Luku 43, Konstellaatiot

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 43

Konstellaatiot

43:0.1 (485.1) URANTIASTA puhuttaessa käytetään yleisesti ilmaisua Satanian 606, Nebadonin Norlatiadekissa, mikä tarkoittaa kuudettasadattakuudetta asuttua maailmaa Satanian paikallisjärjestelmässä. Tämä sijaitsee Norlatiadekin konstellaatiossa, joka puolestaan on yksi Nebadonin paikallisuniversumin sadasta konstellaatiosta. Koska konstellaatiot ovat paikallisuniversumin ensiasteisia jakautumia, niiden hallitsijat kytkevät asutuista maailmoista koostuvat paikallisjärjestelmät Salvingtonissa olevaan paikallisuniversumin keskushallintoon ja heijastamisen kautta Uversan Päivien Muinaisten superhallintoon.

43:0.2 (485.2) Konstellaationne hallitus sijaitsee 771 arkkitehtonisen sfäärin sikermässä. Näistä sfääreistä Edentia on keskimmäisin ja suurin. Se on Konstellaation-Isien, Norlatiadekin Kaikkein Korkeimpien, hallituksen sijaintipaikka. Edentia itse on likimain sata kertaa maailmanne suuruinen. Edentiaa ympäröivät seitsemänkymmentä suurempaa sfääriä ovat noin kymmenen kertaa Urantian kokoisia, kun taas jokaista mainittua seitsemääkymmentä maailmaa kiertävät kymmenen satelliittia ovat suunnilleen Urantian suuruisia. Nämä 771 arkkitehtonista sfääriä ovat kokonsa puolesta muiden konstellaatioiden vastaaviin sfääreihin verrattavia.

43:0.3 (485.3) Edentian ajanlasku ja etäisyyksien mittaamistapa ovat samat kuin Salvingtonissa, ja universumin pääkaupunkisfäärien tavoin myös konstellaatiopäämajojen käytössä on kaikkia taivaan älyllisiä olentoja. Yleisesti ottaen nämä persoonallisuudet eivät suurestikaan eroa universumihallinnon yhteydessä kuvailluista.

43:0.4 (485.4) Valvojaserafit, paikallisuniversumin enkelten kolmas luokka, osoitetaan konstellaatioiden palvelukseen. He pitävät päämajaansa pääkaupunkisfääreillä ja suorittavat laajamittaista palvelua ympäröivissä morontiakoulutuksen maailmoissa. Norlatiadekissa seitsemänkymmenen suursfäärin ja seitsemänsadan pienemmän satelliitin asukkaina ovat univitatia-olennot, konstellaation vakinaiset kansalaiset. Kaikista näistä arkkitehtonisista maailmoista pitää täysimääräistä huolta syntyperäisen elollisuuden eri ryhmät, jotka enimmältään jäävät paljastamatta, mutta joihin kuuluvat tehokkaat spironga- ja kauniit spornagiaolennot. Kun kerran konstellaatioiden morontiaelollisuus on morontiakoulutusjärjestelmän keskipiste, se on, kuten voitte aavistaakin, sekä tyypillistä että ihanteiden mukaista.

1. Konstellaation päämaja

43:1.1 (485.5) Ihastuttavia ylänköjä Edentiassa on runsain mitoin, fyysistä ainetta olevia laajoja kukkuloita, jotka morontiaelollisuus kruunaa ja joiden ylle hengellinen kirkkaus leviää, mutta siellä ei ole sellaisia jylhiä vuorijonoja, jollaisia esiintyy Urantialla. Siellä on kimaltelevia järviä kymmenintuhansin ja niiden välillä tuhansia ja taas tuhansia virtoja, mutta suuria valtameriä tai koskina kuohuvia jokia siellä ei ole. Vain ylängöiltä nämä pinnalla kulkevat virrat puuttuvat.

43:1.2 (486.1) Edentian ja muiden samankaltaisten arkkitehtonisten sfäärien vesi ei eroa evolutionaaristen planeettojen vedestä. Tällaisten sfäärien vesistöt ovat sekä pinnalla kulkevia että pinnanalaisia, ja kosteus on jatkuvassa kiertokulussa. Näitä eri vesireittejä myöten voidaan purjehtia Edentian ympäri, vaikka pääasiallisin kulkuväylä onkin ilmakehä. Henkiolennoilla on luonnollisesti tapana matkata sfäärin pinnan yläpuolella, kun morontia- ja muut aineelliset olennot taas käyttävät hyväkseen aineellisia ja puoliaineellisia välineitä ilmakehässä matkatessaan.

43:1.3 (486.2) Edentialla ja siihen liittyvillä maailmoilla on todellinen ilmakehä, tällaisille arkkitehtonisille luomuksille ominainen ja tavanmukainen kolmen kaasun seos, johon kuuluvat Urantian ilmakehän kaksi alkuainetta sekä morontialuotujen hengitykseen sopiva morontiakaasu. Mutta vaikka tämä ilmakehä on sekä aineellinen että morontiaalinen, mitään myrskyjä tai hurrikaaneja ei esiinny; mitään kesää taikka talvea ei myöskään ole. Tämä ilmakehän häiriöiden ja vuodenaikojen vaihtelun puuttuminen tekee mahdolliseksi kaikkien ulkoalueiden kaunistamisen näissä erityisesti luoduissa maailmoissa.

43:1.4 (486.3) Edentian ylängöt ovat suurenmoisia fyysisiä maastokohtia, ja niiden kauneutta lisää se loputon elollisuuden runsaus, joka peittää ne koko pituudeltaan ja leveydeltään. Muutamia perin harvoja erillisiä rakennelmia lukuun ottamatta näillä ylängöillä ei ole mitään luodun olennon kätten töitä. Aineellisia ja morontiaalisia kaunistuksia on vain asuma-alueilla. Pienemmät kukkulat ovat erityisasuinpaikkojen sijaintialueita, ja ne on koristeltu kauniisti sekä biologisin että morontiaalisin taideteoksin.

43:1.5 (486.4) Seitsemännen kukkulajonon huipulla sijaitsevat Edentian kuolleistaheräämissalit, joissa toisasteiseen muunneltuun ylösnousemusjärjestykseen kuuluvat ylösnousevat kuolevaiset heräävät. Nämä kamarit, joissa kuolevaisten uudelleenkokoaminen tapahtuu, ovat Melkisedekien valvonnassa. Ensimmäisellä Edentian vastaanottosfäärillä (aivan kuten Melkisedekien planeetalla Salvingtonin lähellä) on myös erityiset kuolleistaheräämissalit, joissa muunneltuihin ylösnousemusjärjestelmiin kuuluvat kuolevaiset pannaan taas kokoon.

43:1.6 (486.5) Melkisedekit ylläpitävät Edentiassa myös kahta erityiskorkeakoulua. Niistä toinen, hätätilakoulu, on omistettu Satanian kapinasta johtuvien ongelmien tutkimiseen. Toinen, lahjoittautumisen koulu, omistautuu niiden uusien ongelmien opiskeluun, jotka juontuvat siitä, että Mikael suoritti viimeisen lahjoittautumisensa eräässä Norlatiadekin maailmassa. Tämä jälkimmäinen korkeakoulu perustettiin lähes neljäkymmentätuhatta vuotta sitten – pian sen jälkeen kun Mikael oli ilmoittanut, että Urantia oli valittu hänen viimeisen lahjoittautumisensa maailmaksi.

43:1.7 (486.6) Lasimeri, Edentian vastaanottoalue, on hallintokeskuksen lähellä, ja sitä ympäröi päämaja-amfiteatteri. Tätä aluetta reunustavat konstellaatioasioiden seitsemänkymmenen osaston hallintokeskukset. Edentian toinen puolisko jakaantuu seitsemäänkymmeneen kolmionmuotoiseen lohkoon, joiden rajaviivat kohtaavat omien sektoreidensa päämajarakennuksessa. Loppuosa tästä sfääristä on yhtä valtavaa luonnonpuistoa, Jumalan puutarhoja.

43:1.8 (486.7) Vaikka ajoittaisten Edentiassa-käyntiesi aikana koko planeetta on vapaasti tutkittavissasi, tulet enimmän osan ajastasi viettämään kuitenkin siinä hallintokolmiossa, jonka numero vastaa senhetkisen asuinmaailmasi numeroa. Olet aina oleva tervetullut tarkkailijaksi lakiasäätäviin kokouksiin.

43:1.9 (486.8) Edentiassa asuville ylösnousemuskuolevaisille osoitettu morontia-alue sijaitsee kolmannenkymmenennenviidennen kolmion keskivyöhykkeellä, jonka rajanaapurina on finaliittien päämaja, se kun sijaitsee kolmannessakymmenennessäkuudennessa kolmiossa. Univitatia-olentojen päämajan hallussa on suunnaton alue kolmannenkymmenennenneljännen kolmion keskialueella, heti morontiakansalaisille varatun asuinalueen vieressä. Näistä järjestelyistä käy selville, että tarpeelliset toimet on tehty ainakin seitsemänkymmenen taivaallisen elollismuodon pääjakautuman majoittamista varten ja myös sitä silmällä pitäen, että jokainen näistä seitsemästäkymmenestä kolmionmuotoisesta alueesta on yhteydessä johonkin morontiakoulutuksen seitsemästäkymmenestä suuremmasta sfääristä.

43:1.10 (487.1) Edentian lasimeri on valtava ympyränmuotoinen kristalli, jonka ympärysmitta on noin satakuusikymmentä kilometriä ja syvyys noin neljäkymmentäkahdeksan kilometriä. Tämä suurenmoinen kristalli toimii kaikkien kuljetusserafien ja muiden, sfäärin ulkopuolisista kohteista saapuvien olentojen vastaanottokenttänä. Tällainen lasimeri helpottaa kuljetusserafien laskeutumista suuresti.

43:1.11 (487.2) Tämänlaatuinen kristallikenttä on miltei kaikissa arkkitehtonisissa maailmoissa; ja koristearvonsa lisäksi se palvelee monia tarkoituksia. Sitä käytetään superuniversumiheijasteiden esittämiseen paikalle kerääntyville ryhmille sekä yhtenä energian muuntotekniikan tekijänä avaruuden virtauksia modifioitaessa ja muita sisään tulevia fyysisen energian virtoja muokattaessa.

2. Konstellaation hallitus

43:2.1 (487.3) Konstellaatiot ovat paikallisuniversumin itsehallinnolliset yksiköt, sillä kutakin konstellaatiota hallitaan sen omien lakisäännösten mukaisesti. Kun Nebadonin tuomioistuimet istuvat käsittelemässä universumiasioita, kaikki sisäiset asiat käsitellään asianomaisen konstellaation voimassa olevien lakien mukaisesti. Paikallisjärjestelmien hallintovirkailijat panevat täytäntöön nämä Salvingtonin oikeudelliset määräykset samoin kuin konstellaation lakisäädöksetkin.

43:2.2 (487.4) Konstellaatiot toimivat näin ollen lainsäädännällisinä eli lainlaadinnallisina yksikköinä, kun taas paikallisjärjestelmät palvelevat toimeenpanevina eli voimaansaattavina yksikköinä. Salvingtonin hallitus on korkein oikeudellinen ja koordinoiva vallanhaltija.

43:2.3 (487.5) Vaikka korkein oikeudellinen toiminta kuuluu paikallisuniversumin keskushallinnolle, kunkin konstellaation päämajassa on kuitenkin myös kaksi avustavaa, mutta merkittävää, tuomioistuinta: Melkisedekien neuvosto ja Kaikkein Korkeimman oikeusistuin.

43:2.4 (487.6) Kaikkia oikeudellisia ongelmia tarkastelee ensin Melkisedekien neuvosto. Kaksitoista tähän luokkaan kuuluvaa persoonallisuutta, jotka ovat evolutionaarisilla planeetoilla ja järjestelmien päämajamaailmoissa saaneet tiettyä tehtävän edellyttämää kokemusta, saavat valtuudet todistusaineiston läpikäymiseen, vastineiden ennakkokäsittelemiseen ja väliaikaisten tuomioiden laatimiseen, jotka sitten lähetetään edelleen Kaikkein Korkeimman, hallitsevan Konstellaation-Isän, oikeusistuimelle. Tämän jälkimmäisen tuomioistuimen kuolevaisosasto koostuu seitsemästä tuomarista, jotka kaikki ovat ylösnousemuskuolevaisia. Mitä ylemmäs universumin piirissä nousette, sitä varmempaa on, että tuomarinne ovat kaltaisianne.

43:2.5 (487.7) Konstellaation lainsäädäntäelin jakaantuu kolmeen ryhmään. Konstellaation lainsäädäntäohjelma saa alkunsa ylösnousemuksellisten alahuoneesta. Se on ryhmä, jota johtaa finaliitti ja johon kuuluu tuhat kuolevaisedustajaa. Jokainen järjestelmä nimittää tähän keskusteluelimeen kymmenen jäsentä. Edentiassa tämä elin ei ole tällä hetkellä täysilukuinen.

43:2.6 (487.8) Lainsäätäjien keskimmäisen kamarin kokoonpanoon kuuluvat serafiarmeijat ja serafien kumppanit, muut paikallisuniversumin Äiti-Hengen lapset. Tässä ryhmässä on sata jäsentä, ja sen nimittävät ne valvovat persoonallisuudet, jotka johtavat näiden olentojen erilaisia toimintoja niiden toimiessa konstellaation piirissä.

43:2.7 (488.1) Konstellaation lainsäätäjien neuvoa-antava eli korkein elin koostuu päärien huoneesta, jumalallisten Poikien huoneesta. Tämän elimen valitsevat Kaikkein Korkeimmat Isät, ja sen jäsenmäärä on kymmenen. Ylähuoneessa saavat palvella vain erityiskokemusta omaavat Pojat. Kysymyksessä on se asiatiedot keräävä ja aikaa säästävä ryhmä, joka palvelee lakiasäätävän kokouksen kumpaakin alempaa osastoa sangen tehokkaasti.

43:2.8 (488.2) Lainsäätäjien yhteisneuvostossa on kolme jäsentä jokaisesta konstellaation edellä mainitun neuvottelevan kokouksen eri haarakkeesta, ja sen puheenjohtajana toimii hallitseva nuorempi Kaikkein Korkein. Tämä ryhmä vahvistaa kaikkien lakisäädösten lopullisen sanamuodon ja antaa valtuutuksen niiden kaukoviestittäjien toimesta tapahtuvaan julkistamiseen. Tämän korkeimman komission hyväksyntä antaa lakisäädöksille kyseisen toimipiirin lain voiman; heidän päätöksensä ovat lopullisia. Edentian lainsäädännällisistä julistuksista muodostuu koko Norlatiadekin peruslaki.

3. Norlatiadekin Kaikkein Korkeimmat

43:3.1 (488.3) Konstellaatioiden hallitsijat kuuluvat paikallisuniversumin poikien Vorondadek-yhteisöön. Kun näitä Poikia valtuutetaan universumissa tapahtuvaan aktiivipalvelukseen joko konstellaatioiden hallitsijoiksi tai muihin tehtäviin, heidät tunnetaan Kaikkein Korkeimpina, sillä kaikista Jumalan Paikallisuniversumipoikien luokista juuri heissä ruumiillistuu korkein hallinnollinen viisaus, johon lisäksi kytkeytyy mitä kaukokatseisin ja järkevin lojaalisuus. Heidän henkilökohtaista tahrattomuuttaan ja heidän ryhmälojaalisuuttaan ei ole koskaan asetettu kyseenalaiseksi; Nebadonissa ei ole koskaan esiintynyt Vorondadek-Poikien kapinahenkeä.

43:3.2 (488.4) Gabriel valtuuttaa vähintäänkin kolme Vorondadek-Poikaa Nebadonin jokaisen konstellaation Kaikkein Korkeimmiksi. Tämän kolmikon johtava jäsen tunnetaan Konstellaation-Isänä ja hänen kaksi kumppaniaan tunnetaan vanhempana Kaikkein Korkeimpana ja nuorempana Kaikkein Korkeimpana. Konstellaation-Isä hallitsee kymmenentuhannen standardivuoden ajan (noin 50 000 Urantian vuotta), ja ennen sitä hän on palvellut yhtä pitkät ajat nuorempana kumppanina ja vanhempana kumppanina.

43:3.3 (488.5) Psalminkirjoittaja tiesi, että Edentiaa hallitsee kolme Konstellaation-Isää, ja niin hän puhui heidän asuinsijastaan monikossa: ”Siellä on virta, jonka vedet ilahduttavat Jumalan kaupunkia, Kaikkein Korkeimpien asumusten pyhintä paikkaa.”

43:3.4 (488.6) Urantialla on kautta aikain vallinnut suuri sekaannus, kun on ollut puhe universumin eri hallitsijoista. Monet myöhemmät opettajat sekoittivat hämärät ja epämääräiset heimojumaluutensa Kaikkein Korkeimpiin Isiin. Vieläkin myöhemmin heprealaiset yhdistivät kaikki nämä taivaalliset hallitsijat monikoosteiseksi Jumaluudeksi. Eräs opettaja ymmärsi, etteivät Kaikkein Korkeimmat ole Ylimmäisiä Hallitsijoita, sillä hän sanoi: ”Joka asuu Kaikkein Korkeimman salaisessa paikassa, hän pysyy Kaikkivaltiaan varjossa.” Urantian kirjoituksista on toisinaan hyvin vaikeata tietää, kehen termi ”Kaikkein Korkein” viittaa. Mutta Daniel käsitti täysin nämä asiat. Hän sanoi: ”Kaikkein Korkein hallitsee ihmisten valtakunnassa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo.”

43:3.5 (488.7) Konstellaation-Isien toimet eivät juurikaan kohdistu asutun planeetan yksilöihin, mutta he ovat läheisessä suhteessa niihin konstellaation lainsäädännällisiin ja lainlaadinnallisiin toimintoihin, jotka varsin suuresti koskevat asuttujen maailmojen jokaista kuolevaisten rotua ja kansallista ryhmää.

43:3.6 (489.1) Vaikka konstellaation hallitus onkin itsenne ja universumihallinnon välissä, ei teitä yksilöinä tavanomaisissa oloissa juurikaan kiinnostaisi konstellaation hallitus. Suurin kiinnostuksenne kohdistuisi normaalisti paikallisjärjestelmään, Sataniaan. Mutta Urantia on järjestelmässä ja planeetalla Luciferin kapinan takia vallitsevien tiettyjen olosuhteiden vuoksi väliaikaisesti läheisessä yhteydessä konstellaation hallitsijoihin.

43:3.7 (489.2) Luciferin luopuruuden aikoihin Edentian Kaikkein Korkeimmat ottivat kapinallisissa maailmoissa haltuunsa tietyt planetaarisen hallintovallan osa-alueet. He ovat jatkaneet tätä vallankäyttöään, ja jo kauan sitten Päivien Muinaiset ovat vahvistaneet tämän tottelemattomien maailmojen hallinnon haltuunoton. He epäilemättä jatkavat tämän omaksumansa toimivallan harjoittamista niin kauan kuin Lucifer elää. Valtaosaltaan tämä hallitusvalta kuuluisi lojaalissa järjestelmässä Järjestelmän Hallitsijalle.

43:3.8 (489.3) Mutta on vielä toinenkin tie, jolla Urantia tuli erityisellä tavalla suhteisiin Kaikkein Korkeimpien kanssa. Kun Luoja-Poika Mikael oli toteuttamassa viimeistä lahjoittautumiskäyntiään, eikä Luciferin seuraaja ollut vielä saanut täysiä valtuuksia paikallisjärjestelmässä, Norlatiadekin Kaikkein Korkeimmat valvoivat suoraan kaikkia niitä Urantian asioita, jotka koskivat Mikaelin lahjoittautumista.

4. Kokousvuori – Päivien Uskollinen

43:4.1 (489.4) Kaikkein pyhin kokousvuori on Päivien Uskollisen, Paratiisin-Kolminaisuuden Edentiassa toimivan edustajan, asuinpaikka.

43:4.2 (489.5) Tämä Päivien Uskollinen on Paratiisin-Kolminaisuuden Poika, ja hän on ollut Edentiassa Immanuelin henkilökohtaisena edustajana päämajamaailman luomisesta saakka. Iäti on Päivien Uskollinen Konstellaation-Isien oikealla puolella antamassa heille neuvoja, mutta ellei neuvoa häneltä pyydetä, hän ei koskaan sellaista tyrkytä. Paratiisin ylhäiset Pojat eivät koskaan osallistu paikallisuniversumin asiainhoitoon, paitsi silloin kun tällaisten toimialueitten virassatoimivat hallitsijat sitä pyytävät. Mutta Päivien Uskollinen on konstellaation Kaikkein Korkeimmille kaikkea, mitä Päivien Yhdistynyt on Luoja-Pojalle.

43:4.3 (489.6) Edentian Päivien Uskollisen asuinpaikka on universumin ulkopuolisen viestinnän ja tiedonkeruun Paratiisi-järjestelmän konstellaatiokohtainen keskus. Havonan ja Paratiisin persoonallisuuksista koostuvine esikuntineen nämä Kolminaisuuden Pojat ovat valvovan Päivien Yhdistyneen keralla suorassa ja jatkuvassa yhteydessä omaan olentoluokkaansa kaikissa universumeissa, jopa Havonaan ja Paratiisiin.

43:4.4 (489.7) Pyhin vuori on suunnattoman kaunis ja ihmeellisesti varustettu, mutta Paratiisin-Pojan varsinainen asumus on vaatimaton verrattuna Kaikkein Korkeimpien keskusasuinsijaan ja sitä ympäröiviin, Vorondadek-Poikien asuinyksikön muodostaviin seitsemäänkymmeneen rakennelmaan. Nämä varustukset on tarkoitettu yksinomaan asumiseen. Ne ovat täysin erillään niistä laajoista hallintopäämajan rakennuksista, joista konstellaation asioita hoidetaan.

43:4.5 (489.8) Edentian Päivien Uskollisen asumus sijaitsee näistä Kaikkein Korkeimpien asunnoista pohjoiseen, ja se tunnetaan ”Paratiisikokouksen vuorena”. Ylösnousemuskuolevaiset kokoontuvat aika ajoin tälle pyhitetylle ylängölle kuulemaan tämän Paratiisin-Pojan kertomusta edistyvien kuolevaisten pitkästä ja mielenkiintoisesta matkasta Havonan miljardin täydellisen maailman läpi ja sieltä edelleen Paratiisin sanoin kuvaamattomiin riemuihin. Ja juuri näissä Kokousvuorella pidetyissä erityiskokoontumisissa morontiakuolevaiset pääsevät yhä täysimääräisemmin tutustumaan keskusuniversumista peräisin olevien persoonallisuuksien eri ryhmiin.

43:4.6 (490.1) Julistaessaan vaatimuksensa suuremmasta toimivallasta kavala Lucifer, Satanian entinen hallitsija, yritti syrjäyttää paikallisuniversumin hallintorakenteesta kaikki korkeammat Poikien luokat. Hän asetti sydämessään tavoitteensa ja sanoi: ”Korotan valtaistuimeni Jumalan Poikien yläpuolelle; tulen istumaan pohjoisen kokousvuorella; tulen olemaan Kaikkein Korkeimman kaltainen.”

43:4.7 (490.2) Sata Järjestelmänhallitsijaa saapuvat määräajoin Edentian konklaaveihin, joissa keskustellaan konstellaation hyvinvointiin liittyvistä asioista. Satanian kapinan jälkeen Jerusemin arkkikapinallisilla oli tapana saapua näihin Edentian neuvonpitoihin, aivan kuten he olivat tehneet aikaisemmissakin yhteyksissä. Eikä tämän ylimielisen häpeämättömyyden pysäyttämiseen löydetty mitään keinoa, ennen kuin vasta Mikaelin Urantialla tapahtuneen lahjoittautumisen jälkeen, ja vasta sitten kun hän oli ottanut käsiinsä rajattoman hallitsijanvallan koko Nebadonissa. Koskaan tuon päivän jälkeen ei näiden synninlietsojien ole sallittu osallistua lojaalien Järjestelmänhallitsijoiden neuvonpitoihin Edentiassa.

43:4.8 (490.3) Se, että muinaiset opettajat olivat tietoisia näistä asioista, käy ilmi seuraavasta kirjoituksesta: ”Ja kun Jumalan Pojat eräänä päivänä tulivat ja asettuivat Kaikkein Korkeimpien eteen, tuli myös Saatana heidän joukossansa.” Ja tämä lausuma kertoo tosiasian siihen katsomatta, missä yhteydessä se sattuu esiintymään.

43:4.9 (490.4) Kristuksen saamasta riemuvoitosta lähtien koko Norlatiadekia on puhdistettu synnistä ja kapinallisista. Langenneen Luciferin liittolainen Saatana yritti ennen Mikaelin lihallista kuolemaa yhdessä vaiheessa osallistua tällaiseen Edentian konklaaviin, mutta arkkikapinallisia vastustava mielipide oli kehittynyt jo niin pitkälle, että myötätunnon ovet olivat jokseenkin joka puolella sulkeutuneet, joten Sataniasta tulevat vastustajat eivät kyenneet saamaan jalansijaa. Kun mikään ovi ei ole auki päästämään pahaa sisälle, ei synnin hellimiselle jää mitään tilaisuutta. Koko Edentian kaikkien sydänten ovet sulkeutuivat Saatanan edestä. Koolla olleet Järjestelmänhallitsijat torjuivat hänet yksimielisesti. Ja juuri sillä hetkellä Ihmisen Poika ”näki Saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman.”

43:4.10 (490.5) Luciferin kapinan jälkeen Päivien Uskollisen asumuksen lähelle on pystytetty uusi rakennelma. Tämä väliaikainen rakennus on Kaikkein Korkeimman yhdysupseerin päämaja. Hän toimii läheisessä kosketuksessa Paratiisin-Poikaan ja neuvoo konstellaation hallitusta kaikissa asioissa, jotka koskevat Päivien luokan periaatteita ja suhtautumista syntiin ja kapinointiin.

5. Edentian Isät Luciferin kapinan jälkeen

43:5.1 (490.6) Edentian Kaikkein Korkeimpien virkakierto keskeytettiin Luciferin kapinan aikoihin. Meitä hallitsevat nykyisin samat hallitsijat, jotka olivat tuolloinkin palvelusvuorossa. Päättelemme, ettei näitä hallitsijoita vaihdeta, ennen kuin Luciferista ja hänen liittolaisistaan päästään lopullisesti eroon.

43:5.2 (490.7) Konstellaation nykyistä hallitusta on kuitenkin laajennettu niin, että siihen kuuluu kaksitoista Vorondadek-luokan Poikaa. Nämä kaksitoista ovat seuraavat:

43:5.3 (490.8) 1. Konstellaation-Isä, Norlatiadekin nykyinen Kaikkein Korkein hallitsija, on Nebadonin Vorondadek-sarjan numero 617 318. Hän palveli monissa konstellaatioissa koko paikallisuniversumimme piirissä, ennen kuin hän ryhtyi kantamaan vastuuta Edentiasta.

43:5.4 (490.9) 2. Vanhempi Kaikkein Korkein kumppani.

43:5.5 (491.1) 3. Nuorempi Kaikkein Korkein kumppani.

43:5.6 (491.2) 4. Kaikkein Korkein neuvonantaja, Mikaelin henkilökohtainen edustaja siitä lähtien, kun tämä saavutti Mestari-Pojan aseman.

43:5.7 (491.3) 5. Kaikkein Korkein toimeenpanija, Gabrielin henkilökohtainen edustaja, jonka asemapaikkana on Luciferin kapinasta lähtien ollut Edentia.

43:5.8 (491.4) 6. Kaikkein Korkein planeettatarkkailijoiden päällikkö, Satanian eristettyihin maailmoihin sijoitettujen Vorondadek-tarkkailijoiden johtaja.

43:5.9 (491.5) 7. Kaikkein Korkein välitystuomari, Vorondadek-Poika, jonka tehtäväksi on uskottu konstellaatiossa tapahtuneesta kapinasta johtuvien kaikkien vaikeuksien selvittäminen.

43:5.10 (491.6) 8. Kaikkein Korkein hätätilahallintomies, se Vorondadek-Poika, jonka tehtävänä on muokata Norlatiadekin lainsäädäntäelimen hätätilasäädökset sellaisiksi, että ne soveltuvat kapinan takia eristettyihin Satanian maailmoihin.

43:5.11 (491.7) 9. Kaikkein Korkein sovittelija, se Vorondadek-Poika, jonka tehtävänä on saattaa lahjoittautumisen vuoksi Urantialla toimeenpannut erikoisjärjestelyt sopusointuun konstellaation rutiinihallinnon kanssa. Se, että täällä esiintyy tiettyjä arkkienkelitoimintoja, samoin kuin lukuisat muut Urantialla suoritetut epätavalliset hoivatoimet ja myös Jerusemin Loistavien Iltatähtien erikoistoiminnot tekevät tämän Pojan toiminnan välttämättömäksi.

43:5.12 (491.8) 10. Kaikkein Korkein tuomari-puolustaja, sen hätätilaoikeuden päällikkö, joka omistautuu Satanian kapinaa seuranneesta sekasorrosta aiheutuvien Norlatiadekin erityisongelmien oikomiseen.

43:5.13 (491.9) 11. Kaikkein Korkein yhdysupseeri, se Vorondadek-Poika, joka on kiinnitetty Edentian hallitsijoiden palvelukseen, mutta joka on valtuutettu erityisneuvonantajaksi toimimaan yhdessä Päivien Uskollisen kanssa ja antamaan neuvoja siitä, mitä kurssia olisi parasta seurata kapinaan ja luotujen epälojaalisuuteen liittyviä ongelmia ratkaistaessa.

43:5.14 (491.10) 12. Kaikkein Korkein johtaja, Edentian hätätilaneuvoston puheenjohtaja. Kaikki Satanian mullistuksen takia Norlatiadekiin määrätyt persoonallisuudet muodostavat Edentian hätätilaneuvoston, ja sen puheenjohtajana toimii poikkeuksellisen kokenut Vorondadek-Poika.

43:5.15 (491.11) Eikä tässä ole otettu huomioon niitä lukuisia Vorondadekeja, Nebadonin konstellaatioiden lähettiläitä eikä muita, jotka niin ikään asuvat Edentiassa.

43:5.16 (491.12) Aina Luciferin kapinasta lähtien Edentian-Isät ovat pitäneet erityistä huolta Urantiasta ja Satanian muista eristetyistä maailmoista. Profeetta huomasi jo kauan sitten Konstellaation-Isien ohjaavan käden kansakuntien asioissa: ”Kun Kaikkein Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli Aatamin pojat, silloin hän määräsi kansojen rajat.”

43:5.17 (491.13) Jokaisessa karanteeniin julistetussa eli eristetyssä maailmassa on Vorondadek-Poika, joka toimii tarkkailijana. Hän ei osallistu planeetan hallintoon, paitsi kun Konstellaation-Isä määrää hänet puuttumaan kansakuntien asioihin. Itse asiassa juuri tämä Kaikkein Korkein tarkkailija ”hallitsee ihmisten valtakunnissa”. Urantia on yksi Norlatiadekin eristetyistä maailmoista, ja tämä planeetta on ollut erään Vorondadek-tarkkailijan asemapaikkana aina Caligastian petoksesta lähtien. Kun Makiventa Melkisedek palveli puoliaineellisessa hahmossa Urantialla, hän osoitti suurta kunnioitusta silloin palveluksessa olleelle Kaikkein Korkeimmalle tarkkailijalle, sillä on kirjoitettu: ”Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, oli Kaikkein Korkeimman pappi.” Melkisedek toi julki tämän Kaikkein Korkeimman tarkkailijan suhteet Abrahamiin, kun hän sanoi: ”Ja siunattu olkoon Kaikkein Korkein, joka on antanut vihollisesi sinun käsiisi.”

6. Jumalan puutarhat

43:6.1 (492.1) Järjestelmäpääkaupungit kaunistetaan erityisellä tavalla, ja siihen käytetään aineellisia mineraalirakennelmia, kun universumipäämaja taas heijastelee enemmänkin hengellistä kirkkautta, mutta konstellaatioiden pääkaupungit ovat morontiatoimintojen ja elävien kaunistusten huipentuma. Konstellaatioiden päämajamaailmoissa käytetään yleisemmin elävää somistusta, ja juuri siksi, että elollisuus on – botaanisen taidetyön vuoksi – näin suuressa määrin esillä, näitä maailmoja nimitetään ”Jumalan puutarhoiksi”.

43:6.2 (492.2) Jokseenkin puolet Edentiasta on luovutettu Kaikkein Korkeimpien suurenmoisten puutarhojen käyttöön, ja nämä puutarhat kuuluvat paikallisuniversumin kaikkein tenhoavimpiin morontialuomuksiin. Tämä selittää, miksi Norlatiadekin asuttujen maailmojen erityisen kauniita paikkoja niin usein kutsutaan ”Eedenin puutarhaksi”.

43:6.3 (492.3) Tämän suurenmoisen puutarhan keskellä sijaitsee Kaikkein Korkeimpien palvontapyhäkkö. Psalmistan on täytynyt tietää jotakin näistä asioista, sillä hän kirjoitti: ”Kuka saa nousta Kaikkein Korkeimpien vuorelle? Kuka saa seistä tässä pyhässä paikassa? Se, jolla on tahrattomat kädet ja puhdas sydän, se, joka ei ole kohottanut sieluaan turhuuteen eikä lausunut petollista valaa.” Tässä pyhätössä Kaikkein Korkeimmat johtavat joka kymmenentenä päivänä, lepopäivänä, kaikkia edentialaisia Korkeimman Jumalan palvovassa mietiskelyssä.

43:6.4 (492.4) Arkkitehtonisissa maailmoissa esiintyy kymmentä aineelliseen järjestykseen kuuluvaa elollisuuden muotoa. Urantialla on kasvi- ja eläinkuntaan kuuluvaa elämää, mutta Edentian kaltaisessa maailmassa esiintyy kymmeneen jakautumaan kuuluvaa aineellisen järjestyksen mukaista elämää. Jos saisitte nähdä nämä Edentian elollisuuden kymmenen jakautumaa, luokittelisitte ensimmäiset kolme ryhmää nopeasti kasveiksi ja viimeiset kolme eläimiksi, mutta ette kerta kaikkiaan pystyisi käsittämään niiden välissä olevien neljän ryhmän tuotteliaiden ja kiehtovien elollismuotojen luonnetta.

43:6.5 (492.5) Selväpiirteisesti eläinkuntaan kuuluva elollisuuden muoto eroaa sekin suuresti evolutionaaristen maailmojen eläinkunnasta. Ero on niin suuri, että on melko mahdotonta kuvailla kuolevaisten mielelle näiden puhekyvyttömien luotujen ainutlaatuista luonnetta ja rakastavaa olemusta. Siellä on tuhansia ja taas tuhansia elollisia luotuja, jollaisia ette osaa edes mielikuvituksessanne hahmottaa. Koko eläinkunta kuuluu kokonaan eri luokkaan kuin evolutionaaristen planeettojen alkeelliset eläinlajit. Koko tämä eläinkunta on kuitenkin mitä älykkäintä ja sangen palvelualtista, ja kaikki eri lajit ovat hämmästyttävän lauhkeita ja liikuttavan seurallisia. Tällaisissa arkkitehtonisissa maailmoissa ei ole laisinkaan lihaasyöviä luotuja; koko Edentiassa ei ole mitään, joka aiheuttaisi yhdessäkään elävässä olennossa pelkoa.

43:6.6 (492.6) Kasvikunta poikkeaa sekin suuresti Urantian kasvikunnasta, sillä se koostuu sekä aineellisista että morontiaalisista muunnoksista. Aineellisella kasvustolla on tunnusomainen vihreä värityksensä, mutta vastaavien morontiaalisten kasvikuntaan kuuluvien lajien väritys on erivivahteista tai heijasteista violettia tai orkideansävyä. Tällainen morontiakasvusto on puhtaasti energiakasvillisuutta, sitä syötäessä ei muodostu jätettä.

43:6.7 (492.7) Kun näissä arkkitehtonisissa maailmoissa on kymmenen fyysisen elämän jakautumaa – morontiamuunnoksista puhumattakaan – ne tarjoavat suunnattomat mahdollisuudet maiseman ja aineellisten sekä morontiaalisten rakennelmien biologiseen kaunistamiseen. Taivaalliset taidetyöntekijät ohjaavat syntyperäisiä spornagia-olentoja tässä laajamittaisessa botaanisessa koristelussa ja biologisessa kaunistamisessa. Kun teidän taiteilijoidenne on ajatuksiaan esille tuodessaan turvauduttava elottomaan maaliin ja hengettömään marmoriin, taivaalliset taidetyöntekijät ja univitatia-olennot sen sijaan käyttävät useimmiten eläviä materiaaleja esittäessään ideoitaan ja vangitessaan ihanteitaan.

43:6.8 (493.1) Jos nautit Urantian kukista, pensaista ja puista, siinä tapauksessa katselet nautinnoksesi Edentian verrattomien puutarhojen botaanista kauneutta ja kukkaloistoa. Mutta kuvailemiskykyni ei riitä minun ryhtyä välittämään kuolevaisen mielelle todellisuutta vastaavaa käsitystä näistä taivaallisten maailmojen ihanuuksista. Silmä ei todellakaan ole nähnyt sellaisia ihanuuksia, jotka odottavat saapumistasi näihin kuolevaisen olennon taivasmatkaan kuuluviin maailmoihin.

7. Univitatia

43:7.1 (493.2) Univitatia-olennot ovat Edentian ja siihen liittyvien maailmojen vakinaisia kansalaisia, ja kaikki päämajaa ympäröivät seitsemänsataaseitsemänkymmentä maailmaa ovat heidän valvonnassaan. Nämä Luoja-Pojan ja Luovan Hengen lapset on projisoitu aineellisen ja hengellisen olemassaolon väliselle tasolle, mutta he eivät ole morontialuotuja. Edentian jokaisen seitsemänkymmenen suuremman sfäärin alkuperäisasukkailla on erilainen näkyvä hahmo, ja morontiakuolevaisten morontiahahmot viritetään vastaamaan univitatian nousevaa asteikkoa, joka kerta kun he muuttavat asuinpaikkaa yhdeltä Edentian sfääriltä toiselle, sillä he siirtyvät numerojärjestyksessä maailmasta numero yksi maailmaan numero seitsemänkymmentä.

43:7.2 (493.3) Hengellisessä mielessä univitatia-olennot ovat samanlaisia; älyllisessä mielessä he eroavat toisistaan aivan kuten kuolevaisetkin. Hahmoltaan he muistuttavat suuresti morontiaalista olemassaolon tilaa, ja heidät on luotu toimimaan seitsemässäkymmenessä eri persoonallisuusluokassa. Kussakin tällaisessa univitatia-luokassa esiintyy kymmenen älyllisen toiminnan suurempaa muunnelmaa, ja kukin näistä erilaisista älyllisyyden tyypeistä johtaa etenevän toiminnallisen tai käytännöllisen sosiaalistamisen erityisiä harjoitus- ja kulttuurikouluja jollakin niistä kymmenestä satelliitista, jotka kiertävät jokaista suurempaa Edentian maailmaa.

43:7.3 (493.4) Mainitut seitsemänsataa pienempää maailmaa ovat käytännön opetuksen teknisiä sfäärejä, joissa käsitellään koko paikallisuniversumin toimintaa, ja ne ovat avoinna kaikille älyllisten olentojen luokille. Näitä kouluja, joissa opetetaan erikoistaitoja ja annetaan teknistä tietoa, ei ylläpidetä pelkästään ylösnousemuskuolevaisia varten, vaikka morontiaopiskelijat ehdottomasti laajimman ryhmän kaikkien oppikursseille osallistuvien joukossa muodostavatkin. Kun sinut otetaan johonkin näistä sosiaalikulttuurin seitsemästäkymmenestä suurmaailmasta, saat välittömästi pääsyluvan kullekin sitä ympäröivistä kymmenestä satelliitista.

43:7.4 (493.5) Erilaisissa hyväntahdon siirtokunnissa ylösnousemuskuolevaiset ovat enemmistönä vaihtelunohjaajien joukossa, mutta univitatia-olennot edustavat suurinta Nebadonin taivaallisten taidetyöntekijöiden joukkoon liittyvää ryhmää. Koko Orvontonissa Uversan abandontereita lukuun ottamatta mitkään muut Havonan ulkopuolelta olevat olennot eivät vedä vertoja univitatia-olennoille taiteellisessa taidokkuudessa, sosiaalisessa sopeutumiskyvyssä ja koordinoivassa nokkeluudessa.

43:7.5 (493.6) Nämä konstellaation kansalaiset eivät itse asiassa ole taidetyöntekijäyhteisön jäseniä, mutta he työskentelevät auliisti kaikkien ryhmien kanssa, ja on suurelta osin heidän ansiotaan, että konstellaatioiden maailmoista on tullut siirtymävaiheen kulttuurin sisältämien taiteellisten mahdollisuuksien toteutumisen kannalta tärkeimpiä sfäärejä. He eivät toimi konstellaation päämajamaailmojen rajojen tuolla puolen.

8. Edentian koulutusmaailmat

43:8.1 (493.7) Edentian ja sitä ympäröivien sfäärien fyysiset puitteet ovat kutakuinkin täydelliset. Hengellisen suurenmoisuuden osalta nämä sfäärit ovat tuskin Salvingtonin sfäärien veroisia, mutta Jerusemin koulutusmaailmojen loistokkuuden ne ylittävät huomattavasti. Kaikki nämä Edentian sfäärit saavat energiansa suoraan universumin avaruusvirroista, ja niiden suunnattomia voimajärjestelmiä – sekä aineellisia että morontiaalisia – ohjataan ja jaetaan asiantuntevasti kohteeseensa Fyysisten Päävalvojien ja Morontiavoiman Ohjaajien pätevän yhteisön avustamien konstellaation voimakeskusten toimesta.

43:8.2 (494.1) Siirtymävaiheen morontiakulttuurin seitsemässäkymmenessä koulutusmaailmassa vietetty aika, joka liittyy kuolevaisen ylösnousemuksen Edentia-jaksoon, on finaliitin aseman saavuttamiseen asti ylösnousemuskuolevaisen elämänuran vakain jakso. Se on todellakin tyypillistä morontiaelämää. Vaikka sinut viritetään uudelleen joka kerta, kun siirryt yhdestä suuremmasta kulttuurimaailmasta toiseen, säilytät kuitenkin saman morontiaruumiin, eikä tähän siirtymiseen liity kausia, jolloin persoonallisuus olisi tiedoton.

43:8.3 (494.2) Käytät oleskelusi Edentiassa ja siihen liittyvillä sfääreillä pääasiassa ryhmäetiikan oppimiseen. Ryhmäetiikka on älyllisten persoonallisuuksien erilaisten universumi- ja superuniversumiyhteisöjen välisen miellyttävän ja antoisan suhteen salaisuus.

43:8.4 (494.3) Mansiomaailmoissa saatoit päätökseen kehittyvän kuolevaispersoonallisuuden yhdistymisen; järjestelmäpääkaupungissa saavutit Jerusemin kansalaisuuden ja sait halun alistaa minuutesi ryhmätoimintojen ja yhteishankkeiden vaatimaan kurillisuuteen; mutta nyt sinun on konstellaation koulutusmaailmoissa määrä saavuttaa kehittyvän morontiapersoonallisuutesi aito sosiaalistuminen. Näihin verrattomiin kulttuuritaitoihin kuuluu, että opit hallitsemaan seuraavat asiat:

43:8.5 (494.4) 1. Miten elät onnellisesti ja työskentelet tehokkaasti kymmenen erilaisen morontiatoverin kanssa, samalla kun kymmenen tällaista ryhmää yhdistetään sadan jäsenen komppaniaksi ja sitten tuhannen jäsenen joukkokunnaksi.

43:8.6 (494.5) 2. Miten olet riemullisesti yhdessä ja toimit lämpimästi yhteistyössä kymmenen univitatia-olennon kanssa, jotka vaikka älyllisesti ovatkin morontiaolentojen kaltaisia, ovat kuitenkin kaikissa muissa suhteissa varsin erilaisia. Ja sitten sinun on toimittava tämän kymmenjäsenisen ryhmän keralla sen koordinoituessa kymmenen muun perheen kanssa, jotka vuorostaan yhdistyvät tuhannen univitatia-olennon joukkokunnaksi.

43:8.7 (494.6) 3. Miten sopeudut samanaikaisesti sekä morontiatovereihin että näihin univitatia-armeijoihin. Kuinka hankit kyvyn työskennellä vapaaehtoisesti ja tehokkaasti yhdessä omaan luokkaasi kuuluvien olentojen kanssa, jotka ovat läheisessä yhteistoimintasuhteessa jonkin verran erilaiseen älyllisten luotujen ryhmään.

43:8.8 (494.7) 4. Miten kaltaistesi ja itsestäsi eroavien olentojen kanssa tällä tavoin sosiaalisesti toimiessasi saavutat älyllisen sopusoinnun kummankin kumppaniryhmäsi kanssa ja sopeudut niiden toimialoihin.

43:8.9 (494.8) 5. Miten samalla kun pääset tyydyttävään persoonallisuuden sosiaalistumiseen älyn ja toiminnan tasolla, kehität yhä täydellisemmäksi kykyäsi elää läheisessä yhteydessä samanlaisten ja hieman erilaisten olentojen kanssa niin, että ärtyminen ja pahastuminen kaiken aikaa vähenevät. Vaihtelunohjaajat myötävaikuttavat ryhmäleikkiensä avulla suuresti tämän viimeksi mainitun tavoitteen saavuttamiseen.

43:8.10 (494.9) 6. Miten sovitat kaikki nämä erilaiset sosiaalistamismenetelmät Paratiisiin-nousuun johtavan elämänjakson asteittain tapahtuvan koordinoitumisen edistämiseen; miten lisäät universumiymmärrystä avartamalla niiden ikuisten päämäärämerkitysten käsittämisen kykyä, jotka kätkeytyvät näihin näennäisen merkityksettömiin ajallis-avaruudellisiin toimintoihin.

43:8.11 (494.10) 7. Ja sitten seuraa kaikkien näiden moninaisten sosiaalistamismenetelmien huipentuma, samalla kun hengellinen ymmärrys laajenee siltä osin kuin se koskee henkilökohtaisen kyvykkyyden kaikkien puolien enentymistä ryhmän hengellisen yhteenliittymisen ja morontiakoordinoitumisen kautta. Mitä tulee älyllisyyteen, sosiaalisuuteen ja hengellisyyteen, niin kaksi moraalista luotua eivät kumppanuusmenetelmän avulla vain kaksinkertaista henkilökohtaisia potentiaalejaan universumin tavoitteiden saavuttamiseen, vaan he pikemminkin nelinkertaistavat saavutus- ja suoritusmahdollisuutensa.

43:8.12 (495.1) Olemme esittäneet Edentiassa tapahtuvan sosiaalistumisen morontiakuolevaisen liittymisenä kymmenestä älyllisesti erilaisesta yksilöstä koostuvaan univitatia-olentojen perheyhteisöön ja sen kanssa rinnan kulkevana samanlaisena liittymisenä kymmenen morontiaseuralaisen pariin. Mutta ensimmäisissä seitsemässä suurmaailmassa vain yksi ylösnousemuskuolevainen elää kymmenen univitatia-olennon kanssa. Seitsemän suuremman maailman toisessa ryhmässä kaksi kuolevaista asuu kunkin kymmenjäsenisen syntyperäisryhmän kanssa ja niin edelleen, kunnes seitsemän suursfäärin viimeisessä ryhmässä kymmenen morontiaolentoa asuu kymmenen univitatia-olennon kanssa. Oppiessasi olemaan paremmin kanssakäymisissä univitatia-olentojen kanssa, tulet soveltamaan tällaista kohentunutta etiikkaa suhteisiisi, joita sinulla on kaltaisiisi morontiaetenijöihin.

43:8.13 (495.2) Ylösnousemuskuolevaisina te nautitte oleskelustanne Edentian edistyksen maailmoissa, mutta ette koe sitä henkilökohtaisen tyydytyksen tuottamaa sävähdystä, joka on ominaista ensimmäiselle kosketuksellenne universumin asioihin järjestelmäpäämajassa tai jäähyväistuntumallenne näihin realiteetteihin universumipääkaupungin viimeisissä maailmoissa.

9. Edentian kansalaisuus

43:9.1 (495.3) Sen jälkeen kun ylösnousemuskuolevaiset ovat valmistuneet maailmasta numero seitsemänkymmentä, he asettuvat asumaan Edentiaan. Taivasmatkalaiset osallistuvat nyt ensimmäistä kertaa ”Paratiisi-kokouksiin” ja kuulevat kertomuksen kaukaisuuksiin jatkuvasta elämänurastaan, sellaisena kuin Päivien Uskollinen sen esittää, joka on ensimmäinen heidän tapaamistaan Korkeimmista Kolminaisuusalkuisista Persoonallisuuksista.

43:9.2 (495.4) Koko tämä oleskelu konstellaation koulutusmaailmoissa, joka huipentuu Edentian kansalaisuuden saavuttamiseen, on morontiaetenijöille totisen ja taivaallisen autuuden aikaa. Järjestelmän maailmoissa oleskelusi ajan kehityit jotakuinkin eläimellisestä olennosta morontialuoduksi; olit enemmän aineellinen kuin hengellinen. Salvingtonin sfääreillä kehityt morontiaolennosta kiistattoman hengen statuksen omaavaksi; tulet olemaan enemmän hengellinen kuin aineellinen. Mutta Edentiassa taivasmatkalaiset ovat aiemman ja tulevan tilansa keskivälillä, puolitiessä siirtymistään evolutionaarisesta eläimestä ylösnousemushengeksi. Koko Edentiassa ja sen maailmoissa viettämäsi ajan olet ”niin kuin enkelit”, edistyt jatkuvasti, mutta säilytät koko ajan yleisen ja tyypillisen morontiastatuksesi.

43:9.3 (495.5) Tämä ylösnousemuskuolevaisen oleskelu konstellaatiossa on yhdenmukaisin ja vakain jakso koko morontiaedistymisestä koostuvan elämänvaiheen aikana. Tämä kokemus muodostaa taivasmatkalaisten sosiaalistumiseen johtavan koulutusjakson, ennen kuin heistä tulee henkiä. Se vastaa esifinaliitin hengellistä kokemusta Havonassa ja esiabsoniittista koulutusta Paratiisissa.

43:9.4 (495.6) Edentiassa olevat ylösnousemuskuolevaiset työskentelevät pääasiassa seitsemässäkymmenessä toinen toistaan korkeammalla olevassa univitatia-maailmassa saamiensa toimeksiantojen parissa. He palvelevat eri ominaisuuksissa myös itse Edentiassa, pääasiassa sen konstellaatio-ohjelman parissa, joka koskee ryhmien, rotujen, kansakuntien ja planeettojen hyvinvointia. Kaikkein Korkeimmat eivät ole kovinkaan paljon mukana asutuissa maailmoissa tapahtuvan yksilökohtaisen edistymisen vaalimisessa, sillä he hallitsevat pikemminkin ihmisten valtakunnissa kuin yksittäisten ihmisten sydämessä.

43:9.5 (495.7) Ja sinä päivänä, jona olet valmis lähtemään Edentiasta Salvingtonissa avautuvaan elämänvaiheeseesi, pysähdyt ja luot silmäyksen erääseen kaikista Paratiisin tämänpuoleisista koulutusjaksoista kauneimpaan ja virkistävimpään. Mutta kaikki siihen liittyvä kunniakkuus vain kasvaa noustessasi sisäänpäin ja saadessasi lisää kykyä jumalallisten tarkoitusten ja hengellisten arvojen laajempaan arvostamiseen.

43:9.6 (496.1) [Toimittanut Malavatia Melkisedek.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään