مقالۀ 108 مأموریت و خدمت روحانی تنظیم کنندگان فکر

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 108

مأموریت و خدمت روحانی تنظیم کنندگان فکر

مأموریت تنظیم کنندگان فکر برای نژادهای بشری این است که برای مخلوقات فانی زمان و فضا پدر جهانی را نمایندگی کنند، و به مثابه او باشند؛ این کار بنیادین هدایای الهی است. مأموریت آنان همچنین حاوی ارتقاءِ اذهان انسانی و دگرگونی روانهای فناناپذیر انسانها تا مرز فرازهای الهی و سطوح معنویِ کمال بهشتی است. و بدین ترتیب در تجربۀ دگرسان نمودن طبیعت بشریِ مخلوق دنیوی به طبیعت الهیِ پایان دهندۀ جاودان، تنظیم کنندگان یک نوع بی‌نظیر موجود را به وجود می‌آورند، موجودی که در بر گیرندۀ یگانگی جاودانۀ تنظیم کنندۀ کامل و مخلوق کمال یافته، که نسخه برداری از آن با هر تکنیک دیگر جهان غیرممکن است، می‌باشد.

هیچ چیز در تمامی جهان نمی‌تواند جانشین واقعیت تجربه در سطوح غیروجودگرایانه باشد. خدای بیکران، همچون همیشه سرشار و کامل است، و به طور بی‌نهایت شامل تمامی چیزها به جز شرارت و تجربۀ مخلوق است. خداوند نمی‌تواند کار خطا انجام دهد؛ او خطاناپذیر است. خداوند نمی‌تواند آنچه را که شخصاً هرگز تجربه نکرده است به طور تجربی بداند؛ پیش آگاهی خداوند وجود گرایانه است. از این رو روح پدر از بهشت فرود می‌آید تا به همراه انسانهای متناهی در هر تجربۀ با حسن نیت دوران فرازگرایانۀ زندگی شرکت کند؛ تنها با چنین روشی است که خدای وجودگرا به طور حقیقی و در واقع می‌تواند پدر تجربی انسان شود. بیکرانیِ خدای جاودانه شامل پتانسیل تجربۀ متناهی است که در خدمت روحانی اجزای تنظیم کننده که در واقع در تجارب فراز و نشیب زندگی موجودات بشری سهیم هستند به راستی واقعی می‌شود.

1- انتخاب و مأموریت

هنگامی که تنظیم کنندگان برای خدمت به انسان از دیوینینگتون اعزام می‌شوند، در عطیۀ ربانیت وجودگرا یکسان هستند، اما متناسب با تماس پیشین با مخلوقات تکاملی در کیفیتهای تجربی تفاوت دارند. ما نمی‌توانیم مبنای مأموریت تنظیم کننده را توضیح دهیم، اما حدس می‌زنیم که این هدایای الهی مطابق یک سیاست خردمندانه و مؤثرِ شایستگی جاودانِ انطباق برای شخصیتِ مورد سکنی واقع شده عطا می‌شوند. ما مشاهده می‌کنیم که تنظیم کنندۀ باتجربه‌تر اغلب در نوع والاترِ ذهن بشری ساکن است؛ از این رو میراث بشری باید یک عامل قابل ملاحظه در تعیین انتخاب و مأموریت باشد.

اگر چه ما به طور قطع نمی‌دانیم، قویاً باور داریم که تمامی تنظیم کنندگان فکر داوطلب هستند. اما آنها همواره پیش از داوطلب شدن، اطلاعات کامل پیرامون کاندیدای سکونت را در اختیار دارند. پیش‌نویس سرافیِ نیاکان و الگوهای پیش‌بینی شدۀ نحوۀ زندگی از طریق تکنیک بازتاب که از پایتختهای جهانهای محلی به ستادهای مرکزی ابرجهانها به سوی داخل امتداد می‌یابد از راه بهشت به سپاه ذخیرۀ تنظیم کنندگان در دیوینینگتون انتقال می‌یابد. این پیش‌بینی نه تنها سوابق ارثی کاندیدای انسانی بلکه همچنین تخمین عطیۀ محتمل عقلانی و ظرفیت معنوی را در بر می‌گیرد. بدین ترتیب تنظیم کنندگان داوطلب سکونت در اذهانی می‌شوند که از طبیعت درونی آنها به طور کامل آگاهی یافته‌اند.

تنظیم کنندۀ داوطلب به طور ویژه به سه کیفیت کاندیدای بشری علاقمند است:

1- ظرفیت عقلانی. آیا ذهن نرمال است؟ پتانسیل عقلانی، ظرفیت هوشمندی، چیست؟ آیا فرد می‌تواند به یک مخلوق ارادی با حسن نیت تکامل یابد؟ آیا خرد فرصت کارکرد می‌یابد؟

2- بینش معنوی. چشم‌اندازهای تکاملی در حرمت گذاردن، تولد و رشد طبیعت مذهبی. پتانسیل روان، ظرفیت محتمل پذیرش معنوی، چیست؟

3- ترکیب توانمندیهای عقلانی و معنوی. درجه‌ای که به واسطۀ آن این دو عطیه احتمالاً بتوانند مرتبط و ترکیب شوند، طوری که توانمندی کاراکتر بشری را ایجاد نمایند و به تکامل مشخص یک روان فناناپذیر که از ارزش بقا برخوردار باشد کمک کنند.

اعتقاد ما بر این است که ناصحان، با این واقعیتهای پیش رو، آزادانه برای مأموریت داوطلب می‌شوند. احتمالاً بیش از یک تنظیم کننده داوطلب می‌شود؛ شاید رسته‌های سرپرست شخصیت یافته از میان این گروه از تنظیم کنندگان داوطلب بهترین فردی را که برای کار معنویت بخشی و جاودانه ساختن شخصیت کاندیدای انسانی مناسب است انتخاب می‌نمایند. (جنسیت مخلوق در انتساب و خدمت تنظیم کنندگان مورد ملاحظه واقع نمی‌شود.)

گمان می‌رود که زمان کوتاه بین داوطلب شدن و اعزام واقعی تنظیم کننده در مدارس ناصحان شخصیت یافته در دیوینینگتون صرف می‌شود. در آنجا یک الگوی کاری از ذهنِ در حال انتظار بشری برای آموزش تنظیم کنندۀ مأمور در مؤثرترین طرحها برای نزدیکی به شخصیت و معنویت سازی ذهن به کار گرفته می‌شود. این مدل ذهنی از طریق ترکیبی از اطلاعاتی که به وسیلۀ سرویس بازتاب ابرجهان فراهم شده فرمولبندی می‌شود. حداقل این درک ماست، اعتقادی که ما در نتیجۀ سر هم کردن اطلاعاتی که به وسیلۀ تماس با بسیاری از تنظیم کنندگان شخصیت یافته طی دوران طولانی کاریِ پیام آوران منفرد در جهان به دست آمده است به آن رسیده‌ایم.

در واقع هنگامی که تنظیم کنندگان به یکباره از دیوینینگتون اعزام می‌شوند، عملاً هیچ زمانی بین آن لحظه و ساعت ظهورشان در اذهان افراد انتخابی‌شان نمی‌گذرد. مدت زمان متوسط عبور یک تنظیم کننده از دیوینینگتون تا یورنشیا 117 ساعت، 42 دقیقه، و 7 ثانیه است. عملاً تمامی این زمان با ثبت نام در یوورسا اشغال می‌شود.

2- پیش شرطهای سکونت تنظیم کننده

اگر چه به محض رله شدن پیش‌بینیهای شخصیتی به دیوینینگتون تنظیم کنندگان برای خدمت داوطلب می‌شوند، در واقع آنها به کار گمارده نمی‌شوند تا این که افراد بشری اولین تصمیم اخلاقی شخصیتی خود را بگیرند. اولین انتخاب اخلاقی فرزند بشری به طور اتوماتیک به یاور هفتم ذهن خاطر نشان می‌شود و از طریق روح آفرینشگر جهان محلی، روی مدار جهانی جاذبۀ ذهنی عامل مشترک در حضور روح استاد حوزۀ اختیار ابرجهان مربوطه که بلافاصله این خبر را به دیوینینگتون مخابره می‌کند فوراً ثبت می‌شود. تنظیم کنندگان به طور متوسط درست پیش از ششمین روز تولد به افراد بشری خود در یورنشیا می‌رسند. در نسل کنونی این زمان به پنج سال، ده ماه، و چهار روز بالغ می‌شود؛ یعنی در دو هزار و صد و سی و چهارمین روز حیات زمینی.

تنظیم کنندگان نمی‌توانند به ذهن بشری تهاجم کنند تا این که آن به روال معمول توسط خدمت سکنی‌گزینِ ارواح یاور ذهن آماده شده و در مدار روح‌القدس قرار گیرد. و این کار نیازمند کارکرد هماهنگ کلیۀ هفت یاور می‌باشد که بدین ترتیب شایستگی ذهن بشری را برای دریافت یک تنظیم کننده تأیید کنند. ذهن مخلوق باید از طریق نمایش توان انتخاب میان ارزشهای در حال ظهور نیک و شریرانه — انتخاب اخلاقی — میل به پرستش را به نمایش گذارد و کارکرد خرد را نشان دهد.

بدین ترتیب صحنه برای ذهن بشری به منظور دریافت تنظیم کنندگان فراهم می‌شود، اما به عنوان یک قاعدۀ کلی آنها برای اقامت در چنین اذهانی فوراً ظاهر نمی‌شوند، به جز در آن کراتی که روح حقیقت به عنوان یک هماهنگ کنندۀ روحانیِ این خدمات گوناگون روحی عمل می‌کند. اگر این روح پسران اعطایی حاضر باشد، در لحظه‌ای که هفتمین روح یاور ذهن شروع به کار می‌کند و به روح مادر جهانی علامت می‌دهد که به طور بالقوه به هماهنگی با شش یاور مربوطۀ خدمت روحانی پیشین برای چنین خرد انسانی دست یافته است، تنظیم کنندگان بلادرنگ می‌آیند. از این رو تنظیم کنندگان الهی به کلیۀ اذهان نرمال حاوی وضعیت اخلاقی در یورنشیا از روز پنطیکاست به طور سراسری اعطا شده‌اند.

تنظیم کنندگان حتی با ذهنی که از عطیۀ روح حقیقت برخوردار است نمی‌توانند پیش از پدیداری تصمیم اخلاقی به طور اختیاری به خرد انسانی تهاجم کنند. اما هنگامی که چنین تصمیم اخلاقی گرفته شد، این کمک کنندۀ روحی مستقیماً از دیوینینگتون مسئولیت را به عهده می‌گیرد. هیچ واسطه یا مرجع مداخله کننده دیگر یا قدرتی که بین تنظیم کنندگان الهی و تابعین بشری آنها عمل کند وجود ندارد؛ خداوند و انسان به طور مستقیم به هم مرتبطند.

پیش از ایام ریختن روح حقیقت روی ساکنان یک کرۀ تکاملی، به نظر می‌رسد اعطای تنظیم کنندگان با بسیاری تأثیرات روحی و برخوردهای شخصیتی تعیین می‌شود. ما قوانین حاکم بر چنین اعطاهایی را به طور کامل درک نمی‌کنیم؛ ما نمی‌فهمیم رها ساختنِ تنظیم کنندگانی را که برای سکونت در چنین اذهان در حال تکامل داوطلب شده‌اند دقیقاً چه چیز تعیین می‌کند. اما ما تأثیرات و شرایط بیشماری را مشاهده می‌کنیم که به نظر می‌رسد با ورود تنظیم کنندگان در چنین اذهانی پیش از اعطای روح حقیقت مربوط هستند، و آنها عبارتند از:

1- گماردن فرشتگان سراف محافظ شخصی. اگر یک انسان سابقاً توسط یک تنظیم کننده مورد سکنی واقع نشده است، گماردن یک محافظ شخصی تنظیم کننده را فوراً به ارمغان می‌آورد. میان کارکرد تنظیم کنندگان و کارکرد فرشتگان سراف محافظ شخصی یک رابطۀ بسیار قطعی اما ناشناخته وجود دارد.

2- دستیابی به سومین دایرۀ پیشرفت عقلانی و کمال معنوی. من مشاهده کرده‌ام که به دنبال فتح سومین دایره حتی پیش از آن که چنین دستاوردی بتواند به آگاهی شخصیتهای جهان محلی که درگیر چنین اموری هستند برسد، تنظیم کنندگان به اذهان انسانی وارد می‌شوند.

3- به دنبال یک تصمیم‌گیری عالیِ حاوی اهمیت غیرمعمول معنوی. چنین رفتار بشری در یک بحران شخصی سیاره‌ای معمولاً ورود فوری تنظیم کنندۀ در حال انتظار را به همراه دارد.

4- روح برادری. صرف نظر از دستیابی به دایره‌های روانی و انتساب محافظان شخصی — در شرایط فقدان هر چیزی که به یک تصمیم در بحران مشابهت داشته باشد — هنگامی که یک انسان در حال تکامل لبریز از دوست داشتن همنوعان خود می‌شود و وقف خدمت غیرخودخواهانه به برادران خود در جسم می‌گردد، تنظیم کنندۀ در حال انتظار به طور حتم فرود می‌آید تا در ذهن چنین خادم انسانی سکنی گزیند.

5- اعلام قصد انجام دادن خواست خداوند. ما مشاهده می‌کنیم که بسیاری از انسانها در کرات فضا ممکن است ظاهراً برای دریافت تنظیم کنندگان آماده باشند، و با این وجود ناصحان ظاهر نمی‌شوند. همینطور که این مخلوقات به زندگی روزمرۀ خویش مشغولند ما به تماشای آنها ادامه می‌دهیم، و آنها به زودی به آرامی، تقریباً به طور ناخودآگاه، تصمیم می‌گیرند پیگیری انجام خواست پدر آسمانی را آغاز کنند. و سپس ما اعزام فوری تنظیم کنندگان فکر را مشاهده می‌کنیم.

6- تأثیر ایزد متعال. در کراتی که تنظیم کنندگان با روانهای در حال تکامل ساکنان انسانی پیوند نمی‌یابند، ما مشاهده می‌کنیم که تنظیم کنندگان گاهی اوقات در پاسخ به تأثیراتی که به کلی فراتر از درک ماست اعطا می‌شوند. ما حدس می‌زنیم که چنین اعطاهایی به وسیلۀ یک عمل واکنشیِ کیهانی که منشأ در ایزد متعال دارد تعیین می‌شوند. ما علت این را که چرا این تنظیم کنندگان نمی‌توانند با این انواع مشخص اذهان در حال تکامل انسانی پیوند یابند یا چنین نمی‌کنند، نمی‌دانیم. چنین کارکردهایی هرگز برای ما آشکار نشده‌اند.

3- سازماندهی و مدیریت

تا جایی که ما می‌دانیم، تنظیم کنندگان به صورت یک واحد کاری مستقل در جهان جهانها سازماندهی شده‌اند و ظاهراً به طور مستقیم از دیوینینگتون تحت سرپرستی قرار دارند. آنها در سرتاسر هفت ابرجهان یکنواخت هستند، و تمامی جهانهای محلی توسط انواع یکسانِ ناصحان اسرارآمیز مورد خدمت واقع می‌شوند. ما بر مبنای مشاهده می‌دانیم که زنجیرۀ بیشماری از تنظیم کنندگان وجود دارند که درگیر یک سازمان ترتیبی که به نژادها، طی اعطاها، و به کرات، سیستمها، و جهانها تعمیم می‌یابد می‌شوند. با این وجود دنبال نمودن این هدایای الهی بسیار دشوار است زیرا آنها در سرتاسر جهان بزرگ به صورت تناوبی عمل می‌کنند.

آمار تنظیم کنندگان (خارج از دیوینینگتون) تنها در ستاد مرکزی هفت ابرجهان کامل است. تعداد و رستۀ هر تنظیم کننده که در هر مخلوق در حال صعود ساکن است توسط مسئولین بهشت به ستاد مرکزی ابرجهان گزارش می‌شود، و از آنجا به اطلاع ستاد مرکزی جهان محلی مربوطه می‌رسد و به سیارۀ مشخص دست اندر کار منتقل می‌شود. اما اسناد جهان محلی تعداد کامل تنظیم کنندگان فکر را فاش نمی‌سازند. اسناد نبادان تنها شامل شمارۀ مأموریت جهان محلی، آنطور که توسط نمایندگان قدمای ایامها تعیین شده‌اند، می‌شوند. اهمیت واقعی شمارۀ کامل تنظیم کننده فقط در دیوینینگتون شناخته شده است.

افراد بشری اغلب توسط شماره‌های تنظیم کنندگانشان شناخته می‌شوند. انسانها تا بعد از پیوند با تنظیم کننده نامهای واقعی جهانی دریافت نمی‌کنند، پیوندی که از طریق اعطای نام جدید به مخلوق جدید توسط محافظ سرنوشت اعلام می‌شود.

اگر چه ما آمار تنظیم کنندگان فکر را در اُروانتان داریم، و گر چه مطلقاً هیچ مرجعیتی روی آنها یا هیچ ارتباط اداری با آنها نداریم، قویاً باور داریم که یک ارتباط اداری بسیار نزدیک میان تک تک کرات جهانهای محلی و منزلگاه مرکزی هدایای الهی در دیوینینگتون وجود دارد. ما می‌دانیم که به دنبال ظهور یک پسر اعطایی بهشت، به یک کرۀ تکاملی یک تنظیم کنندۀ شخصیت یافته به عنوان سرپرست سیاره‌ای تنظیم کنندگان تخصیص می‌یابد.

جالب است خاطر نشان شود که بازرسان جهان محلی، هنگامی که یک بازرسی سیاره‌ای را انجام می‌دهند، درست در هنگام تحویل مسئولیت به رئیسان سرافیمها و به رهبران رسته‌های دیگری از موجودات که به دولت یک کرۀ در حال تکامل وصل هستند، همیشه رئیس سیاره‌ایِ تنظیم کنندگان فکر را مخاطب قرار می‌دهند. زمانی نه چندان دور، یورنشیا توسط تابامنشیا، سرپرست عالی مقام کلیۀ سیارات حیات آزمایشی در جهان نبادان، تحت چنین بازرسی دوره‌ای قرار گرفت. و اسناد نشان می‌دهند که علاوه بر اندرزها و ادعانامه‌های او که به رئیسان گوناگون شخصیتهای فوق بشری تحویل داده شد، او همچنین آنطور که در زیر آمده از رئیس تنظیم کنندگان تقدیر نمود. ما به طور یقین نمی‌دانیم که آیا این تنظیم کننده در سیاره استقرار داشت، یا در سلوینگتون، یوورسا، و یا دیوینینگتون، اما او گفت:

”اکنون من به عنوان کسی که در موضع مسئولیت موقت سری آزمایشی سیاره‌ای قرار گرفته است نزد شما عالی مقامان می‌آیم که بسیار از من بالاترید؛ و من می‌آیم تا قدردانی و احترام عمیق خود را برای این گروه ارجمندِ خادمان آسمانی، ناصحان اسرارآمیز، که برای خدمت در این کرۀ غیرطبیعی داوطلب شده‌اند، ابراز دارم. صرف نظر از این که بحرانها چقدر طاقت‌فرسا باشند، شما هرگز دچار تزلزل نمی‌شوید. در اسناد نبادان یا در پیشگاه کمیسیونهای اُروانتان هرگز کیفر خواستی برای یک تنظیم کنندۀ الهی عرضه نشده است. شما نسبت به اعتمادی که به شما صورت گرفته صادق بوده‌اید؛ شما به گونه‌ای الهی وفادار بوده‌اید. شما کمک کرده‌اید که اشتباهات رفع شوند و کاستیهای کلیۀ کسانی که در این سیارۀ سردرگم زحمت می‌کشند جبران شوند. شما موجودات شگفت‌انگیزی هستید، محافظان نیکیها در روانهای این قلمرو عقب مانده. من به شما ادای احترام می‌کنم، حتی در حالی که شما به عنوان خادمان داوطلب ظاهراً در حوزۀ مسئولیت من قرار دارید. من با فروتنی به پاس جانفشانی بدیع شما، خدمت خردمندانۀ شما، و از خود گذشتگی بی‌طرفانۀ شما، در برابرتان سر تعظیم فرود می‌آورم. شما شایستۀ نام خادمان خداگونۀ ساکنان انسانیِ این کرۀ دچار نزاع، محزون، و مبتلا به بیماری هستید. من شما را گرامی می‌دارم! من شما را ستایش می‌کنم.“

در نتیجۀ بسیاری خطوط مطرح شده در شواهد و مدارک، ما باور داریم که تنظیم کنندگان کاملاً سازمان یافته‌اند، و این که یک مدیریت عمیقاً هوشمند و مؤثر هدایت کننده از این هدایای الهی از یک منبع بسیار دور و مرکزی، احتمالاً دیوینینگتون، وجود دارد. ما می‌دانیم که آنها از دیوینینگتون به کرات می‌آیند، و بدون شک پس از مرگ افراد تابعشان به آنجا باز می‌گردند.

کشف مکانیسمهای مدیریت در میان رسته‌های بالاتر روحی به حد فزاینده دشوار است. شخصیتهای رستۀ من، ضمن این که درگیر اجرای وظایف مشخص ما هستند، بدون شک به طور ناخودآگاه با گروههای بیشمار شخصی و غیرشخصی دیگر زیر الوهیت که متحداً به عنوان مرتبطین جهان پهناور عمل می‌کنند مشارکت دارند. ما گمان می‌کنیم که ما بدین گونه خدمت می‌کنیم زیرا ما تنها گروه مخلوقات شخصیت یافته (جدا از تنظیم کنندگان شخصیت یافته) هستیم که به طور یکنواخت از حضور رسته‌های بیشمار موجودات پیش شخصی آگاه هستیم.

ما از حضور تنظیم کنندگان که قطعات الوهیت پیش شخصیِ اولین منبع و مرکز هستند آگاه هستیم. ما حضور ارواح الهام یافتۀ تثلیث را که جلوه‌های فوق شخصی تثلیث بهشت هستند حس می‌کنیم. ما به همین ترتیب حضور روحی برخی رسته‌های آشکار نشده‌ای را که از پسر جاودان و روح بیکران سرچشمه یافته‌اند یقیناً شناسایی می‌کنیم. و باز ما نسبت به موجودات دیگری که برای شما آشکار نشده است به طور کامل فاقد واکنش نیستیم.

ملک صادقهای نبادان آموزش می‌دهند که پیام‌آوران منفرد، همینطور که در الوهیت در حال بسط ایزد متعالِ تکاملی ثبت می‌شوند، هماهنگ کنندگان شخصیتی این تأثیرات گوناگون هستند. بسیار محتمل است که ما در یگانگی تجربی بسیاری از پدیده‌های توضیح داده نشدۀ زمان شرکت داشته باشیم، اما ما به طور آگاهانه از چنین کارکردی مطمئن نیستیم.

4- رابطه با تأثیرات روحی دیگر

تنظیم کنندگان گذشته از هماهنگی ممکن با قطعات دیگر الوهیت، در گسترۀ فعالیتشان در ذهن انسانی کاملاً تنها هستند. ناصحان اسرارآمیز با بیانی شیوا از این واقعیت سخن می‌گویند که گر چه پدر ظاهراً ممکن است از اِعمال تمامی قدرت و اتوریتۀ مستقیم شخصی در سراسر جهان بزرگ چشم پوشی کرده باشد، به رغم این عملِ چشم پوشی از سوی فرزندان متعالی آفرینشگر الوهیتهای بهشت، پدر قطعاً حق چالش ناپذیر حضور در اذهان و روانهای مخلوقات در حال تکاملش را، تا حدی که بتواند با چنین عملی تمامی مخلوقات آفرینش را با هماهنگی با جاذبۀ روحی پسران بهشت به سوی خود جلب کند، برای خود حفظ کرده است. پسر اعطایی بهشتی شما هنگامی که هنوز در یورنشیا بود گفت: ”اگر من به آسمان عروج کنم، تمامی انسانها را به سوی خود جلب خواهم کرد.“ ما این قدرت روحی کششی پسران بهشت و همیاران آفرینشگر آنها را می‌شناسیم و می‌فهمیم، اما ما روشهای کارکرد پدر تماماً خردمند را در و از طریق این ناصحان اسرارآمیز که چنان دلیرانه در درون ذهن بشر زندگی و کار می‌کنند به طور کامل درک نمی‌کنیم.

این وجودهای اسرارآمیز در حالی که تابع، هماهنگ با، یا ظاهراً مربوط به کار جهان جهانها نیستند، و در حالی که در اذهان فرزندان انسانها به طور مستقل عمل می‌کنند، از مخلوقاتی که در آنها ساکنند به طور وقفه‌ناپذیر مصرانه می‌خواهند که به سوی ایده‌الهای الهی گام بردارند، و همیشه آنها را به سمت بالا، به سوی مقاصد و اهداف یک آینده و زندگی بهتر ترغیب می‌کنند. این ناصحان اسرارآمیز مداوماً به برقراری گسترۀ معنوی میکائیل در سراسر جهان نبادان کمک می‌کنند، ضمن این که به گونه‌ای اسرارآمیز به تثبیت حاکمیت قدمای ایامها در اُروانتان یاری می‌رسانند. تنظیم کنندگان خواست خداوند هستند، و از آنجا که فرزندان آفرینشگر متعالی خداوند همچنین شخصاً تجسم همان خواست هستند، وابستگی متقابلِ اعمال تنظیم کنندگان و حاکمیت حکمرانان جهان اجتناب ناپذیر است. حضور پدرانۀ تنظیم کنندگان و حاکمیت پدرانۀ میکائیل نبادان، گر چه ظاهراً به هم مربوط نیست، باید جلوه‌های گوناگون همان الوهیت باشد.

به نظر می‌رسد تنظیم کنندگان فکر کاملاً مستقل از هر یک و تمامی وجودهای روحی دیگر می‌آیند و می‌روند؛ به نظر می‌رسد آنها مطابق قوانین جهان، کاملاً جدا از آنهایی که بر اعمال کلیۀ تأثیرات روحی دیگر حاکم است و آنها را کنترل می‌کند، عمل می‌کنند. اما صرف نظر از چنین استقلال ظاهری، بدون شک مشاهدۀ دراز مدت آشکار می‌سازد که آنها با همگامی و هماهنگی کامل با کلیۀ خدمات روحی دیگر، از جمله ارواح یاور ذهن، روح‌القدس، روح حقیقت، و سایر تأثیرات در ذهن انسان عمل می‌کنند.

هنگامی که یک کره از طریق شورش منزوی می‌شود، هنگامی که تمامی ارتباطات مداریِ بیرونی یک سیاره قطع می‌شود، آنطور که پس از تحول کلیگسشیا در یورنشیا چنین شد، جدا از پیام‌آوران شخصی فقط یک امکان ارتباط مستقیم بین سیاره‌ای یا جهانی باقی می‌ماند، و آن از طریق ارتباط تنظیم کنندگان کرات است. صرف نظر از این که در یک کره یا در یک جهان چه رخ دهد، تنظیم کنندگان هرگز به طور مستقیم درگیر نیستند. انزوای یک سیاره به هیچ طریق روی تنظیم کنندگان و توانایی آنان برای برقراری ارتباط با هر بخش از جهان محلی، ابرجهان، یا جهان مرکزی تأثیر نمی‌گذارد. و به این دلیل است که با تنظیم کنندگان متعال و خودکار سپاه ذخیرۀ سرنوشت در کرات قرنطینه شده به طور مکرر تماس برقرار می‌شود. توسل به چنین تکنیکی به عنوان وسیله‌ای برای دور زدن محدودیتهای انزوای سیاره‌ای صورت می‌گیرد. در سالهای اخیر مدار فرشتگان اعظم در یورنشیا عمل کرده است، اما آن شیوۀ ارتباطات عمدتاً فقط به کارکردهای سپاه فرشتگان اعظم محدود شده است.

ما از بسیاری پدیده‌های روحی در جهان گسترده که از فهم کامل آنها ناتوانیم آگاهیم. ما هنوز در تمامی آنچه که پیرامون ما به وقوع می‌پیوندد استاد نیستیم؛ و من معتقدم که بسیاری از این کارهای غیرقابل درک توسط پیام آوران جاذبه و برخی از انواع ناصحان اسرارآمیز انجام می‌گیرد. من باور ندارم که تنظیم کنندگان صرفاً وقف کار بازسازی اذهان انسانی هستند. من متقاعد شده‌ام که ناصحانِ شخصیت یافته و سایر رسته‌های روحهای آشکار نشدۀ پیش شخصی نمایندۀ تماس مستقیم و ناشناختۀ پدر جهانی با مخلوقات عالم وجود هستند.

5- مأموریت تنظیم کننده

تنظیم کنندگان هنگامی که داوطلب سکونت در موجوداتی مختلط همچون آنهایی که در یورنشیا زندگی می‌کنند می‌شوند، مأموریت دشواری را می‌پذیرند. اما آنها کارِ بودن در اذهان شما را به عهده گرفته‌اند. آنها در آنجا اندرزهای موجودات روحی عالم وجود را دریافت می‌کنند و سپس این پیامهای روحی را به ذهن مادی از نو ندا داده یا انتقال می‌دهند؛ آنها برای صعود بهشتی ضروری هستند.

آنچه را که تنظیم کنندۀ فکر نمی‌تواند در زندگی کنونی شما مورد استفاده قرار دهد، آن حقایقی را که او نمی‌تواند به انسان نامزد خود به طور موفقیت‌‌آمیز انتقال دهد، برای استفاده در مرحلۀ بعدی وجود با وفاداری حفظ خواهد کرد، درست همانطور که اکنون آن مواردی را که به دلیل ناتوانی یا شکست مخلوق در به عمل آوردن یک درجۀ مکفی همکاری نمی‌تواند در تجربۀ فرد انسانی ثبت کند، از دایره به دایره حمل می‌کند.

شما می‌توانید به یک چیز اطمینان داشته باشید: تنظیم کنندگان هرگز چیزی را که به آنها سپرده شده از دست نمی‌دهند. هرگز ما ندیده‌ایم که از این یاوران روحی خطایی سر زند. فرشتگان و سایر انواع بالاتر موجودات روحی، که نوع فرزندان جهان محلی استثنا نیستند، ممکن است گهگاه شرارت را پذیرا شوند، و ممکن است گاهی اوقات از راه الهی منحرف شوند، اما تنظیم کنندگان هرگز دچار تزلزل نمی‌شوند. آنها مطلقاً قابل اتکا هستند، و این به همان اندازه در مورد تمامی هفت گروه صدق می‌کند.

تنظیم کنندۀ شما پتانسیل نوع جدید و بعدی وجود شما، اعطای فرزندی جاودانۀ شما با خداوند از پیش است. تنظیم کننده از طریق و با رضایت خواست شما از این قدرت برخوردار است که روندهای ذهن مادی مخلوق را تحت سلطۀ اعمال دگرگون کنندۀ انگیزه‌ها و مقاصد روان در حال ظهور مورانشیایی قرار دهد.

ناصحان اسرارآمیز یاوران فکر نیستند؛ آنها تنظیم کنندگان فکر هستند. آنها، از طریق تنظیم و معنویت سازی، به منظور ساختن ذهنی جدید برای کرات جدید و نام جدیدِ دوران زندگانی آیندۀ شما با ذهن مادی تلاش می‌کنند. مأموریت آنها عمدتاً به زندگی آینده مربوط است، نه این زندگی. آنها یاران آسمانی نامیده شده‌اند، نه یاران زمینی. آنها علاقه‌ای به آسان ساختن دوران زندگانی انسان ندارند؛ بلکه آنها تا حدی منطقی به دشوار و ناهموار ساختن زندگی شما علاقمند هستند، تا بدین ترتیب تصمیمات برانگیخته و افزوده شوند. حضور یک تنظیم کنندۀ فکری بزرگ موجب سهولت زندگی و رهایی از تفکر طاقت فرسا نمی‌شود، بلکه چنین هدیۀ الهی موجب راحتی فوق‌العادۀ خیال و یک آرامش عالی روح می‌شود.

احساسات گذرا و پیوسته در حال تغییر شادی و غم شما در واکنش اصلی کاملاً انسانی و مادی به وضعیت داخلی روانی شما و محیط بیرونی مادی شما است. از این رو، برای تسلی خودخواهانه و راحتی انسانی به تنظیم کننده نگاه نکنید. کار تنظیم کننده آماده سازی شما برای ماجرای جاودانه، برای اطمینان از بقای شما است. مأموریت ناصح اسرارآمیز این نیست که بر احساسات رنجیدۀ شما مرهم نهد یا غرور خدشه‌دار شدۀ شما را درمان کند. آماده سازی روان شما برای دوران طولانی فرازگرایانه است که توجه تنظیم کننده را جلب می‌کند و وقت او را اشغال می‌سازد.

من شک دارم بتوانم برای شما توضیح دهم که تنظیم کنندگان در اذهان شما و برای روانهای شما دقیقاً چه می‌کنند. من نمی‌دانم که از آنچه که به راستی در ارتباط کیهانی یک ناصح الهی و یک ذهن بشری رخ می‌دهد به طور کامل آگاه باشم. این تماماً تا اندازه‌ای برای ما اسرارآمیز است، نه در رابطه با طرح و مقصود بلکه در رابطه با شیوۀ واقعی دستاورد. و درست به همین دلیل است که ما در یافتن یک نام مناسب برای این هدایای آسمانی به انسانهای فانی با چنین مشکلی مواجه هستیم.

تنظیم کنندگان فکر مایلند که احساسات شما را از ترس به مهر و اعتماد به نفسِ یقین تبدیل سازند؛ اما آنها نمی‌توانند به طور مکانیکی و دلخواهانه این چنین کارهایی را انجام دهند؛ این کار وظیفۀ شماست. در اجرای آن تصمیماتی که شما را از قید و بندهای ترس رها می‌سازد، شما عملاً آن تکیه گاه روانی را فراهم می‌سازید که تنظیم کننده متعاقباً می‌تواند یک اهرم معنوی ارتقا و روشنگری پیشرونده را روی آن به کار برد.

هنگامی که به تضادهای تیز و آشکار میان گرایشات بالاتر و پایین‌تر نژادها می‌رسد، بین آن چیزی که به راستی درست یا غلط است (نه صرفاً آنچه را که شما ممکن است درست و غلط بنامید)، شما می‌توانید به این دلگرم باشید که تنظیم کننده همیشه به طریقی قطعی و فعال در چنین تجاربی شرکت می‌کند. صرف این واقعیت که این فعالیت تنظیم کننده ممکن است برای شریک بشری ناآشکار باشد به کمترین حدی از ارزش و واقعیت آن نمی‌کاهد.‌

اگر شما با داشتن یک محافظ شخصی سرنوشت در بقا شکست بخورید، آن فرشتۀ محافظ به منظور اثبات حقانیت در اجرای وفادارانۀ امانت سپرده شده به خود باید مورد داوری واقع شود. اما تنظیم کنندگان هنگامی که افراد تحت قیومیتشان در بقا شکست می‌خورند بدین گونه مورد رسیدگی واقع نمی‌شوند. ما همگی می‌دانیم که در حالی که ممکن است خدمت روحانی یک فرشته کامل نباشد، تنظیم کنندگان فکر به طریق کمال بهشتی کار می‌کنند؛ خدمت روحانی آنها با یک تکنیک بی‌نقص که فراتر از امکان انتقاد توسط هر موجود خارج از دیوینینگتون است تعیین ویژگی می‌شود.

6- خداوند در انسان

این به راستی یک شگفتی لطف الهی است که تنظیم کنندگان والا و کامل خود را برای وجود واقعی در اذهان مخلوقات مادی نظیر انسانهای یورنشیا عطا می‌کنند، و به راستی یک وحدت مشروط با موجودات حیوان منشأ کرۀ زمین را به انجام می‌رسانند.

صرف نظر از این که وضعیت پیشینِ ساکنان یک کره چه باشد، به دنبال اعطای یک پسر الهی و پس از اعطای روح حقیقت به تمامی انسانها، فوج تنظیم کنندگان به چنین کره‌ای می‌آیند تا در اذهان تمامی مخلوقات نرمال صاحب اراده سکنی گزینند. به دنبال تکمیل مأموریت یک پسر اعطایی بهشت، این ناصحان به راستی ”پادشاهی آسمان در درون شما“ می‌شوند. پدر از طریق اعطای هدایای الهی تنگاتنگ‌ترین نزدیکی ممکن را با گناه و شرارت به عمل می‌آورد، چرا که این عملاً صحت دارد که تنظیم کننده حتی درست در بحبوحۀ عدم درستکاری بشری باید در ذهن انسان همزیستی کند. تنظیم کنندگان ساکن در انسان به ویژه به واسطۀ آن افکاری که کاملاً پست و خودخواهانه هستند رنج می‌برند؛ آنها از بی‌حرمتی برای آنچه که زیبا و الهی است پریشان می‌شوند، و بسیاری از ترسهای ابلهانۀ حیوانی و اضطرابات کودکانۀ انسان عملاً موجب ممانعت کار آنها می‌شود.

ناصحان اسرارآمیز بدون شک عطیۀ پدر جهانی و انعکاس تصویر خداوند در گسترۀ جهان هستند. یک آموزگار بزرگ روزگاری به انسانها اندرز می‌داد که باید در روح اندیشه‌های خود احیا شوند؛ که انسانهای نوینی شوند، که آنان همچون خداوند، در درستکاری و در تکمیل حقیقت آفریده شده‌اند. تنظیم کننده نشان ربانیت، و حضور خداوند است. ”تصویر خداوند“ نه به شباهت فیزیکی یا به محدودیتهای مشخص عطیۀ مادی مخلوق، بلکه به هدیۀ حضور روحی پدر جهانی در اعطای آسمانی تنظیم کنندگان فکر به مخلوقات دون مرتبۀ جهانها اشاره دارد.

تنظیم کننده سرچشمۀ نیل معنوی و امید به دستیابی به کاراکتر الهی در درون شما است. او توانمندی، امتیاز، و امکان بقا است، که شما را از مخلوقات صرف حیوانی به طور کامل و برای همیشه متمایز می‌سازد. او محرک بالاتر و به راستی درونی معنوی اندیشه در مقایسه با محرک بیرونی و فیزیکی است که روی مکانیسم عصبی - انرژی بدن مادی به ذهن می‌رسد.

این پاسداران وفادار دوران زندگانی آینده از هر آفرینش ذهنی به گونه‌ای استوار یک قرینۀ روحی می‌سازند. آنها بدین ترتیب به آرامی و با قطعیت شما را آنطور که به راستی هستید (فقط به طور معنوی) برای تجدید حیات در کرات بقا بازسازی می‌کنند. و تمامی این بازسازیهای بدیع روحی در واقعیتِ در حال پدیداریِ روان در حال تکامل و فناناپذیر شما، وجود مورانشیایی شما، حفظ می‌شوند. این واقعیتها به رغم این که تنظیم کننده به ندرت قادر است این آفرینشهای قرینه‌سازی شده را آنقدر جلال دهد که به نور خود آگاهی نمایش داده شوند، در واقع آنجا هستند.

و همانطور که شما پدر و مادر بشری هستید، تنظیم کننده نیز پدر و مادر الهی شمای واقعی، خودِ بالاتر و در حال پیشرفت شما، خودِ بهتر مورانشیایی و آیندۀ روحی شما است. و این روان در حال تکامل مورانشیایی است که قضات و بازرسان، هنگامی که بقای شما را مقرر می‌دارند و شما را به سوی بالا به کرات جدید و وجود بی‌پایان در ارتباط جاودان با همکار باوفای شما — خداوند، تنظیم کننده — اعزام می‌دارند، تمیز می‌دهند.

تنظیم کنندگان نیاکان جاودان، نسخه‌های اصلیِ الهیِ روانهای در حال تکاملِ فناناپذیر هستند. آنها آن اشتیاق وقفه‌ناپذیر هستند که انسان را به تلاش در تسلط بر وجود مادی و کنونی در نور دوران زندگانی معنوی و آینده هدایت می‌کند. ناصحان زندانیان امید نامیرا، سرچشمۀ پیشرفت ابدی هستند. و چقدر آنها از برقراری ارتباط با افراد تابع خود در کانالهایی کم و بیش مستقیم لذت می‌برند! چقدر آنها مسرور می‌شوند، هنگامی که می‌توانند با علامات و سایر روشهای غیرمستقیم دست به کار زنند و پیامهای خود را مستقیماً به خرد همکاران بشری خود انتقال دهند!

شما انسانها آشکار شدنِ بی‌پایانی از یک چشم‌انداز تقریباً بیکران، یک گسترش نامحدود از عرصه‌های بی‌پایان و پیوسته در حال توسعۀ فرصت برای خدمت وجدآور، ماجراجویی بی‌مانند، عدم اطمینان والا، و پیشرفت بی‌حد و حصر را آغاز کرده‌اید. هنگامی که ابرها در آسمان گرد می‌آیند، ایمان شما باید واقعیت حضور تنظیم کنندۀ ساکن را بپذیرد، و بدین ترتیب شما باید قادر باشید که فراتر از غبارهای عدم اطمینان انسانی به درخشش روشن خورشید پارسامنشیِ جاودان در ارتفاعات جلب کنندۀ کرات قصر سِتانیا نظر افکنید.

[عرضه شده توسط یک پیام‌آور منفرد اُروانتان.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©