Luku 44, Taivaalliset taidetyöntekijät

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 44

Taivaalliset taidetyöntekijät

44:0.1 (497.1) ERI alajakautumien ja universumien päämajamaailmojen hyväntahdon siirtokuntien joukkoon kuuluu monista erilaisista persoonallisuuksista koostuva, taivaallisiksi taidetyöntekijöiksi kutsuttu ainutlaatuinen yhteisö. Nämä olennot ovat morontia- ja alempien henkimaailmojen mestaritaiteilijoita ja -taidetyöntekijöitä. He ovat niitä henkiä ja puolihenkiä, jotka toimivat morontiakoristelun ja hengellisen kaunistamisen parissa. Tällaisia taidetyöntekijöitä on suuruniversumin joka puolella – superuniversumien, paikallisuniversumien, konstellaatioiden ja järjestelmien päämajamaailmoissa sekä kaikilla valoon ja elämään asettuneilla sfääreillä – mutta heidän pääasiallinen toimialueensa on kuitenkin konstellaatioissa ja eritoten kutakin päämajasfääriä ympäröivissä seitsemässäsadassaseitsemässäkymmenessä maailmassa.

44:0.2 (497.2) Vaikka heidän työnsä saattaakin olla aineelliselle mielelle lähes käsittämätöntä, olisi toisaalta ymmärrettävä, etteivät morontia- ja henkimaailmat ole vailla omaa ylevää taidettaan ja verratonta kulttuuriaan.

44:0.3 (497.3) Heitä ei ole luotu taivaallisiksi taidetyöntekijöiksi, vaan he ovat valikoitu ja tähän tehtävään kutsuttu olentojen yhteisö, joka koostuu tietyistä keskusuniversumista peräisin olevista opettajapersoonallisuuksista sekä heidän vapaaehtoisista oppilaistaan. Nämä on valittu ylösnousemuskuolevaisten ja lukuisten muiden taivaallisten ryhmien keskuudesta. Yhdessä Seitsemän Valtiashengen kanssa Ääretön Henki asetti aikanaan tehtäväänsä näiden taidetyöntekijäin alkuperäisen opettajakunnan. Siihen kuului seitsemäntuhatta Havonasta peräisin olevaa ohjaajaa: tuhat kutakin taidetyöntekijöiden seitsemää osastoa kohden. Mainitusta alkuperäisestä ydinjoukosta on aikojen kuluessa kehittynyt tämä henki- ja morontiatehtävissä työskentelevä taitavien työntekijöiden etevä yhteisö.

44:0.4 (497.4) Kuka tahansa morontiapersoonallisuus tai henkientiteetti on kelvollinen pääsemään taivaallisten taidetyöntekijäin joukkoon; toisin sanoen kuka hyvänsä arvoasteikossa syntyperäisiä jumalallisia Poikia alempana oleva. Evoluutionaarisilta sfääreiltä tulevat ylösnousemukselliset Jumalan pojat voivat morontiamaailmoihin saavuttuaan pyrkiä taidetyöntekijäin joukkokuntaan, ja mikäli he ovat kyllin lahjakkaita, he saavat valita tällaisen uran pitemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi. Mutta kukaan ei voi liittyä taivaallisiin taidetyöntekijöihin lyhyemmäksi ajaksi kuin tuhatvuotiskaudeksi, tuhanneksi vuodeksi superuniversumin aikaa.

44:0.5 (497.5) Kaikki taivaalliset taidetyöntekijät rekisteröidään superuniversumin päämajassa, mutta heitä ohjaavat paikallisuniversumien pääkaupungeissa toimivat morontiavalvojat. He saavat valtakirjansa kunkin paikallisuniversumin päämajamaailmassa toimivalta morontiavalvojien keskusyhteisöltä seuraavina seitsemänä toiminnan mukaisena pääjakautumana:

44:0.6 (497.6) 1. Taivaalliset muusikot.

44:0.7 (497.7) 2. Taivaalliset toisintajat.

44:0.8 (497.8) 3. Jumalalliset rakentajat.

44:0.9 (497.9) 4. Ajattelun muistiinmerkitsijät.

44:0.10 (498.1) 5. Energiankäsittelijät.

44:0.11 (498.2) 6. Muotoilijat ja kaunistajat.

44:0.12 (498.3) 7. Harmoniatyöntekijät.

44:0.13 (498.4) Mainittujen seitsemän ryhmän alkuperäiset opettajat ovat kaikki kotoisin Havonan täydellisistä maailmoista, ja Havonaan myös sisältyvät mallit ja mallitutkielmat hengen maailman taidetoiminnan kaikkia asteita ja muotoja varten. Vaikka onkin jättiläismäinen tehtävä ryhtyä siirtämään näitä Havonan taiteenhaaroja avaruuden maailmoihin, taivaallisten taidetyöntekijöiden tekniikka ja toteutus ovat käyneet tässä suhteessa aikakaudesta toiseen yhä paremmiksi. Kuten tapahtuu ylösnousemuksellisen elämänuran kaikissa muissakin vaiheissa, jokaisen alan kehittyneimmiltä yksilöiltä edellytetään, että he jatkuvasti jakavat korkeatasoisempaa tietoaan ja taitoaan vähemmän onnekkaille tovereilleen.

44:0.14 (498.5) Mansiomaailmoissa näette ensimmäiset tuokiokuvat näistä Havonan siirrännäistaiteista, ja niiden kauneus ja tälle kauneudelle antamanne arvostus nousevat korkeammalle ja kirkastuvat aina siihen asti, kunnes seisotte Salvingtonin henkisaleissa ja katselette hengen maailmojen ylivertaisten taiteilijoiden inspiroivia mestariteoksia.

44:0.15 (498.6) Kaikki nämä morontia- ja hengen maailmojen toiminnat ovat todellisia. Hengen maailma merkitsee henkiolennoille todellisuutta. Aineellinen maailma on meille epätodellisempi. Henkien korkeammat muodot kulkevat vaivattomasti tavallisen aineen läpi. Korkeat henget eivät reagoi mihinkään aineelliseen, paitsi tiettyihin perusenergioihin. Aineellisille olennoille on hengen maailma enemmän tai vähemmän epätodellinen; henkiolennoille taas aineen maailma on miltei kokonaan epätodellinen, se on vain henkirealiteettien substanssin varjo.

44:0.16 (498.7) Pelkällä hengen näkökyvyllä en pysty havaitsemaan rakennusta, jossa tätä kertomusta käännetään ja merkitään muistiin. Eräs uversalainen Jumalallinen Neuvonantaja, joka sattumoisin seisoo vierelläni, havaitsee näistä puhtaasti aineellisista luomuksista vieläkin vähemmän. Voimme nähdä, miltä nämä aineelliset rakennelmat teistä näyttävät, kun katselemme niiden hengestä olevaa vastinkappaletta, jonka eräs meitä palveleva energianmuuntaja esittää mielellemme. Tämä aineellinen rakennus ei minulle, henkiolennolle, ole oikeastaan todellinen, mutta aineellisille kuolevaisille se on tietenkin hyvin todellinen ja hyvin käyttökelpoinen.

44:0.17 (498.8) On olemassa tietyntyyppisiä olentoja, jotka pystyvät näkemään sekä henki- että aineellisten maailmojen luotujen reaalisuuden. Tähän luokkaan kuuluvat niin kutsutut Havonan servitaalien neljännet luodut sekä sovittelijoiden neljännet luodut. Ajallisuuden ja avaruuden enkeleillä on kyky nähdä sekä henkiolentoja että aineellisia olentoja. Samanlainen kyky on myös taivaaseen nousevilla kuolevaisilla, sitten kun he ovat vapautuneet lihallisesta elämästä. Korkeammille henkitasoille päästyään taivasmatkalaiset kykenevät tunnistamaan aineellisia, morontiaalisia ja henkeä olevia reaalikohteita.

44:0.18 (498.9) Seurassani on myös eräs Voimallinen Sanansaattaja Uversasta, ylösnousemuksellinen, Suuntaajaan fuusioitunut entinen kuolevainen, ja hän havaitsee sinut sellaisena kuin olet ja näkee samanaikaisesti läsnä olevat Yksinäisen Sanansaattajan, supernafit ja muut taivaalliset olennot. Milloinkaan et pitkän ylösnousemuksesi aikana menetä kykyä tuntea aiempien olemassaolojen aikaisia tovereitasi. Noustessasi elämän asteikkoa sisäänpäin säilytät aina kyvyn tuntea kumppanisi aiemmilta ja alemmilta kokemustasoilta samoin kuin kyvyn olla kanssakäymisissä heidän kanssaan. Jokainen uusi ylentäminen tai ylösnousemus tuo näkökykysi piiriin aina uuden henkiolentojen ryhmän vähentämättä silti mitään kyvystäsi tuntea ystäväsi ja kumppanisi aiemmista olotiloista.

44:0.19 (498.10) Tämän kaiken tekee ylösnousemuskuolevaisten kokemuksessa mahdolliseksi heidän sisimmässään olevan Ajatuksensuuntaajan toiminta. Koska Ajatuksensuuntaajat säilyttävät jäljennökset koko elämänne kokemuksista, voit olla vakuuttunut siitä, ettet koskaan menetä yhtään sellaista ominaisuutta, joka sinulla kerran oli; ja nämä Suuntaajat kulkevat kanssanne koko matkan, osana sinua, todellisuudessa sinuna.

44:0.20 (499.1) Mutta olen miltei luopunut toivosta, että pystyisin kertomaan aineelliselle mielelle, millaista taivaallisten taidetyöntekijöiden työ on. Minun on pakostakin lakkaamatta vääristeltävä ajatusta ja väänneltävä kieltä pyrkiessäni selittämään kuolevaiselle mielelle, mitä nämä morontiatoiminnot ja lähes henkiset ilmiöt todellisuudessa ovat. Ymmärryksenne ei pysty käsittämään, ja kielenne on riittämätön ilmaisemaan näiden puolihenkisten toimintojen merkitystä, arvoa ja keskinäistä yhteyttä. Ja ryhdyn tähän yritykseen ihmismielen valistamiseksi näiden realiteettien osalta, vaikka täysin ymmärrän, kuinka kertakaikkisen mahdotonta minun on kovinkaan hyvin tällaisessa hankkeessa onnistua.

44:0.21 (499.2) En voi muuta kuin koettaa luonnostella karkean rinnastuksen kuolevaisten aineellisten toimintojen ja taivaallisten taidetyöntekijäin monenlaisten toimintojen välille. Jos Urantian rodut olisivat edistyneet pitemmälle taiteen alalla ja muissa kulttuurisaavutuksissa, voisin itsekin mennä saman verran pitemmälle pyrkiessäni suuntaamaan ihmismieltä aineellisuuksista morontiaalisuuksiin. Kaikki, mitä suunnilleen voin toivoa saavani aikaan, on, että saan korostetuksi näiden morontia- ja hengen maailmojen toimintojen todellisuutta.

1. Taivaalliset muusikot

44:1.1 (499.3) Kuolevaisille ominaisine rajoittuneine kuuloalueinenne voitte tuskin muodostaa itsellenne käsitystä morontiamelodioista. On jopa olemassa sellainen kauniiden äänien aineellinenkin skaala, jota ihmisen kuuloaisti ei tunnista, morontia- ja henkiharmonian käsittämättömästä ulottuvuudesta puhumattakaan. Henkimelodiat eivät ole aineellisia ääniaaltoja, vaan henkivärähtelyjä, joita taivaallisten persoonallisuuksien henget vastaanottavat. Sfäärien melodiaan liittyy sekä valtava ulottuvuus että ilmaisun sielukkuus samoin kuin toteutuksen suurenmoisuus, jotka ovat kokonaan ihmisen käsityskyvyn tuolla puolen. Olen nähnyt miljoonia hurmioituneita olentoja, jotka ovat ylevän ekstaasin vallassa asianomaisen toimialueen melodian vyöryessä heidän kuultavakseen taivaallisten yhteyspiirien henkienergian kannattamana. Nämä ihanat melodiat voidaan lähettää kaukoviestimin universumin kaukaisimpiin osiin asti.

44:1.2 (499.4) Taivaalliset muusikot tuottavat taivaallista harmoniaa seuraavia henkivahvuuksia käsittelemällä:

44:1.3 (499.5) 1. Hengellinen ääni – henkivirtauksen keskeyttämiset.

44:1.4 (499.6) 2. Hengellinen valo – morontiaalisten ja hengellisten maailmojen valon säätely ja voimistaminen.

44:1.5 (499.7) 3. Energian törmäyttämiset – melodia, joka tuotetaan morontia- ja henkienergioita taitavasti käsittelemällä.

44:1.6 (499.8) 4. Värisinfoniat – morontian värisävyjen melodia; tämä kuuluu taivaallisten muusikkojen korkeimpiin saavutuksiin.

44:1.7 (499.9) 5. Yhteen liittyneiden henkien harmonia – jo pelkkä eri luokkiin kuuluvien morontia- ja henkiolentojen sijoittelu ja yhdisteleminen tuottaa majesteettisia melodioita.

44:1.8 (499.10) 6. Ajatuksen melodia – hengellisten ajatusten mietiskely voi olla niin täydellistynyttä, että se puhkeaa Havonan melodioiksi.

44:1.9 (499.11) 7. Avaruuden musiikki – oikean virityksen avulla universumin kaukoviestitysyhteyspiirillä voidaan ottaa vastaan muiden sfäärien melodioita.

44:1.10 (500.1) On olemassa yli satatuhatta erilaista äänen, värin ja energian käsittelytapaa, menetelmää, jotka sisällöllisesti vastaavat sitä, miten ihmiset käyttävät musiikki-instrumentteja. Teidän tanssiryhmänne edustavat epäilemättä aineellisten luotujen alkeellista ja irvokasta pyrkimystä päästä lähelle taivaallista harmoniaa olentoja sijoittelemalla ja persoonallisuuksia järjestelemällä. Morontiamelodioiden viittä muuta muotoa ei tiedosteta aineellisen ruumiin aistimekanismein.

44:1.11 (500.2) Harmonia, melodisten yhdistelmien seitsemän tason musiikki, on henkiviestinnän ainoa universaalinen koodi. Musiikki, sellaisena kuin Urantian kuolevaiset sen ymmärtävät, saavuttaa korkeimman ilmaisunsa järjestelmän päämajan, Jerusemin, kouluissa, joissa puoliaineellisille olennoille opetetaan äänen harmoniat. Morontiamelodian ja taivaallisen harmonian muihin muotoihin kuolevaiset eivät reagoi.

44:1.12 (500.3) Urantialla on musiikin arvostus sekä fyysistä että hengellistä; ja ihmismuusikkonne ovat tehneet paljon musiikillisen maun kohottamiseksi varhaisten esivanhempienne barbaarisesta monotoniasta soinnin arvostuksen korkeammille tasoille. Valtaosa Urantian kuolevaisista reagoi musiikkiin niin kovin suurelta osin aineellisilla lihaksilla ja perin vähäisesti mielellä ja hengellä. Mutta musiikin arvostus on kehittynyt vakaasti yli kolmenkymmenenviidentuhannen vuoden ajan.

44:1.13 (500.4) Soinnukas synkopointi merkitsee ylimenoa alkukantaisen ihmisen musikaalisesta monotoniasta myöhempien aikojen muusikkojenne ilmaisurikkaaseen harmoniaan ja puhutteleviin sävelmiin. Nämä varhaisemmantyyppiset rytmit kiihottavat musiikkia rakastavan tajunnan reagointia vaatimatta harmonian arvostuksen korkeampien älyllisten kykyjen käyttöä, ja sen vuoksi ne yleisemmin vetoavatkin kypsymättömiin tai hengellisesti velttoihin yksilöihin.

44:1.14 (500.5) Paraskin Urantian musiikki on vain muusikkojenne taivaallisten kumppanien kuulemien suurenmoisten sävelten ohitse kiitävää kaikua, ja näistä morontiavoimien harmonioista taivaalliset muusikot jättivät talletettaviksi vain katkelmia sointuopin musiikillisina melodioina. Henkis-morontiaalinen musiikki ottaa useinkin käyttöönsä kaikki seitsemän ilmaisu- ja toisintamismenetelmää niin, että ihmismieli on suunnattoman esteen edessä yrittäessään pelkistää näitä korkeampien sfäärien melodioita pelkiksi musiikillisen soinnin nuoteiksi. Tällainen yritys olisi suurin piirtein samaa kuin, jos suuren orkesterin sävelet yritettäisiin toistaa yhtä ainoata soitinta käyttäen.

44:1.15 (500.6) Vaikka olettekin Urantialla panneet kokoon joitakin kauniita sävelmiä, ette musiikillisessa mielessä ole edenneet läheskään yhtä pitkälle kuin moni Satanian naapuriplaneetoistanne. Jospa Aatami ja Eeva vain olisivat jääneet elämään, niin teillä olisi nyt todellista musiikkia; mutta harmonian lahja, joka oli niin suuri heidän olemuksessaan, on epämusikaalisten perintötekijäin vaikutuksesta laimentunut siinä määrin, että vain yhdessä kuolevaisessa tuhannesta ilmenee vähänkään suuremmassa määrin harmoniikan arvostusta. Mutta älkää lannistuko: jonakin päivänä saattaa Urantialle ilmaantua todellinen muusikko, ja kokonaiset kansat lumoutuvat silloin hänen sävelmiensä suurenmoisista soinnuista. Yksi tällainen ihminen voisi muuttaa ikiajoiksi kokonaisen kansakunnan kulkusuunnan, jopa koko sivistyneen maailman kulkeman kurssin. On kirjaimellisesti totta, että ”melodialla on kyky muuttaa vaikka koko maailma”. Musiikki pysyy ikuisesti ihmisten, enkeleiden ja henkien universaalisena kielenä. Harmonia on Havonan puhetta.

2. Taivaalliset toisintajat

44:2.1 (500.7) Tuskinpa voi kuolevainen ihminen toivoa saavansa enempää kuin vaivaisen ja vääristyneen käsityksen niistä taivaallisten toisintajien toiminnoista, joita minun on pyrittävä valaisemaan materiaalisen kielenne karkean ja rajoittuneen symbolijärjestelmän välityksellä. Henkis-morontiaaliseen maailmaan kuuluu tuhat ja yksi asiaa, joilla on suurenmoinen arvo, asioita, jotka ovat toistamisen arvoisia, mutta jotka ovat Urantialla tuntemattomia, kokemuksia, jotka kuuluvat niiden toimintojen kategoriaan, jotka tuskin ovat ”juolahtaneet ihmisen mieleen”, niitä realiteetteja, joita Jumala pitää odottamassa lihallisesta elämästä selviytyviä.

44:2.2 (501.1) Taivaalliset toisintajat kuuluvat seitsemään ryhmään, ja koetan luoda valaistusta heidän työhönsä seuraavan luokituksen avulla:

44:2.3 (501.2) 1. Laulajat – harmonistit, jotka toistavat erityisiä menneisyyden sointuja ja tulkitsevat nykyisyyden melodioita. Mutta tämä kaikki toteutetaan morontiatasolla.

44:2.4 (501.3) 2. Väreillätyöskentelijät – ne valon ja varjon taiteilijat, joita saattaisitte kutsua piirtäjiksi ja maalareiksi, taiteilijat, jotka ikuistavat ohitse kiitäviä näkymiä ja hetkellisiä tapahtumia tulevaisuuden morontiaalisiksi ilonaiheiksi.

44:2.5 (501.4) 3. Valon kuvaajat – tekevät todellisten puolihenkisten ilmiöiden tallenteet, joista elokuvat olisivat hyvin karkea havainnollistus.

44:2.6 (501.5) 4. Historiallisten kuvaelmien tekijät – ne, jotka draamallisin keinoin toisintavat universumin aikakirjojen ja historian ratkaisevan tärkeät tapahtumat.

44:2.7 (501.6) 5. Profeetalliset taiteilijat – ne, jotka projisoivat historiasta esille nousevat merkitykset tulevaisuuteen.

44:2.8 (501.7) 6. Elämäntarinan kertojat – ne, jotka säästävät unohdukselta elämänkokemuksen merkityksen ja tarkoituksen. Nykyisten persoonallisten kokemusten projisoiminen tulevaisuuden tavoitearvoiksi.

44:2.9 (501.8) 7. Hallinnolliset näyttämöllepanijat – ne, jotka kuvaavat hallitusfilosofian ja hallintotekniikan merkitystä, suvereenisuuden taivaalliset näytelmäntekijät.

44:2.10 (501.9) Taivaalliset toisintajat toimivat varsin usein ja tehokkaasti yhteistyössä vaihtelunohjaajien kanssa yhdistettäessä muistikuvien pääkohtien kertaus tiettyihin mielen lepuutuksen ja persoonallisuuden virkistämisen muotoihin. Morontiakonklaavien ja henkikokousten edessä nämä toisintajat yhdistävät joskus voimansa esittämällä valtavia draamallisia näyttämökuvia, jotka kuvailevat tällaisten kokoontumisten tarkoitusta. Olin äskettäin katsomassa tällaista ällistyttävää esitystä, jossa yli miljoona näyttelijää esitti yli tuhannesta kohtauksesta koostuneen näyttämösarjan.

44:2.11 (501.10) Korkeammat ajattelunopettajat ja siirtymävaiheen hoivaajat käyttävät morontiaalisissa opetustoimissaan laajasti ja tehokkaasti hyväkseen näitä eri toisintajaryhmiä. Mutta he eivät omista kaikkia ponnistuksiaan vain tilapäisten kuvaelmien esittämiseen; suuri, hyvin suuri osa heidän työstään on luonteeltaan pysyväistä ja tulee ikuisesti säilymään perintönä koko tulevalle ajalle. Nämä taidetyöntekijät ovat niin monitaitoisia, että kun he toimivat voimansa yhdistäen, he kykenevät esittämään uudelleen kokonaisen aikakauden, ja yhdessä serafihoivaajien kanssa he voivat tosiasiassa kuvata ajallisuuden kuolevaisille katselijoille hengen maailman ikuisia arvoja.

3. Jumalalliset rakentajat

44:3.1 (501.11) On kaupunkeja, ”joiden rakentaja ja luoja on Jumala”. Hengen puolella meillä on kaikki, mikä on teille kuolevaisille tuttua, ja sanoin kuvaamattomasti enemmän. Meillä on kodit, henkimukavuudet ja morontiatarvikkeet. Jokaista sellaista aineellisen tarpeen tyydyttämistä kohden, josta ihmiset pystyvät nauttimaan, meillä on tuhansia hengellisiä realiteetteja, jotka rikastuttavat ja avartavat olemassaoloamme. Jumalalliset rakentajat toimivat seitsemässä ryhmässä:

44:3.2 (502.1) 1. Kotiensuunnittelijat ja -rakentajat – ne, jotka rakentavat ja saattavat uuteen uskoon yksilöille ja työryhmille osoitetut asumukset. Nämä morontia- ja henkiasuinpaikat ovat todellisia. Teidän lyhytulotteiselle näkökyvyllenne ne olisivat näkymättömiä, mutta meille ne ovat hyvin todellisia ja kauniita. Kaikki henkiolennot saavat tietyssä laajuudessa osallistua rakentajien kanssa omien morontia- tai henkiasumustensa tiettyjen yksityiskohtien suunnittelemiseen ja luomiseen. Nämä kodit varustetaan ja kaunistetaan niiden morontia- tai henkiolentojen tarpeiden mukaan, joiden on määrä asua niissä. Kaikkien näiden rakennelmien suhteen on tarjolla runsaasti vaihtelunvaraa ja laajasti mahdollisuuksia mieltymystensä yksilölliseen esilletuomiseen.

44:3.3 (502.2) 2. Työskentelytilojenrakentajat – ne, jotka toimivat suunnittelemalla ja kokoamalla henki- ja morontiamaailmojen vakinaisten ja rutiinityöntekijöiden tilat. Näitä rakentajia voidaan verrata Urantian työpajojen ja muiden teollisuuslaitosten rakentajiin. Siirtymämaailmoilla on tarpeellinen, keskinäistä huolenpitoa edustava järjestelmä ja erikoistumiseen perustuva työnjako. Emme kaikki tee kaikkea, vaan morontiaolentojen ja kehittyvien henkien välillä esiintyy toiminnallista eriytymistä, eivätkä nämä työskentelytilojen rakentajat vain rakenna parempia työpajoja, vaan he myötävaikuttavat myös työntekijäin ammattitaidon kohenemiseen.

44:3.4 (502.3) 3. Virkistystilojenrakentajat – lepokausina ovat käytössä suunnattoman suuret rakennukset. Kuolevaiset kutsuisivat näitä lepojaksoja virkistäytymiseksi ja – tietyssä mielessä – leikiksi. Vaihtelunohjaajille, morontiamaailmojen humoristeille, varataan sopivat puitteet, sellaiset siirtymäsfäärit, joilla suoritetaan evolutionaarisilta planeetoilta vasta äskettäin siirrettyjen ylösnousemusolentojen kouluttaminen. Korkeammat hengetkin harrastavat hengellisen uudelleenlatautumisen kausinaan tietynmuotoista menneitä muistelevaa huumoria.

44:3.5 (502.4) 4. Palvontapaikkojenrakentajat – henki- ja morontiatemppeleiden kokeneet arkkitehdit. Kaikissa kuolevaisten ylösnousemukseen liittyvissä maailmoissa on palvontatemppeleitä, ja ne ovat morontiamaailmojen ja hengen sfäärien ihanimpia luomuksia.

44:3.6 (502.5) 5. Opetustilojenrakentajat – ne, jotka rakentavat morontiakoulutuksen ja korkeamman henkiopetuksen päämajat. Aina on tilaisuus hankkia suurempaa tietämystä, saada lisää tietoa itse kunkin nykyisestä ja tulevasta työstä, sekä saada universaalista kulttuuritietämystä, tietoa, jonka tarkoituksena on tehdä ylösnousemuskuolevaisista yhä älykkäämpiä ja tehokkaampia morontia- ja henkimaailmojen kansalaisia.

44:3.7 (502.6) 6. Morontiasuunnittelijat – ne, jotka rakentavat kaikkien maailmojen kaikkien persoonallisuuksien tasavertaisuuden pohjalta tapahtuvaa yhteenliittymistä varten millä tahansa sfäärillä nämä sattuvatkaan samanaikaisesti olemaan. Nämä suunnittelijat toimivat yhdessä Morontiavoiman Valvojien kanssa rikastuttaakseen edistyvän morontiaelämän koordinaatiota.

44:3.8 (502.7) 7. Julkisten tilojen rakentajat – ne taidetyöntekijät, jotka suunnittelevat ja rakentavat muuhun kuin palvontaan tarkoitetut kokoontumistilat. Suuria ja upeita ovat yhteiset kokoontumistilat.

44:3.9 (502.8) Vaikkeivät nämä rakennelmat eivätkä niiden kaunistukset aineellisten kuolevaisten aistimuksiin perustuvalle ymmärrykselle olisikaan täysin todellisia, meille ne ovat varsin todellisia. Et kykenisi näkemään näitä temppeleitä, jos voisit lihallisessa hahmossasi niissä vierailla. Kaikki nämä aineellisuuden ylittävät luomukset ovat silti siellä, ja erotamme ne aivan selvästi ja nautimme niistä aivan yhtä täysimääräisesti.

4. Ajatusten muistiinmerkitsijät

44:4.1 (503.1) Nämä taidetyöntekijät omistautuvat maailmojen korkeamman ajattelun tallentamiseen ja toisintamiseen, ja he toimivat seitsemässä ryhmässä:

44:4.2 (503.2) 1. Ajatustensäilyttäjät. Nämä taidetyöntekijät omistautuvat maailmojen korkeamman ajattelun tallentamiseen. Morontiamaailmoissa he todellakin säilyttävät aarteina henkitoiminnan helmiä. Ennen kuin ylipäätään tulin Urantialle, näin muistiinpanoja ja kuuntelin kaukoviestilähetyksiä eräiden tämän planeetan suurten ajattelijoiden muodostamista käsityksistä. Ajatusten muistiinmerkitsijät säilyttävät tällaiset jalot ideat uversankielisinä.

44:4.3 (503.3) Jokaisella superuniversumilla on oma kielensä, jota sen persoonallisuudet puhuvat ja joka on vallitsevana sen kaikissa sektoreissa. Omassa superuniversumissamme se tunnetaan uversan kielenä. Myös jokaisella paikallisuniversumilla on oma kielensä. Kaikki Nebadonin korkeammat olentoluokat ovat kaksikielisiä ja puhuvat sekä nebadonia että uversaa. Aina kun kaksi eri paikallisuniversumeista tulevaa yksilöä tapaa toisensa, he keskustelevat uversaksi; jos kuitenkin toinen heistä on kotoisin jostakin muusta superuniversumista, heidän on turvauduttava tulkkiin. Keskusuniversumissa on hyvin vähän kielen tarvetta, sillä siellä vallitsee ylevä ja lähes täydellinen yhteisymmärrys; ainoastaan Jumalia ei siellä ymmärretä täysimääräisesti. Meille opetetaan, että Paratiisissa sattumanvaraisessa kohtaamisessa tulee esille enemmän keskinäistä ymmärrystä kuin, mitä jollakin kuolevaisten kielellä voitaisiin välittää tuhannessa vuodessa. Jopa Salvingtonissa ”me tiedämme niin kuin meidät itsemmekin tiedetään.”

44:4.4 (503.4) Morontia- ja henkisfääreillä esiintyvä kyky kääntää ajattelu kieleksi ylittää ihmisen käsityskyvyn. Taitavat muistiinmerkitsijät voivat kiihdyttää nopeuden, jolla siirrämme ajattelun pysyviksi tallenteiksi, niin suureksi, että yhdessä Urantian ajanlaskun mukaisessa minuutissa voidaan merkitä muistiin aineisto, joka vastaa puolta miljoonaa sanaa eli ajatussymbolia. Nämä universumikielet ovat paljon tyhjentävämpiä kuin kehittyvien maailmojen puhe. Uversan käsitesymboleihin kuuluu yli miljardi kirjoitusmerkkiä, vaikka perusaakkosto käsittääkin vain seitsemänkymmentä symbolia. Nebadonin kieli ei ole aivan näin pitkälle kehitettyä: sen perussymboleiden eli aakkosten lukumäärä on neljäkymmentäkahdeksan.

44:4.5 (503.5) 2. Käsitteiden muistiinmerkitsijät. Tämä muistiinmerkitsijäin toinen ryhmä huolehtii käsitekuvien, ideahahmojen, säilyttämisestä. Kysymyksessä on sellainen pysyvän kirjaamisen muoto, joka aineellisissa maailmoissa on tuntematon, ja tätä menetelmää käyttäen voisin yhdessä teidän tunnissanne hankkia enemmän tietoa kuin te voisitte tavallista kirjoitettua kieltä lukemalla saada sadassa vuodessa.

44:4.6 (503.6) 3. Käsitemerkkien tallentajat. Meillä on sekä kirjoitetun että puhutun sananne vastine, mutta ajattelun säilyttämiseen käytämme tavallisesti käsitteiden kuvallistamisen ja käsitemerkkien menetelmiä. Käsitemerkkien tallentajat pystyvät tuhat kertaa parempaan tulokseen kuin käsitteiden muistiinmerkitsijät.

44:4.7 (503.7) 4. Puhetaidon edistäjät. Muistiinmerkitsijöiden tämän ryhmän toimialana on säilyttää ajatuksia puheidenpidon kautta tapahtuvaa toisintamista varten. Mutta nebadonin kielellä voisimme puolen tunnin puheella kattaa jonkun Urantian kuolevaisen koko elämänkaaren sisällyksen. Ainoa toivonne saada edes jonkinlainen käsitys näistä toiminnoista on, että pysähdytte miettimään unielämänne sekavaa ja vääristynyttä toteutumistapaa – kuinka te muutamassa sekunnissa voitte näissä öisissä kuvitelmissa käydä läpi monien vuosien kokemukset.

44:4.8 (503.8) Henkimaailman puhetaito on eräs teitä odottavista verrattomista elämyksistä, teitä, jotka olette kuulleet Urantian jalostumattomia ja kangertelevia puhe-esityksiä. Salvingtonin ja Edentian oratorioissa on sanoin kuvaamattoman innoittavaa musiikin harmoniaa ja ilmaisun soinnukkuutta. Nämä hehkuvat ajatukset ovat kuin kauniita jalokiviä loistavissa diadeemeissa. Mutta en todellakaan pysty siihen! En kykene välittämään ihmismielelle käsitystä näiden toisen maailman realiteettien laajuudesta ja syvyydestä!

44:4.9 (504.1) 5. Kaukoviestilähetysten ohjaajat. Paratiisin, superuniversumien ja paikallisuniversumien kaukoviestilähetykset ovat ajatuksensäilyttäjien tämän ryhmän yleisvalvonnassa. He toimivat kaukoviestimin lähetettävän aineiston tarkastajina, toimittajina ja koordinoijina. He sovittavat kaikki Paratiisin kaukoviestilähetykset superuniversumien oloihin sekä muokkaavat ja kääntävät Päivien Muinaisten kaukoviestilähetykset paikallisuniversumien yksittäisille kielille.

44:4.10 (504.2) Paikallisuniversumien kaukoviestilähetykset on niin ikään muokattava järjestelmien ja yksittäisten planeettojen vastaanotettaviksi. Näiden avaruusraporttien välitystä valvotaan huolellisesti, ja jotta varmistuttaisiin siitä, että jonkin yhteyspiirin jokaisessa maailmassa jokainen raportti on tullut asianmukaisesti vastaanotetuksi, suoritetaan aina vastaanottajan toimesta tapahtuva sanoman toisto. Nämä kaukoviestilähetysten ohjaajat ovat teknisessä mielessä asiantuntijoita avaruuden virtausten hyödyntämisessä kaikkiin tiedonvälityksen tarkoituksiin.

44:4.11 (504.3) 6. Rytmin muistiinmerkitsijät. Urantialaiset kutsuisivat näitä taidetyöntekijöitä epäilemättä runoilijoiksi, vaikka heidän toimintansa eroaakin suuresti teidän runomuotoisista aikaansaannoksistanne ja on lähes äärettömästi niitä korkeammalla. Rytmillisyys vähentää sekä morontia- että henkiolentojen tuntemaa uupumusta, ja siksi alinomaa pyritäänkin sekä nostamaan suorituskykyä että lisäämään mielihyvän tunnetta sillä, että lukuisat toiminnat suoritetaan rytmillisessä muodossa. Voin vain toivoa, että teillä olisi ilo kuulla jotakin Edentian kokousten runomuotoista kaukoviestilähetystä ja nauttia niiden konstellaation nerojen esitysten väri- ja sävykylläisyydestä, jotka ovat tämän itsensäilmaisemisen ja sosiaalisen yhteensoinnuttamisen ihanan taidemuodon mestareita.

44:4.12 (504.4) 7. Morontiatallentajat. Olen ymmälläni, kun en tiedä, miten kuvailisin aineelliselle mielelle tämän ajatusten muistiinmerkitsijöiden tärkeän ryhmän toimintaa, siis ryhmän, jonka tehtävänä on säilyttää morontia-asioiden ja henkitapahtumien eri ryhmäkokonaisuuksien kokoomakuvat; karkeasti havainnollistaen he ovat siirtymämaailmojen ryhmävalokuvaajia. He pelastavat tulevaisuudelle näiden edistyvien aikakausien elintärkeät tapahtumat ja yhteenliittymät ja säilyttävät ne morontiatallennesalien arkistoissa.

5. Energiankäsittelijät

44:5.1 (504.5) Nämä kiinnostavat ja tehokkaat taidetyöntekijät ovat tekemisissä jokaisen energialajin kanssa: fyysisen, mielellisen ja hengellisen.

44:5.2 (504.6) 1. Fyysisen energian käsittelijät. Fyysisen energian käsittelijät palvelevat pitkiä aikoja voimanohjaajien seurassa, ja he ovat asiantuntijoita fyysisen energian monien vaiheiden käsittelyssä ja valvonnassa. He ovat perillä superuniversumien kolmesta perusvirtauksesta ja kolmestakymmenestä energian alajakautumasta. Näistä olennoista on siirtymämaailmojen Morontiavoiman Valvojille mittaamatonta apua. He ovat Paratiisin kosmisten suunnitelmien hellittämättömiä tutkijoita.

44:5.3 (504.7) 2. Mielienergian käsittelijät. Nämä ovat morontiaolentojen ja muuntyyppisten älyllisten olentojen välisen yhteydenpidon asiantuntijoita. Tätä kuolevaisten välillä esiintyvää kommunikoinnin muotoa ei Urantialla käytännöllisesti katsoen ole olemassa. He ovat erityistuntijoita, jotka edistävät ylösnousemuksellisten morontiaolentojen kykyä kommunikoida keskenään, ja heidän työhönsä kuuluu lukuisia ainutlaatuisia tutkimusmatkoja älyllisten olentojen välisen yhteydenpidon maailmaan, mutta niiden kuvaaminen aineelliselle mielelle ylittää suuresti sen, mihin pystyn. Nämä taidetyöntekijät ovat Äärettömän Hengen mieliyhteyspiirien hellittämättömiä tutkijoita.

44:5.4 (505.1) 3. Hengellisen energian käsittelijät. Hengellisen energian käsittelijät ovat kiintoisa ryhmä. Hengellinen energia toimii vakiintuneiden lakien mukaisesti, aivan kuten fyysinenkin energia. Toisin sanoen, kun henkivahvuutta tutkitaan, siitä voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä ja sitä voidaan fyysisten energioiden tavoin käsitellä täsmällisesti. Hengen maailmassa vallitsevat aivan yhtä täsmälliset ja luotettavat lait kuin aineellisissakin maailmoissa. Nämä käsittelijät, jotka tutkivat Iankaikkisen Pojan säätämiä, hengelliseen energiaan kohdistuvia peruslakeja siinä muodossa, jossa niitä sovelletaan kaikissa universumeissa taivaallisten olentojen morontiaalisiin ja muihin yhteisöihin, ovat muutaman viimeksi kuluneen miljoonan vuoden aikana saaneet aikaan monia parannuksia menetelmään, jolla olennot tyydyttävät energiantarpeensa hengellisestä energiasta.

44:5.5 (505.2) 4. Moninaiskäsittelijät. Tähän haasteita pelkäämättömään ryhmään kuuluu hyvin koulutettuja olentoja, jotka omistautuvat kaikkialla universumeissa fyysisenä, mielellisenä ja hengellisenä energiana ilmenevän jumalallisen energian kolmen alkuperäisen vaiheen toiminnalliseen yhdistämiseen. Kysymyksessä ovat ne terävä-älyiset persoonallisuudet, jotka todellisuudessa yrittävät löytää Korkeimman Jumalan universumiläsnäolon, sillä tässä Jumaluuden persoonallisuudessa täytyy tapahtua koko suuruniversumin jumalallisuuden kokemuksellinen yhdistyminen. Ja nämä taidetyöntekijät ovat viime aikoina saavuttaneet jonkinmääräistä menestystäkin.

44:5.6 (505.3) 5. Kuljetusneuvojat. Tämä kuljetusserafien teknisten neuvojien joukkokunta on varsin etevä suunnittelemaan yhteistyössä tähtientutkijoiden kanssa reitityksiä ja muutoinkin avustamaan avaruuden maailmoissa toimivia kuljetuspäälliköitä. He ovat sfäärien liikenteenvalvojia, ja heitä on kaikilla asutuilla planeetoilla. Urantialla palvelee seitsemänkymmenen kuljetusneuvojan joukkokunta.

44:5.7 (505.4) 6. Viestinnän asiantuntijat. Urantiaa palvelee niin ikään planeettainvälisen ja universumienvälisen viestinnän kaksitoista teknikkoa. Nämä pitkän kokemuksen omaavat olennot ovat asiantuntijoita sen tietämyksen alalla, joka kattaa maailmojen viestintää koskevat välityksen ja häiriöiden lait. Tämä joukkokunta huolehtii Gravitaatio- ja Yksinäisten Sanansaattajien sanomia lukuun ottamatta kaikenmuotoisista avaruusviesteistä. Urantialla heidän on suoritettava suuri osa työstään arkkienkelten yhteyspiirin kautta.

44:5.8 (505.5) 7. Levonopettajat. Jumalallinen lepo liittyy tekniikkaan, jolla olento varautuu hengellisellä energialla. Morontia- ja henkienergiavarantoja on täydennettävä aivan yhtä ehdottomasti kuin fyysisiäkin energiavaroja, muttei samoista syistä. Minun on pakostakin käytettävä karkeita havainnollistuksia pyrkiessäni valistamaan teitä. Niinpä siis kerron, että meidän henkimaailmasta olevien on aika ajoin keskeytettävä säännölliset puuhamme ja vetäydyttävä sopiviin kohtaamispaikkoihin, joissa asetumme jumalalliseen lepoon, ja sillä tavoin täydennämme hupenevia energioitamme.

44:5.9 (505.6) Näistä asioista saatte ensimmäiset oppituntinne saapuessanne mansiomaailmoihin, sitten kun teistä on tullut morontiaolentoja ja olette alkaneet saada kokemusta henkisissä asioissa sovellettavista menetelmistä. Teillä on tietoa Havonan sisimmästä kehästä sekä siitä, että avaruuden pyhiinvaeltajat on johdettava Paratiisin pitkään ja elvyttävään lepoon, kun he ovat selvittäneet edelliset kehät. Tämä ei ole pelkästään tekninen vaatimus siirryttäessä ajallisuuden elämänvaiheesta iäisyyden palvelukseen, vaan se on myös välttämättömyys, eräs lepotilan muoto, joka on tarpeen ylösnousemuskokemuksen viimeisille askelille ominaisten energianmenetysten korvaamiseksi ja henkivoimavarojen keräämiseksi loputtoman elämänuran seuraavaa vaihetta varten.

44:5.10 (506.1) Nämä energiankäsittelijät toimivat myös sadoin muin tavoin, joita on liian paljon tässä yhteydessä lueteltaviksi. Niihin kuuluvat neuvottelut serafien, kerubien ja sanobien kanssa siitä, mikä on tehokkain menetelmä energiantarpeen tyydyttämiseksi ja miten pitää yllä aktiivisten kerubien ja passiivisten sanobien välisten, toisistaan poikkeavien voimien mahdollisimman edullista tasapainoa. Nämä asiantuntijat antavat monin muin tavoin apua morontia- ja henkiolennoille näiden pyrkimyksissä ymmärtää jumalallista lepoa, joka avaruuden perusenergioiden tehokasta hyväksikäyttöä ajatellen on tuiki tarpeellinen.

6. Muotoilijat ja kaunistajat

44:6.1 (506.2) Kuinka toivonkaan, että osaisin kuvailla näiden ainutlaatuisten taidetyöntekijöiden hienon hienoa työtä! Jokainen taholtani tuleva pyrkimys selittää, mitä henkikaunistamiseksi tehtävä työ on, toisi aineellisten olentojen mieleen vain omat säälittävät – mutta kunnioitettavat – pyrkimyksenne toteuttaa näitä asioita omassa mielen ja aineen maailmassanne.

44:6.2 (506.3) Vaikka tähän joukkokuntaan toiminnallisesti kuuluu yli tuhat alajakautumaa, se ryhmitellään seuraavien seitsemän pääotsakkeen alle:

44:6.3 (506.4) 1. Värien ammattilaiset. He juuri panevat henkiheijastuksen kymmenentuhatta värisävyä kaiuttamaan ilmoille sopusointuista kauneutta ilmentävät, herkän herkät sanomansa. Värientajuamista lukuun ottamatta ihmisen kokemuksessa ei ole mitään, mihin nämä toiminnot olisivat verrattavissa.

44:6.4 (506.5) 2. Äänenmuotoilijat. Käyttämällä hyväkseen ilmiöitä, joita te sanoisitte ääneksi, nämä muotoilijat kuvaavat identiteetiltään ja morontia-arvostukseltaan moninaisia henkiaaltoja. Todellisuudessa nämä impulssit ovat taivaallisten joukkojen alastomien ja loistavien henkisielujen suurenmoisia heijastuksia.

44:6.5 (506.6) 3. Tunnetilojenmuotoilijat. Nämä tunteidenkohottajat ja -säilyttäjät ovat niitä, jotka pelastavat morontiaaliset tuntemukset ja jumalalliset tunnetilat unohdukselta, ajallisuuden lasten tutkittaviksi ja heidän mielenylennyksekseen sekä morontiaetenijöiden ja edistyvien henkien innoitukseksi ja kaunistukseksi.

44:6.6 (506.7) 4. Tuoksutaiteilijat. Tässä tehty ylimaallisten henkitoimintojen vertaaminen kemiallisten tuoksujen fyysiseen aistimiseen on todellakin onnetonta, mutta Urantian kuolevaisille tämä palvelusmuoto olisi tuskin millään muullakaan nimellä tunnistettavissa. Nämä taidetyöntekijät luovat erilaiset sinfoniansa edistyvien valonlasten mielenylennykseksi ja iloksi. Maan päällä ei ole kerrassaan mitään, mihin tämäntyyppistä hengellistä suurenmoisuutta voitaisiin edes etäisesti verrata.

44:6.7 (506.8) 5. Presenssinkaunistajat. Nämä taidetyöntekijät eivät askartele itsensäkoristelutaitojen tai luodun kaunistamismenetelmien parissa. He omistautuvat moninaisten ja riemukkaiden reaktioiden aikaansaamiseen yksittäisissä morontia- ja henkiolennoissa draamallistamalla keskinäisen yhteyden merkitystä niiden asemasta johtuvien arvojen kautta, jotka annetaan eri morontia- ja henkiyhteisöille näiden monenlaisten olentojen monikoosteisissa yhteisesityksissä. Nämä taiteilijat asemoivat aineellisuuden ylittäviä olentoja siten kuin te järjestelisitte eläviä musiikkinuotteja, tuoksuja ja näkymiä, ja yhdistävät ne sitten ylistäviksi hymneiksi.

44:6.8 (506.9) 6. Maunmuotoilijat. Entä miten ihmeessä teille kertoisi näistä taiteilijoista! Arastellen saattaisin ehdottaa, että he ovat morontiamakuaistin parantajia, ja että he pyrkivät kehittyviä henkiaisteja terävöittämällä myös lisäämään kauneuden arvostamista.

44:6.9 (507.1) 7. Morontiasyntesoijat. Nämä ovat käsityömestareita, jotka sitten kun kaikki muut ovat tehneet osuutensa, lisäävät huipentavan ja lopullisen silauksen morontiayhteisesitykseen ja saavat siten aikaan innoittavan kuvauksen siitä, mikä on jumalallisen kaunista – kestävän innoituksen lähteen henkiolennoille ja heidän morontiaseuralaiselleen. Mutta sinun on odotettava vapautumistasi eläimen ruumiista, ennen kuin voit ryhtyä muodostamaan käsitystä morontia- ja henkimaailmojen taiteellisesta loistokkuudesta ja esteettisestä kauneudesta.

7. Harmoniatyöntekijät

44:7.1 (507.2) Toisin kuin saattaisitte viehättyä otaksumaan, nämä taiteilijat eivät ole tekemisissä musiikin, maalaamisen eivätkä minkään muunkaan samantapaisen kanssa. Heidän toimensa koostuvat sellaisten erityisvahvuuksien ja energioiden käsittelystä ja organisoimisesta, joita esiintyy henkimaailmassa, mutta joita kuolevaiset eivät tunne. Jospa minulla olisi vähäisinkin pohja vertailun tekemiseen, pyrkisin kuvailemaan tätä henkiaikaansaannosten ainutlaatuista alaa, mutta luovun toivosta – ei ole toivoakaan siitä, että kuolevaisten mielelle olisi välitettävissä käsitys tästä taivaallisen taidetoiminnan alueesta. Mutta siitä, mikä ei ole kuvailtavissa, voidaan kuitenkin kertoa epäsuorasti.

44:7.2 (507.3) Kauneus, rytmi ja harmonia liittyvät älyllisesti yhteen ja ovat hengellisesti sukua toisilleen. Totuus, fakta ja asioiden keskinäinen yhteys ovat älyllisessä mielessä erottamattomia, ja ne yhdistyvät filosofisiin kauneuden käsityksiin. Hyvyys, vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus ovat filosofisessa mielessä sukua toisilleen ja hengellisesti yhteen sidottuja elävän totuuden ja jumalallisen kauneuden kanssa.

44:7.3 (507.4) Oikean filosofian kosmiset käsitykset, taivaallisen taidetoiminnan antama kuva tai kuolevaisen yritys kuvailla ihmisen tajuamaa jumalallista kauneutta eivät voi milloinkaan olla kaikin puolin tyydyttäviä, jos tällainen luodun etenemispyrkimys on epäyhtenäistä. Nämä kehittyvän luodun sisäisen jumalallisen yllykkeen aikaansaannokset saattavat olla älyllisesti tosia, emotionaalisesti kauniita ja hengellisesti hyviä, mutta julkitulon todellinen sielu niistä puuttuu, elleivät nämä totuutta edustavat realiteetit, kauneutta ilmentävät tarkoitukset ja hyvyydestä kertovat arvot yhdisty taidetyöntekijän, tieteenharjoittajan tai filosofin elämänkokemuksessa.

44:7.4 (507.5) Jumalassa nämä jumalalliset ominaisuudet ovat täydellisesti ja absoluuttisesti yhdistyneitä. Ja jokainen Jumalaa tunteva ihminen tai enkeli omaa potentiaalin minuutensa rajattomaan ilmaisemiseen yhtenäisen itsensätoteuttamisen alati edistyvillä tasoilla sillä keinoin, että hän käy loputtomasti yhä enemmän Jumalan kaltaiseksi – sillä, että hän kokemuksellisesti evolutionaarisessa kokemuksessa yhdistää ikuisen totuuden, universaalisen kauneuden ja jumalallisen hyvyyden yhdeksi kokonaisuudeksi.

8. Kuolevaisten pyrkimykset ja morontiasaavutukset

44:8.1 (507.6) Vaikkeivät taivaalliset taidetyöntekijät henkilökohtaisesti työskentele Urantian kaltaisilla aineellisilla planeetoilla, heitä saapuu kuitenkin silloin tällöin järjestelmän päämajasta tarjoamaan apuaan kuolevaisrotujen luonnonlahjakkaille yksilöille. Aina milloin nämä taidetyöntekijät ovat saaneet tällaisen tehtävän, he työskentelevät tilapäisesti planetaaristen edistyksen enkelten valvonnassa. Serafiarmeijat toimivat yhteistyössä näiden taidetyöntekijäin kanssa pyrittäessä auttamaan kuolevaistaiteilijoita, joilla on synnynnäisiä kykyjä ja joilla on myös aiempaa erikoiskokemusta omaava Suuntaaja.

44:8.2 (507.7) Ihmisen erikoislahjakkuudelle on kolme mahdollista lähdettä: Pohjalla on aina luontainen eli synnynnäinen taipumus. Erikoiskyky ei koskaan ole Jumalten sattumanvaraisesti antama lahja, vaan jokaisella huomattavalla kyvykkyydellä on aina perinnöllinen perusta. Tämän luonnollisen kyvykkyyden lisäksi tai paremminkin sen täydennykseksi saatetaan antaa Ajatuksensuuntaajan johdatuksia niissä yksilöissä, joiden sisimmässä asuva Suuntaaja on mahdollisesti saanut tämänsuuntaisia kokemuksia – aktuaalisia ja kiistämättömiä – muissa maailmoissa ja muissa kuolevaisissa luoduissa. Tapauksissa, joissa sekä ihmismieli että sisäinen Suuntaaja ovat epätavallisen taitavia, henkitaiteilijat voidaan valtuuttaa toimimaan näiden kykyjen harmonisoijina ja muutoinkin auttamaan ja innoittamaan näitä kuolevaisia niin, että he pyrkivät kohti alati täydellistyviä ihanteita ja yrittävät niiden yhä laajempaa kuvaamista koko maailman mielenylennykseksi.

44:8.3 (508.1) Hengen taidetyöntekijöiden riveissä ei esiinny kastijakoa. Olipa alkuperäsi kuinka vaatimaton hyvänsä, jos olet kyvykäs ja sinulla on julkituomisen lahja, saat sopivaa tunnustusta ja asianmukaista arvostusta noustessasi ylöspäin morontiakokemuksen ja henkeyden saavuttamisen asteikkoa. Mitään sellaista ihmisen perintötekijöissä olevaa vajavaisuutta tai kuolevaisen ympäristötekijöissä esiintyvää puutteellisuutta ei ole olemassa, jota morontiavaiheen elämänura ei täysin korjaisi ja tyystin poistaisi. Ja kaikki tällaiset taiteellisen tuloksellisuuden ja ilmaisurikkaan itsesitoteuttamisen tuottamat tyydytyksentunteet muuttuvat asteittain tapahtuvan etenemisesi kuluessa omien henkilökohtaisten ponnistelujesi kautta todeksi. Lopultakin evolutionaarisen keskinkertaisuuden toiveet voivat toteutua. Vaikka Jumalat eivät umpimähkäisesti annakaan lahjoja ja kykyjä ajallisuuden lapsille, he huolehtivat kuitenkin siitä, että näiden kaikki ylevät kaipaukset tulevat täytetyiksi ja että ihmisen jaloimman itsensäilmaisemisen halu tulee kokonaan tyydytetyksi.

44:8.4 (508.2) Mutta jokaisen ihmisen olisi muistettava, että monet kunnianhimoiset pyrkimykset olla muita parempi, jollaiset halut kiusaavat kuolevaisia ihmisiä, eivät säily näiden samojen kuolevaisten mukana morontia- ja henkielämänvaiheen aikana. Ylösnousemusmorontiaanit oppivat sosiaalistamaan entiset puhtaasti itsekkäät halunsa ja itsekeskeiset pyrkimyksensä. Jos kuitenkin vielä senkin jälkeen, kun olet morontiavaiheen elämänuran aikana omaksunut todellista mota-ymmärrystä, haluat tehdä jotakin, jota hartaasti halusit tehdä maan päällä, mutta jonka tekemisen ympäristöolosuhteet ylitsepääsemättömästi sinulta estivät, sinulle annetaan aivan varmasti kaikki mahdollisuudet kauan hellimiesi toiveiden täysimääräiseen toteuttamiseen.

44:8.5 (508.3) Ennen kuin ylösnousemuskuolevaiset lähtevät paikallisuniversumista astuakseen henkiselle elämänuralleen, tyydytetään heidän jokainen älyllinen, taiteellinen ja sosiaalinen toiveensa tai aito pyrkimyksensä, joka koskaan luonnehti heidän kuolevaisen tai morontiaalisen olemassaolonsa tasoa. Kysymys on tasavertaisuuden saavuttamisesta itsensäilmaisemisen ja itsensätoteuttamisen tuottaman tyydytyksen kohdalla, muttei identtisen kokemuksellisen statuksen saavuttamisesta eikä taitavuudessa, tekniikassa ja ilmaisussa ilmenevän luonteenomaisen yksilöllisyyden täydellisestä hävittämisestä. Sillä henkilökohtaisen kokemuksellisen saavuttamisen uutta, hengen tasolla ilmenevää eroavaisuutta ei tällä tavoin tasoiteta eikä yhtäläistetä ennen kuin olet suoriutunut Havonan elämänvaiheeseen kuuluvasta viimeisestä kehästä. Ja sitten Paratiisin asukkaita odottaa välttämättömyys sopeutua siihen henkilökohtaisen kokemuksen absoniittiseen eroavaisuuteen, joka on tasoitettavissa vasta ryhmässä tapahtuvalla luodun olennon perimmäisen statuksen saavuttamisella – kuolevaisfinaliittien seitsemännen asteen hengen määränpään saavuttamisella.

44:8.6 (508.4) Tällainen on kertomus taivaallisista taidetyöntekijöistä, tuosta oivallisten työntekijöiden kosmopoliittisesta yhteisöstä, joka tekee niin suunnattoman paljon kruunatakseen arkkitehtoniset sfäärit taiteellisilla esityksillä Paratiisin-Luojien jumalallisesta kauneudesta.

44:8.7 (508.5) [Laatinut muuan Nebadonin Arkkienkeli.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään