Kapitola 107 Původ a podstata Ladičů Myšlení

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 107

Původ a podstata Ladičů Myšlení

107:0.1 (1176.1) AČKOLIV Vesmírný Otec osobně pobývá v Ráji, v samém středu vesmírů, je také ve skutečnosti přítomen na světech prostoru v myslích svých nespočetných dětí času, protože v nich přebývá jako Tajemný Monitor. Věčný Otec je nekonečně daleko od svých planetárních smrtelných synů a současně je s nimi v nejtěsnějším spojení.

107:0.2 (1176.2) Ladiči jsou realitou lásky Otce, vtěleni do duší lidí; jsou opravdovým, ve smrtelné mysli vězícím, slibem věčné cesty člověka; jsou podstatou lidské zdokonalené konečné osobnosti, kterou je ona schopna tušit v čase s mírou osvojování si božské metody žít vůlí Otce, krok za krokem, skrze stoupání z vesmíru na vesmír, až opravdu dosáhne božskou přítomnost svého Rajského Otce.

107:0.3 (1176.3) Bůh, tím, že povzbuzujel člověka být dokonalý tak, jak je dokonalý on, sestoupil k němu jako Ladič, aby se stal empirickým partnerem člověka v dosažení takto stanoveného nebeského osudu. Ten fragment Boha, který pobývá v mysli člověka je absolutní a je nespornou zárukou toho, že člověk může nalézt Vesmírného Otce ve spojení s tímto božským Ladičem, který přišel od Boha, aby nalezl člověka a udělal ho synem ještě v životě v těle.

107:0.4 (1176.4) Každý smrtelník, který viděl Syna Tvořitele, viděl vesmírného Otce a ten, ve kterém přebývá božský Ladič, v tom přebývá Rajský Otec. Každý smrtelník, který vědomě či nevědomě následuje vedení svého vnitřního Ladiče, žije v souladu s vůlí Boha. Uvědomění si přítomnosti Ladiče je uvědoměním si přítomnosti Boha. Věčné splynutí Ladiče s evoluční duší člověka je faktická zkušenost věčného spojení s Bohem jako vesmírného partnera Božstva.

107:0.5 (1176.5) Je to právě Ladič, který vytváří v člověku tu neuhasitelnou touhu a nepřetržitou žádostivost být jako Bůh, dosáhnout Ráje, kde v reálné přítomnosti Božstva člověk může uctít nekonečný zdroj božského daru. Ladič je živou přítomností, která skutečně spojuje smrtelného syna s jeho Rajským Otcem a přibližuje ho blížeji a blížeji k Otci. Ladič kompenzuje, vyrovnává nesmírné vesmírné napětí, které je vytvořeno vzdáleností, oddělující člověka od Boha a také stupněm jeho neúplnosti na rozdíl od univerzality věčného Otce.

107:0.6 (1176.6) Ladič je absolutní podstata nekonečné bytosti, která je ukryta v mysli konečného tvora, podstata, která, v závislosti na volbě takového smrtelníka, je schopna časem završit toto dočasné spojení Boha a člověka a opravdu vytvořit nový druh bytosti pro nekonečnou vesmírnou službu. Ladič je božská vesmírná realita, která konkretizuje pravdu o tom, že Bůh je Otcem člověka. Ladič je neselhávající kompas člověka, který trvale a neomylně ukazuje duši směr k Bohu.

107:0.7 (1177.1) Na evolučních světech tvorové s vlastní vůlí projdou třemi všeobecnými stádii rozvoje: od příchodu Ladiče k poměrné zralosti jeho chráněnce, na Urantii k tomu dochází přibližně ve dvaceti letech─Monitory jsou někdy nazývány Měniči Myšlení; do doby dosažení věku rozvážnosti, kolem čtyřiceti let─Tajemné Monitory jsou nazývány Ladiči Myšlení; od dosažení rozvážnosti do vysvobození z těla se o nich často hovoří jako o Kontrolorech Myšlení. Tato tři stádia nejsou nikterak spojena se třemi fázemi progresu Ladiče ve zdvojování mysli a evoluce duše.

