Luku 108, Ajatuksensuuntaajien tehtävä ja toiminta

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 108

Ajatuksensuuntaajien tehtävä ja toiminta

108:0.1 (1185.1) AJATUKSENSUUNTAAJIEN tehtävänä ihmissukukuntien suhteen on edustaa Universaalista Isää, olla Universaalinen Isä ajallisuuden ja avaruuden kuolevaisille luoduille. Se on jumalallisten lahjojen perustehtävä. Niiden tehtävänä on myös kuolevaismielten ylentäminen ja ihmisten kuolemattoman sielun nostaminen Paratiisin täydellisyyden jumalallisiin korkeuksiin ja hengellisille tasoille. Ja siinä kokemuksessa, jonka kuluessa Suuntaajat näin muuntavat ajallisen luodun inhimillisen olemuksen ikuisen finaliitin jumalalliseksi olemukseksi, ne saattavat olevaisuuden piiriin ainutlaatuista tyyppiä edustavan olennon, joka koostuu täydellisen Suuntaajan ja täydellistyneen luodun ikuisesta liitosta. Eikä tällaista olisi mahdollista jäljentää millään muulla universumissa käytössä olevalla menetelmällä.

108:0.2 (1185.2) Koko maailmankaikkeudessa ei ole mitään sellaista, joka voi korvata ei-eksistentiaalisilla tasoilla saadun kokemuksen tosiasian. Infiniittinen Jumala on, niin kuin aina, tyhjentävä ja täysimääräinen, niin että häneen sisältyy infiniittisesti kaikki paitsi paha ja luotujen kokemus. Jumala ei voi tehdä väärin. Hän on erehtymätön. Jumala ei voi kokemuksellisesti tietää sellaista, mitä hän ei ole koskaan omakohtaisesti kokenut. Jumalan ennaltatietämys on eksistentiaalista. Siksi Isän henki laskeutuukin Paratiisista ollakseen finiittisten kuolevaisten mukana jokaisessa ylösnousemuksellisen elämänvaiheen bona fide -kokemuksessa. Vain tällä keinoin eksistentiaalisesta Jumalasta saattoi tulla totuudessa ja tosiasiassa ihmisen kokemuksellinen Isä. Ikuisen Jumalan infiniittisyyteen sisältyy finiittisen kokemuksen potentiaali, ja siitä tosiaankin tulee aktuaalista Suuntaaja-osasten toiminnassa, osasten, jotka ovat aktuaalisesti mukana ihmisten vaihtelevissa elämänkokemuksissa.

1. Valinta ja tehtäväänosoittaminen

108:1.1 (1185.3) Kun Suuntaajia lähetetään Diviningtonista palvelemaan kuolevaisia, ne ovat eksistentiaalisen jumaluuden osalta toistensa kaltaisia, mutta kokemuksellisten ominaisuuksien puolesta ne eroavat toisistaan siinä, missä määrin ne ovat aiemmin olleet kosketuksissa evolutionaarisiin luotuihin, näiden sisällä ja näiden kanssa. Emme kykene selittämään, millä perusteella Suuntaajat osoitetaan tehtäväänsä, mutta arvelemme näitä jumalallisia lahjoja jaettavan jonkin viisaan ja tehokkaan periaatteen mukaan, joka ottaa huomioon sen, miten ne kykenevät ikuisiksi ajoiksi mukautumaan kohteenaan olevaan persoonallisuuteen. Panemme silti merkille, että kokeneempi Suuntaaja asuu usein korkeammantyyppisen ihmisen mielessä. Ihmisen perimän täytyy näin ollen olla seikka, jolla on melko suuri vaikutus Suuntaajan valinnasta ja tehtäväänosoittamisesta päätettäessä.

108:1.2 (1185.4) Vaikkemme sitä varmasti tiedäkään, uskomme kumminkin vakaasti, että kaikki Ajatuksensuuntaajat ovat vapaaehtoisia. Mutta aina ennen kuin ne tarjoutuvat palvelukseen, niillä on hallussaan kohde-ehdokkaasta laadittu kaiken kattava tietoaineisto. Serafien laatima luonnostelma asianomaisen rotutaustasta ja projisoidut elämänkulun kaavat välitetään Paratiisin kautta Diviningtonissa sijaitsevalle Suuntaajien reservijoukolle heijastustekniikalla, joka ulottuu paikallisuniversumien pääkaupungeista sisäänpäin superuniversumien päämajoihin. Tällainen ennuste kattaa kuolevaisehdokkaan perinnöllistä taustaa koskevan tietoaineiston lisäksi arvion hänen todennäköisistä älyllisistä kyvyistään ja hengellisestä kapasiteetistaan. Suuntaajat tarjoutuvat näin ollen asumaan mielissä, joiden perimmäisestä olemuksesta niille on esitetty tyhjentävä arvio.

108:1.3 (1186.1) Tehtävään tarjoutuva Suuntaaja on erityisen kiinnostunut kolmesta asianomaista ihmisehdokasta koskevasta luonnehdinnasta:

108:1.4 (1186.2) 1. Älyllinen kapasiteetti. Onko mieli normaali? Millainen on älyllinen potentiaali, älyllinen kapasiteetti? Kykeneekö yksilö kehittymään bona fide tahdolliseksi luoduksi? Tuleeko viisaudella olemaan toimintamahdollisuutta?

108:1.5 (1186.3) 2. Hengellinen vastaanottavaisuus. Millaiset toiveet ovat kunnioituksentunteen kehittymisestä, uskonnollisen olemuksen synnystä ja kasvusta. Millainen on sielupotentiaali, todennäköinen hengellinen vastaanottokyky?

108:1.6 (1186.4) 3. Älyllisten ja hengellisten kykyjen yhteen nivoutuminen. Missä määrin nämä kaksi kykyä voivat mahdollisesti liittyä yhteen, yhdistyä niin, että tuloksena olisi ihmisluonteen lujuutta ja niin, että ne yhdessä myötävaikuttaisivat eloonjäämisen arvoisen kuolemattoman sielun varmaan kehittymiseen?

108:1.7 (1186.5) Kun nämä tosiasiat ovat Opastajien edessä, uskomme niiden auliisti ilmoittautuvan tarjolla olevaan tehtävään. On luultavaa, että tehtävään tarjoutuu useampia kuin yksi Suuntaaja. Valvovat personoidut luokat ehkä valitsevat tästä tarjokas-Suuntaajien ryhmästä sen, joka parhaiten soveltuu kulloisenkin kuolevaisehdokkaan persoonallisuuden hengellistämis- ja iäistämistehtävään. (Suuntaajien tehtäväänosoittamisessa ja niiden palvelussa ei kohteena olevan luodun sukupuoleen kiinnitetä lainkaan huomiota.)

108:1.8 (1186.6) Tehtävään tarjoutumisen ja Suuntaajan varsinaisen tehtävään lähettämisen väliin jäävä lyhyt aika oletettavasti vietetään Personoitujen Opastajien johtamissa Diviningtonin kouluissa, joissa odottavan kuolevaismielen toimintamallia käytetään hyväksi annettaessa tehtävään määrätylle Suuntaajalle ohjeita siitä, miten persoonallisuutta olisi tuloksellista lähestyä ja miten hänen mielensä olisi henkistettävissä. Tämä mielen malli laaditaan superuniversumin heijastuspalvelun toimittamaa tietoaineistoa yhdistelemällä. Tällä tavoin me ainakin ymmärrämme asian, ja tähän vakaumukseen me olemme päätyneet yhdisteltyämme tietoja, joita olemme saaneet Yksinäisten Sanansaattajien pitkän universumissa viettämän elämänvaiheen aikana moniin Personoituihin Suuntaajiin pitämiemme yhteyksien kautta.

108:1.9 (1186.7) Kun Suuntaajat sitten varsinaisesti lähetetään Diviningtonista, niiden lähtöhetken ja niiden valitseman kohteen mieleen saapumisen välillä ei aikaa kulu käytännöllisesti katsoen lainkaan. Suuntaajan keskimääräinen siirtymisaika Diviningtonista Urantialle on 117 tuntia, 42 minuuttia ja 7 sekuntia. Itse asiassa koko tämä aika kuluu Uversassa suoritettavaan rekisteröitymiseen.

2. Suuntaajan ihmismielessäasumisen edellytykset

108:2.1 (1186.8) Vaikka Suuntaajat tarjoutuvat palvelukseen, heti kun asianomaista persoonallisuutta koskevat ennusteet on viestitetty Diviningtoniin, varsinaisen toimeksiannon ne saavat, vasta kun niiden ihmiskohteet tekevät ensimmäisen moraalista persoonallisuutta osoittavan päätöksensä. Ihmislapsen ensimmäinen moraalinen päätös näkyy automaattisesti seitsemännessä mielenauttajassa, ja se rekisteröityy samassa silmänräpäyksessä paikallisuniversumin Luovan Hengen välityksellä Myötätoimijan universaalista mieligravitaatiopiiriä myöten superuniversumin vallankäyttöä edustavan Valtiashengen tykönä, joka puolestaan lähettää tämän tiedon välittömästi Diviningtoniin. Suuntaajat ilmaantuvat urantialaisiin ihmiskohteisiinsa keskimäärin vähän ennen näiden kuusivuotispäivää. Nykyisen sukupolven kohdalla tämä ikä on keskimäärin viisi vuotta, kymmenen kuukautta ja neljä päivää, toisin sanoen maisen elämän 2 134:s päivä.

108:2.2 (1187.1) Suuntaajat pääsevät kuolevaisen mielen sisälle, vasta kun mielenauttajahenget ovat mielen sisällä asumalla ja sieltä käsin hoivaamalla sen asianmukaisesti valmistaneet ja kytkeneet Pyhän Hengen yhteyspiiriin. Ja jotta ihmismieli täyttäisi Suuntaajan vastaanottamisen edellytykset, tarvitaan siinä kaikkien seitsemän mielenauttajan koordinoitua toimintaa. Luodun olennon mielen tulee osoittaa pyrkimystä palvontaan ja ilmentää viisauden toimintaa sillä, että se tuo julki kyvykkyyttä valinnan tekemiseen esiin nousevien hyvän ja pahan arvojen välillä – kyvykkyyttä moraaliseen valintaan.

108:2.3 (1187.2) Näin on ihmismielen näyttämö valmiina vastaanottamaan Suuntaajan, mutta yleisenä sääntönä on, etteivät ne heti ilmesty asumaan tällaisissa mielissä muualla kuin sellaisissa maailmoissa, joissa Totuuden Henki toimii edellä mainittujen erilaisten henkihoivantamuotojen hengellisenä koordinoijana. Mikäli tällainen lahjoittautuneiden Poikien henki on läsnä, niin Suuntaajat saapuvat poikkeuksetta samana hetkenä, jona seitsemäs mielenauttajahenki ryhtyy toimimaan ja viestittää Universumin Äiti-Hengelle, että se on potentiaalisella tasolla onnistunut koordinoimaan kuuden auttajakumppaninsa tällaiselle kuolevaisen älytoiminnalle aiemmin osoittaman hoivan. Tästä syystä näitä jumalallisia Suuntaajia on ensimmäisestä Helluntaipäivästä lähtien lahjoitettu yleismaailmallisesti kaikille Urantialla moraalisen statuksen omaaville normaaleille mielille.

