36 Kiri - Elukandjad

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

36. Kiri

Elukandjad

36:0.1 (396.1) ELU ei teki iseeneslikult. Elu ehitatakse üles vastavalt (ilmutamata) Olemise Arhitektide koostatud plaanidele ja see ilmub asustatud planeetidele kas otseselt sissetooduna või kohaliku universumi Elukandjate tegevuse tulemusena. Need elukandjad on universumi Poegade mitmekesises peres üks huvitavamaid ja mitmekülgsemaid olendirühmi. Neile on usaldatud loodud-olendite elu kavandamine ja kandmine planeedisfääridele. Ja pärast elu istutamist neisse uutesse maailmadesse jäävad nad pikaks ajaks sinna selle arenemist edendama.

1. Elukandjate päritolu ja iseloom

36:1.1 (396.2) Kuigi Elukandjad kuuluvad jumalike poegade perre, on nad universumi Poegade omapärane ja selgesti eristatav liik, olles kohalikus universumis ainus aruka elu rühm, kelle loomises osalevad superuniversumi valitsejad. Elukandjate eellasteks on kolm neist varem eksisteerinud isiksust: Looja-Poeg, Universumi Emavaim ja üks kolmest selleks määratud Päevilt Vanadest, kes valitsevad teatava universumi saatuse üle. Need Päevilt Vanad, kes ainsatena saavad anda korralduse aruka elu hävitamiseks, osalevad Elukandjate loomises, kellele on usaldatud füüsilise elu sisseseadmine arenevates maailmades.

36:1.2 (396.3) Nebadoni universumis on kirjas saja miljoni Elukandja loomine. See tõhus elukülvajate korpus ei ole päris omavalitsuslik. Neid suunab elu määrav kolmik, kuhu kuuluvad Gabriel, Melkisedek-Isa ja Nambia, Nebadoni algne ja esmasündinud Elukandja. Kuid oma rühma haldamise kõigis faasides on nad iseseisvad.

36:1.3 (396.4) Elukandjad jagunevad kolme suurde rühma: esimeses rühmas on vanemad Elukandjad, teises abilised ja kolmandas hooldajad. Esimene rühm jaguneb kaheteistkümneks grupiks, mis hõlmavad spetsialiste elu mitmesuguste avaldumisvormide alal. Neisse kolme rühma jagasid neid Melkisedekid, kes tegid Elukandjate keskussfääril selleks teste. Sellest ajast saadik on Melkisedekid olnud Elukandjatega tihedalt seotud ja saadavad neid alati, kui nood lähevad uuel planeedil elu sisse seadma.

36:1.4 (396.5) Kui arenev planeet stabiliseerub lõpuks valgusesse ja ellu, organiseeruvad Elukandjad kõrgemateks nõuandvateks organiteks, et aidata maailma ja selle aulisi olendeid nende edasises haldustöös ja arengus. Areneva universumi hilisematel ja stabiilsetel aegadel usaldatakse neile Elukandjatele palju uusi ülesandeid.

2. Elukandjate maailmad

36:2.1 (397.1) Salvingtoni ringluse neljas seitsmest esmasest sfäärist koosnev rühm allub Melkisedekite üldjärelevalvele. Need Elukandjate maailmad kannavad järgmisi nimetusi:

36:2.2 (397.2) 1. Elukandjate keskus;

36:2.3 (397.3) 2. Elu kavandamise sfäär;

36:2.4 (397.4) 3. Elu säilitamise sfäär;

36:2.5 (397.5) 4. Elu arendamise sfäär;

36:2.6 (397.6) 5. Meelega seotud elusfäär;

36:2.7 (397.7) 6. Elusolendite meele- ja vaimusfäär;

36:2.8 (397.8) 7. Ilmutamata elusfäär.

36:2.9 (397.9) Iga niisugust esmast sfääri ümbritseb kuus satelliiti, millele on koondunud Elukandjate kogu universumis toimuva tegevuse konkreetsed faasid.

36:2.10 (397.10) Maailm number üks, keskussfäär koos oma kuue lisasatelliidiga on pühendunud universumielu uurimisele — elu uuritakse kõigis selle teada olevates avaldumisfaasides. Siin asub elu kavandamise kolledž, kus tegutsevad Uversalt ja Havonast ning isegi Paradiisist tulnud õpetajad ja nõuandjad. Ja mul on lubatud avaldada, et selles Elukandjate maailmas paikneb meeleabivaimude seitse keskset asupaika.

