Kapitola 108 Poslání a působení Ladičů Myšlení

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 108

Poslání a působení Ladičů Myšlení

108:0.1 (1185.1) POSLÁNÍ Ladičů Myšlení ve vztahu k lidským rasám spočívá v tom, že představují, zastupují Vesmírného Otce smrtelným tvorům času a prostoru; to je základní práce božských darů. Jejich posláním je také povznášení smrtelných myslí a posouvání nesmrtelných duší lidí do božských výšin a duchovních úrovní Rajské dokonalosti. A v této zkušenosti přetváření lidské podstaty přechodného tvora do božské podstaty věčného konečného Ladiči dávají vzniknout unikátnímu typu bytosti─bytosti, vytvořené věčným spojením Ladiče a zdokonaleného tvora, což by nebylo možné nahradit žádnou jinou vesmírnou metodou.

108:0.2 (1185.2) Nic v celém vesmíru nemůže zastoupit fakt zkušenosti na neexistenciálních úrovních. Jako vždy, nekonečný Bůh je naplněný a dokonalý, nekonečně obsahující všechny věci, kromě zla a zkušenosti tvora. Bůh nemůže pochybit; je neomylný. Bůh nemůže empiricky vědět to, co nikdy osobně neprožil; před-poznání Boha je existenciální. Proto duch Otce sestupuje z Ráje, aby se s konečnými smrtelníky rozdělil o každou prospěšnou zkušenost na vzestupující cestě; pouze takovou metodou se existenciální Bůh může stát opravdově a fakticky empirickým Otcem člověka. Nekonečnost věčného Boha obsahuje potenciál pro konečnou zkušenost, který se stává opravdu aktuálním ve službě fragmentů-Ladičů, skutečně sdílejících proměny životních zkušeností lidských bytostí.

1. Výběr a pověření

108:1.1 (1185.3) Když jsou Ladiči vysláni z Diviningtonu sloužit smrtelníkům jsou identičtí pokud se jedná o existenciální božskost, ale odlišují se jeden od druhého v empirických schopnostech, které jsou přímo úměrné jejich předchozímu spojení s evolučními tvory. My nedokážeme vysvětlit principy pověření Ladičů, ale domníváme se, že tyto božské dary jsou poskytnuty v souladu s nějakou moudrou a účelnou zásadou věčné způsobilosti pro přizpůsobení se k pobytu v osobnostech. Pozorujeme, že zkušenější Ladiči často pobývají ve vyšším typu lidské mysli; proto dědičnost člověka musí být významným faktorem při výběru a pověření Ladičů.

108:1.2 (1185.4) Přestože to nevíme určitě, pevně věříme, že všichni Ladiči Myšlení jsou dobrovolníci. Ale předtím, než se dobrovolně nabídnou do služby, dostanou všechny informace o kandidátovi svého pobytu. Serafská schémata předků a prognózy modelů životního jednání jsou zaslány přes Ráj záložnímu sboru Ladičů na Diviningtonu prostřednictvím reflektivní metody, prostírajíc se z hlavních center lokálních vesmírů dovnitř k hlavním řídícím centrům supervesmírů. Tato prognóza obsahuje nejenom odvěké předky smrtelných kandidátů, ale také pravděpodobné intelektuální vlohy a duševní schopnosti. Ladiči se tedy dobrovolně nabídnou pobývat v myslích, s jejichž podstatami se dokonale obeznámili.

108:1.3 (1186.1) Dobrovolný Ladič se především zajímá o tři schopnosti lidského kandidáta:

108:1.4 (1186.2) 1. Intelektuální schopnost. Je mysl normální? Jaký je její intelektuální potenciál, rozumová schopnost? Může se jedinec vyvinout do dobrého tvora vlastní vůle? Bude mít moudrost příležitost působit?

108:1.5 (1186.3) 2. Duchovní vnímání. Perspektivy duchovního rozvoje, zrození a růst nábožného charakteru. Jaký je potenciál duše, pravděpodobná schopnost duchovní vnímání?

108:1.6 (1186.4) 3. Sloučené intelektuální a duchovní schopnosti. Stupeň možného sloučení, možnost sjednocení těchto dvou schopností pro vytvoření silného lidského charakteru a přispívat k zaručené evoluci nesmrtelné duše věčné hodnoty.

