailmas ja tegevused süsteemi keskuse parve ülejäänud arhitektuursetes maailmades;

35:3.17 (388.4) 4. neljandal sfääril vaadatakse läbi kogemused tähtkuju seitsmekümnes harumaailmas ja nendega seotud sfääridel;

35:3.18 (388.5) 5. viiendal sfääril vaadatakse läbi tõusuteeliste viibimine tähtkuju keskusmaailmas;

35:3.19 (388.6) 6. sfääril number kuus veedetav aeg pühendatakse püüetele leida nende viie ajajärgu vastastikuseid seoseid ja saavutada sellega kogemuste kooskõla enne Melkisedeki universumikoolituse algkoolidesse astumist.

35:3.20 (388.7) Universumi haldamise ja vaimse tarkuse koolid asuvad Melkisedeki kodumaailmas, kus on ka need koolid, mis tegelevad vaid ühe uurimissuunaga, näiteks energia, aine, organisatsioon, kommunikatsioon, kroonikad, eetika ja loodud-olendite eksistentsi võrdlev analüüs.

35:3.21 (388.8) Melkisedeki Vaimse Annetumise Kolledžis koolitavad kõik Jumala Poegade klassid — isegi Paradiisi-klassid — koostöös Melkisedekitega ja seeravitest õpetajatega neid vägesid, kes saadetakse välja saatuse kuulutajatena, kuulutama vaimuvabadust ja jumalikku pojaksolemist isegi universumi kõige kaugematele maailmadele. See Melkisedeki Ülikooli kool on eksklusiivne kohaliku universumi institutsioon, teistest piirkondadest külalisõpilasi sinna vastu ei võeta.

35:3.22 (388.9) Kõrgeima koolituskursuse universumi haldamisest annavad Melkisedekid oma kodumaailmas. Selle Kõrge Eetika Kolledži eesistuja on algne Melkisedek-Isa. Eri universumid saadavad vahetusõpilasi just neisse koolidesse. Kuigi noor Nebadoni universum on universumite skaalal vaimsete saavutuste ja eetilise arengu poolest madalal tasemel, on meie haldusmured teinud kogu universumist tohutu kliiniku teiste lähedal asuvate loodute jaoks, nii et Melkisedeki kolledžid on täis külalisõpilasi ja vaatlejaid teistest piirkondadest. Lisaks kohalike õpilaste tohutule rühmale on Melkisedeki koolides alati üle saja tuhande välisõpilase, sest Nebadoni Melkisedekite klass on hästi tuntud terves Splandonis.

4. Melkisedekite eriline töö

35:4.1 (388.10) Üks Melkisedekite tegevuse väga konkreetne eriharu seondub tõususurelike juhendamisega, kui nad morontiateel edasi liiguvad. Enamasti annavad seda koolitust kannatlikud ja targad seeravitest hoolekandjad, keda abistavad suhteliselt kõrgetele universumisaavutuste tasemetele tõusnud surelikud, kuid kogu haridustöö üldjuhendajaks on Melkisedekid koos Kolmsuse Õpetajate-Poegadega.

35:4.2 (389.1) Kuigi Melkisedekite klassid on pühendunud peamiselt kohaliku universumi tohutule haridussüsteemile ja kogemuslikule koolitussüsteemile, täidavad nad ka ainulaadseid ülesandeid ja tegutsevad eriolukordades. Arenevas universumis, mis hõlmab lõpuks ligikaudu kümmet miljonit asustatud maailma, võib juhtuda palju ebatavalisi asju ja just neis eriolukordades tegutsevadki Melkisedekid. Teie tähtkuju keskuses Edential nimetatakse neid eriolukorra Poegadeks. Nad on alati valmis teenima kõigi vajaduste — nii füüsiliste, intellektuaalsete kui ka vaimsete puhul — kas siis mõnel planeedil, süsteemis, tähtkujus või universumis. Millal iganes ja kus iganes erilist abi vajatakse, leiate vähemalt ühe Melkisedek-Poja.

35:4.3 (389.2) Kui Looja-Poja mingit plaani ähvardab läbikukkumine, läheb mõni Melkisedek kohe abi andma. Kuid patuse mässu korral, nagu see juhtus Satanial, neid enamasti tegutsema ei kutsuta.

35:4.4 (389.3) Melkisedekid on esimesed, kes tegutsevad igat liiki eriolukordades kõigis maailmades, kus elavad tahteolendid. Mõnikord tegutsevad nad isemeelsetel planeetidel ajutiste hooldajatena, teenides oma kohustused täitmata jätnud planeedivalitsuse pankrotihalduritena. Planeedikriisides täidavad need Melkisedek-Pojad paljusid ainulaadseid ülesandeid. Niisugusel Pojal on kerge end surelikele olenditele nähtavaks teha ja mõnikord on mõni sellest klassist ka kehastunud sureliku sarnases lihalikus kujus. Nebadonis on Melkisedekid teeninud seitsmel korral arenevas maailmas sureliku lihalikus kujus ja arvukatel juhtudel on need Pojad ilmunud ka universumi loodudolendite teiste klasside sarnastena. Nad on tõepoolest mitmekülgsed ja vabatahtlikud hoolekandjad universumiintellektide kõigi klasside jaoks ning kõigi maailmade ja maailmasüsteemide eriolukordades.

35:4.5 (389.4) Aabrahami ajal Urantial elanud Melkisedekit tunti seal Saalemi kuningana, sest ta juhtis paigas nimega Saalem väikest tõeotsijate kolooniat. Ta kehastus vabatahtlikult sureliku lihalikus kujus ja tegi seda planeedi Melkisedekitest hooldajate heakskiidul, kes kartsid, et eluvalgus võib sellel üha tiheneva vaimupimeduse perioodil kustuda. Ja ta tõesti edendas oma aja tõde ning andis selle Aabrahamile ja tema kaaslastele turvaliselt üle.

5. Vorondadek-Pojad

35:5.1 (389.5) Pärast isiklike abide ja mitmekülgsete Melkisedekite esimese rühma loomist kavandasid ja lõid Looja-Poeg ning kohaliku universumi Loov Vaim teise suure ja mitmekesise universumipoegade klassi — Vorondadekid. Neid nimetatakse tavaliselt Tähtkujude Isadeks, sest iga kohaliku universumi tähtkuju valitsuse juhiks on alati mõni sellesse klassi kuuluv Poeg.

35:5.2 (389.6) Vorondadekite arv on igas kohalikus universumis erinev, Nebadonis on neid arvel täpselt üks miljon. Need Pojad, nagu ka nendega kooskõlastatud Melkisedekid, ei saa paljuneda. Ei ole teada ühtki viisi, kuidas nad saaksid oma arvu suurendada.

35:5.3 (389.7) Kõnealused Pojad on mitmes mõttes omavalitsuslik kogu: indiviidide ja rühmadena, isegi tervikuna on nad suures osas iseotsustavad, paljus nagu Melkisedekidki, kuid Vorondadekid ei tegutse nii laiaulatuslikult. Neist ei ole võrdset oma särava mitmekülgsuse poolest tuntud Melkisedekitest vendadele, kuid valitsejatena ja kaugelenägevamate halduritena nad on isegi veel usaldusväärsemad ja tõhusamad. Nad ei ole haldamise osas päris võrdsed ka oma alluvatega, Lanonandekitest Süsteemi Suveräänidega, kuid nad paistavad kõigi universumi poegadeklasside seast silma sihikindluse ja jumaliku otsustusvõime poolest.

35:5.4 (390.1) Kuigi selle Poegade klassi otsused ja korraldused on alati vastavuses jumaliku pojaksolemise vaimuga ja kooskõlas Looja-Poja tegevussuundadega, on Looja-Poja tähelepanu juhitud ka nende eksimustele ja nende otsuseid on tehniliste üksikasjade pärast mõnikord universumi kõrgemates kohtutes ära muudetud. Kuid need Pojad eksivad harva ja nad ei ole kunagi mässu tõstnud: Nebadoni ajaloos pole veel kunagi juhtunud, et mõni Vorondadek oleks sattunud universumi valitsuse põlu alla.

35:5.5 (390.2) Vorondadekite teenistus kohalikes universumites on ulatuslik ja mitmekesine. Nad teenivad saadikutena teistes universumites ja esindavad konsulitena tähtkujusid oma kodu-universumi piires. Kõigist kohaliku universumi poegadeklassidest on just nemad need, kellele universumi kriitilistes situatsioonides kõige sagedamini usaldatakse täielikult delegeeritud suveräänne võim.

35:5.6 (390.3) Vaimupimedusse eraldatud maailmades, sfääridel, mis on sattunud mässu ja distsipliinirikkumise tõttu planeedi isolatsiooni, on tavaliselt kuni normaalse staatuse taastumiseni kohal vaatlejast Vorondadek. Teatud eriolukordades võib sellel Kõigekõrgemal vaatlejal olla kõigi sellele planeedile määratud taevalike olendite suhtes absoluutne ja piiramatu võim. Salvingtoni kroonikates on kirjas, et Vorondadekid on rakendanud mõnikord sellist võimu kui niisuguste planeetide Kõigekõrgemad asevalitsejad. Ja seda isegi mässust puutumata asustatud maailmades.

35:5.7 (390.4) Sageli istub kaheteistkümnest või enamast Vorondadek-Pojast koosnev kogu koos kõrge kontroll- ja apellatsioonikohtuna, mis arutab erilisi juhtumeid, sealhulgas mõne planeedi või süsteemi staatust. Kuid nende töö on seotud rohkem tähtkujuvalitsustele omaste seadusandlike funktsioonidega. Kõigi nende teenistuste tulemusena on Vorondadek-Poegadest saanud kohalike universumite ajaloolased: nad tunnevad isiklikult kõiki asustatud maailmade poliitilisi võitlusi ja sotsiaalseid murranguid.

6. Tähtkujude Isad

35:6.1 (390.5) Kohaliku universumi sajast tähtkujust igaühe valitsusse on lähetatud vähemalt kolm Vorondadekit. Need Pojad on välja valinud Looja-Poeg ja Gabriel on lähetanud nad teenima tähtkujude Kõigekõrgematena kümne aastatuhande — 10 000 standardaasta jooksul, mis on Urantia aja järgi ligikaudu 50 000 aastat. Valitseval Kõigekõrgemal, Tähtkuju Isal on kaks abi, noorem ja vanem. Iga valitsusevahetusega saab vanemabi valitsuse juhiks, noorem võtab enda kanda vanema kohustused ja Salvingtoni maailmades elavad kohale määramata Vorondadekid nimetavad ühe enda hulgast kandidaadiks, keda valida nooremabiks. Seega teenib iga Kõigekõrgem valitseja praeguse korra kohaselt tähtkuju keskuses kolmkümmend aastatuhandet ehk umbes 150 000 Urantia aastat.

35:6.2 (390.6) Sada Tähtkujude Isa, tähtkujuvalitsuste tegelikud eesistujad, on Looja-Poja kõrgeim nõuandev kabinet. See nõukogu käib sageli koos universumi keskuses ning arutatavate küsimuste mastaabid ja ulatus on piiramatud, kuid tegeldakse peamiselt tähtkujude heaoluga ja kogu kohaliku universumi haldamise ühtlustamisega.

35:6.3 (391.1) Kui Tähtkuju Isa täidab oma ülesandeid universumi keskuses, nagu see sageli on, asendab teda tähtkujude asjaajamises tema vanemabi. Vanemabi tavaline ülesanne on järelevalve vaimsete asjade üle, nooremabi aga tegeleb tähtkuju füüsilise heaoluga. Tähtkujus ei rakendata ühtki tähtsamat strateegiat siiski kunagi ellu enne, kui kõik kolm Kõigekõrgemat on selle elluviimise kõigis üksikasjades kokku leppinud.

35:6.4 (391.2) Tähtkujude Kõigekõrgemate käsutuses on kogu vaimuintellekti ja suhtlemiskanalite mehhanism. Nad on täiuslikus kontaktis endast kõrgematega Salvingtonil ja samuti oma otseste alluvatega, kohalike süsteemide suveräänidega. Sageli kogunevad nad nende Süsteemi Suveräänidega nõu pidama, et arutada olukorda tähtkujus.

35:6.5 (391.3) Kõigekõrgemad ümbritsevad endid nõuandjate korpusega, milles nõuandjate arv ja isikkoosseis aeg-ajalt muutub, sõltuvalt eri rühmade kohalolekust tähtkujude keskustes ja samuti kohalike vajaduste muutumisest. Pingeolukordades võivad nad taotleda ja neile saadetaksegi kiiresti appi täiendavaid Vorondadeki klassi Poegi, kes neid haldustöös aitavad. Teie oma tähtkuju Norlatiadekit haldab praegu kaksteist Vorondadek-Poega.

7. Vorondadekite maailmad

35:7.1 (391.4) Salvingtoni ümbritseva seitsmekümnest esmasest sfäärist koosneva ringluse teise seitsmest maailmast koosnevasse rühma kuuluvad Vorondadekite planeedid. Iga niisugune sfäär koos kuue seda ümbritseva satelliidiga on pühendatud Vorondadekite tegevuse teatavale faasile. Neil neljakümne üheksal alal saavad tõususurelikud tipphariduse universumi seadusandluse alal.

35:7.2 (391.5) Tõususurelikud on jälginud seadusandlike täiskogude tööd tähtkujude keskusmaailmades, kuid Vorondadekite maailmades osalevad nad kohaliku universumi tegeliku üldseadusandluse vastuvõtmisel vanemate Vorondadekite juhtimise all. Niisuguste vastuvõetavate õigusaktide eesmärk on koordineerida saja tähtkuju autonoomsete seadusandlike täiskogude mitmesuguseid otsuseid. Vorondadekite koolides antav haridus on isegi Uversa ulatuses parim. See õppetöö on jätkuv, kulgedes esimeselt sfäärilt, kus lisatöö toimub kuuel satelliidil, edasi kõrgemale läbi kuue ülejäänud esmase sfääri ja nendega seotud satelliidirühmade.

35:7.3 (391.6) Neis õppetöö-ja praktikamaailmades tutvustatakse tõusu-palveränduritele arvukaid uusi tegevusi. Meil pole keelatud neist uutest ja kujuteldamatutest toimingutest rääkida, kuid vaevalt me suudame neid kirjeldada surelike olendite ainelisele mõistusele. Pole sõnu, et edasi anda nende taevalike tegevuste tähendust, ja pole olemas nendega analoogilisi inimtegevusi, millega võiks illustreerida neid tõususurelike uusi tegevusalasid, millega nad kokku puutuvad oma õpingute ajal neis neljakümne üheksas maailmas. Ja neisse Salvingtoni ringluse Vorondadekite maailmadesse on koondunud ka paljud teised tegevused, mis tõusutee kavasse ei kuulu.

8. Lanonandek-Pojad

35:8.1 (392.1) Pärast Vorondadekite loomist ühinevad Looja-Poeg ja Universumi Emavaim universumi poegade kolmanda klassi, Lanonandekite loomiseks. Kuigi neil on mitmesuguseid süsteemide haldamisega seotud ülesandeid, tuntakse neid kõige paremini Süsteemi Suveräänide kui kohalike süsteemide valitsejatena ja Planeedivürstide kui asustatud maailmade haldusjuhtidena.

