Verhandeling 44 - De Hemelse Kunstenaars

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 44

De Hemelse Kunstenaars

44:0.1 (497.1) IN de gastenkolonies van de hoofdkwartierwerelden van de verschillende afdelingen van leven en van het universum kunt ge de unieke orde van samengestelde persoonlijkheden aantreffen die de hemelse kunstenaars worden genoemd. Deze wezens zijn de meesterkunstenaars en ambachtslieden van de morontia- en lagere geestgebieden. Zij zijn de geesten en halfgeesten die zich bezig houden met morontia-decoratie en geestelijke verfraaiing. Deze kunstenaars zijn door het hele groot universum verspreid — zij worden aangetroffen op de hoofdkwartierwerelden van de superuniversa, de plaatselijke universa, de constellaties en stelsels, en ook op alle werelden die bestendigd zijn in licht en leven. Hun belangrijkste activiteiten vinden echter plaats in de constellaties, en vooral op de zevenhonderdzeventig werelden die iedere hoofdkwartierwereld omringen.

44:0.2 (497.2) Ofschoon hun werk voor uw materiële bewustzijn wellicht bijna onbegrijpelijk is, moet ge wel weten dat de morontia-en geest-werelden niet verstoken zijn van hoge kunsten en verheven culturen.

44:0.3 (497.3) De hemelse kunstenaars worden niet als zodanig geschapen; zij zijn wezens van een geselecteerd en gerecruteerd korps dat is samengesteld uit bepaalde leraar-persoonlijkheden die geboortig zijn uit het centrale universum, en hun leerlingen, vrijwilligers die worden aangetrokken uit de opklimmende stervelingen en talrijke andere hemelse groeperingen. Het oorspronkelijke lerarenkorps van deze kunstenaars is eens aangesteld door de Oneindige Geest in samenwerking met de Zeven Meester-Geesten, en bestond uit zevenduizend instructeurs uit Havona, duizend voor elk van de zeven afdelingen van kunstenaars. Met deze kern als beginpunt heeft zich door de eeuwen heen dit briljante korps bekwame werkers op het gebied van geest- en morontia-zaken verder ontwikkeld.

44:0.4 (497.4) Iedere morontia-persoonlijkheid of geest-entiteit komt in aanmerking om toegelaten te worden tot het korps der hemelse kunstenaars, dat wil zeggen, ieder wezen beneden de rang van inherent goddelijk zoonschap. Wanneer opklimmende zonen Gods uit de evolutionaire werelden op de morontia-werelden zijn aangekomen, kunnen zij een verzoek indienen om tot het kunstenaarskorps te worden toegelaten en indien voldoende begaafd, een dergelijke loopbaan voor een korte of lange periode kiezen. Niemand kan echter bij de hemelse kunstenaars in dienst treden voor minder dan een millennium, duizend jaar superuniversum-tijd.

44:0.5 (497.5) Alle hemelse kunstenaars worden geregistreerd op het hoofdkwartier van het superuniversum, maar staan onder leiding van morontia-supervisoren op de hoofdwerelden van de plaatselijke universa. Door het centrale korps morontia-supervisoren, dat werkzaam is op de hoofdkwartierwereld van ieder plaatselijk universum, worden zij aangesteld bij zeven grote afdelingen van activiteiten:

44:0.6 (497.6) 1. Hemelse Musici;

44:0.7 (497.7) 2. Hemelse Reproducenten;

44:0.8 (497.8) 3. Goddelijke Bouwers;

44:0.9 (497.9) 4. Gedachten-Registrators;

44:0.10 (498.1) 5. Energie-Manipulators;

44:0.11 (498.2) 6. Ontwerpers en Decorateurs;

44:0.12 (498.3) 7. Harmonie-Werkers.

44:0.13 (498.4) De oorspronkelijke leraren van deze zeven groepen waren allen afkomstig van de volmaakte werelden van Havona, en Havona bevat de patronen, de patroonstudies, voor alle fasen en vormen van geest-kunstbeoefening. Hoewel het overbrengen van deze kunstvormen van Havona naar de werelden in de ruimte een gigantische taak is, hebben de hemelse kunstenaars hun techniek en uitvoeringspraktijk tijdperk na tijdperk verder ontwikkeld. Zoals in alle andere fasen van de opklimmingsloopbaan, wordt van de meest gevorderden op ieder gebied van kunstbeoefening verlangd dat zij hun hogere kennis en vaardigheid voortdurend doorgeven aan hun minder begunstigde metgezellen.

44:0.14 (498.5) Op de woningwerelden zult ge voor het eerst een glimp opvangen van deze kunsten die uit Havona zijn getransplanteerd, en hun schoonheid en uw besef van deze schoonheid zullen steeds groter en helderder worden, totdat ge in de geest-gebouwen van Salvington zult staan en de inspirerende meesterwerken van de hemelse kunstenaars van de geest-gebieden zult aanschouwen.

44:0.15 (498.6) Al deze werkzaamheden op de morontia- en geest-werelden zijn werkelijk. Voor geest-wezens is de geest-wereld een realiteit. Voor ons is de materiële wereld de meer irreële. De hogere vormen van geesten gaan vrijelijk door de gewone materie heen. Hoge geesten reageren op niets materieels, behalve op bepaalde fundamentele energieën. Voor materiële wezens is de geest-wereld min of meer onwerkelijk; voor geest-wezens is de materiële wereld bijna geheel onwerkelijk, want deze is slechts een schaduw van de substantie van geest-realiteiten.

44:0.16 (498.7) Met uitsluitend mijn geest-visie kan ik het gebouw waar dit relaas wordt vertaald en opgeschreven niet zien. Een Goddelijke Raadgever van Uversa die toevallig naast mij staat, neemt nog minder waar van deze zuiver materiële scheppingen. Wij zien hoe deze materiële structuren zich aan u voordoen door naar een geest-duplicaat te kijken, dat door een der energie-transformatoren die ons vergezellen aan ons bewustzijn wordt voorgehouden. Dit materiële gebouw is niet helemaal reëel voor een geest-wezen zoals ik, maar het is natuurlijk zeer werkelijk en zeer nuttig voor materiële stervelingen.

44:0.17 (498.8) Er bestaan bepaalde typen wezens die in staat zijn om de werkelijkheid te zien van de schepselen van zowel de geest-wereld als van de materiële wereld. Tot deze klasse behoren de zogenoemde vierde schepselen van de Havona Servitals en de vierde schepselen van de verzoeners. De engelen van tijd en ruimte hebben de gave om zowel geest-wezens als materiële wezens te kunnen zien, evenals de opklimmende stervelingen dat kunnen na hun verlossing uit het leven in het vlees. Wanneer zij de hogere geest-niveaus hebben bereikt, kunnen de opklimmende stervelingen materiële, morontia- en geest-werkelijkheden onderkennen.

44:0.18 (498.9) Er is ook een Machtige Boodschapper van Uversa hier bij mij, een opgaande voormalige sterveling die met zijn Richter is gefuseerd, en hij neemt u waar zoals ge zijt, en tegelijkertijd vormt hij zich een beeld van de Solitaire Boodschapper, de supernafijnen en andere aanwezige hemelse wezens. Gedurende uw gehele lange loopbaan omhoog zult ge nooit het vermogen verliezen om uw metgezellen uit eerdere stadia van bestaan te herkennen. Bij uw inwaartse opklimming van de ladder des levens zult ge steeds het vermogen behouden om uw medemensen van eerdere, lagere ervaringsniveaus te herkennen en vriendschappelijk met hen om te gaan. Bij iedere nieuwe overgang of opstanding zal er een nieuwe groep geestwezens aan uw gezichtsveld worden toegevoegd, zonder dat ge ook maar enigszins het vermogen verliest om uw vrienden en metgezellen uit vroegere staten te herkennen.

44:0.19 (498.10) Dit alles wordt in de ervaring van opklimmende stervelingen mogelijk gemaakt door de activiteit van de bij hen inwonende Gedachtenrichters. Doordat deze de duplicaten van de ervaringen van uw gehele leven bewaren, zijt ge ervan verzekerd dat ge een echte eigenschap die ge eens hebt bezeten, nooit zult verliezen; en deze Richters gaan met u door, als deel van u, in werkelijkheid als u.

44:0.20 (499.1) Maar ik kan bijna niet verwachten dat ik de aard van het werk der hemelse kunstenaars aan uw materiële bewustzijn duidelijk zal kunnen maken. Ik zie mij genoopt voortdurend gedachten te vervormen en de taal te verwringen wanneer ik mij inspan om de werkelijkheid van deze mo- rontia-verrichtingen en bijna-geestelijke verschijnselen te ontvouwen aan het sterfelijk bewustzijn. Uw begrip kan de betekenis, de waarde en het onderlinge verband van deze half-geestelijke activiteiten niet vatten, en uw taal is inadequaat om deze over te dragen. Ik zet deze poging om het menselijk bewustzijn voor te lichten over deze werkelijkheden voort in het volle besef dat het mij volslagen onmogelijk zal zijn deze onderneming waarlijk tot een goed einde te brengen.

44:0.21 (499.2) Ik kan niet meer doen dan u in grove lijnen een parallel te schetsen tussen de materiële activiteiten van stervelingen en de veelsoortige werkzaamheden van de hemelse kunstenaars. Indien de volken van Urantia verder gevorderd waren in de kunst en andere culturele vaardigheden, zou ik zoveel verder kunnen gaan in mijn pogingen uw menselijke aandacht van de dingen der materie te verplaatsen naar de dingen van morontia. Al wat ik zo ongeveer kan hopen te bereiken, is het feit van de werkelijkheid van deze verrichtingen in de morontia- en geestwerelden voor u onbetwistbaar te maken.

1. De hemelse musici

44:1.1 (499.3) Met het beperkte bereik van het gehoor van stervelingen kunt ge u eigenlijk geen voorstelling maken van morontia-melodieën. Er bestaat zelfs een materiële frequentie van prachtig geluid die door het menselijk gehoor niet wordt herkend, om maar te zwijgen van de onvoorstelbare omvang van morontia- en geest-harmonie. Geest-melodieën zijn geen materiële geluidsgolven, maar geest-pulsaties die door de geest van hemelse persoonlijkheden worden opgevangen. De melodie der sferen heeft zulk een enorm bereik en zo’n bezielende uitdrukkingskracht, en kent zulk een grootsheid van uitvoering, dat zij het menselijk begripsvermogen geheel te boven gaat. Ik heb miljoenen verrukte wezens in verheven extase zien verkeren terwijl de melodie van het gebied kwam binnenstromen op de geest-energie van de hemelse circuits. Deze wonderbaarlijke melodieën kunnen naar de verste streken van een universum worden uitgezonden.

44:1.2 (499.4) De hemelse musici houden zich bezig met het voortbrengen van hemelse harmonie door het bewerken van de geest-krachten die hier volgen:

44:1.3 (499.5) 1. geestelijk geluid — onderbrekingen van geest-stromen;

44:1.4 (499.6) 2. geestelijk licht — de beheersing en intensificatie van het licht van de morontiale en geestelijke gebieden;

44:1.5 (499.7) 3. energie-botsingen — melodieën die worden voortgebracht door de kundige manipulatie van de morontia- en geest-energieën;

44:1.6 (499.8) 4. kleur-symfonieën — melodieën van morontia-kleurtonen; dit wordt tot een der hoogste vaardigheden der hemelse musici gerekend;

44:1.7 (499.9) 5. de harmonie van geassocieerde geesten — door het arrangeren en combineren van verschillende orden van morontia- en geest-wezens zelve worden majestueuze melodieën voortgebracht;

44:1.8 (499.10) 6. melodieën van gedachten — het denken van geestelijke gedachten kan zo vervolmaakt worden, dat het uitbreekt in de melodieën van Havona;

44:1.9 (499.11) 7. de muziek der ruimte — door een juiste afstelling kunnen de melodieën van andere sferen worden ontvangen op de omroepcircuits van het universum.

44:1.10 (500.1) Er zijn meer dan honderdduizend verschillende modi om geluid, kleur en energie te manipuleren, technieken die analoog zijn aan het gebruik van muziekinstrumenten door de mens. Uw dansgezelschappen vertegenwoordigen ongetwijfeld een ruwe, groteske poging van materiële schepselen om de hemelse harmonie van het plaatsen van wezens en het arrangeren van persoonlijkheden te benaderen. De andere vijf vormen van morontia-melodie worden door het zintuiglijk mechanisme van materiële lichamen niet waargenomen.

44:1.11 (500.2) Harmonie, de muziek van de zeven niveaus van melodieuze associatie, is de enige universele code van geest-communicatie. Muziek zoals stervelingen van Urantia deze verstaan, bereikt haar hoogste uitdrukking in de scholen van Jerusem, het hoofdkwartier van het stelsel, waar de harmonieën van klank worden onderwezen aan semi-materiële wezens. Stervelingen reageren niet op de andere vormen van morontia-melodie en hemelse harmonie.

44:1.12 (500.3) De waardering van muziek op Urantia is zowel fysiek als geestelijk, en uw menselijke musici hebben veel gedaan om de muzikale smaak van de barbaarse monotonie van uw vroege voorouders te verheffen tot de hogere niveaus van klank-appreciatie. De meeste stervelingen op Urantia reageren voornamelijk op muziek met de materiële spieren en nog maar zeer weinig met hun bewustzijn en hun geest, maar er heeft gedurende meer dan vijfendertigduizend jaar een gestage verbetering plaatsgevonden in de waardering van muziek.

44:1.13 (500.4) Welluidende syncopering vormt een overgang van de muzikale monotonie van de primitieve mens naar de uitdrukkingsvolle harmonie en betekenisvolle melodieën van uw latere musici. Deze vroegere typen van ritme stimuleren de reactie van het zintuiglijke gevoel voor muziek, zonder dat hierbij inspanning wordt gevraagd van het hogere intellectuele vermogen om harmonie te waarderen, en spreken daarom in het algemeen meer tot onrijpe of geestelijk indolente individuen.

44:1.14 (500.5) De beste muziek van Urantia is niet meer dan een vluchtige echo van de schitterende melodieën die de hemelse metgezellen van uw musici horen, en deze laatsten hebben slechts fragmenten van deze harmonieën van morontia-krachten vastgelegd als de muzikale melodieën van de zuivere harmoniek. Geest-morontia-muziek maakt vaak gebruik van alle zeven modi van uitdrukking en reproductie, zodat het menselijke bewustzijn enorm in het nadeel is bij iedere poging om deze melodieën van de hogere sferen terug te brengen tot louter tonen van muzikaal geluid. Dit te proberen zou zoiets zijn als te trachten de klanken van een groot orkest te reproduceren door middel van een enkel muziekinstrument.

44:1.15 (500.6) Ofschoon ge wel enige schone melodieën hebt verzameld op Urantia, hebt ge op muzikaal gebied lang niet zoveel vooruitgang geboekt als veel van uw naburige planeten in Satania. Indien Adam en Eva in leven waren gebleven, dan zoudt ge werkelijk muziek hebben gekend. Maar de gave der harmonie die in hun natuur zo groot was, is door onmuzikale rassen zo verzwakt, dat er slechts in het leven van één op de duizend stervelingen een grote waardering voor harmoniek optreedt. Geeft echter de moed niet op, wellicht verschijnt er op een dag een werkelijke musicus op Urantia en dan zullen hele volkeren betoverd worden door de schitterende klanken van zijn melodieën. Eén zo’n mens zou de koers van een hele natie, ja van de gehele beschaafde wereld, voor altijd kunnen veranderen. Het is werkelijk waar dat ‘melodieën de macht hebben om een gehele wereld te transformeren.’ Muziek zal eeuwig de universele taal der mensen, engelen en geest-wezens blijven. Harmonie is de spraak van Havona.

2. De hemelse reproducenten

44:2.1 (500.7) Stervelingen kunnen nauwelijks hopen meer dan een pover, verdraaid begrip te krijgen van de werkzaamheden van de hemelse reproducenten, die ik u moet trachten duidelijk te maken via de grove, beperkte symbolen van uw fysische taal. De geest-morontia-wereld kent duizend en één dingen van de allerhoogste waarde, dingen die het waard zijn gereproduceerd te worden maar die op Urantia onbekend zijn, ervaringen die tot de categorie horen van de activiteiten die nauwelijks ‘bij de mens zijn opgekomen’ — de realiteiten die God in petto heeft voor degenen die het leven in het vlees overleven.

44:2.2 (501.1) Er zijn zeven groepen hemelse reproducenten, en ik zal trachten hun werk te verduidelijken door de volgende indeling:

44:2.3 (501.2) 1. de zangers — musici die de specifieke harmonieën van het verleden herhalen en de melodieën van het heden vertolken; dit alles wordt echter verwezenlijkt op het morontia-niveau;

44:2.4 (501.3) 2. de werkers in kleur — de kunstenaars van licht en schaduw die ge tekenaars en schilders zoudt kunnen noemen, kunstenaars die voorbijgaande taferelen en kortstondige episoden vastleggen, zodat er in de toekomst op morontia-niveau van genoten kan worden;

44:2.5 (501.4) 3. de beeldvormers in licht — de makers van de blijvende afbeeldingen van ware halfgeest-verschijnselen, waarvan de bioscoopfilm als zeer grove illustratie zou kunnen dienen;

44:2.6 (501.5) 4. de opvoerders van historische schouwspelen — degenen die in de vorm van drama de cruciale gebeurtenissen uit de annalen van het universum en uit de geschiedenis reproduceren;

44:2.7 (501.6) 5. de profetische kunstenaars — degenen die de zin en betekenis der geschiedenis naar de toekomst projecteren;

44:2.8 (501.7) 6. de vertellers van levensgeschiedenissen — degenen die de bedoeling en betekenis van levenservaring vastleggen. De projectie van persoonlijke ervaringen in het heden naar de waarden die in de toekomst bereikt zullen worden;

44:2.9 (501.8) 7. de bestuurlijke uitbeelders — degenen die de betekenis van regeringsfilosofie en bestuurlijke techniek uitbeelden, de hemelse toneelschrijvers over soevereiniteit.

44:2.10 (501.9) Zeer vaak werken de hemelse reproducenten heel doeltreffend samen met de reversie-leiders, teneinde de recapitulatie van herinneringen te combineren met bepaalde vormen van rust voor het bewustzijn en verstrooiing voor de persoonlijkheid. Voorafgaand aan de morontia-conclaven en geest-samenkomsten werken deze reproducenten soms samen bij opvoeringen van geweldige schouwspelen, die de bedoeling van deze bijeenkomsten uitbeelden. Onlangs was ik getuige van een dergelijke geweldige vertoning, waarbij door meer dan een miljoen acteurs een reeks van duizend scènes werd opgevoerd.

44:2.11 (501.10) De hogere intellectuele leraren en de overgangsdienaren maken bij hun morontia-onderwijsactiviteiten vrijelijk en doeltreffend gebruik van deze verschillende groepen reproducenten. Zij wijden echter niet al hun inspanningen aan uitbeeldingen van voorbijgaande aard; een zeer, zeer groot deel van hun werk heeft een permanent karakter en zal immer blijven bestaan als een nalatenschap voor alle toekomstige tijd. Zo veelzijdig zijn deze kunstenaars dat zij, wanneer zij en masse functioneren, in staat zijn een heel tijdperk opnieuw in scène te zetten, en in samenwerking met de serafijnse dienaren kunnen zij de eeuwige waarden van de geest-wereld daadwerkelijk uitbeelden voor het oog van de sterfelijke zieners in de tijd.

3. De goddelijke bouwers

44:3.1 (501.11) Er zijn steden ‘waarvan God de bouwer en maker is.’ Wij hebben het geest-equivalent van al datgene waarmee gij stervelingen bekend zijt en onbeschrijflijk veel meer. Wij hebben huizen, geest-comfort en morontia-noodzakelijke voorwerpen. Voor elk materieel genoegen dat mensen kunnen smaken, hebben wij duizenden geestelijke werkelijkheden die dienen om ons bestaan te verrijken en te verruimen. De goddelijke bouwers functioneren in zeven groepen:

44:3.2 (502.1) 1. De ontwerpers en bouwers van woningen — degenen die de verblijfplaatsen bouwen en veranderen die aan individuën en samenwerkende groepen worden toegewezen. Deze morontia- en geest-woningen zijn werkelijk. Voor uw ogen, met hun korte bereik, zouden ze onzichtbaar zijn, maar voor ons zijn ze zeer werkelijk en mooi. Tot op zekere hoogte mogen alle geest-wezens met de bouwers samenwerken bij bepaalde details van het ontwerpen en scheppen van hun morontia- of geest-verblijven. Deze woningen worden ingericht en gedecoreerd in overeenstemming met de behoeften van de morontia- of geest-schepselen die er zullen wonen. Er is een overvloed aan verscheidenheid en ruime gelegenheid voor individuele expressie in al deze bouwwerken.

44:3.3 (502.2) 2. De bouwers van werkplaatsen — degenen wier werkzaamheid bestaat uit het ontwerpen en assembleren van de verblijfplaatsen van de vaste, dagelijkse werkers in de gebieden van geest en morontia. Deze bouwers zijn vergelijkbaar met degenen die op Urantia de werkplaatsen en andere industriële gebouwen construeren. De overgangswerelden hebben een noodzakelijke economie van onderling dienstbetoon en gespecialiseerde werkverdeling. Wij doen niet allen alle dingen; de morontia-wezens en evoluerenende geest-wezens kennen een verscheidenheid van werkzaamheden, en deze beroepsbouwers bouwen niet alleen betere werkplaatsen, maar dragen ook bij tot de verheffing van de werkers in hun beroep.

44:3.4 (502.3) 3. De bouwers voor spelen. Er wordt gebruik gemaakt van enorme bouwwerken tijdens de perioden van rust die stervelingen recreatie zouden noemen, en in zekere zin, spel. Er wordt voorzien in een passende omgeving voor de reversie-leiders, de humoristen van de morontia-werelden, de overgangswerelden waar de opleiding plaatsvindt van opklimmende wezens die nog maar kort geleden van de evolutionaire planeten zijn weggevoerd. Zelfs de hogere geest-wezens doen mee aan een bepaalde vorm van reminiscentie-humor tijdens de perioden dat zij geestelijk opnieuw worden geladen.

44:3.5 (502.4) 4. De tempelbouwers — de ervaren architecten van de geest-tempels en morontia-tempels. Alle werelden via welke stervelingen opklimmen, hebben tempels voor godsverering, de meest verfijnde scheppingen in de morontia-gebieden en geest-werelden.

44:3.6 (502.5) 5. De bouwers voor het onderwijs — zij die de hoofdkwartieren bouwen voor morontia-opleidingen en gevorderde geest-geleerdheid. Altijd ligt de weg voor u open om meer kennis te vergaren, om extra informatie in te winnen aangaande uw huidige en uw toekomstige werk, alsmede universele culturele kennis — informatie die erop is gericht om opklimmende stervelingen intelligentere en meer effectieve burgers te maken van de morontia- en geest-werelden.

44:3.7 (502.6) 6. Morontia-planners — zij die bouwen ten bate van het coördinatieve verband van alle persoonlijkheden uit alle gebieden die te eniger tijd aanwezig zijn op een bepaalde wereld. Deze planners werken samen met de Morontia-Krachtsupervisoren ten einde de coördinatie van het voortschrijdende morontia-leven te verrijken.

44:3.8 (502.7) 7. De bouwers van openbare werken — de kunstenaars die de aangewezen vergaderplaatsen, anders dan degene die bedoeld zijn voor Godsverering, ontwerpen en bouwen. Groots en schitterend zijn de gebouwen voor algemene samenkomsten.

44:3.9 (502.8) Hoewel noch deze gebouwen, noch hun decoratie, bepaald werkelijk zouden zijn voor het zintuiglijk begrip van materiële stervelingen, zijn zij zeer werkelijk voor ons. Gij zoudt niet in staat zijn deze tempels te zien indien ge daar in het vlees aanwezig zoudt kunnen zijn, maar niettemin bestaan al deze bovenmateriële scheppingen daar werkelijk, en wij kunnen ze duidelijk onderscheiden en er ook zeer van genieten.

4. De gedachten-registrators

44:4.1 (503.1) Deze kunstenaars wijden zich aan het bewaren en reproduceren van de hogere gedachten van de gebieden, en functioneren in zeven groepen:

44:4.2 (503.2) 1. Gedachtenbewaarders. Dit zijn de kunstenaars die zich wijden aan het bewaren van de hogere gedachten van de gebieden. Op de morontia-werelden worden de kleinodiën van geesteswerkzaamheid waarlijk gekoesterd. Voordat ik voor de eerste maal naar Urantia kwam, heb ik gezien wat er was opgetekend en heb ik uitzendingen gehoord van de ideevorming van sommigen grote denkers van deze planeet. Gedachtenregistrators bewaren zulke nobele ideeën in de taal van Uversa.

44:4.3 (503.3) Ieder superuniversum heeft zijn eigen taal die door de persoonlijkheden aldaar wordt gesproken en in alle sectoren gangbaar is. In ons superuniversum staat deze bekend als de taal van Uversa. Ook ieder plaatselijk universum heeft zijn eigen taal. Alle hogere orden in Nebadon zijn tweetalig, en spreken zowel de taal van Nebadon als die van Uversa. Wanneer twee individuen uit verschillende plaatselijke universa elkaar ontmoeten, communiceren zij in de taal van Uversa; indien een van hen echter afkomstig is uit een ander superuniversum, moeten zij de hulp inroepen van een tolk. In het centrale universum is er weinig behoefte aan een taal, daar bestaat volmaakt en welhaast compleet begrip; daar worden alleen de Goden niet geheel begrepen. Ons wordt geleerd dat een toevallige ontmoeting op het Paradijs meer wederzijds begrip onthult dan in duizend jaar zou kunnen worden overgedragen in een taal van stervelingen. Zelfs op Salvington ‘kennen wij zoals wij worden gekend.’

44:4.4 (503.4) Het vermogen van de morontia- en geest-werelden om gedachten in taal om te zetten gaat het begrip van stervelingen te boven. Het tempo waarin wij gedachten reduceren tot een permanente registratie kan door de ervaren registrators zo worden versneld, dat het equivalent van meer dan een half miljoen woorden of gedachtensymbolen kan worden geregistreerd in één minuut Urantia-tijd. Deze universum-talen zijn veel vollediger dan de taal van de evoluerende werelden. De begripssymbolen van Uversa omvatten meer dan een miljard tekens, ofschoon het basis-alfabet slechts zeventig symbolen telt. De taal van Nebadon is niet zo sterk gedetailleerd, want het alfabet, ofwel het aantal basis-symbolen, bedraagt achtenveertig.

44:4.5 (503.5) 2. Registrators van begrippen. Deze tweede groep registrators houdt zich bezig met het bewaren van begripsbeelden, ideepatronen. Dit is een vorm van permanente registratie die in de materiële gebieden niet bekend is, en door deze methode kan ik meer kennis opdoen in één uur dan gij in honderd jaar zoudt kunnen vergaren door het bestuderen van gewone geschreven taal.

44:4.6 (503.6) 3. Registrators van ideogrammen. Wij beschikken over het equivalent van zowel uw geschreven als uw gesproken taal, maar bij het bewaren van gedachten maken wij gewoonlijk gebruik van begrippen-beeldtaal en ideografische technieken. Degenen die ideografieën bewaren, zijn in staat het werk van de begrippen-registrators duizendmaal sneller te doen.

44:4.7 (503.7) 4. Promotors van redenaarskunst. Deze groep registrators vervult de taak van het bewaren van gedachten voor gebruik bij redevoeringen. In de taal van Nebadon kunnen wij in een toespraak van een half uur echter het materiaal van het gehele leven van een sterveling op Urantia behandelen. De enige manier waarop ge deze verrichtingen zoudt kunnen begrijpen is door stil te staan bij de techniek van uw ongeordende en verwarde droomleven — hoe ge in deze fantasieën van de nacht in enkele seconden jaren van ervaring kunt doorlopen.

44:4.8 (503.8) De redenaarskunst van de geest-wereld is een van de uitgelezen geneugten die u, die alleen de onbeholpen, stamelende redevoeringen op Urantia hebt gehoord, te wachten staan. De redevoeringen op Salvington en Edentia vertonen een muzikale harmonie en welluidende uitdrukkingskracht die onbeschrijflijk inspirerend zijn. Deze vlammende denkbeelden zijn als juwelen van schoonheid in diademen van heerlijkheid. Maar deze poging moet ik staken. Ik kan de breedte en diepte van deze werkelijkheden van een andere wereld niet aan het menselijk denken duidelijk maken!

44:4.9 (504.1) 5. De omroepleiders. De omroepen van het Paradijs, de superuniversa en de plaatselijke universa staan onder de algemene supervisie van deze groep gedachtenbewaarders. Dezen doen dienst als censors en redacteuren en ook als coördinatoren van het materiaal dat wordt uitgezonden; zij maken bewerkingen van alle Paradijs-uitzendingen voor het superuniversum, en bewerken en vertalen de uitzendingen van de Ouden der Dagen in de individuele talen van de plaatselijke universa.

44:4.10 (504.2) De uitzendingen van het plaatselijke universum moeten eveneens worden gemodificeerd om te kunnen worden ontvangen door de stelsels en de individuele planeten. Het doorgeven van deze rapporten uit de ruimte wordt met zorg gecontroleerd en er vindt altijd een registratie terug plaats, om er zeker van te zijn dat ieder rapport op iedere wereld in een gegeven circuit juist wordt ontvangen. Deze omroepleiders zijn technische experts in het gebruik van de ruimtestromen voor alle doeleinden die met de communicatie van inlichtingen te maken hebben.

44:4.11 (504.3) 6. De ritme-registrators. Urantianen zouden deze kunstenaars ongetwijfeld dichters noemen, ofschoon hun werk heel verschillend is van uw dichterlijke voortbrengselen en deze bijna oneindig ver te boven gaat. Ritme is voor zowel morontiale als geest-wezens minder uitputtend, en dus wordt er vaak gepoogd de doelmatigheid te bevorderen en het genoegen te vergroten door talrijke werkzaamheden in een ritmische vorm uit te voeren. Ik zou u het voorrecht toewensen om eens enkele van de dichterlijke uitzendingen van de Edentia-samenkomsten te mogen horen en te mogen genieten van de rijkdom van kleur en toon van de genieën van de constellatie, die meesters zijn in deze uitgelezen vorm van zelf-expressie en sociale harmonisatie.