36:2.11 (397.11) Arv kümme — kümnendsüsteem — on omane füüsilisele, kuid mitte vaimsele universumile. Elu valdkonda iseloomustavad arvud kolm, seitse ja kaksteist ning nende põhiarvude kordsed ja kombinatsioonid. On olemas kolm põhilist ja oluliselt erinevat elukava kolme Paradiisi Allika ja Keskme järgi, ja Nebadoni universumis on need kolm elu põhivormi eraldi kolme eri liiki planeetidel. Ülekantava elu kohta oli algselt kaksteist selgesti eristatavat ja jumalikku mõistet. Arv kaksteist koos oma alajaotuste ja kordsetega jookseb läbi seitsme superuniversumi kõigi põhiliste elumudelite. On olemas ka seitse elu kavandamise arhitektuurset tüüpi, elusaine reprodutseerimiskonfiguratsioonide põhistruktuuri. Orvontoni elumudelid esinevad kaheteistkümne pärilikkusekandjana. Eri tahteolendite klasside konfiguratsioonid on 12, 24, 48, 96, 192, 384 ja 768. Urantial on inimeste reprodutseerivates sugurakkudes nelikümmend kaheksa algkuju kontrollühikut — omaduste määrajat.

36:2.12 (397.12) Teine maailm on elu kavandamise sfäär, kus töötatakse välja kõik uued elumudelid. Esialgsed elukavandid annab küll Looja-Poeg, kuid nende plaanide tegelik väljatöötamine usaldatakse Elukandjatele ja nende kaaslastele. Kui uue maailma üldised eluplaanid on formuleeritud, edastatakse nad keskussfäärile, kus vanemate Elukandjate kõrgeim nõukogu koostöös nõuandvate Melkisedekite korpusega need hoolikalt läbi uurib. Kui kavad lahknevad varem aktsepteeritutest, tuleb need edasi saata Loojale-Pojale, kes need siis kinnitab. Neil aruteludel esindab Loojat-Poega sageli Melkisedekite juht.

36:2.13 (397.13) Seega on elu planeetidel mõnes mõttes sarnane, kuid igas arengumaailmas ka paljuski erinev. Isegi ühe maailmadepere ühetaolises eluseerias ei ole elu kahel planeedil täpselt samasugune: igal planeedil on alati oma tüüpi elu, sest Elukandjad püüavad pidevalt neile usaldatud elukavu täiustada.

36:2.14 (398.1) On üle miljoni fundamentaalse ehk kosmilise keemilise valemi, mis kujutavad endast elu avaldumisvormide algkujusid, ja arvukaid funktsionaalseid põhivariatsioone. Elu kavandamise sfääri satelliit number üks on universumi füüsikute ja elektrokeemikute ala, nemad on Elukandjate tehnilised abilised elu aineliste ülekandmisvahendite, niinimetatud ideeplasma moodustamiseks vajalike oluliste energiaüksuste kogumisel, korrastamisel ja käsitsemisel.

36:2.15 (398.2) Elu kavandamise planetaarsed laboratooriumid asuvad maailma number kaks teisel satelliidil. Neis laboratooriumides püüavad Elukandjad ja kõik nende kaaslased koostöös Melkisedekitega muuta ja võimaluse korral ka täiustada elu, mida kavatsetakse istutada Nebadoni detsimaalplaneetidele. Praegu Urantial arenev elu kavandati ja osaliselt ka töötati välja just selles maailmas, sest Urantia on detsimaalplaneet, elueksperimendi maailm. Igast kümnest planeedist ühel on lubatud suuremad kõrvalekalded standardsetest elukavanditest kui teistes (mitte-eksperimentaalsetes) maailmades.

36:2.16 (398.3) Maailma number kolm tegevuse eesmärk on elu säilitamine. Elukandjate korpuse abilised ja hooldajad uurivad ja töötavad siin välja elu kaitsmise ning säilitamise mooduseid. Iga uue maailma elukavades nähakse alati varakult ette elu säilitamise komisjoni moodustamine. Sinna kuuluvad põhilisi elumudeleid oskuslikult käsitsevad hooldajatest spetsialistid. Urantial oli kakskümmend neli niisugust hooldajatvolinikku, elumaterjali arhitektuurse korrastamise iga fundamentaal- ehk põhimudeli kohta kaks. Teie maailma taolistel planeetidel reprodutseeritakse kõrgeimat eluvormi elukandva kimbuga, kuhu kuulub kakskümmend neli mudelit. (Ja et mõistuslik elu kasvab välja füüsilisest ning baseerub sellel, tekib psüühilise organiseerituse kakskümmend neli põhiklassi.)