108:2.4 (1187.3) Vaikka kysymyksessä olisi Totuuden Hengellä varustettu mieli, eivät Suuntaajat siinäkään tapauksessa voi mielivaltaisesti tunkeutua kuolevaisen ajatusmaailmaan ennen moraalisen päätöksen ilmaantumista. Mutta kun tällainen moraalinen päätös on tehty, tämä henkiauttaja ottaa toimipiirin haltuunsa suoraan Diviningtonista käsin. Jumalallisten Suuntaajien ja ihmiskohteiden välillä ei toimi välittäjiä eikä muitakaan väliin tulevia viranomaisia tahi valtuutettuja. Jumala ja ihminen ovat suorassa yhteydessä toisiinsa.

108:2.5 (1187.4) Aikoina, jotka edeltävät Totuuden Hengen vuodattamista evolutionaarisen maailman asukkaiden päälle, Suuntaajien lahjoittaminen näyttää määräytyvän monien henki-influenssien ja persoonallisuusasenteiden perusteella. Emme täysin ymmärrä lakeja, jotka säätelevät mainittuja lahjoittamisia. Emme ymmärrä, mikä nimenomainen seikka ratkaisee niiden Suuntaajien vapaaksilaskemisen, jotka ovat tarjoutuneet asettumaan tällaisiin kehittyviin mieliin. Mutta panemme silti merkille lukuisat sellaiset influenssit ja olosuhteet, jotka näyttävät liittyvän siihen, että Suuntaajat ennen Totuuden Hengen vuodattamista saapuvat tällaisiin mieliin, ja näitä ovat:

108:2.6 (1187.5) 1. Henkilökohtaisten serafisuojelijoiden osoittaminen. Ellei kuolevaisessa ole aiemmin asunut Suuntaajaa, niin henkilökohtaisen suojelijan osoittaminen tuo Suuntaajan heti paikalle. Suuntaajien muodossa ilmenevän ja henkilökohtaisten serafisuojelijoiden muodossa osoitetun hoivatoiminnan välillä vallitsee jokin sangen selkeä mutta tuntematon yhteys.

108:2.7 (1187.6) 2. Älyllisten tavoitteiden saavuttamista ja hengellistä tuloksiinpääsyä merkitsevän kolmannen kehän saavuttaminen. Olen huomannut, että Suuntaajat ovat saapuneet kuolevaisten mieleen kolmannen kehän haltuunottamisen jälkeen, jopa ennen kuin tästä suorituksesta edes on ehditty viestittää tällaisista asioista huolehtiville paikallisuniversumin persoonallisuuksille.

108:2.8 (1187.7) 3. Kun on tehty hengellisessä mielessä epätavallisen tärkeä ylevä päätös. Kun ihminen käyttäytyy planeetalla kohtaamassaan henkilökohtaisessa kriisissä tällä tavoin, tavallisesti sen myötä seuraa odottamassa olevan Suuntaajan välitön saapuminen.

108:2.9 (1187.8) 4. Veljeyden henki. Kun psyykkisten kehien saavuttamisesta ja henkilökohtaisten suojelijoiden nimeämisestä riippumatta – kun kysymyksessä ei ole minkäänlainen kriisitilanteessa tehty päätös – lähimmäisenrakkaus alkaa hallita kehittyvää kuolevaista ja kun tämä omistautuu lihallishahmoisten veljiensä epäitsekkääseen palvelemiseen, silloin poikkeuksetta tapahtuu, että odottamassa oleva Suuntaaja laskeutuu asumaan tämän kuolevaishoivaajan mieleen.

108:2.10 (1188.1) 5. Julistus aikomuksesta täyttää Jumalan tahto. Panemme merkille, että avaruuden maailmojen monet kuolevaiset saattavat näyttää valmiilta Suuntaajan vastaanottamiseen, ja kuitenkaan Opastajat eivät ilmaannu. Tarkkailemme tällaisia luotuja pitempään, kun he päivästä toiseen elävät elämäänsä, ja ennen pitkää he hiljaa, melkein tietämättään päätyvät ratkaisuun, jonka mukaan he alkavat tavoitella taivaassa olevan Isän tahdon noudattamista. Ja silloin havaitsemme, että heille lähetetään välittömästi Ajatuksensuuntaaja.

108:2.11 (1188.2) 6. Korkeimman Olennon vaikutus. Havaitsemme, että maailmoissa, joissa Suuntaajat eivät fuusioidu kuolevaisten asukkaiden sieluun, Suuntaajia toisinaan lahjoitetaan vastauksena sellaisiin influensseihin, jotka käyvät täysin käsityskykymme yli. Arvelemme, että tällaisista lahjoittamisista määrää jokin Korkeimmasta Olennosta peräisin oleva heijastusvaikutus. Mitä tulee siihen, mikseivät nämä Suuntaajat voi fuusioitua tai eivät fuusioidu näihin tietyntyyppisiin kehittyviin kuolevaismieliin, niin siitä meillä ei ole tietoa. Tällaisia seikkoja ei ole koskaan meille paljastettu.

3. Organisaatio ja hallinto

108:3.1 (1188.3) Suuntaajat on tietääksemme organisoitu universumien universumissa toimivaksi riippumattomaksi toimintayksiköksi, ja niitä johdetaan ilmeisesti suoraan Diviningtonista. Ne ovat kaikissa superuniversumeissa yhdenmukaisia, kaikkia paikallisuniversumeja palvelevat toistensa kaltaiset Salaperäiset Opastajat. Havaintojemme perusteella tiedämme Suuntaajia olevaksi lukuisia sarjoja, joten kysymyksessä on sarjoittainen organisaatio, jonka jakautumaperusteina ovat sellaiset seikat kuin kohteen rotu, kulloinenkin tuomiokausi, kohdemaailma, -järjestelmä ja -universumi. On kuitenkin äärimmäisen vaikeata pysyä näiden jumalallisten lahjojen jäljillä, koska ne toimivat koko suuruniversumin piirissä tavalla, joka mahdollistaa niiden asemapaikan vaihtamisen.

108:3.2 (1188.4) Ajatuksensuuntaajista on täydelliset luettelot (Diviningtonin ulkopuolella) vain kussakin seitsemän superuniversumin päämajassa. Paratiisin viranhaltijat ilmoittavat kussakin ylösnousemusluodussa asuvan asianomaisen Suuntaajan numeron ja luokan superuniversumin päämajalle, ja sieltä se tiedotetaan asianomaisen paikallisuniversumin päämajaan ja välitetään edelleen kohdeplaneetalle. Mutta paikallisuniversumin luettelot eivät paljasta Ajatuksensuuntaajien koko numeroa. Nebadonin luetteloista käyvät selville vain paikallisuniversumin tehtäväänosoitusumerot siten kuin Päivien Muinaisten edustajat ovat ne ilmoittaneet. Suuntaajan täydellisen numeron todellinen merkitys tiedetään vain Diviningtonissa.

108:3.3 (1188.5) Suuntaajien ihmiskohteet tunnetaan usein heidän Suuntaajansa numeron mukaan. Kuolevaiset saavat oikean universuminimen vasta Suuntaajaan fuusioitumisen jälkeen. Tämän liiton merkkinä on kohtalonsuojelijan uudelle luodulle antama uusi nimi.

108:3.4 (1188.6) Vaikka meillä Orvontonissa on luettelot Ajatuksensuuntaajista ja vaikka meillä ei ehdottomasti ole niihin nähden mitään valtaa eikä niihin hallinnollista yhdyssidettä, uskomme kuitenkin lujasti, että paikallisuniversumien yksittäisten maailmojen ja jumalallisten lahjojen Diviningtonissa olevan keskusasuinsijan välillä on sangen läheinen hallinnollinen yhteys. Tiedämme nimittäin, että evolutionaariselle maailmalle Paratiisin lahjoittautuvan Pojan ilmestymisen jälkeen osoitetaan Personoitu Suuntaaja Suuntaajien planeettakohtaiseksi valvojaksi.

108:3.5 (1189.1) On mielenkiintoista panna merkille, että paikallisuniversumin tarkastajat puhuttelevat planeetan tarkastusta suorittaessaan aina Ajatuksensuuntaajien planeettakohtaista päällikköä, samoin kuin he jakavat kehotuksia serafien päälliköille ja kehittyvän maailman hallintoon liitettyjen muiden olentoluokkien johtajille. Vain vähän aikaa sitten Nebadonin universumin kaikkien elolliskokeiluplaneettojen täysivaltainen valvoja Tabamantia suoritti tällaisen määräaikaistarkastuksen Urantialla. Ja kirjoihinvienneistä käy selville, että ihmistä korkeammalla olevien persoonallisuuksien eri päälliköille osoittamiensa huomautusten ja syytösten lisäksi hän lausui seuraavat tunnustuksen sanat Suuntaajien päällikölle, josta emme varmuudella tiedä, oliko hän planeetalla, Salvingtonissa, Uversassa vaiko Diviningtonissa, mutta tarkastaja sanoi:

108:3.6 (1189.2) ”Tulen nyt teidän eteenne, jotka olette korkealla minun yläpuolellani, minun, jolle on uskottu väliaikainen vastuu kokeiluplaneettojen sarjasta, ja tulen tuodakseni julki ihailuni ja syvän kunnioitukseni tätä suurenmoista taivaallisten hoivaajien ryhmää kohtaan, Salaperäisiä Opastajia kohtaan, jotka ovat tarjoutuneet palvelemaan tällä säännöttömyyksien vaivaamalla sfäärillä. Olkoot kriisit miten koettelevia hyvänsä, te ette koskaan horju. Ei Nebadonin aikakirjoissa eikä Orvontonin komissioiden edessä ole koskaan esitetty syytettä jumalallista Suuntaajaa vastaan. Olette olleet teille osoitetun luottamuksen arvoisia; olette olleet jumalallisen uskollisia. Olette auttaneet oikaisemaan kaikkien niiden erehdyksiä ja korjaamaan kaikkien niiden vajavaisuuksia, jotka uurastavat tällä sekasortoisella planeetalla. Olette ihailtavia olentoja, tämän takapajuisen maailman sieluissa olevan hyvän suojelijoita. Minä osoitan teille kunnioitukseni, vaikka te vapaaehtoisina hoivaajina näennäisesti olettekin minun toimivaltani alaisuudessa. Kumarran teitä ja tunnustan nöyrästi teidän ylivertaisen epäitsekkyytenne, ymmärtäväisen huolenpitonne ja puolueettoman kiintymyksenne. Te ansaitsette tämän taistelujen repimän, murheen murtaman ja sairauksien vaivaaman maailman kuolevaisten asukkaiden jumalankaltaisten palvelijoiden nimen. Minä kunnioitan teitä! Minä miltei palvon teitä!”

108:3.7 (1189.3) Monien paljon puhuvien todisteketjujen nojalla uskomme, että Suuntaajien organisoituminen on perinpohjaista, eli että on olemassa näiden jumalallisten lahjojen syvällisen älykäs ja tehokas, ohjaava hallinto, joka toimii jostakin kaukaisesta keskuslähteestä, luultavasti Diviningtonista käsin. Tiedämme niiden tulevan maailmoihin Diviningtonista, ja sinne ne kohteittensa kuoleman jälkeen epäilemättä palaavat.

108:3.8 (1189.4) Puhuttaessa korkeimmista henkiyhteisöistä niiden keskuudesta on ylen määrin vaikeata erottaa niissä vaikuttavia hallintomekanismeja. Epäilemättä omakin persoonallisuuksien luokkani on omia erityistehtäviä suorittaessaan tietämättään mukana lukuisissa muissa Jumaluuden alapuolella olevien persoonallisten ja persoonattomien olentojen ryhmissä, jotka toimivat yhdessä etäälle yltävinä universumin korreloijina. Arvelemme palvelevamme tällä tavoin, koska olemme (Personoituja Suuntaajia lukuun ottamatta) ainoa ryhmä sellaisia personoituja olentoja, jotka ovat yhdenmukaisen tietoisia esipersoonallisten entiteettien lukuisten luokkien läsnäolosta.

108:3.9 (1189.5) Tiedämme, milloin läsnä on Suuntaajia, jotka ovat Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen esipersoonallisen Jumaluuden osasia. Me aistimme, milloin läsnä on Inspiroituja Kolminaisuushenkiä, jotka ovat Paratiisin-Kolminaisuuden ylipersoonallisia ilmentymiä. Samoin me erehtymättä havaitsemme tiettyjen, paljastamattomien, Iankaikkisesta Pojasta ja Äärettömästä Hengestä polveutuvien olentoluokkien henkiläsnäolon. Ja jonkin verran reagoimme vielä muihinkin, teille paljastamattomiin entiteetteihin.

108:3.10 (1190.1) Nebadonin Melkisedekit opettavat, että Yksinäiset Sanansaattajat ovat näiden erilaisten influenssien persoonallisia koordinoijia niiden tallentuessa evolutionaarisen Korkeimman Olennon laajenevaan Jumaluuteen. On varsin mahdollista, että saatamme olla osallisina monien ajallisuudessa esiintyvien selittämättömien ilmiöiden kokemuksellisessa yhdistymisessä, muttemme ole tietoisesti varmoja siitä, että me näin toimisimme.

4. Suhde muihin hengellisiin influensseihin

108:4.1 (1190.2) Ellei mahdollista koordinoitumista Jumaluuden muiden osasten kanssa oteta lukuun, Suuntaajat ovat aivan yksin omalla toimintasarallaan kuolevaisen mielessä. Salaperäiset Opastajat ovat puhuttelevana osoituksena siitä tosiasiasta, että vaikka ehkä näyttääkin siltä kuin Isä olisi koko suuruniversumin piirissä luopunut kaikesta välittömän omakohtaisen vallan ja auktoriteetin käyttämisestä, tästä Paratiisin-Jumaluuksien Korkeimpien Luoja-lasten hyväksi suorittamastaan luopumisesta huolimatta Isä on kiistämättä pidättänyt itselleen epäämättömän oikeuden olla läsnä kehittyvien luotujensa mielessä ja sielussa kyetäkseen toimimaan niin, että hän rinnan Paratiisin-Poikien hengellisen vetovoiman kanssa vetää koko luotujen luomakuntaa luokseen. Teidän lahjoittautunut Paratiisin-Poikanne sanoi, kun hän vielä oli Urantialla: ”Jos minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki ihmiset tyköni.” Tämän Paratiisin-Poikien ja heidän luovien kumppaniensa hengellisen vetovoiman me tunnemme ja ymmärrämme, mutta emme yhtä täysimääräisesti käsitä kaikin puolin viisaan Isän menettelytapoja hänen toimiessaan näissä ihmismielessä niin uljaasti elävissä ja työskentelevissä Salaperäisissä Opastajissa ja niiden kautta.

108:4.2 (1190.3) Vaikka näitä salaperäisiä läsnäolevaisia ei ole alistettu universumien universumin toiminnalle, vaikkeivät ne ole sen suhteen rinnakkaisia, vaikkei niillä näytä olevan siihen yhteyttä, vaikka ne toimivat ihmislasten mielessä itsenäisesti, silti ne hellittämättä kannustavat niitä luotuja, joissa ne asuvat, kohti jumalallisia ihanteita, houkuttelevat heitä aina ylöspäin, kohti tulevan ja paremman elämän tavoitteita ja päämääriä. Nämä Salaperäiset Opastajat ovat jatkuvana apuna Mikaelin hengellisen herruuden juurruttamisessa koko Nebadonin universumiin, samalla kun ne salaperäisesti myötävaikuttavat Päivien Muinaisten suvereenisuuden vakiintumiseen Orvontonissa. Suuntaajat ovat Jumalan tahto, ja koska Jumalan Korkeimpien Luoja-lasten omakin persoona ilmentää tuota samaista tahtoa, niin on väistämätöntä, että Suuntaajien toimenpiteet ja universumihallitsijoiden suvereenisuus ovat keskenään toisistaan riippuvaisia. Vaikka näyttääkin siltä, ettei Suuntaajien Isä-läsnäololla ja Nebadonin Mikaelin Isä-suvereenisuudella olisi keskinäistä yhteyttä, täytyy niiden kuitenkin olla saman jumalallisuuden eri ilmenemismuotoja.

108:4.3 (1190.4) Ajatuksensuuntaajat näyttävät tulevan ja menevän kaikista muista hengellisistä läsnäolevista täysin riippumatta; ne näyttävät toimivan sellaisten universumilakien mukaan, jotka ovat tyystin irrallaan kaikkien muiden henki-influenssien suorituksia säätelevistä ja valvovista laeista. Mutta tällaisesta näennäisestä riippumattomuudesta huolimatta pitkäaikainen huomioidenteko paljastaa kiistatta, että ne toimivat ihmismielessä täydellisessä synkroniassa ja koordinaatiossa kaikkien muiden henkihoivantaelimien kanssa, mielenauttajahenget, Pyhä Henki, Totuuden Henki ja muut influenssit mukaan luettuina.

108:4.4 (1190.5) Kun jokin maailma kapinan takia eristetään, kun jokin planeetta irrotetaan kaikista ulkopuolisista viestintäpiireistä, kuten tapahtui Urantialla Caligastian aiheuttaman mullistuksen jälkeen, niin henkilökohtaisia sanansaattajia lukuun ottamatta jäljellä on vain yksi ainoa mahdollisuus suoraan planeettojenväliseen eli universumin sisäiseen viestienvaihtoon, ja se tapahtuu sfääreillä toimivien Suuntaajien välisen yhteyden kautta. Tapahtuipa jossakin maailmassa tai universumissa mitä hyvänsä, se ei milloinkaan koske suoranaisesti Suuntaajia. Planeetan eristäminen ei millään tavoin vaikuta Suuntaajiin eikä niiden kykyyn olla yhteydessä paikallisuniversumin, superuniversumin tai keskusuniversumin mihin osaan tahansa. Ja karanteeniin julistetuissa maailmoissa otetaankin juuri tästä syystä varsin usein yhteyttä korkeimpiin ja itsenäisesti toimiviin kohtalon varajoukkojen Suuntaajiin. Tällaiseen menetelmään turvaudutaan keinona kiertää planeetan eristämisestä aiheutuvat haitat. Urantialla on viime vuosina toiminut arkkienkeleiden yhteyspiiri, mutta tämän viestintävälineen käyttö rajoittuu suurelta osin arkkienkelikunnan omiin tarpeisiin.

108:4.5 (1191.1) Olemme tietoisia monista sellaisista henki-ilmiöistä kaukaisuuksiin ulottuvassa universumissa, joita emme täysin ymmärrä. Emme vielä hallitse kaikkea, mitä ympärillämme tapahtuu. Ja uskon, että suuri osa tästä selittämättömästä toiminnasta on Gravitaatiosanansaattajien ja tietyntyyppisten Salaperäisten Opastajien työtä. En usko Suuntaajien omistautuvan yksinomaan kuolevaismielten uudistamiseen. Olen vakuuttunut siitä, että Personoidut Opastajat ja muut paljastamattomien esipersoonallisten henkien luokat edustavat Universaalisen Isän suoraa ja selittämätöntä yhteyttä maailmojen luotuihin.

5. Suuntaajan tehtävä

108:5.1 (1191.2) Suuntaajat ottavat vastaan vaikean tehtävän tarjoutuessaan asumaan Urantialla elävien kaltaisissa monikoosteisissa olennoissa. Mutta ne ovat ottaneet tehtäväkseen olla mielessänne ja vastaanottaa siellä maailmojen hengellisten intelligenssien kehotuksia ja ryhtyä sitten toistamaan ja kääntämään näitä hengellisiä viestejä aineelliselle mielelle. Ilman niitä ei Paratiisiin-noususta tulisi mitään.

108:5.2 (1191.3) Mitä Ajatuksensuuntaaja ei voi hyödyntää nykyisen elämänne aikana, ne totuudet, joita se ei voi menestyksellisesti välittää kihlaamalleen ihmiselle, ne se uskollisesti säilyttää käytettäviksi seuraavalla olemassaolon näyttämöllä, samaan tapaan kuin se nyt siirtää kehältä kehälle asiat, joita se ei kykene tallentamaan ihmiskohteensa kokemukseen siksi, että luotu ei riittävässä määrin kykene tai onnistu suorittamaan omaa osuuttaan.

108:5.3 (1191.4) Yhteen asiaan voitte luottaa: Suuntaajat eivät koskaan kadota mitään, mikä on niiden haltuun uskottu. Emme tiedä yhdestäkään sellaisesta tapauksesta, että nämä henkiauttajat olisivat lyöneet laimin tehtävänsä. Enkelit ja muut korkeaa tyyppiä olevat henkiolennot, paikallisuniversumityyppiä olevia Poikia pois sulkematta, saattavat toisinaan tarttua pahaan, saattavat joskus poiketa jumalalliselta tieltä, mutta Suuntaajat eivät koskaan kompastu. Ne ovat ehdottoman luotettavia, ja tämä on yhtäläisen paikkansapitävää kaikkien seitsemän ryhmän kohdalla.

108:5.4 (1191.5) Suuntaajasi on uuden ja seuraavan olemassaololuokkasi potentiaali, ikuista Jumalan pojan asemaasi edustava ennakkolahja. Oman tahtosi perusteella ja suostumuksella Suuntaajalla on valta alistaa aineellisen mielen luodulle ominaiset taipumukset niiden muuntavien toimien kohteeksi, jotka johtuvat kehkeytyvän morontiasielun tavoitteista ja tarkoitusperistä.

108:5.5 (1191.6) Salaperäiset Opastajat eivät ole ajattelun auttajia, vaan ne ovat ajatuksen suuntaajia. Ne työskentelevät aineellisen mielen kanssa rakentaakseen – säädellen ja hengellistäen – uuden mielen uusia maailmoja varten ja tulevan elämänvaiheesi uuden nimen. Niiden tehtävä koskee pääasiassa tulevaa elämää, ei tätä elämää. Niitä kutsutaan taivaallisiksi auttajiksi, ei maallisiksi auttajiksi. Niitä ei kiinnosta tehdä maallinen elämänvaihe helpoksi, pikemminkin ne pitävät huolen siitä, että ne tekevät elämästänne kohtuullisen vaikean ja hankalan, jotta päätöksenteko saa virikkeitä ja siihen tarjoutuu yhä uusia tilaisuuksia. Suurenmoisen Ajatuksensuuntaajan läsnäolo ei tuo mukanaan elämisen helppoutta eikä vapautta rasittavasta ajattelemisesta, mutta tällaisen jumalallisen lahjan tulisi joka tapauksessa tuoda mukanaan ylevä mielenrauha ja verraton hengen tyyneys.

108:5.6 (1192.1) Ohimenevät ja ailahtelevat ilon ja surun tuntemuksesi ovat enimmältään puhtaasti inhimillisiä ja aineellisia reaktioita sisälläsi vallitsevaan psyykkiseen ilmastoon ja ulkoiseen aineelliseen ympäristöösi. Älä näin ollen odota saavasi Suuntaajalta itsekästä lohtua ja kuolevaiselle ominaista lohdutusta. Suuntaajan asiana on valmistaa sinut ikuista tutkimusmatkaa varten, varmistaa eloonjäämisesi. Salaperäisen Opastajan tehtävänä ei suinkaan ole tyynnyttää tunnekuohujasi eikä lääkitä loukattua ylpeyttäsi, vaan se, mihin Suuntaajan huomio kohdistuu ja mihin Suuntaaja aikansa käyttää, on sielusi valmistaminen pitkää ylösnousemuksellista elämänvaihettasi varten.

108:5.7 (1192.2) Epäilen suuresti, pystynkö selittämään teille, mitä Suuntaajat mielessänne ja sielunne hyväksi tarkasti ottaen tekevät. En usko olevani täysin tietoinen siitä, mitä oikeastaan tapahtuu jumalallisen Opastajan ja ihmismielen kosmisessa yhdistymisessä. Meille tämä kaikki on jossakin määrin mysteeri, ei niinkään itse tavoitteen eikä tarkoituksen osalta, kuin varsinaisen toteutumistapansa osalta. Ja juuri siksi meidän on niin vaikea löytää sopivaa nimeä näille ylimaallisille lahjoille, jotka on annettu kuolevaisille ihmisille.

108:5.8 (1192.3) Ajatuksensuuntaajat haluaisivat vaihtaa pelontunteenne rakkaudesta ja luottavaisuudesta kertoviksi vakaumuksiksi, mutta ne eivät voi tehdä sellaista mekaanisesti eivätkä mielivaltaisesti. Se on teidän tehtävänne. Pannessanne täytäntöön niitä päätöksiä, jotka vapauttavat teidät pelon kahleista, te kirjaimellisesti saatte aikaan sen psyykkisen tukipisteen, jolle Suuntaaja voi myöhemmin asettaa hengellisen nostovivun nostaakseen teidät ylentävään ja eteenpäin vievään valaistumiseen.

108:5.9 (1192.4) Kun kysymyksessä ovat rotujen korkeampien ja alhaisempien taipumusten väliset jyrkät ja selväpiirteiset ristiriidat, ristiriidat sen välillä, mikä todellisuudessa on oikein ja mikä väärin (ei pelkästään se, mitä te saatatte sanoa oikeaksi ja vääräksi), niin voitte luottaa siihen, että Suuntaaja jollakin selkeällä ja aktiivisella tavalla osallistuu aina tällaisiin kokemuksiin. Se, että tällainen suuntaajatoiminta saattaa jäädä ihmisosapuolelta tiedostamatta, ei vähäisimmässäkään määrin vähennä sen arvoa eikä todellisuutta.

108:5.10 (1192.5) Jos sinulla on henkilökohtainen kohtalonsuojelija ja sattuisi, ettet jäisikään eloon, niin asianomainen suojelusenkeli on tutkittava tuomioistuimessa, jotta hänen maineensa puhdistettaisiin toteamalla hänen suorittaneen uskollisesti luottamustehtävänsä. Mutta Ajatuksensuuntaajia ei alisteta tällaisiin tutkimuksiin, silloin kun näiden kohteet eivät jää eloon. Me kaikki tiedämme, että vaikka enkelin suorittaman hoivaamisen täydellisyydestä saattaakin jäädä puuttumaan jotain, niin Ajatuksensuuntaajat toimivat paratiisillisen täydellisyyden edellyttämällä tavalla. Niiden hoivatyölle on ominaista sen moitteeton suoritustapa, jota kenenkään Diviningtonin ulkopuolelta tulevan olennon ei ole mahdollista arvostella. Oppaanne ovat täydellisiä. Täydellisyyttä oleva päämäärä on sen vuoksi varmasti saavutettavissa.

6. Jumala ihmisessä

108:6.1 (1192.6) Kysymyksessä on todellakin jumalallisesta itsensäalentamisesta kertova ihme, kun ylhäiset ja täydelliset Suuntaajat tarjoutuvat aktuaalisesti elämään Urantian kuolevaisten kaltaisten aineellisten luotujen mielessä viedäkseen eläimestä polveutuvien maan olentojen kanssa koemielessä solmitun liiton täyttymykseen.

108:6.2 (1193.1) Olipa maailman asukkaiden aikaisempi status mikä hyvänsä, niin sen jälkeen kun jumalallinen Poika on lahjoittautunut, ja sen jälkeen kun Totuuden Henki on vuodatettu kaikkien ihmisten päälle, tällaiseen maailmaan saapuu joukoittain Suuntaajia asuakseen kaikkien normaalien tahdollisten luotujen mielessä. Paratiisin lahjoittautuneen Pojan saatua tehtävänsä päätökseen näistä Opastajista tulee totisesti ”sisimmässänne oleva taivaan valtakunta”. Jumalallisten lahjojen antamisen kautta Isä tulee niin lähelle syntiä ja pahaa kuin hän voi tulla, sillä on kirjaimellisesti totta, että Suuntaajan täytyy myötäelää kuolevaisen mielessä inhimillisen väärämielisyyden keskelläkin. Ihmisten sisimmässä asuvia Suuntaajia piinaavat erityisesti ajatukset, jotka osoittavat peittelemätöntä alhaisuutta ja itsekkyyttä. Niitä ahdistaa epäkunnioittava suhtautuminen sellaista kohtaan, joka on kaunista ja jumalallista, ja niiden työn tekevät tosiasiallisesti tyhjäksi ihmisen monet järjettömät, eläimelliset pelot ja lapselliset huolenaiheet.

108:6.3 (1193.2) Salaperäiset Opastajat ovat totisesti Universaalisen Isän antama lahja, Jumalan kuvan heijastuma ulkona maailmankaikkeudessa. Muuan suuri opettaja antoi muinoin ihmisille kehotuksen, jonka mukaan heidän tulisi uudistua mielensä hengessä, jotta heistä tulisi uusia ihmisiä, jotka on Jumalan kaltaisesti luotu vanhurskaudessa ja totuuden täyttymyksessä. Suuntaaja on merkki jumalallisuudesta, Jumalan läsnäolo. Puhe ”Jumalan kuvasta” ei viittaa fyysiseen yhdennäköisyyteen eikä aineellisen luodun olemuksen ahtaisiin rajoihin, vaan mieluumminkin Universaalisen Isän hengen läsnäoloa merkitsevään lahjaan, joka annetaan ylimaallisessa Ajatuksensuuntaajien vuodattamisessa universumien vähäisille luoduille.

108:6.4 (1193.3) Suuntaaja on hengellisen tuloksiinpääsyn lähde ja sisimmässänne olevan jumalallisen luonteen toivo. Ajatuksensuuntaaja on se voima, etuoikeus ja eloonjäämisen mahdollisuus, joka niin tyystin ja ikiajoiksi erottaa teidät pelkistä eläinluoduista. Se on aineellisen ruumiin hermoenergiamekanismin kautta mielen saavuttavaan ulkoiseen ja fyysiseen virikkeistöön verrattuna sitä korkeampi ja aidosti sisäinen ajattelun hengellinen virike.

108:6.5 (1193.4) Nämä tulevan elämänvaiheen uskolliset varjelijat tekevät ehdottomasti jokaisesta mentaalisesta luomuksesta hengellisen kaksoiskappaleen. Näin ne hitaasti mutta varmasti uudelleenluovat sinusta eloonjäämismaailmoissa tapahtuvaa kuolleistaheräämistä varten sellaisen, jollainen todella olet (vain hengellisesti). Ja kaikki nämä ihanat, henkeä olevat uudelleenluomukset säilyvät kehittyvän ja kuolemattoman sielusi kehkeytyvässä todellisuudessa, morontiaminässäsi. Nämä realiteetit ovat aktuaalisesti olemassa, vaikka Suuntaaja vain harvoin kykeneekin nostamaan nämä toisintoluomukset riittävän korkealle voidakseen tuoda ne tietoisuuden valoon.

108:6.6 (1193.5) Ja kuten sinä olet todellisen minäsi, korkeamman ja edistyvän minäsi, paremman morontiaalisen ja tulevan hengellisen minäsi ihmisvanhempi, samalla tavoin Suuntaaja on sen jumalallinen vanhempi. Ja tuomarit ja tarkastajat näkevät juuri tämän kehittyvän morontiaalisen sielun, kun he säätävät eloonjäämisestäsi ja siirtävät sinut ylöspäin uusiin maailmoihin ja koskaan päättymättömään olemassaoloon ikuisen yhteyden vallitessa itsesi ja uskollisen kumppanisi – Jumalan, Suuntaajan – välillä.

108:6.7 (1193.6) Suuntaajat ovat teidän kehittyvän kuolemattoman sielunne ikuisia esi-isiä, jumalallisia alkuperäiskappaleita. Ne ovat se hellittämätön yllyke, joka panee ihmisen yrittämään aineellisen ja nykyisen olemassaolonsa hallintaa hengellisen ja tulevan elämänvaiheen valossa. Opastajat ovat kuolemattoman toivon vankeja, ikuisesti jatkuvan edistymisen lähteitä. Ja miten ne nauttivatkaan pitäessään enemmän tai vähemmän suorien kanavien kautta yhteyttä kohteeseensa! Kuinka ne riemuitsevatkaan, kun ne voivat luopua symboleista ja muista epäsuorista keinoista ja voivat siirtää sanomansa silmänräpäyksessä suoraan ihmiskumppaniensa ymmärrykseen!

108:6.8 (1194.1) Te ihmiset olette astuneet tielle, joka johtaa miltei infiniittisten näkymien loputtomaan avautumiseen, koskaan päättymättömien, alati avartuvien, riemastuttavaa palvelua, verratonta seikkailua, ylevää epävarmuutta ja rajatonta saavutuksiinpääsyä merkitseviä mahdollisuuksia edustavien sfäärien rajattomaan laajenemiseen. Kun pilvet kerääntyvät päällenne, tulisi uskonne hyväksyä se tosiasia, että sisäinen Suuntaajanne on läsnä, ja näin teidän tulisi kyetä näkemään maallisen epävarmuuden usvien taakse ikuisen vanhurskauden auringon kirkkaaseen paisteeseen Satanian mansiomaailmojen luokseen kutsuvissa korkeuksissa.

108:6.9 (1194.2) [Esittänyt muuan Orvontonin Yksinäinen Sanansaattaja.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään