Luku 107, Ajatuksensuuntaajien alkuperä ja olemus

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 107

Ajatuksensuuntaajien alkuperä ja olemus

107:0.1 (1176.1) VAIKKA Universaalinen Isä henkilökohtaisesti asuu Paratiisissa, universumien keskipisteessä, hän on aktuaalisesti läsnä myös avaruuden maailmoissa lukemattomien ajallisten lastensa mielessä, sillä hän on heidän sisimmässään Salaperäisenä Opastajana. Ikiaikojen Isä on planeetoilla asuvista kuolevaisista pojistaan samalla kertaa sekä mahdollisimman kaukana että mitä läheisimmin heihin yhteydessä.

107:0.2 (1176.2) Suuntaajat ovat ihmisen sieluun ruumiillistunut Isän rakkauden aktuaalisuus. Suuntaajat ovat ihmisen mieleen vangittu pettämätön lupaus ihmisen ikuisesta elämänurasta. Suuntaajat ovat ihmisen täydellistyneen finaliittipersoonallisuuden omin olemus, josta kuolevainen voi ajallisuudessa tuntea esimakua, kunhan hän vähä vähältä oppii yhä laajemmin hallitsemaan sitä jumalallista menetelmää, jolla hän universumista toiseen noustessaan yltää Isän tahdon täyttämiseen, kunnes hän aktuaalisesti saavuttaa Paratiisin-Isänsä jumalallisen läsnäolon.

107:0.3 (1176.3) Jumala, joka on antanut ihmiselle käskyn olla täydellinen niin kuin hän on täydellinen, on laskeutunut taivaasta, jotta hänestä Suuntaajana tulisi ihmisen kokemuksellinen kumppani sen ylimaallisen määränpään saavuttamisessa, joka näin on asetettu. Ihmisen mielessä asuva Jumalan osanen on absoluuttinen ja kvalifioimaton vakuutus siitä, että ihminen voi löytää Universaalisen Isän liitossa tämän jumalallisen Suuntaajan kanssa, joka tuli esiin Jumalasta löytääkseen ihmisen ja tehdäkseen tästä Jumalan pojan, jo kun tämä vielä elää lihallisessa ruumiissa.

107:0.4 (1176.4) Jokainen kuolevainen, joka on nähnyt Luoja-Pojan, on nähnyt Universaalisen Isän, ja jokaisessa, jossa asuu jumalallinen Suuntaaja, asuu Paratiisin-Isä. Jokainen kuolevainen, joka tietoisesti tai tietämättään seuraa hänessä olevan Suuntaajansa johdatusta, elää Jumalan tahdon mukaisesti. Tietoisuus Suuntaajan läsnäolosta on tietoisuutta Jumalan läsnäolosta. Suuntaajan ja ihmisen evolutionaarisen sielun välinen ikuisesti kestävä fuusio on tosiasiallinen kokemus ikuisesti kestävästä liitosta Jumalan kanssa Jumaluuden universumiliittolaisena.

107:0.5 (1176.5) Juuri Suuntaaja luo ihmisen sisimpään tuntemanne sammuttamattoman kaipuun ja päättymättömän kaipauksen olla Jumalan kaltainen, saavuttaa Paratiisi ja siellä Jumaluuden aktuaalisen persoonan edessä palvoa tämän jumalallisen lahjan infiniittistä alkulähdettä. Suuntaaja on se elävä läsnäoleva, joka tosiasiallisesti yhdistää kuolevaisen pojan hänen Paratiisin-Isäänsä ja vetää häntä yhä lähemmäksi Isää. Suuntaaja tasoittaa kompensoivalla tavalla meille sen suunnattoman universumijännitteen, jonka aiheuttavat ihmisen Jumaluudesta erottama välimatka sekä se, missä määrin hän on Isän universaalisuuteen verrattuna vain osittainen.

107:0.6 (1176.6) Suuntaaja on finiittisen luodun mieleen vangittu infiniittistä olentoa edustava absoluuttinen olennoituma, ja se voi kyseisen kuolevaisen tekemästä valinnasta riippuen lopulta kruunata tämän Jumalan ja ihmisen välisen väliaikaisen liiton ja sananmukaisesti aktualisoida uuden olentomuodon päättymätöntä universumipalvelua varten. Suuntaaja on jumalallinen universumirealiteetti, joka tekee tosiasiaksi sen totuuden, että Jumala on ihmisen Isä. Suuntaaja on ihmisen pettämätön kosminen kompassi, joka aina ja erehtymättä suuntaa sielun Jumalaa kohti.

107:0.7 (1177.1) Tahdolliset luodut käyvät evolutionaarisissa maailmoissa läpi kolme yleistä olemisen kehitysvaihetta: Suuntaajan saapumishetkestä siihen saakka, kun asianomainen on jo jotakuinkin täysi-ikäinen, eli Urantialla suunnilleen kahdenteenkymmenenteen ikävuoteen saakka, Opastajia kutsutaan toisinaan Ajatuksenmuuttajiksi. Tästä ajankohdasta harkintakykyisyyttä merkitsevän iän saavuttamiseen eli noin neljänteenkymmenenteen ikävuoteen Salaperäisiä Opastajia kutsutaan Ajatuksensuuntaajiksi. Harkintakykyisyyden saavuttamisesta aina siihen saakka, kun asianomainen vapautuu lihallisesta ruumiistaan, Suuntaajista puhutaan usein Ajatuksenvalvojina. Näillä kolmella kuolevaisen olennon elämänvaiheella ei ole mitään yhteyttä niihin kolmeen vaiheeseen, joiden kautta Suuntaaja edistyy mielen kaksoiskappaleen valmistamisessa ja sielun kehittämisessä.

1. Ajatuksensuuntaajien alkuperä

107:1.1 (1177.2) Koska Ajatuksensuuntaajat ovat alkuperäisen Jumaluuden olemusta, kukaan ei rohjenne lausua lopullista sanaa niiden luonteesta eikä alkuperästä. Itse voin tuoda esille vain, mitä Salvingtonin perimätiedot ja Uversassa vallalla olevat uskomukset asiasta tietävät. Kykenen selittämään vain sen, missä valossa me näemme nämä Salaperäiset Opastajat ja muut niihin rinnastettavat entiteetit, joita suuruniversumissa esiintyy kaikkialla.

107:1.2 (1177.3) Vaikka Ajatuksensuuntaajien lahjoittamistavasta vallitsee toisistaan poikkeavia mielipiteitä, tällaisia näkemyseroja ei esiinny niiden alkuperän osalta, vaan kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että ne lähtevät suoraan Universaalisesta Isästä, Ensimmäisestä Lähteestä ja Keskuksesta. Ne eivät ole luotuja olentoja, vaan ne ovat fragmentoimalla aikaansaatuja entiteettejä, jotka ovat infiniittisen Jumalan tosiasiallinen läsnäolo. Yhdessä monien paljastamattomien kaltaistensa kanssa Suuntaajat ovat miedontamatonta ja sekoittumatonta jumalallisuutta, kvalifioimattomia ja laimentamattomia Jumaluuden osasia; ne ovat Jumalasta, ja niin pitkälle kuin me kykenemme asiaa näkemään, ne ovat Jumala.

107:1.3 (1177.4) Mitä tulee aikaan, jolloin ne alkavat erottautua Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen absoluuttisuudesta erillisiksi olemassaoleviksi, sitä emme tiedä. Emme myöskään tiedä niiden lukumäärää. Tiedämme varsin vähän niiden elämänvaiheista, ennen kuin ne saapuvat ajallisuuden planeetoille asuakseen ihmismielissä, mutta mainitusta ajankohdasta lähtien olemme enemmän tai vähemmän perillä niiden kosmisista etenemisvaiheista aina niiden kolmiyhteisen päämäärän kruunautumiseen saakka ja se mukaan luettuna. Tämä päämäärä on joko persoonallisuuden saavuttaminen johonkuhun kuolevaiseen taivasmatkalaiseen fuusioitumalla tai persoonallisuuden saavuttaminen Universaalisen Isän antaman käskyn nojalla tai sitten vapautuminen Ajatuksensuuntaajille kuuluviksi tiedetyistä tehtävistä.

107:1.4 (1177.5) Vaikkemme asiaa tiedäkään, otaksumme silti, että Suuntaajia yksilöllistetään jatkuvasti sitä mukaa, miten universumi laajenee ja sitä mukaa, kun suuntaajafuusioehdokkaiden lukumäärä kohoaa. Mutta aivan yhtä mahdollista saattaa olla, että erehdymme, kun koetamme osoittaa Suuntaajille jotkin numeeriset puitteet. Jumalan itsensä tavoin nämä hänen luotaamattoman olemuksensa osasetkin saattavat olla eksistentiaalisessa mielessä infiniittisiä.

107:1.5 (1177.6) Menetelmä, jolla Ajatuksensuuntaajat ilmestyvät alkulähteestään, on eräs Universaalisen Isän paljastamattomista toiminnoista. Meillä on täysi syy uskoa, ettei kenelläkään Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen absoluuttisista kumppaneista ole mitään tekemistä Isän osasten tuottamisen kanssa. Suuntaajat ovat yksinkertaisesti ja ikuisesti jumalallisia lahjoja; ne ovat Jumalaa ja Jumalasta, ja ne ovat Jumalan kaltaisia.

107:1.6 (1177.7) Suhteessaan fuusioluotuihin ne tuovat esille sellaista ylimaallista rakkautta ja hengellistä hoivaa, että sen perinpohjaisempaa vahvistusta ei voi olla julistukselle, jonka mukaan Jumala on henkeä. Mutta tämän ylimaallisen hoivan lisäksi tapahtuu paljon sellaista, mitä Urantian kuolevaisille ei ole koskaan paljastettu. Emmekä täysin ymmärrä, mitä todellisuudessa oikeastaan tapahtuu, kun Universaalinen Isä antaa jotakin itsestään ollakseen osa ajallisen luodun persoonallisuutta. Paratiisin finaliittien ylösnousemuksellinen eteneminen ei sekään ole vielä paljastanut kaikkia tähän ihmisen ja Jumalan ylimaalliseen kumppanuuteen luonnostaan sisältyviä mahdollisuuksia. Isän osastenhan täytyy loppujen lopuksi olla absoluuttisen Jumalan antama lahja niille luoduille, joiden päämäärään kuuluu mahdollisuus saavuttaa Jumala absoluuttina.

107:1.7 (1178.1) Samoin kuin Universaalinen Isä fragmentoi esipersoonallista Jumaluuttaan, samalla tavoin Ääretön Henki yksilöllistää osia esimielellisestä hengestään, jotka osat asettuvat asumaan henkifuusiosarjaan kuuluvien eloonjäävien kuolevaisten evolutionaariseen sieluun ja aktuaalisesti fuusioituvat siihen. Mutta Iankaikkisen Pojan olemus ei ole tällä tavoin fragmentoitavissa. Alkuperäisen Pojan henki on joko kaikkialle levittäytyvä tai erillisesti persoonallinen. Poikaan fuusioituneet luodut yhdistyvät Iankaikkisen Pojan Luoja-Poikien hengen yksilöllistettyihin vuodattumiin.

2. Suuntaajien luokitus

107:2.1 (1178.2) Siinä vaiheessa, kun Suuntaajat yksilöllistetään, ne ovat neitseellisiä entiteettejä, ja niistä kaikista on määrä tulla joko vapautettuja, fuusioituneita tai Personoituja Opastajia. Ajatuksensuuntaajat kuuluvat ymmärryksemme mukaan seitsemään luokkaan, vaikkemme näitä jakautumia kokonaan käsitäkään. Puhumme näistä eri luokista usein seuraavaan tapaan:

107:2.2 (1178.3) 1. Neitseelliset Suuntaajat eli ne, jotka suorittavat ensimmäistä toimeksiantoaan ikuiseen eloonjäämiseen ehdolla olevien evolutionaaristen kohteittensa mielessä. Jumalallisen olemuksensa osalta Salaperäiset Opastajat ovat ajasta aikaan yhdenmukaisia. Myös kokemuksellisen puolensa osalta ne ovat yhdenmukaisia, silloin kun ne ensimmäistä kertaa lähtevät Diviningtonista. Kokemuksellisuuden kohdalla sittemmin ilmenevä erilaistuminen johtuu universumipalvelussa saadusta aktuaalisesta kokemuksesta.

107:2.3 (1178.4) 2. Edistyneet Suuntaajat eli ne, jotka ovat yhden tai useamman kauden ajan palvelleet tahdollisten luotujen mukana maailmoissa, joissa tapahtuu lopullinen fuusio luodun olennon identiteetin ja Kolmannen Lähteen ja Keskuksen paikallisuniversumi-ilmentymän hengen yksilöllistetyn osasen välillä.

107:2.4 (1178.5) 3. Korkeimmat Suuntaajat, ne Opastajat, jotka ovat palvelleet ajallisella tutkimusmatkalla evolutionaarisissa maailmoissa, mutta joiden ihmiskumppani on jostakin syystä hylännyt ikuisen eloonjäämisen, sekä ne, jotka on myöhemmin osoitettu toisille tutkimusmatkoille toisissa kuolevaisissa, toisissa kehittyvissä maailmoissa. Vaikkei korkein Suuntaaja ole sen jumalallisempi kuin neitseellinen Opastaja, se on kuitenkin saanut enemmän kokemusta, ja se voi saada ihmismielessä aikaan sellaista, mihin vähemmän kokenut Suuntaaja ei kykenisi.

107:2.5 (1178.6) 4. Kadonneet Suuntaajat. Yritykseemme seurata Salaperäisten Opastajien elämänvaiheita ilmestyy tällä kohdin katkos. On olemassa neljäs palveluvaihe, jonka osalta olemme epävarmoja. Melkisedekit opettavat neljännen vaiheen Suuntaajien olevan suorittamassa erillistehtäviä ja samoilevan universumien universumia. Yksinäiset Sanansaattajat ovat taipuvaisia uskomaan, että ne ovat yhtä Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen kanssa ja nauttivat virvoittavasta yhdessäolosta itsensä Isän luona. Ja on täysin mahdollista, että Suuntaaja voisi samoilla kokonaisuniversumia ja olla samanaikaisesti yhtä kaikkialla läsnä olevan Isän kanssa.

107:2.6 (1178.7) 5. Vapautetut Suuntaajat, ne Salaperäiset Opastajat, jotka on ikiajoiksi vapautettu kehittyvien sfäärien kuolevaisten hyväksi suoritettavasta ajallisesta palvelusta. Mitä tehtäviä näille kuuluu, sitä emme tiedä.

107:2.7 (1179.1) 6. Fuusioituneet Suuntaajat – finaliitit – ne, joista on tullut yhtä superuniversumien ylösnousemusluotujen kanssa, Paratiisin Finaliittikuntaan kuuluvien ajallisuuden taivasmatkalaisten iäisyyskumppanit. Tavallisesti Ajatuksensuuntaajat fuusioituvat ajallisuuden ylösnousemuskuolevaisiin, ja tällaisten eloonjäävien kuolevaisten keralla ne Ascendingtoniin saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa myös rekisteröidään; ne seuraavat ylösnousemusolentojen reittiä. Taivaaseen nousevaan evolutionaariseen sieluun fuusioiduttuaan Suuntaaja näyttää siirtyvän universumin absoluuttis-eksistentiaaliselta tasolta finiittis-kokemukselliselle tasolle, jolla se on toiminnallisessa liittosuhteessa ylösnousemuspersoonallisuuteen. Samalla kun fuusioitunut Suuntaaja säilyttää kaiken, mikä kuuluu eksistentiaalis-jumalalliseen olemukseen, se myös erottamattomasti kytkeytyy eloon jäävän kuolevaisen ylösnousemukselliseen elämänvaiheeseen.

107:2.8 (1179.2) 7. Personoidut Suuntaajat eli ne, jotka ovat palvelleet inkarnoituneiden Paratiisin-Poikien seurassa, sekä monet sellaiset, jotka ovat kuolevaisessa asuessaan aivan erityisellä tavalla ansioituneet, mutta joiden kohteet torjuivat eloonjäämisen. Meillä on hyvä syy uskoa, että tällaiset Suuntaajat personoidaan sen superuniversumin Päivien Muinaisten suositusten perusteella, johon asianomainen Suuntaaja oli osoitettuna.

107:2.9 (1179.3) Nämä salaperäiset Jumalan osaset ovat luokiteltavissa monin tavoin: universumitoimeksiantonsa perusteella; sen mukaan, missä määrin ne saavuttavat menestystä yksittäisessä kuolevaisessa asuessaan, tai jopa kuolevaisen fuusioehdokkaan rodullisen taustan mukaan.

3. Suuntaajien Diviningtonin-koti

107:3.1 (1179.4) Kaikki ne universumitoiminnat, jotka liittyvät Salaperäisten Opastajien lähettämiseen, hallintoon, ohjaukseen ja niiden paluuseen kaikissa seitsemässä superuniversumissa tapahtuvasta palvelusta, näyttävät keskittyvän pyhälle Diviningtonin sfäärille. Sikäli kuin tiedän, tällä sfäärillä ei Suuntaajia ja muita Isän entiteettejä lukuun ottamatta ole ollut keitään muita. Näyttää todennäköiseltä, että lukuisat paljastamattomat esipersoonalliset entiteetit pitävät Suuntaajien kanssa Diviningtonia kotisfäärinään. Otaksumme näiden kumppanientiteettien jollakin tavoin liittyvän Salaperäisten Opastajien nykyiseen ja tulevaan hoivatyöhön. Mutta me emme todellakaan sitä tiedä.

107:3.2 (1179.5) Kun Ajatuksensuuntaajat palaavat Isän tykö, ne menevät takaisin oletettuun alkuperäismaailmaansa Diviningtoniin. Ja luultavasti tämän kokemuksen osana on aktuaalinen kosketus Isän paratiisipersoonallisuuteen samoin kuin siihen Isän jumalallisuuden erityisilmentymään, jonka kerrotaan sijaitsevan tällä salaisella sfäärillä.

107:3.3 (1179.6) Vaikka me kaikista Paratiisin seitsemästä salaisesta sfääristä jotain tiedämmekin, Diviningtonista tiedämme muita vähemmän. Korkeisiin hengellisiin luokkiin kuuluville olennoille annetaan vain kolme jumalallista käskyä, jotka kuuluvat:

107:3.4 (1179.7) 1. Osoittakaa aina asianmukaista kunnioitusta teitä vanhempien ja ylempien kokemusta ja kykyjä kohtaan.

107:3.5 (1179.8) 2. Ottakaa aina huomioon teitä nuorempien ja alempien rajoittuneisuudet ja kokemattomuus.

107:3.6 (1179.9) 3. Älkää koskaan yrittäkö nousta maihin Diviningtonin rannoilla.

107:3.7 (1179.10) Olen usein tuumaillut, että minun olisi jokseenkin hyödytöntä mennä Diviningtoniin. Luultavasti en pystyisi näkemään yhtäkään siellä asuvaa olentoa Personoitujen Suuntaajien kaltaisia lukuun ottamatta, ja heitä olen nähnyt muualla. Olen varsin varma siitä, ettei Diviningtonissa ole mitään sellaista, jolla minun kannaltani olisi todellista arvoa tai josta minulle olisi hyötyä; ei mitään, joka kasvuni ja kehitykseni kannalta olisi oleellista; muutoin minua ei olisi kielletty sinne menemästä.

107:3.8 (1180.1) Koska me Diviningtonin suunnalta voimme oppia vain vähän tai ei mitään Suuntaajien luonteesta ja alkuperästä, meidän on pakko kerätä tietoja tuhannesta ja yhdestä eri lähteestä, ja jotta tällainen tieto olisi informatiivista, on välttämätöntä liittää, yhdistellä ja korreloida näin kertynyttä tietoaineistoa.

107:3.9 (1180.2) Ajatuksensuuntaajien osoittama urheus ja viisaus viittaavat siihen, että ne ovat läpikäyneet tavattoman laajan ja monitahoisen koulutuksen. Koska ne eivät ole persoonallisuuksia, tämä koulutus on annettava Diviningtonin oppilaitoksissa. Diviningtonin suuntaajakoulujen henkilökunta epäilemättä koostuu ainutlaatuisista Personoiduista Suuntaajista. Ja tiedämmekin, että tätä keskus- ja valvovaa yhteisöä johtaa sen Mikaelien luokkaan kuuluvan ensimmäisen Paratiisin-Pojan nykyisin Personoitu Suuntaaja, joka ensimmäisenä vei päätökseen seitsenosaisen lahjoittautumisensa oman universuminsa maailmojen roduille ja kansoille.

107:3.10 (1180.3) Tiedämme personoimattomista Suuntaajista todellisuudessa perin vähän, sillä olemme kosketuksissa ja kanssakäymisissä vain personoitujen luokkien kanssa. Personoidut Suuntaajat ristitään Diviningtonissa, ja heidät tunnetaan aina nimen eikä numeron mukaan. Personoitujen Suuntaajien vakituisena asuinpaikkana on Divinington, tämä pyhä sfääri on heidän kotinsa. Mainitulta asuinsijalta he poistuvat vain, kun Universaalinen Isä niin tahtoo. Paikallisuniversumien toimipiireissä heitä tavataan vain muutamia, keskusuniversumissa heitä sen sijaan on läsnä suuremmin joukoin.

4. Suuntaajien olemus ja läsnäolo

107:4.1 (1180.4) Jos Ajatuksensuuntaajaa sanoo jumalalliseksi, on se pelkästään sen alkulähteen luonteen toteamista. On äärimmäisen todennäköistä, että tällaiseen jumalallisuutta edustavaan puhtauteen kuuluu kaikkien niiden Jumalallisuuden attribuuttien olennaisin sisältö, jotka tällaiseen ikuisen ja infiniittisen Paratiisin-Isän absoluuttisen olemuksen osaseen ovat liitettävissä.

107:4.2 (1180.5) Suuntaajan aktuaalisen alkulähteen täytyy olla infiniittinen, ja ennen kuin Suuntaaja fuusioituu kehittyvän kuolevaisen kuolemattomaan sieluun, sen reaalisuuden täytyy olla lähellä absoluuttisuutta. Universaalisessa merkityksessä, jumaluusmerkityksessä, Suuntaajat eivät ole absoluutteja, mutta fragmentoidun olemuksensa sisältämien potentiaalisuuksien rajoissa ne ovat luultavasti eittämättömiä absoluutteja. Universaalisuuden osalta ne ovat kvalifioituja, mutta eivät olemuksensa osalta; ekstensiivisyyden osalta ne ovat rajallisia, mutta merkitystä, arvoa ja faktaa edustavan intensiivisyyden osalta ne ovat absoluuttisia. Tästä syystä me välillä nimitämmekin näitä jumalallisia lahjoja Isän kvalifioiduiksi absoluuttisiksi osasiksi.

107:4.3 (1180.6) Yksikään Suuntaaja ei ole koskaan ollut epälojaali Paratiisin-Isää kohtaan. Persoonallisten luotujen alemmat luokat saattavat toisinaan joutua kamppailemaan epälojaalien kaltaistensa kanssa, mutta Suuntaajat eivät koskaan. Ne ovat ylimaallisella toimialallaan, luoduista huolehtimisen ja universumitoiminnan alalla, ylivertaisia ja erehtymättömiä.

107:4.4 (1180.7) Personoimattomat Suuntaajat ovat vain Personoitujen Suuntaajien nähtävissä. Omaan Yksinäisten Sanansaattajien luokkaani kuuluvat olennot samoin kuin Inspiroidut Kolminaisuushenget voivat hengellisten reaktioilmiöiden perusteella havaita Suuntaajien läsnäolon. Ja toisinaan myös serafit kykenevät erottamaan sen hengestä kertovan valohohteen, joka Opastajien läsnäoloon ihmisten aineellisessa mielessä otaksutusti liittyy. Mutta ellei Suuntaajia ole personoitu, kukaan meistä ei kykene aktuaalisesti erottamaan niiden reaalista läsnäoloa, jos kohta niiden olemus silloin onkin tajuttavissa, kun se on liittynyt evolutionaarisista maailmoista tulevien ylösnousemuskuolevaisten fuusioituneisiin persoonallisuuksiin. Ajatuksensuuntaajien universaalinen näkymättömyys puhuu vahvasti sen puolesta, että niiden alkulähde ja olemus ovat jumalallisia.

107:4.5 (1181.1) On olemassa tähän jumalalliseen läsnäolevaan liittyvä luonteenomainen valo, hengen valohohde, joka yleisesti yhdistetään Ajatuksensuuntaajiin. Nebadonin universumissa tämä Paratiisin valohohde tunnetaan laajalti ”luotsivalona”. Uversassa sitä kutsutaan ”elämän valoksi”. Urantialla tästä ilmiöstä on joskus puhuttu sinä ”oikeana valona, joka valaisee jokaisen maailmaan tulevan ihmisen”.

107:4.6 (1181.2) Personoidut Ajatuksensuuntaajat ovat näkyväisiä kaikille Universaalisen Isän saavuttaneille olennoille. Kaikenasteiset Suuntaajat samoin kuin kaikki muut olennot, entiteetit, henget, persoonallisuudet ja henki-ilmenemät ovat aina niiden Korkeimpien Luojapersoonallisuuksien havaittavissa, jotka polveutuvat Paratiisin Jumaluuksista ja jotka johtavat suuruniversumin tärkeimpiä hallituksia.

107:4.7 (1181.3) Pystytkö todellisuudessa edes tajuamaan, mitä oikeastaan merkitsee se, että sisimmässäsi on Suuntaaja? Käsitätkö todellakaan, mitä se merkitsee, että teillä on sisimmässänne asuva ja finiittiseen kuolevaisen olemukseenne fuusioituva absoluuttisen ja infiniittisen Jumaluuden, Universaalisen Isän, absoluuttinen osanen? Kun kuolevainen ihminen fuusioituu koko kosmoksen eksistentiaalisen Alkusyyn aktuaaliseen osaseen, mitään rajaa ei milloinkaan ole asetettavissa sille, mihin tällainen ennennäkemätön ja käsittämätön kumppanuus johtaa. Ihmiselle paljastuu ikuisuudessa paitsi objektiivisen Jumaluuden infiniittisyys myös tämän saman Jumalan subjektiivisen osasen loputon potentiaalisuus. Paljastamasta päästyäänkin Suuntaaja on kuolevaiselle persoonallisuudelle aina paljastava Jumalan ihmeellisyyttä, eikä tämä ylivertainen paljastaminen voi koskaan päättyä, sillä Suuntaaja on Jumalasta ja kuolevaiselle ihmiselle Suuntaaja on yhtä kuin Jumala.

5. Suuntaajien mielellisyys

107:5.1 (1181.4) Evolutionaariset kuolevaiset ovat taipuvaisia pitämään mieltä kosmisena välittäjänä hengen ja aineen välillä, sillä tämä on todellakin mielen päätehtävä sellaisena kuin se on teidän havaittavissanne. Niinpä ihmisten on varsin vaikea tajuta, että Ajatuksensuuntaajilla on mieli, sillä Suuntaajat ovat Jumalan fragmentaatioita todellisuuden absoluuttisella tasolla, joka taso on paitsi esipersoonallinen myös kaikkea energian ja hengen eriytymistä edeltävä. Energian ja hengen erilaistumista edeltävällä monistisella tasolla ei voisi esiintyä mitään mielen harjoittamaa välittävää toimintaa, sillä mitään välitystä kaipaavia eroavuuksia ei siellä ole.

107:5.2 (1181.5) Koska Suuntaajat voivat suunnitella, työskennellä ja rakastaa, niillä täytyy olla sellaisia itseyteen kätkeytyviä kykyjä, jotka ovat mieleen verrattavia. Ne omaavat rajattoman kyvyn keskinäiseen kanssakäymiseen, kuitenkin niin että tämä kyky on vain kaikilla niillä Opastajilla, jotka ovat ensimmäisiä eli neitseellisiä ryhmiä korkeammalla. Niiden keskinäisen viestienvaihdon luonteesta ja sisällöstä voimme paljastaa varsin vähän, sillä emme tunne asiaa. Ja tiedämme lisäksi, että jollakin tavoin mielellisiä niiden täytyy olla, sillä muutoin niitä ei voitaisi koskaan personoida.

107:5.3 (1181.6) Ajatuksensuuntaajien mielellisyys on Universaalisen Isän ja Iankaikkisen Pojan mielellisyyden kaltaista – sen mielellisyyden kaltaista, josta Myötätoimijan mielet polveutuvat.

107:5.4 (1181.7) Suuntaajassa olevaksi postuloidun mielen täytyy tyypiltään muistuttaa niiden monien muiden esipersoonallisista entiteeteistä koostuvien luokkien mielivarustusta, jotka oletettavasti saavat nekin alkunsa Ensimmäisestä Lähteestä ja Keskuksesta. Vaikkei Urantialla monia näistä luokista olekaan paljastettu, kerromme, että niissä kaikissa ilmenee mielellisiä ominaisuuksia. Näiden alkuperäistä Jumaluutta edustavien yksilöitymien on myös mahdollista yhdistyä lukuisia kehittyviä tyyppejä edustaviin ei-kuolevaisiin olentoihin ja jopa joihinkin sellaisiin ei-evolutionaarisiin olentoihin, jotka ovat kehittäneet kyvyn fuusioitua tällaisiin Jumaluuden osasiin.

107:5.5 (1182.1) Kun Ajatuksensuuntaaja fuusioituu eloon jäävän ihmisen kehittyvään kuolemattomaan morontiasieluun, Suuntaajan mieli on tunnistettavissa luodun mielestä erillään olevaksi vain kunnes ylösnousemuskuolevainen yltää universumissa tapahtuvaan etenemiseen kuuluville henkitasoille.

107:5.6 (1182.2) Taivasmatkalaisen kokemukseen kuuluvat finaliitin tasot saavutettuaan nämä kuudennen asteen henget näyttävät muuntavan jonkin sellaisen mielessä vaikuttavan tekijän, joka edustaa kuolevaisen olennon mielen ja Suuntaajan mielen joidenkin osa-alueiden liittoa, ja nämä osa-alueet olivat aiemmin toimineet yhdyssiteenä tällaisten ylösnousevien persoonallisuuksien jumalallisten ja inhimillisten vaiheiden välillä. Tämä kokemuksellinen mielen ominaisuus luultavasti ”korkeimmallistuu” ja tuo sittemmin oman lisänsä siihen, mitä evolutionaarisella Jumaluudella – Korkeimmalla Olennolla – on kokemusperäisesti hallussaan.

6. Puhtaasti hengiksi ymmärretyt suuntaajat

107:6.1 (1182.3) Sellaisina kuin Ajatuksensuuntaajat luodun olennon kokemuksessa kohdataan, ne paljastavat henki-influenssin läsnäolon ja johdatuksen. Suuntaaja on todellakin henki, puhdas henki, mutta se on lisäksi jotakin enemmän kuin henki. Koskaan emme ole Salaperäisiä Opastajia kyenneet tyydyttävällä tavalla luokittelemaan. Ainoa, mitä niistä voidaan varmuudella sanoa on, että ne ovat totisesti Jumalan kaltaisia.

107:6.2 (1182.4) Suuntaaja on ihmisen mahdollisuus ikuisuuden saavuttamiseen, ihminen on Suuntaajan mahdollisuus persoonallisuuden saavuttamiseen. Henkilökohtaiset Suuntaajanne työskentelevät teidän henkistämisenne hyväksi siinä toivossa, että ne voisivat iäistää ajallisen identiteettinne. Suuntaajat ovat henkien Isän kauniin ja itseään lahjoittavan rakkauden kyllästämiä. Ne rakastavat teitä aidosti ja jumalallisesti. Ne ovat ihmismieliin kahlehdittuja hengeksi muuttumisen toivon vankeja. Ne odottavat kaivaten sitä, että kuolevaismielenne saavuttaisi jumalallisuuden, jolloin niiden yksinäisyys päättyisi, sekä sitä, että ne teidän kanssanne vapautuisivat niistä rajoituksista, joita aineellisuuteen pukeutuminen ja ajallisuuteen verhoutuminen merkitsevät.

107:6.3 (1182.5) Tie, jota myöten nousette Paratiisiin, on hengeksi tulemisen tie, ja Suuntaajan olemus tuo uskollisesti esille ilmoituksen Universaalisen Isän hengellisestä olemuksesta. Paratiisiin-nousun tuolla puolen ja ikuiseen elämänuraan kuuluvissa, finaliitin aseman saavuttamisen jälkeen seuraavissa vaiheissa Suuntaaja saattaa mahdollisesti tulla kosketuksiin entisen ihmiskumppanin kanssa muussakin tarkoituksessa kuin henkihoivaamisen merkeissä, mutta Paratiisiin-nousu ja finaliittina elettävä elämänvaihe ovat Jumalaa tuntevan hengellistyvän kuolevaisen ja Jumalaa paljastavan Suuntaajan hengellisen hoivan välistä kumppanuutta.

107:6.4 (1182.6) Tiedämme Ajatuksensuuntaajien olevan henkiä, puhtaita henkiä, oletettavasti absoluuttisia henkiä. Mutta Suuntaajan täytyy olla myös jotakin enemmän kuin pelkkää henkitodellisuutta. Oletetun mielellisyyden lisäksi siinä vaikuttaa myös puhdasta energiaa olevia tekijöitä. Jos haluatte muistaa, että Jumala on puhtaan energian ja puhtaan hengen alkulähde, siinä tapauksessa ei ole kovin vaikeaa tajuta, että hänen osasensa olisivat kumpaakin. Tosiasia on, että Suuntaajat matkaavat avaruudessa Paratiisin Saaren silmänräpäyksellisiä ja universaalisia gravitaatiopiirejä pitkin.

107:6.5 (1182.7) On tosiaan hämmentävää, että Salaperäiset Opastajat ovat tällä tavoin yhteydessä universumien universumin aineellisiin yhteyspiireihin. Mutta tosiasiaksi kuitenkin jää, että ne koko suuruniversumin joka puolella kiitävät salaman tavoin aineellis-gravitatorisia piirejä pitkin. On täysin mahdollista, että ne saattavat läpäistä jopa ulkoavaruuden tasot; aivan varmasti ne voisivat seurata Paratiisin gravitaatioläsnäoloa noille alueille, ja vaikka omaan luokkaani kuuluva persoonallisuus voi Myötätoimijan mieliyhteyspiirejä myöten matkata myös suuruniversumin rajojen taakse, emme silti ole koskaan olleet varmoja siitä, että me kartoittamattomilla ulkoavaruuden alueilla olisimme havainneet Suuntaajien läsnäoloa.

107:6.6 (1183.1) Ja vaikka Suuntaajat käyttävätkin hyväkseen aineellis-gravitatorisia piirejä, ne eivät silti ole aineellisen luomistuloksen tapaan niistä riippuvaisia. Suuntaajat ovat gravitaation alkuunpanijan osasia, eivät gravitaation seurannaisia. Ne ovat segmentoituneet sellaisella olemassaolon universumitasolla, joka hypoteettisesti ajateltuna edeltää gravitaation ilmaantumista.

107:6.7 (1183.2) Ajatuksensuuntaajat työskentelevät levotta siitä hetkestä, jolloin ne lahjoitetaan, siihen päivään, jolloin ne kuolevaisen kohteensa luonnollisen kuoleman jälkeen pääsevät lähtemään Diviningtoniin. Ja ne Suuntaajat, joiden kohde ei kulje luonnollisen kuoleman porttien läpi, eivät pääse kokemaan edes tätä väliaikaista lepohetkeä. Ajatuksensuuntaajien ei tarvitse lisätä energiavarojaan, sillä ne ovat energiaa, korkeimpaan ja jumalallisimpaan luokkaan kuuluvaa energiaa.

7. Suuntaajat ja persoonallisuus

107:7.1 (1183.3) Ajatuksensuuntaajat eivät ole persoonallisuuksia, mutta ne ovat reaalisia entiteettejä. Ne ovat eittämättömästi ja täydellisesti yksilöllistettyjä, olkoonkin ettei niitä sinä aikana, jolloin ne asuvat kuolevaisissa, koskaan aktuaalisesti personoida. Ajatuksensuuntaajat eivät ole kiistämättömiä persoonallisuuksia, vaan ne ovat eittämättömiä realiteetteja, puhtaimpaan universumien universumissa tunnettuun luokkaan kuuluvia realiteetteja – ne ovat jumalallinen läsnäolo. Vaikkeivät nämä ihmeelliset Isän osaset olekaan persoonallisia, puhutaan niistä yleisesti olentoina ja toisinaan henkientiteetteinä, mihin ovat syynä ne hengelliset vaiheet, jotka kuuluvat niiden nykyiseen, kuolevaisiin kohdistuvaan hoivaamiseen.

107:7.2 (1183.4) Jos Ajatuksensuuntaajat eivät ole persoonallisuuksia, joilla on oikeus tahtotoimintaan ja valtuudet valintojen tekemiseen, miten ne siinä tapauksessa voivat valita kuolevaisen kohteensa ja tarjoutua asumaan näissä evolutionaaristen maailmojen luoduissa? Kysymys on helppo esittää, muttei luultavasti yksikään universumien universumin olento ole koskaan löytänyt siihen täsmällistä vastausta. Edes omaan Yksinäisten Sanansaattajien luokkaani kuuluva persoonallisuus ei täysin ymmärrä tahtomisen, valitsemisen eikä rakastamisen kykyä entiteeteissä, jotka eivät ole persoonallisia.

107:7.3 (1183.5) Olemme usein spekuloineet sellaisella ajatuksella, että Ajatuksensuuntaajilla täytyy olla tahtotoimintaa kaikilla esipersoonallisilla valitsemisen tasoilla. Ne tarjoutuvat asumaan ihmisolennoissa, ne laativat suunnitelmia ihmisen ikuista elämänuraa varten, ne tekevät näistä suunnitelmista sovituksia ja muunnelmia ja korvaavat niitä toisilla suunnitelmilla kulloistenkin olosuhteiden vaatimalla tavalla, ja tällaiset toiminnat viittaavat siihen, että kysymys on aidosta tahtotoiminnasta. Ne tuntevat kuolevaisia kohtaan kiintymystä, ne toimivat universumin kriisitilanteissa, ne odottavat herkeämättä tilaisuutta toimiakseen päättäväisesti ihmisen tekemän valinnan mukaisesti, ja kaikki nämä reaktiot ovat mitä suurimmassa määrin tahdonvaraisia. Kaikissa niissä tilanteissa, jotka eivät koske ihmisen tahtotoiminnan piiriä, ne osoittavat kiistämättä sellaisten kykyjen käyttämisestä kertovaa käyttäytymistä, jotka vastaavat kaikin tavoin tahtomista, korkeinta mahdollista päätöksentekoa.

107:7.4 (1183.6) Jos Ajatuksensuuntaajilla siis on tahtotoimintaa, miksi ne sitten alistuvat kuolevaisen olennon tahtoon? Uskomme tämän johtuvan siitä, että absoluuttisesta luonteestaan huolimatta Suuntaajan tahtotoiminta on ilmenemisensä puolesta esipersoonallista. Ihmistahto toimii universumitodellisuuden persoonallisuustasolla, ja kaikkialla kosmoksessa persoonaton – ei-persoonallinen, alipersoonallinen ja esipersoonallinen – reagoi aina olemassa olevan persoonallisuuden tahtoon ja tekoihin.

107:7.5 (1183.7) Luoduista olennoista ja ei-persoonallisista energioista koostuvassa maailmankaikkeudessa emme missään havaitse, että tahto, tahtotoiminta, valitseminen tai rakkaus esiintyisivät erillään persoonallisuudesta. Suuntaajia ja muita samankaltaisia entiteettejä lukuun ottamatta emme havaitse, että tällaisia persoonallisuuden attribuutteja toimisi persoonattomien reaalisubjektien yhteydessä. Ei olisi asianmukaista nimittää Suuntaajaa alipersoonalliseksi, sopivaa ei myöskään olisi viitata tällaiseen entiteettiin puhumalla siitä ylipersoonallisena, mutta on täysin sallittua kutsua tällaista olentoa esipersoonalliseksi.

107:7.6 (1184.1) Meidän olentoluokkamme jäsenet tuntevat nämä Jumaluuden osaset jumalallisina lahjoina. Toteamme Suuntaajien olevan alkuperältään jumalallisia ja muodostavan uskottavan todisteen ja näytön siitä, että Universaalinen Isä on varannut itselleen mahdollisuuden olla suorassa ja rajoittamattomassa yhteydessä kehen tahansa ja kaikkiin aineellisiin luotuihin kaikkialla hänen itse asiassa infiniittisillä toimialueillaan, ja koko tämä kanssakäyminen tapahtuu täysin erillään siitä, että hän on läsnä omien Paratiisin-Poikiensa persoonallisuudessa, tai täysin riippumatta hänen Äärettömän Hengen persoonallisuuksien hahmossa suorittamistaan välillisistä hoivatoimista.

107:7.7 (1184.2) Ei ole olemassa luotuja olentoja, jotka eivät mieluusti olisi Salaperäisten Opastajien isäntinä, mutta Suuntaajat eivät tässä esitetyllä tavalla esiinny mihinkään muuhun kuin finaliitin päämäärän omaavien evolutionaaristen ja tahdollisten luotujen luokkaan kuuluvissa olennoissa.

107:7.8 (1184.3) [Esittänyt muuan Orvontonin Yksinäinen Sanansaattaja.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään