مقالۀ 14 جهان مرکزیو الهی

   
   Red Jesus Text: On | Off    Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسانبا ایمیل بفرستیدبا ایمیل بفرستید

کتاب یورنشیا

مقالۀ 14

جهان مرکزیو الهی

جهانکامل و الهیمرکز تمامیآفرینش رااشغال میکند. آنهستهایجاودانه استکه آفرینشهایپهناور زمان وفضا به دور آنمیچرخند.بهشت جزیرۀهستهایِغولآسایثبات مطلق استکه دقیقاً درقلب جهان شکوهمندجاودان به طوربیحرکتقرار گرفتهاست. اینخانوادۀمرکزی سیارهایهاونا نامدارد و ازجهان محلینبادان فاصلۀبسیار دارد.آن از ابعادغولآسا وجرم تقریباًغیرقابلباوریبرخوردار استو شامل یکمیلیاردکراتی کهدارای زیباییغیرقابل تصورو شکوه عالیهستند میباشد،اما عظمتواقعی اینآفرینشپهناور بهراستی فراتراز درک ذهنبشری است.

اینیگانه و تنهامجموعۀ کراتسازمانیافته، کامل،و تثبیت شدهاست. این یکجهان تماماًآفریده شده وکامل است. آنیک پیدایشتکاملی نیست.این هستۀجاودانۀ کمالاست که مجموعۀبیپایانجهانها کهتجربۀ شگرفتکاملی را تشکیلمیدهند بهدور آن میچرخد،تجربۀ بیپروایپسرانآفرینندۀخداوند کهکپیهبرداریاز جهان الگوکه کمال ایدهآلالهی، نهایتمتعالی،واقعیت غائی،و کمال جاودانهمیباشد رادر زمان وتولید مجدد آنرا در فضاآرزو میکنند.

1- سیستمبهشت - هاوُنا

ازکرانههایبیرونی بهشتتا مرزهایدرونی هفت ابرجهانهفت حالت وحرکت فضاییزیرین وجوددارد:

1-ناحیههایساکت میانفضایی که بابهشت تماسدارند.

2-پیشروی سهمدار بهشت وهفت مدارهاونا در جهت عقربۀساعت.

3-ناحیۀ نیمهساکت فضایی کهمدارهایهاونا را ازاجرام تاریکجاذبهدارجهان مرکزیجدا میسازد.

4-کمربند درونیاجرام تاریکجاذبهدارکه در خلافجهت عقربۀساعت حرکت میکنند.

5-دومین ناحیۀویژۀ فضایی کهدو مسیر فضاییاجرام تاریکجاذبهداررا تقسیم میسازد.

6-کمربندبیرونی اجرامتاریک جاذبهدار،که در جهتعقربۀ ساعت بهدور بهشت میگردند.

7- یکناحیۀ سومفضایی — یکناحیۀ نیمهساکت — که کمربندبیرونی اجرامتاریک جاذبهداررا از درونیترینمدارهای هفتابرجهان جدامیسازد.

یکمیلیارد کراتهاونا در هفتمدار هم مرکزقرار گرفتهاندو به طوربلافصل سهمدار اقماربهشت را احاطهکردهاند.بیش از سی وپنج میلیونکره در درونیترینمدار هاونا وبیش از دویستو چهل و پنج میلیوندر بیرونیترین،و تعدادیمتناسب میانآنها وجوددارد. هر مدارمتفاوت است،اما همگی بهطور کامل متوازنو به طور بدیعسازمان یافتهاند،و هر یک توسطیک نمایندگیویژۀ روحبیکران، یکیاز هفت ارواحمدارها مورداستیلا واقعشده است. اینروح غیر شخصیعلاوه بر کارکردهایدیگر ادارۀامور آسمانیرا در سرتاسرهر مدارهماهنگی میکند.

مدارهایسیارهایهاونا روی همقرار نگرفتهاند.کرات آنها بهصورت یک حرکتخطی منظمیکدیگر رادنبال میکنند.جهان مرکزی دریک سطح صافپهناور که دربر گیرندۀ دهواحد هم مرکزباثبات میباشد—سه مدار کراتبهشت و هفتمدار کراتهاونا — به دورجزیرۀ ساکنبهشت میگردد.از نظر فیزیکیمدارهایهاونا و بهشتهمگی یکی و یکسیستم هستند.جدایی آنها بهدلیل به رسمیتشناختن جداییکارکردی واداری است.

دربهشت زمان بهحساب نمیآید.توالیرخدادهای پیدر پی ذاتیبرداشتهای آنهاییاست که بومیجزیرۀ مرکزیهستند. اما زمانمربوط بهمدارهایهاونا وموجوداتبیشماری استکه هم منشأآسمانی و همزمینی دارند ودر آنجا اقامتمیکنند.هر کرۀ هاونازمان محلی خودرا دارد کهتوسط مدارشتعیین شدهاست. تمامیکرات یک مدارمشخص همانطول سال رادارند زیرا بهطور یکنواختبه دور بهشتمیگردند،و طول اینسالهای سیارهایاز بیرونیترینتا درونیترینمدار کاهش مییابد.

علاوهبر زمان مدارهاونا، روزاستانداردبهشت - هاوُناو سایرنامگذاریهایمربوط به زمانوجود دارند کهدر هفت اقماربهشتی روحبیکران تعیینمیشوندو از آنجاارسال میشوند.روزاستانداردبهشت - هاونابر مبنای طولزمانی است کهمنزلگاههایسیارهایمدار اول یادرونی هاونانیاز دارند تایک دور کاملرا گرداگردجزیرۀ بهشتکامل کنند. وگر چه سرعتآنها خارقالعادهاست، به سببوضعیت آنهامیان اجرامتاریک جاذبهدارو بهشتِ بسیارعظیم،تقریباً هزارسال لازم استکه این کراتمدار خود راکامل کنند.شما به طورناخواستهحقیقت راخواندیدهنگامی کهچشمانتان بهاین گفتهبرخورد کرد: ”هزارسال در نظرخداوند همچونیک روز، و چونپاسی از شباست.“ یک روزبهشت - هاونافقط هفتدقیقه، و سه ویک هشتم ثانیهکمتر از یکهزار سالکبیسه بهتقویم کنونییورنشیا است.

اینروز بهشت -هاونا زماناستاندارداندازهگیریوقت برای هفتابرجهان است،گر چه هر یکاستانداردهایزمانی درونیخود را حفظ میکند.

درکرانههایبیرونی اینجهان پهناورمرکزی، در آندورها درماوراءِهفتمینکمربند کراتهاونا، یک تعدادباور نکردنیاز اجرام غولآسایتاریک جاذبهداردر گردشند.این اجرامتاریک بیشماردر بسیاری ویژگیهاکاملاًمتفاوت ازاجرام فضاییدیگر هستند.آنها حتی درشکل بسیارمتفاوتند. ایناجرام تاریکجاذبهدارنه نور رامنعکس میکنندو نه جذب میکنند.آنها نسبت بهانرژی فیزیکینوری واکنشناپذیرهستند، و چنانبه طور کاملهاونا را احاطهکرده و میپوشانندکه آن را حتیاز دیدجهانهاینزدیک زمان وفضا نیز مخفینگاه میدارند.

کمربندبزرگ اجرامتاریک جاذبهداراز طریق یکتداخل ویژۀفضایی به دومدار برابربیضی شکلتقسیم شدهاست. کمربنددرونی در خلافجهت حرکتعقربۀ ساعت میچرخد.کمربندبیرونی در جهتحرکت عقربۀساعت میچرخد.این جهت‌هایمتناوب حرکت،به علاوۀ جرمخارق‌العادۀاجرام تاریک،چنان به طورمؤثر خطوطجاذبۀ هاونارا برابر میسازندکه جهان مرکزیرا یک آفرینشبه لحاظ فیزیکیمتوازن وکاملاًباثبات میکنند.

ترتیبحرکت جمعیدرونی اجرامتاریک جاذبهدارلولهایاست، و شاملسه گروه دایرهایشکل میشود.یک برش عرضیاین مدار سهدایرۀ هم مرکزبا غلظتتقریباًبرابر را بهنمایش میگذارد.آرایش مداربیرونی اجرامتاریک جاذبهدارعمودی است، وده هزار باربالاتر ازمدار درونیاست. قطربالایی -پایینی مداربیرونی پنجاههزار برابرقطر عرضی است.

فضایبینابین کهمیان این دومدار اجرامجاذبهداروجود دارد ازاین نظر ویژهاست که هیچچیز مثل آن درجای دیگر درتمامی جهانپهناور پیدانمیشود. اینناحیه بهواسطۀحرکتهای عظیمموجی شکل بالاو پایین روندهتعیین ویژگیمیشود وتوسطفعالیتهای عظیمانرژی از یکنوع ناشناختهفرا گرفته شدهاست.

بهعقیدۀ ما، هیچچیز مثل اجرامتاریک جاذبهدارِجهان مرکزیتکامل آیندۀسطوح فضاییبیرونی راتعیین ویژگینمیکند. مااین حرکتهایجمعی متناوباجرام حیرتانگیزجاذبه -متوازن کنندهرا در جهانبنیادین بینظیرتلقی میکنیم.

2- قانوناساسی هاوُنا

موجوداتروحی در فضایمهآلودزندگی نمیکنند.آنها در کراتملکوتی اقامتندارند. آنهادر کرات واقعیکه حاوی یکطبیعت مادیهستند سکونتدارند، کراتیکه درست بهاندازۀ آنهاییکه انسانهارویشان زندگیمیکنندواقعی هستند.کرات هاوناواقعی وراستینهستند، گر چهمادۀ واقعیآنها ازسازمان مادیسیارات هفتابرجهانمتفاوت است.

واقعیتهایفیزیکی هاونانمایانگر یکنوع از سازماندهیانرژی است کهاز هر صورتغالب در جهانهایتکاملی فضا بهطور بنیادینمتفاوت است.انرژیهایهاونا سهگانهاند.واحدهای ابرجهانیِانرژی - مادهدر بر گیرندۀیک شارژ انرژیدوگانهاند،گر چه یک شکلاز انرژی درفازهای منفی ومثبت وجوددارد. آفرینشجهان مرکزی سهگانهاست (تثلیث).آفرینش یکجهان محلی (بهطور مستقیم)دوگانه است،توسط یک پسرآفریننده و یکروح آفرینشگر.

مادۀهاونا شاملسازماندهیدقیقاً یکهزار عنصرسادۀ شیمیاییو کارکردتوازن یافتۀهفت شکل ازانرژی هاونااست. هر یک ازاین انرژیهایساده هفت فازانگیزش رامتجلی میسازند،طوری کهبومیهایهاونا به چهلو نه محرک حسیمتفاوت واکنشنشان میدهند.به عبارتدیگر، اگر ازیک نقطه نظرصرفاً فیزیکینگریسته شود،بومیهای جهانمرکزی دارایچهل و نه شکلویژۀ حسیهستند. حسهایمورانشیاهفتاد عددهستند، و عکس‌العملواکنشی ردههایبالاتر روحیدر انواعموجوداتمختلف از هفتادتا دویست و دهعدد متفاوتاست.

هیچیکاز موجوداتفیزیکی جهانمرکزی برایمردم یورنشیاقابل رویتنیستند. و هیچیکاز محرکهایفیزیکی آنکرات بسیاردوردست در جمعارگانهای حسیشما واکنشی بهوجود نمیآورند.اگر یک انسانیورنشیا رابتوان به هاوناانتقال داد،در آنجاناشنوا،نابینا، و بهکلی فاقدتمامیواکنشهای حسیدیگر میباشد.او فقط میتواندبه صورت یکموجود محدودخودآگاه عملکند که ازتمامیمحرکهایمحیطی و تمامیواکنشهاینسبت به آنهامحروم است.

پدیدههایفیزیکی وواکنشهایروحی بیشماریدر آفرینشمرکزی رخ میدهندکه در کراتینظیر یورنشیاناشناختهاند.سازمان بنیادینیک آفرینش سهگانهبه طور کاملمتفاوت ازساختاردوگانۀ جهانهایآفرینش یافتۀزمان و فضااست.

قانونطبیعی تماماًبر مبناییکاملاً متفاوتاز سیستمهایدوگانۀ انرژیآفرینشهای درحال تکاملهماهنگی میشود.تمامی جهانمرکزی مطابقسیستم سهگانۀکنترل کامل ومتقارنسازماندهی شدهاست. درسرتاسر تمامیسیستم بهشت -هاونا یک توازنکامل میانتمامیواقعیتهایکیهانی و تمامینیروهای روحیحفظ شده است.بهشت با یککنترل مطلقآفرینش مادی،انرژیهایفیزیکی اینجهان مرکزی رابه طور کاملتنظیم و حفظمیکند. پسرجاودان بهعنوان بخشی ازاستیلای روحیتماماً احاطهکنندهاش،به کاملترینصورت وضعیتروحی تمامیکسانی را کهدر هاونااقامت دارندحفظ میکند.در بهشت هیچچیز آزمایشینیست، و سیستمبهشت - هاونابخشی از کمالخلاق است.

جاذبۀجهانی روحی پسرجاودان بهگونهایشگفتانگیزدر سرتاسرجهان مرکزیفعال است. تمامیارزشهای روحیو شخصیتهایروحانی به طوربیوقفه بهسمت داخل بهسوی منزلگاهخدایان کشیدهمیشوند. اینمیل به سویخداوند شدید وگریزناپذیراست. تمایلشدید به نیلبه خداوند درجهان مرکزیشدیدتر است،نه به این علتکه جاذبۀ روحینسبت بهجهانهای پیرامونقویتر است،بلکه به اینعلت که آنموجوداتی کهبه هاونا دستیافتهاندبه طول کاملترروحانی شده ولذا نسبت به عملپیوسته موجودکشش جاذبۀروحی جهانی پسرجاودانواکنشمندترند.

بههمین ترتیبروح بیکرانتمامیارزشهای عقلانیرا به سویبهشت جلب میکند.در سرتاسر جهانمرکزی جاذبۀذهنی روحبیکران درارتباط با جاذبۀروحی پسرجاودان عمل میکند،و اینها بههمراه هماشتیاق جمعیارواح فرازیابنده رابرای یافتنخداوند، برایدستیابی بهالوهیت، برایرسیدن بهبهشت، و برایشناختن پدرتشکیل میدهند.

هاونایک جهان بهلحاظ روحانیکامل و از نظرفیزیکیباثبات است. کنترلو ثبات متوازنجهان مرکزی بهنظر کامل میرسد.هر چیز فیزیکییا روحیکاملاً قابلپیشبینیاست، اماپدیدۀ ذهن وارادۀ شخصیتچنین نیستند.استنباط ماچنین است کهرخ دادن گناهغیرممکن بهنظر میرسد،اما ما بر ایناساس چنینبرداشت میکنیمکه مخلوقاتبومیبرخوردار ازارادۀ آزادهاونا هرگزنسبت به تخلفاز خواستالوهیت گناهکارنبودهاند.در سرتاسرتمامی ابدیتاین موجوداتآسمانی به طورمداوم بهجاودانههایایامهاوفادار بودهاند.گناه نیز درهیچ مخلوقی کهبه عنوان یکرهنورد در هاوناوارد شدهپدیدار نگشتهاست. هرگز هیچموردی ازرفتارناشایستهتوسط هیچمخلوقی از هرگروه ازشخصیتهایی کهتاکنون درجهان مرکزیهاونا آفریدهشده، یا به آنپذیرفته شدهاندوجود نداشتهاست. روشها وشیوههایانتخاب درجهانهای زمانچنان کامل والهی هستند کهمطابق اسنادهاونا هرگزخطایی رخنداده است. هیچاشتباهیتاکنون بهوقوع نپیوستهاست. هیچ روانفرازگراییتاکنون به طورزود هنگام بهجهان مرکزیپذیرفته نشدهاست.

3- کراتهاوُنا

دررابطه با دولتجهان مرکزی،هیچ دولتیوجود ندارد.هاونا چنان بهطور بدیع کاملاست که به هیچسیستم عقلانیدولتی نیازینیست. دادگاههاییکه به طورمرتب تشکیلشوند وجودندارند، ومجامع قضایینیز وجودندارند. هاونافقط بهسرپرستیاداری نیاز دارد.در اینجا اوجایدهآلهایحکومت بر خودراستین را میتوانمشاهده نمود.

درمیان چنینموجوداتهوشمند کامل ونزدیک به کاملنیازی به دولتنیست. آنهااحتیاجی بهنظارتندارند، چراکه آنها موجوداتکامل بومیهستند که درمیان مخلوقاتتکاملی کهمدتهای مدیداز عبورشان ازداوریهایموشکافانۀعالی ابرجهانهامیگذردپراکنده شدهاند.

سرپرستیاداری هاونااتوماتیکنیست، اما بهطور شگفتانگیزکامل و به طورالهی مؤثراست. آنعمدتاً سیارهایاست و به عهدۀجاودانۀایامهای مقیمآنجا سپردهشده است. هرکرۀ هاوناتوسط یکی ازاین شخصیتهایتثلیث - منشأسرپرستی میشود.جاودانههایایامهاآفرینندهنیستند، امامدیران کاملیهستند. آنهابا مهارت عالیآموزش میدهندو فرزندانسیارهایخود را با یککمالخردمندانه کهتا حد مطلقبودن استهدایت میکنند.

یکمیلیارد کراتجهان مرکزیکرات آموزشیشخصیتهایعالی رتبهایرا تشکیل میدهندکه بومی بهشتو هاونا میباشندو علاوه بر آن برایمخلوقاتفرازگرایکرات تکاملیزمان به عنوانعرصۀ سنجش بهکار گرفته میشوند.در اجرای طرحبزرگ پدرجهانی برایصعود مخلوق،رهنوردانزمان در کراتپذیرش مداربیرونی یاهفتم فرودآورده میشوند،و به دنبالآموزش افزایشیافته و تجربۀگسترده،سیاره به سیاره،و دایره بهدایره به طورتدریجی به سویداخل پیش بردهمیشوند، تااین کهسرانجام بهالوهیتها دستمییابند وبه اقامت دربهشت نائل میشوند.

درحال حاضر گرچه کرات هفتمدار درتمامیت شکوهآسمانیشانحفظ میشوند،فقط در حدودیک در صد ازتمامی ظرفیتسیارهای درکار پیشبردطرح جهانی پدربرای صعودانسان مورداستفاده قرارمیگیرد. درحدود یک دهمیک در صد ازمساحت این کراتغولآسا بهزندگی وفعالیتهایسپاه نهایتتخصیص یافتهاست،موجوداتی کهبرای ابد درنور و حیاتاستقرار یافتهو اغلب درکرات هاونااقامت گزیده وخدمت میکنند.این موجوداتوالامنزلگاههایشخصی خود رادر بهشتدارند.

ساختارسیارهایکرات هاوناتماماًمتفاوت ازساختار کرات تکاملیو سیستمهایفضا است. درهیچ جای دیگردر تمامی جهانبزرگ بهکارگیری چنینکرات غولآساییبه عنوان کراتمسکونی مناسبنیست. ساختارفیزیکی سهگانه،علاوه برتأثیر متوازنکنندۀ اجرامعظیم تاریکجاذبهدار،این را میسرمیسازد کهنیروهایفیزیکی راکاملاً برابرنمود و چنانبه طور بدیعکششهای متنوعاین آفرینشعظیم رامتوازن ساخت.ضد جاذبه نیزدر سازمانکارکردهایمادی و فعالیتهایروحی این کراتعظیم به کارگرفته میشود.

معماری،روشنایی، وگرما، و نیزتزیینات بیولوژیکو هنرمندانۀکرات هاوناکاملاً فراتراز بیشترین حدممکن تخیلبشری است. بهشما نمیتوانچیز زیادیپیرامونهاونا گفت.برای فهم زیباییو شکوه آن شماباید آن راببینید. امارودخانههاو دریاچههایواقعی در اینکرات کاملوجود دارند.

اینکرات از نظرروحی به طورایدهآلمزین شدهاند.آنها به منظورمنزل دادنرستههایبیشماری ازموجوداتمختلف که درجهان مرکزیکار میکنندبه گونهایمناسب سازگارشدهاند. دراین کرات زیبافعالیتهایچندگانهایبه وقوع میپیونددکه بسیارفراتر از درکبشری است.

4-مخلوقات جهانمرکزی

هفتشکل بنیادیناز چیزها وموجودات زندهدر کرات هاوناوجود دارند، وهر یک از ایناشکالبنیادین در سهفاز بارزموجود هستند.هر یک از اینسه فاز بههفتاد بخشاصلی تقسیمشده است، و هربخش اصلی دربر گیرندۀ یکهزار بخش فرعیاست، و بازبخشهایکوچکتر دیگر،و غیره هستند.این گروههایبنیادین حیاترا میتوانبه صورت زیرینطبقهبندینمود:

1-ماتریال.

2-مورانشیایی.

3-روحی.

4-ابسونایتی.

5-غائی.

6- هممطلق.

7-مطلق.

فرسایشو مرگ بخشی ازچرخۀ حیات درکرات هاونانیست. در جهانمرکزی چیزهایبدویترزنده تحتدگردیسیمادیتیابیقرار میگیرند.آنها شکل ونمود عوض میکنند،اما از طریقروند فرسایشیو مرگ سلولی تجزیهنمیشوند.

بومیهایهاونا همگیفرزندانتثلیث بهشتهستند. آنهافاقد والدینمخلوق هستند،و موجودات غیرتولیدمثل کنندههستند. ما نمیتوانیمآفرینش اینشهروندانجهان مرکزی راتصویر کنیم،موجوداتی کههرگز آفریدهنشدهاند.تمامی داستانآفرینش هاوناتلاشی برایعرضۀ واقعیتابدیت به زمان- فضا است کههیچ رابطهایبا زمان یافضا، آنطور کهانسان فانیآنها را میفهمد،ندارد. اماباید به فلسفۀبشری یک نقطۀآغاز بدهیم.حتی شخصیتهاییکه بسیاربالاتر از سطحبشری هستند بهدرکی از ”آغازها“نیاز دارند.با این وجود،سیستم بهشت-هاونا جاودانهاست.

بومیهایهاونا، بههمان صورت کهسایر رستههایشهروندی دائمدر کراتمربوطۀزادگاه خود اقامتمیگزینند،در یک میلیاردکرات جهانمرکزی زندگیمیکنند.همانطور کهرستۀ مادیفرزندی درکارکرد مادی،عقلانی، ومعنوی یکمیلیاردسیستم محلی دریک ابرجهانادامۀ حیات میدهد،تا اندازۀزیادی،بومیهایهاونا در یکمیلیارد کراتجهان مرکزیزندگی و عملمیکنند. شماممکن استبتوانید اینساکنان هاونارا به عنوانمخلوقاتمادی، به اینمفهوم که کلمۀ”مادی“ بتواندبرای توصیفواقعیتهایفیزیکی جهانالهی بسط دادهشود، در نظر بگیرید.

حیاتیوجود دارد کهبومی هاونااست و بهواسطۀ خود وبه خودی خوداز اهمیتبرخوردار است.ساکنان هاونابه طرق بسیاربه فرودگرایانبهشت وفرازگرایانابرجهان خدمتمیکنند،اما آنهاهمچنین طوریزندگی میکنندکه در جهانمرکزی بینظیراست و کاملاًجدای از بهشتیا ابرجهاندارای مفهومنسبی است.

همانطورکه پرستشفرزندان باایمان کرات تکاملیرضایت مهرآمیزپدر جهانی رابرآورده میسازد،پرستش والایمخلوقاتهاونا ایدهآلهایکامل زیبایی وحقیقت الهی راارضا میکند.همانطور کهانسان فانیبرای انجامخواست خداوندتلاش میکند،این موجوداتجهان مرکزیبرای برآوردناهداف عالیتثلیث بهشتزندگی میکنند.آنها در سرشتباطنی خودخواست خداوند هستند.انسان به خاطرخوبی خداوندشادمانی میکند،هاوناییهابه دلیلزیبایی الهیبه وجد میآیند،حال آن که هردوی شما ازکار آزادیِحقیقت زندهلذت میبرید.

هاوناییهاهم از حالانتخابی و هماز سرنوشتهایمتعلق بهآیندۀ آشکارنشده برخوردارند.و برایمخلوقات بومیپیشرفتی وجوددارد که ویژۀجهان مرکزی است،پیشرفتی که نهدر بر گیرندۀصعود به بهشتاست و نه رخنۀابرجهانها.این پیشرفت بهمرتبت بالاترهاونا را میتوانبه صورت زیرینتوصیف نمود:

1-پیشرفت تجربیبه سوی بیروناز مدار اولبه هفتم.

2-پیشرفت به سویدرون از مدارهفتم به اول.

3-پیشرفت درونمداری —پیشرفت درحیطۀ کرات یکمدار مشخص.

علاوهبر بومیهایهاونا،ساکنان جهانمرکزی در برگیرندۀ طبقاتبیشمارموجوداتنمونه برایگروههایمتنوع جهانهستند —مشاوران،مدیران، وآموزگاراننوع خود و براینوع خود درسرتاسرآفرینش. تمامیموجودات درتمامی جهانهادر ردیف نوعیاز مخلوقینمونه که دربرخی از یکمیلیارد کراتهاونا زندگیمیکند شکلیافتهاند.حتی انسانهایزمان از هدف وایدهآلهایخود برای وجودآفرینشیشاندر مدارهایبیرونی اینکرات نمونۀوالا برخوردارند.

سپسآن موجوداتیهستند که بهپدر جهانی دستیافتهاند،و اجازه دارندبروند وبیایند، و بهاینجا و آنجادر جهانها درمأموریتهایحاوی خدمتویژه گماردهشدهاند. ودر هر کرۀهاونا کاندیداهایکمال یافت میشوند،آنهایی که بهلحاظ فیزیکیبه جهان مرکزیدست یافتهاند،اما هنوز بهآن پیشرفتروحانی کهآنان را قادرسازد دعویاقامت بهشت راداشته باشنددست نیافتهاند.

روحبیکران ازطریق گروهی ازشخصیتها درکرات هاونانمایندگی میشود،موجوداتیمتین وسرفراز، کهجزئیات اموربغرنج عقلانیو روحانی جهانمرکزی را سرپرستیمیکنند. دراین کرات کمالالهی آنهاکارهایی را کهمربوط بهکارکرد معمولاین آفرینشپهناور میباشدبه انجام میرسانند.علاوه بر آن،کارهایچندگانۀتدریس،آموزش، و خدمتبه تعدادعظیمی از مخلوقاتفرازگرایی راکه از کراتتاریک فضا بهشکوه فرازیافتهاندپیش میبرند.

گروههایبیشماری ازموجودات کهبومی سیستم بهشت- هاونا هستندوجود دارند کهبه هیچ وجه مستقیماًبه طرح فرازنیل مخلوق بهکمال مربوطنیستند. ازاین رو آنهااز طبقهبندیشخصیتها که بهنژادهایانسانی عرضهشد حذف شدهاند.فقط گروههایاصلی موجوداتفوق بشری و آنرستههاییکه مستقیماًبه تجربۀ بقایشما مربوطند دراینجا ارائهشدهاند.

هاونامملو از حیاتتمامی فازهایموجودات هوشمنداست که درتلاشهایشانبرای دستیابیبه سطوحبالاتر فهمالوهیت وقدردانی وسیعاز معانیمتعالی،ارزشهایغائی، وواقعیت مطلق،در آنجا درصدد پیشروی ازمدارهایپایینتر بهبالاتر هستند.

5- زندگیدر هاوُنا

شمادر طول حیاتاولیۀ وجودمادیتان دریورنشیا ازمیان یک آزمونکوتاه و شدیدعبور میکنید.شما در کراتقصر و طی عبوراز سیستم، کوکبه،و جهان محلی،فازهایمورانشیاییصعود را در مینوردید.شما در کراتآموزشی ابرجهاناز میان مراحلحقیقی روحیپیشرفت عبور میکنیدو برای گذارمتعاقب بههاونا آمادهمیشوید. درهفت مدارهاونا پیشرفتشما عقلانی، معنوی،و تجربی است. ودر هر یک ازکرات این مدارهاکار مشخصی استکه باید انجامشود.

زندگیدر کرات الهیجهان مرکزیچنان غنی وسرشار، و چنانکامل و آکندهاست، کهکاملاً فراتراز درک بشر ازهر چیزی که یکموجود آفرینشیافته بتوانداحتمالاًتجربه کند میباشد.فعالیتهایاجتماعی واقتصادی اینآفرینشجاودانهکاملاًمتفاوت ازاشتغالات مخلوقاتمادی که در کراتتکاملی نظیریورنشیازندگی میکننداست. حتیتکنیک اندیشۀهاونا از روندفکر کردن دریورنشیامتفاوت است.

مقرراتجهان مرکزیدرخور و ذاتاًطبیعی هستند.قواعدِعملکردمستبدانهنیستند. در هرالزام هاوناعلت درستکاریو سیطرۀ عدالتآشکار است. وترکیب این دوعامل برابر باچیزی است کهدر یورنشیا انصافنامیده میشود.هنگامی که شمادر هاونا واردمیشوید، ازانجام چیزهاآنطور که بایدانجام شوند بهطور طبیعی لذتمیبرید.

هنگامیکه موجوداتهوشمند درابتدا به جهانمرکزی دست مییابند،در کرۀ پیشگاممدار هفتمهاوناپذیرفته شده واقامت میورزند.به تدریج کهتازه ورودهااز نظر معنوی پیشرفتمیکنند، بهدرک هویت روحاستاد ابرجهانخود دست مییابند،و به دایرۀششم منتقل میشوند.(از اینترتیبات درجهان مرکزیاست که دایرههایپیشرفت در ذهنبشری مشخص شدهاند.)بعد از این کهفرازگرایانبه درک متعالدست یافتند وبدین ترتیببرای ماجرایالوهیت آمادهشدند، به مدارپنجم برده میشوند،و بعد ازدستیابی بهروح بیکران بهمدار چهارممنتقل میشوند.به دنبالدستیابی به پسرجاودان آنهابه مدار سومانتقال مییابند.و هنگامی کهپدر جهانی راشناختند برایاقامت بهدومین مدارکرات میروند،جایی که باگروههایبهشتی بیشترآشنا میشوند.ورود به اولینمدار هاونانشانگر پذیرشکاندیداهایزمان به خدمتبهشت میباشد.آنها به طورنامحدودمطابق طول وسرشت صعودمخلوق در مداردرونیِ نیلتدریجی معنویاقامت میکنند.رهنوردان درحال فراز ازاین مداردرونی به سویدرون بهمنزلگاه بهشتو پذیرش بهسپاه نهایت عبورمیکنند.

شمابه عنوان یکرهنورد صعود،در طولاقامتتان درهاونا اجازهخواهید یافتبه طورآزادانه ازکرات مدارمأموریت خوددیدار کنید.شما همچنیناجازه خواهیدیافت به سیاراتآن مدارهاییکه سابقاًپیمودهایدباز گردید. واین برایآنهایی کهبدون ضرورتاحاطۀسوپرنافیمیدر دایرههایهاونا اقامتمیکنندتماماً میسراست. رهنوردانزمان قادرندخود را مجهزسازند تا فضای”دستیابی شده“را بپیمایند،اما برای عبوربه فضای ”دستیابینشده“ باید بهتکنیک مقررشده متکیباشند. یکرهنورد نمیتواندبدون مساعدتیک سوپرنافیمانتقال هاونارا ترک کند یافراتر از اینمدار تخصیصیافته پیشرود.

اینآفرینشپهناور مرکزیاز اصالتیطراوت بخشبرخوردار است.جدا از سازمانفیزیکی ماده وساختاربنیادین رستههایاساسیِموجوداتهوشمند و سایرچیزهای زنده، هیچچیز بین اینکرات هاونامشترک نیست.هر یک از اینسیارات یکآفرینش اصیل،بینظیر، ومنحصر به فرداست. هر سیارهیک فراوردۀ بیمانند،عالی، و کاملاست. و اینتنوع فردیت بهتمامی جنبههایفیزیکی،عقلانی، وروحی وجودسیارهایتعمیم مییابد.هر یک از اینیک میلیاردکرات کمالمطابق طرحهایجاودانهایامهای مقیمتوسعه یافته وآراسته شدهاست. و به این دلیلاست که هیچیکاز دوتای آنهامثل هم نیستند.

تاوقتی که شماآخرینمدارهایهاونا رانپیموده و ازآخرین کراتهاونا دیدارنکردهایدمفرحماجراجویی وانگیزۀ کنجکاویاز دورانزندگانیتانناپدیدنخواهد شد. وسپس اشتیاق،میل آیندهگرایابدیت،جایگزین نیایآن، جذبۀماجراجوییزمان خواهدشد.

یکنواختینشانگر عدمبلوغ تصورخلاق و عدم فعالیتهماهنگیعقلانی باعطیۀ معنویاست. از وقتیکه یک انسانفرازگرا کاوشاین کراتآسمانی راآغاز میکند،از پیش بهبلوغ احساسی،عقلانی،اجتماعی، اگرنه روحی دستیافته است.

بهتدریج که شمامدار به مداردر هاونا پیشمیروید نهفقط تغییراتغیرقابل تصوررا پیش رو خواهیدیافت، بلکه بهتدریج کهسیاره بهسیاره در درونهر مدارپیشروی میکنیدشگفتی شماغیرقابلتوصیف خواهدبود. هر یک ازاین یکمیلیارد کراتمطالعه یکدانشگاه راستینشگفتیها است.شگفتزدگیمداوم، اعجاببیپایان،تجربۀ آنهاییاست که اینمدارها را میپیمایندو از این کراتغولآسادیدار میکنند.یکنواختی بخشیاز دورانزندگانیهاونا نیست.

عشقبه ماجراجویی،کنجکاوی وهراس ازیکنواختی —اینویژگیهایی کهذاتی طبیعت درحال تکاملبشری است — درآنجا قرارداده نشدند تاشما را در طولاقامتکوتاهتان درزمین فقطآزرده خاطر وناراحت کنند،بلکه به شمانشان دهند کهمرگ فقط آغازیک دورانزندگانی بیپایانماجراجویانه،یک حیات ابدیآیندهنگرانه،و یک سفرجاوداناکتشافی است.

کنجکاوی—روح تحقیق، اشتیاقبه اکتشاف،انگیزۀ پژوهش —بخشی از عطیۀدرونزاد والهی مخلوقاتتکاملی فضااست. اینامیال طبیعیبه شما دادهنشدند تا شمارا صرفاً مستأصلو واپس راندهکنند. درستاست، این اشتیاقهایبلندپروازانهباید در طولزندگی کوتاهشما در زمینمکرراً مهارشوند،ناامیدی بایداغلب تجربهشود، اما درطول اعصارآینده باید بهطور کامل تحققیابند و بهگونهایشکوهمندبرآورده شوند.

6- مقصوداز جهان مرکزی

دامنۀفعالیتهایهاونای هفتمداره عظیماست. به طورکلی، آنها میتوانندبه صورت زیرینتوصیف شوند:

1-هاونایی.

2-بهشتی.

3-فرازگرا -متناهی —متعالی - غائیتکاملی.

فعالیتهایفوق متناهی بسیاریدر هاونای عصرکنونی جهان رخمیدهند کهدر بر گیرندۀتنوعات بیشمارابسونایتی وسایر فازهایذهنی و کارکردهایروحی هستند.ممکن است کهجهان مرکزی بهمقاصد بسیاریبه کار گرفتهشود که برایمن آشکار نشدهاست، چنان کهآن به طریقبیشمار کهفراتر از درکذهن آفرینشیافته است عملمیکند. بااین وجود، منتلاش میکنمنشان دهم که چگونهاین آفرینشکامل در خدمتنیازهای هفترسته ازموجوداتهوشمند جهاندر می‌آید وبه خشنودیآنها یاری میرساند.

1- پدرجهانی —اولین منبع ومرکز. خداوندپدر از کاملبودن آفرینشمرکزی امتنانپدرانۀ فوقالعادهایحس میکند.او از تجربۀاغنای مهر درسطوح نزدیک بهبرابر لذت میبرد.آفرینندۀکامل از پرستشمخلوق کامل بهگونهایالهی خشنوداست.

هاونابه سببدستاوردهایعالی به پدراحساس امتنانمیدهد. تحققکمال در هاوناتأخیر زمانی -مکانیِ اشتیاقابدی نسبت بهبسط بینهایترا جبران میسازد.

پدراز زیباییالهی متقابلهاونا لذت میبرد.دادن یک الگویکامل از توازنبدیع برای تمامیجهانهای درحال تکامل ذهنالهی را خشنودمیسازد.

پدرما جهان مرکزیرا با لذتکامل نظاره میکندزیرا آن یکآشکارسازیارزشمند ازواقعیت روحیبرای تمامیشخصیتهایجهان جهانهااست.

خدایجهانها برای هاوناو بهشت بهعنوان هستۀجاودانۀ نیروبرای تمامیبسط متعاقبجهانی در زمانو فضا احترام قائلاست.

پدرجاودانهآفرینش هاونارا به عنوانهدف ارزشمند ومجذوب کنندهبرای کاندیداهایفرازگرایزمان با رضایتبیپایاننظاره میکند،و این که نوههایانسانی فضاییاو به منزلابدی پدرآفرینندۀ خوددست مییابند.و خداوند ازجهان بهشت -هاونا بهعنوان منزلجاودانۀالوهیت وخانوادۀ الهیلذت میبرد.

2- پسرجاودان —دومین منبع ومرکز. برای پسرجاودانآفرینش عالیمرکزی گواهابدی تأثیرشراکتخانوادۀ الهی— پدر، پسر، وروح — می‌باشد. آنبنیان روحی ومادی برایاعتماد مطلقبه پدر جهانیاست.

هاونابه پسر جاودانیک بنیادتقریباًنامحدود برایتحقق پیوستهبسط یابندۀنیروی روحی میدهد.جهان مرکزیبرای پسرجاودان عرصهایرا فراهم نمودکه او بتواندبا ایمنی واطمینان روح وتکنیک خدمتاعطایی برایآموزش پسرانهمیار بهشتیشرا در آن بهنمایش گذارد.

هاونابنیان واقعیتبرای کنترلروحی - جاذبۀ پسرجاودان رویجهان جهانهااست. این جهاننسبت بهاشتیاق به پدرو مادر بودن،تولید مثلروحی، به پسر خشنودیمیدهد.

کراتهاونا وساکنان کاملآنها ایننمایش نخست وبرای ابدنهایی هستندکه پسر کلامپدر است. خودآگاهی پسر بهعنوان یک مکملنامتناهی پدربدین گونه به طورکامل برآوردهمیشود.

واین جهان فرصترا برای تحققکنش متقابلبرادریهمانند میانپدر جهانی و پسرجاودان فراهممیسازد، واین تشکیلدهندۀ گواهجاودانۀشخصیت بیکرانهر یک میباشد.

3- روحبیکران —سومین منبع ومرکز. جهانهاونا به روحبیکران دلیلعامل مشترک بودن،نمایندۀبیکران پدر -پسرِ یگانهشده را میدهد.در هاونا روحبیکران رضایتتوأم کارکرد بهعنوان یکفعالیت خلاقرا موجب میشود،ضمن این که ازرضایتهمزیستی مطلقبا ایندستاورد الهیبهرهمنداست.

روحبیکران درهاونا عرصهایپیدا نمود کهتوانستتوانمندی وخواست خدمت بهعنوان یک خادمبالقوۀبخشایش را درآن به نمایشگذارد. در اینآفرینش کاملروح برای ماجرایخدمت درجهانهایتکاملی تمریننمود.

اینآفرینش کاملبه روح بیکرانفرصت شرکت درمدیریت جهانبا هر دووالدین الهیرا داد —مدیریت یکجهان به عنواناولاد همکار -آفریننده، واز طریق آنآمادگی برایمدیریت مشترکجهانهای محلیبه عنوانهمکاران روحآفرینشگرِپسرانآفریننده.

کراتهاوناآزمایشگاهذهنیآفرینندگانذهن کیهانی وخادمان ذهن هرمخلوقی کهوجود دارد میباشند.ذهن در هر کرۀهاونا متفاوتاست و برای تمامیمخلوقاتهوشمند روحی ومادی به عنوانالگو به کارگرفته میشود.

اینکرات کاملبرای تمامیموجوداتی کهسرنوشتشانجامعۀ بهشتیاست مدارسفارغالتحصیلیذهنی هستند.آنها به روحفرصت فراوانبرای آزمایشتکنیک خدمتذهنی رویشخصیتهای امنو مشورتیدادند.

هاونابرای روحبیکرانجبرانی بهخاطر کار گستردهو فداکارانۀاو در جهانهایفضا است. هاوناخانۀ کامل وخلوتگاهیبرای خادمخستگیناپذیرزمان و فضااست.

4- ایزدمتعال — یگانگیتکاملیالوهیت تجربی.آفرینش هاونادلیل جاودانهو کامل واقعیتروحی ایزدمتعال است.این آفرینشکامل یکآشکارسازیطبیعت کامل ومتقارن روحیخداوند متعالپیش ازآغازهایترکیب نیرویی- شخصیتیِبازتابهایمتناهیالوهیتهایبهشت درجهانهایتجربی زمان وفضا است.

درهاوناپتانسیلهاینیرویی قادرمطلق با طبیعتروحی متعالیگانه شدهاند.این آفرینشمرکزی یک نمونۀیگانگی آینده- جاودانۀمتعال است.

هاونایک الگوی کاملپتانسیلجهانشمولمتعال است.این جهان یکتصویر پایانیافتۀ کمال آیندۀمتعال است وحاکی ازپتانسیل غائیاست.

هاونانهایتارزشهای روحیرا که به صورتمخلوقاتارادی زندۀبرخوردار ازکنترل خودِمتعالی و کاملوجود دارند بهنمایش میگذارد،ذهنی کهنهایتاً بهصورت برابر باروح وجوددارد، واقعیتو یگانگیهوشمندی با یکپتانسیلنامحدود.

5- پسرانهمترازآفریننده.هاونا زمینتعلیم و تربیتآموزشی است،جایی کهمیکائیلهایبهشت برایماجراهایمتعاقب خود درآفرینش جهانآماده میشوند.این آفرینشالهی و کاملالگویی برایهر پسرآفریننده است.او تلاش میکندتا جهان خودشسرانجام بهاین سطوح کمالبهشت - هاونادست یابد.

یکپسر آفرینندهاز مخلوقاتهاونا بهعنواناحتمالاتشخصیتی -الگویی برایفرزندانانسانی وموجودات روحی خودشاستفاده میکند.پسران نوعمیکائیل وسایر پسرانبهشت به بهشتو هاونا بهصورت فرجامالهیِ فرزندانزمان مینگرند.

پسرانآفریننده میدانندکه آفرینشمرکزی منبعواقعی آنکنترل فراگیرضروری جهاناست کهجهانهای محلیشانرا تثبیتنموده و یگانهمیسازد.آنها میدانندکه حضور شخصیِتأثیر پیوستهحاضرِ متعال وغائی در هاونااست.

هاوناو بهشت منبعنیروی خلاق یکپسر نوعمیکائیلهستند. دراینجاموجوداتیسکنی میگزینندکه در آفرینش جهانبا او همکاریمیکنند.ارواح مادرجهان،آفرینندگانمشترک جهانهایمحلی، از بهشتمیآیند.

پسرانبهشت بهآفرینش مرکزی بهعنوان منزلوالدین الهیخود — منزل خود —نگاه میکنند.آن مکانی کهاز بازگشت گاهبه گاه به آنلذت میبرند.

6- دخترانخادم همتراز.ارواح مادرجهان،آفرینندگانمشترکجهانهای محلی،آموزش پیششخصیشان درکرات هاونا رادر ارتباطنزدیک با ارواحمدارها محفوظمیدارند. درجهان مرکزیدختران روحیجهانهای محلیضمنفرمانبرداریاز خواست پدر،در روشهای همکاریبا پسران بهشتبه طور شایستهآموزش دادهشدند.

درکرات هاوناروح و دخترانروح برایتمامی گروههایموجوداتهوشمند روحی ومادیشانالگوهای ذهنیمییابند، واین جهانمرکزی درآینده سرنوشتآن مخلوقاتیاست که یک روحمادر جهانی بایک پسر همکارآفریننده بهطور مشترکبانی آن است.

مادرآفرینندۀجهانی بهشت وهاونا را بهصورت مکانمنشأ خود وخانۀ روح مادربیکران،منزلگاه حضورشخصیتی ذهنبیکران، به یادمیآورد.

ازاین جهانمرکزی همچنیناعطایامتیازات شخصیآفرینندگی کهیک خادم جهانیالهی به صورتمکمل یک پسرآفریننده درکار آفرینشمخلوقاتارادی زنده بهکار میبردآمد.

وسرانجام، چوناین ارواحدخترِ روحمادر بیکراناحتمالاًهرگز به منزلبهشتی خود بازنمیگردند،از پدیدۀبازتاب جهانیکه به ایزدمتعال درهاونا مربوطاست و درمجستان دربهشت شخصیتیافته است بسیارخشنود میشوند.

7- انسانهایتکاملیپویندۀ دورانفراز. هاونا منزلشخصیت الگوییهر نوع انسانو منزل تمامیشخصیتهای فوقبشری همیارانسان که بومیآفرینشهایزمان نیستندمیباشد.

اینکرات انگیزۀتمامیمحرکهای بشریرا به سویدستیابی بهارزشهایحقیقی روحی دربالاترینسطوح قابلتصور واقعیتفراهم میکنند.هاونا هدفآموزشی پیشبهشتی هرانسانفرازگرا میباشد.در اینجاانسانها بهالوهیت پیشبهشتی — ایزدمتعال — دست مییابند.هاونا دربرابر هرمخلوق ارادیبه عنواندروازۀ بهشت ونیل به خداوندقرار دارد.

بهشتمنزل است، وهاوناآموزشگاه وزمین بازی پایاندهندگان است.و هر انسانخداشناس آرزودارد یک پایاندهنده شود.

جهانمرکزی نه تنهاسرنوشت تثبیتشدۀ انسان است،بلکه همچنینمکان شروعدورانزندگانی جاودانۀپایاندهندگان است،چنان که آنهادر آینده درماجرای آشکارنشده و جهانیدر تجربۀاکتشافبیکرانی پدرجهانی به آنخواهندپرداخت.

هاونابدون چون چرابا اهمیتابسونایت بهکارکرد ادامهخواهد داد،حتی در اعصارآیندۀ جهان کهممکن است شاهدتلاش رهنوردانفضا براییافتن خداونددر سطوح فوق متناهیباشد. هاونااز ظرفیت خدمتبه عنوان جهانآموزشی برایموجوداتابسونایتبرخوردار میباشد.هنگامی که هفتابرجهان برایفارغالتحصیلانمدارس ابتداییفضای بیرونیبه عنوان یکمدرسۀ متوسطهعمل میکنندهاونااحتمالاًمدرسۀ پایانیخواهد بود. وما بر اینعقیدهایمکهپتانسیلهایهاونایجاودانه بهراستی نامحدودند،و این که جهانمرکزی برایخدمت به عنوانیک جهانآموزشی تجربیبرای تمامیانواعموجوداتآفریده شدۀگذشته، حال،یا آینده ازظرفیتجاودانهبرخوردار است.

[ارائهشده توسط یککامل کنندۀخرد که توسطقدمای ایامهادر یوورسامأموریتیافته تا بدینگونه عمل کند.]

Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved