Kapitola 43 Souhvězdí

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 43

Souhvězdí

43:0.1 (485.1) URANTIA je běžně označována jako 606-tý svět Satanie v Norlatiadeku, což znamená šest set šestá obydlená planeta v lokální soustavě Satania, umístěné v souhvězdí Norlatiadek—jedno ze sta souhvězdích lokálního vesmíru Nebadon. Protože souhvězdí jsou základními sekcemi lokálního vesmíru, jejich vládcové spojují lokální soustavy s centrálním řízením lokálního vesmíru na Salvingtonu metodou reflexe se supervesmírným řízením Věčně Moudrých na Uverse.

43:0.2 (485.2) Řídící systém vašeho souhvězdí je tvořen skupinou 771 architektonických sfér, z nichž středová a největší je Edentia—administrativní sídlo Otců Souhvězdí, Nejsvrchovanějších Norlatiaku. Sama Edentia je asi stokrát větší než váš svět. Sedmdesát hlavních sfér, obklopující Edentii, jsou asi desetkrát větší než Urantia, zatímco deset družic, které krouží kolem každého z těchto sedmdesáti světů, jsou asi stejně velké jako Urantia. Svými rozměry je těchto 771 architekturních sfér zcela srovnatelých se sférami jiných souhvězdích.

43:0.3 (485.3) Na Edentii se čas a vzdálenost měří podle Salvingtonu a stejně jako hlavní řídící centrum vesmíru, tak i řídící světy souhvězdí jsou plně zajištěny všemi kategoriemi nebeských inteligencí. Obecně vzato, tyto osobnosti se příliš neliší od těch, které byly odhaleny při popisování administrativy vesmíru.

43:0.4 (485.4) Vedoucí serafové, třetí kategorie andělů lokálního vesmíru, jsou určeni pro službu v souhvězdích. Svoje řídící stanoviště mají na hlavních sférách a poskytují rozsáhlou pomoc okružním světům morontiálního vzdělání. Sedmdesát hlavních sfér Norlatiadeku, společně se sedmi sty menšími družicemi, jsou obydleny univitaty—trvalými obyvateli souhvězdí. Všechny tyto architektektonické světy jsou v plném rozsahu řízeny různými skupinami místních živých bytostí, které jsou z velké části neodhaleny, ale zahrnují výkonný řád spirongů a řád obdivuhodných spornagiů. Tím, že je střední fází morontiálního vzdělávacího systému, morontiální život souhvězdích, jak jste si mohli domyslet, je jak osobitý, tak i ideální.

1. Hlavní sféra souhvězdí

43:1.1 (485.5) Edentia oplývá úchvatnými pohořími—rozsáhlými vyvýšeninami fyzické hmoty, naplněnými morontiálním životem a pokrytými duchovním jasem, ale nejsou tam žádná členitá horská pásma s jakými se setkáváte na Urantii. Jsou tam desítky tisíc perlivých jezer a tisíce a tisíce vzájemně propojených vodních toků, ale nejsou tam žádné velké oceány, nebo divoce proudící řeky. Pouze hornaté oblastei postrádají tyto povrchové vodní toky.

43:1.2 (486.1) Voda Edentie a podobných architekturních sfér se vůbec neliší od vody na evolučních planetách. Vodní systémy takových sfér jsou jak povrchové, tak i podzemní a vlhkost neustále cirkuluje. Edentii je možno obeplout po těchto rozmanitých vodních cestách, i když hlavní dopravní cesty jsou vzduchem. Duchovní bytosti cestují přirozeně nad povrchem sféry, zatímco morontiální a materiální bytosti používají materiální nebo polomateriální prostředky pro pohyb ve vzduchu.

43:1.3 (486.2) Edentia, se svými připojenými světy, má skutečnou atmosféru—obvyklou směs tří plynů, která charakterizuje taková architektonická tvoření a která obsahuje dva prvky urantijské atmosféry plus morontiální plyn, vhodný pro dýchání morontiálních tvorů. A i když tato atmosféra je jak materiální, tak i morontiální, nejsou tam bouře nebo hurikány; ani tam není léto nebo zima. Tato absence atmosférických poruch a sezónních změn umožňuje zkrášlit celou přírodu na těchto speciálně vytvořených světech.

43:1.4 (486.3) Pohoří Edentie má nádherné fyzické tvary a jejich krása je zvětšena nekonečným bohatstvím života po celé jejich délce a šířce. S výjimkou několika poměrně ojedinělých staveb nejsou v pohoří žádná díla, vystavěná tvořivýma rukama. Materiální a morontiální zdobení je omezeno na obytné oblasti. Nižší polohy jsou místa pro speciální obydlí a jsou nádherně zdobena jak biologickým, tak i moronitálním uměním.

43:1.5 (486.4) Na vrcholu sedmého horského pásma jsou umístěny sály vzkříšení Edentie, kde se probouzejí vzestupní smrtelníci druhého modifikovaného typu vzestupu. Tyto komory pro znovu sestavení tvorů jsou pod dohledem Melkísedeků. Na první z přijímacích sfér Edentie (podobně jako na planetě Melkísedek u Salvingtonu) jsou také sály vzkříšení, ve kterých jsou znovu sestavováni smrtelníci modifikovaných typů vzestupu.

43:1.6 (486.5) Melkísedekové na Edentii mají rovněž dvě speciální fakulty. Jedna z nich, krizová, se věnuje studiu problémů, vycházejících ze vzpoury v Satanii. Druhá—škola poskytnutí—je zaměřena na zvládnutí nových problémů, vyplývajících ze skutečnosti, že Michael uskutečnil svoje poslední poskytnutí sebe sama na jednom ze světů Norlatiadeku. Tato fakulta byla založena téměř před čtyřiceti tisíci lety hned po Michaelově oznámení, že Urantia byla vybrána jako místo jeho posledního poskytnutí.

43:1.7 (486.6) Skleněné moře—přijímací prostor Edentie—je blízko administrativního centra a je obklopeno ústředním amfiteátrem. Kolem tohoto prostoru jsou řídící centra sedmdesáti odborů pro záležitosti souhvězdí. Polovina území Edentie je rozdělena do sedmdesáti trojúhelníkových sekcí, jejichž hranice se spojují u řídících budov příslušných sektorů. Zbývající část této sféry tvoří jeden rozlehlý přírodní park, Boží sady.

43:1.8 (486.7) Přestože celá tato planeta je otevřena pro vaši prohlídku, během vašich pravidelných návštěv Edentie strávíte většinu svého času v takovém administrativním trojúhelníku, jehož číslo se shoduje s číslem vašeho současného domácího světa. Budete vždy vítáni jako pozorovatelé při zákonodárných shromážděních.

43:1.9 (486.8) Moronitální území, přidělené vzestupným smrtelníkům, bydlících na Edentii, je umístěno ve střední zóně třicátého pátého trojúhelníku, který sousedí s hlavním ústředím konečných, situovaným v třicátém šestém trojúhelníku. Hlavní řídící centrum univitatů zaujímá rozsáhlé území ve střední oblasti třicátého čtvrtého trojúhelníku, který bezprostředně sousedí s vyhrazenou obytnou částí morontiálních obyvatel. Z tohoto uspořádání je možno usoudit, že jsou zajištěny prostory pro ubytování nejméně sedmdesáti hlavních typů nebeského života a že také každá z těchto sedmdesáti trojúhelníkových oblastí je ve vzájemném vztahu s jednou ze sedmdesáti velkých sfér morontiálního vzdělání.

43:1.10 (487.1) Skleněné moře Edentie představuje jeden obrovský kruhovitý krystal s obvodem asi sto šedesáti kilometrů a je asi padesát kilometrů hluboký. Tento úžasný krystal slouží jako přijímací pole pro všechny přepravní serafy a jiné bytosti, přicházející z míst mimo sféru; takové skleněné moře značně usnadňuje přistání přepravním serafům.

43:1.11 (487.2) Krystalické pole tohoto typu je k nalezení na téměř všech architektonických světech a kromě své dekorativní hodnoty, slouží k mnoha účelům. Využívá se k zobrazení supervesmírné reflexe shromážděným skupinám a je faktorem v metodě přeměny energie při úpravách proudů prostoru a pro přizpůsobování dalších přicházejících toků fyzické energie.

2. Vládní sytém souhvězdí

43:2.1 (487.3) Souhvězdí jsou samostatnými útvary lokálního vesmíru, přičemž každé souhvězdí je řízeno podle svých vlastních legislativních předpisů. Když soudy v Nebadonu rozhodují o vesmírných otázkách, všechny vnitřní záležitosti jsou posuzovány v souladu se zákony, přijatými v daném souhvězdí. Tato zákonná usnesení Salvingtonu, společně s legislativními předpisy souhvězdích, jsou vykonávána správci lokálních soustav.

43:2.2 (487.4) Tímto způsobem souhvězdí fungují jako legislativní nebo zákonodárné složky, zatímco lokální soustavy slouží jako správní nebo výkonné složky. Nejvyšší zákonnou a koordinační autoritou je salvingtonská vláda.

43:2.3 (487.5) I když nejvyšší soudní funkce je přidělena centrální správě lokálního vesmíru, v hlavním řídícím centru každého souhvězdí jsou pomocné, ale důležité soudy: rada Melkísedeků a soud Nejsvrchovanějšího.

43:2.4 (487.6) Všechny soudní záležitosti jsou nejdříve posouzeny radou Melkísedeků. Dvanáct představitelů tohoto řádu, kteří mají určité požadované zkušenosti na evolučních planetách a na řídících světech soustav, je zplnomocněno k tomu, aby posoudili důkazy, vyhodnotili námitky a stanovili předběžné rozsudky, které jsou předány soudu Nejsvrchovanějšího—vládnoucího Otce Souhvězdí. Soudní kolegium smrtelných tohoto tribunálu je složeno ze sedmi soudců, z nichž všichni jsou vzestupní smrtelníci. Čím výše budete stoupat vesmírem, tím zaručeněji budete posuzováni bytostmi vašeho druhu.

43:2.5 (487.7) Zákonodárný orgán souhvězdí je rozdělen do tří skupin. Legislativní program souhvězdí vzniká v dolní sněmovně vzestupných, což je skupina, řízená konečným a skládající se z jednoho tisíce představitelů smrtelných. Každá soustava dosadí do tohoto poradního shromáždění deset členů. Na Edentii nemá v současné době tento orgán plný stav členů.

43:2.6 (487.8) Střední komora zákonodárců je složena ze serafů a jejich společníků a také jiných dětí Mateřského Ducha lokálního vesmíru. V této skupině je sto členů a ti jsou jmenováni řídícími osobnostmi, které dohlížejí na rozmanité činnosti takových bytostí při vykonávání jejich funkcí v celém souhvězdí.

43:2.7 (488.1) Poradní nebo nejvyšší orgán zákonodárců souhvězdí sestává ze sněmovny rovnocenných reprezentantů—sněmovna božích Synů. Tento sbor je vybrán Nejsvrchovanějšími Otci a má deset členů. Pouze Synové, mající mimořádné zkušenosti, mohou sloužit v této horní sněmovně. Tato skupina shromažďuje fakta a urychluje vyšetřování, což velmi účinně pomáhá oběma dolním orgánům zákonodárného shromáždění.

43:2.8 (488.2) Sloučenou radu zákonodárců tvoří tři členové a z každé samostatné komory poradních sborů souhvězdí ji předsedá vládnoucí mladší Nejsvrchovanější. Tato skupina schvaluje konečné formy všech zákonodárných nařízeních a pověřuje hlasatele, aby je zveřejnili. Schválení touto nejvyšší komisí učiní ze zákonodárných usneseních zákony souhvězdí; jejich rozhodnutí jsou konečná. Zákonodárná usnesení Edentie tvoří základní zákon pro celý Norlatiadek.

3. Nejsvrchovanější Norlatiadeku

43:3.1 (488.3) Vládci souhvězdích jsou synové lokálního vesmíru řádu Vorondadeků. Když jsou tito Synové přiděleni do aktivní služby ve vesmíru jako vládci souhvězdí nebo v jiné funkci, jsou známí jako Nejsvrchovanější, protože ze všech Božích Synů Lokálního Vesmíru oni ztělesňují nejvyšší administrativní moudrost, spolu s prozíravou a inteligentní loajálností. O jejich osobní mravní bezúhonnosti a skupinové věrnosti se nikdy nezapochybovalo; v Nebadonu se nikdy nestalo, aby Synové Vorondadekové nebyli loajální.

43:3.2 (488.4) V každém souhvězdí Nebadonu Gabriel jmenuje nejméně tři Syny Vorondadeky do funkce Nejsvrchovanějších. Předsedající člen tohoto tria je znám jako Otec Souhvězdí a jeho dva partneři jako starší Nejsvrchovanější a mladší Nejsvrchovanější. Otec Souhvězdí vládne deset tisíc standardních let (asi 50 000 urantijských let) poté, kdy stejnou dobu sloužil jako mladší partner a jako starší partner.

43:3.3 (488.5) Žalmista věděl, že Edentii vládli tři Otcové Souhvězdí a proto hovořil o jejich obydlí v množném čísle: „Je tam řeka, jejíž proudy nesou radost do města Božího, nejsvatějšího místa v příbytcích Nejsvrchovanějších.“

43:3.4 (488.6) Po celé věky na Urantii vládne velký zmatek, pokud jde o různé vesmírné vládce. Mnoho dávných učitelů zaměnilo svá mnohoznačná a neurčitá kmenová božstva s Nejsvrchovanějšími Otci. Ještě později, Židé sloučili všechny tyto nebeské vládce do sdruženého Božstva. Jeden z učitelů pochopil, že Nejsvrchovanější nejsou Nejvyššími Vládci, protože řekl: „Ten, kdo pobývá v tajném příbytku Nejsvrchovanějšího, pobývá ve stínu Všemohoucího.“ V písemnostech Urantie je velmi obtížné poznat, kdo přesně je nazýván jménem „Nejsvrchovanější.“ Ale Daniel plně rozuměl těmto otázkám. On řekl: „Nejsvrchovanější vládne království lidí a dá ho komukoliv, komu si přeje.“

43:3.5 (488.7) Otcové Souhvězdí se velmi málo zabývají jednotlivci obydlených planet, ale jsou úzce spjati s těmi legislativními a zákonodárnými funkcemi souhvězdích, které mají nesmírný význam pro každou smrtelnou rasu a národnostní skupinu obydlených planet.

43:3.6 (489.1) I když vládnoucí systém souhvězdí stojí mezi vámi a administrativou vesmíru, jako jednotlivců se vás režim souhvězdí bude obvykle týkat jen velmi málo. Váš největší zájem se obyčejně soustředí na lokální soustavu, Satanii, ale v důsledku určitých systémových a planetárních okolností, zapříčiněných Luciferovou vzpourou, je Urantia dočasně v blízkém vztahu s vládci souhvězdí.

43:3.7 (489.2) Na rebelujících světech, po odstoupení Lucifera, převzali některé aspekty planetárního řízení Nejsvrchovanější Edentie. Oni pokračují i nadále ve výkonu těchto funkcí a Věčně Moudří již dávno odsouhlasili toto převzetí moci nad těmito vzpurnými světy. Oni nepochybně budou pokračovat ve výkonu této převzaté pravomoci pokud Lucifer bude žít. Značná část této zákonné moci v loajální soustavě, by normálně byla svěřena Vládci Soustavy.

43:3.8 (489.3) Ale, je ještě další důvod, proč má Urantia úzkou spojitost s Nejsvrchovanějšími. Když Michael, Syn Tvořitel, byl na své poslední misi sebe poskytnutí, nástupce Lucifera neměl ještě úplnou kontrolu nad lokální soustavou a proto na všechny záležitosti Urantie, které se týkaly Michaelova poskytnutí, dohlíželi přímo Nejsvrchovanější Norlatiadeku.

4. Hora setkání—Věčně Věrný

43:4.1 (489.4) Nejposvátnější horou setkání je místo Věčně Věrného, představitele Rajské Trojice, který působí na Edentii.

43:4.2 (489.5) Tento Věčně Věrný je Syn Rajské Trojice a od vytvoření hlavního řídícího světa na Edentii působí jako osobní zástupce Emmanuela. Věčně Věrný je vždy pravou rukou Otců Souhvězdí, je jako poradce, ale nikdy nenabízí svoji radu, jestliže není o to požádán. Vysocí Synové Ráje se nikdy nezapojují do řešení záležitostí lokálního vesmíru pokud si to nevyžádají výkonní vládci takových sfér. Všechno to, co pro Syna Tvořitele znamená Věčně Jednotný, to pro Nejsvrchovanější souhvězdí znamená Věčně Věrný.

43:4.3 (489.6) Obydlí Věčně Věrného na Edentii je centrem Rajského systému mimovesmírné komunikace a informací v daném souhvězdí. Se sbory osobností Havony a Ráje a v součinnosti s dohlížejícím Věčně Jednotným jsou tito Synové Trojice v přímém a nepřetržitém spojení se svým řádem ve všech vesmírech, dokonce i v Havoně a v Ráji.

43:4.4 (489.7) Nejposvátnější hora je mimořádně nádherná a obdivuhodně vybavena, ale samotné obydlí Rajského Syna je skromné ve srovnání s centrálním příbytkem Nejsvrchovanějších a obklopujícími sedmdesáti stavbami, tvořícími obytný komplex Synů Vorondadeků. Tato místa jsou výhradně určena pro bydlení a jsou úplně oddělena od rozsáhlých administrativních budov hlavního řídícího centra, kde se projednávají záležitosti souhvězdí.

43:4.5 (489.8) Obydlí Věčně Věrného Edentie leží na sever od rezidencí Nejsvrchovanějších a je známé jako „hora Rajského setkání.“ Na této posvátné hoře se pravidelně shromažďují vzestupní smrtelníci, aby naslouchali vyprávění tohoto Rajského Syna o dlouhé a poutavé cestě evolučních smrtelníků přes miliardu dokonalých světů Havony a pak do nepopsatelných radostí Ráje. A právě při těchto speciálních shromážděních na Hoře Setkání se morontiální smrtelníci ve větší míře seznamují s různými skupinami osobností, pocházejících ze středního vesmíru.

43:4.6 (490.1) Při oznamování svých požadavků na zvýšení pravomoci, zrádce Lucifer, bývalý vládce Satanie, usiloval o odstranění všech nadřízených řádů synovstva z řídícího systému lokálního vesmíru. Svůj zamýšlený záměr vyslovil takto: „Postavím svůj trůn nad Syny Boží; budu sídlit na hoře setkání na severu; budu jako Nejsvrchovanější.“

43:4.7 (490.2) Sto Vládců Soustav navštěvuje pravidelně konklávy na Edentii, při kterých se projednává blaho souhvězdí. Po vzpouře v Satanii chtěli hlavní rebelové docházet do těchto rad Edentie stejně tak, jako předtím. A nebyl nalezen žádný způsob, jak zastavit tuto domýšlivou drzost a to až do doby po Michaelově poskytnutí a jeho následném převzetí neomezené nadvlády v celém Nebadonu. Od toho dne tito podněcovatelé hříchu neměli již nikdy dovoleno zasedat v radě loajálních Vládců Soustav Edentie.

43:4.8 (490.3) To, že staří učitelé věděli o těchto věcech, je vidět z následujícího zápisu: „Jednoho dne, kdy Synové Boží přišli před Nejsvrchovanější, přišel mezi nimi i Satan.“ A toto je vylíčení skutečnosti bez ohledu na souvislost, ke které se může vztahovat.

43:4.9 (490.4) Od doby, kdy Kristus triumfoval, celý Norlatiadek je očišťován od hříchu a vzbouřenců. Krátce před smrtí Michaela v lidském těle, druh hříšného Lucifera, Satan, se chtěl zúčastnit konkláve na Edentii, ale sjednocený postoj proti vůdčím rebelům dosáhl takového bodu, kdy se dveře pochopení téměř univerzálně zavřely, takže tito odpůrci Satanie již neměli žádného zastání. Kde nejsou dveře otevřené k přijetí hříchu, tam neexistuje žádná možnost hostit hřích. Otevřená srdce celé Edentie se uzavřela proti Satanovi; shromáždění Vládců Soustav ho jednomyslně odmítlo a bylo to tehdy, když Syn Člověka „viděl Satana padat jako blesk z nebe.“

43:4.10 (490.5) Po Luciferově vzpouře byla poblíž obydlí Věčně Věrného vystavěna nová budova. Tato impozantní stavba je hlavním stanovištěm styčného Nejsvrchovanějšího, který je v úzkém kontaktu s Rajským Synem ve funkci poradce vlády souhvězdí ve všech záležitostech, týkajících se zásad a postojů řádu Věčných k hříchu a vzpouře.

5. Otcové Edentie po Luciferově vzpouře

43:5.1 (490.6) Pravidelné střídání Nejsvrchovanějších na Edentii bylo v době Luciferovy vzpoury zastaveno. V současné době máme stejné vládce, kteří tuto funkci tehdy vykonávali. My se domníváme, že se tito vládcové nebudou měnit, dokud nebude s Luciferem a jeho druhy s konečnou platností skoncováno.

43:5.2 (490.7) Nicméně, současná vláda souhvězdí byla rozšířena, aby měla dvanáct Synů řádu Vorondadeků. A jsou to:

43:5.3 (490.8) 1. Otec Souhvězdí. Současný Nejsvrchovanější vládce Norlatiadeku má číslo 617 318 kategorie Vorondadeků Nebadonu. Předtím, než se ujal své funkce na Edentii, získal zkušenosti ze služby v mnoha souhvězdích v celém našem lokálním vesmíru.

43:5.4 (490.9) 2. Starší Nejsvrchovanější společník.

43:5.5 (491.1) 3. Mladší Nejsvrchovanější společník.

43:5.6 (491.2) 4. Nejsvrchovanější poradce—je osobním zástupcem Michaela po jeho dosažení postavení Syna Vládce.

43:5.7 (491.3) 5. Nejsvrchovanější výkonný činitel—je osobním zástupcem Gabriela, sloužící na Edentii od Luciferovy vzpoury.

43:5.8 (491.4) 6. Nejsvrchovanější vedoucí planetárních pozorovatelů—řídí Vorondadekovy pozorovatele, kteří jsou umístěni na izolovaných světech Satanie.

43:5.9 (491.5) 7. Nejsvrchovanější arbitr— Syn Vorondadek, pověřený nápravou všech potíží, vyplývajících ze vzpoury v souhvězdí.

43:5.10 (491.6) 8. Nejsvrchovanější krizový správce—Syn Vorondadek, kterému je svěřen úkol přizpůsobit krizová nařízení legislativy Norlatiadeku v důsledku vzpoury izolovaným světům Satanie.

43:5.11 (491.7) 9. Nejsvrchovanější prostředník—Syn Vorondadek, určený k tomu, aby koordinoval mimořádné změny při poskytovacích misích na Urantii s běžnou administrativou souhvězdí. Působení některých archandělů a jiných početných forem neobvyklé pomoci na Urantii a také speciální aktivity Oslnivých Večerních Hvězd na Jerusemu si vyžadují přítomnost tohoto Syna.

43:5.12 (491.8) 10.Nejsvrchovanější soudce-advokát—hlava krizového tribunálu, který se zabývá projednáváním speciálních problémů Norlatiadeku, způsobených zmatkem po vzpouře v Satanii.

43:5.13 (491.9) 11.Styčný Nejsvrchovanější—Syn Vorondadek, přidělený vládcům Edentie, ale zplnomocněný vykonávat funkci zvláštního poradce Věčně Věrnému v otázkách, týkajících se nejvhodnějšího způsobu řešení problémů, souvisejících se vzpourou a zradou tvorů.

43:5.14 (491.10) 12.Nejsvrchovanější rada—předseda krizové rady Edentie. Všechny osobnosti, poslané do Norlatiadeku kvůli převratu v Satanii, tvoří krizovou komisi, jíž předsedá výjimečně zkušený Syn Vorondadek.

43:5.15 (491.11) V tomto seznamu nejsou jiní početní Vorondadekové, vyslanci souhvězdích Nebadonu a další Synové, pobývající na Edentii.

43:5.16 (491.12) Po celou dobu od Luciferovy vzpoury Otcové Edentie věnují mimořádnou péči o Urantii a další izolované světy Satanie. Již dávno viděl prorok, že Otcové Souhvězdí kontrolují záležitosti lidí. „Když Nejsvrchovanější rozdělil zemi na národy, když oddělil syny Adama, ustanovil hranice těchto národů.“

43:5.17 (491.13) V každém světě, který je v karanténě, nebo je izolovaný, působí Syn Vorondadek jako pozorovatel. Nezúčastňuje se řízení planety, jenom v případě, když je vyzván Otcem Souhvězdí, aby zasáhl do záležitostí národů. Ve skutečnosti, právě tento Nejsvrchovanější pozorovatel je ten, kdo „vládne v královstvích lidí.“ Urantia je jedním z izolovaných světů Norlatiadeku a pozorovatel Vorondadek působí na této planetě po celou dobu od zrady Kaligastiji. Když Machiventa Melkísedek pomáhal v polomateriální formě na Urantii, vzdal osobní poctu sloužícímu Nejsvrchovanějšímu pozorovateli, jak je vidět z následujícího zápisu: „A Melkísedek, král Šálemský, byl knězem Nejsvrchovanějšího.“ Melkísedek sdělil Abrahamovi o jeho vztahu k tomuto Nejsvrchovanějšímu pozorovateli když řekl: „A žehnej Nejsvrchovanějšímu, který předal nepřátele tvé do rukou tvých.“

6. Boží zahrady

43:6.1 (492.1) Hlavní centra soustav se vyznačují krásou materiálních a minerálních staveb, zatímco hlavní řídící centrum vesmíru více odráží duchovní dokonalost, ale centra souhvězdích jsou vrcholem morontiální činnosti a živých okras. V hlavních světech souhvězdích je živá okrasa všeobecně více využívána a právě tato převaha života—botanické umění—je příčinou toho, že tyto světy jsou nazývány „Božími zahradami.“

43:6.2 (492.2) Asi polovina Edentie je pokryta překrásnými zahradami Nejsvrchovanějších a tyto zahrady se řadí mezi nejúchvatnější morontiální výtvory lokálního vesmíru. To vysvětluje, proč mimořádně krásná místa na obydlených světech Norlatiadeku jsou často nazývána „Edenskými zahradami.“

43:6.3 (492.3) Uprostřed této nádherné zahrady se nachází svatyně Nejsvrchovanějších. Autor žalmů musel vědět něco o těchto věcech, protože napsal: „Kdo vystoupí na horu Nejsvrchovanějších? Kdo bude stát na tomto nebeském místě? Ten, kdo má čisté ruce a ryzí srdce a ten, kdo neobrátil svoji duši k marnivosti a nejednal nečestně.“ Každý desátý den odpočinku se u této svatyně shromáždí všichni obyvatelé Edentie a vedeni Nejsvrchovanějšími uctí Boha Nejvyššího.

43:6.4 (492.4) V architektonických světech je deset forem materiálního života. Na Urantii je rostlinný a živočišný život, ale na takových světech, jako je Edentia je deset skupin materiálních druhů života. Jestli byste mohli vidět těchto deset skupin života na Edentii, okamžitě byste označili první tři jako rostlinné a poslední tři jako živočišné druhy života, ale byli byste naprosto neschopni pochopit podstatu prostředních čtyř skupin, těchto velmi rozšířených a úchvatných forem života.

43:6.5 (492.5) Dokonce jasně rozlišitelný živočišný život je velmi odlišný od toho na evolučních světech. Je tak rozdílný, že je zcela nemožné popsat smrtelným myslím unikátní vlastnosti a vroucí povahu těchto nemluvících tvorů. Jsou tam tisíce a tisíce živých tvorů, které si vaše fantazie není schopna představit. Celé živočišná říše se zcela liší od smyslových živočišných druhů na evolučních planetách. Veškerý živočišný život je vysoce inteligentní a neobyčejně užitečný a všechny rozmanité druhy jsou překvapivě krotké a dojemně družné. Na takových architektonických světech nejsou masožraví tvorové; v celé Edentii není nic, čeho by se živá bytost měla bát.

43:6.6 (492.6) Rostlinný život je také velmi odlišný od toho na Urantii a obsahuje různé druhy jak materiální, tak i morontiální. Materiální rostliny mají charakteristické zelené zbarvení, ale morontiální protějšek rostlinného života má fialkově modrou nebo fialovou barvu, měnícího se odstínu a lesku. Taková morontiální flóra je čistě energetickou vegetací; jako potrava nezanechává zbytky.

43:6.7 (492.7) Obdařeny deseti skupinami fyzického života, bez zmíněných morontiálních forem, tyto architektonické světy skýtají nesmírné možnosti pro biologické zkrášlení krajiny a materiálních i morontiálních staveb. Celestinští umělečtí řemeslníci řídí místní spornagy v jejich rozsáhlé činnosti vytvářet botanické ornamenty a biologickou výzdobu. Zatímco vaši umělci se musí uchýlit k nehybné barvě a neživému mramoru, aby zobrazili svoje představy, celestinští umělečtí řemeslníci a univitatiové mnohem častěji využívají živé materiály k vyjádření svých myšlenek a znázornění svých ideálů.

43:6.8 (493.1) Jestliže se těšíte z květin, keřů a stromů Urantie, potom se budete kochat pohledem na botanickou krásu a květinovou nádheru božských zahrad Edentie. Ale je to za hranicemi mých schopností, abych dokázal popsat plnohodnotně smrtelné mysli tyto krásy nebeských světů. Opravdu, oči neviděly takovou nádheru, která očekává váš příchod na tyto světy vzestupného putování smrtelných bytostí.

7. Univitatiové

43:7.1 (493.2) Univitatiové jsou trvalými obyvateli Edentie a přidružených světů, přičemž všech sedm set sedmdesát světů, obklopujících hlavní centrum souhvězdí, je pod jejich dohledem. Tyto děti Syna Tvořitele a Tvořivého Ducha zosobňují bytí mezi materiální a duchovní úrovní, ale nejsou morontiálními tvory. Tito stálí obyvatelé každé ze sedmdesáti hlavních sfér Edentie mají rozdílné viditelné formy a morontiální formy morontiálních smrtelníků se upravují tak, aby byly ve shodě se vzestupnou stupnicí univitatů pokaždé při přechodu z jedné sféry Edentie na druhou, během jejich úspěšného postupu ze světa číslo jedna na svět číslo sedmdesát.

43:7.2 (493.3) Duchovně jsou všichni univitatiové stejní; intelektuálně, podobně jako smrtelníci, jsou rozdílní; svojí formou se hodně podobají morontiálnímu stavu bytí a jsou vytvořeni tak, aby působili v sedmdesáti odlišných kategoriích osobnosti. Každá z těchto kategorií univitatiů projevuje deset základních variací intelektuální činnosti a každý z těchto odlišných intelektuálních typů řídí speciální výchovné a osvětové školy pro postupnou profesionalizaci nebo praktickou socializaci na některé z deseti družic, které krouží kolem každého hlavního světa Edentie.

43:7.3 (493.4) Těchto sedm set malých světů jsou technickými sférami praktického vzdělání pro práci v celém lokálním vesmíru a jsou otevřeny všem skupinám inteligentních bytostí. Tyto výchovné školy, zaměřené na speciální odbornost a technické znalosti, nejsou vedeny výhradně pro vzestupné smrtelníky, přestože morontiální studenti tvoří zdaleka největší skupinu ze všech, kteří tyto výukové kurzy navštěvují. Když jste přijati na kterýkoliv ze sedmdesáti hlavních světů sociální osvěty, máte okamžitě povolen vstup na každou z deseti obklopujících družic.

43:7.4 (493.5) V různých koloniích laskavosti převládají mezi instruktory odpočinku vzestupní morontiální smrtelníci, ale univitatiové představují největší skupinu, spojenou se sborem celestinských uměleckých řemeslníků Nebadonu. V celém Nebadonu nejsou žádné mimohavonské bytosti, kromě abandonterů Uversy, které se mohou dovednostmi rovnat univitatiům po stránce umělecké zručnosti, sociální přizpůsobivosti a koordinační dovednosti.

43:7.5 (493.6) Tito obyvatelé souhvězdí nejsou skutečnými členy sboru uměleckých řemeslníků, ale volně se všemi jejich skupinami pracují a velkou měrou přispívají k tomu, aby se na světech hlavních sfér souhvězdí realizovaly pozoruhodné umělecké potenciály přechodné kultury. Oni nepůsobí za hranicemi hlavních světů souhvězdí.

8. Vzdělávací světy Edentie

43:8.1 (493.7) Fyzické vybavení Edentie a jejích obklopujících sfér je téměř dokonalé; ztěží se však mohou rovnat duchovní velkoleposti sfér Salvingtonu, ale značně převyšují nádheru vzdělávacích světů Jerusemu. Všechny tyto sféry Edentie jsou zásobeny energií přímo z univerzálních proudů prostoru a jejich obrovské energetické systémy—jak materiální, tak i morontiální—jsou odborně řízeny a distribuovány centry souhvězdí, kterým asistují odborné sbory Hlavních Fyzických Kontrolorů a Kontrolorů Morontiální Energie.

43:8.2 (494.1) Čas, strávený na sedmdesáti vzdělávacích světech přechodné morontiální osvěty, spojený s edentskou etapou vzestupu, je nejstálejším obdobím na cestě vzestupného smrtelníka až po dosažení statusu konečného; je to opravdu typický morontiální život. I když při každém přechodu z jednoho hlavního světa osvěty na druhý proděláte nové přeladění, ponecháváte si svoje morontiální tělo a neprocházíte žádným obdobím, během kterého si neuvědomujete svoji osobnost.

43:8.3 (494.2) Váš pobyt na Edentii a k ní připojených sfér bude hlavně věnován zvládnutí skupinové etiky—klíč k příjemným a prospěšným vzájemným vztahům mezi různými kategoriemi inteligentních osobností vesmírů a supervesmírů.

43:8.4 (494.3) Na obytných světech završíte sjednocení evoluční smrtelné osobnosti; v hlavním centru soustavy získáte občanství Jerusemu a dosáhnete ochoty podrobit se disciplinám skupinových aktivit a koordinovaným činnostem; ale nyní, na vzdělávacích světech souhvězdí dosáhnete skutečného zespolečenštění vaší vyvíjející se morontiální osobnosti. Toto nebeské dosažení osvěty zahrnuje učení jak:

43:8.5 (494.4) 1. Šťastně žít a účinně pracovat s deseti různými morontiálci, když deset takových skupin je sdruženo do společenství po stech bytostech a dále do sboru o tisíci členech.

43:8.6 (494.5) 2. S radostí bydlet a srdečně soužívat s deseti univitaty, kteří, i když se intelektuálně podobají morontiálním bytostem, jsou ve všech jiných ohledech úplně rozdílní. Potom musíte fungovat v této skupině o deseti členech při soužití s deseti jinými rodinami, které jsou naopak sjednoceny ve sboru jednoho tisíce univitatů.

43:8.7 (494.6) 3. Přizpůsobit se současně jak morontiálním druhům, tak i těmto hostícím univitatům. Získat schopnost dobrovolně a účinně spolupracovat s vašim vlastním řádem bytostí v těsném pracovním spojení s poněkud odlišnou skupinou inteligentních tvorů.

43:8.8 (494.7) 4. Když takto sociálně jednáte s bytostmi, které jsou či nejsou vám podobné, dosáhnete intelektuální harmonie a profesního přizpůsobení s oběma partnerskými skupinami.

43:8.9 (494.8) 5. Při vzrůstajícím uspokojení ze zespolečenštění osobnosti na intelektuální a profesní úrovni, dále zdokonalujete schopnost žít v úzkém kontaktu s podobnými a poněkud rozdílnými bytostmi se stále se zmenšující nedůtklivostí a stále slábnoucí nelibostí. K těmto posledním změnám přispívají ve velké míře instruktoři odpočinku prostřednictvím jejich skupinových herních aktivit.

43:8.10 (494.9) 6. Sladit všechny tyto různé způsoby soužití pro koordinaci následné vzestupné cesty k Ráji; rozšířit vesmírný vhled zvýšením schopnosti pochopit významy věčného cíle, skryté v těchto zdánlivě nevýznamných časo-prostorových aktivitách.

43:8.11 (494.10) 7. Potom završit všechny tyto procesy multizespolečenšťování současným zvýšením duchovního vhledu v takové míře, která je nutná pro zvyšování všech aspektů osobnosti skrze skupinové duchovní spojení a morontiální koordinaci. Intelektuálně, sociálně a duchovně dva smrtelní tvorové svým partnerstvím nejenom zdvojnásobí své osobní potenciály vesmírného dosažení, ale své možnosti téměř zečtyřnásobí.

43:8.12 (495.1) Popsali jsme společenství na Edentii jako spojení morontiálního smrtelníka s rodinou- skupinou univitatů, skládající se s deseti intelektuálně rozdílných jedinců, soužících s podobnou skupinou deseti morontiálních partnerů. Ale na prvních sedmi hlavních světech pouze jeden vzestupný smrtelník žije s deseti univitaty. Na druhé skupině sedmi hlavních světů bydlí dva smrtelníci s každou místní desetičlennou skupinou a tak to pokračuje, až na poslední skupině sedmi hlavních sfér bydlí deset morontiálních bytostí s deseti univitaty. Jak se postupně učíte lépe žít s univitaty, budete používat tyto zdokonalené etické principy ve vašich vztazích s vašimi morontiálními vzestupnými druhy.

43:8.13 (495.2) Jako vzestupní smrtelníci, prožijete příjemný pobyt na světech progresu Edentie, ale nezažijete ten osobní pocit uspokojení, který provázel váš první kontakt s vesmírnými událostmi v hlavním řídícím centru soustavy, nebo při vašem posledním loučení s těmito realitami na koncových světech vesmírného hlavního centra.

9. Občanství Edentie

43:9.1 (495.3) Po absolvování studia na světě číslo sedmdesát se vzestupní smrtelníci usídlí na Edentii. Nyní se vzestupné bytosti poprvé zúčastní „Rajského shromáždění“ a naslouchají vypravování o své daleké cestě z úst Věčně Věrného—prvního z Osobností s původem v Nejvyšší Trojici, se kterou se setkali.

43:9.2 (495.4) Pro morontiální vzestupné bytosti je celý tento pobyt na vzdělávacích světech souhvězdí, vrcholící občanstvím Edentie, obdobím opravdového a božského blaha. V průběhu vašeho pobytu na světech soustavy jste se vyvíjeli z tvora, který měl blízko k živočichovi, do morontiálního tvora; byli jste více materiální než duchovní. Na sférách Salvingtonu se budete vyvíjet z morontiální bytosti do skutečného ducha; stanete se více duchovní než materiální. Ale na Edentii jsou vzestupné bytosti na úrovni mezi bývalým a budoucím stavem, jsou uprostřed své cesty od evolučního živočicha k vzestupnému duchu. Během celého vašeho pobytu na Edentii a jejích světech jste „jako andělé“; neustále se vyvíjíte, ale po celou dobu máte obecný a typický morontiální status.

43:9.3 (495.5) Pobyt vzestupného smrtelníka v souhvězdí je nejjednotvárnějším a nejustálenějším obdobím v celé dráze morontiálního vývoje. Tato zkušenost je předduchovní přípravou pro zespolečenšťování vzestupných bytostí. Je to obdoba duchovní zkušenosti předkonečných v Havoně a předabsonitní výchovy v Ráji.

43:9.4 (495.6) Na Edentii se vzestupní smrtelníci hlavně zabývají úkoly na sedmdesáti progresivní světech univitatů. Také slouží v různých funkcích na samotné Edentii, především ve spojení s programem souhvězdí, který je zaměřen na skupinové, rasové, národnostní a planetární blaho. Nejsvrchovanější nejsou příliš zapojeni do péče o vývoj jedince na obydlených planetách; oni spíše vládnou v královstvích lidí, než v srdcích jednotlivců.

43:9.5 (495.7) A ten den, kdy budete připraveni odejít z Edentie a začít pouť Salvingtonem, zastavíte se a ohlédnete se zpět na jedno z nejkrásnějších a nejvíce osvěžujících ze všech obdobích vašeho vzdělávání na této straně Ráje. Ale dokonalost toho všeho bude vzrůstat s mírou vašeho postupu ke středu a se zvýšenou schopností pro obšírnější pochopení božských významů a duchovních hodnot.

43:9.6 (496.1) [Připraveno Malavatiem Melkísedekem.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.