36:2.17 (398.4) Sfäär number neli ja selle satelliidid on pühendunud loodud-olendite elu evolutsiooni ja elu kõigi konkreetsete tasandite arengueelduste uurimisele. Areneva maailma algses eluplasmas peab sisalduma kõigi tulevaste arenguvariatsioonide ja kõigi edasiste arengumuutuste ning -teisenemiste täielik potentsiaal. Elu metamorfooside nii kaugeleulatuvate projektide ettenägemiseks peab võib-olla tekkima palju näiliselt kasutuid loomse ja taimse elu vorme. Need planeedi evolutsiooni kõrvalproduktid — ettenähtud või ettenägemata — ilmuvad areenile vaid selleks, et kaduda, kuid kogu pikas protsessis ja läbi selle jooksevad ühendava niidina planeedi elu kavandajate ja liikide esialgsete koostajate targad ja arukad kavad. Kõik bioloogilise evolutsiooni arvukad kõrvalsaadused on kõrgemate arukate eluvormide lõpliku ja täieliku funktsioneerimise seisukohalt olulised, vaatamata sellele suurele välisele ebakõlale, mis aeg-ajalt võib ilmneda kõrgemate loodud-olendite pikas heitluses ülespoole, et omandada ülevõim madalamate eluvormide üle, millest paljud on arenevate tahteolendite rahu ja mugavuse täielikud vastandid.

36:2.18 (398.5) Maailm number viis tegeleb tervenisti meelt puudutava eluga. Iga selle satelliit on pühendunud loodud-olendi meele ühe faasi uurimisele loodud-olendi elus. Meel, nagu inimene sellest aru saab, on seitsme meeleabivaimu annetus, mille Lõpmatu Vaimu esindajad on lisanud meele mitteõpetatavatele ehk mehaanilistele tasanditele. Elumudelid reageerivad erinevalt neile meeleabivaimudele ning aja ja ruumi universumites kõikjal toimivale vaimude hoolekandele. Aineliste loodud-olendite vaimne reageerimisvõime sõltub täielikult vastavast meeleannetusest, mis omakorda on andnud suuna nendesamade surelike olendite bioloogilisele evolutsioonile.

36:2.19 (399.1) Maailm number kuus on pühendatud elusvormide ja organismide meele ja vaimu vastastikustele seostele. See maailm koos oma kuue satelliidiga hõlmab loodud-olendite koordineerimise koole, kus nii kesksest kui ka superuniversumist tulnud õpetajad koostöös Nebadoni õpetajatega tutvustavad loodud-olendite kõrgemaid saavutustasandeid ajas ja ruumis.

36:2.20 (399.2) Elukandjate seitsmes sfäär on pühendatud areneva loodud-olendi elu ilmutamata aladele seoses Ülima Olendi avarduva tegelikustumise kosmilise filosoofiaga.

3. Elu siirdamine

36:3.1 (399.3) Elu ei ilmu universumitesse iseenesest, Elukandjad peavad sellele viljatutel planeetidel alguse panema. Nemad on arenevatesse kosmosemaailmadesse ilmuva elu kandjad, levitajad ja kaitsjad. Kogu elu Urantial teada olevates klassides ja vormides tekib koos nende Poegadega, kuigi kõiki planetaarse elu vorme Urantial ei eksisteeri.

36:3.2 (399.4) Uude maailma elu istutama lähetatav Elukandjate korpus koosneb tavaliselt sajast vanemast kandjast, sajast abilisest ja tuhandest hooldajast. Elukandjad kannavadki sageli tegelikult eluplasmat uude maailma, kuid mitte alati. Mõnikord korrastavad nad pärast neile määratud planeedile jõudmist elumudelid vastavalt kavale, mis on juba varem kinnitatud uue elu sisseseadmise jaoks. Nii sai planetaarne elu alguse Urantial.

36:3.3 (399.5) Kui füüsilised mudelid on vastavalt kinnitatud kavale ette antud, siis Elukandjad katalüüsivad seda elutut materjali, andes oma isikute kaudu edasi eluvaimu sädeme; ja siitpeale saab inertsetest mudelitest kohe elusaine.

36:3.4 (399.6) Elusäde — elu saladus — annetatakse Elukandjate kaudu, mitte nende poolt. Nad küll juhendavad neid toiminguid ja moodustavad elusplasma enda, kuid elusplasma põhifaktori annab Universumi Emavaim. See energiasäde, mis elustab keha ja laseb ennustada meele sündi, tuleb Lõpmatu Vaimu Loovalt Tütrelt.

36:3.5 (399.7) Elu annetades ei edasta Elukandjad midagi oma isiklikust olemusest, isegi mitte neil sfääridel, kuhu kavandatakse uusi eluliike. Sel juhul nad lihtsalt algatavad ja edastavad elusädeme, käivitavad aine vajaliku tiirlemise vastavalt ettenähtud kavade ja mudelite füüsilistele, keemilistele ja elektrilistele nõuetele. Elukandjad on elavad katalüsaatorid, mis ergutavad, korrastavad ja elustavad ainelist liiki eksistentsi muidu inertseid elemente.

36:3.6 (400.1) Planeedi Elukandjate korpusele antakse elu sisseseadmiseks uues maailmas teatav aeg, ligikaudu pool miljonit aastat vastava planeedi ajas. Selle perioodi lõpus, millele viitavad teatavad arengusaavutused planeedi elus, lõpetavad nad oma siirdamispingutused ja võib-olla ei lisagi selle planeedi ellu enam midagi uut ega täiendavat.

36:3.7 (400.2) Elu sisseseadmisest kuni kõlbelise staatusega inimolendite ilmumiseni kuluva aja jooksul on Elukandjatel lubatud elukeskkonnaga manipuleerida ja bioloogilist evolutsiooni ka muul viisil soodsalt suunata. Ja nad teevad seda pikka aega.

36:3.8 (400.3) Kui uues maailmas töötavatel Elukandjatel on kord õnnestunud luua uus tahteolend, kellel on võime teha kõlbelisi otsustusi ja vaimseid valikuid, siis nende töö lõpeb — nende ülesanne on täidetud; nad ei saa arenevat elu enam suunata. Sellest hetkest alates peab kõige elava areng kulgema vastavalt annetatud loomupärasele olemusele ja kalduvustele, mis on antud juba planeedi elu kavades ja mudelites ning nendega sisse seatud. Elukandjatel ei ole lubatud tahtega eksperimenteerida ega sellesse sekkuda, neil pole lubatud moraaliga varustatud loodud-olendite üle domineerida ega neid meelevaldselt mõjutada.

36:3.9 (400.4) Planeedivürsti saabudes valmistuvad nad lahkuma, ehkki kaks vanemat kandjat ja kaksteist hooldajat, kui nad annavad ajutise loobumisvande, võivad vabatahtlikena määramata ajaks jääda planeedile ja hakata elusplasma edasise arengu ja säilitamise osas nõu andma. Praegu teenib Urantial kaks niisugust Poega ja nende kaksteist kaaslast.

4. Melkisedekitest Elukandjad

36:4.1 (400.5) Üle kogu Nebadoni on igas asustatud maailmade kohalikus süsteemis üks sfäär, kus elukandjatena on tegutsenud Melkisedekid. Neid asupaiku nimetatakse süsteemi midsoniitseteks maailmadeks ja igal neist on aineliselt modifitseeritud Melkisedek-Poeg paari läinud ainelisest poegadeklassist valitud Tütrega. Nende midsoniitsete maailmade Emad-Eevad lähetatakse vastava süsteemi keskusest, selleks määratud Melkisedekist elukandja on neid valinud arvukate vabatahtlike hulgast, kes vastavad kutsele, mis Süsteemi Suverään on adresseerinud oma sfääri Ainelistele Tütardele.

36:4.2 (400.6) Melkisedekist elukandja ja Ainelise Tütre järglasi nimetatakse midsoniitideks. Selle taevaste olendite rassi Melkisedekist isa lahkub hiljem oma ainulaadse elufunktsiooni planeedilt ja selle erilise universumiolendite klassi Ema-Eeva lahkub samuti pärast seda, kui planeedile on ilmunud järglaste seitsmes põlvkond. Maailma suunamine jääb siis vanima poja ülesandeks.

