Kapitola 14 Střední a Božský vesmír

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 14

Střední a Božský vesmír

14:0.1 (152.1) Dokonalý a božský vesmír se rozkládá ve středu všeho tvoření; je to věčné jádro, kolem kterého se otáčejí obrovská tvoření času a prostoru. Ráj je gigantický střední Ostrov absolutní stability, který nehybně spočívá v samém srdci velkolepého věčného vesmíru. Toto centrální planetární uskupení se nazývá Havona a je velmi daleko od lokálního vesmíru Nebadon. Havona má nesmírně obrovské rozměry a téměř neuvěřitelnou hmotnost a skládá se z jedné miliardy sfér nepředstavitelné krásy a oslňující nádhery, ale opravdový význam tohoto velmi rozsáhlého tvoření je skutečně nad možnostmi chápání lidské mysli.

14:0.2 (152.2) Havona je jediným ustáleným, dokonalým a ukončeným seskupením světů. Toto je bezvýhradně vytvořený a dokonalý vesmír; není to evoluční proces. Toto je věčné jádro dokonalosti, kolem kterého víří nekonečná procesí vesmírů, která jsou součástí fantastického evolučního experimentu, odvážného dobrodružství Božích Synů Tvořitelů, kteří se snaží okopírovat v čase a rozmnožit v prostoru modelový vesmír, ideál kompletnosti, nejvyšší konečnosti, vrcholné reality a věčné dokonalosti.

1. Systém Ráj-Havona

14:1.1 (152.3) Od okraje Ráje k vnitřním hranicím sedmi supervesmírů existuje těchto následujících sedm podmínek a pohybů prostoru:

14:1.2 (152.4) 1. Nehybné zóny středního prostoru, dotýkající se Ráje.

14:1.3 (152.5) 2. Tři okruhy Ráje, otáčející se ve směru hodinových ručiček a sedm okruhů Havony.

14:1.4 (152.6) 3. Částečně nehybná prostorová zóna, oddělující okruhy Havony od černých gravitačních těles středního vesmíru.

14:1.5 (152.7) 4. Vnitřní pásmo černých gravitačních těles, pohybujících se proti směru hodinových ručiček.

14:1.6 (152.8) 5. Druhá unikátní prostorová zóna, rozdělující dvě prostorové dráhy černých gravitačních těles.

14:1.7 (152.9) 6. Vnější pásmo černých gravitačních těles, otáčejících se okolo Ráje ve směru hodinových ručiček.

14:1.8 (152.10) 7. Třetí prostorová zóna—částečně nehybná zóna—oddělující vnější pásmo černých gravitačních těles od nejvnitřnějších okruhů sedmi supervesmírů.

14:1.9 (152.11) Miliarda světů Havony je organizována v sedmi soustředných okruzích, které bezprostředně obklopují tři okruhy družic Ráje. Více, než třicet pět milionů světů se nachází v nejvnitřnějším okruhu Havony a přes dvě stě čtyřicet pět milionů světů ve vnějším okruhu, přičemž jejich počet se úměrně mění. Každý okruh je jiný, ale všechny jsou v dokonalé harmonii a jsou znamenitě organizované. Každý z nich je prostoupen osobitým zástupcem Nekonečného Ducha, jedním ze sedmi Duchů Okruhů. Kromě jiných činností, tento neosobní Duch koordinuje řízení nebeských záležitostí celého okruhu.

14:1.10 (153.1) Planetární okruhy Havony se nepřekrývají; jejich světy následují jeden druhého v uspořádaném lineárním procesí. Střední vesmír se otáčí kolem nehybného Ostrova Ráj v jedné gigantické rovině, skládající se z deseti soustředných stabilizovaných útvarů—tří okruhů Rajských sfér a sedmi okruhů, zahrnující světy Havony. Z fyzického pohledu jsou okruhy Havony a Ráje všechny jeden celek a stejný systém; jejich rozlišení existuje pouze mezi funkčním a administrativním zaměřením.

14:1.11 (153.2) Čas se v Ráji nesleduje; posloupnost po sobě jdoucích událostí je vrozena v pojetí těch, kteří mají svůj původ na středním Ostrově. Čas je ale důležitý pro okruhy Havony a pro početné bytosti nebeského i pozemského původu, které se na okruzích zdržují. Každý svět Havony má svůj vlastní lokální čas, stanovený svým okruhem. Všechny světy v daném okruhu mají stejně dlouhý rok, protože se rovnoměrně otáčejí okolo Ráje a délka trvání těchto planetárních roků se snižuje od nejvzdálenějšího okruhu k nejvnitřnějšímu.

14:1.12 (153.3) Kromě okruhového času Havony, existuje standardní den systému Ráj-Havona a jiná časová určení, která jsou stanovena a vydávána ze sedmi Rajských družic Nekonečného Ducha. Standardní den systému Ráj-Havona je odvozen od doby, kterou potřebují planetární příbytky prvního, nebo vnitřního okruhu Havony pro vykonání jednoho otočení okolo Ostrova Ráje; a třebaže jejich rychlost je obrovská, kvůli jejich poloze mezi černými gravitačními tělesy a gigantickým Rájem, je zapotřebí téměř jednoho tisíce let, aby tyto sféry vykonaly svůj okruh. Vy jste nevědomky četli pravdu, kdy vaše oči spočinuly na prohlášení: „Tisíc let je jako den před Bohem, jako stráž v noci.“ Jeden den systému Ráj-Havona je pouze o sedm minut, tři a jednu osminu vteřiny kratší, než jeden tisíc let současného kalendářního roku Urantie.

14:1.13 (153.4) Tento den systému Ráj-Havona je standardní časovou mírou pro sedm supervesmírů, i když každý z nich si udržuje svůj vlastní interní standardní čas.

14:1.14 (153.5) Na okrajích tohoto rozsáhlého středního vesmíru, ve velké vzdálenosti za sedmým pásmem světů Havony, se otáčí neuvěřitelně velké množství obrovských černých gravitačních těles. V mnoha aspektech se tyto obrovité černé masy vůbec nepodobají jiným vesmírným tělesům; dokonce se výrazně liší i tvarem. Tato černá gravitační tělesa neodrážejí světlo a ani ho nepohlcují; nereagují na světlo fyzické energie a obklopují a zakrývají Havonu tak dokonale, jako by ji ukrývaly před pohledem i z těch blízkých obydlených vesmírů časoprostoru.

14:1.15 (153.6) Rozlehlé pásmo černých gravitačních těles je rozděleno do dvou rovnoměrných eliptických okruhů unikátním proniknutím prostoru. Vnitřní pásmo se otáčí proti směru hodinových ručiček; vnější se otáčí ve směru hodinových ručiček. Tyto protichůdné směry otáčení, ve spojení s mimořádnou hmotností černých těles, vyrovnávají gravitační vlny Havony tak, že učinily střední vesmír fyzicky vyváženým a dokonale stabilizovaným světem.

14:1.16 (153.7) Vnitřní procesí černých gravitačních těles je uspořádáno do tubulárního tvaru a skládá se ze tří kruhových uskupení. Příčný řez tímto okruhem by ukázal tři soustředné kruhy přibližně stejné hutnosti. Vnější okruh černých těles je uspořádán svisle a je tisíckrát vyšší než vnitřní okruh. Vertikální průměr vnějšího okruhu je padesáti tisíckrát větší než horizontální průměr.

14:1.17 (154.1) Rozdělující prostor, který existuje mezi těmito dvěma okruhy gravitačních těles je unikátní v tom smyslu, že nic podobného není možno nalézt jinde v celém rozsáhlém vesmíru. Tato zóna se vyznačuje enormními vlnitými pohyby od shora dolů a je prostoupena kolosálními energetickými aktivitami neznámého druhu.

14:1.18 (154.2) Podle našeho názoru, budoucí evoluce vnějších úrovní prostoru se nebude vůbec vyznačovat černými gravitačními tělesy; my považujeme tato protichůdná procesí obrovských vyrovnávajících gravitačních těles za ojedinělá v celém hlavním vesmíru.

2. Struktura Havony

14:2.1 (154.3) Duchovní bytosti nebydlí v mlhovinovém prostoru; ony neobývají éterické světy; ony sídlí na skutečných sférách materiální podstaty, na stejných světech, na kterých žijí smrtelníci. Světy Havony jsou skutečné a opravdové, ačkoliv jejich základní hmota se liší od materiálního uspořádání planet sedmi supervesmírů.

14:2.2 (154.4) Fyzické prostředí Havony představuje druh energetického uspořádání, které se radikálně liší od všech běžných energetických systémů v evolučních vesmírech prostoru. Energie Havony jsou trojdílné; supervesmírné útvary energie-hmoty obsahují dvojdílný energický náboj, i když jedna forma energie existuje v negativních a pozitivních fázích. Tvoření středního vesmíru je trojdílné (Trojice); tvoření lokálního vesmíru (přímo) je dvojité, Synem Tvořitelem a Tvořivého Ducha.

14:2.3 (154.5) Materiál Havony je složen přesně z jednoho tisíce základních chemických prvků a rovnoměrně působících sedmi forem energií Havony. Každá z těchto základních energií projevuje sedm podněcujících fází, takže bytosti narozené v Havoně reagují na čtyřicet devět rozličných smyslových podnětů. Jinými slovy, posuzováno z čistě fyzického hlediska, rodilí obyvatelé středního vesmíru mají čtyřicet devět specifických typů smyslového vnímání. Morontiálních smyslů je sedmdesát a počet smyslů vyšších duchovních řádů se liší podle rozdílných typů bytostí, od sedmdesáti do dvě stě jedna.

14:2.4 (154.6) Žádná fyzická bytost středního vesmíru by nebyla viditelná obyvateli Urantie. Rovněž žádný fyzický podnět těchto vzdálených světů by nevzbudil reakci ve vašich primitivních smyslových orgánech. Kdyby se mohl smrtelník Urantie přepravit do Havony, byl by tam hluchý, slepý a úplně by postrádal všechny ostatní smyslové vjemy; mohl by tam fungovat jen jako omezená bytost, uvědomující si pouze sebe sama, zbavena všech podnětů okolního prostředí a všech reakcí na něj.

14:2.5 (154.7) Ve středním vesmíru se vyskytuje velký počet fyzických jevů a duchovních reakcí, které jsou nepoznané na světech jako je Urantia. Základní uspořádání trojitého tvoření je zcela odlišné od dvojitého uspořádání vytvořených vesmírů času a prostoru.

14:2.6 (154.8) Všechny přírodní zákony jsou koordinovány na úplně jiných základech, než ve dvouenergetických systémech evolučních tvoření. Celý střední vesmír je organizovaný podle trojitého systému dokonalého a harmonického řízení. V celém systému Ráj-Havona je udržována dokonalá rovnováha mezi všemi kosmickými realitami a všemi duchovními silami. Ráj, s jeho absolutním sevřením materiálního tvoření, dokonale reguluje a upravuje fyzické energie tohoto středního vesmíru; Věčný Syn, v rámci svého všezahrnujícího duchovního sevření, udržuje s nejvyšší dokonalostí duchovní stav všech, kteří obývají Havonu. V Ráji není nic experimentálního a systém Ráj-Havona je útvarem tvořivé dokonalosti.

14:2.7 (155.1) Univerzální duchovní gravitace Věčného Syna je neobyčejně aktivní v celém středním vesmíru. Všechny duchovní hodnoty a duchovní osobnosti jsou nepřetržitě přitahovány ke středu, k příbytku Bohů. Toto pobízení k Bohu je silné a neodvratitelné. Touha dosáhnout Boha je silnější ve středním vesmíru, ne protože duchovní gravitace je tady silnější, než ve vzdálených vesmírech, ale protože ty bytosti, které dosáhly Havonu jsou mnohem více oduševnělé a tudíž více reagují na neustálou univerzální přitažlivost duchovní gravitace Věčného Syna.

14:2.8 (155.2) Podobným způsobem Nekonečný Duch přitahuje k Ráji všechny intelektuální hodnoty. V celém středním vesmíru intelektuální přitažlivost Nekonečného Ducha působí ve spojení s duchovní gravitací Věčného Syna a spolu vytvářejí společné pobízení vzestupných duší k nalezení Boha, dosažení Božstva, dospění do Ráje a poznání Otce.

14:2.9 (155.3) Havona je duchovně dokonalý a fyzicky ustálený vesmír. Řízení středního vesmíru a jeho vyrovnaná stabilita se jeví dokonalými. Všechno fyzické nebo duchovní je dokonale předvídatelné, ale fenomén mysli a vůle osobnosti nejsou. My se domníváme, že výskyt hříchu není možný, ale naše uvažování je založeno na skutečnosti, že rodilí tvorové Havony, mající svobodnou vůli, se nikdy neprovinili porušením vůle Božstva. Po celou věčnost jsou tyto nebeské bytosti důsledně loajální Věčně Věčným. Hřích se rovněž neobjevil v žádném tvorovi, který vstoupil do Havony jako poutník. V Havoně se nikdy nestal případ nesprávného chování tvora jakékoliv skupiny osobností, vytvořených ve středním vesmíru, nebo tady přijatých. Tak dokonalé a tak božské jsou metody a prostředky výběru ve vesmíru času, že nikdy v historii Havony se nestal omyl; nikdy se neudělala ani jedna chyba; ani jedna vzestupná duše nebyla přijata do středního vesmíru předčasně.

3. Světy Havony

14:3.1 (155.4) Pokud se jedná o vládní systém Havony, tak žádný není. Havona je tak výjimečně dokonalá, že nepotřebuje žádný intelektuální vládní systém. Nejsou tam řádně ustanovené soudy, ani tam nejsou zákonodárná shromáždění; Havona potřebuje pouze správní vedení. Tady je možno vidět nejvyšší ideály opravdové samosprávy.

14:3.2 (155.5) Takové dokonalé a téměř dokonalé inteligentní bytosti nepotřebují vládu. Ony se nemusejí řídit, protože jsou bytosti s vrozenou dokonalostí, zpestřenou evolučními tvory, kteří již dávno prošli podrobným přezkoumáním nejvyšších tribunálů supervesmírů.

14:3.3 (155.6) Správní vedení Havony není automatické, ale je úžasně dokonalé a božsky účinné. Je zejména planetární a je svěřeno rezidentnímu Věčně Věčnému, každá sféra Havony je spravována jednou z těchto osobností, mající původ v Trojici. Věčně Věční nejsou tvořitelé, ale jsou dokonalými administrátory. Vyučují s nejvyšší odborností a vedou svoje planetární děti s dokonalou moudrostí, která hraničí s absolutností.

14:3.4 (156.1) Miliarda sfér středního vesmíru vytváří vzdělávací světy pro vyšší osobnosti, mající původ v Ráji a Havoně a dále slouží jako místo pro závěrečné přezkoušení vzestupných tvorů z evolučních světů času. Při uskutečňování velkého plánu Vesmírného Otce pro vzestup tvorů, poutníci času jsou dopraveni na přijímací světy vnějšího, neboli sedmého okruhu a po absolvování dalšího vyššího vzdělávání a získání větších zkušeností, pokračují postupně směrem do středu, z planety na planetu a z okruhu na okruh, až nakonec dosáhnou Božskosti a získají trvalý pobyt v Ráji.

14:3.5 (156.2) Ačkoli sféry sedmi okruhů jsou udržovány v celé své nebeské nádheře, v současné době je pro činnost na podporu Otcova univerzálního plánu vzestupu smrtelníků využíváno pouze asi jedno procento z celé planetární kapacity. Asi jedna desetina jednoho procenta plochy těchto velmi rozsáhlých světů je zasvěcena životu a činnostem Sboru Konečnosti, bytostí, které jsou trvale ustálené ve světle a životě a které často pobývají a slouží na světech Havony. Tyto zvelebené bytosti mají svoje osobní bydliště v Ráji.

14:3.6 (156.3) Planetární struktury sfér Havony se vůbec nepodobají strukturám evolučních světů a systémů prostoru. Nikde jinde v celém velkém vesmíru tak obrovské sféry nejsou vhodné k použití pro obyvatelné světy. Trojitá fyzická struktura, ve spojení s vyrovnávajícím účinkem gigantických černých gravitačních těles, umožňuje dokonale rovnoměrně rozdělovat fyzické síly a obdivuhodně vyrovnávat různé přitažlivé síly tohoto kolosálního tvoření. Při organizování materiálních funkcí a duchovních činností těchto obrovských světů je také použita antigravitace.

14:3.7 (156.4) Architektura, osvětlení a vyhřívání, tak , jako biologická a umělecká výzdoba sfér Havony jsou zcela mimo i těch nejvzdálenějších lidských představ. Nemůže vám toho být řečeno hodně o Havoně; abyste porozuměli její kráse a nádheře, musíte ji vidět. Ale na těchto dokonalých světech jsou opravdové řeky a jezera.

14:3.8 (156.5) Tyto světy jsou ideálně vybaveny pro duchovní život; jsou vhodně upraveny za účelem poskytnutí útočiště četným řádům různorodých bytostí, které působí ve středním vesmíru. Velké množství aktivit probíhá na těchto nádherných světech, které jsou velmi vzdáleny lidskému chápání.

4. Tvorové ve Středním Vesmíru

14:4.1 (156.6) Na světech Havony je sedm základních forem živých bytostí a tvorů a každá z těchto základních forem existuje ve třech rozdílných stadiích. Každé z těchto tří stadií je rozděleno do sedmdesáti velkých skupin a každá velká skupina se skládá z jednoho tisíce malých skupin, které mají ještě další podskupiny a tak dále. Tyto základní skupiny života je možno klasifikovat následovně:

14:4.2 (156.7) 1. Materiální.

14:4.3 (156.8) 2. Morontiální.

14:4.4 (156.9) 3. Duchovní.

14:4.5 (156.10) 4. Absonitní.

14:4.6 (156.11) 5. Konečné.

14:4.7 (156.12) 6. Koabsolutní.

14:4.8 (156.13) 7. Absolutní.

14:4.9 (157.1) Stárnutí a smrt nejsou součástí životního cyklu na světech Havony. Ve středním vesmíru nižší tvorové podstupují materiální přeměnu. Jejich tvar a projev se změní, ale nepodléhají procesu rozkládání a buněčné smrti.

14:4.10 (157.2) Všichni rodilí v Havoně jsou potomci Rajské Trojice. Oni nemají rodiče-tvory a nerozmnožují se. My nemůžeme popsat proces tvoření těchto obyvatel středního vesmíru—bytostí, které nikdy nebyly stvořeny. Celý příběh o stvoření Havony je pokus stanovit v časoprostoru fakt věčnosti, který nemá žádný vztah k času nebo prostoru v tom smyslu, v jakém by to chápal smrtelný člověk. Ale my musíme připustit, že lidská filozofie se příliš nemýlí v otázce vzniku; dokonce osobnosti, velmi vysoko nad lidskou úrovní, potřebují pojem „začátek.“ Nicméně, systém Ráj-Havona je věčný.

14:4.11 (157.3) Původní obyvatelé Havony žijí na miliardě sfér středního vesmíru ve stejném smyslu, jako ostatní kategorie obyvatel pobývající na příslušných sférách svého narození. Tak, jako materiální druh synů Božích provozuje materiální, intelektuální a duchovní systémy miliardy lokálních soustav v supervesmíru, tak rovněž, v širším smyslu, původní obyvatelé Havony žijí a pracují na miliardě světů středního vesmíru. Snad můžete považovat tyto obyvatele Havony za materiální tvory v tom smyslu, že slovo „materiální“ bude zahrnovat fyzické reality božského vesmíru.

14:4.12 (157.4) Život na Havoně je původní a má svůj vlastní význam. Obyvatelé Havony slouží mnoha způsoby sestupným synům Ráje a vzestupným tvorům supervesmíru; ale oni také žijí životy, které jsou unikátní ve středním vesmíru a jejich relativní význam vůbec nesouvisí s Rájem, nebo supervesmíry.

14:4.13 (157.5) Tak, jako úcta věřících synů evolučních světů pomáhá naplňovat lásku Vesmírného Otce, tak povznášející obdiv tvorů Havony naplňuje dokonalé ideály božské krásy a pravdy. Tak, jako se smrtelný člověk snaží plnit vůli Boží, tyto bytosti středního vesmíru žijí, aby uskutečňovaly ideály Rajské Trojice. Ve své pravé podstatě jsou Boží vůlí. Boží laskavost vzbuzuje radost u člověka, božská krása rozjásává původní obyvatele Havony; a jak vy, tak i oni, se těšíte z blahodárné svobody, přicházející ze živé pravdy.

14:4.14 (157.6) Obyvatelé Havony mají možnost si sami zvolit jak přítomnost, tak i budoucnost neodhalených osudů. Původní obyvatelé středního vesmíru procházejí zvláštním vývojem, který se netýká ani Ráje, ani pronikání do supervesmírů. Tento vývoj k vyššímu statusu Havony je možno popsat následovně:

14:4.15 (157.7) 1. Empirický vývoj vně—z prvního na sedmý okruh.

14:4.16 (157.8) 2. Vývoj dovnitř—ze sedmého okruhu na první.

14:4.17 (157.9) 3. Vnitrookruhový vývoj—vyvíjení se v rozsahu světů daného okruhu.

14:4.18 (157.10) Kromě původních obyvatel Havony, ve středním vesmíru žije mnoho typů modelových bytostí pro různé vesmírné skupiny—poradce, správce a učitele, které jsou stejného typu a tak zůstanou po celou dobu tvoření. Všechny bytosti ve všech vesmírech jsou vytvořeny podle určitého jednoho druhu modelového tvora, žijícího na jednom z miliardy světů Havony. Dokonce cíl a ideály existence tvora smrtelníků času mají svůj model na vnějších okruzích těchto nebeských sfér.

14:4.19 (157.11) Krom toho jsou zde bytosti, které dosáhly Vesmírného Otce a které mají právo odcházet a přicházet a které jsou čas od času pověřovány významnými posláními pro službu ve vesmírech. A na každém světě Havony je možno potkat kandidáty na dosažení Otce, kteří fyzicky dosáhli středního vesmíru, ale ještě nedosáhli takovou úroveň duševního vývoje, který by jim umožnil požadovat trvalý pobyt v Ráji.

14:4.20 (158.1) Nekonečný Duch je zastoupen na světech Havony značným počtem osobností, dobrotivých a povznesených bytostí, které detailně řídí složité intelektuální a duchovní záležitosti středního vesmíru. Tady, na těchto světech božské dokonalosti tyto bytosti vykonávají práci, která je vlastní a přirozená při řízení tohoto obrovského tvoření a kromě této činnosti, provádějí celou řadu dalších úkolů, spojených s vyučováním, přípravou a pomocí velkému množství vzestupných tvorů, kteří vystoupili na vrchol dokonalosti z temných světů prostoru.

14:4.21 (158.2) Existuje mnoho dalších skupin bytostí, mající svůj původ v systému Ráj-Havona, které nejsou žádným způsobem přímo zapojeny do vzestupného programu pro dosažení dokonalosti tvorů; proto nejsou zahrnuty do přehledu osobností, které jsou představeny smrtelným rasám. Pouze významnější skupiny nadlidských bytostí a těch řádů, přímo spojených s vaší zkušeností věčného života, jsou vám v tomto dokumentu představeny.

14:4.22 (158.3) Havona oplývá životem, ve kterém jsou zapojeny všechny stupně inteligentních bytostí, které tam usilují o postup z nižších okruhů na vyšší a dosáhly takto vyšších úrovní božskosti a rozšířily poznání nejvyšších významů, konečných hodnot a absolutní reality.

5. Život v Havoně

14:5.1 (158.4) Na Urantii vy projdete krátkou a intenzivní zkouškou během vašeho počátečního života v podmínkách materiální existence. Ve vesmírných sídlech a pak dál, přes vaši soustavu, souhvězdí a lokální vesmír, budete procházet morontiálními fázemi vzestupu. Na vzdělávacích světech supervesmíru projdete opravdovými duchovními stádii vývoje a jste připraveni pro konečný přesun do Havony. Na sedmi okruzích Havony dosáhnete nové úrovně intelektuální, duchovní a empirické. A na každém světě těchto okruhů je nezbytné vykonat určitý úkol.

14:5.2 (158.5) Život na těchto božských světech středního vesmíru je tak bohatý a čilý, tak úplný a naplněný, že zcela přesahuje lidskou představivost všeho, co by stvořená bytost mohla prožít. Sociální a hospodářské aktivity tohoto věčného tvoření jsou naprosto odlišné od činností materiálních tvorů, žijících na evolučních světech jako je Urantia. Dokonce způsob myšlení Havony je jiný, než je myšlenkový proces na Urantii.

14:5.3 (158.6) Normy života středního vesmíru jsou vhodně uzpůsobilé vrozené přirozenosti; pravidla chování nejsou přikazující. V každém požadavku Havony je sdělen smysl pro poctivost a zákon spravedlnosti. A tyto dva sloučené faktory by na Urantii byly nazývány čestností. Když dospějete do Havony, budete se přirozeně radovat z dělání věcí tím způsobem, jak se dělat mají.

14:5.4 (158.7) Když inteligentní bytosti dospějí poprvé do středního vesmíru, jsou přijaty a ubytovány na zkušebním světě sedmého okruhu Havony. Jakmile noví příchozí udělají duchovní pokroky a poznají a pochopí individualitu Hlavního Ducha jejich supervemíru, jsou přemístěni na šestý okruh. (Právě odtud, podle uspořádání systému středního vesmíru, dostaly okruhy vývoje lidské mysli svá označení. Když vzestupní tvorové dosáhli uskutečnění Svrchovanosti a jsou tímto připraveni na cestu k Božstvům, jsou přepraveni na pátý okruh; a po dosažení Nekonečného Ducha jsou přemístěni na čtvrtý okruh. Po dosažení Věčného Syna jsou přesunuti na třetí a když poznají Vesmírného Otce, odejdou pobývat na druhý okruh světů, kde se dobře obeznámí s obyvateli Ráje. Příchod na první okruh Havony znamená, že kandidáti času jsou přijati do služby v Ráji. Na vnitřním okruhu postupného dosažení duchovnosti budou pobývat po neurčitou dobu, podle délky a povahy jejich vzestupné cesty. Z tohoto vnitřního okruhu vzestupní poutníci přejdou do obydlí ve středu Ráje a jsou přijati do Sboru Konečnosti.

14:5.5 (159.1) V průběhu vašeho pobytu v Havoně v postavení vzestupného poutníka vám bude dovoleno navštěvovat volně světy okruhů vašeho určení. Bude vám také dovoleno vrátit se zpět na planety těch okruhů, přes které jste předtím prošli. A toto všechno mohou dělat ti, kteří pobývají na okruzích Havony, bez nutnosti použití služeb supernafimů. Poutníci času jsou sami schopni vydat se na cestu do „dosaženého“ prostoru, ale aby překonali „nedosažený“ prostor, musí spoléhat na stanovený způsob přepravy; poutník nemůže opustit Havonu, ani nemůže odejít z okruhu, na kterém je přidělen, bez pomoci přepravních supernafimů.

14:5.6 (159.2) Toto obrovské střední tvoření nabízí posilující originalitu. Mimo fyzického složení hmoty a základního uspořádání hlavních řádů inteligentních bytostí a jiných živých věcí, není již vůbec nic, co by světy Havony měly společného. Každá z těchto planet je originální, unikátní a výjimečně utvořena; každá planeta je nesrovnatelné, skvostné a dokonalé dílo. A tato pestrost individuality se vztahuje ke všem rysům fyzickým, intelektuálním a duchovním aspektů planetární existence. Každá z této miliardy dokonalých sfér byla vybudována a ozdobena podle plánů rezidentního Věčně Věčného. A to je právě proč nejsou ani dvě stejné.

14:5.7 (159.3) Z vašeho života nezmizí posilující pocit z poznávání a podněcující zvídavost, dokud neprojdete posledními okruhy Havony a nenavštívíte poslední světy Havony. A potom podněcující impuls věčnosti nahradí svého předchůdce— podněcující kouzlo času.

14:5.8 (159.4) Jednotvárnost svědčí o nevyzrálosti tvořivé představivosti a nepoužívání intelektuálního spojení s duchovním darem. Až vzestupný smrtelník začíná prozkoumávat nebeské světy, to již dosáhl emoční, intelektuální a sociální, jestliže ne duchovní, zralosti.

14:5.9 (159.5) Nejenom, že na vás čekají netušené změny, kterým budete čelit při vašem postupu z okruhu na okruh v Havoně, ale váš údiv bude nevýslovný, když budete postupovat z planety na planetu v rámci jednoho okruhu. Každý z této miliardy vzdělávacích světů je opravdovou univerzitou překvapení. Nepřetržitý úžas a nekončící údiv jsou zkušeností těch, kteří procházejí těmito okruhy a cestují po těchto gigantických sférách. Jednotvárnost není součást života v Havoně.

14:5.10 (159.6) Milovat poznání, zvídavost a obava z jednotvárnosti—tyto rysy vrozené v evoluční lidské podstatě—tam nebyly dány jenom proto, aby vás obtěžovaly a sužovaly během vašeho krátkého pobytu na zemi, ale spíše proto, aby vám naznačily, že smrt je pouze začátek nekonečného života poznávání, života neustálého očekávání, věčné cesty objevování.

14:5.11 (160.1) Zvídavost—duch zkoumání, touha objevovat, zaujetí pro bádání—je součástí vrozeného a božského obdarování evolučních tvorů prostoru. Tyto přirozené impulsy vám nebyly dány jenom proto, aby byly zmařeny a potlačeny. Je pravdou, že tyto ctižádostivé podněty musí být často umírněny během vašeho krátkého života na zemi a často se musí prožívat zklamání, ale budou plně realizovány a vrchovatě uspokojeny v průběhu budoucích dlouhých epoch.

6. Účel Středního Vesmíru

14:6.1 (160.2) Rozsah aktivit sedmi-okruhové Havony je závratný. Obecně, tyto činnosti mohou být popsány následovně:

14:6.2 (160.3) 1. Související s Havonou.

14:6.3 (160.4) 2. Související s Rájem.

14:6.4 (160.5) 3. Související s vzestupem konečných bytostí a evolucí Nejvyššího-Konečného.

14:6.5 (160.6) V průběhu současné vesmírné epochy probíhá v Havoně mnoho nadkonečných činností, zahrnujících nevyslovitelnou pestrost absonitních a jiných fází mysli a duchovních funkcí. Je pravděpodobné, že střední vesmír slouží mnoha účelům, které mně nebyly odhaleny, protože funguje nesčetnými způsoby, které jsou nad rámec chápání stvořené mysli. Nicméně, já se pokusím vylíčit jak toto dokonalé tvoření slouží potřebám a přispívá ke spokojenosti sedmi řádům vesmírné inteligence:

14:6.6 (160.7) 1. Vesmírný Otec—Prvotní Zdroj a Střed. Bůh-Otec čerpá nejvyšší rodičovské uspokojení z dokonalosti středního tvoření. On prožívá radost z naplněné lásky na téměř rovnocenných úrovních. Dokonalý Tvořitel je božsky potěšen úctou dokonalého tvora.

14:6.7 (160.8) Havona poskytuje Otci uspokojení z nejvyššího dosažení. Dosažení dokonalosti v Havoně kompenzuje časoprostorové prodlení věčného impulsu nekonečného rozpínání.

14:6.8 (160.9) Otec má radost z proměnlivé božské krásy Havony. Takto uspokojená božská mysl poskytuje dokonalý model výjimečné harmonie všem vyvíjejícím se vesmírům.

14:6.9 (160.10) Náš Otec se dívá na střední vesmír s naprostým potěšením, protože je to důstojné odhalení duchovní reality všem osobnostem ve vesmíru vesmírů.

14:6.10 (160.11) Bůh vesmírů blahodárně podporuje Havonu a Ráj jako věčné jádro síly pro veškeré následné rozpínání v časoprostoru.

14:6.11 (160.12) S nekončícím uspokojením se dívá Věčný Otec na tvoření Havony jako na důstojný a lákavý cíl pro vzestupné kandidáty času, jeho smrtelných vnoučat prostoru, spějících k věčnému příbytku svého Tvořitele-Otce. A Bůh nachází potěšení ve vesmíru Ráj-Havona jako věčném domově Božstva božské rodiny.

14:6.12 (160.13) 2. Věčný Syn—Druhý Zdroj a Střed. Věčnému Synovi poskytuje nádherné střední tvoření věčný důkaz účinnosti společenství božské rodiny—Otce, Syna a Ducha. Je to duchovní a materiální základ pro absolutní důvěru ve Vesmírného Otce.

14:6.13 (160.14) Havona poskytuje Věčnému Synovi téměř neomezenou základnu pro stále se rozpínající uskutečňování duchovní síly. Střední vesmír dává Věčnému Synovi prostor, ve kterém může bezpečně a spolehlivě demonstrovat ducha a metodu poskytování podpory pro vzdělanost svých přidružených Rajských Synů.

14:6.14 (161.1) Havona je skutečným základem, umožňující Věčnému Synovi řízení duchovní gravitace vesmíru vesmírů. Tento vesmír poskytuje Synovi uspokojení rodičovské potřeby, duchovní rozmnožování.

14:6.15 (161.2) Světy Havony a jejich dokonalí obyvatelé jsou prvním a navždy konečným důkazem, že Syn je Slovo Otce. Tímto je Synovo vědomí, jako nekonečný doplněk Otce, dokonale uspokojeno.

14:6.16 (161.3) A tento vesmír poskytuje příležitost pro realizování vzájemně rovnocenného bratrství mezi Vesmírným Otcem a Věčným Synem, což vytváří trvalý důkaz nekonečnosti osobnosti každého z nich.

14:6.17 (161.4) 3. Nekonečný Duch—Třetí Zdroj a Střed. Havona poskytuje Nekonečnému Duchu důkaz, že on je Společným Činitelem, nekonečným představitelem sjednoceného Otce-Syna. Nekonečný Duch čerpá v Havoně sloučené uspokojení z působení tvořivé činnosti a uspokojení z absolutní koexistence s tímto božským tvořením.

14:6.18 (161.5) V Havoně našel Nekonečný Duch prostor, ve kterém mohl demonstrovat schopnost a ochotu sloužit jako potenciální pečovatel soucitu. V tomto dokonalém tvoření se Nekonečný Duch připravoval na dráhu pečovatele v evolučních vesmírech.

14:6.19 (161.6) Toto dokonalé tvoření poskytlo Nekonečnému Duchu příležitost podílet se na řízení vesmíru s oběma božskými rodiči—jako jejich potomek a rovnocenný Tvořitel řídit jeden z vesmírů a tím se připravit na společné řízení lokálních vesmírů v podobě Tvořivých Duchů, společníků Synů Tvořitelů.

14:6.20 (161.7) Světy Havony jsou laboratoří myšlení pro tvořitele kosmické mysli a pro pečovatele mysli každého existujícího tvora. Mysl je na každém světě Havony rozdílná a slouží jako model pro všechny duchovní a materiální intelekty tvorů.

14:6.21 (161.8) Tyto dokonalé světy jsou školy myšlení, které musí absolvovat všechny bytosti, předurčené pro Rajskou společnost. Ony poskytly Duchu dostatek příležitostí vyzkoušet metodu pečování o mysl na spolehlivých a poradních osobnostech.

14:6.22 (161.9) Havona je pro Nekonečného Ducha zadostiučiněním za jeho rozsáhlou a obětavou práci ve vesmírech prostoru. Havona je dokonalým domovem a útočištěm pro neúnavného Pečovatele Mysli v časoprostoru.

14:6.23 (161.10) 4. Nejvyšší Bytost—evoluční sjednocení empirického Božstva. Tvoření Havony je věčný a dokonalý důkaz duchovní reality Nejvyšší Bytosti. Toto dokonalé tvoření je odhalením dokonalé a souměrné duchovní podstaty Boha Nejvyššího před začátkem energo-osobního slučování konečných reflexí Rajských Božstev v empirických vesmírech časoprostoru.

14:6.24 (161.11) V Havoně jsou potenciální síly Všemohoucího sloučeny s duchovní podstatou Nejvyššího. Toto střední tvoření je názorným příkladem jednoty Nejvyššího ve věčnosti budoucna.

14:6.25 (161.12) Havona je dokonalým modelem univerzálního potenciálu Nejvyššího. Tento vesmír je dokončeným vykreslením budoucí dokonalosti Nejvyššího a naznačuje potenciál Konečného.

14:6.26 (162.1) Havona odhaluje konečnou podobu duchovních hodnot, existujících jako vlastní vůle tvorů nejvyššího a dokonalého sebeovládání; představuje mysl, působící na nejvyšší úrovni rovnocenné duchu; představuje realitu a jednotnost inteligence s neomezeným potenciálem.

14:6.27 (162.2) 5. Stejnorodí Synové Tvořitelé. Havona je výchovně vzdělávacím místem, kde Rajští Michaelové jsou připravováni pro svá následná poslání—tvoření vesmírů. Toto božské a dokonalé tvoření je modelem pro každého Syna Tvořitele. On usiluje o to, aby jeho vlastní vesmír nakonec dosáhl těchto dokonalých úrovní Ráje-Havony.

14:6.28 (162.3) Syn Tvořitel používá tvory Havony jako dosažitelný model osobnosti pro svoje vlastní smrtelné děti a duchovní bytosti. Michael a ostatní Rajští Synové považují Ráj a Havonu za božský osud dětí času.

14:6.29 (162.4) Synové Tvořitelé vědí, že střední vesmír je skutečným zdrojem nepostradatelného vesmírného řízení, který stabilizuje a sjednocuje jejich lokální vesmíry. Oni vědí, že neustálý vliv osobní přítomnosti Nejvyššího a Konečného je v Havoně.

14:6.30 (162.5) Havona a Ráj jsou zdrojem tvořivé síly Syna Michaela. Tady pobývají bytosti, které s ním spolupracují při tvoření vesmíru. Z Ráje pocházejí Vesmírní Mateřští Duchové, spolutvořitelé lokálních vesmírů.

14:6.31 (162.6) Rajští Synové pokládají střední vesmír za domov svých rodičů—svůj domov. Je to místo, kam se stále a často rádi vracejí.

14:6.32 (162.7) 6. Stejnorodé Pečující Dcery. Vesmírní Mateřští Duchové, spolutvořitelé lokálních vesmírů, absolvují svůj předosobní výcvik na světech Havony v úzkém spojení s Duchy Okruhů. Ve středním vesmíru byly Duchovní Dcery lokálních vesmírů náležitě vycvičeny v součinnosti s Rajskými Syny a zcela v závislosti na vůli Otce.

14:6.33 (162.8) Na světech Havony Duch a Dcery Ducha nalézají modely mysli pro všechny svoje skupiny duchovních a materiálních inteligencí a tento střední vesmír je někdy osudem těch tvorů, které Vesmírný Mateřský Duch podporuje společně s přidruženým Synem Tvořitelem.

14:6.34 (162.9) Vesmírná Matka-Tvořitel si pamatuje Ráj a Havonu jako místo svého původu a domov Nekonečného Mateřského Ducha, příbytek osobní přítomnosti Nekonečné Mysli.

14:6.35 (162.10) Tento střední vesmír také udělil Vesmírnému Božskému Pečovateli osobní výsadní právo tvořit, které on používá při napomáhání Synu Tvořiteli v jeho úkolu tvoření živých tvorů vlastní vůle.

14:6.36 (162.11) A nakonec, poněvadž tyto Duchovní Dcery Nekonečného Mateřského Ducha se pravděpodobně nikdy nevrátí do svého domova v Ráji, cítí velké zadostiučinění z fenoménu vesmírné reflexe, spojené s Nejvyšší Bytostí v Havoně a zosobněné v Majestonu v Ráji.

14:6.37 (162.12) 7. Vzestupní evoluční smrtelníci. Havona poskytuje model osobnosti každému smrtelnému druhu a je domovem všech nadlidských osobností, související se smrtelníky a které nemají svůj původ ve tvoření času.

14:6.38 (162.13) Tyto světy poskytují podnět všem lidským impulsům pro dosažení opravdových duchovních hodnot na nejvyšších možných úrovních reality. Havona je cílem každého vzestupného smrtelníka, aby se tady připravil na vstup do Ráje. Tady smrtelníci dosáhnou před-Rajského Božstva—Nejvyšší Bytosti. Havona stojí před každým tvorem vlastní vůle jako brána do Ráje a k dosažení Boha.

14:6.39 (163.1) Ráj je domovem, a Havona studijním pracovištěm a sportovištěm konečných. A každý smrtelník, uvědomující si Boha touží být konečným.

14:6.40 (163.2) Střední vesmír není pouze stanovený osud člověka, ale je to také výchozí bod jeho věčné životní dráhy konečných, kteří tady jednou zahájí neodhalenou a univerzální cestu zkoumání a poznání nekonečnosti Vesmírného Otce.

14:6.41 (163.3) Havona bude nepochybně neustále působit s absonitním významem i v budoucích vesmírných epochách, které mohou být svědkem toho, jak poutníci prostoru se pokoušejí nalézt Boha na nadkonečných úrovních. Havona je uzpůsobena sloužit jako výcvikový vesmír pro absonitní bytosti. Ona pravděpodobně bude poskytovat nejvyšší vzdělání, zatímco sedm supervesmírů bude působit jako střední škola pro absolventy základních škol vnějšího prostoru. A my se přikláníme k názoru, že potenciály věčné Havony jsou neomezené, že střední vesmír má věčnou způsobilost sloužit jako empirický vzdělávací vesmír pro všechny bývalé, přítomné nebo budoucí druhy stvořených bytostí.

14:6.42 (163.4) [Představeno Zdokonalovatelem Moudrosti, zplnomocněným pro tuto činnost Věčně Moudrými Uversy.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.