14 Kiri - Keskne ja jumalik universum

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

14. Kiri

Keskne ja jumalik universum

14:0.1 (152.1) TÄIUSLIK ja jumalik universum asetseb kõige loodu keskmes ning on see igavene tuum, mille ümber kogu hiiglaslik ajas ja ruumis loodu tiirleb. Paradiis on too absoluutselt püsiv hiigelsuur Keskussaar, mis puhkab liikumatult otse suurejoonelise igavese universumi südames. Selle keskse planeetideperekonna nimeks on Havona ning see jääb kohalikust Nebadoni universumist väga kaugele. Tema mõõtmed on hiiglaslikud ning mass peaaegu uskumatult suur. Havona koosneb ühest miljardist kujuteldamatult kaunist ning võrratult suurejoonelisest sfäärist, ent selle hiiglasliku loodu tõeline suurus jääb väljapoole inimmeele adumisulatust.

14:0.2 (152.2) Tegemist on ainsa püsivalt paigale asetunud, täiusliku ja kindlakskujunenud maailmadekogumikuga. See on algusest lõpuni loodud ning täiuslik universum, mitte evolutsiooni tulemus. See on täiuse igavene tuum ning selle ümber tiirlevad lakkamatus ringkäigus universumid, mis kujutavad endast gigantset evolutsioonilist eksperimenti — nende Jumala Loojate-Poegade kartmatut avastusretke, kes üritavad ajas ja ruumis taasluua neile eeskujuks olevat universumit, seda jumaliku terviklikkuse, ülima lõpetatuse, lõpliku reaalsuse ning igavese täiuse ideaali.

1. Paradiisi-Havona süsteem

14:1.1 (152.3) Paradiisi äärealadelt küünivad seitsme superuniversumi seespoolsete piirideni järgmised seitse ruumiolukorda ning -liikumist:

14:1.2 (152.4) 1. Paradiisiga külgnevad liikumatud keskruumi tsoonid;

14:1.3 (152.5) 2. Paradiisi kolme ning Havona seitsme ringluse päripäeva suunatud liikumine;

14:1.4 (152.6) 3. Havona ringlusi keskse universumi tumedatest gravitatsioonikehadest lahutavad suhtelise vaikuse ruumitsoonid;

14:1.5 (152.7) 4. tumedate gravitatsioonikehade sisemine, vastupäeva liikuv vöönd;

14:1.6 (152.8) 5. teine ainulaadne ruumitsoon, mis eraldab tumedate gravitatsioonikehade kaks ruumirada teineteisest;

14:1.7 (152.9) 6. tumedate gravitatsioonikehade välimine vöönd, mis liigub ümber Paradiisi päripäeva;

14:1.8 (152.10) 7. kolmas, suhteliselt vaikne ruumitsoon, mis eraldab tumedate gravitatsioonikehade välimist vööndit seitsme superuniversumi kõige seespoolsematest ringlustest.

14:1.9 (152.11) Havona üks miljard maailma on seatud seitsmesse kontsentrilisse ringlusse, mis vahetult ümbritsevad Paradiisi-satelliitide kolme ringlust. Havona kõige seesmisem ringlus hõlmab rohkem kui kolmkümmend viis miljonit maailma, kõige välisem aga enam kui kakssada nelikümmend viis miljonit; vahepealsetesse jagub neid eelmistega proportsionaalselt. Iga ringlus erineb teistest, kuid kõik nad on täiuslikult tasakaalus ja oivaliselt korraldatud ning igaüht neist läbistab Lõpmatu Vaimu eriline esindatus — üks Seitsmest Ringluste Vaimust. Muudele ülesannetele lisaks kooskõlastab iga selline mitteisikuline Vaim taevaste probleemide lahendamist kõikjal oma ringluses.

14:1.10 (153.1) Havona planetaarsed ringlused ei asetse üksteise kohal või all, vaid nende maailmad järgnevad üksteisele korrapärases lineaarses järjestuses. Keskne universum tiirleb ümber liikumatu Paradiisisaare otsekui üks mõõtmatult suur tasand, mis koosneb kümnest kontsentrilisest püsikindlaks muutunud üksusest — Paradiisi sfääride kolmest ringlusest ning seitsmest Havona maailmade ringlusest. Füüsilises mõttes kujutavad kõik Havona ja Paradiisi ringlused endast ühte ja sedasama süsteemi, see aga, et nende vahel vahet tehakse, johtub toime- ning haldamiserinevustest.

14:1.11 (153.2) Aega Paradiisis ei arvestata, keskse Saare põlisasukad hoomavad järjestikuste sündmuste kulgu loomupäraselt. Ent aja kulgemine liitub Havona ringlustega ning sealviibivate arvukate taevast ja maist päritolu olenditega. Igas Havona maailmas kehtib oma, kohalikust ringlusest määratud aeg. Mingi teatava ringluse kõikides maailmades on aasta ühepikkune, sest kõik nad tiirlevad ümber Paradiisi ühteviisi ning nende planeediaastate pikkus kahaneb, kui liikuda välisematest ringlustest seespoolsemate suunas.

14:1.12 (153.3) Lisaks Havona ringluste ajale on olemas Paradiisi-Havona standardpäev ning kehtivad veel muudki ajamäärangud, mille üle otsustatakse seitsmel Lõpmatule Vaimule kuuluval Paradiisi-satelliidil, kust need ka üldiselt teatavaks tehakse. Paradiisi-Havona standardpäev põhineb ajal, mis kulub Havona kõige sisemisemal ehk esimesel ringlusel ühe tiiru sooritamiseks ümber Paradiisisaare. Sellesse ringlusse kuuluvad sfäärid liiguvad tohutult kiiresti, siiski kulub neil oma asendi tõttu tumedate gravitatsioonikehade ning gigantse Paradiisisaare vahel orbiidi läbimiseks ligemale tuhat aastat. Kui teie silmad on kunagi jäänud peatuma ridadele: „Sest üks päev on Jumala juures nagu tuhat aastat, ja nagu vahikord öösel,” olete ise seda teadmata lugenud tõde. Paradiisi-Havona päev on täpselt seitse minutit ning kolm ja üks kaheksandik sekundit pikem kui tuhat aastat praegu Urantial kehtiva liigaasta-kalendri järgi.