108:1.7 (1186.5) Věříme, že s těmito fakty před sebou se Monitory snadno dobrovolně rozhodnou pro svůj úkol. Pravděpodobně se hlásí více dobrovolných Ladičů. Je možné, že dohlížející osobní řády vybírají z této skupiny dobrovolných Ladičů jednoho, který je nejvhodnější pro úkol oduševňování a zvěčňování osobnosti smrtelného kandidáta. (Pro úkol a službu Ladičů se pohlaví tvora nebere v úvahu.)

108:1.8 (1186.6) Krátký čas mezi dobrovolným rozhodnutím a skutečným vysláním stráví Ladič patrně ve školách Osobních Monitorů na Diviningtonu, kde se používá pracovní model čekající smrtelné mysli pro instruktáž pověřeného Ladiče, aby co nejefektivněji naplánoval působení na osobnost a oduševnění mysli. Tento model mysli je zformulován s pomocí kombinovaných údajů, dodaných prostřednictvím služby reflexe vesmíru. V každém případě, toto je naše vnímání, víra, kterou máme v důsledku shromážděných informací, získaných ze spojení s mnoha Osobními Ladiči v průběhu dlouhé vesmírné služby Osamělých Poslů.

108:1.9 (1186.7) Jakmile jsou Ladiči Myšlení odbaveni z Diviningtonu prakticky okamžitě se objeví v myslích svých vybraných chráněnců. Průměrná doba přechodu Ladiče z Diviningtonu na Urantii je 117 hodin, 42 minut a 7 vteřin. Ve skutečnosti je všechen tento čas stráven registrací na Uverse.

2. Předpoklady pro pobývání Ladiče

108:2.1 (1186.8) Přestože dobrovolní Ladiči jsou připraveni sloužit ihned po předání osobních prognóz na Diviningtonu, musí počkat až smrtelní chráněnci udělají své první osobní morální rozhodnutí. První morální volba lidského dítěte je automaticky signalizována sedmým pomocníkem mysli a je okamžitě, přes Tvořivého Ducha lokálního vesmíru, zaregistrována v univerzálním gravitačním okruhu mysli Společného Činitele v přítomnosti pravomocného Hlavního Ducha supervesmíru, který neprodleně odešle tuto zprávu na Divinington. V průměru, Ladiči dosahují svých lidských chráněnců těsně před šestými narozeninami. V současné generaci to trvá pět let, deset měsíců a čtyři dny, což je na 2 134-tý den pozemského života.

108:2.2 (1187.1) Ladiči nemohou vniknout do smrtelné mysli, dokud ta nebyla náležitě připravena péčí pomocných duchů mysli, spojených ve Svatém Duchu. A je zapotřebí koordinovaného působení všech sedmi pomocných duchů, aby lidská mysl byla způsobilá pro přijetí Ladiče. Mysl tvora musí projevovat úctu a naznačovat funkci moudrosti tím, že je schopna volit mezi objevujícími se hodnotami dobra a zla—morální volba.

108:2.3 (1187.2) Tímto je lidská mysl připravena pro přijetí Ladičů, ale jako všeobecné pravidlo platí, že se v takových myslích neobjeví okamžitě, kromě na těch světech, kde Duch Pravdy působí jako duchovní koordinátor těchto rozdílných duchovních služeb. Když je tento duch poskytnutých Synů přítomen, Ladiči se spolehlivě objeví v okamžiku, kdy začíná působit sedmý pomocník mysli a signalizuje Vesmírnému Mateřskému Duchu, že bylo dosaženo potenciálu pro sladění předchozích pomocí přidružených šesti duchovních pomocníků v daném smrtelném intelektu. Proto se na Uranii božští Ladiči univerzálně poskytují všem normálním myslím smrtelného statusu ode dne příchodu Ducha Pravdy.

108:2.4 (1187.3) Ani když je mysl obdarovaná Duchem Pravdy nemohou Ladiči svévolně vniknout do smrtelného intelektu před objevením se morální volby. Ale když se takové morální rozhodnutí udělá, tento duchovní pomocník obdrží pravomoc přímo z Diviningtonu. Mezi božskými Ladiči a jejich lidskými chráněnci nepůsobí žádní prostředníci, nebo jiné zasahující instance či síly; Bůh a člověk jsou spojeni přímo.

108:2.5 (1187.4) Předtím, než je na obyvatele evolučního světa rozlit Duch Pravdy, poskytnutí Ladiče se zdá být určeno mnoha duchovními vlivy a postoji osobnosti. My plně nerozumíme zákonům, regulujících taková poskytnutí; my nerozumíme přesně co stanovuje vyslání Ladičů, kteří dobrovolně souhlasili pobývat v takových vyvíjejících se myslích. Ale pozorujeme četné vlivy a podmínky, které se zdají být spojeny s příchodem Ladičů do takových myslí před poskytnutím Ducha Pravdy a ty jsou:

108:2.6 (1187.5) 1. Přidělení osobních serafských ochránců. Jestliže smrtelník nebyl předtím obydlen Ladičem, přidělení osobního strážce znamená okamžité poslání Ladiče. Existuje určitý, velmi závazný, ale neznámý, vztah mezi péčí Ladiče a péčí osobních serafských ochránců.

108:2.7 (1187.6) 2. Docílení třetího okruhu intelektuálního a duchovního dosažení. Viděl jsem Ladiče přijít do smrtelných myslí po dobytí třetího okruhu ještě předtím, než takový úspěch mohl být signalizován osobnostem lokálního vesmíru, starající se o takové záležitosti.

108:2.8 (1187.7) 3. Po přijetí nejvyššího rozhodnutí neobyčejné duchovní důležitosti. Takové lidské chování při osobní planetární krizi je obvykle doprovázeno okamžitým příchodem čekajícího Ladiče.

108:2.9 (1187.8) 4. Duch bratrství. Bez ohledu na dosažení psychických okruhů a přidělení osobních strážců—za nepřítomnosti něčeho, připomínajícího krizové rozhodnutí—když vyvíjející se smrtelník začíná být ovládaný láskou ke svým druhům a oddaný nesobecké péči pro své bratry v těle, čekající Ladič neodvratně sestoupí dolů, aby pobýval v mysli takového smrtelného služebníka.

108:2.10 (1188.1) 5. Prohlášením úmyslu vykonat vůli Boha. Pozorujeme, že mnoho smrtelníků na světech prostoru jsou očividně připraveni přijmout Ladiče a přesto se Monitory neobjeví. My takové tvory sledujeme v jejich každodenním životě a vidíme, že brzy, v tichosti, téměř nevědomě, dospějí k rozhodnutí vykonávat vůli nebeského Otce. A potom zaznamenáme okamžité vyslání Ladičů Myšlení.

108:2.11 (1188.2) 6. Vliv Nejvyšší Bytosti. My pozorujeme, že na světech, kde Ladiči nesplývají s vyvíjejícími se dušemi smrtelných obyvatel, jsou někdy poskytnuti v důsledku vlivů, které jsou zcela mimo naše chápání. Domníváme se, že taková poskytnutí jsou stanovena nějakým kosmickým reflexivním jevem, vznikajícím v Nejvyšší Bytosti. Proč tito Ladiči nemohou splynout, nebo nesplývají s těmito určitými typy evolučních smrtelných myslí, my nevíme. Takové procesy nám nebyly nikdy odhaleny.

3. Organizace a řízení

108:3.1 (1188.3) Pokud my víme, Ladiči jsou organizováni jako nezávislý pracovní útvar ve vesmíru vesmírů a jsou zjevně řízeni přímo z Diviningtonu. Ladiči jsou jednotní ve všech sedmi supervesmírech a ve všech lokálních vesmírech slouží stejné Tajemné Monitory. Z pozorování víme, že existují početné skupiny Ladičů, mající sériový systém, který obsahuje celé rasy, soudná období, světy, soustavy a vesmíry. Nicméně je nadmíru obtížné sledovat činnost těchto božských darů, protože se vzájemně vyměňují po celém velkém vesmíru.

108:3.2 (1188.4) Přesná a úplná evidence Ladičů (mimo Divinington) se nachází pouze v hlavních řídících centrech sedmi supervesmírů. Číslo a kategorie každého Ladiče, pobývajícího v každém vzestupném tvorovi, je nahlášeno Rajskými orgány hlavnímu řídícímu centru supervesmíru a odtud jsou sděleny do hlavního centra daného lokálního vesmíru a pak na konkrétní planetu. Ale záznamy lokálních vesmírů neprozrazují celé číslo Ladičů Myšlení; záznamy v Nebadonu obsahují pouze přidělovací číslo v lokálním vesmíru, které bylo určeno zástupci Věčně Moudrých. Skutečný význam úplného čísla Ladiče je znám jenom na Diviningtonu.

108:3.3 (1188.5) Lidští chráněnci jsou často známi podle čísel svých Ladičů; smrtelníci dostanou opravdová vesmírná čísla až po splynutí s Ladičem a toto spojení je signalizováno poskytnutím nového jména nového tvora strážcem osudu.

108:3.4 (1188.6) Ačkoliv máme evidenci Ladičů Myšlení v Orvontonu a ačkoliv nemáme absolutně žádnou moc nad nimi, nebo administrativní spojení s nimi, pevně věříme, že existuje velmi těsné administrativní spojení mezi jednotlivými světy lokálních vesmírů a centrálním sídlem těchto božských darů na Diviningtonu. My s jistotou víme, že po objevení se Rajského poskytnutého Syna má evoluční svět Osobního Ladiče, který mu byl přidělen jako planetární dohlížitel Ladičů Myšlení.

108:3.5 (1189.1) Stojí za pozornost, že inspektoři lokálního vesmíru se při vykonávání planetární prohlídky vždy obracejí na planetárního vedoucího Ladičů Myšlení, stejně jako když dávají pokyny představitelům serafů a vůdcům ostatních řádů, přidělených k řídící správě evolučního světa. Není to dlouho, kdy takovou pravidelnou inspekci vykonal na Urantii Tabamantia, hlavní správce všech planet experimentálního života ve vesmíru Nebadon. A záznamy odhalují, že kromě napomenutí a obvinění, které sdělil různým představitelům nadlidských osobností, také vyslovil následující ocenění vedoucímu Ladičů, ať již se nachází na planetě, v Salvingtonu, Uverse, nebo Diviningtonu, což my s určitostí nevíme, ale on řekl:

108:3.6 (1189.2) „A nyní se obracím k vám, postavených vysoce nade mnou; byl jsem pověřen dočasným dohledem nad experimentální planetární sérií; a vyjadřuji obdiv a hluboký respekt k této pozoruhodné skupině nebeských pečovatelů, Tajemných Monitorů, které se dobrovolně nabídly sloužit na této neuspořádané sféře. Bez ohledu na to, jak těžké jsou krizové situace, vy nikdy nezakolísáte. Jak v záznamech Nebadononu, tak i před komisemi Orvontonu se nikdy neobjevilo obvinění božského Ladiče. Vždy zůstáváte věrni svým povinnostem; jste stále božsky spolehliví. Pomáháte napravovat chyby a nahrazovat nedostatky všech, kteří pracují na této planetě. Jste úžasné bytosti, strážci dobra v duších tohoto zaostalého světa. Skládám vám poklonu, ačkoliv jste mně formálně podřízeni jako dobrovolní pečovatelé. Klaním se před vámi v pokorném uznání vaší výjimečné nesobeckosti, vaší soucitné péče a vaší nestranné oddanosti. Vy si zasluhujete jmenovat se bohu-podobní služebníci smrtelných obyvatel tohoto vnitřními rozpory zmítaného, žalostného a nemocemi postiženého světa. Vzdávám vám čest! Moje úcta k vám hraničí se zbožňováním!“

108:3.7 (1189.3) V důsledku mnoha obsažných evidencí my věříme, že Ladiči jsou dokonale organizovaní, že existuje velmi inteligentní a účinné direktivní řízení těchto božských darů, vycházející z nějakého velmi vzdáleného a centrálního zdroje, pravděpodobně z Diviningtonu. Víme, že přicházejí na světy z Diviningtonu a nepochybně se tam vracejí po smrti svých chráněnců.

108:3.8 (1189.4) U vyšších duchovních řádů je neobyčejně obtížné zjistit mechanismus řízení. Když můj řád osobností vykonává naše specifické povinnosti, bezpochyby nám bez našeho vědomí pomáhají četné jiné osobní a neosobní sub-božské skupiny a společně působíme v rozsáhlém vesmíru ve vzájemné závislosti. Cítíme, že takto sloužíme, protože my jsme jedinou skupinou osobních tvorů (mimo Osobní Ladiče), kteří jsou si jednotně vědomi přítomnosti početných řádů před-osobních entit.

108:3.9 (1189.5) Uvědomujeme si přítomnost Ladičů, kteří jsou fragmenty před-osobního Božstva Prvotního Zdroje a Středu. Tušíme přítomnost Inspirovaných Duchů Trojice, kteří jsou nadosobním vyjádřením Rajské Trojice. Podobně spolehlivě zjišťujeme duchovní přítomnost některých neodhalených řádů, pocházejících z Věčného Syna a Nekonečného Ducha. A my částečně vnímáme ještě jiné entity, vám neodkryté.

108:3.10 (1190.1) Melkísedekové Nebadonu učí, že Osamělí Poslové jsou osobními koordinátory těchto různých faktorů, obsažených v rozšiřujícím se Božstvu evoluční Nejvyšší Bytosti. Je velmi pravděpodobné, že můžeme být účastníky empirického sjednocení mnoha nevysvětlitelných jevů času, ale nejsme si vědomě jisti, že to takhle funguje.

4. Vztah k jiným duchovním vlivům

108:4.1 (1190.2) S výjimkou možné koordinace s jinými fragmenty Božstva jsou Ladiči zcela osamoceni ve své sféře činnosti ve smrtelné mysli. Tajemné Monitory jsou výmluvným důkazem faktu, že přestože se Otec mohl očividně vzdát vykonávání veškeré přímé osobní moci a autority v celém velkém vesmíru, nehledě na tento akt zřeknutí se moci v zájmu dětí Nejvyššího Tvořitele Rajských Božstev, Otec si určitě ponechal pro sebe neměnné právo být přítomen v myslích a duších svých vyvíjejících se tvorů za tím účelem, aby takto mohl k sobě připoutat všechny tvory tvoření v součinnosti s duchovní gravitací Rajských Synů. Když byl ještě na Urantii, váš poskytnutý Rajský Syn řekl: „Já, jestli budu pozvednut, pozvednu všechny lidi“. Tuto duchovní přitažlivou sílu Rajských Synů a jejich tvořivých společníků rozpoznáme a rozumíme jí, ale ne zcela chápeme metody všemoudrého Otcova působení skrze Tajemné Monitory, které žijí a pracují tak statečně v lidské mysli.

108:4.2 (1190.3) Ačkoliv tyto tajemné monitory se nepodřizují fungování vesmíru vesmírů, ani s ním nejsou koordinovány, nebo zjevně spojeny, přestože působí samostatně v myslích lidských dětí, bez ustání pobízejí tvory, které obývají, směrem k božským ideálům, stále je lákají směrem nahoru ke smyslům a účelům budoucího a lepšího života. Tyto Tajemné Monitory nepřetržitě pomáhají při utváření duchovní nadvlády Michaela v celém vesmíru Nebadonu a současně záhadným způsobem přispívají ke stabilizaci svrchovanosti Věčně Moudrých v Orvontonu. Ladiči jsou vůlí Boha a protože Nejvyšší Tvořitelé─děti Boha─také osobně ztělesňují tu stejnou vůli, je nevyhnutelné, aby činnost Ladičů a svrchovanost vesmírných vládců byly vzájemně závislé. Přestože mezi přítomností Otce v Ladičích a svrchovaností Otce, která je ztělesněna v Michaelovi Nebadonském, zřejmě neexistuje spojení, nemohou nebýt být rozdílnými projevy jedné a té samé božskosti.

108:4.3 (1190.4) Ukazuje se, že Ladiči Myšlení se objevují a odcházejí zcela nezávisle na jakýchkoliv duchovních přítomnostech; vypadá to, že působí v souladu s vesmírnými zákony, kromě těch, které řídí a kontrolují výkonnosti všech dalších duchovních vlivů. Ale bez ohledu na takovou zřejmou nezávislost, dálkové pozorování nepopíratelně odhaluje, že Ladiči působí v lidské mysli v dokonalém souladu a souhře se všemi ostatními duchovními pečovateli, včetně pomocných duchů mysli, Svatého Ducha, Ducha Pravdy a jiných vlivů.

108:4.4 (1190.5) Když je svět izolován kvůli vzpouře, když je planeta odříznuta ode všech vnějších okruhových komunikací, což se stalo Urantii po převratu Kaligastii, kromě osobních poslů tam zůstává pouze jedna možnost přímé meziplanetární, nebo vesmírné komunikace a to je skrze Ladiče sfér. Bez ohledu na to, co se stane na světě, nebo ve vesmíru, Ladičů se to nikdy přímo netýká. Izolace planety v žádném případě nemá na Ladiče vliv a na jejich schopnost komunikovat s jakoukoliv částí lokálního vesmíru, supervesmíru, či středního vesmíru. A to je ten důvod, proč se tak často na světech v karanténě provádí spojení s vrcholovými a samočinnými Ladiči záložního sboru osudu. Použití takové metody pomůže překonat komplikace, způsobené izolací planety. V posledních letech fungoval na Urantii okruh archandělů, ale tento prostředek komunikace je do značné míry omezen pouze na zprávy samotného sboru archandělů.

108:4.5 (1191.1) My jsme si vědomi mnohých duchovních jevů v rozlehlém vesmíru, kterým bohužel úplně nerozumíme. Ještě jsme si neosvojili všechno to, co se kolem nás děje; a já věřím, že většina této tajemné činnosti je vykonávána Gravitačními Posly a některými typy Tajemných Monitorů. Nevěřím, že Ladiči se věnují výhradně přetváření lidských myslí. Jsem přesvědčen, že Osobní Monitory a další řády neodhalených před-osobních duchů představují přímé a nevysvětlitelné spojení Vesmírného Otce s tvory světů.

5. Poslání Ladičů

108:5.1 (1191.2) Ladiči přijímají obtížný úkol, když se dobrovolně hlásí pobývat v takových složitých bytostech, jaké žijí na Urantii. Ale berou na sebe úkol pobývat ve vašich myslích, kde obdrží připomínky duchovních zpravodajských služeb a potom se pokusí tyto duchovní zprávy nadiktovat, nebo přetlumočit materiální mysli; oni jsou nepostradatelným faktorem pro vzestup do Ráje.

108:5.2 (1191.3) To, co Ladič Myšlení nemůže použít ve vašem současném životě, ty pravdy, které nemůže úspěšně předat člověku, ve kterém pobývá, pečlivě uchová pro použití v příští etapě bytí. Stejně, jak nyní přenáší z okruhu na okruh to, co se mu nepodařilo přidat do zkušenosti svého lidského chráněnce kvůli nezpůsobilosti, nebo neschopnosti tvora zajistit dostatečný stupeň spolupráce.

108:5.3 (1191.4) Na jednu věc se můžete spolehnout: Ladiči nikdy neztratí nic z toho, co bylo svěřeno do jejich péče; nikdy jsme neslyšeli, že by tito duchovní pomocníci nedostáli svým povinnostem. Andělé a jiné vysoké typy duchovních bytostí, včetně těch typů Synů, kteří působí v lokálních vesmírech, mohou příležitostně konat zlo, mohou někdy sejít z božské cesty, ale Ladiči nikdy nezakolísají. Jsou absolutně spolehliví a to platí ve stejné míře o všech sedmi skupinách.

108:5.4 (1191.5) Váš Ladič je potenciálem vašeho nového a příštího stavu bytí, urychleného poskytnutí vašeho věčného synovstva s Bohem. Se souhlasem vaší vůle a s pomocí vaší vůle je Ladič schopen přimět vývojové tendence materiální mysli tvora přetvářet v činy, vycházejících z podnětů a úmyslů vznikající morontiální duše.

108:5.5 (1191.6) Tajemné Monitory nejsou pomocníci myšlení; oni jsou ladiči myšlení. Společně s materiální myslí, kterou ladí a oduševňují, se snaží vytvořit novou mysl pro nové světy a nové jméno vaší budoucí cesty. Jejich poslání se především týká budoucího života, ne tohoto života. Oni se nazývají nebeskými pomocníky, ne pozemskými pomocníky. Jejich starostí není usnadnit vám vaši smrtelnou cestu; spíše se snaží dělat vám život přiměřeně obtížným a náročným, aby to tak podněcovalo a násobilo vaše rozhodování. Přítomnost významného Ladiče Myšlení neposkytuje pohodlí života a osvobození od namáhavého myšlení, ale takový božský dar by měl vyvolat povznesený klid v mysli a nádherný pokoj ducha.

108:5.6 (1192.1) Vaše přechodné a stále se měnící emoce radosti a smutku jsou v podstatě čistě lidskými a materiálními reakcemi na váš vnitřní psychický stav a na vaše vnější materiální prostředí. Proto se neobracejte k Ladiči za účelem sobecké útěchy a smrtelného pohodlí. Úkolem Ladiče je připravit vás na věčnou cestu, zajistit vaše přežití. Není posláním Tajemných Monitorů utěšovat vaše podrážděné city, nebo pečovat o vaši poraněnou pýchu; příprava vaší duše na dlouhou vzestupnou cestu je to, co upoutává pozornost Ladiče a zabírá jeho čas.

108:5.7 (1192.2) Pochybuji, že jsem schopen vám vysvětlit úplně přesně to, co Ladiči dělají ve vašich myslích a vašich duších. Nevím, zdali jsem si plně vědom toho, co se skutečně odehrává v kosmickém spojení božského Monitoru a lidské mysli. Je to všechno poněkud pro nás záhadné, ne pokud se jedná o záměr a účel, ale pokud se jedná o samotný způsob provedení. A to je přesně ten důvod, proč čelíme takovým potížím při nalézání vhodného jména pro tyto nadpozemské dary smrtelným lidem.

108:5.8 (1192.3) Ladiči Myšlení by chtěli změnit vaše pocity strachu v přesvědčení o lásce a sebedůvěře; ale to nemohou dělat mechanicky a libovolně; to je váš úkol. Při uskutečňování těch rozhodnutích, která vás vysvobodí z okovů strachu, vy doslova poskytujete psychický opěrný bod, na kterém Ladiči mohou potom použít duchovní páku povznášejícího a vzestupného osvícení.

108:5.9 (1192.4) Když nastanou ostré a otevřené konflikty mezi vyššími a nižšími tendencemi ras, mezi tím, co opravdu je správné či špatné (a ne to, co vy pouze nazýváte dobrem a zlem), můžete spoléhat na to, že Ladič se vždy zúčastní takových zkušeností nějakým rozhodným a aktivním způsobem. Skutečnost, že taková aktivita Ladiče může být nevnímána lidským partnerem, ani v nejmenším nesnižuje její hodnotu a opravdovost.

108:5.10 (1192.5) Jestli máte osobního strážce osudu a neuspějete v pokračování života, ten strážný anděl musí být posouzen, aby se mohlo o něm prohlásit, že vykonával své povinnosti svědomitě. Ale Ladiči Myšlení nejsou takhle podrobeni vyšetření, když jejich chráněnci neuspějí pokračovat v dalším životě. My všichni víme, že anděl může eventuálně nesplnit očekávání ve své službě, zatímco Ladiči Myšlení se vyznačují Rajskou dokonalostí; jejich služba je charakterizována bezchybnou metodou, jejíž kritika je za hranicemi možností jakékoliv bytosti mimo Divinington. Máte dokonalé průvodce a proto cíl být dokonalými je rozhodně dosažitelný.

6. Bůh v člověku

108:6.1 (1192.6) Je to opravdu příklad boží blahovůle, že ušlechtilí a dokonalí Ladiči nabízejí sami sebe pro skutečnou existenci v myslích materiálních tvorů, takových, jako jsou smrtelníci Urantie, aby fakticky vytvořili zkušební spojení s pozemskými bytostmi živočišného původu.

108:6.2 (1193.1) Bez ohledu na předchozí status obyvatel světa, po poskytnutí božího Syna a po poskytnutí Ducha Pravdy se Ladiči hrnou na takový svět, aby pobývali v myslích všech normálních tvorů vlastní vůle. Po dokončení mise Rajského poskytnutého Syna se tyto Monitory skutečně stanou „nebeským královstvím uvnitř vás“. Prostřednictvím poskytnutých božských darů se Otec přibližuje co možná nejblíže k hříchu a zlu, protože je doslovnou pravdou, že Ladiči musí existovat ve smrtelné mysli také v samém středu lidské nečestnosti. Vnitřně zavedení Ladiči jsou obzvláště mučeni takovými myšlenkami, které jsou čistě podlé a sobecké; jsou sklíčeni nedostatkem úcty pro to, co je krásné a božské a jejich práce je doslova mařena množstvím pošetilých živočišných strachů člověka a jeho dětinskými obavami.

108:6.3 (1193.2) Tajemné Monitory jsou nepochybně poskytnutím Vesmírného Otce, odrazem obrazu Boha v celém vesmíru. Jeden velký učitel kdysi připomínal lidem, že by se měli obrodit v duchu své mysli, stát se novými lidmi, kteří, jako Bůh, jsou vytvořeni ve spravedlnosti a v naplnění pravdy. Ladič vyjadřuje božskost, přítomnost Boha. „Obraz Boha“ se nevztahuje na fyzickou podobu, nebo omezené možnosti materiálních schopností tvorů, ale spíše na dar duchovní přítomnosti Vesmírného Otce v nebeském poskytnutí Ladičů Myšlení prostým tvorům vesmíru.

108:6.4 (1193.3) Ladič je vaším pramenem duchovního dosažení a vnitřní nadějí na získání božského charakteru. On je síla, výsada a možnost věčného života, což vás proto zcela a navždy odlišuje od čistě živočišných tvorů. On je vyšším a věrným vnitřním duchovním stimulátorem mysli na rozdíl od vnějších a fyzických stimulů, které se dostávají k mysli přes nervově-energetický mechanismus materiálního těla.

108:6.5 (1193.4) Tito spolehliví opatrovníci nastávající životní dráhy jsou bezchybně přesnou duchovní analogii každého intelektuálního tvoření; tímto způsobem vás pomalu a jistě přetvářejí do toho, čím skutečně jste (pouze v duchovním smyslu) pro vzkříšení na světech dalšího života. A všechna tato jemná duchovní přetváření se uchovávají ve formulující se realitě vaší vyvíjející se a nesmrtelné duši, ve vašem morontiálním „já“. Tyto reálnosti jsou skutečně tady, bez ohledu na to, že Ladiči se zřídka podaří povznést tato zdvojená tvoření natolik, aby je bylo možno odhalit paprskům vědomí.

108:6.6 (1193.5) A tak, jak vy jste lidským rodičem svého dítěte, tak Ladič je božským rodičem vašeho skutečného „já“, vašeho vyššího a rozvíjejícího se „já“, vašeho lepšího morontiálního a budoucího duchovního „já“. A právě tuto vyvíjející se morontiální duši vidí soudci a cenzoři když rozhodnou o vašem věčném životě a pošlou vás nahoru na nové světy a do nikdy nekončící existence ve věčném spojení s vaším věrným partnerem─Bohem, Ladičem.

108:6.7 (1193.6) Ladiči jsou věční předkové, boží originály vašich vyvíjejících se nesmrtelných duší; jsou neutuchajícím podnětem, který vede člověka ke snaze zvládnout materiální a současnou existenci ve světle budoucí duchovní cesty. Monitory jsou zajatci neumírající naděje, prameny věčného rozvoje. A jak se radují z více či méně přímého komunikování se svými chráněnci.! Jakou mají radost, když se mohou obejít bez symboliky a jiných metod nepřímé komunikace a sršet svá poselství přímo do intelektů svých lidských partnerů!

108:6.8 (1194.1) Vy, lidé, jste na počátku bezkonečného odhalování téměř nekonečného panoráma─bezmezného rozšiřování nikdy nekončících, neustále se rozpínajících sfér možností radostné služby, nesrovnatelného dobrodružství, zušlechťující nejistoty a neomezeného dosažení. Když se nad vámi zatáhnout mračna, vaše víra by měla přijmout fakt přítomnosti ve vás pobývajícího Ladiče a tím být schopni vidět za mlhu smrtelné nejistoty do jasně zářícího slunce věčné spravedlnosti na vábících vrcholech obytných světů Satanie.

108:6.9 (1194.2) [Představeno Osamělým Poslem Orvontonu.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.