1. Původ Ladičů Myšlení

107:1.1 (1177.2) Vzhledem k tomu, že Ladiči Myšlení jsou podstatou původního Božstva, nikdo si nemůže troufat hovořit autoritativně o jejich podstatě a původu; já mohu pouze předat tradice Salvingtonu a názory Uversy; já mohu pouze vysvětlit to, jak my pohlížíme na tyto Tajemné Monitory a jejich přidružené entity v celém velkém vesmíru.

107:1.2 (1177.3) I když jsou různé názory o způsobu poskytování Ladičů Myšlení, neexistují žádné takové rozdílnosti, týkající se jejich původu; my všichni souhlasíme, že pocházejí přímo od vesmírného Otce, Prvotního Zdroje a Středu. Nejsou to vytvořené bytosti; jsou to fragmentované entity, vytvářející faktickou přítomnost nekonečného Boha. Společně s velkým množstvím jejich neodhalených společníků Ladiči jsou čistou a nesmíšenou božskostí, bezvýhradnými a plnohodnotnými částicemi Božstva; jsou od Boha a pokud se jedná o náš úsudek, oni jsou Bůh.

107:1.3 (1177.4) Co se týče začátku těchto oddělených existencí od absolutnosti Prvotního Zdroje a Středu, my nevíme nic; ani neznáme jejich počet. Víme velmi málo o jejich existenci předtím, než se objeví na planetách času, aby se usídlili v lidských myslích, ale od tohoto okamžiku jsme více či méně obeznámeni s jejich kosmickým vývojem až do završení jejich trojných osudů: dosažení osobnosti splynutím s některým vzestupným smrtelníkem; dosažení osobnosti se souhlasem Vesmírného Otce; nebo uvolnění ze známých úkolů, vykonávaných Ladiči Myšlení.

107:1.4 (1177.5) Ačkoliv to nevíme, domníváme se, že počet Ladičů neustále narůstá s rozšiřováním vesmíru a s nárůstem kandidátů na splynutí s nimi. Ale je rovněž pravděpodobné, že se mýlíme v naší snaze přidělit ladičům číselnou veličinu; jak i sám Bůh, tyto fragmenty jeho nevysvětlitelné podstaty mohou být existenciálně nekonečného počtu.

107:1.5 (1177.6) Metoda vzniku Ladičů Myšlení je jednou z neodhalených funkcí Vesmírného Otce. Máme všechny důvody věřit, že žádný z dalších absolutních partnerů Prvotního Zdroje a Středu nemá nic společného s vytvářením fragmentů Otce. Ladiči jsou prostě a věčně božími dary; jsou od Boha, jsou z Boha a podobají se Bohu.

107:1.6 (1177.7) V jejich vztahu s tvory, se kterými splynou, projevují nebeskou lásku a duchovní péči, což je spolehlivým potvrzením prohlášení, že Bůh je duch. Ale ono je toho mnohem víc vedle této nadsmyslové péče, co nebylo smrtelníkům Urantie nikdy odhaleno. My ani úplně nerozumíme, co vlastně ve skutečnosti přesně probíhá, když Vesmírný Otec rozdává sám sebe, aby byl částí osobnosti tvora času. A také vzestupný vývoj Rajských konečných ještě neodhalil všechny možnosti, obsažené v tomto nebeském partnerství člověka a Boha. V konečném součtu, fragmenty Otce musí byt darem Absolutního Boha těm tvorům, jejichž cesta zahrnuje možnost dosažení Boha jako absolutna.

107:1.7 (1178.1) Tak, jak Vesmírný Otec fragmentuje své před-osobní Božstvo, tak Nekonečný Duch individualizuje částice svého před-myšlenkového ducha, aby pobýval a spojil se s evolučními dušemi věčně žijících smrtelníků, náležících k typu pro splynutí s duchem. Ale podstata Věčného Syna není takto rozdělitelná; duch Prvorozeného Syna je buď rozptýlený, nebo individuálně osobní. Tvorové, náležící k typu pro spojení se Synem, jsou sjednoceni individualizovaným poskytnutím ducha Synů Tvořitelů─dětí Věčného Syna.

2. Kategorizace Ladičů

107:2.1 (1178.2) Ladiči se individualizují jako ryzé entity a všichni jsou předurčeni stát se volnými, splynutými, nebo Osobními Monitory. Nám je známo, že existuje sedm kategorií Ladičů Myšlení, ačkoliv tomuto rozdělení úplně nerozumíme. Obvykle se o těchto rozdílných kategoriích zmiňuje následovně:

107:2.2 (1178.3) 1. Nezkušení Ladiči, ti, kteří poprvé slouží na svých misích v myslích evolučních kandidátů na věčný život. Tajemné Monitory jsou ve své božské podstatě věčně jednotní. Jsou jednotní také v empirické podstatě když poprvé odcházejí z Diviningtonu; následné empirické odlišení je výsledkem reálné zkušenosti ve vesmírné službě.

107:2.3 (1178.4) 2. Pokročilí Ladiči, ti, kteří odsloužili jedno či více obdobích s tvorem vlastní vůle na světech, kde konečné splynutí nastává mezi identitou tvora a individualizovanou částí ducha Třetího Zdroje a Středu v jeho projevu v lokálním vesmíru.

107:2.4 (1178.5) 3. Vrcholoví Ladiči, to jsou Monitory, které završily putování v čase na evolučních světech, ale jejich lidští partneři z nějakého důvodu odmítli věčný život a také ti, kteří byli následně přiděleni na další misi v jiných smrtelnících na jiných vyvíjejících se světech. Přestože vrcholový Ladič není o nic více božský než nezkušený Monitor, má více zkušeností a dokáže dělat věci v lidské mysli, které by méně zkušený Ladič nezvládl.

107:2.5 (1178.6) 4. Zmizelí Ladiči. Tady nastává trhlina v našich snahách sledovat cesty rozvoje Tajemných Monitorů. Existuje čtvrté stádium služby, o kterém si nejsme jisti. Melkísekové učí, že Ladiči čtvrtého stádia jsou na samostatných misích, cestujíc vesmírem vesmírů. Osamělí Poslové mají sklon věřit, že tito Ladiči jsou splynuti s Prvotním Zdrojem a Středem, využívajíc toto období pro osvěžující spojení se samotným Otcem. A je zcela pravděpodobné, že takový Ladič by mohl cestovat hlavním vesmírem a současně být zajedno s všudypřítomným Otcem.

107:2.6 (1178.7) 5. Uvolnění Ladiči─Tajemné Monitory, které byly navždy uvolněny ze služby času pro smrtelníky vyvíjejících se sfér. Jakou funkci mohou vykonávat, my nevíme.

107:2.7 (1179.1) 6. Spojeni Ladiči─koneční─ti, kteří splynuli s vzestupnými tvory supervesmírů, věční partneři časových vzestupných bytostí Rajského Sboru Konečnosti. Ladiči Myšlení obvykle splynou se vzestupnými smrtelníky času a s takovými přeživšími smrtelníky se zaregistrují při příchodu do Ascendingtonu a při odchodu z něj; následují cestu vzestupných bytostí. Po splynutí s vzestupnou evoluční duší se ukazuje, že Ladič přechází z absolutní existenciální úrovně na konečnou empirickou úroveň funkčního spojení s vzestupnou osobností. Ačkoliv si ponechává úplný charakter existenciální božské podstaty, splynutý Ladič se stává nerozlučitelně spojen s vzestupnou cestou přeživšího smrtelníka.

107:2.8 (1179.2) 7. Osobní Ladiči, ti, kteří sloužili s inkarnovanými Rajskými Syny, a také ti, kteří dosáhli mimořádných úspěchů během pobývání ve smrtelnících, ale jejichž schovanci odmítli věčný život. Máme důvody věřit, že takoví Ladiči získají osobní status na doporučení Věčně Moudrých toho supervesmíru, ve kterém vykonávali svá poslání.

107:2.9 (1179.3) Existuje mnoho způsobu jak tyto tajemné fragmenty Boha mohou být kategorizovány: podle vesmírného poslání, na základě úspěšnosti pobytu v individuálním smrtelníkovi a také podle rasového původu smrtelného kandidáta na splynutí.

3. Divinington─domov Ladičů

107:3.1 (1179.4) Všechny vesmírné aktivity, související s vysláním, řízením, vedením a návratem Tajemných Monitorů ze služby ve všech sedmi supervesmírech jsou patrně soustředěny na nepřístupné sféře Divinington. Pokud je nám známo, nikdo, kromě Ladičů a jiných entit Otce, nebyl na této sféře. Zdá se pravděpodobné, že Divinington je domovem jak Ladičů, tak i četných neodhalených před-osobních entit. My se domníváme, že tito druhové mohou být nějakým způsobem spojeni se současnou a budoucí službou Tajemných Monitorů. Ale nevíme to určitě.

107:3.2 (1179.5) Když se Ladiči Myšlení vrátí k Otci, jdou zpátky na sféru předpokládaného původu─Divinington; a pravděpodobně jako součást této zkušenosti je faktický kontakt s Rajskou osobností Otce, stejně jako s osobitým projevem božskosti Otce, o kterém se uvádí, že se nachází na této tajné sféře.

107:3.3 (1179.6) Ačkoliv my něco víme o všech sedmi tajných sférách Ráje, o Diviningtonu toho víme nejméně ze všech. Bytosti vysokých duchovních kategorií dostanou pouze tři božské příkazy a ty jsou:

107:3.4 (1179.7) 1. Vždy projevovat náležitý respekt ke zkušenostem a schopnostem starších a nadřazených bytostí.

107:3.5 (1179.8) 2. Vždy být taktní k nedostatkům a nezkušenosti mladších a podřízených bytostí.

107:3.6 (1179.9) 3. Nikdy se nepokoušet navštívit sféru Divinington.

107:3.7 (1179.10) Já jsem často uvažoval o tom, že pro mne by bylo zcela zbytečné navštívit Divinington; pravděpodobně bych nebyl schopen uvidět žádnou z místních bytostí, kromě Osobních Ladičů, které jsem viděl na jiných místech. Jsem si zcela jist, že na Diviningtonu není nic, co by pro mě mělo opravdovou hodnotu, nebo by bylo pro mě užitečné, nic podstatného pro můj růst a rozvoj. Jinak bych neměl zákaz tam přijít.

107:3.8 (1180.1) Vzhledem k tomu, že se můžeme dozvědět jen málo, nebo nic o podstatě a původu Ladičů z Diviningtonu, jsme nuceni shromažďovat informace z mnoha různých zdrojů a je nezbytné tyto nahromaděné údaje sestavit, sjednotit a sladit, aby takové poznatky mohly být informací.

107:3.9 (1180.2) Odvaha a moudrost Ladičů Myšlení nasvědčují tomu, že museli projít rozsáhlou a všestrannou přípravou. Protože nejsou osobnosti, taková příprava se musela odehrát ve vzdělávacích institutech Diviningtonu. Není pochyb o tom, že unikátní Osobní Ladiči tvoří personál přípravných škol Ladičů na Diviningtonu. A my s jistotou víme, že tento centrální a dozorový sbor je v současné době řízen Osobním Ladičem prvního Rajského Syna kategorie Michaela, dokončujícího své sedmidílné poskytnutí rasám a národům svého vesmíru.

107:3.10 (1180.3) My opravdu víme velmi málo o neosobních Ladičích; my jsme pouze ve spojení a ve styku s kategoriemi osobních Ladičů. Oni dostanou jméno na Diviningtonu a všude jsou známi podle svého jména a ne podle čísla. Osobní Ladiči trvale žijí na Diviningtonu; tato nepřístupná sféra je jejich domovem. Opouštějí toto obydlí pouze na žádost Vesmírného Otce. Jen několik se jich pohybuje v lokálních vesmírech, ale ve velkém počtu jsou přítomni ve středním vesmíru.

4. Podstata a přítomnost Ladičů

107:4.1 (1180.4) Říci, že Ladič Myšlení je božský, znamená pouze uznat podstatu jeho původu. Je vysoce pravděpodobné, že taková čistota božskosti obsahuje základ potenciálu všech vlastností Božstva, které mohou být pojaty takovým fragmentem absolutní podstaty univerzální přítomnosti věčného a nekonečného Rajského Otce.

107:4.2 (1180.5) Vlastní zdroj Ladičů musí být nekonečným a před splynutím s nesmrtelnou duší vyvíjejícího se smrtelníka realita Ladiče musí hraničit s absolutností. Ladiči nejsou absolutno v univerzálním smyslu, ve smyslu Božstva, ale je pravděpodobné, že jsou opravdovým absolutnem v rámci potenciálních možností své fragmentované podstaty. Ladiči jsou podmíněni ve smyslu univerzality, ale ne ve smyslu své podstaty; jsou omezeni v extenzivnosti, ale v intensivnosti významu, hodnoty a faktu jsou absolutními. Z tohoto důvodu my často nazýváme tyto božské dary podmíněnými absolutními fragmenty Otce.

107:4.3 (1180.6) Žádný Ladič nebyl nikdy neloajální Rajskému Otci; nižší řády osobních tvorů mohou někdy zápolit s neloajálními druhy, ale nikdy s Ladiči; oni jsou dokonalí a spolehliví ve své božské oblasti─službě tvorům a práci ve vesmíru.

107:4.4 (1180.7) Neosobní Ladiči jsou viditelní pouze Osobním Ladičům. Bytosti mého řádu, Osamělých Poslů, společně s Inspirovanými Duchy Trojice, mohou rozpoznat přítomnost Ladičů prostřednictvím duchovního reaktivního jevu a také serafové mohou někdy rozeznat duchovní zářivost pravděpodobného spojení s přítomností Monitorů v materiálních myslích lidí; ale žádný z nás není schopen fakticky a reálně vidět Ladiče, pokud se nestali osobními, třebaže jejich podstaty jsou vnímatelné ve spojení se splynutými osobnostmi vzestupných smrtelníků z evolučních světů. Univerzální neviditelnost Ladičů je silným svědectvím o jejich vysokém a výlučném božském původu a podstatě.

107:4.5 (1181.1) Tuto božskou přítomnost doprovází charakteristické světlo, duchovní záření, které je všeobecně spojováno s Ladičem Myšlení. Ve vesmíru Nebadonu je toto Rajské záření obecně známo pod názvem „naváděcí světlo“; na Uverse je nazýváno „světlem života“. Na Urantii se na tento úkaz někdy poukazuje jako na „světlo pravdy, které osvětluje každého člověka, který přichází na svět“.

107:4.6 (1181.2) Pro všechny bytosti, které dosáhly Vesmírného Otce, Osobní Ladiči Myšlení jsou viditelní. Ladiči všech stádií, společně s ostatními bytostmi, entitami, duchy, osobnostmi a duchovními projevy jsou vždy viditelní Nejvyššími Tvořivými Osobnostmi, které mají svůj původ v Rajských Božstvech a které řídí hlavní vlády velkého vesmíru.

107:4.7 (1181.3) Dokážete si opravdu uvědomit skutečný význam ve vás pobývajícího Ladiče? Chápete opravdu co znamená to, že absolutní fragment absolutního a nekonečného Božstva, Vesmírného Otce,ve vás pobývá a splývá s vašimi konečnými smrtelnými podstatami? Když smrtelný člověk splyne s reálným fragmentem existenciální Příčiny celého kosmu, osud takového nevídaného a nepředstavitelného partnerství nemůže mít žádné hranice. Ve věčnosti bude člověk objevovat nejenom nekonečnost objektivního Božstva, ale také nikdy nekončící potenciálnost subjektivního fragmentu toho samého Boha. Ladič bude vždy odkrývat smrtelné osobnosti zázraky Boha a toto nebeské odhalování nebude mít nikdy konce, protože Ladič je od Boha a pro smrtelného člověka je jak Bůh.

5. Inteligence Ladičů

107:5.1 (1181.4) Evoluční smrtelníci mají sklon dívat se na mysl jako na kosmického prostředníka mezi duchem a hmotou, protože ve vašem vnímání mysli je to opravdu její základní funkce. Proto je pro lidi značně obtížné pochopit, že Ladiči Myšlení mají mysl, protože Ladiči jsou částicemi Boha na absolutní úrovni reality, která není pouze před-osobní, ale také předchází veškerému rozdělení energie a ducha. Na monistické úrovni, předcházející diferenciaci energie a ducha, nemůže být žádná zprostředkující funkce mysli, protože tam nejsou žádné rozdílnosti, které by vyžadovaly zprostředkování.

107:5.2 (1181.5) Vzhledem k tomu, že Ladiči jsou schopni plánovat, pracovat a milovat, musí mít vlastnosti individuálnosti, které jsou úměrné mysli. Mají neomezenou schopnost komunikovat jeden s druhým, přesněji řečeno, se všemi druhy Monitorů, kromě první, čili nezkušené skupiny. Pokud jde o povahu a obsah jejich vzájemné komunikace, může odhalit jen velmi málo, protože my sami to nevíme. Ale ještě víme, že Ladiči musí být nějakým způsobem obdařeni rozumem, protože by se jinak nemohli nikdy stát osobními.

107:5.3 (1181.6) Rozumovost Ladičů Myšlení se podobá rozumovosti Vesmírného Otce a Věčného Syna─což je rozumovost, která předchází myslím Společného Činitele.

107:5.4 (1181.7) Typ mysli, stanovený v Ladiči, musí být podobný mysli četných jiných řádů před-osobních entit, které podle všeho mají také svůj původ v Prvotním Zdroji a Středu. Ačkoliv mnoho těchto řádů nebylo na Urantii odhaleno, všechny projevují rozumové vlastnosti. Je také možné, že tyto individualizace původního Božstva se sjednotí s početnými evolučními typy nesmrtelných bytostí a dokonce s limitovaným počtem neevolučních bytostí, u kterých se vyvinula schopnost pro splynutí s takovými fragmenty Božstva.

107:5.5 (1182.1) Když Ladič Myšlení splyne s vyvíjející se nesmrtelnou morontiální duší přeživší lidské bytosti, jeho mysl se považuje za oddělenou část mysli tvora pouze do doby, kdy vzestupný smrtelník dosáhne duchovních úrovní vesmírného rozvoje.

107:5.6 (1182.2) Po dosažení úrovní konečných ve vzestupné zkušenosti se zdá, že tito duchové šestého stupně přeměňují některý faktor mysli, představující sjednocení určitých aspektů smrtelných myslí a myslí Ladičů, které dříve působily jako spojení mezi božskými a lidskými aspekty takových vzestupujících osobností. Tato empirická vlastnost mysli pravděpodobně „povyšuje“ a následně rozšiřuje empirickou schopnost evolučního Božstva─Nejvyšší Bytosti.

6. Ladiči jako ryzí duchové

107:6.1 (1182.3) Když se tvorové ve své zkušenosti setkají s Ladiči Myšlení, ti jim odhalují přítomnost a vedoucí úlohu ducha. Ladič je opravdu duch, ryzí duch, ale mnohem víc než duch. Nám se nikdy nepodařilo uspokojivě klasifikovat Tajemné Monitory; všechno, co se o nich může s určitostí říci, je to, že se skutečně podobají Otci.

107:6.2 (1182.4) Ladič je věčná možnost člověka; člověk je osobnostní možnost Ladiče. Vaši individuální Ladiči usilují o vaše oduševnění v naději zvěčnit vaši dočasnou identitu. Ladiči jsou nasyceni nádhernou a sebe-poskytující láskou Otce duchů. Oni vás upřímně a božsky milují; oni jsou vězni duchovní naděje, uvězněné v myslích lidí. Oni touží po tom, aby vaše smrtelná mysl dosáhla božskosti, čímž by potom mohla skončit jejich samota a mohli by být s vámi vysvobozeni z omezeních materiálních vlivů a působení času.

107:6.3 (1182.5) Vaše cesta do Ráje je cesta duchovního dosažení a podstata Ladiče vám bude svědomitě odkrývat duchovní podstatu Vesmírného Otce. Po završení vzestupu k Ráji a na post-konečných stádiích věčné cesty Ladiči mohou eventuálně navázat kontakt se svým partnerem, kdysi bývalým člověkem, v jiné než duchovní činnosti; ale vzestup k Ráji a služba konečného jsou partnerstvím mezi Boha znalým, duchovně rostoucím smrtelníkem a duchovní péčí Boha odhalujícího Ladiče.

107:6.4 (1182.6) My víme, že Ladiči Myšlení jsou duchové, ryzí duchové, pravděpodobně absolutní duchové. Ale Ladič musí být také něco víc, než výhradně duchovní realitou. Kromě předpokládané rozumovosti jsou v něm přítomny faktory čisté energie. Když si budete pamatovat to, že Bůh je zdrojem čisté energie a čistého ducha, nebude obtížné pochopit, že jeho fragmenty jsou obojím. Je skutečností, že Ladiči cestují prostorem po mžikových a univerzálních gravitačních okruzích Ostrova Ráje.

107:6.5 (1182.7) To, že Tajemné Monitory jsou takto spojeny s materiálními okruhy vesmíru vesmírů je vskutku záhadné. Ale faktem zůstává, že se míhají po celém velkém vesmíru mimo vesmírných okruhů materiální gravitace. Je zcela možné, že mohou dokonce proniknout úrovněmi vnějšího prostoru; je jisté, že by mohly proniknout do těchto oblastí společně s gravitační přítomností Ráje a přestože osobnosti mého řádu se mohou pohybovat po okruzích mysli Společného Činitele také za hranicemi velkého vesmíru, nikdy jsme si nebyli jisti v tom, že jsme zjistili přítomnost Ladičů v neprobádaných oblastech vnějšího prostoru.

107:6.6 (1183.1) A dále, ačkoliv Ladiči využívají okruhy materiální gravitace, oni jí nepodléhají tak, jako materiální tvoření. Ladiči jsou fragmenty předchůdce gravitace, nejsou důsledkem gravitace; byli rozčleněni na vesmírné úrovni existence, která hypoteticky předchází objevení se gravitace.

107:6.7 (1183.2) Ladiči Myšlení neznají odpočinek od chvíle jejich poskytnutí až do dne jejich uvolnění pro cestu na Divinington po přirozené smrti jejich smrtelných schovanců. A ti, jejichž schovanci neprojdou portály přirozené smrti, nepoznají ani tento krátkodobý oddech. Ladiči Myšlení nepotřebují přijímat energii; oni jsou energie, energie nejvyššího a nejbožštějšího druhu.

7. Ladiči a osobnost

107:7.1 (1183.3) Ladiči Myšlení nejsou osobnosti, ale jsou reálnými entitami; jsou přesně a dokonale individualizovaní, ačkoliv se nikdy nestanou opravdově osobitými během svého pobývání ve smrtelnících. Ladiči Myšlení nejsou skutečnými osobnostmi; jsou skutečnými realitami, realitami nejčistšího typu známého ve vesmíru vesmírů─oni jsou božská přítomnost. Přestože nejsou osobní, tyto úžasné fragmenty Otce jsou běžně nazývány bytostmi a někdy, podle duchovních aspektů jejich současné služby smrtelníkům, duchovními entitami.

107:7.2 (1183.4) Jestliže Ladiči Myšlení nejsou osobnostmi, mající výsadu vlastní vůle a právo volby, jak si potom mohou vybrat smrtelné schovance a dobrovolně se nabídnout pobývat v těchto tvorech evolučních světů? Tato otázka se snadno položí, ale pravděpodobně žádná bytost ve vesmíru vesmírů nikdy nenašla přesnou odpověď. Také osobnosti mého řádu, Osamělých Poslů, ne zcela úplně rozumějí udělování vůle, volby a lásky entitám, které nejsou osobní.

107:7.3 (1183.5) Často uvažujeme o tom, že Ladiči Myšlení musí mít vůli na všech před-osobních úrovních volby. Oni dobrovolně pobývají v lidských bytostech, odkrývají plány pro věčnou cestu člověka, přizpůsobují je, upravují a nahrazují podle daných okolností a tyto činnosti znamenají opravdový projev vůle. Mají citový vztah ke smrtelníkům, působí při vesmírných krizích, vždy vyčkávají, aby jednali rozhodně v souladu s lidskou volbou a to všechno jsou vysoce úmyslné reakce. Ve všech situacích, netýkajících se oblasti lidské vůle, nesporně projevují postoj, který svědčí o výkonu pravomocí v každém ohledu rovnocenných vůli, nejvyššímu možnému rozhodnutí.

107:7.4 (1183.6) Tak proč, když Ladiči Myšlení mají vlastní vůli, podléhají vůli smrtelníků? My věříme, že je to kvůli tomu, že přestože vůle Ladiče je absolutní ve své podstatě, je před-osobní ve svém projevu. Lidská vůle působí na osobní úrovni vesmírné reality a v celém kosmu bezosobní─neosobní, sub-osobní a před-osobní─nepřetržitě reaguje na vůli a jednání existující osobnosti.

107:7.5 (1183.7) V celém vesmíru stvořených bytostí a neosobních energií my vidíme, že vůle, volba, výběr a láska neexistují mimo osobnost. S výjimkou Ladičů a jiných podobných entit neznáme případy, kdy tyto vlastnosti osobnosti by působily ve spojení s bezosobními realitami. Nebylo by přesné označovat Ladiče sub-osobním a ani by nebylo správné zmiňovat se o takové entitě jako o nadosobní, ale je naprosto přípustné nazývat takovou bytost před-osobní.

107:7.6 (1184.1) Našemu řádu bytostí jsou tyto fragmenty Božstva známy jako božské dary. My víme, že Ladiči jsou ve svém původu božští a že jsou pravděpodobným důkazem a projevem té skutečnosti, že Vesmírný Otec si ponechává možnost přímé a neomezené komunikace se všemi materiálními tvory, společně a s každým jednotlivě, ve všech jeho prakticky nekonečných oblastech a to všechno naprosto nezávisle od jeho přítomnosti v osobnostech svých Rajských Synů, nebo nepřímé pomoci prostřednictvím osobností Nekonečného Ducha.

107:7.7 (1184.2) Neexistuje žádná stvořená bytost, která by neměla radost být hostitelem Tajemných Monitorů, ale žádný řád bytostí takovou schopnost nemá, kromě evolučních tvorů vlastní vůle─budoucí koneční.

107:7.8 (1184.3) [Představeno Osamělým Poslem Orvontonu.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.