مقالۀ 43 کواکب

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 43

کواکب

یورنشیا عموماً به صورت ششصد و ششِ سِتانیا در نُرلاشیادِکِ نبادان مورد اشاره قرار می‌گیرد، یعنی ششصد و ششمین کرۀ مسکونی در سیستم محلی سِتانیا، که در کوکبۀ نُرلاشیادک، یکی از یکصد کواکب جهان محلی نبادان، واقع شده است. کواکب جزو تقسیمات اولیۀ یک جهان محلی می‌باشند و حکمرانان آنان سیستمهای محلیِ کرات مسکونی را به حکومت مرکزی جهان محلی در سلوینگتون و از طریق بازتاب به اَبَرحکومت قدمای ایامها در یوورسا مرتبط می‌سازند.

دولت کوکبۀ شما در خوشه‌ای از 771 کرات ساخته شده که مرکزی‌ترین و بزرگترین آنها ایدنشیا، مسند حکومت پدران کوکبه، والامرتبه‌های نُرلاشیادک، می‌باشد واقع شده است. ایدنشیا خود یکصد برابر بزرگتر از کرۀ شما می‌باشد. هفتاد کرات اصلی که ایدنشیا را احاطه کرده‌اند تقریباً ده برابر اندازۀ یورنشیا می‌باشند، حال آن که ده اقماری که به دور هر یک از این هفتاد کرات می‌گردند حدوداً اندازۀ یورنشیا هستند. اندازۀ این 771 کراتِ ساخته شده نسبتاً نظیر آنهایی است که متعلق به کواکب دیگر هستند.

نحوۀ محاسبۀ زمان و اندازه‌گیری مسافت در ایدنشیا همانند سلوینگتون است، و کرات ستاد مرکزی کوکبه، مثل کرات پایتخت جهان، کاملاً با انواع موجودات هوشمند آسمانی پر می‌باشند. به طور کلی این شخصیتها زیاد متفاوت از آنهایی که در رابطه با حکومت جهان توصیف شدند نیستند.

سرافیمهای سرپرست، سومین ردۀ فرشتگان جهان محلی، به خدمت در کواکب گمارده شده‌اند. آنها ستاد مرکزی خویش را در کرات پایتخت مستقر می‌سازند و به کرات آموزشیِ در حال گردش مورانشیا به طور گسترده‌ خدمت می‌کنند. در نرلاشیادک هفتاد کرات اصلی و نیز هفتصد کرات فرعی توسط یونیویتیشیا، شهروندان دائمی کوکبه، مسکونی گردیده‌اند. تمامی این کراتِ ساخته شده کاملاً توسط گروههای گوناگون زندگی بومی که قسمت عمدۀ آن آشکار نمی‌شود و شامل اِسپیرانگاهای کارآمد و اِسپورناگیاهای زیبا می‌باشد اداره می‌شوند. همانطور که ممکن است گمان برید، زندگی مورانشیای کوکبه که در نقطۀ وسط نظام آموزشی مورانشیا قرار دارد، هم نمونه و هم ایده‌آل است.

1- ستاد مرکزی کوکبه

ایدنشیا مملو از کوهسارهای مسحور کننده است، ارتفاعات پهناور مادۀ فیزیکی که با حیات مورانشیا پوشیده شده و با شکوه معنوی گسترده شده است، اما سلسله کوههای ناهموار نظیر آنچه که در یورنشیا یافت می‌شود وجود ندارند. دهها هزار دریاچه‌های زلال و هزاران هزار جویبارهای به هم پیوسته وجود دارند، ولی از اقیانوسهای بزرگ یا رودخانه‌های متلاطم خبری نیست. فقط کوهسارها فاقد این نهرهای روی سطح زمین هستند.

آب ایدنشیا و کرات ساخته شدۀ مشابه فرقی با آب سیارات تکاملی ندارد. سیستمهای آب چنین کراتی، هم روح سطح و هم زیر سطح زمین جاری هستند و رطوبت در گردش مداوم است. دور تا دور ایدنشیا را می‌توان از طریق این مسیرهای گوناگون آبی دور زد، گر چه کانال اصلی ترابری اتمسفر است. موجودات روحی طبعاً بر فراز سطح کره سفر می‌کنند، حال آن که موجودات مورانشیا و مادی برای عبور از مسیرهای جَوی از وسایل مادی و نیمه مادی استفاده می‌کنند.

ایدنشیا و کرات مربوط به آن از یک اتمسفر واقعی، مخلوطی از سه گازِ معمول که ویژگی چنین آفرینشهای معماری شده می‌باشد برخوردار هستند. این اتمسفر شامل دو عنصر اتمسفر یورنشیا به اضافۀ آن گاز مورانشیا که برای تنفس مخلوقات مورانشیا مناسب است می‌باشد. اما در حالی که این اتمسفر هم مادی و هم مورانشیایی است، از طوفانها یا گردبادها اثری نیست و تابستان و زمستان هم وجود ندارد. این فقدان اختلالات اتمسفری و تغییرات فصلی، زیباسازی کامل محیط بیرون را در این کرات خلق شدۀ ویژه میسر می‌سازد.

کوهسارهای ایدنشیا نماهای فیزیکی باشکوهی هستند و زیبایی آنان با وفور بی‌پایان حیات که سراسر طول و عرض آنها را پر می‌سازد فزونی یافته است. به استثنای تعداد معدودی از ساختمانهای مجزا، این کوهسارها هیچ کارِ دستی مخلوقات را در بر نمی‌گیرند. تزئینات مادی و مورانشیایی به مناطق مسکونی محدود می‌باشند. ارتفاعات کمتر مکانهای منازل مخصوص می‌باشند و با هنر بیولوژیک و مورانشیا به زیبایی تزئین شده‌اند.

در نوک قلۀ هفتمین رشتۀ کوهستانی، تالارهای تجدید حیاتِ ایدنشیا، جایی که انسانهای در حال صعود متعلق به رتبۀ تغییر یافتۀ دومِ صعود بیدار می‌شوند، واقع شده‌اند. این تالارهای مونتاژِ مجددِ مخلوق تحت سرپرستی ملک صادقها می‌باشند. اولین کرات پذیرش ایدنشیا (نظیر سیارۀ ملک صادق در نزدیکی ایدنشیا) نیز تالارهای زنده سازی ویژه‌ای دارند که در آنجا انسانهای متعلق به مراتب تغییر یافتۀ صعود از نو مونتاژ می‌شوند.

ملک صادقها همچنین دو کالج مخصوص در ایدنشیا دارند. یکی مدرسۀ اضطراری، که به مطالعۀ مشکلاتی که از شورش سِتانیا پدیدار گشته اختصاص یافته است. دیگری مدرسۀ اعطایی، که وقف غلبه بر مشکلات جدیدی گشته است که از این واقعیت که میکائیل اعطای نهایی خود را در یکی از کرات نرلاشیادک انجام داد، برخاسته است. این کالج دوم تقریباً چهل هزار سال پیش، بلافاصله بعد از اعلام میکائیل که یورنشیا به عنوان کرۀ اعطای نهایی او برگزیده شده بود تأسیس گشت.

دریای بلور، منطقۀ پذیرش ایدنشیا، نزدیک مرکز اداری قرار دارد و توسط آمفی تئاتر ستاد مرکزی احاطه گردیده است. دور تا دور این منطقه، مراکز فرمانروایی برای هفتاد بخش امور کوکبه قرار دارند. نصف ایدنشیا به هفتاد قسمت مثلثی شکل، که سرحدات آن در ساختمانهای ستاد مرکزیِ نواحی مربوطه‌شان تلاقی می‌یابند، تقسیم شده است. باقیماندۀ این کره یک پارک طبیعی پهناور، بوستانهای خداوند، است.

در طول دیدارهای متناوب شما به ایدنشیا، گر چه تمام سیاره برای بازبینی شما گشوده است، بیشتر وقت شما در آن مثلث اداری که شمارۀ آن مطابق شمارۀ کرۀ مسکونی جاری شماست سپری خواهد شد. شما همیشه به عنوان یک ناظر در مجالس قانونگذاری مورد خوشامد قرار خواهید گرفت.

منطقۀ مورانشیا که به انسانهای صعود کنندۀ ساکن ایدنشیا تخصیص یافته، در ناحیۀ وسطِ سی و پنجمین مثلث واقع شده و به محل استقرار پایان دهندگان که در سی و ششمین مثلث قرار گرفته وصل می‌شود. محل استقرار عمومی یونیویتیشیاها، منطقۀ عظیمی را در ناحیۀ میانی سی و چهارمین مثلث که به طور بلافصل در مجاورت مکان مسکونی شهروندان مورانشیا قرار گرفته اشغال می‌سازد. از این ترتیبات می‌توان مشاهده نمود که برای منزل دادن حداقل هفتاد بخش عمدۀ حیات آسمانی تدارک دیده شده است و نیز این که هر یک از این هفتاد مناطق مثلثی شکل با یکی از هفتاد کرات اصلی آموزش مورانشیا مرتبط می‌باشد.

دریای بلورِ ایدنشیا یک کریستال عظیم دایره‌ای شکل است که محیط آن یکصد مایل و عمق آن سی مایل می‌باشد. این کریستال باشکوه به عنوان میدان دریافت برای تمامی سرافیمهای انتقال و موجودات دیگری که از نقاط خارج از کره وارد می‌شوند عمل می‌نماید. این دریای بلور فرود سرافیمهای انتقال را بسیار تسهیل می‌نماید.

یک میدان کریستال از این نوع تقریباً در تمامی کراتِ ساخته شده یافت می‌شود و گذشته از ارزش تزئینیِ آن به مقاصد بسیار به کار گرفته می‌شود. آن برای متبلور ساختن بازتاب ابرجهان برای گروههای گردآوری شده و به عنوان عاملی در تکنیک تغییر و تبدیل انرژی برای تعدیل جریانات فضا و برای انطباق دادن جریانات دیگر انرژی فیزیکیِ وارد شونده به کار گرفته می‌شود.

2- دولت کوکبه

کواکب واحدهای خود مختار یک جهان محلی می‌باشند و هر کوکبه مطابق مصوبات قانونگذاری خود اداره می‌شود. هنگامی که دادگاههای نبادان برای تصمیم‌گیری پیرامون امور جهان به داوری می‌نشینند، تمام امور داخلی مطابق قوانینی که در کوکبۀ مربوطه جاری است مورد دادرسی واقع می‌شوند. این احکام قضایی سلوینگتون، به همراه مصوبات قانونگذاری کواکب توسط مدیران سیستمهای محلی به اجرا گذارده می‌شوند.

از این رو کواکب به عنوان واحدهای قضایی یا قانونگذار عمل می‌نمایند، در حالی که سیستمهای محلی به عنوان واحدهای اجرایی یا اعمال کننده به کار گرفته می‌شوند. دولت سلوینگتون اتوریتۀ عالی قضایی و هماهنگ کننده می‌باشد.

در حالی که کارکرد عالی قضایی به عهدۀ حکومت مرکزی یک جهان محلی می‌باشد، دو دادگاه تابعه، اما عمده در ستاد مرکزی هر کوکبه وجود دارد، شورای ملک صادقها و دادگاه والامرتبه.

کلیۀ مسائل قضایی ابتدا توسط شورای ملک صادقها مرور می‌شوند. دوازده نفر از این رسته که از تجربۀ مشخص لازم پیرامون سیارات تکاملی و کرات ستاد مرکزی سیستم برخوردارند، برای بررسی مدرک، فهم مدافعات و تنظیم رأی موقت دادگاه که به دادگاه والامرتبه، پدر حاکم کوکبه، رد می‌شود صاحب اختیار و قدرت هستند. بخش مربوط به انسان فانی در این دادگاه دوم شامل هفت قاضی که کلیۀ آنان انسانهای صعود کننده‌اند می‌باشد. شما هر چه بالاتر در جهان صعود کنید، با حتمیت بیشتر توسط همنوعان خود مورد قضاوت قرار خواهید گرفت.

هیئت قضایی کوکبه به سه گروه تقسیم می‌شود. برنامۀ قضایی یک کوکبه در مجلس پایین‌ترِ فراز یابندگان، گروهی که ریاست آن را یک پایان دهنده به عهده داشته و شامل یک هزار نفر از انسانهای نماینده می‌شود، منشأ می‌یابد. هر سیستم ده عضو را کاندیدای شرکت در این مجلس تصمیم‌گیری می‌نماید. در ایدنشیا در حال حاضر این هیئت کاملاً عضوگیری نشده است.

اتاق میانی قانونگذاران شامل گروههای فرشتگان سراف و همکاران آنها، فرزندان دیگر روح مادر جهان محلی، می‌باشد. تعداد افراد این گروه یکصد نفر است که توسط شخصیتهای ناظر کاندید می‌شوند. آنها سرپرستی فعالیتهای گوناگون چنین موجوداتی را که در داخل کوکبه کار می‌کنند بر عهده دارند.

هیئت مشورتی یا بالاترین هیئت قانونگذاران کوکبه شامل مجلس اعیان — مجلس پسران الهی — می‌شود. این گروه توسط پدران والامرتبه انتخاب شده و تعداد نفرات آن ده نفر است. فقط پسرانی که از تجربۀ ویژه برخوردارند می‌توانند در این مجلس بالاتر خدمت کنند. این گروهِ واقعیت‌یاب و صرفه جو کنندۀ وقت است که به هر دو بخش پایین‌تر مجلس قانونگذار به طور بسیار مؤثر خدمت می‌کند.

مجموع شوراهای قانونگذار شامل سه عضو از هر یک از این شعبات جداگانۀ مجلس تصمیم‌گیری کوکبه می‌شوند و ریاست آن را والامرتبۀ دون پایۀ حاکم به عهده دارد. این گروه، فرم نهایی کلیۀ لوایح قانونی را تصویب نموده و اجازۀ اعلان آنها را توسط گویندگان صادر می‌کند. تصویب این کمیسیون عالی، لوایح قضایی را به صورت قانون آن ناحیه در می‌آورد. کارهای آنها نهایی هستند. اعلانات قضایی ایدنشیا قانون پایه‌ایِ تمام نرلاشیادک را تشکیل می‌دهد.

3- والامرتبه‌های نرلاشیادک

حکمرانان کواکب از رستۀ وراندادک فرزندی جهان محلی می‌باشند. این پسران هنگامی که در جهان به عنوان حکمرانان کواکب یا غیره به خدمت فعال گمارده می‌شوند به عنوان والامرتبه‌ها شناخته می‌شوند، زیرا آنها در بر گیرندۀ بالاترین خِرد اداری، توأم با آینده‌نگرترین و هوشمند‌ترین وفاداری از میان کلیۀ رسته‌های فرزندی جهان محلی خداوند می‌باشند. صداقت شخصی آنان و وفاداری آنان هرگز زیر سؤال قرار نگرفته است. هرگز هیچ عدم رضایتی از پسران وراندادک در نبادان رخ نداده است.

حداقل سه پسر وراندادک به عنوان والامرتبه‌های هر یک از کواکب نبادان توسط جبرئیل به کار گمارده شده‌اند. عضو سرپرست از میان این سه نفر به عنوان پدر کوکبه و دو همکار وی به عنوان والامرتبۀ ارشد و والامرتبۀ دون پایه شناخته می‌شوند. یک پدر کوکبه برای ده هزار سال استاندارد (در حدود 50٫000 سال یورنشیا) حکومت می‌کند و آن زمانی است که پیش از آن برای همان مدت به عنوان همکار دون پایه و به عنوان همکار ارشد خدمت کرده است.

نویسندۀ مزامیر می‌دانست که ایدنشیا تحت حکومت سه پدران کواکب قرار دارد و از این رو پیرامون منزلگاه آنان به صورت جمع سخن گفت: ”رودی است که جویبارهایش، شهر خدا، مقدس‌ترین مکان خیمه‌گاههای والامرتبه‌ها را شادمان می‌سازد.“

طی اعصار متمادی، در رابطه با فرمانروایان گوناگون جهان سردرگمی بزرگی در یورنشیا وجود داشته است. بسیاری از آموزگاران بعدی، الوهیتهای مبهم و نامشخص قبیله‌ای خود را با پدران والامرتبه اشتباه گرفتند. باز هم بعد از آن، عبرانیان تمامی این حکمرانان آسمانی را در یک الوهیت مرکب ادغام نمودند. یک آموزگار فهمید که والامرتبه‌ها آن حکمرانان متعالی نبودند، زیرا گفت: ”آن کس که در مکان مقدس والامرتبه سکنی می‌گزیند، زیر سایۀ قادر مطلق اقامت خواهد داشت.“ در نگارشات یورنشیا، گاهی فهم آن بسیار مشکل است که عبارت ”والامرتبه“ دقیقاً به چه کسی اشاره دارد. اما دانیال این قضایا را کاملاً می‌فهمید. او گفت ”والامرتبه در ممالک انسانها حکومت می‌کند و آن را به هر که اراده کند می‌بخشد.“

پدران کوکبه چندان با مسائل افراد یک سیارۀ مسکونی اشتغال ندارند، اما آنها با آن عملکردهای قضایی و تدوین کنندۀ قانون کواکب که به هر نژاد انسان فانی و گروه ملی کرات مسکونی به اندازۀ زیاد مربوطند، از نزدیک در ارتباط هستند.

اگر چه رژیم کوکبه بین شما و حکومت جهان قرار دارد، شما معمولاً به عنوان فرد به دولت کوکبه توجه زیادی ندارید. علاقۀ عمدۀ شما معمولاً روی سیستم محلی، سِتانیا، متمرکز است. اما به دلیل برخی شرایط سیستم و سیاره‌ایِ ناشی از شورش لوسیفر، یورنشیا به گونه‌ای تنگاتنگ موقتاً به فرمانروایان کوکبه مربوط می‌شود.

در هنگام جدایی لوسیفر والامرتبه‌های ایدنشیا برخی از جنبه‌های اختیارات سیاره‌ای را در کرات شورشی در کنترل خود گرفتند. آنها به اِعمال این قدرت ادامه می‌دهند و قدمای ایامها مدتها قبل این به عهده گرفتن کنترل روی این کرات متمرّد را تصدیق نمودند. آنها بدون شک تا زمانی که لوسیفر زنده است به این اِعمال قدرت قضاییِ به عهده گرفته شده ادامه خواهند داد. در یک سیستم وفادار معمولاً بخش زیادی از این قدرت به حاکم سیستم محول می‌شود.

ولی هنوز راه دیگری وجود دارد که از طریق آن یورنشیا به طور ویژه به والامرتبه‌ها ربط پیدا نمود. هنگامی که میکائیل، پسر آفریننده، در مأموریت نهایی اعطایی خویش بود، چون جانشین لوسیفر در سیستم محلی از اختیارات کامل برخوردار نبود کلیۀ امور یورنشیا که به اعطای میکائیل مربوط می‌شد به طور بلافصل توسط والامرتبه‌های نرلاشیادک سرپرستی می‌شد.

4- کوه گردهمایی — مؤمن ایامها

مقدس‌ترین کوهِ گردهمایی، مکان اقامت مؤمن ایامها، نمایندۀ تثلیث بهشت است که در ایدنشیا عمل می‌نماید.

این مؤمن ایامها، یک پسر تثلیث بهشت است، و از هنگام آفرینش ستاد مرکزی ایدنشیا به عنوان نمایندۀ شخصی عمانوئیل در این کره حضور داشته است. مؤمن ایامها به عنوان دست راست پدران کوکبه همیشه در کنار آنها جای دارد تا به آنها اندرز دهد، ولی هیچگاه مشاوره‌ای عرضه نمی‌دارد مگر این که برای آن درخواست به عمل آید. پسران والای بهشت هرگز در هدایت امور یک جهان محلی شرکت نمی‌کنند، مگر بنا به درخواست فرمانروایان حاکم چنین قلمروهایی. اما تمام آن چه که یک اتحاد ایامها برای یک پسر آفریننده می‌باشد، یک مؤمن ایامها برای والامرتبه‌های یک کوکبه است.

اقامتگاه مؤمن ایامهای ایدنشیا، مرکز کوکبۀ سیستم بهشتی در زمینۀ ارتباطات و خبر رسانی در خارج از جهان می‌باشد. این پسران تثلیث، به همراه پرسنل خویش از شخصیتهای هاونا و بهشت، و در رابطه با اتحاد ایامهای مسئول در سراسر تمامی جهانها در ارتباط مستقیم و مداوم با رستۀ خویش حتی تا هاونا و بهشت می‌باشند.

مقدس‌ترین کوه به طرز بدیعی زیبا است و به گونه‌ای شگفت‌انگیز آراسته است. اما منزلگاه واقعی پسر بهشت در مقایسه با اقامتگاه مرکزی والامرتبه‌ها و هفتاد بنای اطراف آن که واحد مسکونی پسران وراندادک را تشکیل می‌دهد از اعتدال برخوردار است. این مکانهای تزئینی صرفاً برای سکونت می‌باشند؛ آنها از ساختمانهای اداری پهناور ستاد مرکزی که در آنها امور کوکبه به انجام می‌رسند کاملاً جدا هستند.

منزل مؤمن ایامها در ایدنشیا، در شمال این منازل والامرتبه‌ها واقع شده است و به عنوان ”کوه گردهمایی بهشت“ شهرت دارد. در این کوهسار متبارک، انسانهای فراز یابنده، مکرراً اجتماع می‌نمایند تا به سخنان این پسر بهشت پیرامون سفر طولانی و مسحور کنندۀ انسانهای در حال پیشرفت در یک میلیارد کرات کمال دهندۀ هاونا و سپس به سوی شور و شعفهای وصف ناپذیر بهشت گوش فرا دهند. و در این گردهماییهای ویژه در کوه گردهمایی است که انسانهای مورانشیا با گروههای متنوع شخصیتهایی که منشأ در جهان مرکزی دارند به طور کاملتر آشنا می‌شوند.

لوسیفر خائن که روزی حاکم سِتانیا بود، در اعلان خود مبنی بر افزایش قلمرو حاکمیت خویش، در صدد برآمد که تمامی رسته‌های مافوق فرزندی را در طرح حکومتی جهان محلی جابجا نماید. او در دل خود چنین قصدی را زمزمه نمود: ”من پادشاهی خود را بالاتر از پسران خدا بر می‌افرازم. من برفراز کوه گردهمایی در شمال جلوس می‌یابم. من همانند والامرتبه خواهم بود.“

یکصد حاکم سیستم متناوباً به اجتماعات ایدنشیا، که پیرامون رفاه کوکبه تبادل نظر می‌نمایند، می‌آیند. پس از شورشِ سِتانیا، شورشگران اصلی جروسم عادت داشتند به این شوراهای ایدنشیا بیایند، درست همان طور که در مواقع پیشین چنین می‌کردند. و تا بعد از اعطای میکائیل به یورنشیا و عهده‌داری حاکمیت نامحدود متعاقب وی در سراسر نبادان، راهی برای متوقف نمودن این گستاخی خود بینانه وجود نداشت. از آن هنگام، هرگز این تحریک کنندگان به گناه اجازه نیافته‌اند در شوراهای حکمرانان وفادار سیستم در ایدنشیا جلوس نمایند.

این که آموزگاران دوران پیشین از این مسائل مطلع بودند، در نگارشات نمایان است: ”روزی بود که پسران خداوند آمدند تا خود را در پیشگاه والامرتبه‌ها عرضه نمایند، و شیطان نیز آمد و از میان آنان خود را عرضه نمود.“ و این صرف نظر از ربط آن با اصل قضیه، یک بیان واقعیت است.

از هنگام پیروزی میکائیل، تمامی نرلاشیادک در حال پاکسازی از گناه و یاغیان است. زمانی پیش از مرگ میکائیل در جسم، همکار ساقط شدۀ لوسیفر، شیطان، در صدد بر آمد در چنین انجمن ایدنشیا حضور یابد، اما اتفاق نظر یکپارچه بر علیه شورشگران اصلی به نقطه‌ای رسیده بود که درهای سمپاتی تقریباً چنان به طور کامل بسته شدند که برای دشمنانِ سِتانیا جایگاهی یافت نمی‌شد. هنگامی که دری برای پذیرش شرارت وجود نداشته باشد، موقعیتی برای در خاطر پروراندن گناه موجود نیست. درهای قلوب سراسر ایدنشیا بر علیه شیطان بسته شد. او به اتفاق آرا توسط حکمرانان گرد آمدۀ سیستم طرد گردید، و در این هنگام بود که پسر انسان ”سقوط شیطان را از بهشت همچون آذرخش نظاره نمود.“

از هنگام شورش لوسیفر، بنای جدیدی در نزدیکی اقامتگاه مؤمن ایامها فراهم گردیده است. این عمارت موقت ستاد مرکزی والامرتبۀ رابط است که در رابطه با سیاست و روش رستۀ ایامها پیرامون گناه و شورش در تماس نزدیک با پسر بهشت به عنوان مشاور دولت کوکبه در کلیۀ امور عمل می‌نماید.

5- پدران ایدنشیا از زمان شورش لوسیفر

در زمان شورش لوسیفر، جابجایی متناوب والامرتبه‌ها در ایدنشیا به حال تعلیق در آمد. ما اکنون همان حکمرانانی را داریم که در آن وقت در رأس کار بودند. ما چنین استنتاج می‌کنیم که تا زمانی که سرانجام تکلیف لوسیفر و یارانش روشن نگردیده، هیچ تغییری در تعویض این حکمرانان صورت نخواهد گرفت.

با این وجود، دولت کنونی کوکبه بسط یافته و شامل این دوازده پسر رستۀ وُراندادک می‌شود. این دوازده تن از این قرارند:

1- پدر کوکبه. حکمران والامرتبۀ کنونی نرلاشیادک شمارۀ 617٫318 از سری وُراندادِک نبادان می‌باشد. او پیش از به عهده گرفتن مسئولیتهای خود در ایدنشیا، در کواکب بسیاری در سراسر جهان محلی ما خدمت نمود.

2- والامرتبۀ ارشد وابسته.

3- والامرتبۀ دون پایۀ وابسته.

4- والامرتبۀ مشاور، نمایندۀ شخصی میکائیل پس از دستیابی او به وضعیت یک پسر استاد.

5- والامرتبۀ اجرایی، نمایندۀ شخصی جبرئیل که پس از شورش لوسیفر در ایدنشیا مستقر گردید.

6- والامرتبۀ رئیس نظاره‌گران سیاره‌ای، مدیر نظاره‌گران وراندادک که در کرات منزوی سِتانیا مستقر است.

7- والامرتبۀ داور، پسر وراندادک که وظیفۀ تعدیل کلیۀ مشکلاتی را که به دنبال شورش در کوکبه پدید آمد به عهده دارد.

8- والامرتبۀ سرپرست اضطراری، پسر وراندادک که مسئولیت انطباق لوایح اضطراری قانونگذاری نرلاشیادک را برای کراتِ با شورش انزوا یافتۀ سِتانیا عهده‌دار می‌باشد.

9- والامرتبۀ میانجی، پسر وراندادک که عهده‌دار مسئولیت هماهنگ نمودن تنظیمات ویژۀ اعطایی در یورنشیا با مدیریت جاری کوکبه می‌باشد. وجود برخی از فعالیتهای فرشتگان اعظم و خدمات بیشمار غیرمعمول دیگر در یورنشیا، به همراه فعالیتهای ویژۀ ستارگان تابناک عصر در جروسم، عملکرد این پسر را ضروری می‌سازد.

10- والامرتبۀ قاضیِ حامی، رئیس دادگاه اضطراری که به حل و فصل مشکلات ویژۀ نرلاشیادک که ناشی از اغتشاش حاصل از شورش سِتانیا می‌باشد تخصیص یافته است.

11- والامرتبۀ رابط، پسر وراندادک که به حکمرانان ایدنشیا گمارده شده ولی در رابطه با پیگیری بهترین مسیر در مهار مشکلات مربوط به شورش و خیانت مخلوق، به عنوان یک مشاور ویژه به مؤمن ایامها گمارده شده است.

12- والامرتبۀ مدیر، سرپرست شورای اضطراری ایدنشیا. کلیۀ شخصیتهایی که به خاطر تحول سِتانیا به نرلاشیادک گمارده شده‌اند شورای اضطراری را تشکیل می‌دهند، و افسر سرپرست آنها یک پسر وراندادک که از تجربه‌ای خارق‌العاده برخوردار است می‌باشد.

و این توصیف، وراندادکهای بیشمار، فرستادگان کواکب نبادان و دیگرانی را که نیز در ایدنشیا ساکن هستند محسوب نمی‌دارد.

از زمان شورش لوسیفر، پدران ایدنشیا توجه ویژه‌ای به یورنشیا و کرات منزوی دیگر سِتانیا معطوف داشته‌اند. مدتها پیش پیامبری دست کنترلگر پدران کوکبه را در امور ملتها تشخیص داد. ”هنگامی که والامرتبه میراث ملتها را میان آنها تقسیم نمود، وقتی که او پسران آدم را جدا نمود، او حد و مرز مردم را تعیین نمود.“

هر کرۀ قرنطینه شده یا منزوی دارای یک پسر وراندادک است که به عنوان یک ناظر عمل می‌نماید. او در مدیریت سیاره‌ای شرکت نمی‌کند مگر این که توسط پدر کوکبه به او دستور داده شود در امور ملتها مداخله کند. در واقع این والامرتبۀ ناظر است که ”در ممالک انسانها حکومت می‌نماید.“ یورنشیا یکی از کرات منزوی نرلاشیادک می‌باشد، و یک وراندادک ناظر از هنگام خیانت کلیگسشیا در سیاره استقرار یافته است. وقتی که ماکی‌ونتا ملک صادق در شکل نیمه مادی در یورنشیا خدمت می‌کرد، به والامرتبۀ ناظر که در آن هنگام در رأس کار بود، متواضعانه ادای احترام می‌نمود. چنان که نگاشته شده است، ”و ملک صادق، پادشاه سالیم، کاهن والامرتبه بود.“ ملک صادق روابط این والامرتبۀ ناظر را به ابراهیم آشکار نمود، آنگاه که گفت: ”و متبارک باد والامرتبه، که دشمنانت را به دستت تسلیم نموده است.“

6- بوستانهای خداوند

پایتختهای سیستمها به طور خاصی با بناهای مادی و معدنی زیباسازی شده‌اند، حال آن که ستاد مرکزی جهان بیشتر منعکس کنندۀ شکوه روحی است. اما پایتختهای کواکب نقطۀ اوج فعالیتهای مورانشیا و تزئینات زنده هستند. در کرات ستاد مرکزی کوکبه بیشتر معمولاً تزئین زنده به کار گرفته می‌شود، و این کثرت حیات — هنرمندی گیاهی — است که موجب می‌شود این کرات ”بوستانهای خداوند“ نامیده شوند.

در حدود نیمی از ایدنشیا به بوستانهای زیبای والامرتبه‌ها تخصیص یافته است و این بوستانها در زمرۀ مسحور کننده‌ترین آفرینشهای مورانشیای جهان محلی می‌باشند. این امر روشن می‌سازد به چه دلیل مکانهای فوق‌العاده زیبا در کرات مسکونی نرلاشیادک غالباً ”باغ عدن“ نامیده می‌شوند.

پرستشگاه والامرتبه‌ها در نقطۀ مرکزی این باغ باشکوه واقع شده است. نویسندۀ مزامیر باید قدری از این موضوعات مطلع بوده است، زیرا که نوشت: ”چه کسی می‌تواند از کوه والامرتبه‌ها بالا رود؟ چه کسی می‌تواند در این مکان مقدس بایستد؟ آن کس که دستان پاکیزه و قلب صاف دارد، که روان خود را به بطالت نداده است و قسم دروغ نخورد.“ در این معبد، والامرتبه‌ها در هر دهمین روز استراحت تمامی ایدنشیا را در تعمق پرستشی خدای متعال پیشوایی می‌کنند.

کرات ساخته شده از ده شکل حیات نوع مادی برخوردار هستند. در یورنشیا حیات گیاهی و حیوانی وجود دارد، ولی در کره‌ای نظیر ایدنشیا ده قسم از انواع مادی حیات موجود است. اگر شما این ده بخش از حیات ایدنشیا را نظاره می‌کردید، فوراً سه تای اول را به صورت گیاه و سه تای آخر را به صورت حیوان طبقه‌بندی می‌نمودید، اما از درک طبیعت چهار گروه میانی حاوی اشکال سرشار و مسحور کنندۀ زندگی به کلی ناتوان می‌بودید.

حتی حیات متمایز حیوانی از آن که در کرات تکاملی است بسیار متفاوت است، آنقدر متفاوت که کاملاً غیرممکن است کاراکتر بی‌همتا و طبیعت پرعطوفت این مخلوقات نامتکلم را برای اذهان انسان فانی تصویر نمود. هزاران هزار مخلوقات زنده وجود دارند که ممکن نیست تخیل شما قادر به تصویر آنها باشد. کل آفرینش حیوانی نسبت به مجموع رده‌بندیهای حیوانی متعلق به سیارات تکاملی کاملاً از رستۀ متفاوتی می‌باشد. اما تمامی این حیات حیوانی بسیار هوشمند و به طور بدیعی خادم است، و کلیۀ اقسام گوناگون به طور شگفت‌آوری آرام و به طور محسوسی قابل همدمی هستند. هیچ مخلوق گوشتخواری در چنین کرات معماری شده وجود ندارد. در تمامی ایدنشیا هیچ چیز که موجب ترس موجود زنده شود وجود ندارد.

زندگی گیاهی نیز بسیار از آن که در یورنشیا است متفاوت است و شامل انواع مادی و مورانشیا هر دو است. رویشهای مادی یک ویژگی سبز رنگ دارند، اما حیات گیاهی مشابه در مورانشیا از حاله و بازتاب متغیرِ رنگ بنفش یا ارغوانی برخوردار است. چنین زندگی نباتی مورانشیا کاملاً انرژی‌زا است و هنگامی که خورده شود هیچ قسمت زائد به جا نمی‌گذارد.

این کرات معماری شده که صرف نظر از تنوعات مورانشیایی از عطیۀ ده بخش حیات فیزیکی برخوردارند، امکانات فوق‌العاده‌ای را برای زیباسازی بیولوژیک منظرۀ زمین و بناهای مادی و مورانشیایی فراهم می‌سازند. هنروران سماوی در این کار گستردۀ زینت بخشی گیاهی و تزئین بیولوژیک اِسپُرناگیاهای بومی را هدایت می‌کنند. در حالی که هنرمندان شما برای تصویر نمودن مفاهیم خویش باید به رنگ راکد و مرمر بی‌جان متوسل شوند، هنروران سماوی و یونیویتیشیاها برای عرضۀ ایده‌های خویش و تسخیر ایده‌آلهای خود به کرّار از مواد زنده استفاده می‌کنند.

اگر شما از گلها، نهالها و درختان یورنشیا لذت می‌برید، پس چشمانتان محو زیبایی گیاهی و ابهت گلزار بوستانهای سماوی ایدنشیا خواهند گشت. اما این فراتر از توان توصیف من است که ایده‌ای مکفی از این زیباییهای کرات آسمانی به ذهن انسان فانی انتقال دهم. به راستی چنین شکوههایی را که در انتظار ورود شما به این کرات صعود ماجراجویانۀ انسان فانی است چشمی ندیده است.

7- یونیویتِیشیا

یونیویتِیشیاها شهروندان دائمی ایدنشیا و کرات مربوط به آن می‌باشند. کلیۀ هفتصد و هفتاد کراتی که ستاد مرکزی کوکبه را احاطه نموده‌اند تحت سرپرستی آنان قرار دارند. این فرزندان پسر آفریننده و روح آفرینشگر در سطحی از وجود میان مادی و روحی واقع شده‌اند، اما آنها مخلوقات مورانشیا نیستند. بومیان هر یک از هفتاد کرات اصلی ایدنشیا از اشکال مرئی مختلف برخوردارند و انسانهای مورانشیا هر بار که ضمن عبور پیاپی از کرۀ شمارۀ یک به کرۀ شمارۀ هفتاد، از یک کرۀ ایدنشیا به دیگری تغییر منزل می‌دهند، اشکال مورانشیایی خود را در مطابقت با مقیاس بالا روندۀ یونیویتیشیا هماهنگ می‌سازند.

به لحاظ معنوی یونیویتیشیاها یکسان هستند؛ از نظر عقلانی، آنها همانند انسانهای فانی فرق می‌کنند؛ در شکل، آنها بسیار شبیه حالت وجود مورانشیا هستند، و طوری خلق شده‌اند که در هفتاد گونۀ متنوع شخصیتی عمل می‌کنند. هر یک از این انواع یونیویتیشیاها، نمایانگر ده شکل متنوع عمدۀ فعالیت عقلانی می‌باشد، و هر یک از این اقسام عقلانی گوناگون، سرپرستی مدارس ویژۀ آموزشی و فرهنگی اجتماعی ساختن تدریجی حرفه‌ای یا عملی را در یکی از ده اقماری که به دور هر یک از کرات اصلی ایدنشیا در گردش است به عهده دارد.

این هفتصد کرات فرعی، کرات تکنیکیِ آموزش عملی در کارکرد تمامی جهان محلی می‌باشند و به روی تمامی طبقات موجودات هوشمند گشوده‌اند. این مدارس آموزشی مهارت ویژه و دانش تکنیکی، منحصراً برای انسانهای صعود کننده برگزار نمی‌شوند، گر چه دانشجویان مورانشیا به مراتب بزرگترین گروه کلیۀ کسانی را که در این دروس آموزشی شرکت دارند تشکیل می‌دهند. هنگامی که شما در هر یک از هفتاد کرات اصلی فرهنگ اجتماعی پذیرفته می‌شوید، بلافاصله برای هر یک از ده اقمارِ دور تا دور اجازۀ ورود می‌یابید.

انسانهای در حال فراز مورانشیا در میان مدیران بازگشت در کُلنیهای گشوده به روی عموم حائز اکثریت می‌باشند، اما یونیویتیشیاها نمایانگر بزرگترین گروهی هستند که با گروه هنروران سماوی نبادان در ارتباطند. در تمامی اروانتان به استثنای اَبَندانتِرهای یوورسا، هیچیک از موجودات خارج از هاونا در چیره دستی هنری، انطباق اجتماعی، و هوش هماهنگ کننده به پای یونیویتیشیاها نمی‌رسند.

این شهروندان کوکبه در واقع از اعضای گروه هنروران نمی‌باشند، اما آزادانه با تمامی گروهها کار می‌کنند و در تبدیل کرات کوکبه به کرات اصلی برای تحقق امکانات شکوهمند هنریِ فرهنگ انتقالی سهم بزرگی دارند. آنها در ورای محدوده‌های کرات ستاد مرکزی کوکبه عمل نمی‌نمایند.

8- کرات آموزشی ایدنشیا

موهبت فیزیکی ایدنشیا و کرات دور تا دور آن تقریباً کامل است. آنها به سختی می‌توانند با عظمت روحی کرات سلوینگتون برابری نمایند، اما از شکوه کرات آموزشی جروسم به مراتب برترند. تمامی این کرات ایدنشیا مستقیماً توسط جریانات جهانی فضا انرژی دریافت می‌کنند، و سیستمهای نیرویی عظیم آنها، مادی و مورانشیایی، هر دو، توسط مراکز کوکبه که توسط گروهی کارآمد از کنترلگران استاد فیزیکی و سرپرستان نیرویی مورانشیا یاری می‌شوند، ماهرانه سرپرستی شده و تقسیم می‌شوند.

وقتی که در هفتاد کرات آموزشیِ فرهنگ گذرای مورانشیا صرف می‌گردد، به همراه عصر فراز انسانی در ایدنشیا، تا وقت رسیدن به وضعیت یک پایان دهنده، با ثبات‌ترین مرحلۀ دوران زندگانی یک انسان فانی در حال فراز می‌باشد. این به راستی نمونۀ یک زندگی مورانشیا است. ضمن این که شما هر بار با گذار از یک کرۀ عمدۀ فرهنگی به دیگری از نو میزان می‌شوید، همان بدن مورانشیا را حفظ می‌نمایید و هیچ دورانی از ناخودآگاهی شخصیتی وجود ندارد.

اقامت موقت شما در ایدنشیا و کرات مربوط به آن عمدتاً با تسلط یافتن بر اخلاقیات گروهی، راز مناسبات دلپذیر و سودمند بین رده‌‌های گوناگون شخصیتهای هوشمند جهان و ابرجهان اشغال خواهد شد.

در کرات قصر شما یگانه‌سازی شخصیت در حال تکامل انسانی را تکمیل نمودید؛ در پایتخت سیستم به شهروندی جروسم نائل شدید و به خواستۀ تسلیم نفس به انضباط فعالیتهای گروهی و انجام کارهای هماهنگ دست یافتید؛ اما اکنون در کرات آموزشی کوکبه باید اجتماعی نمودن واقعی شخصیت در حال تکامل مورانشیایی خود را کسب نمایید. این دستیابی متعالی فرهنگی شامل این یادگیریها می‌شود:

1- چگونه با ده همتای گوناگون مورانشیایی، در حالی که ده عدد از این گروهها در اکیپهای صد تایی با هم ارتباط یافته و در تشکلهای یک هزار نفره متحد می‌شوند، با شادی زندگی کرده و به طور مؤثر کار کنید.

2- چگونه با یونیویتیشیاها، که گر چه به لحاظ عقلانی مشابه موجودات مورانشیا هستند، ولی از هر نظر دیگر متفاوتند، با مسرت زندگی کرده و از صمیم دل همکاری کنید. و سپس شما باید با این گروه ده نفره که با ده خانوادۀ دیگر هماهنگی می‌کنند و به نوبۀ خود در یک تشکل هزار نفرۀ یونیویتیشیا متحد شده‌اند، کار کنید.

3- چگونه به سازگاری همزمان با مورانشیاییهای همتا و این یونیویتیشیاهای میزبان، هر دو، دست یابید، و در ارتباط کاری نزدیک با گروهی نسبتاً ناهمگون از مخلوقات هوشمند، توان همکاری داوطلبانه و مؤثر با موجودات نوع خود را به دست آورید.

4- در حالی که بدین ترتیب با موجوداتی شبیه و نامشابه با خود به صورت جمعی کار می‌کنید، چگونه به توازن عقلانی و انطباق پیشه‌ای با هر دو گروهِ همکار دست یابید.

5- در حالی که در سطوح عقلانی و پیشه‌ای به اجتماعی ساختن رضایتمندانۀ شخصیت دست می‌یابید، چگونه توان زندگی کردن در ارتباط صمیمانه با موجودات مشابه و قدری نامشابه را با تندخویی همواره کاهش یابنده و رنجش همواره تقلیل یابنده، هر چه بیشتر کسب نمایید. مدیران بازگشت از طریق فعالیتهای بازی گروهی خویش به این دستیابی دوم بسیار کمک می‌نمایند.

6- چگونه تمامی این تکنیکهای گوناگون اجتماعی نمودن را در پیشبرد هماهنگی تدریجی دورۀ صعود به بهشت تعدیل نمایید، و از طریق افزایش توان درک معانی آرمانی جاودانه که در درون این فعالیتهای زمانی - مکانی ظاهراً بی‌اهمیت نهفته شده، بینش جهانی را تقویت کنید.

7- و سپس، چگونه با افزایش همزمان بینش معنوی، آنطور که به تقویت کلیۀ مراحل موهبت شخصی از طریق معاشرت گروهی معنوی و هماهنگی مورانشیا مربوط می‌شود، کلیۀ این شیوه‌های اجتماعی ساختن چند بعدی را به نقطۀ اوج برسانید. دو مخلوق اخلاقی به لحاظ عقلانی، اجتماعی، و معنوی پتانسیلهای شخصی خود را در زمینۀ پیشرفت جهانی از طریق تکنیک مشارکت صرفاً دو برابر نمی‌کنند؛ آنها احتمالات کامیابی و دستاوردهای خویش را تقریباً چهار برابر می‌سازند.

ما اجتماعی ساختن را در ایدنشیا به صورت معاشرت یک انسان مورانشیا با یک گروه خانوادگی یونیویتیشیا که متشکل از ده فرد به لحاظ عقلانی نامشابه که ملازم با معاشرت مشابهی از ده مورانشیایی همتا می‌باشد تصویر نموده‌ایم. اما در هفت کرات اصلیِ اول، فقط یک انسان در حال صعود با ده یونیویتیشیا زندگی می‌کند. در دومین گروهِ هفت کرات اصلی، دو انسان فانی با هر گروه بومی ده نفره اقامت دارند، و غیره، تا این که در آخرین گروه هفت کرات اصلی، ده موجود مورانشیا با ده یونیویتیشیا هم مسکن هستند. به تدریج که شما فرا می‌گیرید چطور با یونیویتیشیا معاشرت کنید، چنین اخلاقیات بهبود یافته را در روابط خود با پیشروندگان همتای مورانشیایی خویش به کار می‌بندید.

شما به عنوان انسانهای در حال صعود از اقامت موقت خود در کرات ترقی ایدنشیا لذت خواهید برد، اما آن شور و شعف شخصی رضایتمندانه که تماس اولیۀ شما را با امور جهان در ستاد مرکزی سیستم، یا وداع شما را با این واقعیات در کرات نهایی پایتخت جهان مشخص می‌سازد، تجربه نخواهید نمود.

9- شهروندی در ایدنشیا

انسانهای در حال صعود، پس از فارغ‌التحصیلی از کرۀ شمارۀ هفتاد در ایدنشیا منزل می‌یابند. صعود کنندگان اکنون برای اولین بار، در ”مجالس بهشت“ شرکت نموده و داستان دوران زندگانی پراکندۀ خویش را آنطور که توسط مؤمن ایامها تصویر می‌شود می‌شنوند. او اولین شخص از شخصیتهای متعالی تثلیث منشأ است که انسانها ملاقات کرده‌اند.

تمام این اقامت موقت در کرات آموزشی کوکبه، که به شهروندی ایدنشیا منجر می‌شود، برای پیشروندگان مورانشیا دورانی از شادی حقیقی و آسمانی است. شما در سراسر اقامت موقت خود در کرات سیستم از یک مخلوق نزدیک به حیوان به یک مخلوق مورانشیا در حال تکامل بودید. شما بیشتر مادی بودید تا روحی. شما در کرات سلوینگتون از یک موجود مورانشیا به وضعیت یک روح حقیقی تکامل خواهید یافت. شما بیشتر روحی خواهید بود تا مادی. اما در ایدنشیا، فراز گرایان در نیمه راه بین وضعیت پیشین و آیندۀ خویش می‌باشند، در نیمۀ راه، در گذار خود از حیوان تکاملی به روح در حال فراز. شما در طی کل اقامت خود در ایدنشیا و کرات آن، ”همانند فرشتگان“ هستید. شما دائماً در حال پیشرفت هستید، اما به طور پیوسته یک وضعیت کلی و نمادین مورانشیا را حفظ می‌نمایید.

این اقامت موقت یک انسان در حال فراز در کوکبه، یکنواخت‌ترین و باثبات‌ترین دوره در تمام مسیر پیشرفت مورانشیا می‌باشد. این تجربه در بر گیرندۀ آموزش معاشرتی پیش روحیِ فرازگرایان می‌باشد. این امر با تجربۀ پیش پایانی در هاونا و آموزش پیش ابسونایت در بهشت قابل مقایسه است.

انسانهای در حال فراز در ایدنشیا عمدتاً با تکالیف هفتاد کرات پیشروندۀ یونیویتیشیا مشغول هستند. آنها همچنین در ظرفیتهای متنوع، عمدتاً در ارتباط با برنامۀ کوکبه پیرامون رفاه گروهی، نژادی، ملی، و سیاره‌ای، در خودِ ایدنشیا خدمت می‌کنند. والامرتبه‌ها زیاد درگیر شکوفایی فردی در کرات مسکونی نمی‌باشند. آنها در ممالک انسانها حکومت می‌کنند، تا این که در قلوب افراد.

و در آن روز هنگامی که آماده‌اید ایدنشیا را به مقصد دوران زندگانی سلوینگتون ترک نمایید، درنگ نموده و پیرامون یکی از زیباترین و فرحبخش‌ترین دوران آموزشی خویش در این سوی بهشت به گذشته نظر خواهید افکند. اما به تدریج که به سوی داخل فراز می‌یابید و به ظرفیت افزایش یافته برای قدردانی زیاد معانی الهی و ارزشهای معنوی نائل می‌شوید، شکوه این امر تماماً افزوده می‌گردد.

[مسئولیت این مقاله به عهدۀ مالاواشیا ملک صادق می‌باشد.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©