36:4.3 (400.7) Midsoniitsed loodud-olendid elavad ja funktsioneerivad oma suurepärastes maailmades paljunevate olenditena, kuni nad saavad tuhande standardaasta vanuseks; seejärel viiakse nad seeravite transpordiga ülespoole. Pärast seda on midsoniidid juba mittepaljunevad olendid, sest seeraviks saamise ettevalmistuste käigus läbitav dematerialiseerumine jätab nad alatiseks ilma paljunemisõigusest.

36:4.4 (400.8) Nende olendite praegust staatust saab vaevalt pidada surelikuks või surematuks, samuti ei saa neid kindlalt liigitada inimolenditeks või jumalikeks olenditeks. Nendel loodud-olenditel ei ela sisimas Kohandaja, seetõttu on nad vaevalt küll surematud. Kuid nad ei näi olevat ka surelikud, kuna ükski midsoniit ei ole kogenud surma. Kõik midsoniidid, kes Nebadonis kunagi on sündinud, elavad ka praegu, tegutsedes oma päritolumaailmades, mõnel vahepealsel sfääril või Salvingtoni midsoniitide sfääril lõpetanute maailmade grupis.

36:4.5 (401.1) Salvingtoni Lõpetanute Maailmad. Melkisedekitest elukandjad, samuti nende kaaslaseks olevad Emad-Eevad, lähevad süsteemi midsoniitide sfääridelt Salvingtoni ringluse lõpetanute maailmadesse, kuhu on määratud kogunema ka nende järglased.

36:4.6 (401.2) Siinkohal tuleb selgitada, et Salvingtoni ringluse seitsme esmase maailma viiendaks rühmaks on Nebadoni lõpetanute maailmad. Melkisedekitest elukandjate ja Aineliste Tütarde lapsed elavad lõpetanute seitsmendas maailmas, Salvingtoni midsoniitide sfääril.

36:4.7 (401.3) Lõpetanute seitsme esmase maailma satelliidid on nende super- ja keskse universumi isiksuste kohtumispaigad, kes täidavad Nebadonis mingeid ülesandeid. Kuigi tõususurelikud liiguvad vabalt kõigis kultuurimaailmades ja Melkisedeki Ülikooli kuuluva 490 maailma koolitussfääridel, on ka teatavad erikoolid ja arvukad keelatud tsoonid, kuhu neil ei ole lubatud siseneda. See kehtib eriti lõpetanute jurisdiktsioonile alluva neljakümne üheksa sfääri kohta.

36:4.8 (401.4) Midsoniitidest loodud-olendite otstarve ei ole praegu teada, kuid tundub, et need isiksused kogunevad lõpetanute seitsmendasse maailma valmistuma mingiks tulevaseks võimalikuks sündmuseks universumi evolutsioonis. Meie järelepärimised midsoniitide rasside kohta suunatakse alati edasi lõpetanutele ja lõpetanud keelduvad alati oma hoolealuste saatust arutamast. Vaatamata meie teadmatusele midsoniitide tuleviku suhtes, teame siiski seda, et igas Orvontoni kohalikus universumis on kogunemas niisugune salapäraste olendite korpus. Melkisedekitest elukandjad arvavad, et Viimane Jumal annetab kunagi nende midsoniitidest lastele transtsendentse ja igavese absoniitsuse vaimu.

5. Seitse meeleabivaimu

36:5.1 (401.5) Orgaanilise evolutsiooni kulgemise tingimused määrab ära seitsme meeleabivaimu kohalolek primitiivsetes maailmades, sellega on seletatav, et areng on sihipärane ja mitte juhuslik. Meeleabivaimud esindavad Lõpmatu Vaimu meelehoolekande seda funktsiooni, mis laieneb aruka elu alamatele klassidele kohaliku universumi Emavaimu tegevuse kaudu. Meeleabivaimud on Universumi Emavaimu lapsed ja kujutavad endast tema isiklikku hoolitsust maailmade aineliste meelte eest. Kus iganes ja millal iganes niisugune meel ilmsiks tuleb, seal on eri viisidel tegutsemas need vaimud.

36:5.2 (401.6) Seitsme meeleabivaimu nimed vastavad järgmistele mõistetele: intuitsioon, arusaamine, julgus, teadmine, nõuandmine, palveldamine ja tarkus. Need meelevaimud saadavad oma mõju kõigile asustatud maailmadele välja eriliste tungidena, ja nii, et igaüks neist otsib ise avaldumiseks vastuvõtuvalmidust, olenemata sellest, mil määral tema kaaslased võivad vastuvõttu ja tegutsemisvõimalusi leida.

36:5.3 (401.7) Meeleabivaimude keskuste paiknemine Elukandjate keskusmaailmas näitab Elukandjate juhendajatele meeleabivaimu funktsiooni määra ja kvaliteeti teatavas maailmas ning igas intellektistaatusega elusorganismis. Need elumeele paiknemised näitavad täiuslikult viie esimese abivaimu elava meele funktsiooni. Kuid kuuenda ja seitsmenda abivaimu — palveldamise ja tarkuse — osas registreerivad need keskuste paiknemised vaid kvalitatiivset funktsiooni. Palveldamisvaimu ja tarkusevaimu kvantitatiivset tegevust registreerib Jumaliku Hoolekandja vahetu kohalolek Salvingtonil, see on Universumi Emavaimu isiklik kogemus.

36:5.4 (402.1) Seitse meeleabivaimu lähevad Elukandjatega alati uuele planeedile kaasa, kuid neid ei tuleks pidada olemusvormideks, sest nad sarnanevad rohkem ringlustega. Universumi seitse meeleabivaimu ei ole Jumaliku Hoolekandja kõiksest kohalolekust eraldiseisvad isiksused: nad kujutavad endast tegelikult Jumaliku Hoolekandja teadvuse tasandit ning nad sõltuvad alati oma loova ema tegevusest ja kohalolekust.

36:5.5 (402.2) Nende seitsme meeleabivaimu kirjeldamiseks tuleb meil sõnadest puudu. Nad hoolitsevad kogemusliku meele madalamate tasemete eest ja neid võib kirjeldada arengutasemete järjekorras järgmiselt:

36:5.6 (402.3) 1. intuitsioonivaim—kiire taju, primitiivsed füüsilised ja sünnipärased reflektoorsed instinktid, kõigi mõistuslike olendite suunataju ja muud enesesäilitamisvõimed. See on ainus meeleabivaim, kes tegutseb nii laialdaselt loomse elu madalamates klassides, ja ainus, kellel on laialdased funktsionaalsed kokkupuuted mehaanilise meele mitteõpetatavate tasemetega;

36:5.7 (402.4) 2. arusaamisvaim—kooskõlastamise impulss, ideede spontaanne ja pealtnäha automaatne seostamine. See on anne seostada omandatud teadmisi, kiiresti arutleda, kiiresti aru saada ja kiiresti otsustada;

36:5.8 (402.5) 3. julgusevaim—ustavuse and — iseloomu alus ja moraalse kindluse ning vaimujulguse intellektuaalne baas isikulistes olendites. Faktidest valgustatuna ja tõest inspireerituna saab sellest aruka ja teadliku enesesuunamise kanalite kaudu arengulise tõusutungi saladus;

36:5.9 (402.6) 4. teadmisvaim—seikluste ja avastuste uudishimulik ema, teaduse vaim; julgusevaimu ja nõuandevaimu juhtija ning truu kaaslane; tung suunata annetatud julgus kasulikele ja järjest kõrgemale viivatele kasvuteedele;

36:5.10 (402.7) 5. nõuandevaim—sotsiaalne tung, liikide koostöö anne; tahteolendite võime oma kaaslastega kooskõlla jõuda; siit pärineb alamate loodud-olendite karjainstinkt;

36:5.11 (402.8) 6. palveldamisvaim—religioosne impulss, esimene eristav tung, mille alusel loodud-olendid, kellel on meel, jagunevad sureliku eksistentsi kahte põhirühma. Palveldamisvaim eristab temaga ühendusse astunu alatiseks nendest hingeta loodudolenditest, kellele on annetatud meel. Palveldamine on vaimse tõusu kandidaadi märk;

36:5.12 (402.9) 7. tarkusevaim—kõigi kõlbeliste loodud-olendite loomupärane kalduvus areneda pidevalt ja aina edasi liikudes. See on abivaimudest kõrgeim, kõigi teiste töö väljendaja ja vaimne koordineerija. See vaim on selle mõistuslike olendite kaasasündinud tungi saladus, mis algatab ja hoiab alal eksistentsi tõusukava praktilist ja tõhusat programmi, seda kõige elava annet, millega on seletatav selle seletamatu võime ellu jääda ja ellujäämisel kasutada kõigi oma varasemate kogemuste ning praeguste võimaluste vastastikuseid seoseid, et omandada kõike kõigest, mida ülejäänud kuus vaimu hoolekandjat saavad antud organismi meeles liikuma panna. Tarkus on intellektuaalsete tulemuste kulminatsioon. Tarkus on puhtvaimse ja kõlbelise eksistentsi siht.

36:5.13 (403.1) Meeleabivaimud kasvavad kogemuslikult, kuid ei saa kunagi isikulisteks. Nende funktsioonid arenevad ja esimese viie funktsioneerimine loomsetes klassides on teatud määral otsustav kõigi seitsme funktsioneerimisele inimintellektina. See suhe loomsega teeb meeleabivaimud inimmeelena tegelikult tõhusamateks, seega on loomad inimese intellektuaalsele ning füüsilisele evolutsioonile teatud määral hädavajalikud.

36:5.14 (403.2) Need kohaliku universumi Emavaimu meeleabivaimud on loodud-olendite intellektistaatuses eluga seotud umbes samamoodi, nagu võimsuskeskused ja füüsilised ülemjuhid on seotud universumi eluta jõududega. Nad osutavad hindamatuid teeneid asustamata maailmade meeleringlustele ja teevad tõhusat koostööd Füüsiliste Meisterjuhtijatega, kes teenivad ka meeleabivaimude-eelsete meeletasandite, mitteõpetatava ehk mehaanilise meele juhtijate ja suunajatena.

36:5.15 (403.3) Enne kogemustest õppimise võime ilmumist kuulub elav meel Füüsiliste Meisterjuhtijate hoolekande alla. Enne jumalikkuse äratundmist ja Jumaluse palveldamisvõime omandamist kuulub loodud-olendi meel ainult meeleabivaimude hoole alla. Kui loodud-olendi intellektil ilmneb vaimne reageerimisvõime, saab selline loodud meel kohe ülemmeeleks, mis lülitatakse samal hetkel kohaliku universumi Emavaimu vaimutsüklitesse.

36:5.16 (403.4) Meeleabivaimud ei ole mitte mingil viisil otseselt seotud Jumaliku Hoolekandja, asustatud maailmade Püha Vaimu isiklikku kohalolekut esindava vaimu mitmekesise ja kõrgelt vaimse funktsiooniga. Kuid nad on arenevale inimesele just selle vaimu funktsionaalsed eellased ja valmistavad seda ette. Meeleabivaimud võimaldavad Universumi Emavaimul kohaliku universumi aineliste elusolenditega mitmekesiselt kokku puutuda ja neid juhtida, kuid eelisiksuse tasanditel tegutsedes ei kaja nad kuidagi vastu Ülimas Olendis.

36:5.17 (403.5) Mittevaimne meel on kas vaimuenergia avaldumine või füüsilise energia nähtus. Isegi inimmeelel, isikulisel meelel, ei ole ellujäämisomadusi ilma vaimuga samastumata. Meel on jumalik annetus, kuid see pole surematu, kui see tegutseb vaimse taipamiseta ja kui sellel puudub võime palveldada ja ihaldada ellujäämist.

6. Elavad jõud

36:6.1 (403.6) Elu on nii mehaaniline kui ka vitalistlik — nii aineline kui ka vaimne. Urantia füüsikud ja keemikud saavad taimse ja loomse elu protoplasmalistest vormidest üha paremini aru, kuid nad ei suuda kunagi elusorganisme luua. Elu on miski, mis erineb kõigist energia avaldumistest — isegi füüsiliste loodud-olendite aineline elu ei ole ainele loomuomane.

36:6.2 (403.7) Ainelised asjad võivad eksisteerida iseseisvalt, kuid elu tärkab vaid elust. Meel saab lähtuda üksnes varem eksisteerinud meelest. Vaim pärineb ainult eelnevast vaimu vormist. Loodud-olend võib luua eluvorme, kuid aktiveeriva elusädeme võib anda vaid loojaisiksus või loov jõud.

36:6.3 (404.1) Elukandjad võivad organiseerida elusolendite ainelisi vorme või füüsilisi algkujusid, kuid Vaim annab esialgse elusädeme ja annetab meele. Isegi need kogemusliku elu vormid, mida Elukandjad oma Salvingtoni maailmades organiseerivad, jäävad alati ilma paljunemisvõimest. Kui eluvalemid ja elumudelid on õigesti kokku pandud ja organiseeritud, piisab elu algatamiseks Elukandja kohalolekust, kuid kõigil niisugustel elusorganismidel puudub kaks olulist omadust — annetatud meel ja paljunemisvõime. Loomne meel ja inimmeel on kohaliku universumi Emavaimu kingitused, mis funktsioneerivad seitsme meeleabivaimu kaudu, kuid loodud-olendi paljunemisvõime on Universumi Vaimu konkreetne ja isiklik annetus esivanemate eluplasmale, millele on alguse pannud Elukandjad.

36:6.4 (404.2) Kui Elukandjad on elumudelid kavandanud, peab pärast energiasüsteemide organiseerimist toimuma veel midagi: neile elututele vormidele tuleb anda „eluhingust”. Jumala Pojad saavad konstrueerida eluvormid, kuid elusädeme annab tegelikult Jumala Vaim. Ja kui sel viisil antud elu otsa saab, muutub ülejäänud aineline keha taas surnud aineks. Kui annetatud elu on ammendunud, pöördub keha tagasi ainelise universumi rüppe, kust Elukandjad laenasid selle ajutiseks kestaks annetatud elule, mille nad andsid sellele aineenergia nähtavale ühendusele.

36:6.5 (404.3) Elukandjate poolt taimedele ja loomadele annetatud elu ei pöördu pärast taime või looma surma Elukandjate juurde tagasi. Niisugusest elusasjast lahkuval elul ei ole identiteeti ega isiksust ning surma järel see individuaalselt ellu ei jää. Selle eksisteerimise ja ainelises kehas viibimise ajal on selles toimunud muutus: see on teinud läbi energiaevolutsiooni ja jääb ellu vaid universumi kosmiliste jõudude osana, mitte üksikeluna. Surelike loodud-olendite ellujäämine sõltub täielikult surematu hinge väljaarenemisest surelikus meeles.

36:6.6 (404.4) Me räägime elust kui „energiast” ja „jõust”, kuid tegelikult pole tegu kummagagi neist. Jõud ja energia reageerivad gravitatsioonile mitmel viisil, elu mitte. Ka mudel ei reageeri gravitatsioonile, sest see on energiate konfiguratsioon, mis on gravitatsioonile juba reageerinud. Elu kui selline on mingi mudeli järgi moodustunud või muul viisil eraldunud energiasüsteemi — ainelise, meeleomase või vaimse energiasüsteemi — elustamine.

36:6.7 (404.5) Elu tekitamisega arenevatel planeetidel on seotud mõningad seigad, mis pole meile päris selged. Me saame täielikult aru Elukandjate elektrokeemiliste valemite füüsilisest ülesehitusest, kuid ei saa päriselt aru elu aktiveeriva sädeme olemusest ja allikast. Me teame, et elu voolab Isast, Poja kaudu ja Vaimu toimel. On enam kui võimalik, et Meistervaimud on kogu loodu peale väljavalatava elujõe seitsmekordne kanal. Kuid me ei saa aru, mil viisil juhendav Meistervaim osaleb uuele planeedile elu annetamise algses episoodis. Oleme kindlad, et Päevilt Vanadel on samuti mingi osa elu algatamisel uues maailmas, kuid me ei tea sellest lähemalt mitte midagi. Ent me teame siiski, et eluta mudelid elustab tegelikult Universumi Emavaim ja annab sellisele aktiveeritud plasmale organismide paljunemisvõime. Me täheldame, et need kolm on Seitsmekordse Jumala tasandid, mida nimetatakse ka aja ja ruumi Ülimateks Loojateks; kuid peale selle ei tea me eriti palju rohkem kui Urantia surelikud — teame lihtsalt seda, et mõiste on omane Isale, väljendumine Pojale ja elu teostamine Vaimule.

36:6.8 (405.1) [Esitanud Vorondadek-Poeg, kes on lähetatud Urantiale vaatlejana ja kes teeb seda tööd Juhendava Ilmutamiskorpuse Melkisedekist juhi palvel.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.