35:8.2 (392.2) Selle hilisema ja jumalikkuse tasemelt madalama loodud poegadeklassi olendid pidid läbima teatavad koolituskursused Melkisedekite maailmades, kus nad said ettevalmistuse järgnevaks teenistuseks. Nad olid Melkisedeki Ülikooli esimesed õpilased ja nende Melkisedekitest õpetajad ja eksamineerijad liigitasid neid ning andsid neile tunnistusi vastavalt nende võimetele, isiksusele ja saavutustele.

35:8.3 (392.3) Nebadoni universum alustas oma tegevust täpselt kaheteistkümne miljoni Lanonandekiga, ja kui nad olid Melkisedekite sfääri läbinud, jagati nad lõpukatsete järgi kolme rühma:

35:8.4 (392.4) 1. esimese astme Lanonandekid. Kõrgeima tasemega oli 709 841. Need on Pojad, kes on lähetatud Süsteemi Suveräänideks ja tähtkujude kõrgeimate nõukogude abilisteks ning nõuandjateks universumi kõrgemas haldustöös;

35:8.5 (392.5) 2. teise astme Lanonandekid. Sellesse klassi tuli Melkisedekite maailmadest 10 234 601. Nad on määratud Planeedivürstideks ja selle klassi reservi;

35:8.6 (392.6) 3. kolmanda astme Lanonandekid. Sellesse gruppi kuulujaid oli 1 055 558. Need Pojad tegutsevad alluvate abilistena, sõnumitoojatena, valvuritena, erivolinikena, vaatlejatena ja täidavad süsteemis ning sellesse kuuluvates maailmades mitmesuguseid ülesandeid.

35:8.7 (392.7) Neil Poegadel ei ole võimalik arenevate olendite kombel areneda ühest rühmast teise. Kui neid on Melkisedekite koolituse käigus kord testitud ja liigitatud, siis nad teenivad alaliselt neile määratud tasemel. Ka need Pojad ei paljune ja neid on universumis püsiv arv.

35:8.8 (392.8) Ümardatult jagunevad Lanonandeki klassi kuuluvad Pojad Salvingtonil järgmiselt:

35:8.9 (392.9) Universumi Koordineerijad ja Tähtkujude Nõuandjad100 000

35:8.10 (392.10) Süsteemi Suveräänid ja nende abilised600 000

35:8.11 (392.11) Planeedivürstid ja nende reservid10 000 000

35:8.12 (392.12) Sõnumitoojate Korpus400 000

35:8.13 (392.13) Hooldajad ja Kroonikud100 000

35:8.14 (392.14) Varukorpus800 000

35:8.15 (392.15) Et Lanonandekid on mõnevõrra madalam poegadeklass kui Melkisedekid ja Vorondadekid, on nad universumi madalamatele üksustele veelgi kasulikumad, sest nad saavad intellektirasside madalamatele loodud-olenditele paremini läheneda. Neil on ka suurem oht eksiteele sattuda, eemalduda universumi vastuvõetavatest valitsemisviisidest. Kuid need Lanonandekid, eriti esimese astme Lanonandekid, on kõigist kohaliku universumi haldajatest kõige võimekamad ja mitmekülgsemad. Tegevtöös ületavad neid ainult Gabriel ja tema ilmutamata abilised.

9. Lanonandekitest valitsejad

35:9.1 (393.1) Lanonandekid on planeetide alalised valitsejad ja rotatsiooni alusel süsteemide suveräänid. Niisugune Poeg valitseb praegu Jerusemil, teie kohaliku asustatud maailmade süsteemi keskuses.

35:9.2 (393.2) Süsteemi Suveräänid valitsevad kahe- või kolmeliikmeliste komisjonidena igas asustatud maailmade süsteemi keskuses. Iga kümne aastatuhande järel nimetab Tähtkuju Isa ühe neist Lanonandekitest juhiks. Mõnikord kolmiku juhti välja ei vahetata, see sõltub täielikult tähtkuju valitsejate valikust. Äkilised muutused süsteemi valitsuse koosseisus toimuvad vaid siis, kui on tegemist mingi tragöödiaga.

35:9.3 (393.3) Kui Süsteemi Suveräänid või abilised tagasi kutsutakse, täidetakse nende kohad olenditega, kes valitakse tähtkuju keskuses asuva kõrgeima nõukogu poolt selle klassi reservidest, mis Edential on keskmisest suuremad.

35:9.4 (393.4) Lanonandekite kõrgeimad nõukogud asuvad eri tähtkujude keskustes. Niisuguse kogu eesistujaks on Tähtkuju Isa Kõigekõrgem vanemabi, nooremabi aga juhendab teisese klassi reserve.

35:9.5 (393.5) Süsteemi Suveräänid õigustavad oma nime, nad on asustatud maailmade kohalikes asjades peaaegu suveräänsed. Nad suunavad otse isalikult Planeedivürstide, Aineliste Poegade ja hoolekandevaimude tööd. Suverääni isiklik haare on peaaegu täielik. Need valitsejad ei allu kesksest universumist pärinevate Kolmsuse vaatlejate juhendamisele. Nad on kohaliku universumi täidesaatev üksus ja valvavad seadusandlike korralduste elluviimise ning kohtuotsuste täitmise üle, nad on kogu universumi haldamises see koht, kus isiklik ebalojaalsus Miikael-Poja tahte suhtes võib kõige kergemini ja lihtsamini kindlustuda ning püüda end maksma panna.

35:9.6 (393.6) Meie kohalik universum on olnud selle poolest õnnetus olukorras, et üle seitsmesaja Lanonandeki klassi Poja on mässanud universumi valitsuse vastu, kutsudes segadusi esile mitmes süsteemis ja arvukatel planeetidel. Sellest rikkujate koguarvust olid ainult kolm Süsteemi Suveräänid; tegelikult kõik need Pojad kuulusid teise ja kolmanda astme klassi, Planeedivürstide ja kolmanda astme Lanonandekite hulka.

35:9.7 (393.7) Terviklikkusest kõrvalekaldunud Poegade suur arv ei tähenda seda, et loomisel oleks tehtud mingi viga. Neid oleks võidud luua jumalikult täiuslikena, kuid nad loodi sellistena, et nad suudaksid paremini mõista aja ja ruumi maailmades elavaid arenevaid loodud-olendeid ja neile läheneda.

35:9.8 (393.8) Kõigist Orvontoni kohalikest universumitest on meie universum, kui Henselon välja arvata, kaotanud kõige rohkem sellesse klassi kuuluvaid Poegi. Uversal arvatakse üksmeelselt, et Nebadonis on olnud nii palju haldusprobleeme sellepärast, et meie Lanonandeki klassi kuuluvatele Poegadele on loomisel antud eriti suurel määral isiklikku valiku- ja kavandamisvabadust. Ma ei esita seda tähelepanekut mitte kritiseerimise eesmärgil. Meie universumi Loojal on täielik õigus ja võim seda teha. Meie kõrged valitsejad väidavad, et kuigi sellised valikuvabadusega Pojad tekitavad universumi algusaegadel ülemäära probleeme, ületab siis, kui asjad on täielikult läbi sõelutud ja lõplikult stabiliseerunud, nende põhjalikult läbikatsutud Poegade suuremast lojaalsusest ja täielikumast tahtelisest teenistusest saadav kasu kuhjaga varasemate aegade segadused ja kannatused.

35:9.9 (394.1) Kui süsteemi keskuses tekib mäss, pannakse tavaliselt suhteliselt lühikese aja jooksul ametisse uus suverään, kuid mitte üksikplaneetidel. Need on ainelise loodu koosseisu kuuluvad üksused ja kõigi niisuguste probleemide lõplikul otsustamisel tuleb arvesse ka loodud-olendi vaba tahe. Isoleeritud maailmadesse, planeetidele, mille valitsevad vürstid teelt eksisid, määratakse järgmised Planeedivürstid, kuid need võtavad nende maailmade aktiivse valitsemise üle alles siis, kui vastuhaku tagajärjed on Melkisedekite ja teiste hoolekandeisiksuste poolt rakendatud meetmetega osaliselt ületatud ja likvideeritud. Planeedivürsti mäss eraldab hetkega tema planeedi teistest, kohalikud vaimuringlused katkestatakse kohe. Niisuguses vaimselt isoleeritud maailmas võib planeetidevahelised sideliinid taastada ainult annetuv Poeg.

35:9.10 (394.2) On olemas viis, kuidas neid isemeelseid ja mõistmatuid Poegi päästa ning paljud on seda halastavat võimalust ka kasutanud; kuid nad ei saa enam kunagi tegutseda neil positsioonidel, kus nad distsipliini rikkusid. Pärast rehabiliteerimist määratakse nad valvamistöödele ja füüsilise haldamise osakondadesse.

10. Lanonandekite maailmad

35:10.1 (394.3) Salvingtoni seitsmekümnest planeedist koosneva ringluse kolmas seitsmest maailmast koosnev rühm koos oma neljakümne kahe satelliidiga moodustab Lanonandekite haldussfääride parve. Neil aladel tegutsevad endiste Süsteemi Suveräänide rühma kuuluvad kogenud Lanonandekid tõusuteelistest palverändurite ja seeravivägede haldusõpetajatena. Arenevad surelikud jälgivad süsteemi haldurite tööd süsteemi keskusmaailmades, kuid siin nad osalevad kümne tuhande kohaliku süsteemi haldusotsuste tegelikus koordineerimises.

35:10.2 (394.4) Neid kohaliku universumi halduskoole juhendab Lanonandek-Poegade korpus, kellel on Süsteemi Suveräänidena ja tähtkujude nõuandjatena pikaajalised kogemused. Neid juhtimiskolledžeid ületavad vaid Ensa halduskoolid.

35:10.3 (394.5) Et Lanonandekite maailmad on tõususurelike koolitussfäärideks, siis on need universumi normaalse ja rutiinse haldustööga seotud ulatuslike ettevõtmiste keskusteks. Kuni Paradiisi jõudmiseni jätkavad tõususurelikud oma õpinguid omandatud teadmiste rakendamisel praktikakoolides — see tähendab tegelikku harjutamist alal, mida neile on õpetatud. Melkisedekid patroneerivad universumi haridussüsteemi, mis on praktiline, astmeliselt edasiviiv, tähendusrikas ja kogemuslik. See hõlmab koolitust ainelistes, intellektuaalsetes, morontia-alastes ja vaimsetes asjades.

35:10.4 (394.6) Just nendel Lanonandekite haldussfääridel teenib planeediasjade valvajate ja suunajatena enamik päästetud poegade klassi kuulujatest. Ja need distsipliini rikkunud Planeedivürstid ning nende mässukaaslased, kes otsustavad pakutud rehabiliteerimisvõimaluse vastu võtta, teenivad neis rutiinsetes teenistustes edasi, vähemalt seni, kuni Nebadoni universum stabiliseerub valgusesse ja ellu.

35:10.5 (395.1) Paljude vanemate süsteemide Lanonandek-Poegade teenistus, haldamistöö ja vaimsed saavutused on kujunenud suurepäraseks. Nad on üllas, ustav ja lojaalne rühm, vaatamata oma kalduvusele isiklikust vabadusest põhjustatud eksiarvamuste ja enesemääramise pettekujutluste tõttu sattuda eksiteele.

35:10.6 (395.2) [Esitanud Peainglite juht Salvingtoni Gabrieli volitusel.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.