44:4.12 (504.4) 7. De morontia-registrators. Ik weet werkelijk niet hoe ik aan het materiële bewustzijn de functie kan duidelijk maken van deze belangrijke groep gedachtenregistrators, aangesteld om de ensemble-uitbeeldingen van de verschillende groepen van morontia-zaken en geest-verrichtingen te bewaren; als primitieve illustratie zou ik kunnen zeggen dat zij de groepsfotografen zijn van de overgangswerelden. Zij leggen de essentiële scènes en verbintenissen van deze voortgangstijdperken vast, en bewaren deze in de collecties in de morontia-archiefgebouwen.

5. De energie-manipulators

44:5.1 (504.5) Deze interessante, opmerkelijke kunstenaars houden zich bezig met elke soort energie: fysische energie, bewustzijnsenergie en geestelijke energie.

44:5.2 (504.6) 1. Manipulators van fysische energie. De manipulators van fysische energie zijn lange perioden in dienst bij de krachtdirigenten en zijn experts in het manipuleren en beheersen van vele fasen van fysische energie. Zij zijn vertrouwd met de drie fundamentele stromen en de dertig subsidiaire energie-segregaties van de superuniversa. De bijstand van deze wezens aan de Morontia-Krachtsupervisoren van de overgangswerelden is van onschatbare waarde. Zij bestuderen met volharding de kosmische projecties van het Paradijs.

44:5.3 (504.7) 2. Manipulators van bewustzijnsenergie. Dit zijn de experts in de onderlinge communicatie tussen morontiale en andere typen intelligente wezens. Deze vorm van communicatie tussen stervelingen bestaat op Urantia praktisch niet. Dit zijn de specialisten die het vermogen tot onderlinge communicatie tussen de opklimmende morontia-wezens bevorderen, en hun werk omvat talrijke unieke avontuurlijke ondernemingen in het onderling verbinden van verstandelijke wezens, die ik bij lange na niet aan het materiële bewustzijn kan duidelijk maken. Deze kunstenaars bestuderen ijverig de bewustzijnscircuits van de Oneindige Geest.

44:5.4 (505.1) 3. Manipulators van geestelijke energie. De manipulators van geestelijke energie vormen een boeiende groep hemelse kunstenaars. Net als fysische energie, gedraagt geestelijke energie zich volgens vaste wetten. Dat wil zeggen dat de studie van geest-kracht betrouwbare deducties oplevert en dat er met geest-kracht nauwkeurig kan worden omgegaan, net zoals met de fysische energieën. Er heersen even zekere en betrouwbare wetten in de geest-wereld als in de materiële gebieden. In de afgelopen paar miljoen jaar zijn er vele verbeterde technieken voor de opname van geestelijke energie ontwikkeld door deze bestudeerders van de fundamentele wetten van de Eeuwige Zoon waardoor de geest-energie wordt geregeerd, zoals deze van toepassing zijn voor morontia-wezens en andere orden hemelse wezens overal in de universa.

44:5.5 (505.2) 4. De manipulators van combinaties. Dit is de avontuurlijke groep goed opgeleide wezens die zich wijdt aan de functionele verbinding van de drie oorspronkelijke fasen van goddelijke energie, welke zich overal in de universa manifesteren als fysische, bewustzijns- en geestelijke energieën. Dit zijn de scherpzinnige persoonlijkheden die in werkelijkheid trachten de universum-tegenwoordigheid van God de Allerhoogste te ontdekken, want in deze Godheidspersoonlijkheid moet de experientiële vereniging van alle goddelijkheid in het groot universum plaatsvinden. Tot op zekere hoogte hebben deze kunstenaars in de laatste tijd wel enig succes geboekt.

44:5.6 (505.3) 5. De transport-adviseurs. Dit korps technische adviseurs voor de transport-serafijnen is hoogst bedreven in de samenwerking met de sterrekundigen bij het vaststellen van routes en ook in andere vormen van bijstand aan de transportchefs op de werelden in de ruimte. Zij hebben de supervisie over het verkeer tussen de werelden en zijn op alle bewoonde werelden aanwezig. Een korps van zeventig transport-adviseurs doet dienst op Urantia.

44:5.7 (505.4) 6. De communicatie-experts. Op Urantia doen eveneens twaalf technici dienst die zich bezighouden met de communicatie tussen planeten en universa onderling. Deze wezens zijn zeer ervaren experts in de kennis van de wetten van overdracht en interferentie zoals deze van toepassing zijn op de communicaties tussen de gebieden. Dit korps houdt zich bezig met alle vormen van ruimte-berichtgeving, behalve die van de Zwaartekracht-Boodschappers en de Solitaire Boodschappers. Op Urantia moet hun werk grotendeels worden verricht via het circuit van de aartsengelen.

44:5.8 (505.5) 7. De leraren van rust. Goddelijke rust is verbonden met de techniek van geestelijke energie-opname. Morontia- en geest-energie moeten even stellig worden opgeladen als fysische energie, maar niet om dezelfde redenen. Ik zie mij noodzakelijkerwijs gedwongen om primitieve illustraties te gebruiken bij mijn pogingen u in te lichten: evengoed is het zo dat wij, die tot de geest-wereld behoren, onze vaste bezigheden periodiek moeten onderbreken en ons naar passende ontmoetingsplaatsen begeven waar wij de goddelijke rust binnengaan en zo onze teruglopende energieën herwinnen.

44:5.9 (505.6) Ge zult uw eerste onderricht in deze zaken ontvangen wanneer ge de woningwerelden bereikt, als ge morontia-wezens zijt geworden en zijt begonnen de techniek van geest-zaken te ervaren. Ge weet van de binnenste cirkel van Havona, en ge weet dat de pelgrims uit de ruimte, nadat zij de voorgaande cirkels hebben doorlopen, moeten worden ingeleid in de lange rust van het Paradijs die wederom bezieling schenkt. Dit is niet alleen een technisch vereiste voor de overgang van de loopbaan in de tijd naar de dienst der eeuwigheid, maar ook een noodzakelijkheid, een vorm van rust die nodig is ter aanvulling van de energieverliezen die inherent zijn aan de laatste stappen in de opklimmingservaring, en om reserves aan geest-kracht op de slaan voor het volgende stadium van de loopbaan die geen einde kent.

44:5.10 (506.1) Deze manipulators van energie zijn ook nog op honderden andere manieren werkzaam, te talrijk om op te noemen, zoals in het overleg met de serafijnen, cherubijnen en sanobijnen inzake de meest doelmatige methoden van energie-opname en de nuttigste vormen van evenwicht van divergente krachten tussen actieve cherubijnen en passieve sanobijnen. Op nog vele andere manieren verlenen deze experts hulp aan morontia- en geest-schepselen bij hun pogingen tot begrip van de goddelijke rust die zo essentieel is voor een doelmatig gebruik van de fundamentele energieën der ruimte.

6. De ontwerpers en decorateurs

44:6.1 (506.2) Ik zou heel graag willen dat ik het uitgelezen werk van deze unieke kunstenaars voor u zou kunnen afschilderen! Iedere poging mijnerzijds om u het werk van geestelijke decoratie uit te leggen, zal in uw materiële bewustzijn echter alleen uw eigen deerniswekkende, ofschoon waardige, inspanningen oproepen om deze dingen op uw eigen wereld van bewustzijn en materie tot stand te brengen.

44:6.2 (506.3) Dit korps, dat meer dan duizend onderafdelingen van activiteit omvat, is in de volgende zeven hoofdgroepen verdeeld:

44:6.3 (506.4) 1. De ambachtslieden in kleur. Dit zijn degenen die de tienduizend kleurschakeringen van de geest-reflectie hun verfijnde boodschappen van harmonieuze schoonheid doen klinken. Afgezien van de waarneming van kleur is er in de menselijke ervaring niets waarmee deze activiteiten vergeleken kunnen worden.

44:6.4 (506.5) 2. De klank-ontwerpers. Geest-golven van uiteenlopende identiteit en morontia-appreciatie worden uitgebeeld door deze ontwerpers van wat gij geluid zoudt noemen. Deze impulsen zijn in werkelijkheid de luisterrijke reflecties van de naakte, glorieuze geest-zielen van de hemelse heerscharen.

44:6.5 (506.6) 3. De emotie-ontwerpers. Deze verhogers en bewaarders van gevoel zijn degenen die de sentimenten van morontia en de emoties van goddelijkheid bewaren, ter bestudering door, en stichting van, de kinderen van de tijd, en om morontia-voortgaanden en geesten in opgang te inspireren en te verfraaien.

44:6.6 (506.7) 4. De kunstenaars van geur. Deze vergelijking van verheven geest-activiteiten met de fysische herkenning van chemische geuren is voorwaar niet gelukkig, maar bij iedere andere betiteling zouden stervelingen op Urantia nauwelijks kunnen begrijpen wat dit dienstbetoon inhoudt. Deze kunstenaars scheppen hun gevarieerde symfonieën ter stichting en verrukking van de voortgaande kinderen van het licht. Ge bezit niets op aarde waarmee dit type geestelijke grootsheid ook maar in de verte kan worden vergeleken.

44:6.7 (506.8) 5. De decorateurs van presentie. Deze kunstenaars houden zich niet bezig met de kunsten van zelfversiering of de techniek van schepsel-verfraaiing. Zij wijden zich aan het voortbrengen van veelsoortige vreugdevolle reacties in individuele morontia- en geest-schepselen, door de betekenis van hun onderlinge betrekkingen aanschouwelijk te maken via de positionele waarden die worden toegekend aan verschillende morontia- en geest-orden in de ensembles van deze gevarieerde wezens die door deze kunstenaars worden samengesteld. Dezen arrangeren bovenmateriële wezens zoals gij dat zoudt doen met levende muziektonen, geuren en beelden, en vermengen deze dan tot lofzangen van heerlijkheid.

44:6.8 (506.9) 6. De ontwerpers van goede smaak. Hoe kan ik u iets over deze kunstenaars vertellen? Ik zou voorzichtig kunnen suggeren dat zij de morontia-smaak verfijnen, en zij trachten ook de waardering van schoonheid te vergroten door het scherpen van de evoluerende geest-zintui gen.

44:6.9 (507.1) 7. De morontia-synthetiseerders. Dit zijn de meester-ambachtslieden die pas wanneer alle anderen hun respectieve bijdragen hebben geleverd, de culminerende, laatste hand leggen aan het morontia-ensemble, en aldus een inspirerende uitbeelding tot stand brengen van het goddelijk schone, ter blijvende inspiratie van geest-wezens en hun morontia-metgezellen. Ge moet echter wachten op uw verlossing uit het dierlijke lichaam tot ge u een voorstelling kunt beginnen te maken van de kunstzinnige heerlijkheden en esthetische schoonheden van de morontia-en geest-werelden.

7. De harmonie-werkers

44:7.1 (507.2) Deze kunstenaars bemoeien zich niet met muziek, schilderkunst of dergelijke zaken, zoals ge misschien zoudt denken. Zij houden zich bezig met de manipulatie en organisatie van gespecialiseerde krachten en energieën die in de geest-wereld aanwezig zijn, maar niet door stervelingen worden herkend. Als er maar de geringste basis voor vergelijking zou zijn, zou ik trachten dit unieke terrein van geest-prestaties uit te beelden, maar ik kan het niet, ik heb niet de verwachting dat wij aan het sterfelijk bewustzijn deze sfeer van hemelse kunstbeoefening duidelijk kunnen maken. Niettemin kunnen wij wat niet beschreven kan worden, wel impliceren:

44:7.2 (507.3) Schoonheid, ritme en harmonie zijn intellectueel met elkaar verbonden en geestelijk verwant. Waarheid, feiten en betrekkingen zijn intellectueel onscheidbaar en zijn verbonden met de filosofische ideeën over schoonheid. Goedheid, rechtschapenheid en gerechtigheid zijn filosofisch onderling verwant en geestelijk innig verbonden met levende waarheid en goddelijke schoonheid.

44:7.3 (507.4) Kosmische ideeën van ware wijsbegeerte, de uitbeeldingen van hemelse kunstenaars, of de poging van stervelingen om ’s mensen herkenning van goddelijke schoonheid uit te beelden, kunnen nooit waarlijk voldoen, indien deze poging tot schepsel-voortgang niet verenigd is. Deze uitdrukkingen van de goddelijke impuls binnen het evoluerende schepsel kunnen intellectueel waar zijn, emotioneel schoon en geestelijk goed, maar de ware bezieling van expressie ontbreekt tenzij deze werkelijkheden van waarheid, betekenissen van schoonheid, en waarden van goedheid verenigd zijn in de levenservaring van de kunstenaar, de wetenschapsmens of de filosoof.

44:7.4 (507.5) Deze goddelijke kwaliteiten zijn volmaakt en absoluut verenigd in God. En iedere Godkennende mens en engel bezit het potentieel tot onbeperkte zelfuitdrukking op steeds hogere van verenigde zelfverwerkelijking door de techniek der nimmer eindigende verwerving van Godgelijkheid — de experiëntiële samensmelting in de evolutionaire ervaring van eeuwige waarheid, universele schoonheid en goddelijke goedheid.

8. Sterfelijke aspiraties en morontia-prestaties

44:8.1 (507.6) Ofschoon hemelse kunstenaars niet persoonlijk op materiële planeten als Urantia werkzaam zijn, verlaten zij het hoofdkwartier van het stelsel wel van tijd tot tijd om hulp te bieden aan de natuurlijk begaafde individuen van de rassen der stervelingen. Wanneer zij zo worden aangesteld, werken deze kunstenaars tijdelijk onder de supervisie van de planetaire engelen der vooruitgang. De serafijnse heerscharen werken met deze kunstenaars samen bij hun pogingen tot bijstand aan die sterfelijke kunstenaars die inherente gaven hebben en ook Richters bezitten met speciale eerdere ervaring.

44:8.2 (507.7) Er zijn drie mogelijke bronnen van speciale menselijke vaardigheden: als basis bestaat er altijd de natuurlijke, of inherente aanleg. Speciale begaafdheid is nooit een willekeurig geschenk van de Goden, er is altijd een basis voor ieder bijzonder talent in het voorgeslacht. Naast deze natuurlijke gave, of veeleer als aanvulling daarop, kan de Gedachtenrichter zijn raadgevingen toevoegen in het geval van de individuen wier inwonende Richter op dit terrein werkelijke, authentieke ervaring heeft opgedaan op andere werelden en in andere sterfelijke schepselen. In die gevallen waar zowel het menselijke bewustzijn als de inwonende Richter ongewoon bekwaam zijn, kunnen de geest-kunstenaars worden afgevaardigd om op te treden als harmoniseerders van deze talenten, en om deze stervelingen ook in andere opzichten bij te staan bij, en te inspireren tot, het zoeken naar zich steeds vervolmakende idealen en tot pogingen om deze op steeds hogere niveaus uit te beelden ter stichting van dat gebied.

44:8.3 (508.1) Er bestaat geen kastenstelsel in de gelederen van de geest-kunstenaars. Hoe nederig uw oorsprong ook moge zijn, indien ge de bekwaamheid en de gave der expressie hebt, zult ge gepaste erkenning vinden en de u toekomende waardering ontvangen in uw opklimming op de ladder van morontia-ervaring en geestelijke kundigheid. Er bestaat geen handicap vanuit de menselijke erfelijkheid en geen ontbering in de omgeving van de sterveling, die niet volledig gecompenseerd zal worden en geheel zal verdwijnen in de morontia-loopbaan. En al deze voldoening van kunstzinnige prestatie en expressievolle zelfverwerkelijking zult ge verwezenlijken door uw eigen persoonlijke inspanningen om steeds vooruit te gaan. Ten slotte kunnen de aspiraties van de evolutionaire, middelmatige begaafdheid verwerkelijkt worden. Ofschoon de Goden enerzijds niet willekeurig talenten en bekwaamheden aan de kinderen in de tijd schenken, zorgen zij anderzijds werkelijk voor de mogelijkheid om al hun edele verlangens te vervullen en alle menselijke honger naar verheven zelfexpressie te verzadigen.

44:8.4 (508.2) Maar ieder mens dient het volgende te onthouden: veel van de ambities om uit te blinken die stervelingen in het vlees kwellen, zullen door deze zelfde stervelingen in de morontia- en geest-loopbanen niet langer worden gekend. De opklimmende morontianen leren hun eertijds zuiver zelfzuchtige verlangens en egoïstische ambities te socialiseren. Niettemin zult ge, wanneer ge in de morontia-loopbaan echt mota-inzicht hebt verworven en nog steeds begeert die dingen te doen waarnaar ge op aarde reeds zo vurig verlangde en die u door omstandigheden zo hardnekkig werden ontzegd, zeer zeker alle gelegenheid krijgen om uw zo lang gekoesterde verlangens geheel te vervullen.

44:8.5 (508.3) Voordat opklimmende stervelingen het plaatselijk universum verlaten en aan hun geest-loopbaan beginnen, zullen alle intellectuele, kunstzinnige en sociale verlangens of ware ambities die hun sterfelijke en morontiale niveaus van bestaan ooit hebben gekenmerkt, geheel zijn bevredigd. Dit is het bereiken van gelijkheid in de voldoening van zelfexpressie en zelfverwerkelijking, maar niet het bereiken van identieke experientiële status, noch het volledig uitwissen van de karakteristieke individualiteit in kundigheid, techniek en expressie. De nieuwe geest-differentie van persoonlijke experiëntiële verworvenheden zal echter pas aldus worden genivelleerd en geëgaliseerd wanneer ge de laatste cirkel in de Havona-loopbaan hebt doorlopen. En vervolgens zullen de inwoners van het Paradijs zich geconfronteerd zien met de noodzaak om zich aan te passen aan de absoniete differentie van de persoonlijke ervaring, die alleen genivelleerd kan worden door het groepsgewijs bereiken van de ultieme fase van de status van schepselen — de status van geesten van het zevende stadium, de bestemming van sterfelijke volkomenen.

44:8.6 (508.4) Dit nu is de geschiedenis van de hemelse kunstenaars, de groep kosmopoliete, verfijnde werkers, die zoveel bijdraagt tot de verheerlijking van de architectonische werelden door haar kunstzinnige uitbeeldingen van de goddelijke schoonheid van de Scheppers op het Paradijs.

44:8.7 (508.5) [Opgesteld door een Aartsengel van Nebadon.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden