مقالۀ 15 هفت ابرجهان

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا

مقالۀ 15

هفت ابرجهان

تا جایی که به پدر جهانی — به عنوان یک پدر — مربوط می‌شود، جهانها عملاً وجود ندارند؛ او با شخصیتها سر و کار دارد؛ او پدر شخصیتها است. تا جایی که به پسر جاودان و روح بیکران — به عنوان همکاران آفریننده — مربوط است، جهانها به مناطق محلی و جداگانه تقسیم شده و تحت حاکمیت مشترک پسران آفریننده و ارواح آفرینشگر قرار دارند. تا جایی که به تثلیث بهشت مربوط می‌شود، خارج از هاونا فقط هفت جهان مسکونی وجود دارد، هفت ابرجهان، که دایرۀ اولین سطح فضایی پس هاونا در قلمرو اختیارات آنها است. هفت روح استاد نفوذ خود را از جزیرۀ مرکزی به سوی بیرون امتداد می‌دهند، و بدین ترتیب آفرینش پهناور را همچون یک چرخ عظیم که کانون آن جزیرۀ جاودان بهشت، هفت پرۀ آن تابشهای هفت روح استاد، و لبۀ آن نواحی بیرونی جهان بزرگ می‌باشد را تشکیل می‌دهند.

در آغاز مادیت‌یابیِ آفرینش جهانی طرح هفتگانۀ سازمان و دولت ابرجهان تدوین گردید. اولین آفرینش پس هاونا به هفت بخش شگفت‌انگیز تقسیم گشت، و کرات ستاد مرکزی این دولتهای ابرجهان طراحی و ساخته شدند. طرح کنونی مدیریت از نزدیک به ابدیت وجود داشته است، و فرمانروایان این هفت ابرجهان به درستی قدمای ایامها نام گرفته‌اند.

از مجموعۀ عظیم اطلاعات مربوط به ابرجهانها، من می‌توانم امید داشته باشم قدر اندکی به شما بگویم، اما یک تکنیک کنترل هوشمند برای نیروهای فیزیکی و روحی، هر دو، وجود دارد که در سراسر این قلمروها عمل می‌کند، و وجودهای جهانی جاذبه با توانمندی باعظمت و هماهنگی کامل در آنجا عمل می‌کنند. مهم است که در ابتدا یک ایدۀ مکفی از ساختار فیزیکی و سازمان مادی حوزه‌های ابرجهان به دست آید، زیرا در آن صورت شما بهتر آماده خواهید بود که اهمیت سازمان اعجاب‌آوری را که برای دولت روحی آنها و برای پیشرفت عقلانی مخلوقات صاحب ارادۀ ساکن هزاران سیارۀ مسکونی پراکنده در سراسر این هفت ابرجهان فراهم شده است درک کنید.

1- سطح ابرجهانی فضا

در حیطۀ دامنۀ محدود اسناد، مشاهدات، و خاطرات نسلهای یک میلیون یا یک میلیارد از سالهای کوتاه شما، از نظر تمامی مقاصد و منظورهای عملی، یورنشیا و جهانی که به آن تعلق دارد در حال تجربه نمودن ماجرای یک فرو رَوی طولانی و ناشناخته به داخل فضایی جدید می‌باشند؛ اما مطابق اسناد یوورسا، بر طبق مشاهدات قدیمی‌تر، در هماهنگی با تجربه و محاسبات گسترده‌تر رستۀ ما، و به دنبال نتیجه‌گیریهایی که بر این یافته‌ها و یافته‌های دیگر مبتنی می‌باشند، ما می‌دانیم که جهانها درگیر یک حرکت جمعی منظم، به خوبی تفهیم شده، و کاملاً کنترل شده هستند، و با عظمتی باشکوه به دور اولین منبع و مرکز بزرگ و جهان مسکونی او در گردشند.

ما از مدتها پیش کشف کرده‌ایم که هفت ابرجهان یک مسیر بیضی شکل بزرگ، یک دایرۀ غول‌آسا و کشیده، را می‌پیمایند. منظومۀ شمسی شما و سایر کرات زمان بدون نقشه و قطب‌نما بی‌اختیار به داخل فضای ناشناخته فرو نمی‌روند. جهان محلی که منظومۀ شما به آن تعلق دارد یک مسیر مشخص و بسیار تفهیم شده در خلاف جهت عقربۀ ساعت را به دور مسیر عظیمی که گرداگرد جهان مرکزی قرار دارد دنبال می‌کند. این مسیر کیهانی به خوبی نقشه برداری شده است و درست به همان اندازه برای ستاره نظاره‌گران ابرجهان کاملاً شناخته شده است که مدارهای سیاراتی که منظومۀ شمسی شما را تشکیل می‌دهند برای ستارهشناسان یورنشیا شناخته شده‌اند.

یورنشیا در یک جهان محلی و یک ابرجهان که به طور کامل سازمان نیافته است واقع شده است، و جهان محلی شما در مجاورت بلافصل آفرینشهای بیشمار فیزیکی بخشاً تکمیل شده قرار دارد. شما به یکی از جهانهای نسبتاً جدید تعلق دارید. اما امروز شما به طور لگام گسیخته به داخل فضای نامعلوم فرو نمی‌روید، و به داخل مناطق ناشناخته نیز به طور کورکورانه نوسان نمی‌کنید. شما مسیر منظم و از پیش تعیین شدۀ سطح فضایی ابرجهان را دنبال می‌کنید. شما اکنون دقیقاً از میان همان فضایی عبور می‌کنید که منظومۀ سیاره‌ای شما، یا پیشینیان آن در اعصار پیش پیمودند؛ و روزی در آیندۀ دور منظومۀ شما، یا جانشینان آن مجدداً همان فضایی را که شما اکنون با سرعت در آن غوطه‌ور می‌شوید خواهند پیمود.

در این عصر و آنطور که جهت در یورنشیا مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، ابرجهان شمارۀ یک تقریباً به سوی شمال، در یک جهت شرقی، تقریباً مقابل منزلگاه بهشتی منابع و مراکز بزرگ و جهان مرکزی هاونا، نوسان می‌کند. این موقعیت، به همراه قرینۀ آن در غرب، نمایانگر نزدیکترین تقرب فیزیکی کرات زمان به جزیرۀ مرکزی هستند. ابرجهان شمارۀ دو در شمال است، که برای نوسان به سوی غرب آماده می‌شود، در حالی که شمارۀ سه اکنون شمالی‌ترین قطعۀ مسیر بزرگ فضایی را دارد، که از پیش به انحنایی که به فرو رَوی جنوبی راه می‌برد گردش کرده است. شمارۀ چهار در مسیر پرواز نسبتاً مستقیم جنوبی قرار دارد، و مناطق جلو اکنون به نقطۀ مقابل مراکز بزرگ نزدیک می‌شوند. شمارۀ پنج موقعیت خود را در نقطۀ مقابل مرکز مرکزها تقریباً ترک کرده است، در حالی که درست پیش از نوسان به سوی شرق به مسیر مستقیم جنوبی ادامه می‌دهد؛ شمارۀ شش بخش عمدۀ منحنی جنوبی، قطعه‌ای که ابرجهان شما تقریباً از آن عبور نموده است، را اشغال می‌کند.

جهان محلی نبادان شما به اُروانتان، ابرجهان هفتم، تعلق دارد، که میان ابرجهان یک و شش نوسان می‌کند، و از مدتی نه چندان زیاد پیش (آنطور که ما زمان را محاسبه می‌کنیم) در مسیر انحنای جنوب شرقی سطح فضایی ابرجهان گردش کرده است. امروزه چند میلیارد سال است که از گردش منظومۀ شمسی که یورنشیا به آن تعلق دارد به دور انحنای جنوبی می‌گذرد، طوری که هم اکنون شما در فراسوی انحنای جنوب شرقی پیش می‌روید و از میان مسیر طویل و نسبتاً مستقیم شمالی به سرعت حرکت می‌کنید. برای اعصار طولانی اُروانتان این مسیر تقریباً مستقیم شمالی را دنبال خواهد نمود.

یورنشیا به سیستمی تعلق دارد که کاملاً در ناحیۀ مرزی بیرونی جهان محلی شما قرار دارد؛ و جهان محلی شما در حال حاضر کرانه‌های بیرونی اُروانتان را می‌پیماید. در فراسوی شما باز سایرین قرار دارند، اما شما از آن سیستمهای فیزیکی که در مسیر دایرۀ بزرگ با فاصلۀ نسبتاً نزدیک به دور منبع و مرکز بزرگ در فضا نوسان می‌کنند بسیار دور هستید.

2- سازمان هفت ابرجهان

فقط پدر جهانی مکان و تعداد واقعی کرات مسکونی را در فضا می‌داند؛ او تمامی آنها را با نام و شماره صدا می‌زند. من فقط تعداد تقریبی سیارات مسکونی یا قابل سکونت را می‌توانم بدهم، چرا که برخی از جهانهای محلی از کرات مناسب بیشتری برای حیات هوشمند نسبت به سایرین برخوردار هستند. همچنین تمامی جهانهای محلیِ طرح ریزی شده سازمان نیافته‌اند. از این رو تخمیناتی که من ارائه می‌دهم صرفاً به منظور دادن ایده‌ای از پهناوری آفرینش مادی است.

در جهان بزرگ هفت ابرجهان وجود دارد، و آنها تقریباً به صورت زیرین تشکیل شده‌اند:

1- سیستم. واحد بنیادین ابردولت شامل حدود یکهزار کرۀ مسکونی یا قابل سکونت است. خورشیدهای سوزان، کرات سرد، سیاراتی که به خورشیدهای داغ بسیار نزدیک هستند، و سایر کراتی که برای سکونت مخلوق مناسب نیستند در این گروه گنجانده نشده‌اند. این یکهزار کره که برای حفظ حیات انطباق یافته‌اند یک سیستم نامیده می‌شوند، اما در سیستمهای جوانتر فقط یک تعداد نسبتاً کمی از این کرات ممکن است مسکونی شوند. سرپرستی هر سیارۀ مسکونی به عهدۀ یک پرنس سیاره‌ای است، و هر سیستم محلی از یک کرۀ معماری شده به عنوان ستاد مرکزی آن برخوردار است و یک حکمران سیستم بر آن حکومت می‌کند.

2- کوکبه. یکصد سیستم (در حدود 100٫000 سیارۀ قابل سکونت) یک ک وکبه را تشکیل می‌دهند. هر کوکبه از یک کرۀ ستاد مرکزی معماری شده برخوردار است و سه پسر وُراندادک، والامرتبه‌ها، سرپرستی آن را به عهده دارند. همچنین هر کوکبه یک مؤمن ایامها، یک سفیر تثلیث بهشت، به عنوان ناظر دارد.

3- جهان محلی. یکصد کوکبه (در حدود 10٫000٫000 سیارۀ قابل سکونت) یک جهان محلی را تشکیل می‌دهند. هر جهان محلی یک کرۀ ستاد مرکزی معماری شدۀ شکوهمند دارد و توسط یکی از پسران همتراز آفرینشگر خداوند از رستۀ میکائیل حکومت می‌شود. هر جهان با حضور یک اتحاد ایامها، یک نمایندۀ تثلیث بهشت، برکت یافته است.

4- ناحیۀ فرعی. یکصد جهان محلی (در حدود 1٫000٫000٫000 سیارۀ قابل سکونت) یک ناحیۀ فرعی دولت ابرجهان را تشکیل می‌دهد؛ آن یک کرۀ ستاد مرکزی شگفت‌انگیز دارد، و از آنجا حکمرانان آن، جدیدهای ایامها، امور ناحیۀ فرعی را سرپرستی می‌کنند. در هر ستاد مرکزی ناحیۀ فرعی سه جدید ایام، شخصیتهای متعال تثلیث، وجود دارند.

5- ناحیۀ اصلی. یکصد ناحیۀ فرعی (در حدود 100٫000٫000٫000 کرۀ قابل سکونت) یک ناحیۀ اصلی را می‌سازند. برای هر ناحیۀ اصلی یک ستاد مرکزی پرعظمت فراهم شده است و سرپرستی آن را سه کمال ایامها، شخصیتهای متعال تثلیث، به عهده دارند.

6- ابرجهان. ده ناحیۀ اصلی (در حدود 1٫000٫000٫000٫000 سیارۀ قابل سکونت) یک ابرجهان را تشکیل می‌دهند. برای هر ابرجهان یک کرۀ ستاد مرکزی غول‌آسا و پرجلال فراهم شده است و توسط سه قدیم‌الایام حکمرانی می‌شود.

7- جهان بزرگ. هفت ابرجهان، جهان بزرگ سازمان یافتۀ کنونی را تشکیل می‌دهد، و شامل تقریباً هفت تریلیون کرۀ قابل سکونت به علاوۀ کرات معماری شده و یک میلیارد کرات مسکونی هاونا می‌باشد. هفت ابرجهان به طور غیرمستقیم و از طریق بازتاب توسط هفت روح استاد از بهشت سرپرستی می‌شوند. یک میلیارد کرات هاونا مستقیماً توسط جاودانه‌های ایامها، یکی از این شخصیتهای متعال تثلیث برای هر یک از این کرات کامل، سرپرستی می‌شوند.

به استثنای کرات بهشت - هاونا، طرح سازماندهی جهان برای واحدهای زیرین تدارک می‌بیند:

ابرجهانها ................................................................................................................................................................................... 7

ناحیه‌های اصلی .....................................................................................................................................................................70

ناحیه‌های فرعی ........................................................................................................................................................... 7٫000

جهانهای محلی ....................................................................................................................................................... 700٫000

کواکب ............................................................................................................................................................... 70٫000٫000

سیستمهای محلی .................................................................................................................................. 7٫000٫000٫000

سیارات قابل سکونت .................................................................................................................. 7٫000٫000٫000٫000

هر یک از هفت ابرجهان به طور تقریبی متشکل از اجزای زیرین است:

یک سیستم به طور تقریبی در بر گیرندۀ ...................................................................................... 1٫000 کره می‌باشد.

یک کوکبه (100 سیستم) در بر گیرندۀ ...................................................................................100٫000 کره می‌باشد.

یک جهان (100 کوکبه) در بر گیرندۀ ............................................................................. 10٫000٫000 کره می‌باشد.

یک ناحیۀ فرعی (100 جهان) در بر گیرندۀ ........................................................... 1٫000٫000٫000 کره می‌باشد.

یک ناحیۀ اصلی (100 ناحیۀ فرعی) در بر گیرندۀ ........................................... 100٫000٫000٫000 کره می‌باشد.

یک ابرجهان (ده ناحیۀ اصلی) در بر گیرندۀ ................................................. 1٫000٫000٫000٫000 کره می‌باشد.

تمامی این تخمینات در بهترین حالت ممکن تقریبی هستند، چرا که پیوسته سیستمهای جدیدی در حال پیدایش هستند، در حالی که سازمانهای دیگر موقتاً از عرصۀ وجود مادی محو می‌شوند.

3- ابرجهان اُروانتان

عملاً تمامی قلمروهای پرستاره که برای چشم غیرمسلح در یورنشیا مرئی هستند به هفتمین بخش جهان بزرگ، ابرجهان اُروانتان، تعلق دارند. سیستم پهناور پرستارۀ راه شیری هستۀ مرکزی اروانتان را نمایندگی می‌کند، و عمدتاً در فراسوی مرزهای جهان محلی شما قرار دارد. این انبوه بزرگ خورشیدها، جزیره‌های تاریک فضا، ستاره‌های دوتایی، خوشه‌های کروی، ابرهای ستاره‌ای، سحابیهای مارپیچی و سایر سحابیها، به همراه هزاران سیارۀ جداگانه، یک گروه‌بندی ساعت مانند دایره‌ای شکلِ کشیده که حاوی یک هفتم جهانهای مسکونی تکاملی است را شکل می‌دهند.

از موقعیت نجومی یورنشیا، همینطور که شما از میان برش عرضی سیستمهای نزدیک به راه شیری بزرگ می‌نگرید، مشاهده می‌کنید که کرات اروانتان در یک سطح پهناور کشیده حرکت می‌کنند که عرض آن بسیار بزرگتر از ضخامت و درازای آن بسیار بزرگتر از عرض آن است.

هنگامی که از یک جهت به آسمان نگریسته شود، مشاهدۀ به اصطلاح راه شیری افزایش نسبی را در غلظت ستاره‌ای اروانتان آشکار می‌سازد، در حالی که در هر طرف غلظت کاهش می‌یابد. با دور شدن از سطح اصلی ابرجهان مادیِ ما تعداد ستارگان و سایر کرات کاهش می‌یابد. هنگامی که زاویۀ مشاهده مناسب باشد، با نگرش به میان تودۀ اصلی این ناحیۀ حاوی غلظت حداکثر، شما به سوی جهان منزلگاه و مرکز تمامی چیزها می‌نگرید.

از میان ده بخش اصلی اروانتان، کما بیش هشت عدد آن توسط ستاره شناسان یورنشیا مشخص گردیده است. شناسایی جداگانۀ دوتای دیگر دشوار است، زیرا شما مجبورید به این پدیده‌ها از داخل نگاه کنید. اگر می‌توانستید از یک موقعیت بسیار دوردست در فضا به ابرجهان اروانتان بنگرید، فوراً ده ناحیۀ اصلی کهکشان هفتم را می‌شناختید.

مرکز چرخشیِ ناحیۀ فرعی شما در آن دورها در ابر ستاره‌ای غول‌آسا و متراکم صورت فلکی کماندار، که جهان محلی شما و آفرینشهای مربوط به آن همگی به دور آن می‌چرخند واقع شده است، و شما از دو طرف متقابل سیستم پهناور زیرکهکشانیِ کماندار می‌توانید دو جریان بزرگ ابرهای ستاره‌ای را که در حلقه‌های شگفت‌انگیز ستاره‌ای پدیدار می‌شوند مشاهده کنید.

هستۀ سیستم فیزیکی که خورشید شما و سیارات مربوطه‌اش به آن تعلق دارند مرکز سحابی پیشین آندرونور می‌باشد. این سحابی مارپیچی سابق توسط اختلالات جاذبه‌ای که مربوط به رخدادهای مربوط به تولد منظومۀ شمسی شما و برخورد نزدیک یک سحابی بزرگ همسایه بود اندکی کج و معوج گردید. این تصادمِ نزدیک به وقوع آندرونور را به یک تودۀ تا اندازه کروی تغییر داد اما حرکت دو طرفۀ خورشیدها و گروههای فیزیکی مربوط به آنها را به طور کامل نابود نساخت. منظومۀ شمسی شما اکنون یک موقعیت نسبتاً مرکزی را در یکی از بازوان این مارپیچ تغییر شکل یافته که در نیمۀ راه بین مرکز تا لبۀ بیرونی جریان ستاره‌ای واقع شده است اشغال می‌کند.

منطقۀ صورت فلکی کماندار و تمامی مناطق و بخشهای دیگر اروانتان به دور یوورسا در گردش هستند، و مقداری از سردرگمی مشاهده‌گران ستاره‌ای یورنشیا ناشی از خطای باصره و کج و معوج شدن نسبی است که توسط حرکتهای چرخشی چندگانۀ زیرین ایجاد شده است:

1- گردش یورنشیا به دور خورشیدش.

2- مدار منظومۀ شمسی شما حول هستۀ سحابی پیشین آندرونور.

3- چرخش خانوادۀ ستاره‌ای آندرونور و خوشه‌های مربوطۀ آن حول مرکز مرکبِ چرخش - جاذبۀ ابر ستاره‌ای نبادان.

4- نوسان ابر محلی ستاره‌ای نبادان و آفرینشهای مربوط به آن به دور مرکز صورت فلکی کماندار مربوط به ناحیۀ فرعی آنان.

5- چرخش یکصد ناحیۀ فرعی، از جمله صورت فلکی کماندار حول ناحیۀ اصلی آنها.

6- چرخش ده ناحیۀ اصلی، آنچه که رانش ستاره‌ای نامیده می‌شود، حول ستاد مرکزی یوورساییِ متعلق به اروانتان.

7- حرکت اروانتان و شش ابرجهان مربوطه به دور بهشت و هاونا، حرکت جمعی سطح فضایی ابرجهان در خلاف جهت عقربۀ ساعت.

این حرکتهای چندگانه از چندین نوع هستند: مسیرهای فضایی سیارۀ شما و منظومۀ شمسی شما ژنتیک هستند، منشأ آنها ذاتی است. حرکت مطلق اروانتان در خلاف جهت عقربۀ ساعت نیز ژنتیک است. آن ذاتی طرحهای معماری جهان بنیادین است. اما حرکتهای بینابین منشأ مرکب دارند، و بخشاً ناشی از قطعه قطعه شدن ساختاریِ انرژی - ماده در ابرجهانها هستند و بخشاً به وسیلۀ عمل هوشمند و هدفمند سازمان دهندگان بهشتیِ نیرو ایجاد می‌شوند.

جهانهای محلی همینطور که به هاونا نزدیک می‌شوند در مجاورت نزدیکتر قرار دارند؛ تعداد مدارها بیشتر است، و لایه به لایه، روی هم قرارگیریِ فزاینده‌ای وجود دارد. اما در فواصل بیشتر از مرکز جاودان، سیستمها، لایه‌ها، مدارها، و جهانهای کمتر و کمتری وجود دارند.

4- سحابیها — نیاکان جهانها

در حالی که آفرینش و سازماندهی جهان برای همیشه تحت کنترل آفریدگاران بیکران و دستیاران آنها باقی می‌ماند، تمامی پدیده مطابق یک تکنیک مقرر شده و در انطباق با قوانین جاذبۀ نیرو، انرژی، و ماده پیش می‌رود. اما چیز اسرارآمیزی وجود دارد که به شارژ - نیروی جهانی فضا مربوط است. ما سازماندهی آفرینشهای مادی از مرحلۀ آلتیمتانی به جلو را کاملاً می‌فهمیم، اما نیای کیهانیِ آلتیمتانها را به طور کامل نمی‌فهمیم. ما مطمئنیم که این نیروهای نیایی از یک منشأ بهشتی برخوردارند زیرا آنها برای ابد از میان فضای پر شده دقیقاً در کرانه‌های غول‌آسای بهشت نوسان می‌کنند. اگر چه این نیرو - شارژ فضا که نیای تمامی مادیت یابیها است نسبت به جاذبۀ بهشت ناواکنشمند است، همیشه نسبت به حضور بهشت تحتانی واکنش نشان می‌دهد، و ظاهراً در آغاز و پایان مدار مرکز بهشت تحتانی قرار دارد.

سازمان دهندگان بهشتی نیرو توانمندی فضا را به نیروی آغازین دگردیس می‌کنند و این پتانسیل پیش ماده را به جلوه‌های اولیه و ثانویۀ انرژیِ واقعیت فیزیکی تکامل می‌دهند. هنگامی که این انرژی نسبت به جاذبه به سطوح واکنشمند می‌رسد، مدیران نیرو و همکاران آنها در نظام ابرجهان در صحنه ظاهر می‌شوند و دستکاریهای پایان ناپذیر خود را که برای استقرار مدارهای چندگانۀ نیرو و کانالهای انرژی جهانهای زمان و فضا طراحی شده است آغاز می‌کنند. بدین ترتیب مادۀ فیزیکی در فضا پدیدار می‌شود، و صحنه برای افتتاح سازماندهی جهان بدین طریق مهیا می‌شود.

این به اجزا تقسیم شدن انرژی پدیده‌ای است که هرگز توسط فیزیکدانان نبادان حل نشده است. دشواری اصلی آنان در عدم دسترسی نسبی به سازمان دهندگان بهشتی نیرو نهفته است، زیرا گر چه مدیران زندۀ نیرو برای پرداختن به انرژی فضا شایسته هستند، کمترین درکی از منشأ انرژیهایی که به طور بسیار ماهرانه و هوشمندانه تحت کنترل درمی‌آورند ندارند.

سازمان دهندگان بهشتی نیرو آغاز کنندگان سحابیها هستند. آنها قادرند آن گردبادهای عظیم نیرو را حول حضور فضایی‌شان به وجود بیاورند که هنگامی که به راه افتادند هرگز نمی‌توانند متوقف یا محدود شوند، تا این که نیروهای تماماً نافذ برای پدیداری نهایی واحدهای آلتیمتانیِ مادۀ جهان تجهیز شوند. سحابیهای مارپیچ و سایر سحابیها، چرخهای مادر خورشیدهای مستقیم منشأ و سیستمهای متنوع آنها بدین گونه به وجود می‌آیند. ده شکل متفاوت از سحابیها، فازهای تکامل اولیۀ جهان، را می‌توان در فضای خارج دید، و این چرخهای پهناور انرژی، همانند آنهایی که در هفت ابرجهان بودند، از منشأ یکسانی برخوردارند.

اندازه، تعداد حاصله، و جمع کل نوادگان ستاره‌ای و سیاره‌ایِ سحابیها به مقدار زیاد متفاوت است. یک سحابیِ شکل دهندۀ خورشید درست در شمال مرزهای اروانتان، اما در محدودۀ سطح ابرجهانی فضا، از پیش موجب پیدایش تقریباً چهل هزار خورشید شده است، و چرخ مادر هنوز در حال پرتاب خورشیدها است، که اکثر آنها چندین برابر اندازۀ خورشید شما هستند. برخی از سحابهای بزرگتر فضای بیرونی موجب پیدایش تا یکصد میلیون خورشید شده‌اند.

سحابیها به هیچیک از واحدهای اداری، نظیر ناحیه‌های فرعی یا جهانهای محلی، به طور مستقیم مربوط نیستند، گر چه برخی از جهانهای محلی از ثمرات یک سحابی تنها سازمان یافته‌اند. هر جهان محلی شامل دقیقاً یک یکصد هزارم جمع شارژ انرژی یک ابرجهان، صرف نظر از رابطۀ سحابی، می‌باشد، چرا که انرژی به واسطۀ سحابی سازماندهی نمی‌شود — آن در سراسر جهان تقسیم شده است.

تمامی سحابهای مارپیچی درگیر ساختن خورشید نیستند. برخی کنترل بسیاری از نوادگان جدا شدۀ ستاره‌ای خود را حفظ کرده‌اند، و ظاهر مارپیچی آنها به این دلیل به وجود آمده است که خورشیدهای آنها در آرایش نزدیک به هم از بازوی سحابی خارج می‌شوند اما از طریق مسیرهای گوناگون باز می‌گردند، لذا مشاهدۀ آنها در یک نقطه آسان است اما هنگامی که در مسیرهای مختلف بازگشتشان بسیار دور و خارج از بازوی سحابی به طور گسترده پراکنده‌اند دیدن آنها دشوارتر است. در حال حاضر تعداد زیادی از سحابهای فعال خورشید ساز در اروانتان وجود ندارد، گر چه آندرومدا، که خارج از ابرجهان مسکونی است، بسیار فعال است. این سحابی بسیار دور برای چشم غیرمسلح مرئی است، و هنگامی که شما آن را مشاهده می‌کنید، درنگ کنید تا این را در نظر بگیرید که نوری را که نظاره می‌کنید تقریباً یک میلیون سال پیش آن خورشیدها را ترک نمود.

کهکشان راه شیری در بر گیرندۀ تعداد عظیمی از سحابیهای مارپیچ و دیگر سحابیهای پیشین می‌باشد، و بسیاری از آنها هنوز آرایش اولیۀ خویش را حفظ کرده‌اند. اما در نتیجۀ دگرگونیهای شدید درونی و جاذبۀ بیرونی، بسیاری دچار چنان کژدیسی و نوآرایی شده‌اند که موجب گشته‌اند این انبوهشهای غول‌آسا همچون توده‌های غول پیکر تابناک خورشیدهای مشتعل به نظر رسند، مثل ابر ماژلانی. نوع کروی خوشه‌های ستاره‌ای در نزدیکی کرانه‌های بیرونی اروانتان به وفور یافت می‌شود.

ابرهای عظیم ستاره‌ای اروانتان باید به صورت انبوهشهای منفرد ماده ملاحظه شوند که با سحابهای جداگانۀ قابل مشاهده در مناطق فضایی خارج از کهکشان راه شیری قابل مقایسه است. با این وجود بسیاری از ابرهای موسوم به ستاره‌ایِ فضا فقط شامل مادۀ گازی هستند. پتانسیل انرژی این ابرهای ستاره‌ای گازی به حدی غیرقابل باور عظیم است، و قدری از آن توسط خورشیدهای مجاور گرفته می‌شود و به صورت برون‌تابیهای خورشیدی مجدداً راهی فضا می‌شود.

5- منشأ اجسام فضایی

بخش عمدۀ جرمی که در خورشیدها و سیارات یک ابرجهان محصور است منشأ در چرخهای سحابیها دارد؛ قدر بسیار اندکی از جرم ابرجهان توسط عمل مستقیم مدیران نیرو سازماندهی شده است (همچون در ساختن کرات معماری شده)، گر چه یک کمیت دائما متغیر ماده منشأ در فضای باز دارد.

در رابطه با منشأ، اکثر خورشیدها، سیارات، و سایر کرات می‌توانند به صورت یکی از ده گروه زیرین طبقه‌بندی شوند:

1- حلقات هم مرکز انقباض. تمامی سحابیها مارپیچ نیستند. بسیاری از سحابیهای عظیم به جای این که به یک سیستم ستاره‌ای دوتایی تقسیم شوند یا به صورت یک مارپیچ تکامل یابند، به صورت ساختارهای حلقوی چندگانه در معرض تراکم قرار می‌گیرند. برای مدتهای طولانی این سحابیها به صورت یک خورشید غول‌آسای مرکزی به نظر می‌رسند که توسط شکل بندیهای ابرهای بیشمار عظیم ماده که در حال گردشند و ظاهری حلقوی دارند پدیدار می‌شوند.

2- ستارگان چرخشی در بر گیرندۀ آن خورشیدهایی هستند که از چرخهای بزرگ مادرِ گازهای بسیار حرارت یافته به بیرون پرتاب می‌شوند. آنها به صورت حلقه به بیرون پرتاب نمی‌شوند بلکه در حرکتهای دست راستی و چپی. ستارگان چرخشی همچنین منشأ در سحابیهای غیر از مارپیچی دارند.

3- سیارات جاذبه - انفجاری. هنگامی که یک خورشید از یک سحابی مارپیچی یا راه راه به دنیا می‌آید، معمولاً مسافت قابل ملاحظه‌ای به بیرون پرتاب می‌شود. چنین خورشیدی بسیار گازی است، و متعاقباً بعد از این که تا اندازه‌ای سرد و متراکم شد، ممکن است بر حسب اتفاق به نزدیکی یک تودۀ عظیم ماده، یک خورشید غول‌آسا یا یک جزیرۀ تاریک فضا نوسان کند. چنین نزدیک شدنی ممکن است آنقدر مکفی نباشد که به تصادم منجر شود اما باز آنقدر نزدیک باشد که اجازه دهد کشش جاذبۀ جسم بزرگتر دگرگونیهای شدید جزر و مدی در جسم کوچکتر را آغاز کند، و لذا یک رشته از آشوبهای جذر و مدی را که در دو سمت متقابلِ خورشید دگرگون شده رخ می‌دهد آغاز کند. این فورانهای انفجاری در اوج خود یک رشته از انبوهشهای ماده با اندازه‌های گوناگون را ایجاد می‌کنند که ممکن است فراتر از ناحیۀ بازپس‌گیریِ جاذبه‌ایِ خورشید در حال فوران پرتاب شوند، و لذا در مدارهای خود به دور یکی از دو جسم درگیر در این رویداد ثبات یابند. بعدها توده‌های بزرگتر ماده به هم می‌پیوندند و به تدریج اجسام کوچکتر را به خود جذب می‌کنند. بسیاری از سیارات جامدِ سیستمهای کوچکتر بدین طریق به وجود می‌آیند. منظومۀ شمسی خود شما درست از چنین منشأیی برخوردار بود.

4- دختران گریزان از مرکز سیاره‌ای. خورشیدهای غول‌آسا، هنگامی که در مراحل مشخصی از توسعه هستند، و اگر میزان چرخش آنها به اندازۀ زیاد شتاب یابد، شروع به بیرون افکندن مقادیر زیادی از ماده می‌کنند که ممکن است متعاقباً گرد هم آیند تا کرات کوچکی را که مداوماً به گرد خورشید مادر می‌چرخد شکل دهند.

5- کرات دچار کمبود جاذبه. برای اندازۀ ستارگان منفرد یک حد بحرانی وجود دارد. هنگامی که یک خورشید به این حد می‌رسد، اگر از میزان چرخش آن کاسته نشود، محکوم به شقه شدن است. در این هنگام شکاف خورشیدی رخ می‌دهد، و یک ستارۀ دوتایی جدید از این نوع متولد می‌شود. ممکن است در نتیجۀ این از هم پارگیِ عظیم متعاقباً سیارات بیشمار کوچکی شکل یابند.

6- ستارگان انقباضی. در سیستمهای کوچکتر بزرگترین سیارۀ بیرونی گاهی اوقات کرات همسایه‌اش را به خود جذب می‌کند، در حالی که آن سیارات نزدیک به خورشید غوطه‌وری نهایی خود را آغاز می‌کنند. در رابطه با منظومۀ شمسی شما، چنین پایانی به این معنی است که چهار سیارۀ داخلی توسط خورشید طلب می‌شوند، در حالی که سیارۀ اصلی، مشتری، از طریق تسخیر کرات باقی مانده به اندازۀ زیاد بزرگ می‌شود. چنین پایانی برای یک منظومۀ شمسی به ایجاد دو خورشید مجاور اما نابرابر، یک نوع شکل‌بندی ستارۀ دوتایی، منجر می‌شود. چنین دگرگونیهای شدیدی نامکرر هستند به جز در حاشیۀ بیرونی انبوهشهای ستارگان ابرجهان.

7- کرات تراکمی. از مقدار عظیم مادۀ جاری در فضا، ممکن است سیارات کوچک به کندی انباشته شوند. آنها با شتاب خیره کننده و از طریق تصادمات جزئی رشد می‌کنند. در برخی مناطق فضا، شرایط برای چنین اشکال تولد سیاره‌ای مساعد است. بسیاری از سیارات مسکونی از چنین منشأیی برخوردار بوده‌اند.

برخی از جزایر متراکم تاریک نتیجۀ مستقیم انباشتگیهای انرژیِ دگردیس شده در فضا هستند. گروه دیگری از این جزایر تاریک از طریق انباشت مقادیر عظیم مادۀ سرد، قطعات و شهابهای صرف که در فضا جاری هستند، به وجود آمده‌اند. این انبوهشهای ماده هرگز داغ نبوده‌اند، و ساختار آنها، به جز غلظتشان، بسیار شبیه یورنشیا است.

8- خورشیدهای سوخته. برخی از جزایر تاریک فضا خورشیدهای منزوی هستند که سوختشان به اتمام رسیده، و تمامی انرژی فضایی موجودشان ساطع شده است. واحدهای سازمان یافتۀ ماده به تراکم کامل، یکپارچگی عملی کامل، نزدیک می‌شوند؛ و به اعصار طولانی نیاز است که این توده‌های غول‌آسای بسیار تراکم یافتۀ ماده به دنبال یک تصادم یا یک رخداد تجدید حیات کنندۀ یکسان کیهانی در مدارهای فضا از نو شارژ شوند و بدین ترتیب برای سیکلهای جدید کارکرد در جهان آماده شوند.

9- کرات تصادمی. در آن نواحی خوشه‌ایِ ضخیم‌تر تصادمات نادر نیستند. چنین بازتنظیم نجومی با تغییرات عظیم انرژی و دگرگونیهای ماده همراه است. تصادماتی که خورشیدهای مرده را در بر می‌گیرند در به وجود آوردن نوسانات گستردۀ انرژی به طور ویژه مؤثرند. ذرات ناشی از تصادمات اغلب هسته‌های مادی شکل‌بندی متعاقب اجسام سیاره‌ای را که به منظور سکونت انسانی انطباق یافته‌اند تشکیل می‌دهد.

10- کرات معماری شده. اینها کراتی هستند که مطابق طرحها و مشخصات برای برخی مقاصد ویژه ساخته شده‌اند، مثل سلوینگتون، ستاد مرکزی جهان محلی شما، و یوورسا، مقر دولت ابرجهان ما.

تکنیکهای بیشمار دیگر برای تکامل خورشیدها و جدا ساختن سیارات وجود دارد، اما اسلوبهای یاد شده نشانگر روشهایی هستند که اکثریت عظیم سیستمهای ستاره‌ای و خانواده‌های سیاره‌ای به وسیلۀ آنها به وجود آورده می‌شوند. شرح کلیۀ تکنیکهای گوناگونی که در دگرگونی ستاره‌ای و تکامل سیاره‌ای به کار گرفته می‌شود نیازمند توصیف تقریباً یکصد روش مختلف خورشید سازی و منشأ سیاره‌ای است. همینطور که دانشجویان ستاره‌شناسی شما افلاک را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهند، پدیده‌هایی را مشاهده خواهند کرد که نشانگر تمامی این اسلوبهای تکامل ستاره‌ای می‌باشد، اما آنها شواهد شکل‌یابی آن مجموعۀ کوچک و غیردرخشندۀ ماده را که به عنوان سیارات مسکونی به کار می‌روند، و در میان آفرینشهای پهناور مادی از همه مهمترند به ندرت کشف خواهند کرد.

6- کرات فضا

کرات گوناگون فضا، صرف نظر از منشأ، به بخشهای اصلی زیرین قابل طبقه‌بندی هستند:

1- خورشیدها — ستارگان فضا.

2- جزایر تاریک فضا.

3- اجسام فرعی فضایی — ستارگان دنباله‌دار، شهابها، و خرده سیارات.

4- سیارات، از جمله کرات مسکونی.

5- کرات معماری شده — کراتی که مطابق طرح معماری ساخته شده‌اند.

به استثنای کرات معماری شده، تمامی اجسام فضایی یک منشأ تکاملی داشته‌اند، تکاملی از این نظر که به فرمان الوهیت به وجود آورده نشده‌اند، تکاملی از این نظر که اعمال خلاق خداوند به وسیلۀ یک تکنیک فضا - زمان از طریق کارکرد بسیاری از موجودات هوشمند آفریده شده و منجر شدۀ الوهیت آشکار شده است.

خورشیدها. اینها ستارگان فضا هستند که در کلیۀ مراحل گوناگون وجودشان قرار دارند. برخی از آنها سیستمهای فضایی منفرد در حال تکامل هستند؛ دیگران ستارگان دوتایی، سیستمهای سیاره‌ای در حال انقباض یا در حال ناپدید شدن هستند. ستارگان فضا در بیش از یک هزار حالت و مرحله وجود دارند. شما با خورشیدهایی که نور به همراه گرما ساطع می‌کنند آشنا هستید؛ اما همچنین خورشیدهایی وجود دارند که بدون گرما می‌درخشند.

تریلیونها تریلیون سالی که یک خورشید معمولی مداوماً گرما و نور ساطع خواهد کرد به خوبی نشانگر انبار عظیم انرژی است که هر واحد ماده دارا می‌باشد. انرژی واقعی که در این ذرات نامرئی مادۀ فیزیکی ذخیره شده است تقریباً غیرقابل تصور است. و این انرژی هنگامی که در معرض فشار عظیم گرما و فعالیتهای مربوطۀ انرژی که در داخل خورشیدهای سوزان وجود دارد قرار می‌گیرد تقریباً به طور کامل به صورت نور موجودیت می‌یابد. باز شرایط دیگر این خورشیدها را قادر می‌سازد که بخش عمدۀ انرژی فضایی را که در مدارهای تثبیت شدۀ فضایی به سوی آنها می‌آید دگرگون سازند و بیرون افکنند. بسیاری از فازهای انرژی فیزیکی و کلیۀ اشکال ماده به دینامهای خورشیدی جذب می‌شوند و متعاقباً توسط آنها تقسیم می‌شوند. خورشیدها بدین طریق به صورت شتاب دهندگان محلیِ گردش انرژی به کار گرفته می‌شوند، و به عنوان ایستگاههای اتوماتیک کنترل نیرو عمل می‌کنند.

ابرجهان اُروانتان با بیش از ده تریلیون خورشید مشتعل نورانی و گرم می‌شود. این خورشیدها ستارگان سیستم قابل مشاهدۀ نجومی شما هستند. بیش از دو تریلیون از آنها دورتر و کوچکتر از آن هستند که بتوانند از یورنشیا دیده شوند. اما در جهان بنیادین به همان اندازه خورشید وجود دارد که در اقیانوسهای کرۀ شما لیوانهای آب وجود دارد.

جزایر تاریک فضا. اینها خورشیدهای مرده و سایر انبوهشهای بزرگ ماده هستند که فاقد نور و گرما می‌باشند. جزایر تاریک گاهی اوقات از اندازۀ عظیم برخوردارند و تأثیر قدرتمندی در توازن جهان و سیطره بر انرژی اعمال می‌کنند. غلظت برخی از این توده‌های بزرگ تقریباً غیرقابل باور است. و این تمرکز بزرگ جرم این جزایر تاریک را قادر می‌سازد به صورت چرخهای قدرتمند تعادل عمل نمایند، و سیستمهای بزرگ همسایه را به طور مؤثر مهار کنند. آنها توازن جاذبۀ نیرو را در بسیاری کواکب حفظ می‌کنند؛ بسیاری سیستمهای فیزیکی که در غیر این صورت در خورشیدهای مجاور به سرعت به سوی نابودی سرازیر خواهند شد در چنگال جاذبۀ این جزایر نگاهبان تاریک به گونه‌ای استوار نگاه داشته شده‌اند. به دلیل این کارکرد است که ما می‌توانیم مکان آنها را به طور دقیق مشخص کنیم. ما کشش جاذبۀ اجسام درخشنده را اندازه‌گیری کرده‌ایم، و از این رو می‌توانیم اندازه و مکان دقیق جزایر تاریک فضا را که با کارکردی بسیار مؤثر برای حفظ ثبات یک سیستم مشخص در مسیرش عمل می‌کنند محاسبه کنیم.

اجسام فرعی فضایی. شهابها و سایر ذرات کوچک ماده که در فضا جاری و در حال تکاملند در بر گیرندۀ یک انبوهش عظیم انرژی و مادۀ مادی هستند.

بسیاری از ستارگان دنباله‌دار از نوادگان تثبیت ناشدۀ سرکش چرخهای خورشیدی مادر هستند که به تدریج تحت کنترل خورشید مرکزی حاکم آورده می‌شوند. ستارگان دنباله‌دار همچنین از منشأهای بیشمار دیگری برخوردارند. دنبالۀ یک ستارۀ دنباله‌دار به علت واکنش الکتریکی گازهای بسیار بسط یافتۀ آن و به علت فشار واقعی نور و سایر انرژیهایی که از خورشید ساطع می‌شوند خلاف جهت جسم یا خورشید جذب کننده را نشانه می‌گیرد. این پدیده در بر گیرندۀ یکی از شواهد مثبت واقعیت نور و انرژیهای مربوط به آن می‌باشد؛ آن نشان می‌دهد که نور از وزن برخوردار است. نور یک مادۀ واقعی است، نه صرفاً امواج فرضی اتر.

سیارات. اینها انبوهشهای بزرگتر ماده هستند که به دور یک خورشید یا یک جسم فضایی دیگر یک مدار را دنبال می‌کنند؛ دامنۀ اندازۀ آنها از خرده سیارات تا کرات غول پیکر گازی، مایع، یا جامد است. کرات سردی که از طریق مونتاژ مواد فضایی شناور ساخته شده‌اند، هنگامی که بر حسب اتفاق در یک رابطۀ صحیح با یک خورشید نزدیک قرار گیرند، ایده‌آلترین سیارات برای جای دادن سکنۀ هوشمند می‌باشند. به عنوان یک قاعده خورشیدهای مرده برای حیات مناسب نیستند؛ آنها معمولاً از یک خورشید زنده و مشتعل بسیار دور هستند، و علاوه بر این، آنها مجموعاً بسیار حجیم هستند؛ جاذبۀ آنها در سطح فوق‌العاده است.

در ابرجهان شما از هر چهل سیارۀ سرد حتی یکی هم با موجودات نوع شما قابل سکونت نیست. و البته خورشیدهای فوق حرارت یافته و کرات منجمد دور افتاده برای جای دادن حیات بالاتر نامناسبند. در منظومۀ شمسی شما فقط سه سیاره برای جای دادن حیات در حال حاضر مناسب است. یورنشیا از نظر اندازه، غلظت، و مکان از بسیاری جهات برای سکونت بشری ایده‌آل است.

قوانین کنش انرژی فیزیکی اساساً جهانی هستند، اما تأثیرات محلی روی شرایط فیزیکی که در تک تک سیارات و در سیستمهای محلی حاکمند تأثیر زیادی دارند. یک تنوع تقریباً بی‌پایانی از حیات مخلوق و سایر جلوه‌های زنده کرات بیشمار فضا را تعیین ویژگی می‌نماید. با این وجود نقاط مشخص تشابه در یک گروه از کراتی که در یک سیستم مفروض به هم مربوطند وجود دارد، در حالی که یک الگوی جهانیِ حیات هوشمند نیز وجود دارد. در میان آن سیستمهای سیاره‌ای که به مدار فیزیکی یکسان تعلق دارند، و یکدیگر را در گردشی بی‌پایان به دور دایرۀ جهانها از نزدیک دنبال می‌کنند روابطی فیزیکی وجود دارد.

7- کرات معماری شده

در حالی که هر دولت ابرجهان در نزدیکی مرکز جهانهای تکاملیِ قطعۀ فضایی خود بر مسند حکومت نشسته است، کره‌ای را اشغال می‌کند که مطابق طرح و نقشه ساخته شده و توسط شخصیتهای معتبر از سکنه پر شده است. این کراتِ ستاد مرکزی، کرات معماری شده هستند، اجسامی فضایی که به طور اختصاصی برای مقصود ویژۀ خود ساخته شده‌اند. این کرات در حالی که در نور خورشیدهای مجاور سهیم هستند، به طور مستقل نور و گرما دریافت می‌کنند. هر یک از آنها دارای خورشیدی است که مثل اقمار بهشت نور بدون گرما ساطع می‌کند، در حالی که هر یک با گردش جریانات مشخص انرژی در نزدیکی سطح کره گرمایش تأمین می‌شود. این کرات ستاد مرکز به یکی از سیستمهای بزرگتری که در مرکز نجومی ابرجهانهای مربوطۀ خود واقع شده است تعلق دارند.

زمان در ستادهای مرکزی ابرجهانها استاندارد شده است. روز استاندارد ابرجهان اُروانتان برابر با تقریباً سی روز به وقت یورنشیا است، و سال اروانتان برابر با یکصد روز استاندارد می‌باشد. این سال یوورسا در ابرجهان هفتم استاندارد می‌باشد، و بیست و دو دقیقه کوتاهتر از سه هزار روز به وقت یورنشیا می‌‌باشد، در حدود هشت و یک پنجم سالهای شما.

کرات ستاد مرکزی هفت ابرجهان در طبیعت و شکوه بهشت، که الگوی مرکزی کامل آنها است، سهیم هستند. در واقع، تمامی کرات ستاد مرکزی بهشت گونه هستند. آنها به راستی منزلگاههای بهشتی می‌باشند، و اندازۀ مادی، زیبایی مورانشیایی، و شکوه روحی آنان از جروسم تا جزیرۀ مرکزی افزایش می‌یابد. و تمامی اقمار این کرات ستاد مرکز نیز کرات معماری شده هستند.

هر فاز از آفرینش مادی و روحی برای کرات گوناگون ستاد مرکزی فراهم شده است. در این کرات میعادگاهِ جهانها انواع موجودات مادی، مورانشیایی، و روحی منزل یافته‌اند. همینطور که مخلوقات انسانی در جهان صعود می‌کنند، و از قلمروهای مادی به روحی عبور می‌کنند، هرگز قدردانی و لذت خود را از سطوح پیشین وجودشان از دست نمی‌دهند.

جروسم، ستاد مرکزی سیستم محلی سِتانیای شما، از هفت کرۀ فرهنگ انتقالی خود برخوردار است. به دور هر یک از آنها هفت قمر گردش می‌کند، و در میان آنها هفت کرات نگاهداری قصرِ مورانشیا، اولین منزلگاه انسان پس از مرگ، واقع شده است. عبارت بهشت، آنطور که در یورنشیا مورد استفاده قرار گرفته، گاهی اوقات به معنی این هفت کرات قصر بوده است، که اولین کرۀ قصر به صورت اولین بهشت، و به همین ترتیب تا هفتمین کره نامگذاری شده‌اند.

ایدنشیا، ستاد مرکزی کوکبۀ نرلاشیادکِ شما، هفتاد قمر فرهنگ معاشرتی و آموزشی خود را دارد، و فرازگرایان به دنبال تکمیل تجهیز، یگانگی، و تحقق شخصیت در نظام جروسم در آن موقتاً اقامت می‌کنند.

سلوینگتون، پایتخت نبادان، جهان محلی شما، توسط ده خوشۀ دانشگاهی که هر یک دارای چهل و نه کره می‌باشد احاطه شده است. انسان به دنبال معاشرتی شدنش در کوکبه از این پس به معنویت دست می‌یابد.

یوماینرِ سوم، اِنسا، ستاد مرکزی ناحیۀ فرعی شما، با هفت کرۀ مطالعات بالاتر فیزیکی حیات فرازگرایانه احاطه شده است.

یومیجرِ پنجم، اِسپلاندون، ستاد مرکزی ناحیۀ اصلی شما، توسط هفتاد کرۀ آموزش پیشرفتۀ عقلانی ابرجهان احاطه شده است.

یوورسا، ستاد مرکزی اروانتان، ابرجهان شما، توسط هفت دانشگاه بالاتر آموزش پیشرفتۀ معنوی برای مخلوقات صاحب ارادۀ فرازگرا به طور بلافصل احاطه شده است. هر یک از این هفت خوشه از کرات شگفت‌انگیز شامل هفتاد کرۀ ویژه است که هزاران هزار مؤسسه و سازمان سرشار را در بر می‌گیرد که به آموزش جهانی و فرهنگ روحی تخصیص یافته‌اند، و رهنوردان زمان به منظور آمادگی برای پرواز طولانی‌شان به هاونا در آنها آموزش مجدد یافته و مورد بازبینی قرار می‌گیرند. رهنوردان تازه وارد زمان همیشه در این کرات مربوطه مورد پذیرش قرار می‌گیرند، اما فارغ‌التحصیلانِ در حال عزیمت همیشه مستقیماً از سواحل یوورسا به هاونا اعزام می‌شوند.

یوورسا برای تقریباً یک تریلیون کرۀ مسکونی یا قابل سکونت، ستاد مرکزی روحی و اداری می‌باشد. شکوه، عظمت، و کمال پایتخت اروانتان فراتر از هر یک از شگفتیهای آفرینشهای زمان و فضا می‌باشد.

اگر تمامی جهانهای محلیِ طرح‌ریزی شده و اجزای تشکیل دهندۀ آنها تثبیت شوند، اندکی کمتر از پانصد میلیارد کرۀ معماری شده در هفت ابرجهان وجود خواهد داشت.

8- کنترل و تنظیم انرژی

کرات ستاد مرکزی ابرجهانها طوری ساخته شده‌اند که بتوانند برای مناطق گوناگون خود به صورت تنظیم کنندگان مؤثر نیرو و انرژی عمل کنند، و برای جهت دادن انرژی به جهانهای محلی تشکیل دهندۀ خود به عنوان نقاط کانونی عمل کنند. آنها روی توازن و کنترل انرژیهای فیزیکی که در فضای سازمان یافته جاری است تأثیر قدرتمندی اعمال می‌کنند.

کارکردهای تنظیمیِ بیشتری توسط مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی ابرجهان، موجودات زنده و نیمه زندۀ هوشمندی که برای این مقصود مشخص به وجود آمده‌اند، انجام می‌گیرد. فهم این مراکز نیرو و کنترلگران دشوار است؛ رسته‌های پایین‌تر ارادی نیستند، آنها از اراده برخوردار نیستند، آنها انتخاب نمی‌کنند، کارکردهای آنها بسیار هوشمندانه ولی ظاهراً اتوماتیک و ذاتی سازمان بسیار تخصصی آنها است. مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی ابرجهانها سرپرستی و کنترل جزئی سی سیستم انرژی را که حوزۀ گراویتا را در بر می‌گیرند به عهده دارند. مدارهای انرژی فیزیکی که توسط مراکز نیروی یوورسا مورد نظارت واقع می‌شوند به اندکی بیش از 968 میلیون سال نیاز دارند تا گردش به دور ابرجهان را تکمیل سازند.

انرژی در حال تکامل از ماده برخوردار است؛ آن وزن دارد، گر چه وزن همیشه نسبی است، و به سرعت چرخش، جرم، و ضد جاذبه وابسته است. جرم در ماده به کند ساختن سرعت در انرژی متمایل است؛ و سرعت همه جا حاضرِ انرژی اینها را نمایندگی می‌کند: عطیۀ آغازین سرعت، منهای کند شدن توسط جرمی که در حین انتقال مورد مواجهه واقع شده است، به علاوۀ کارکرد تنظیم کنندۀ کنترلگران زندۀ انرژی ابرجهان و نفوذ فیزیکی اجسام بسیار حرارت یافته یا شدیداً شارژ شدۀ مجاور.

طرح جهانی برای حفظ توازن میان ماده و انرژی، ساختن و نابودی ابدی واحدهای کوچکتر ماده را ضروری می‌سازد. مدیران نیروی جهان از توان تغلیظ و حفظ، یا منبسط و رها ساختن کمیتهای متغیر انرژی برخوردارند.

اگر به خاطر این دو عامل نبود، در یک مدت مکفی از تأثیر کند کننده، جاذبه سرانجام تمامی انرژیها را به ماده تبدیل می‌ساخت: اول، به دلیل تأثیرات ضد جاذبۀ کنترلگران انرژی، و دوم، به این دلیل که مادۀ سازمان یافته تحت شرایط مشخصی که در ستارگان بسیار داغ یافت می‌شود و تحت شرایط ویژۀ فضا در نزدیکی اجسام بسیار انرژی یافتۀ سردِ مادۀ متراکم، به متلاشی شدن تمایل دارد.

هنگامی که جرم بیش از حد انبوه می‌شود و انرژی را به عدم توازن تهدید می‌کند، کنترلگران فیزیکی برای تخلیۀ مدارهای فیزیکی نیرو دخالت می‌کنند، مگر این که تمایل بیشترِ خود جاذبه برای مادی ساختن بیش از حد انرژی توسط به وقوع پیوستن یک تصادم بین غولهای مردۀ فضا خنثی شود، و لذا در یک لحظه انباشتگیهای فزایندۀ جاذبه را به طور کامل از میان ببرد. در این رخدادهای تصادمی مقادیر عظیم ماده به طور ناگهانی به نادرترین شکل انرژی تبدیل می‌شوند، و تقلا برای توازن جهانی از نو آغاز می‌شود. نهایتاً سیستمهای فیزیکی بزرگتر ثبات می‌یابند، از نظر فیزیکی تثبیت می‌شوند، و به داخل مدارهای توازن یافته و تثبیت شدۀ ابرجهانها نوسان می‌کنند. به دنبال این رخداد در چنین سیستمهای تثبیت شده تصادمات بیشتر یا دگرگونیهای ویران کنندۀ دیگری رخ نمی‌دهد.

در مواقع انرژی زیاد اختلالات نیرویی و نوسانات گرمایی وجود دارد که با تجلیهای الکتریکی همراه است. در مواقع انرژی کم تمایلات افزایش یافته‌ای برای ماده وجود دارد که انبوهش یابد، تغلیظ شود، و در مدارهایی که به طور حساس متوازن هستند از کنترل خارج شود، با تعدیلات جذر و مدی یا تصادمی حاصله، که توازن میان انرژی در حال گردش و مادۀ عملاً ثبات یافته‌تر را به سرعت به حالت نخست باز می‌گردانند. یکی از وظایف مشاهده‌گران ستارگان آسمان، پیش‌بینی و یا فهم چنین رفتار محتمل خورشیدهای مشتعل و جزایر تاریک فضا است.

ما قادریم بخش عمدۀ قوانینی را که بر توازن جهان حاکم است بشناسیم و عمدۀ آن چیزی را که به ثبات جهان مربوط است پیش‌بینی کنیم. پیش‌بینیهای ما عملاً قابل اتکا هستند، اما ما همیشه با نیروهای مشخصی مواجه می‌شویم که با قوانین کنترل انرژی و کنش ماده که برای ما شناخته شده باشد به طور کامل قابل بررسی نیستند. همینطور که ما از بهشت به سوی بیرون در جهانها حرکت می‌کنیم قابل پیش‌بینی بودن تمامی پدیده‌های فیزیکی به طور فزاینده دشوار می‌شود. همینطور که ما به فراسوی مرزهای سرپرستی شخصی حکمرانان بهشت گذر می‌کنیم، در انطباق با استانداردهای تثبیت شده و تجربۀ کسب شده در ارتباط با مشاهداتی که منحصراً به پدیده‌های فیزیکیِ سیستمهای نجومی مجاور مربوط است، با ناتوانی فزایندۀ محاسباتی رو به رو می‌شویم. حتی در قلمرو هفت ابرجهان ما در میان کارکردهای نیرویی و واکنشهای انرژی زندگی می‌کنیم که بر تمامی حوزه‌های ما سایه افکنده است و با توازن یگانه در تمامی نواحی فضای بیرونی امتداد می‌یابد.

ما هر چه بیشتر به خارج می‌رویم، با قطعیت بیشتر با آن پدیده‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شویم که به گونه‌ای خطاناپذیر ویژگی کارکردهای غیرقابل فهم حضور مطلقها و الوهیتهای تجربی است. و این پدیده‌ها باید نشانگر یک کنترل فراگیر جهانی روی تمامی چیزها باشد.

ابرجهان اروانتان ظاهراً اکنون دارد از حرکت باز می‌ایستد؛ جهانهای بیرونی به نظر می‌رسد برای فعالیتهای بی‌نظیر آینده در حال تکاپو هستند؛ جهان مرکزی هاونا برای ابد ثبات یافته است. جاذبه و فقدان گرما (سرما) ماده را سازمان داده و به هم پیوسته نگاه می‌دارند؛ گرما و ضدجاذبه ماده را مختل ساخته و انرژی را پراکنده می‌سازند. مدیران زندۀ نیرو و سازمان دهندگان نیرو راز کنترل ویژه و هدایت هوشمندانۀ دگرگونی بی‌پایان ساخت، نابودی، و بازسازی جهان هستند. ممکن است سحابیها پراکنده شوند، خورشیدها بسوزند، سیستمها ناپدید گردند، سیارات نابود شوند، اما جهانها از حرکت باز نمی‌ایستند.

9- مدارهای ابرجهانها

در واقع مدارهای جهانی بهشت قلمروهای هفت ابرجهان را فرا گرفته‌اند. این حضور مداری از این قرار است: جاذبۀ شخصیت پدر جهانی، جاذبۀ روحی پسر جاودان، جاذبۀ ذهنی عامل مشترک، و جاذبۀ مادی جزیرۀ جاودان.

علاوه بر مدارهای جهانی بهشت و علاوه بر کارکردهای حضوریِ مطلقها و الوهیتهای تجربی، در درون سطح فضاییِ ابرجهان، فقط دو بخش مدار انرژی یا تفکیک نیرویی عمل می‌کند: مدارهای ابرجهان و مدارهای جهان محلی.

مدارهای ابرجهان:

1- مدار یگانه‌ساز اطلاعاتی یکی از هفت ارواح استاد بهشت. این مدار ذهن کیهانی به یک ابرجهان تنها محدود می‌باشد.

2- مدار بازتاب - خدماتی هفت روح بازتاب در هر ابرجهان.

3- مدارهای سرّی ناصحان اسرارآمیز، که از طریق دیوینینگتون به گونه‌ای به پدر جهانی در بهشت مرتبط هستند و به او راه می‌برند.

4- مدار ارتباط متقابل پسر جاودان با پسران بهشتی او.

5- حضور برق آسای روح بیکران.

6- پخش برنامه‌های بهشت، گزارشات فضایی هاونا.

7- مدارهای انرژی مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی.

مدارهای جهان محلی:

1- روح اعطایی پسران بهشت، تسلی دهندۀ کرات اعطایی. روح حقیقت، روح میکائیل در یورنشیا.

2- مدار خادمان الهی، ارواح مادر جهان محلی، روح‌القدس کرۀ شما.

3- مدار اطلاعاتی - خدماتی یک جهان محلی، شامل حضور کارکرد متنوع ارواح یاور ذهن.

هنگامی که چنین توازن روحی در یک جهان محلی پدید می‌آید، طوری که مدارهای انفرادی و جمعی آن از مدارهای ابرجهان غیرقابل تمیز می‌شوند، هنگامی که چنین هویت کارکرد و یگانگی خدماتی در واقع مستولی می‌شود، آنگاه جهان محلی فوراً به مدارهای تثبیت شدۀ نور و حیات نوسان می‌کند، و به یکباره برای پذیرش به داخل کنفدراسیون روحیِ اتحاد کمال یافتۀ اَبَرآفرینش واجد شرایط می‌شود. شرایط پذیرش به شوراهای قدمای ایامها، عضویت در کنفدراسیون ابرجهان از این قرار است:

1- ثبات فیزیکی. ستارگان و سیارات یک جهان محلی باید در توازن باشند؛ ادوار دگرگونی بلافصل ستاره‌ای باید به سر رسیده باشد. جهان باید در یک مسیر مشخص پیش رود؛ مدار آن باید به طور ایمن و سرانجام تثبیت شده باشد.

2- وفاداری معنوی. باید یک وضعیت به رسمیت شناختن جهانی و وفاداری نسبت به پسر عالی مقام خداوند که سرپرستی امور چنین جهان محلی را به عهده دارد وجود داشته باشد. باید یک وضعیت همکاری موزون میان تک تک سیارات، سیستمها، و کواکب تمامی جهان محلی به وجود آمده باشد.

جهان محلی شما حتی به عنوان رستۀ فیزیکی تثبیت شدۀ متعلق به ابرجهان محسوب نمی‌شود، تا چه رسد به عنوان عضو ثابت در خانوادۀ به رسمیت شناخته شدۀ معنوی ابردولت. اگر چه نبادان هنوز در یوورسا نمایندگی ندارد، ما که در دولت ابرجهان هستیم گهگاه طی مأموریتهای ویژه به کرات آن اعزام می‌شویم، حتی آنطور که من مستقیماً از یوورسا به یورنشیا آمده‌ام. ما هر یاری ممکن را به مدیران و حکمرانان شما در حل مشکلات دشوارشان می‌رسانیم؛ ما مایلیم ببینیم که جهان شما برای پذیرش کامل به آفرینشهای مربوطۀ خانوادۀ ابرجهان واجد شرایط شود.

10- حکمرانان ابرجهانها

ستاد مرکزی ابرجهانها جایگاههای دولت والای روحی قلمروهای زمان و فضا هستند. شاخۀ اجرایی ابردولت که منشأ در شوراهای تثلیث دارد به طور بلافصل توسط یکی از هفت روح استاد که سرپرستی عالی دارند هدایت می‌شود. آنها موجوداتی هستند که از طریق هفت مدیر کل که در هفت کرات ویژۀ روح بیکران، بیرونی‌ترین اقمار بهشت، مستقرند بر مسند اتوریتۀ بهشت می‌نشینند و ابرجهانها را سرپرستی می‌کنند.

ستاد مرکزی ابرجهانها مکان اقامت ارواح بازتاب و یاوران تصویر بازتاب هستند. این موجودات شگفت‌انگیز از این موقعیت میانی کارکردهای عظیم بازتابگرانۀ خود را هدایت می‌کنند، و بدین ترتیب به جهان مرکزی در بالا و جهانهای محلی در پایین یاری می‌رسانند.

سرپرستی هر ابرجهان را سه قدیم‌الایام، رئیسان مشترک اجرایی ابردولت، به عهده دارد. شاخۀ اجرایی کادر دولت ابرجهان شامل هفت گروه متفاوت می‌باشد:

1- قدمای ایامها.

2- کامل کنندگان خرد.

3- مشاوران الهی.

4- بازرسان جهانی.

5- پیام‌آوران توانمند.

6- آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند.

7- آنهایی که بدون نام و شماره هستند.

سه قدیم‌الایام توسط سپاهی از یک میلیارد کامل کنندۀ خرد، که سه میلیارد مشاور الهی به آنان مرتبطند، به طور بلافصل یاری می‌شوند. یک میلیارد بازرس جهانی به هر دولت ابرجهان متصل است. این سه گروه شخصیتهای همتراز تثلیث هستند، که به طور مستقیم و الهی در تثلیث بهشت منشأ دارند.

سه رستۀ باقیمانده، پیام‌آوران توانمند، آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند، و آنهایی که بدون نام و شماره هستند، انسانهای جلال یافتۀ فرازگرا هستند. اولین گروه این رسته‌ها از درون نظام فرازگرا بالا آمد و در ایام گرندفاندا از هاونا عبور نمود. آنها به دنبال دستیابی به بهشت در سپاه نهایت گرد آمدند، توسط تثلیث بهشت پذیرفته شدند، و متعاقباً به خدمت آسمانی قدمای ایامها تخصیص داده شدند. این سه رسته، به عنوان یک طبقه، به عنوان پسران تثلیث یافتۀ پیشرفت شهرت دارند. آنها از منشأ دوگانه اما اکنون حاوی خدمت تثلیث هستند. شاخۀ اجرایی دولت ابرجهان بدین گونه گسترش یافت تا فرزندان جلال یافته و کامل شدۀ کرات تکاملی را شامل شود.

شورای هماهنگی ابرجهان شامل هفت گروه اجرایی که در سطور پیشین از آنها نام برده شد و حکمرانان ناحیه‌ای زیرین و سرپرستان منطقه‌ای دیگر می‌شود:

1- کمالهای ایامها — حکمرانان ناحیه‌های اصلی ابرجهان.

2- جدیدهای ایامها — مدیران ناحیه‌های فرعی ابرجهان.

3- اتحادهای ایامها — مشاوران بهشت برای حکمرانان جهانهای محلی.

4- مؤمنان ایامها — مشاوران بهشت برای حکمرانان والامرتبۀ دولتهای کوکبه.

5- پسران آموزگار تثلیث که ممکن است بر حسب تصادف در ستاد مرکزی ابرجهانها در مأموریت باشند.

6- جاودانه‌های ایامها که ممکن است بر حسب اتفاق در ستاد مرکزی ابرجهانها حاضر باشند.

7- هفت یاور بازتاب تصویر — سخنگویان هفت روح بازتاب و از طریق آنها نمایندگان هفت روح استاد بهشت.

یاوران بازتاب تصویر همچنین به عنوان نمایندگان گروههای بیشمار از موجوداتی که در دولتهای ابرجهان مؤثر هستند، ولی در حال حاضر به دلایل گوناگون در ظرفیتهای انفرادیشان به طور کامل فعال نیستند عمل می‌کنند. تجلی شخصیت در حال تکامل ایزد متعال در ابرجهان، سرپرستان شایستۀ متعال، نایبان مشروط غائی، بازتابگران بی‌نام مرتبط مجستان، و نمایندگان فوق شخصی روحی پسر جاودان جزو این گروه هستند.

تقریباً در تمامی لحظات این امکان وجود دارد که نمایندگان کلیۀ گروههای موجودات آفریده شده در کرات ستاد مرکزی ابرجهانها یافت شوند. کار خدماتی روزانۀ ابرجهانها توسط سِکِنافیم توانمند و توسط اعضای دیگر خانوادۀ بسیار بزرگ روح بیکران اجرا می‌شود. در کار این مراکز شگفت‌انگیزِ اداره، کنترل، خدمت، و قضاوت اجرایی ابرجهان، موجودات هوشمند هر گسترۀ حیات جهانی با سرویس مؤثر، ادارۀ خردمندانه، خدمت مهرآمیز، و قضاوت عادلانه درآمیخته‌اند.

ابرجهانها هیچ گونه نمایندگی در حد سفیر ندارند؛ آنها کاملاً نسبت به هم منزوی هستند. آنها تنها از طریق ادارۀ اطلاعات بهشت که توسط هفت روح استاد نگاهداری می‌شود از امور متقابل یکدیگر مطلع می‌شوند. حکمرانان آنها صرف نظر از آنچه که در مناطق دیگر آفرینش جهانی ممکن روی دهد در شوراهای خردمندی الهی برای سعادت ابرجهانهای خویش کار می‌کنند. این انزوای ابرجهانها تا زمانی که هماهنگی آنها از طریق واقعیت‌یابی کاملتر شخصیت و حاکمیت ایزد متعال تجربی در حال تکامل تحقق یابد ادامه خواهد یافت.

11- مجمع مشورتی

در کراتی همچون یوورسا است که موجوداتی که نمایندگی استبداد کمال و دمکراسی تکامل را دارا می‌باشند به طور رو در رو دیدار می‌کنند. شاخۀ اجرایی ابردولت در قلمروهای کمال منشأ می‌یابد؛ شاخۀ قضایی از شکوفایی جهانهای تکاملی سرچشمه می‌گیرد.

مجمع مشورتی ابرجهان به کرۀ ستاد مرکزی محدود می‌باشد. این شورای قانونگذاری یا مشورتی شامل هفت مجلس است، و هر جهان محلی که به شوراهای ابرجهان پذیرفته می‌شود برای هر یک از آنها یک نمایندۀ بومی انتخاب می‌کند. این نمایندگان از میان فارغ‌التحصیلان رهنورد فرازگرای اروانتان که در یوورسا اقامت موقت دارند و برای انتقال به هاونا اعتبار یافته‌اند توسط شوراهای بالای چنین جهانهای محلی انتخاب می‌شوند. دورۀ متوسط برای خدمت در حدود یکصد سال زمان استاندارد ابرجهان می‌باشد.

من هرگز از یک عدم توافق میان هیئت رئیسۀ اروانتان و مجمع یوورسا اطلاع نیافته‌ام. در تاریخ ابرجهانِ ما مجمع مشورتی هرگز تاکنون توصیه‌ای نکرده که بخش اجرایی ابردولت در اجرای آن حتی مکث کند. همیشه کاملترین توازن و توافق کاری حاکم بوده است، و این تماماً گواه این واقعیت است که موجودات تکاملی به راستی می‌توانند به اوج خردمندی کامل شده‌ای دست یابند که آنان را برای همراهی با شخصیتهای برخوردار از منشأ کامل و طبیعت الهی واجد شرایط می‌سازد. وجود مجامع مشورتی در ستاد مرکزی ابرجهان نشانگر خرد است، و حاکی از پیروزی غائی تمامی ایدۀ عظیم تکاملی پدر جهانی و پسر جاودان او می‌باشد.

12- دادگاههای عالی

هنگامی که ما از شاخه‌های اجرایی و مشورتی دولت یوورسا صحبت می‌کنیم، شما می‌توانید از مقایسۀ برخی از اشکال دولت مدنی یورنشیا استدلال کنید که ما باید یک شاخۀ سوم یا قضایی داشته باشیم، و همینطور است؛ اما آن از یک کادر جداگانه برخوردار نیست. دادگاههای ما بدین صورت تشکیل شده‌اند: مطابق سرشت و سنگینی پرونده، یک قدیم‌الایامها، یک کامل کنندۀ خرد، یا یک مشاور الهی ریاست آن را به عهده دارد. شواهد به نفع یا بر علیه یک فرد، یک سیاره، سیستم، کوکبه، یا جهان توسط بازرسان عرضه و تفسیر می‌شود. دفاعیۀ فرزندان زمان و سیارات تکاملی توسط پیام‌آوران توانمند، ناظران رسمی دولت ابرجهان برای جهانهای محلی و سیستمها ارائه می‌شود. شیوۀ برخورد دولت بالاتر به وسیلۀ آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند به نمایش درمی‌آید. و معمولاً رأی دادگاه توسط کمیسیونی که اندازۀ متغیر دارد تدوین می‌شود و شامل تعداد برابری از آنهایی که بدون نام و شماره هستند و یک گروه از شخصیتهای بادرایت که از مجمع مشورتی انتخاب شده‌اند می‌شود.

دادگاههای قدمای ایامها دیوانهای بالای تجدید نظر برای صدور رأی روحی تمامی جهانهای تشکیل دهنده می‌باشند. پسران خود مختار جهانهای محلی در قلمروهای خود از قدرت کامل برخوردارند؛ آنها فقط تا جایی که به طور داوطلبانه برای مشاوره یا صدور رأی قدمای ایامها امور را احاله می‌کنند تحت فرمان ابردولت هستند، به جز در مواردی که به نابودی مخلوقات صاحب اراده مربوط می‌شود. منشأ فرامین قضاوت در جهانهای محلی است، اما احکامی که به نابودی مخلوقات صاحب اراده مربوط می‌شود همیشه در ستاد مرکزی ابرجهان تدوین و از آنجا اجرا می‌شود. پسران جهانهای محلی می‌توانند نجات انسان فانی را مقرر دارند، اما فقط قدمای ایامها می‌توانند در امور مربوط به حیات جاودان و مرگ بر مسند قضاوت اجرایی بنشینند.

در کلیۀ اموری که به دادرسی و ارائۀ شواهد نیاز ندارد، قدمای ایامها یا همکاران آنها تصمیم می‌گیرند، و صدور این احکام همیشه به اتفاق آرا است. ما در اینجا با شوراهای کامل سر و کار داریم. در صدور رأی این محکمات متعالی و فرازمند هیچ عدم توافق یا دیدگاه اقلیت وجود ندارد.

ابردولتها با برخی استثناهای اندک روی همه چیز و همۀ موجوداتی که در قلمرو مربوط به آنها قرار دارد دادرسی اعمال می‌کنند. از صدور احکام و تصمیمات مراجع ابرجهان هیچ استینافی وجود ندارد، زیرا آنها نظرات مورد توافق قدمای ایامها و آن روح استادی که مسئولیت سرنوشت ابرجهان مربوطه را از بهشت به عهده دارد نمایندگی می‌کنند.

13- دولتهای ناحیه‌ای

یک ناحیۀ اصلی شامل حدوداً یک دهم یک ابرجهان می‌شود و در بر گیرندۀ یکصد ناحیۀ فرعی، ده هزار جهان محلی، و در حدود یکصد میلیارد کرۀ قابل سکونت می‌باشد. این ناحیه‌های اصلی توسط سه کمالهای ایامها، شخصیتهای متعال تثلیث، سرپرستی می‌شوند.

دادگاههای کمالهای ایامها بسیار مثل دادگاههای قدمای ایامها هستند به جز این که آنها بر مسند روحی قلمروها نمی‌نشینند. کار این دولتهای ناحیۀ اصلی عمدتاً به وضعیت عقلانی یک آفرینش گسترده مربوط است. ناحیه‌های اصلی کلیۀ اموری را که در ابرجهان از اهمیت برخوردارند، سرشت عادی و اداری دارند، و به طور بلافصل به سرپرستی روحی قلمروها یا کارکرد طرحهای صعود انسانیِ فرمانروایان بهشت مربوط نیستند نگاهداری می‌کنند، مورد داوری قرار می‌دهند، توزیع می‌کنند، و برای گزارش به دادگاههای قدمای ایامها جدول‌بندی می‌کنند. کادر دولت یک ناحیۀ اصلی از کادر ابرجهان متفاوت نیست.

همانطور که اقمار شکوهمند یوورسا درگیر آمادگی نهایی روحی شما برای هاونا هستند، هفتاد قمر یومیجر پنجم وقف آموزش و تکامل عقلانی شما در ابرجهان می‌باشند. موجودات خردمندی که برای آماده سازی انسانهای زمان برای پیشرفت بیشترشان به سوی دوران زندگانی ابدی به طور خستگی ناپذیر تلاش می‌کنند از سراسر اروانتان در اینجا گرد آمده‌اند. بخش عمدۀ این آموزش انسانهای فرازگرا در هفتاد کرۀ مطالعه صورت می‌گیرد.

ریاست دولتهای ناحیۀ فرعی به عهدۀ سه جدیدهای ایامها می‌باشد. دولت آنها عمدتاً درگیر کنترل فیزیکی، یگانه سازی، ثبات، و هماهنگی روزمرۀ ادارۀ جهانهای محلی تشکیل دهنده می‌باشد. هر ناحیۀ فرعی در بر گیرندۀ تا یکصد جهان محلی، ده هزار کوکبه، یک میلیون سیستم، یا در حدود یک میلیارد کرۀ قابل سکونت می‌باشد.

کرات ستاد مرکزی ناحیۀ فرعی میعادگاه بزرگ کنترلگران استاد فیزیکی می‌باشد. این کرات ستاد مرکزی توسط هفت کرۀ آموزشی که مدارس ورودی ابرجهان را تشکیل می‌دهند و مراکز آموزشی برای دانش فیزیکی و اداری پیرامون جهان جهانها هستند احاطه شده‌اند.

سرپرستان دولتهای ناحیۀ فرعی تحت حوزۀ اختیار بلافصل حکمرانان ناحیۀ اصلی قرار دارند. جدیدهای ایامها گزارش کلیۀ مشاهدات را دریافت می‌کنند و کلیۀ توصیه‌هایی را که از اتحادهای ایامها که به عنوان ناظران و مشاوران تثلیث در کرات ستاد مرکزی جهانهای محلی مستقرند و از مؤمنان ایامها که به طور مشابه به شوراهای والامرتبه‌ها در ستاد مرکزی کواکب وصل هستند به ابرجهان می‌رسد هماهنگی می‌کنند. کلیۀ این گزارشات به کمالهای ایامها در ناحیه‌های اصلی فرستاده می‌شوند، و متعاقباً به دادگاههای قدمای ایامها منتقل می‌شوند. نظام تثلیث بدین طریق از کواکب جهانهای محلی تا ستاد مرکزی ابرجهان امتداد می‌یابد. ستاد مرکزی سیستمهای محلی نمایندۀ تثلیث ندارند.

14- مقاصد هفت ابرجهان

هفت مقصود اصلی وجود دارد که در تکامل هفت ابرجهان در حال آشکار شدن است. هر مقصود اصلی در تکامل ابرجهان فقط در یکی از هفت ابرجهان کاملترین تجلی را می‌یابد، و از این رو هر ابرجهان یک کارکرد ویژه و یک سرشت بی‌نظیر دارد.

اروانتان، ابرجهان هفتم، که جهان محلی شما به آن تعلق دارد، عمدتاً به خاطر اعطای عظیم و سخاوتمندانۀ خدمت بخشندۀ آن به انسانهای عالم شناخته شده است. آن به دلیل طریقۀ استیلای عدالتِ تعدیل شده با بخشندگی و سلطۀ قدرتِ مشروط شده با شکیبایی شهرت یافته است، در حالی که قربانیهای زمان آزادانه انجام می‌شوند تا ثبات ابدیت را تضمین نمایند. اروانتان جلوه‌گری جهانی مهر و بخشندگی است.

با این وجود بسیار دشوار است که برداشتمان را از طبیعت حقیقیِ مقصد تکاملی که در اروانتان در حال آشکار شدن است توصیف کنیم، اما می‌توان از طریق بیان چنین نظر داد که در این ابرآفرینش ما احساس می‌کنیم که شش مقصود بی‌نظیر تکامل کیهانی، آنطور که در شش ابرآفرینش مربوطه تجلی یافته است، در اینجا به هم مربوط می‌شوند تا یک معنی کامل بیابند؛ و به این دلیل است که گاهی ما حدس زده‌ایم که شخصیت‌یابی تکامل یافته و به اتمام رسیدۀ خدای متعال در تمامی شکوه تجربی قدرت عظیم و مطلقِ در آن هنگام دست یافتۀ او در آیندۀ دور و از یوورسا بر هفت ابرجهانِ کمال یافته استیلا خواهد یافت.

همانطور که طبیعت اروانتان بی‌نظیر و سرنوشت آن منحصر به فرد است، هر یک از شش ابرجهان مربوط به آن نیز چنین هستند. با این وجود چیزهای زیادی که اکنون در اروانتان به وقوع می‌پیوندند برای شما آشکار نشده است، و از این جنبه‌های آشکار نشدۀ حیات در اروانتان بسیاری در ابرجهانِ دیگری کاملترین جلوه را می‌یابند. هفت مقصود تکامل ابرجهان در سراسر تمامی هفت ابرجهان در حال عمل است، اما هر ابرآفرینش فقط به یکی از این مقاصد کاملترین جلوه را ارائه خواهد کرد. برای فهم بیشتر این مقاصد ابرجهان، بخش عمدۀ آن چیزی را که شما نمی‌فهمید باید آشکار شود، و حتی در آن هنگام فقط شما اندکی از آن را می‌فهمید. تمامی این روایت فقط نگاهی اجمالی به آفرینش پهناوری را عرضه می‌دارد که کره و سیستم محلی شما بخشی از آن هستند.

کرۀ شما یورنشیا نامیده می‌شود، و شمارۀ 606 در گروه سیاره‌ای یا سیستم سِتانیا است. این سیستم در حال حاضر 619 کرۀ مسکونی دارد، و بیش از دویست سیارۀ دیگر به گونه‌ای مطلوب در حال تکاملند تا در یک زمان آینده کرات مسکونی شوند.

سِتانیا یک کرۀ ستاد مرکزی دارد که جروسم نامیده می‌شود، و سیستم شمارۀ بیست و چهار در کوکبۀ نرلاشیادک می‌باشد. کوکبۀ شما، نرلاشیادک، شامل یکصد سیستم محلی می‌باشد و یک کرۀ ستاد مرکزی دارد که ایدنشیا نام دارد. نرلاشیادک شمارۀ هفتاد در جهان نبادان می‌باشد. جهان محلی نبادان شامل یکصد کوکبه است و یک پایتخت دارد که به نام سلوینگتون شناخته شده است. جهان نبادان شمارۀ هشتاد و چهار در ناحیۀ فرعی اِنسا می‌باشد.

ناحیۀ فرعی اِنسا شامل یکصد جهان محلی است و یک پایتخت دارد که یوماینرِ سوم نامیده می‌شود. این ناحیۀ فرعی، شمارۀ سه در ناحیۀ اصلی اِسپلاندون می‌باشد. اِسپلاندون شامل یکصد ناحیۀ فرعی می‌باشد و یک کرۀ ستاد مرکزی دارد که یومیجر پنجم نامیده می‌شود. آن پنجمین ناحیۀ اصلی ابرجهان اُروانتان، هفتمین بخش جهان بزرگ، می‌باشد. بدین ترتیب شما می‌توانید مکان سیارۀ خود را در طرح سازماندهی و ادارۀ جهان جهانها تعیین کنید.

شمارۀ کرۀ شما، یورنشیا، در جهان بزرگ 5٫342٫482٫337٫666 می‌باشد. این شمارۀ ثبت در یوورسا و در بهشت، شمارۀ شما در کاتالوگ کرات مسکونی، می‌باشد. من شمارۀ ثبت کرۀ فیزیکی را می‌دانم اما شمارۀ آن آنقدر عظیم است که برای ذهن انسانی اهمیت عملی اندکی دارد.

سیارۀ شما عضوی از یک کیهان غول‌آسا است؛ شما به یک خانوادۀ تقریباً بیکران از کرات تعلق دارید، اما کرۀ شما چنان به طور دقیق مورد سرپرستی واقع می‌شود و چنان به طور مهرآمیز تحت پرورش است که گویا تنها کرۀ مسکونی در تمامی وجود است.

[ارائه شده توسط یک بازرس جهانی که از یوورسا آمده است.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©