14:1.13 (153.4) Kõigis seitsmes superuniversumis on see Paradiisi-Havona päev aja mõõtmise standardiks, ehkki igaühes neist kehtivad omaenese sisemised ajastandardid.

14:1.14 (153.5) Selle hiiglasliku keskse universumi äärealadel, Havona maailmade seitsmendast vööndist sootuks kaugemal, tiirleb uskumatu hulk tohutu suuri tumedaid gravitatsioonikehi. Need rohkearvulised tumedad massid on paljude omaduste poolest muudest kosmilistest kehadest sootuks erinevad, koguni nende kuju on hoopis teistsugune. Need tumedad gravitatsioonikehad ei peegelda ega neela valgust; nad ei reageeri valguse füüsilisele energiale, vaid ümbritsevad ja varjavad Havonat nii täielikult, et peidavad ta koguni kõige lähemate ajas ja ruumis asustatud universumite pilgu eest.

14:1.15 (153.6) Tumedate gravitatsioonikehade ulatusliku vööndi jagab kaheks võrdseks ellipsitaoliseks ringluseks eriline kosmose sekkumine. Sisemine vöönd tiirleb vastupäeva, väline aga päripäeva. Niisugune vastassuunaline liikumine koos tumedate kehade ebaharilikult suure massiga tasakaalustab Havona gravitatsioonivälja jõujooned sedavõrd tõhusalt, et muudab keskse universumi füüsikalises mõttes tasakaalustatud ning täiuslikult stabiliseeritud looduks.

14:1.16 (153.7) Tumedate gravitatsioonikehade sisemine ringlus on ehituselt torujas ning koosneb kolmest ringikujulisest grupeeringust. Selle ringluse ristlõige näitaks meile kolme kontsentrilist ringi, mis kõik on enam-vähem võrdse tihedusega. Tumedate gravitatsioonikehade välimine ringlus on korraldatud ristloodselt ning küünib sisemisest ringlusest kümme tuhat korda kõrgemale. Välimise ringluse vertikaalläbimõõt on tema põiksuunalisest diameetrist viiskümmend tuhat korda suurem.

14:1.17 (154.1) Nende gravitatsioonikehadest moodustuva kahe ringluse vahele jääv ruum on ainukordne—kogu ääretus kosmoses ei leidu kusagil midagi sellesarnast. Seda tsooni iseloomustab hiiglaslik üles-alla suunatud laineliikumine ning seda läbistab tundmatut liiki tohutu ulatusega energiategevus.

14:1.18 (154.2) Meie arvates ei hakka väliskosmose tasandite tulevast evolutsiooni iseloomustama mitte midagi niisugust, nagu seda on tumedad gravitatsioonikehad. Me peame seda gravitatsioonijõudusid tasakaalustavate määratute kehade vahelduva suunaga ringlevat liikumist unikaalseks kogu tervikuniversumis.

2. Havona ülesehitus

14:2.1 (154.3) Vaimolendid ei asu pilvedega täidetud ruumis ega ela eeterlikes maailmades, vaid nende asukohaks on reaalsed materiaalsed sfäärid — täpselt niisama reaalsed maailmad kui need, kus elavad surelikud. Havona maailmad on tõelised ja konkreetsed, kuigi nende konkreetne aines erineb seitsme superuniversumi planeetide materiaalsest korrastatusest.

14:2.2 (154.4) Havona füüsilised reaalsused kujutavad endast erilist energiakorrastatuse liiki; see erineb tublisti kõikidest nendest, mis domineerivad kosmose arenevates universumites. Havona energiad on kolmesed: superuniversumi energia-mateeriaüksused sisaldavad kahest energialaengut, ehkki nii negatiivses kui ka positiivses faasis on tegu ühe ja sellesama energiavormiga. Keskne universum on loodud kolmeselt (Kolmsus), kohaliku universumi aga on (otseselt) kaheselt loonud Looja-Poeg ning Loov Vaim.

14:2.3 (154.5) Havona mateeria koosneb täpselt tuhandest korrastatud keemilisest põhielemendist ning Havona energia seitsme vormi tasakaalustatud toimimisest. Igal neist seitsmest põhienergiast on olemas seitse ergastusfaasi, niisiis reageerivad Havona pärisasukad neljakümne üheksale eri tajumismeelt mõjutavale ärritajale. Teisisõnu, puhtfüüsilisest seisukohast on keskse universumi põlisasukail olemas nelikümmend üheksa spetsiifilist tajumismeelt. Morontia tajumismeeli on seitsekümmend ning kõrgemaid vaimseid reaktsioone eri ärritajatele on olendi liigist sõltuvalt seitsekümmend kuni kakssada kümme.

14:2.4 (154.6) Urantialased ei suudaks näha mitte ainsatki keskse universumi füüsilistest olenditest ning mitte ükski nendes kaugetes maailmades toimivatest füüsilistest ärritajatest ei kutsuks teie tahumatutes tajumisorganites esile vähimatki reaktsiooni. Kui Urantia surelikku õnnestukski Havonasse viia, oleks ta seal kurt ja pime ning ka tema teised meeled ei toimiks. Ta suudaks tegutseda vaid kui piiratud ja kartlik loodud-olend, kes on ilma jäetud kõikidest keskkonnaärritajatest ning järelikult ka kõikidest oma võimalikest reageeringutest niisugustele ärritajatele.

14:2.5 (154.7) Keskses universumis esineb arvukalt niisuguseid füüsilisi ilminguid ja vaimseid reaktsioone, mida Urantia-taolistes maailmades ei tunta. Kolmese loodu põhikorraldus erineb täielikult loodud aja- ja ruumiuniversumite kahesest ülesehitusest.

14:2.6 (154.8) Kõik loodusseadused on omavahel kooskõlla viidud hoopis teistel alustel kui need, mis toimivad areneva loodu kahese energia süsteemides. Kogu keskne universum on korrastatud vastavalt täiusliku ja sümmeetrilise juhtimise kolmesele süsteemile. Kogu Paradiisi-Havona süsteemis hoitakse püsivalt täiuslikku tasakaalu kõikide kosmiliste reaalsuste ning kõikide vaimsete jõudude vahel. Paradiis, mille mõjuväli materiaalse loodu üle on absoluutne, hoiab alal keskse universumi füüsilisi energiaid ning korrastab neid täiuslikul moel. Oma kõikehõlmava vaimu-mõjuvälja osana toetab Igavene Poeg ülitäiuslikult kõikide Havona asukate staatust. Katse korras ei sünni Paradiisis mitte kui midagi, Paradiisi-Havona süsteem on loometäiusest kantud terviküksus.

14:2.7 (155.1) Kogu keskses universumis on Igavese Poja kõikne vaimugravitatsioon hämmastavalt aktiivne. Kõiki vaimuväärtusi ja vaimseid isiksusi tõmmatakse lakkamatult sissepoole, Jumalate asuala suunas. See tung Jumala poole on jõuline ning seda ei saa eirata. Taotlus jõuda Jumalani on tugevam keskses universumis — mitte sellepärast, et seal oleks vaimugravitatsioon tugevam kui kaugemates universumites, vaid seetõttu, et Havonasse jõudnud olendid on täielikumalt vaimsustatud ning järelikult ka vastuvõtlikumad Igavese Poja vaimugravitatsiooni kõikse tõmbejõu igipüsivale toimele.

14:2.8 (155.2) Samal kombel tõmbab Lõpmatu Vaimgi kõiki intellektuaalseid väärtusi Paradiisi poole. Kogu keskses universumis toimib Lõpmatu Vaimu meelegravitatsioon ühes Igavese Poja vaimugravitatsiooniga ning need kaks üheskoos moodustavadki tõusvatele hingedele nii iseloomuliku tungiva soovi leida Jumal, jõuda Jumaluseni, saada Paradiisi ning tunda Isa.

14:2.9 (155.3) Havona on vaimselt täiuslik ja füüsiliselt stabiilne universum. Keskse universumi juhtimine ning tasakaalustatud püsivus näivad olevat täiuslikud. Kõike füüsilist või vaimset saab täiesti täpselt prognoosida, ent meeleilmingute ning isiksuse tahte puhul see ei õnnestu. Me järeldame küll, et patu esinemist võib pidada võimatuks, kuid teeme sellise järelduse eeldusel, et Havona vaba tahtega olenditest põliselanikud ei ole veel kunagi olnud süüdi selles, et nad Jumaluse tahtest üle astuvad. Kogu igaviku vältel on need taevalikud olendid püsinud pidevalt ustavaina Päevilt Igavestele. Ka pole pattu täheldatud mitte ainsaski olendis, kes on tulnud Havonasse palverändurina. Mitte ühegi keskses Havona universumis loodud või sellesse universumisse lubatud isiksusterühma ainsagi liikme puhul ei ole kunagi täheldatud mingit väära käitumist. Ajauniversumites toimiva valiku vahendid ja meetodid on nii täiuslikud ning sel määral jumalikud, et kogu Havona ajaloo vältel ei ole veel mingit eksitust juhtunud; iialgi pole tehtud ainsatki viga; kesksesse universumisse ei ole kunagi ühtegi tõusvat hinge enne vastu võetud, kui selleks on käes õige aeg.

3. Havona maailmad

14:3.1 (155.4) Mis keskse universumi valitsusse puutub, siis seda ei olegi. Havona on nii võrratult täiuslik, et mingit intellektuaalset valitsemissüsteemi ei ole tarvis. Seal pole seaduste alusel toimivaid kohtuid ega seadusandlikke kogusid — Havona vajab vaid haldusjuhtimist. Keskses universumis võib jälgida tõelise omavalitsuse ideaalide teostumist.

14:3.2 (155.5) Sedavõrd täiuslikel ning peaaegu täiuslikel intellektiolenditel ei ole valitsust tarviski. Nad ei vaja mingeid eeskirju ega juhiseid, sest nende puhul on tegu juba sünnipäraselt täiuslike olenditega; nende sekka on toodud loodud arenguolendeid, kes juba ammu on läbi käinud superuniversumite ülimate tribunalide valvsa pilgu alt ja heakskiitu leidnud.

14:3.3 (155.6) Havona haldamine ei ole automaatne, ent ta on võrratult täiuslik ning jumalikult tõhus. Peamiselt tegeldakse sellega planeedi tasandil ning vastavaks halduriks on sellel planeedil elav Päevilt Igavene, igat Havona sfääri juhib üks neist Kolmsus-päritolu isiksusest. Päevilt Igavesed ei ole loojad, küll aga on nad täiuslikud haldurid. Ülimalt kogenult jagavad nad õpetusi ning toetavad oma planeedilapsi, juhtides absoluutsuseni küündiva tarkuse täiusele.

14:3.4 (156.1) Keskse universumi üks miljard sfääri kujutavad endast Paradiisist ning Havonast pärinevate kõrgete isiksuste koolitusmaailmu, olles ühtlasi ka selleks piirkonnaks, kus aja arenevatest maailmadest tõusuteele asunud loodud-olendid lõplikult näitavad, mida nad väärt on. Kõikse Isa suur plaan näeb ette loodud-olendite tõusutee ning seda plaani teostades tuuakse aja palverändurid kõige välisema ehk seitsmenda ringluse vastuvõtumaailmadesse. Vastavalt sellele, kuidas nende koolitus tõhustub ning kogemus avardub, suunatakse neid järk-järgult, planeethaaval ja ringluste kaupa, ikka sissepoole, kuni nad lõpuks jõuavad Jumaluste juurde ning saavad endale elupaiga Paradiisis.

14:3.5 (156.2) Ehkki praegu hoitakse kõiki seitsme ringluse sfääre pidevalt nende võrratus taevalikus hiilguses, on surelike kõikse tõusuplaani teostamise käigus ära kasutatud vaid umbes üks protsent Havona planeetide kogumahutavusest. Nende gigantsete maailmade pindalast on ligemale üks kümnendik protsenti mõeldud Lõplikkuse Korpuse elu-ja tegutsemisalaks. Need igavesti valguses ja elus asuvad olendid paiknevad ning teenivad Havona maailmades sageli. Nende ülevate olendite kodu on Paradiisis.

14:3.6 (156.3) Havona sfääride planetaarne ülesehitus erineb täielikult kosmose arenevate maailmade ning süsteemide omast. Suuruniversumis ei ole mitte kuskil mujal otstarbekas nii hiiglaslikke sfääre kasutada asustatud maailmadena. Triata füüsiline ülesehitus, millega liitub tohutute tumedate gravitatsioonikehade tasakaalustav mõju, muudabki võimalikuks selle, et gigantse loodu füüsilised jõud on nii täiuslikult võrdsustatud ning tema erinevad külgetõmbejõud sedavõrd täiuslikult tasakaalustatud. Nende tohutu suurte maailmade ainelise toimimise ning vaimse tegutsemise korraldamisel kasutatakse ka antigravitatsiooni.

14:3.7 (156.4) Inimese kujutlusvõime lennukaimalegi ulatusele jääb kättesaamatuks Havona sfääride ülesehitus, valgus ja soojus, samuti nende bioloogiline ja kunstiline kaunidus. Havonat pole võimalik sõnades kirjeldada — adumaks tema ilu ja suursugust hiilgust tuleb teil seda ise näha. Ent neis täiuslikes maailmades on olemas tõelised jõed ja järved.

14:3.8 (156.5) Vaimses mõttes on need maailmad ideaalselt varustatud, sfäärid on eeskujulikult kohandatud peavarju pakkumiseks keskses universumis tegutsevate paljude erinevate olendite arvukatele liikidele. Neis imekaunites maailmades toimub palju niisugust, mis jääb väljapoole inimesele omast arusaamist.

4. Keskse universumi olendid

14:4.1 (156.6) Kõik Havona maailmade elusasjad ning elavad olendid jagunevad seitsmesse põhiliiki ja igaüks neist põhiliikidest eksisteerib kolmes kindlas faasis. Iga niisugune faas jaguneb seitsmekümneks suuremaks alajaotuseks, millest igaüks koosneb ühest tuhandest väiksemast jaotusest ning igal väiksemal jaotusel on omakorda olemas alajaotused ja nii edasi. Neid peamisi elurühmi võib jagada järgmiselt:

14:4.2 (156.7) 1. materiaalsed;

14:4.3 (156.8) 2. morontialikud;

14:4.4 (156.9) 3. vaimsed;

14:4.5 (156.10) 4. absoniitsed;

14:4.6 (156.11) 5. viimased;

14:4.7 (156.12) 6. kaasabsoluutsed;

14:4.8 (156.13) 7. absoluutsed.

14:4.9 (157.1) Kõdunemine ega surm ei ole osa Havona maailmade elutsüklist. Keskses universumis alluvad ainestumise muutumistele madalamad elusorganismid. On tõsi, et nende kuju ning avaldumine muutuvad, ent neid ei lahuta osadeks kõdunemise ega rakkude surm.

14:4.10 (157.2) Kõik Havona põlisasukad põlvnevad Paradiisi-Kolmsusest. Neil olenditel ei ole loojaid vanemaid ega saa nad ka järglasi. Me ei suuda ette kujutada nende keskse universumi kodanike loomist, sest tegu on olenditega, keda ei ole mitte kunagi loodud. Kogu Havona loomislugu kujutab endast katset aegruumistada igavikulist fakti, mil pole mitte mingit seost aja ega ruumiga, nii nagu surelik inimene neid mõistab. Ent selle lähtepunkti puhul tuleb meil inimlikule filosoofiale vastav mööndus teha, sest isegi inimesest palju kõrgemad isiksused ei tule toime ilma „alguse” mõisteta. Siiski on Paradiisi-Havona süsteem igavene.

14:4.11 (157.3) Havona põliselanikud elavad keskse universumi miljardil sfääril samuti, nagu muud pideva elanikkonna klassid asuvad kõik oma sünnimaailmades. Nõnda nagu Jumala aineliste poegade klass hoolitseb selle eest, et jääks ellu superuniversumi miljardi kohaliku süsteemi aineline, mõistuslik ja vaimne toimimine, nii elavad ja tegutsevad — laiemas tähenduses — ka Havona põliselanikud keskse universumi miljardis maailmas. Teil oleks võimalik pidada havonalasi ainelisteks olenditeks eeldusel, et sõna „aineline” saaks laiendada, kirjeldamaks jumaliku universumi füüsilisi reaalsusi.

14:4.12 (157.4) On olemas niisugune elu, mis on pärisomane vaid Havonale ning millel on oma tähendus. Havonalased hoolitsevad väga mitmel moel nende eest, kes Paradiisist madalamale laskuvad ning superuniversumitest kõrgemale tõusevad, kuid nad elavad ka oma isiklikku elu ning igaüks neist eludest on keskses universumis kordumatu ning sel on oma suhteline tähendus, millel on üsna vähe tegemist Paradiisi või superuniversumitega.

14:4.13 (157.5) Nii nagu arenevate maailmade usupoegade palveldamine aitab paremini tunda Kõikse Isa armastust, vastab ka Havona olendite ülev jumaldamine jumaliku ilu ning tõe täiuslikele ideaalidele. Samuti nagu surelik inimene püüab täita Jumala tahet, elavad ka need keskse universumi olendid selle nimel, et teostada Paradiisi-Kolmsuse ideaale. Oma olemuselt ongi nad Jumala tahe. Inimesele valmistab rõõmu Jumala headus, havonalane joovastub jumalikust ilust ning samal ajal saab teile mõlemale osaks elava tõe loodud vabaduse läbi ilmnev hoolitsus.

14:4.14 (157.6) Havonalaste jaoks eksisteerib nii vabalt valitav olevik kui ka veel ilmutamata tulevikuline lõppsiht. Neil põliselanikel on olemas ka kesksele universumile ainuomane edenemine, mis ei hõlma ei tõusu Paradiisi ega superuniversumite läbimist. Edenemist kõrgema Havona-staatuse saavutamiseks võib visandada järgmiselt:

14:4.15 (157.7) 1. kogemuslik, väljapoole suunatud progress — esimesest ringlusest seitsmendasse;

14:4.16 (157.8) 2. sissepoole suunatud progress — seitsmendast ringlusest esimesse;

14:4.17 (157.9) 3. ringlusesisene progress ehk ühe kindla ringluse maailmu hõlmav edenemine.

14:4.18 (157.10) Lisaks Havona päriselanikele kuulub keskse universumi asukate hulka kogu loodus arvukalt eri universumirühmade etalonolendeid — omataolistele nõuandjaid, juhendajaid ning õpetajaid. Iga universumi iga olend on kujundatud ühte kindlat liiki etalonolendi põhjal, kes elab ühes kindlas maailmas Havona miljardist maailmast. Isegi ajas surelike loodud-olendite eksistentsi eesmärk ning ideaalid leiduvad neis kõrgustes tiirlevate etalonsfääride välimistes ringlustes.

14:4.19 (157.11) Havonas on kohta ka neile olenditele, kes on juba jõudnud Kõikse Isani ning kellel on voli tulla ja minna; nemad on määratud mitmel pool universumites eriülesandeid täitma. Ning igas Havona maailmas võib kohata päralejõudmiskandidaate ehk neid olendeid, kes on füüsiliselt küll juba kesksesse universumisse jõudnud, aga pole veel saavutanud seda vaimset arengutaset, mis annaks neile õiguse taotleda eluaset Paradiisis.

14:4.20 (158.1) Lõpmatut Vaimu esindavad Havona maailmades paljud isiksused ning nende armuliste ja hiilgusega kroonitud olendite ülesandeks on keskse universumi keerukate mõistuslike ning vaimsete toimingute üksikasjalik haldamine. Seal, jumaliku täiuse maailmades, on nende osaks ära teha hädatarvilik töö tolle hiiglasliku loodu normaalseks toimimiseks, aga lisaks ka täita mitmesuguseid ülesandeid tõusvate olendite hiigelhulga õpetamisel, koolitamisel ning kõikide nende tõusuteel viibijate eest hoolitsemisel, kes on kosmose hämaratest maailmadest auhiilguse kätte tõusnud.

14:4.21 (158.2) Arvukad muud Paradiisi-Havona süsteemi pärisasukate rühmad pole üldse otseselt seotud loodud-olendite täiusele jõudmiseks kavandatud tõusuplaaniga ning seepärast on nad ka surelikele rassidele esitatavast isiksuste liigitusest välja jäetud. Käesolevas tuuakse ära ainult üleinimlike olendite suuremad rühmad ning need klassid, mis otseselt seostuvad teie ellujäämiskogemusega.

14:4.22 (158.3) Havona on tulvil kõikidesse faasidesse kuuluvate intellektiolendite elu. Need olendid üritavad seal madalamatest ringlustest kõrgematesse tõusta ning teevad jõupingutusi selleks, et kõrgemal tasemel jumalikkust ära tunda ning enda jaoks avaramalt väärtustada ülimaid tähendusi, lõplikke väärtusi ja absoluutset reaalsust.

5. Elu Havonas

14:5.1 (158.4) Urantial te teete oma esmase elu ehk ainelise eksistentsi vältel läbi lühikese ja pingelise testi. Eluasememaailmad ning oma süsteemi, tähtkuju ning kohaliku universumi te läbite tõusutee morontiafaasis. Superuniversumi koolitusmaailmades teete läbi edenemiskäigu ehedad vaimufaasid ning valmistute selleks, et lõpuks viiakse teid edasi Havonasse. Havona seitsmes ringluses on teie saavutused mõistuslikku, vaimset ja kogemuslikku laadi. Ning iga niisuguse ringluse igas maailmas on teil lahendada teatud kindel ülesanne.

14:5.2 (158.5) Keskse universumi jumalike maailmade elu on nii rikas ja külluslik, sedavõrd täielik ning täiuslik, et ületab igas suhtes inimesele omase arusaama kõigest, mida loodud-olend üldse saaks kogeda. Selle igavikulise loodu toimimine ühiskonna ja majanduse vallas erineb sootuks Urantia-taolistes arenevates maailmades elavate aineliste loodud-olendite tegutsemisest. Isegi havonalaste mõtlemisprotsess erineb urantialaste omast.

14:5.3 (158.6) Keskses universumis kehtivad kõlblad ning olemuselt loomulikud seadused: käitumisreeglid ei ole meelevaldsed. Igas nõudmises, mis Havonas kehtib, avaldub õiglasest meelest kantud põhjendatus ning õigusemõistmisele toetuv kord. Need kaks tegurit üheskoos annavadki selle, mida Urantial nimetataks erapooletuks õigluseks. Kui jõuate Havonasse, siis naudite loomulikult seda, et saate käituda nii, nagu peabki käituma.

14:5.4 (158.7) Kui intellektiolendid esmakordselt kesksesse universumisse jõuavad, võetakse nad vastu Havona seitsmenda ringluse katsemaailmas, kuhu nad ka elama paigutatakse. Kui uustulnukad vaimselt edasi jõuavad ning hakkavad mõistma oma superuniversumi Meistervaimu identiteeti, viiakse nad üle kuuendasse ringi. (Just selle keskses universumis kehtiva korra alusel on saanud oma nime ka inimmeele arenguringid.) Siis, kui tõusuteelised on jõudnud Ülimuslikkuse äratundmiseni, olles seega valmis Jumaluse avastamise retkeks, viiakse nad edasi viiendasse ringlusse ning pärast Lõpmatu Vaimuni jõudmist neljandasse. Igavese Pojani jõudmise järel kantakse nad kolmandasse ringi ning siis, kui nad on Kõikset Isa tundma saanud, hakkavad nad viibima teise ringluse maailmades, õppides seal paremini tundma Paradiisi hulki. Havona esimesse ringlusse jõudmine märgib, et ajakandidaadid on Paradiisi teenistusse vastu võetud. Olendi tõusutee pikkusest ja olemusest sõltuvalt viibivad nad astmeliselt lisanduvate vaimsete saavutuste kõige seesmisemas ringluses määramatu aja. Sealt, kõige seesmisemast ringist, suunduvad tõusvad palverändurid sissepoole, oma asupaika Paradiisis, ning nad võetakse vastu Lõplikkuse Korpusse.

14:5.5 (159.1) Kui viibite tõusva palverändurina Havonas, võimaldatakse teil vabalt külastada kõiki neid maailmu, mida hõlmab teile määratud ringlus. Teil on lubatud tagasi pöörduda ka planeetidele, mis kuuluvad juba läbitud ringlustesse. Havona ringides viibijatel on seda kõike võimalik teha, ilma et neil oleks vaja lootma jääda transpordisupernavide abile. Aja palverändurid suudavad end ise piisavalt varustada „läbitud” kosmoses liikumiseks, kuid „läbimata” kosmoses rändamisel sõltuvad nad siiski kindlaksmääratud menetlusviisidest: ilma transpordisupernavide abita pole palverändureil võimalik Havonast lahkuda ega neile määratud ringlusest kaugemale edasi minna.

14:5.6 (159.2) Terve see hiiglaslik keskne loodu on värskendavalt originaalne. Havona maailmade vahel ei leidu mitte midagi ühist, kui jätta kõrvale mateeria füüsikaline korrastatus ning intellektiolendite ja teiste elusorganismide peamiste klasside põhiline ülesehitus. Iga Havona planeet kujutab endast algupärast, kordumatut ning ainulist loomingut; iga planeet on võrratu, suurepärane ning täiuslik. Niisugune individuaalne eripära iseloomustab iga planeedi eksistentsi füüsiliste, mõistuslike ning vaimsete aspektide kõiki tunnusjooni. Iga täiusesfäär neist miljardist on välja arendatud ja kaunistatud vastavalt sellel viibiva Päevilt Igavese plaanidele. Ning see ongi põhjus, miks ükski planeet ei sarnane mitte ühegi teisega.

14:5.7 (159.3) Kuni teil pole läbitud Havona kõige viimane ringlus ning läbi käidud viimne kui üks Havona maailmadest, ei lakka teile tolles elujärgus jõudu andmast avastusretke seiklused ega kao kuhugi uudishimu virgutav mõju. Seejärel aga astub oma eelkäija, ajalike seikluste võlu asemele igavikuomane, ikka edasi tiivustav tõukejõud.

14:5.8 (159.4) Üksluisus annab märku loova kujutlusvõime ebaküpsusest ning sellest, et mõistusepärane kooskõlastumine vaimuvõimetega ei ole olnud piisavalt aktiivne. Selleks ajaks, kui tõususurelik asub uurima neid taevaseid maailmu, on ta juba saavutanud emotsionaalse, mõistusliku ning sotsiaalse, aga ehk koguni ka vaimse küpsuse.

14:5.9 (159.5) Ühest Havona ringlusest teise liikudes satute te silmitsi kujuteldamatute muudatustega, ent teie hämmeldus on piiritu juba siis, kui jõuate ringlusesiseselt ühelt planeedilt teisele. Igaüks neist miljardist koolitusmaailmast kujutab endast tõelist üllatuste ülikooli. Neid ringlusi läbivate ning nendes gigantsetes maailmades rändavate olendite osaks on kogeda pidevat üllatumist ning lakkamatut imestamist. Havona elujärgus ei ole kohta üksluisusel.

14:5.10 (159.6) Seiklusiha, uudishimu ning üksluisuse pelgu, neid arenevast inimloomusest lahutamatuid jooni ei muudetud teie olemuslikuks osaks pelgalt selleks, et ärritada ja kiusata teid selle napi aja vältel, mil te maa peal viibite. Pigemini peaks see teile märku andma, et surm kujutab endast vaid seiklusterohke lõputu elujärgu algust, ootustest tulvil igavese elu, igikestva avastusretke algust.

14:5.11 (160.1) Arenevate kosmoseolendite kaasasündinud jumalike annetuste hulka kuulub uudishimu: juurdlemise vaim, avastamisvajadus ning uurimistarve. Neid loomulikke ajendeid ei antud teie pärisosaks sugugi mitte selleks, et te neid pärsiksite ning maha suruksite. On tõsi, et oma napi maise elu jooksul tuleb teil neid edasiviivaid tunge aeg-ajalt taltsutada ning te peate sageli kogema pettumustki, sest täielikult õnnestub neid teostada ning hiilgavalt rahuldada alles tulevaste pikkade ajastute vältel.

6. Keskse universumi eesmärk

14:6.1 (160.2) Seitsme ringlusega Havonas toimuv tegevus on oma ulatuselt hiiglaslik. Üldiselt võib seda jagada järgmiselt:

14:6.2 (160.3) 1. havonalik;

14:6.3 (160.4) 2. paradiislik;

14:6.4 (160.5) 3. tõusuteelik-piiritletud — Ülimat-Viimast hõlmav evolutsiooniline.

14:6.5 (160.6) Praegusel universumiajastul toimub Havonas väga mitmekesine piiritletud taset ületav tegevus, mis hõlmab nii meele- ja vaimufunktsioonide absoniitse faasi kui ka nende funktsioonide muude faaside loendamatuid variante. Võimalik, et keskne universum teenib paljusid eesmärke, mida mulle ei ole ilmutatud, sest mitmeski mõttes toimib ta nõnda, et loodud meel ei küünigi kõike seda aduma. Üritan aga siiski kirjeldada, mil kombel see täiuslik loodu universumiintellekti seitsme erineva klassi vajaduste eest hoolt kannab ning nende hüveolule kaasa aitab.

14:6.6 (160.7) 1. Kõikne Isa—Esimene Allikas ja Kese. Jumal-Isale pakub keskse loodu täiuslikkus ülimat vanemlikku rahulolu. Ta naudib armastusekülluse kogemust peaaegu võrdsuseni küündivatel tasanditel. Täiuslik Looja on jumalikult rahul täiusliku loodud-olendi armastuse ning jumaldamisega.

14:6.7 (160.8) Havona võimaldab Isale seda rahuldust, mida võib anda ülim saavutus. Täiuse teostumine Havonas hüvitab selle aegruumilise viivituse, millele allus igavene tung lõputult avarduda.

14:6.8 (160.9) Isa naudib seda, et Havona on jumalikult kaunis. Jumalikule meelele pakub rahuldust see, et ta võib lubada võrratu kooskõla täiuslikku algkuju kõikide arenevate universumite jaoks.

14:6.9 (160.10) Meie Isa vaatab keskse universumi peale täiusliku rõõmuga, sest on ju selle näol tegemist vaimureaalsuse oivalise ilmutamisega kõikidele isiksustele terves universumite universumis.

14:6.10 (160.11) Universumite Jumalale on Havona ning Paradiis meele järele seepärast, et need kujutavad endast igavest jõutuumikut, mis võimaldab kõiksusel hilisemat ajas ja ruumis avardumist.

14:6.11 (160.12) Lõpmatut rahuldust tundev igavene Isa käsitab Havona-loodut kui väärilist ning ligitõmbavat eesmärki, mille poole pürgivad ajalikud tõusukandidaadid, tema surelikud ruumist saabuvad lapselapsed, kes on jõudmas oma Looja-Isa igavesse koju. Ja Jumal naudib Paradiisi-Havona universumit ka sellepärast, et see on Jumaluse ning jumaliku perekonna igavene kodu.

14:6.12 (160.13) 2. Igavene Poeg—Teine Allikas ja Kese. Igavesele Pojale annab võrratu keskne loodu igavese tõendi Isa, Poja ja Vaimu jumaliku perekonna ühise tegutsemise tõhususe kohta. Havona pakub vaimse ning ainelise lähtekoha Kõikse Isa jäägituks usaldamiseks.

14:6.13 (160.14) Havona võimaldab Igavesele Pojale peaaegu piiramatu aluse igavesti avardada vaimujõudu. Keskne universum andis Igavesele Pojale sellise tegutsemispaiga, kus ta sai kindlalt ja vabalt oma kaaslasi, Paradiisi-Poegi juhendades demonstreerida annetumises sisalduva hoolekandmise vaimu ning toimimist.

14:6.14 (161.1) Ka on Havona see reaalsusalus, millele tugineb Igavese Poja vaimugravitatsiooniline kontroll universumite universumi üle. See universum rahuldab Poja tarvet olla vanemlikus rollis, anda vaimseid järglasi.

14:6.15 (161.2) Havona maailmad ja nende täiuslikud asukad kujutavad endast esimest ning igavesti lõplikku tunnustähte selle kohta, et Poeg on Isa Sõna. Nõnda leiab täiuslikku rahuldust Poja teadvus kui Isa lõpmatu täiendus.

14:6.16 (161.3) Ning see universum võimaldab vastastikuselt teostuda Kõikse Isa ja Igavese Poja vahelisel võrdsusel rajaneval vendlusel, mis on igikestev tõend nende mõlema igavesest isiksusest.

14:6.17 (161.4) 3. Lõpmatu Vaim—Kolmas Allikas ja Kese. Lõpmatu Vaimu jaoks tõestab Havona universum seda, et ta on Ühine Toimija, ühinenud Isa ja Poja lõpmatu esindaja. Havonast tunneb Lõpmatu Vaim kahekordset rahuldust: esmalt sellepärast, et ta toimib aktiivse loova jõuna, teiseks aga seetõttu, et ta on selle jumaliku saavutusega täielikult kaaseksisteeriv.

14:6.18 (161.5) Lõpmatu Vaimu jaoks kujutas Havona endast niisugust toimimispaika, mis lubas tal näidata oma suutlikkust ja tahtmist teenida potentsiaalse armujagajana. Selles täiuslikus loodus valmistas Vaim ennast ette avastuslikuks seikluseks, kaitsvaks hoolitsemiseks arenevate universumite eest.

14:6.19 (161.6) See täiuslik loodu andis Lõpmatule Vaimule võimaluse osaleda koos mõlema jumaliku vanemaga universumi haldamises, juhtida universumit kui kaaslase-Looja järeltulija ning valmistuda sel moel kohalike universumite ühiseks haldamiseks kui Loojate-Poegade kaaslased Loovad Vaimud.

14:6.20 (161.7) Havona maailmad on meelelaboratooriumiks neile, kes loovad kosmilist meelt, aga samuti neile, kes kannavad hoolt iga olemasoleva loodud-olendi meele eest. Igas Havona maailmas on meel iselaadne ja on etaloniks kõikide vaimsete ning aineliste loodud-olendite intellektidele.

14:6.21 (161.8) Kõikide nende olendite jaoks, kelle saatuseks on Paradiis, kujutavad need täiuslikud maailmad endast meele kõrgkoole. Nad pakkusid Vaimule piiramatuid võimalusi katsetada meelehoolekande viise niisuguste isiksuste peal, keda see ei ohustanud ning kellest oli selles toimingus abi.

14:6.22 (161.9) Havona on Lõpmatule Vaimule hüvituseks selle ulatusliku ja isetu töö eest, mida ta teeb kosmoseuniversumites. Havona on aja ja ruumi väsimatu Meele Hoolekandja täiuslik kodu ja puhkepaik.

14:6.23 (161.10) 4. Ülim Olend—kogemusliku Jumaluse arenev ühendus. Havona-loodu pakub Ülima Olendi vaimsele reaalsusele igavest ja täiuslikku tõestust. Too täiuslik loodu on Ülima Jumala täiusliku ning sümmeetrilise vaimolemuse ilmutuseks enne, kui algab aja ja ruumi kogemuslikes universumites piiritletult peegelduvate Paradiisi Jumaluste võimsuse ja isiksuse süntees.

14:6.24 (161.11) Havonas ühinevad Kõikvõimsa jõupotentsiaalid Ülima vaimse olemusega. Seal keskses loodus saab piltlikult selgeks Ülima tulevikuliselt igavene ühtsus.

14:6.25 (161.12) Havona on Ülima universaalsuspotentsiaali täiuslik algkuju. Too universum on lõpuleviidud pilt Ülima tulevasest täiuslikkusest, andes samal ajal aimu ka Viimase potentsiaalist.

14:6.26 (162.1) Havona näitab ülima ja täiusliku enesekontrolliga elavate tahteolendite vaimuväärtuste lõplikkust, meelt, mis tegelikult on sama kui vaim, ning intellekti ühtsust piiramatu potentsiaaliga ja tema reaalsust.

14:6.27 (162.2) 5. Võrdväärsed Loojad-Pojad. Havona on see haridusliku väljaõppe piirkond, kus valmistatakse Paradiisi Miikaele ette hilisemaks universumite loomiseks. Too jumalik ja täiuslik loodu on etaloniks igale Loojale-Pojale ning ta pingutab jõudu selle nimel, et ka tema enda universum tõuseks lõpuks Paradiisi-Havona täiustasanditele.

14:6.28 (162.3) Havona loodud-olendeid kasutab Looja-Poeg kui võimalikke isiksuste algkujusid oma surelike laste ning vaimolendite tarvis. Miikaelid ning teised Paradiisi-Pojad käsitavad Paradiisi ja Havonat kui aja laste jumalikku lõppsihti.

14:6.29 (162.4) Loojatele-Poegadele on teada, et keskne loodu ongi universumi ülemjuhtimise tõeline asendamatu allikas, mis tasakaalustab ja ühendab nende kohalikke universumeid. Nad teavad, et Ülima ning Viimase lakkamatult toimiva mõju isikuline kohalolek on täheldatav just Havonas.

14:6.30 (162.5) Havona ning Paradiis kujutavad endast Miikael-Poja loova jõu lätet. Siin asuvad need olendid, kes töötavad ühes temaga universumite loomisel. Paradiisist on pärit Universumi Emavaimud, kohalike universumite kaasloojad.

14:6.31 (162.6) Paradiisi-Pojad peavad keskset loodut oma jumalike vanemate ning iseeneste koduks. See on paik, kuhu nad ikka ja jälle heameelega tagasi pöörduvad.

14:6.32 (162.7) 6. Võrdväärsed Hoolekandjad-Tütred. Universumi Emavaimud, kohalike universumite kaasloojad, saavad oma eelisikulise koolituse Havona maailmades, kus nad on tihedalt seotud Ringluste Vaimudega. Keskses universumis said kohalike universumite Vaim-Tütred asjaliku ettevalmistuse nende meetodite osas, mida rakendada Paradiisi-Poegadega üheskoos töötades ning alati Isa tahtele alludes.

14:6.33 (162.8) Havona maailmadest leiavad Vaim ja Vaimu Tütred sobivaid meele etalone kõikide oma intellektirühmade, nii vaimsete kui ka aineliste jaoks ning see keskne universum saab kunagi eesmärgiks nendele olenditele, keda ühiselt toetavad Universumi Emavaim ning tema kaaslane Looja-Poeg.

14:6.34 (162.9) Universumi Ema-Looja peab meeles Paradiisi ja Havonat kui paika, kust ta on pärit ning mis on Lõpmatu Emavaimu kodu ja Lõpmatu Meele isiksusliku kohaloleku asukoht.

14:6.35 (162.10) Sealt kesksest universumist on pärit ka isikuliste, loojaomaste eesõiguste annetamine; neid õigusi kasutades täiendab Universumi Jumalik Hoolekandja Loojat-Poega elavate tahteolendite loomisel.

14:6.36 (162.11) Ja lõpuks, et need Lõpmatu Emavaimu Tütred-Vaimud ei naase tõenäoliselt mitte kunagi enam oma Paradiisi-koju, siis naudivad nad sügavalt universaalset peegelduvusnähtust, mis on seotud Ülima Olendiga Havonas ning mis Paradiisis isikustub Majestonis.

14:6.37 (162.12) 7. Tõusvad arenevad surelikud. Havonast on pärit kõikidele surelikele omastele isiksusliikidele eeskujuks olnud etalonid, samuti on Havona koduks kõikidele neile inimesest kõrgematele isiksustele, kes on küll surelikega seotud, ent kes ei pärine ajalikust loodust.

14:6.38 (162.13) Need maailmad innustavad kõiki inimpüüdlusi ehedate vaimuväärtuste saavutamiseks kõrgemail mõeldavail reaalsustasandeil. Havona on iga tõusuteed käiva sureliku Paradiisi-eelse väljaõppe eesmärk. Siin jõuavad surelikud Paradiisi-eelse Jumaluseni, Ülima Olendini. Havona seisab iga tahteolendi ees kui värav, mille kaudu astuda Paradiisi ning jõuda Jumalani.

14:6.39 (163.1) Paradiis on lõpetanute kodu, Havona aga nende töötuba ja mängumaa. Iga Jumalat tundev surelik ihaleb saada (tõusutee) lõpetanuks.

14:6.40 (163.2) Keskne universum ei ole pelgalt inimese jaoks määratud saatus, vaid ka see paik, kust saab alguse lõpetanute igavene elujärk, kui nad ükskord lähetatakse veel avaldamata kõiksele avastusretkele Kõikse Isa lõpmatuse uurimiskogemuses.

14:6.41 (163.3) Absoniitse tähtsusega jääb Havona kahtlemata toimima ka tulevaste universumiajastute vältel, mil võib sündida see, et kosmose palverändurid hakkavad üritama leida Jumalat piiritletust kõrgematel tasanditel. Havona suudab olla absoniitsete olendite koolitusuniversumiks. Kui seitse superuniversumit toimivad keskastme koolidena nende jaoks, kes on lõpetanud väliskosmose alama astme koolid, siis kujuneb Havonast tõenäoliselt kõrgema astme kool. Ja me kaldume arvama, et igavese Havona potentsiaalid on tõepoolest piiramatud ning et keskne universum suudab igavesti olla kogemuslik koolitusuniversum iga liiki loodud-olendite jaoks, olgu need siis pärit minevikust, olevikust või tulevikust.

14:6.42 (163.4) [Esitanud Tarkuse Täiustaja, kellele Uversa Päevilt Vanad tegid ülesandeks nõnda toimida.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.