Kapitola 13 Posvátné sféry Ráje

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 13

Posvátné sféry Ráje

13:0.1 (143.1) V prostoru mezi středním Ostrovem Ráj a nejvnitřnějšími planetárními okruhy Havony jsou umístěny tři menší okruhy speciálních sfér. Nejvnitřnější okruh se skládá ze sedmi tajných sfér Vesmírného Otce; druhá skupina je složena ze sedmi zářivých světů Věčného Syna; na vnějším okruhu je sedm obrovských sfér Nekonečného Ducha, výkonně-řídící centra Sedmi Hlavních Duchů.

13:0.2 (143.2) Tyto tři sedmisférové okruhy Otce, Syna a Ducha se vyznačují nepřekonatelnou velkolepostí a nepředstavitelnou nádherou. Také jejich materiál nebo fyzická konstrukce jsou takového druhu, který je pro vás neznámý. Každý okruh je z jiného materiálu a každý svět každého okruhu je odlišný, kromě sedmi světů Syna, které mají stejné fyzické složení. Všech dvacet jedna světů jsou nesmírně obrovské sféry a každá skupina sedmi světů je rozdílně zvěčněna. Pokud je nám známo, tak tyto sféry vždycky existovaly; jako i Ráj, ony jsou také věčné. Neexistuje žádný záznam ani tradice o jejich původu.

13:0.3 (143.3) Sedm tajných sfér Vesmírného Otce, kroužící kolem Ráje v těsné blízkosti věčného Ostrova, intenzivně odrážejí duchovní jas centrálního záření věčných Božstev, šíříce toto světlo božské nádhery celým Rájem a také na sedm okruhů Havony.

13:0.4 (143.4) Na sedmi posvátných světech Věčného Syna mají zřejmě původ neosobní energie duchovního záření. Žádná bytost nemůže pobývat na žádné z těchto sedmi zářivých sfér. Tyto světy osvětlují duchovní dokonalostí celý Ráj a Havonu a posílají ryzí duchovní světlo do sedmi supervesmírů. Tyto oslnivé sféry druhého okruhu také posílají svoje světlo (světlo bez tepla) Ráji a miliardě světů sedmisférového okruhu středního vesmíru.

13:0.5 (143.5) Sedm světů Nekonečného Ducha je obydleno Sedmi Hlavními Duchy, kteří řídí osudy sedmi supervesmírů a posílajíc do těchto tvořeních času a prostoru duchovní světlo Třetí Osoby Božstva. A celá Havona, ale ne Ostrov Ráj, je zalévána těmito oduševňujícími vlivy.

13:0.6 (143.6) Ačkoliv světy Otce jsou sférami dosažení konečného statusu pro všechny osobnosti obdařené fragmentem Otce, toto není jejich výhradní funkce. Na těchto světech pobývá mnoho různých druhů bytostí a tvorů, nejenom osobnosti. Každý svět na okruhu Otce a na okruhu Syna má rozdílné druhy trvalých obyvatel, ale my si myslíme, že světy Syna jsou obydleny jednotným druhem tvorů, které se liší od osobitých bytostí. Fragmenty Otce se řadí mezi rodilé obyvatele Diviningtonu; ostatní druhy trvalých obyvatel vám nejsou odhaleny.

13:0.7 (143.7) Dvacet jedna družic Ráje slouží mnoha účelům ve středním vesmíru i v supervesmírech, které nejsou odhaleny v tomto vyprávění. Vy jste schopni pochopit jen velmi málo o životě na těchto sférách, takže nemůžete doufat, že získáte něco, co by se podobalo ucelenému pohledu na ně, ať už se jedná o jejich podstatu nebo funkci; probíhají tam tisíce činností, která vám nejsou odhaleny. Těchto dvacet jedna sfér obsahuje potenciál fungování hlavního vesmíru. Tyto kapitoly poskytují pouze letmý pohled na určité vymezené činnosti, týkající se současné vesmírné epochy velkého vesmíru—lépe řečeno, jednoho ze sedmi sektorů velkého vesmíru.

1. Sedm posvátných světů Otce

13:1.1 (144.1) Otcův okruh sfér posvátného života obsahuje jediná skrytá tajemství osobnosti ve vesmíru vesmírů. Tyto družice Ráje, tři nejvnitřnější okruhy, jsou jedinými zakázanými oblastmi ve vztahu k osobnosti ve středním vesmíru. Dolní Ráj a světy Syna jsou podobně uzavřeny pro osobnosti, ale žádná z těchto oblastí se osobnosti přímo netýká.

13:1.2 (144.2) Rajské světy Otce jsou řízeny nejvyšším řádem Stálých Synů Trojice—Trinitizovaní Důvěrníci Svrchovanosti. O těchto světech mohu říci velmi málo; o jejich rozmanitých činnostech mohu říci ještě méně. Takové informace jsou záležitostí pouze těch bytostí, které na nich působí a z nichž se vydávají na svoje cesty. Ačkoliv jsem částečně obeznámený se šesti těmito neobyčejnými světy, nikdy jsem nenavštívil Divinington; tento svět je pro mně zcela zakázán.

13:1.3 (144.3) Jeden z důvodů tajnosti těchto světů je to, že každá z těchto duchovních sfér má svoji specifickou podobu, nebo projev Božstev, tvořící Rajskou Trojici; není to osobnost, ale pouze unikátní přítomnost Božskosti, kterou si mohou uvědomit a pochopit tyto pozoruhodné skupiny inteligentních tvorů, kteří žijí trvale na této ojedinělé sféře, nebo mají na ni povolen přístup. Trinitizovaní Důvěrníci Svrchovanosti jsou osobními zástupci těchto specializovaných a neosobních přítomností Božskosti. Důvěrníci Svrchovanosti jsou vysoce osobitými bytostmi, výborně obdařeny a skvěle přizpůsobeny pro svoji vznešenou a náročnou práci.

13:1.4 (144.4) 1. Divinington. Tento svět je, v unikátním smysle, „lůno Otce“, sféra osobního spojení Vesmírného Otce, kde se specificky projevuje jeho božskost. Divinington je Rajské shromaždiště Ladičů Myšlení, ale je také domovem různých jiných tvorů, osobností a dalších bytostí, mající původ ve Vesmírném Otci. Kromě Věčného Syna, mnoho jiných osobností vzniklo přímo v důsledku samostatných činů Vesmírného Otce. V tomto bydlišti působí a přátelí se pouze fragmenty Otce a ty osobnosti a ostatní bytosti, které mají svůj původ přímo a výlučně ve Vesmírném Otci.

13:1.5 (144.5) Tajemství Diviningtonu zahrnují záhadu poskytování a poslání Ladičů Myšlení. Jejich podstata, původ a způsob jejich spojení s málo vyvinutými tvory evolučních světů je tajemstvím této sféry Ráje. Tyto úžasné procesy se osobně nás ostatních netýkají a proto Božstva považují za vhodné neinformovat nás úplně o některých rysech této významné a božské služby. Pokud přijdeme do styku s touto fází božské činnosti, jsou nám povoleny veškeré informace o těchto procesech, ale pokud se jedná o podrobné detaily tohoto význačného poslání, nejsme plně informováni.

13:1.6 (145.1) Tato sféra také ukrývá tajemství podstaty, účelu a činností všech ostatních forem fragmentů Otce, Gravitačních Poslů a velkého množství dalších bytostí, které vám nejsou odhaleny. Je velmi pravděpodobné, že ty pravdy, týkající se Diviningtonu, které jsou mně odepřeny, kdyby mně byly odhaleny, pouze by mně zmátly a ztížily by moji současnou práci a také je možné to, že jsou nad rámec chápání bytostí mého řádu.

13:1.7 (145.2) 2. Sonarington. Tato sféra je „lůno Syna“, osobní přijímací svět Věčného Syna. Je to hlavní středisko Ráje pro sestupné a vzestupné Syny Boží, kteří byli schváleni a přijati s konečnou platností. Tento svět je Rajským domovem pro všechny Syny Věčného Syna a jemu rovnocenných a přidružených Synů. S tímto nebeským příbytkem jsou spojeny početné řády božského synovství, které nebyly odhaleny smrtelníkům, protože se neúčastní uskutečňování záměrů vzestupného programu lidského duchovního postupu přes vesmíry do Ráje.

13:1.8 (145.3) Tajemství Sonaringtonu zahrnují záhadu inkarnace božských Synů. Když se Syn Boží stane Synem Člověka, je doslova zrozen z ženy, tak jak se to stalo na vašem světě před devatenácti stoletími, je to univerzální záhada. Tato záhada se děje ustavičně ve všech vesmírech a je to tajemstvím božského synovství Sonaringtonu. Ladiči Myšlení jsou tajemstvím Boha-Otce. Inkarnace božských Synů je tajemstvím Boha-Syna; toto tajemství je ukryto v sedmém sektoru Sonaringtonu, což je oblast, do které nemá nikdo přístup, kromě těch, kteří osobně prožili tuto unikátní zkušenost. Vy jste byli obeznámeni pouze s těmi fázemi inkarnace, týkající se vaší vzestupné dráhy. Existuje mnoho dalších fází záhadné inkarnace Rajských Synů neodhalených typů, kteří plní svá vesmírná poslání, která vám nebyla odhalena. A ještě existují další záhady Sonaringtonu.

13:1.9 (145.4) 3. SPIRITINGTON. Tento svět je „lůno Ducha“, Rajský domov vyšších bytostí, které výhradně zastupují Nekonečného Ducha. Tady se shromažďuje Sedm Hlavních Duchů a někteří z jejich potomků ze všech vesmírů. V tomto nebeském příbytku je možno také zastihnout početné neodhalené řády duchovních osobností, bytostí určených k rozmanitým činnostem ve vesmíru, které nemají spojitost s plány povznesení smrtelných tvorů času na Rajské úrovně věčnosti.

13:1.10 (145.5) Tajemství Spiritingtonu zahrnují neproniknutelné záhady reflexe. My vám řekneme o rozsáhlém a univerzálním jevu reflexe mnohem podrobněji, protože působí v hlavních řídících centrech světů supervesmírů, ale nikdy vám tento jev nevysvětlíme úplně, poněvadž my mu plně nerozumíme. My chápeme hodně, opravdu hodně, ale mnoho základních detailů je nám stále záhadou. Reflexe je tajemstvím Boha-Ducha. Vy jste byli poučeni o funkcích reflexe v souvislosti se vzestupným programem přežití smrtelníků a reflexe takto působí, ale reflexe je také nepostradatelným rysem jiných četných aspektů vesmírné činnosti. Tento dar Nekonečného Ducha je rovněž využíván pro jiné možnosti, než jenom pro shromažďování znalostí a šíření informací. A existují další záhady Spiritingtonu.

13:1.11 (145.6) 4. Vicegerington. Tato planeta je „lůno Otce a Syna“ a je tajemnou sférou určitých neodhalenýchbytostí, které mají svůj původ v činech Otce a Syna. Zde má také Rajský domov mnoho zvelebených bytostí složitého původu, jejichž vznik je komplikovaný kvůli velkému množství metod, používaných v sedmi supervesmírech. Na tomto světě se shromažďuje mnoho skupin bytostí, jejichž totožnost nebyla odhalena smrtelníkům Urantie.

13:1.12 (146.1) Tajemství Vicegeringtonu zahrnují záhady trinitizování a trinitizování je tajemstvím k oprávnění zastupovat Trojici, působit jako zástupce Boha. Právo zastupovat Trojici přísluší pouze těm bytostem, odhalených či neodhalených, které jsou trinitizovány, stvořeny, vzniknuty nebo zvěčněny kterýmikoliv dvěma, nebo všemi třemi osobami Rajské Trojice. Osobnosti, které byly přivedeny k životu aktem trinitizování určitých typů zvelebených tvorů, nepředstavují nic víc, než koncepční potenciál, uvolněný při tomto trinitizování, ačkoliv takoví tvorové mohou vystoupit do náruče Božstva po cestě, která je otevřena tvorům jejich typu.

13:1.13 (146.2) Netrinitizované bytosti nerozumí plně metodě trinitizování jak dvěma, nebo třemi Tvořiteli, nebo určitými tvory. Vy nikdy neporozumíte plně tomuto jevu, ledaže ve velmi vzdálené budoucnosti na vaší zvelebené životní pouti projdete úspěšně tímto dobrodružstvím, protože jinak vám budou tajemství Vicegeringtonu stále zakázány. Já dokonale znám a stejně tak dokonale a nedotknutelně chráním tajemství mého původu a osudu.

13:1.14 (146.3) Existují ještě další formy a fáze trinitizování, které nebyly lidem na Urantii představeny a osobní aspekty těchto postupů jsou náležitě chráněny v tajném sektoru Vicegerington.

13:1.15 (146.4) 5. Solitarington. Tento svět je „lůno Otce a Ducha“ a je shromaždištěm obrovského množství nádherných neodhalených bytostí, majících původ ve společných činech Vesmírného Otce a Nekonečného Ducha; bytosti, které kromě vrozených vlastností Ducha, mají v sobě rysy Otce.

13:1.16 (146.5) Tato sféra je také domovem Osamělých Poslů a jiných osobností superandělských řádů. Vy víte velmi málo o těchto bytostech; existuje obrovské množství řádů, které nebyly na Urantii odhaleny. Přestože tyto řády sídlí trvale na pátém světě, neznamená to, že Otec měl cokoliv společného se vznikem Osamělých Poslů nebo jejich superandělských společníků, ale v této vesmírné epoše řídí jejich činnost. V průběhu současné vesmírné epochy je také tato oblast místem pobytu Vesmírných Upravovatelů Energie.

13:1.17 (146.6) Existuje mnoho dalších doplňujících řádů duchovních osobností— bytostí, které jsou neznámé smrtelnému člověku a které se dívají na Solitarington jako na svoji Rajskou domovskou sféru. Je třeba si pamatovat, že všechny sektory a úrovně vesmírných činností mají právě tak plnou podporu duchovních podporovatelů, jako má svět v případě pomoci smrtelnému člověku dosáhnou svého božského osudu v Ráji.

13:1.18 (146.7) Tajemství Solitaringtonu. Kromě určitých záhad trinitizování, tento svět ukrývá tajemství osobního vztahu Nekonečného Ducha s některými vyššími potomky Třetího Zdroje a Středu. Tady na Solitaringtonu jsou skryty záhady důvěrného spojení velkého množství neodhalených řádů s duchy Otce, Syna a Ducha, s trojitým duchem Trojice a s duchy Nejvyššího, Konečného a Nejvyššího-Konečného.

13:1.19 (146.8) 6. Seraphington. Tato sféra je „lůno Syna a Ducha“ a je domovským světem nesmírného množství neodhalených bytostí, které byly vytvořeny Synem a Duchem. Tato sféra je rovněž určeným domovem pro všechny ty armády pomáhajících a pečujících andělů, včetně supernafimů, sekunafimů a serafů. Ve středním a ve vnějších vesmírech slouží také mnoho řádů nádherných duchů, kteří nejsou „pomáhající duchové pro ty, kteří zdědí spasení.“ Všichni tito duchovní pracovníci na všech úrovních a světech vesmírných činností pohlížejí na Seraphington jako na svůj Rajský domov.

13:1.20 (147.1) Tajemství Seraphingtonu zahrnují trojitou záhadu, z nichž se mohu zmínit pouze o jedné—záhada serafské přepravy. Schopnost rozmanitých řádů serafů a příbuzných duchovních bytostí zabalit do svých duchovních forem všechny řády nemateriálních osobností a přepravovat je na velmi dlouhých meziplanetárních cestách je tajemstvím, které je uzamčeno v duchovních sektorech Seraphingtonu. Přepravní serafové znají toto tajemství, ale nesdělují ho nám ostatním, nebo ho asi sdělovat nemohou. Další tajemství Seraphingtonu se týkají osobních zkušeností těch typů duchovních pečovatelů, kteří nebyli ještě odhaleni smrtelníkům. A my se zdržíme povídání o tajemstvích těchto bytostí, které jsou s vámi úzce spjaty, protože vy jste velmi blízko pochopit tyto druhy bytí a představit vám i jenom část našich znalostí takových jevů, by se podobalo zradě důvěry, která nám byla dána.

13:1.21 (147.2) 7. Ascendington. Tento unikátní svět je „lůno Otce, Syna a Ducha,“ shromaždiště zestupných tvorů prostoru a přijímací sféra poutníků času, kteří procházejí přes vesmír Havona na jejich cestě do Ráje. Ascendington je skutečným Rajským domovem vzestupných duší času a prostoru než získají status Ráje. Vy smrtelníci budete trávit většinu vašich havonských „dovolených“ na Ascendingtonu. Během vašeho života v Havoně bude pro vás znamenat Ascendington to, co pro vás byli podporovatelé relaxace během vašeho vzestupu lokálním vesmírem a supervesmírem. Tady budete zapojeni do tisíců aktivit, které jsou nad možnostmi lidské představivosti. Tak, jako i na každém předchozím vyšším stupni vzestupu směrem k Bohu, tak i zde vaše lidská podstata vstoupí do nových vztahů s vaší božskou podstatou.

13:1.22 (147.3) Tajemství Ascendingtonu zahrnují záhadu postupného a zaručeného růstu duchovního a potenciálního nesmrtelného duplikátu charakteru a identity v materiální a smrtelné mysli. Tento jev—evoluce nesmrtelné duše v mysli smrtelného a materiálního tvora je jednou z nejsložitějších záhad ve vesmírech..

13:1.23 (147.4) Vy nikdy plně nepochopíte tuto záhadnou přeměnu, dokud nedosáhnete Ascendington. A to je právě to, proč celý Ascendington bude otevřený vašemu udivujícímu pohledu. Sedmá část Ascendingtonu je mně zakázána—ten sektor, týkající se právě tohoto tajemství, které je (nebo bude) výhradní zkušeností a vlastnictvím bytostí vašeho typu. Tato zkušenost náleží vašemu řádu lidské existence. Bytosti mého řádu se přímo nezúčastňují těchto proměn. Proto je pro mně tento sektor zakázán a vám bude nakonec odhalen. Ale dokonce i potom, až vám bude odhalen, tak z nějakého důvodu zůstane navždy vaším tajemstvím. Vy to neodhalíte ani nám, ani žádnému jinému řádu bytostí. My víme o věčném spojení božského Ladiče Myšlení a nesmrtelné duše lidského původu, ale pro vzestupné konečné je tato daná zkušenost absolutní realitou.

2. Vztahy Otce ke světům

13:2.1 (147.5) Tyto domovské světy, ve kterých žijí rozmanité řády duchovních bytostí jsou nesmírně obrovské a pozoruhodné sféry a jejich nesrovnatelná krása a jedinečné nádhera se vyrovnají Ráji. Jsou to světy, které jsou místem shromažďování, jsou to sféry opětného sjednocování a místa trvalých kosmických adres. Vy, jako koneční, budete mít trvalé bydliště v Ráji, ale v Ascendingtonu budete mít stále vaši domovskou adresu, dokonce i tehdy, když budete sloužit ve vnějším prostoru. V průběhu celé věčnosti budete považovat Ascendington za váš domov, plný citových vzpomínek a krásných zážitků. Když se stanete duchovní bytostí sedmého stupně, pravděpodobně se vzdáte vašeho trvalého statusu v Ráji.

13:2.2 (148.1) Jestliže vnější vesmíry jsou v procesu formování, jestliže mají být obydleny tvory času s vzestupným potenciálem, potom my usuzujeme, že tyto děti budoucnosti budou také pohlížet na Ascendington jako na svůj Rajský domovský svět.

13:2.3 (148.2) Ascendington je jedinou posvátnou sférou, které bude neomezeně otevřena pro vaše prozkoumání jako novému příchozímu do Ráje. Vicegerington je jedinou posvátnou sférou, která je zcela a neomezeně otevřena mému prozkoumání. Ačkoliv tajemství Vicegeringtonu se vztahují k mému původu, v této současné vesmírné epoše ho nepovažuji za svůj domov. Bytosti mající původ v Trojici a trinitizované bytosti nejsou stejné.

13:2.4 (148.3) Bytosti, mající původ v Trojic, nežijí stále na světech Otce; ony mají své samostatné domovy na Ostrově Ráj v blízkém sousedstvím Nejsvatější Sféry. Často se objevují na Ascendingtonu, „v lůně Otce-Syna-Ducha,“ kde se seznamují se svými bratry, kteří vystoupili na tuto úroveň z nevyvinutých světů prostoru.

13:2.5 (148.4) Vy byste mohli předpokládat, že Synové Tvořitelé, bytosti mající původ ve spojení Otce a Syna, považují Vicegerington za svůj domov, ale v této vesmírné epoše působení Boha Sedmidílného tomu tak není. Je mnoho dalších nejasností, které pro vás budou složité a určitě se setkáte s řadou otázek při vaší snaze pochopit tyto věci, které jsou tak blízko Ráje. Ani se vám nemůže podařit tyto otázky vysvětlit, vy víte tak málo. A kdyby jste věděli víc o světech Otce, tak by jste se prostě setkávali ještě s více otázkami, dokud by jste se o nich nedozvěděli všechno. Status na každém z těchto tajemných světů se získává jak službou, tak i podstatou původu a následné vesmírné epochy mohou a také přerozdělí některé kategorie bytostí.

13:2.6 (148.5) Světy vnitřního okruhu jsou opravdu více světy bratrství, nebo statutárními světy, nežli skutečnými obytnými sférami. Smrtelníci získají určitý status na každém z těchto světů Otce, s výjimkou jednoho. Na příklad: Když vy smrtelníci dosáhnete Havony, máte zajištěno povolení na Ascendington, kde jste velmi vítáni, ale není vám dovoleno navštívit ostatních šest posvátných světů. Po ukončení vaší cesty přes systémy Ráje a po vašem přijetí do Sborů Konečnosti, získáte povolení do Sonaringtonu, protože jste nejenom syny Božími a také vzestupnými bytostmi—a vy jste dokonce víc. Ale vždycky bude zůstávat jedna sedmina Sonaringtonu, sektor, ukrývající tajemství inkarnace božských Synů, na který nebude mít přístup a nepoznáte ho. Tato tajemství nebudou nikdy odhalena vzestupným synům Boha.

13:2.7 (148.6) Nakonec získáte přímý vstup do Ascendingtonu a podmíněný vstup do ostatních sfér Otce, s výjimkou Diviningtonu. Ale i když máte uděleno povolení navštívit dalších pět tajných sfér, poté když se stanete konečným, nebude vám dovoleno navštívit všechny sektory těchto světů. Rovněž vám nebude povoleno přistát na březích Diviningtonu, „lůnu Otce“, i když budete určitě nejednou stát po „pravé ruce“ Otce. V průběhu celé věčnosti nikdy nevznikne nutnost pro vaši přítomnost na světě Ladičů Myšlení.

13:2.8 (149.1) Tyto shromažďovací světy duchovního života jsou zakázaným územím do té míry, že jsme byli požádáni nevyjednávat vstup do těch oblastí těchto sfér, které jsou zcela za hranicemi našich zkušeností. Můžete se dokonce stát tvorem tak dokonalým, jako je Vesmírný Otec dokonalý ve své božskosti, ale nemůžete poznat všechna empirická tajemství všech ostatních řádů vesmírných osobností. Když Tvořitele a jeho stvoření spojuje empirické osobní tajemství, Tvořitel zachová toto tajemství ve věčné tajnosti.

13:2.9 (149.2) Předpokládá se, že všechna tato tajemství jsou známa kolektivnímu orgánu Trinitizovaných Důvěrníků Svrchovanosti. Tyto bytosti jsou dobře známy pouze těmiskupinám, které žijí v jejich speciálních světech; jsou velmi málo pochopitelní jinými řády bytostí. Až dosáhnete Ráje, poznáte a budete nadšeně milovat deset Tajemství Svrchovanosti, které řídí Ascendington. Kromě Diviningtonu, vy také dosáhnete dílčího pochopení Tajemství Svrchovanosti na ostatních světech Otce, ačkoliv ne tak dokonale jako na Ascendingtonu.

13:2.10 (149.3) Trinitizovaní Důvěrníci Svrchovanosti, tak jak může jejich jméno naznačovat, jsou spřízněni s Nejvyšším; podobně jsou oni spřízněni s Konečným a s budoucím Nejvyšším-Konečným. Tito Důvěrníci Svrchovanosti jsou tajemstvím Nejvyššího a také tajemstvím Konečného, dokonce i tajemstvím Nejvyššího-Konečného.

3. Posvátné světy Věčného Syna

13:3.1 (149.4) Sedm zářících sfér Věčného Syna jsou světy sedmi fází ryze duchovní existence. Tyto zářivé prstence jsou zdrojem trojitého světla Ráje a Havony; jejich účinek je z větší části, ale ne zcela, omezen na střední vesmír.

13:3.2 (149.5) Na těchto družicích Ráje není přítomná osobnost; proto je jen málo informací, týkajících se těchto ryze duchovních příbytků, které mohou být poskytnuty smrtelné a materiální osobnosti. My se učíme, že tyto světy se hemží jiným životem, než osobním—neosobními bytostmi Věčného Syna. My se domníváme, že tyto entity jsou shromažďovány za účelem služby v plánovaných nových vesmírech vnějšího prostoru. Filozofové Ráje tvrdí, že každý nový Rajský cyklus, asi dvě miliardy let urantijského času, je svědkem vytvoření dalších doplňujících zásob těchto řádů na tajných světech Věčného Syna.

13:3.3 (149.6) Pokud já jsem informovaný, žádná osobnost nebyla nikdy na žádné z těchto sfér Věčného Syna. V celém průběhu mojí dlouhé zkušenosti v Ráji a mimo něj, jsem nikdy nebyl určen k návštěvě některého z těchto světů. Dokonce osobnosti spoluvytvořené Věčným Synem nenavštěvují tyto světy. My usuzujeme, že všechny typy neosobních duchů—bez ohledu na původ—jsou přijímány v těchto duchovních domovech. I když já jsem osoba a mám duchovní podobu, není pochyby, že by se mně tento svět jevil prázdný a opuštěný, kdyby mně bylo dovoleno ho navštívit. Vyšší duchovní osobnosti nemají sklon hledat uspokojení v neúčelné zvědavosti; v naprosto neužitečném dobrodružství. Pořád je kolem spousta velmi poutavých a smysluplných dobrodružství, které nedovolí vývoj jakéhokoliv zájmu o tyto zbytečnosti a nereálnosti..

4. Světy Nekonečného Ducha

13:4.1 (149.7) Mezi vnitřním okruhem Havony a zářivými sférami Věčného Syna se otáčí sedm okruhů Nekonečného Ducha. Tyto světy jsou obydleny potomstvem Nekonečného Ducha, trinitizovanými syny zvelebených stvořených osobností a jinými typy neodhalených bytostí, které se zabývají aktivním řízením četných projektů v různých oblastech vesmírných činností.

13:4.2 (150.1) Sedm Hlavních Duchů jsou nejvyššími a rozhodujícími představiteli Nekonečného Ducha. Oni mají svá osobní stanoviště, jejich energetická ohniska, na obvodu Ráje, ale všechny jejich činnosti, týkající se vedení a řízení velkého vesmíru, jsou prováděny na těchto sedmi speciálních výkonných sférách Nekonečného Ducha. Sedm Hlavních Duchů jsou ve skutečnosti mechanismem pro vyváženost mysli a ducha ve vesmíru vesmírů, všeobsahující, všeobklopující a všekoordinující centrální síla.

13:4.3 (150.2) Z těchto sedmi speciálních sfér Hlavní Duchové ovládají rovnováhu a stabilizaci okruhů kosmické mysli ve velkém vesmíru. Oni mají také co dočinění s rozdílným duchovním postojem a přítomností Božstev po celém velkém vesmíru. Fyzické reakce jsou jednotné, neměnné a vždy okamžité a automatické. Ale empirická duchovní přítomnost závisí na základních podmínkách nebo stavech duchovní vnímavosti, vlastní individuálním myslím světů.

13:4.4 (150.3) Fyzický vliv, přítomnost a působení se nemění ve všech vesmírech, malých nebo velkých. Odlišujícím faktorem duchovní přítomnosti, nebo reakce na ni, je rozdílný stupeň poznání a vnímání tvorů svobodné vůle. Zatímco duchovní přítomnost absolutního a existenciálního Božstva není v žádném případě jakkoliv ovlivněna loajálními nebo neloajálními postoji ze strany stvořených bytostí, současně je pravdou, že působící přítomnost subabsolutního a empirického Božstva je určitě a okamžitě ovlivněna rozhodnutími, volbami a svobodnými postoji takových stvořených konečných bytostí—loajalitou a oddaností individuální bytosti, planety, soustavy, souhvězdí nebo vesmíru. Ale tato duchovní přítomnost božskosti není ani náladová, ani svévolná; její empirické rozdílnosti spočívají v tom, že osobití tvorové jsou obdařeni svobodnou vůlí.

13:4.5 (150.4) Určovatel rozdílnosti duchovní přítomnosti žije ve vašich vlastních srdcích a myslích a spočívá ve způsobu vašeho vlastního výběru, v rozhodování vašich myslí a ve vymezování vašich vlastních vůlí. Tato rozdílnost je vrozená ve svobodomyslných reakcích inteligentních osobitých bytostí, pro které Vesmírný Otec určil, že budou používat tuto svobodu volby. A Božstva vždy spolehlivě reagují na potřeby svých duchů, uspokojují a vyhovují podmínkám a požadavkům rozdílných voleb tvora, někdy poskytují více své přítomnosti v reakci na upřímnou žádost a jindy se stáhnou zpět, když se jejich tvorové rozhodnou jiným způsobem použít jejich božskou darovanou svobodu rozhodování. A takto se duch božskosti stává pokorně poslušný rozhodnutím bytostí ve světech tvorů.

13:4.6 (150.5) Ve skutečnosti jsou výkonné příbytky Sedmi Hlavních Duchů Rajskými řídícími centry sedmi supervesmírů a jejich odpovídajících segmentů ve vnějším prostoru. Každý Hlavní Duch řídí jeden supervesmír a každý z těchto sedmi světů je výlučně přidělen jednomu z Hlavních Duchů. Mimo Ráj neexistuje žádný stupeň řízení sedmi supervesmírů, který by se nezajišťoval na těchto výkonných světech. Tyto světy nejsou tak výsadní jako sféry Otce a sféry Syna a ačkoliv povolení k pobytu je omezeno na rodilé bytosti a na ty, kteří tady pracují, tyto řídící planety jsou vždy volně přístupné všem bytostem, které je chtějí navštívit a které ovládají potřebné dopravní prostředky.

13:4.7 (151.1) Pro mně jsou tyto výkonné světy těmi nejzajímavějšími a nejpoutavějšími místy za hranicemi Ráje. Neexistuje žádné jiné místo v celém širokém vesmíru, kde je možno pozorovat tolik různých činností, zahrnujících tak velké množství odlišných živých bytostí, které řídí procesy na tolika rozmanitých úrovních a které jsou současně materiální, intelektuální a duchovní. Když dostanu povolení pro uvolnění ze služby na určitý čas a když jsem náhodou v Ráji, nebo v Havoně, tak obvykle směřuji na jeden z těchto rušných světů Sedmi Hlavních Duchů, abych tam inspiroval svoji mysl podívanou na iniciativu, zanícení, oddanost, moudrost a účinnost. Nikde jinde nemůžu pozorovat takové úžasné propojení výkonnosti osobnosti na všech sedmi úrovních vesmírné reality. A pokaždé jsem povzbuzen činnostmi těch, kteří vědí velmi dobře jak vykonávat svoji práci a kteří se ze své práce dokonale radují.

13:4.8 (151.2) [Představeno Zdokonalovatelem Moudrosti, zplnomocněným pro tuto činnost Věčně Moudrými Uversy.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.