Kapitola 109 Vztah Ladičů k vesmírným tvorům

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 109

Vztah Ladičů k vesmírným tvorům

109:0.1 (1195.1) LADIČI Myšlení jsou děti vesmírné cesty a je pravdou, že nezkušení Ladiči musí získat zkušenosti s mírou růstu a rozvoje smrtelných tvorů. Tak, jak se lidské dítě rozvíjí, připravujíc se na těžkosti evoluční existence, tak podobně Ladiči získávají na dokonalosti ve zkoušce na příští etapu vzestupného života. Tak, jak dítě nabývá prostřednictvím společenského a zábavného života v raném dětství přizpůsobivou všestrannost pro své dospělé aktivity, tak podobným způsobem docílí vnitřní Ladič schopností, nezbytných pro příští etapu kosmického života, pomocí přípravného smrtelného plánování a nacvičováním těch činností, které jsou spojeny s morontiální cestou. Lidský život je zkušebním obdobím, které je účinně využíváno Ladičem při přípravě pro zvýšené odpovědnosti a důležitější příležitosti v budoucím životě. Snahy Ladiče, přestože ve vás nyní žije, se ani tak příliš netýkají záležitostí dočasného života a planetární existence, ale připravují vyvíjející se mysli lidských bytostí pro reality vesmírné cesty.

1. Vývoj Ladičů

109:1.1 (1195.2) Domníváme se, že musí existovat ucelený a propracovaný plán výcviku a rozvoje nezkušených Ladičů předtím, než jsou vysláni z Diviningtonu za svými úkoly, ale ve skutečnosti o tom toho moc nevíme. Nepochybně také existuje rozsáhlý systém pro přeškolování Ladičů se zkušenostmi z pobytu ve smrtelných bytostech, než se vydají na nové mise spojování se smrtelníky, ale i v tomto případě o tom skutečně moc nevíme.

109:1.2 (1195.3) Osobní Ladiči mně řekli, že pokaždé, když se smrtelníkovi s vnitřním Monitorem nepodaří zajistit věčný život, po návratu na Divinington se takoví Ladiči zapojí do rozšířeného vzdělávacího kurzu. Tento doplňující výcvik je možný díky zkušenosti z pobytu v lidské bytosti a provádí se vždy před opětovným navrácením se Ladiče na evoluční světy času.

109:1.3 (1195.4) Nic v kosmu nemůže nahradit skutečnou zkušenost života. Dokonalost božskosti nově zformovaných Ladičů Myšlení v žádném případě neobdarovává tento Tajemný Monitor schopností zkušeného pečovatele. Zkušenost je neoddělitelná od živého bytí; je to jediná věc, kterou je nezbytné získat skutečným žitím; žádná míra božskosti vás nemůže zprostit této nezbytnosti. Proto společně se všemi bytostmi, žijícími a fungujícími uvnitř současné sféry Nejvyššího, Ladiči Myšlení musí získat zkušenosti; musí projít vývojem od nižších, nezkušených, k vyšším, zkušenějším skupinám.

109:1.4 (1196.1) Ladiči projdou určitou vývojovou etapou ve smrtelné mysli; získají reálnou zkušenost, která je navěky jejich. Ladiči v důsledku všemožných kontaktů s materiálními rasami postupně nabudou zkušenosti a schopnosti bez ohledu na přežití či nepřežití svých daných smrtelných chráněnců. Oni jsou také rovnocennými partnery lidské mysli v podporování evoluce nesmrtelné duše, mající potenciál věčného života.

109:1.5 (1196.2) První stadium evoluce Ladiče je dosaženo při splynutí s přeživší duší smrtelné bytosti. A tak, zatímco vy se ve své podstatě vyvíjíte dovnitř a nahoru, od člověka k Bohu, Ladiči se vyvíjejí ven a dolů, od Boha k člověku; a proto konečným výsledkem tohoto spojení božskosti a lidskosti bude věčný syn člověka a syn Boha.

2. Samočinní Ladiči

109:2.1 (1196.3) Byli jste seznámeni s kategorizací Ladičů ve vztahu ke zkušenosti─nezkušení, pokročilí a vrcholoví. Měli byste také znát určitou funkční kategorizaci─samočinné Ladiče. Samočinný Ladič je ten, který:

109:2.2 (1196.4) 1. Má určitou požadovanou zkušenost v evolučním životě tvora vlastní vůle a to buď jako dočasný obyvatel na světě, kde Ladiči jsou pouze zapůjčeni smrtelným chráněncům, nebo na planetě faktického splynutí, kde člověk nebyl schopen prodloužit svůj život. Takový Monitor je buď pokročilým, nebo vrcholovým Ladičem.

109:2.3 (1196.5) 2. Získal duchovní rovnováhu v člověku, který dosáhl třetího psychického okruhu a má přiděleného osobního serafského strážce.

109:2.4 (1196.6) 3. Má chráněnce, který udělal nejvyšší rozhodnutí─vstoupit do posvátného a upřímného spojení s Ladičem. Ladič připravuje dopředu vlastní splynutí a považuje toto sjednocení za hotovou skutečnost.

109:2.5 (1196.7) 4. Má chráněnce, který byl přijat do záložního sboru osudu na evolučním světě vzestupných smrtelníků.

109:2.6 (1196.8) 5. Byl někdy, během doby, kdy se jeho chráněnec nacházel ve stavu spaní, dočasně odvolán z mysli svého smrtelného pobývání, aby vykonal určité úkoly─navázal spojení, vytvořil kontakt, udělal přeregistraci, nebo jinou mimolidskou službu, spojenou s duchovním řízením daného světa.

109:2.7 (1196.9) 6. Sloužil v době krize a byl účastníkem zkušenosti některé lidské bytosti, která byla materiálním doplněním duchovní osobnosti, jíž bylo svěřeno vykonání určitého kosmického činu, nezbytného pro duchovní organizaci planety.

109:2.8 (1196.10) Zdá se, že samočinní Ladiči mají výrazný stupeň vůle ve všech záležitostech, nezahrnujících lidské osobnosti svých bezprostředních pobytů, jak je patrno podle jejich četných činů, vykonaných jak uvnitř, tak i vně smrtelníků, ke kterým jsou přiděleni. Takoví Ladiči se zúčastňují početných aktivit na světě svého pobytu, ale mnohem častěji působí jako skrytí obyvatelé pozemských tělesných schránek svého vlastního výběru.

109:2.9 (1196.11) Nepochybně mohou tyto vyšší a zkušenější typy Ladičů komunikovat se svými druhy na jiných světech. Ale, i když samočinní Ladiči takto spolu komunikují, dělají to pouze na úrovních své vlastní práce a za účelem uchování svěřenských údajů, potřebných pro práci Ladičů v oblastech svého pobývání, ačkoliv je známo, že příležitostně se zúčastňují řešení meziplanetárních záležitostí v době krize.

109:2.10 (1197.1) Vrcholoví a samočinní Ladiči mohou opustit lidské tělo podle své vlastní vůle. Oni nejsou organickou, nebo biologickou součástí smrtelného života; jsou božím doplněním tohoto života. V původních plánech života se s nimi počítalo, ale nejsou pro materiální existenci nepostradatelní. Nicméně, je nutno poznamenat, že poté, kdy vstoupí do mysli bytosti, velmi vzácně a to i na přechodnou dobu, opouštějí smrtelné tělesné schránky svého pobytu.

109:2.11 (1197.2) Superúčinní Ladiči jsou ti, kteří dosáhli splnění svých svěřených úkolů a jenom čekají na rozklad materiálního prostředku života, nebo na přenesení nesmrtelné duše.

3. Vztah Ladičů k typům smrtelníků

109:3.1 (1197.3) Charakter detailní práce Tajemných Monitorů se mění podle podstaty jejich poslání─zdali jsou Ladiči spojení, nebo splynutí. Někteří Ladiči jsou pouze zapůjčeni na dobu dočasných životů svých chráněnců, jiní jsou poskytnuti jako kandidáti na získání osobnosti a mají povolení pro věčné splynutí v případě, jestli jejich chráněnci přežijí. Existuje také mírný rozdíl v jejich práci mezi odlišnými planetárními typy a rovněž v rozdílných soustavách a vesmírech. Ale, celkem vzato, jejich práce je mimořádně jednotná, mnohem více, než jsou povinnosti všech ostatních vytvořených řádů nebeských bytostí.

109:3.2 (1197.4) Na některých primitivních světech (patřících k první skupině) pobývají Ladiči v mysli tvora v rámci empirického tréninku, zaměřeného především na sebevzdělávání a postupný rozvoj. Nezkušení Ladiči jsou obvykle posláni na takové světy v počátečních dobách jejich existence, kdy primitivní lidé vcházejí do údolí rozhodování, ale kdy poměrně málo z nich si zvolí vzestup k morálním vrcholům, nacházejících se za kopci sebeovládání a získání charakteru, aby dosáhli vyšších úrovní objevující se duchovnosti. (Nicméně, mnoho z těch, kterým se nezdaří splynout s Ladičem, přežijí jako vzestupné bytosti spojeni s Duchem). Ladičům se dostane cenného tréninku a získají skvělou zkušenost v dočasném spojení s primitivními myslemi a jsou potom schopni využít tuto zkušenost ve prospěch vyšších bytostí na jiných světech. V celém rozsáhlém vesmíru se nikdy neztratí nic, co má význam pro věčný život,.

109:3.3 (1197.5) Na světě jiného typu (druhá skupina) Ladiči jsou smrtelným bytostem pouze zapůjčeni. Tady Monitory nemohou nikdy dosáhnou splynutí se svými lidskými chráněnci prostřednictvím takového pobytu, ale poskytnou jim během jejich smrtelného života velkou pomoc, mnohem větší než jsou schopni dát smrtelníkům Urantie. Na takových světech jsou Ladiči zapůjčeni smrtelným tvorům na jednu délku života jako vzory pro dosažení vyšší duchovnosti, jako dočasní pomocníci ve složitém úkolu zdokonalování věčného charakteru. Ladiči se nevracejí po přirozené smrti; tito přeživší smrtelníci získají věčný život skrze splynutí s Duchem.

109:3.4 (1197.6) Na světech, jako je Urantia, (třetí skupina) dochází k opravdovému zasnoubení s božskými dary─spojení na život a na smrt. Jestliže budete pokračovat v dalším životě, bude to věčné sloučení, trvalé splynutí, vytvářejíc z člověka a Ladiče jednu bytost.

109:3.5 (1197.7) Na světech skupiny světů, obydlených smrtelníky se třemi mozky, Ladiči jsou schopni vytvořit mnohem reálnější kontakt se svými chráněnci během jejich dočasného života, než s bytostmi s jedním či dvěma mozky. Ale v posmrtné dráze pokračují tří-mozkové typy naprosto stejně jako jedno-mozkové typy a jako rasy se dvěma mozky, což jsou smrtelníci na Urantii.

109:3.6 (1198.1) Následně po pobytu Rajského poskytnutého Syna na dvou-mozkových světech jsou nezkušení Ladiči málokdy přiděleni osobám, které mají nepochybnou schopnost pro přežití. My věříme, že na takových světech prakticky všichni Ladiči, pobývající ve vnímavých mužích a ženách se schopností věčného života, patří k pokročilému, nebo vrcholovému typu.

109:3.7 (1198.2) V mnohých raných evolučních rasách Urantie existovaly tři skupiny bytostí. Byly tam čistě živočišné bytosti, které zcela postrádaly schopnost pro přijetí ladiče. Byly tam takové bytosti, které projevovaly nepochybnou schopnost přijmout Ladiče a obdržely je okamžitě, když dosáhly věku morální odpovědnosti. Byl tam třetí typ bytostí, které zaujímaly hraniční pozici; měly schopnost pro přijetí ladiče, ale Monitory mohly obydlit mysl pouze na osobní žádost jedince.

109:3.8 (1198.3) Ale v těch bytostech, které jsou prakticky neschopny věčného života kvůli dědičným vlastnostem po nezpůsobilých a nekvalitních předcích, mnoho nezkušených Ladičů získalo cennou úvodní zkušenost při kontaktu s evoluční myslí a tím se stali způsobilejšími pro následnou misi ve vyšším typu mysli na nějakém jiném světě.

4. Ladiči a lidská osobnost

109:4.1 (1198.4) Vnitřní Ladiči významnou měrou pomáhají vyšším formám inteligentní vzájemné komunikace mezi lidskými bytostmi. Zvířata mají pocit sounáležitosti, ale nemají schopnost sdělovat si mezi sebou své představy; jsou schopna projevovat emoce, ale ne ideje a ideály. Ani lidé živočišného původu nepoznají vysoký typ intelektuálního spojení, nebo duchovního kontaktu se svými druhy, dokud nejsou obdarováni Ladiči Myšlení. Ale když takoví evoluční tvorové vyvinou řeč, jsou na cestě vedoucí k přijetí Ladičů.

109:4.2 (1198.5) Ve skutečnosti u zvířat existuje primitivní forma komunikace, ale při takových primitivních kontaktech existuje málo osobitosti, nebo žádná. Ladiči nejsou osobnosti, oni jsou před-osobní bytosti. Ale pocházejí ze zdroje osobnosti a jejich přítomnost rozšiřuje kvalitativní projevy lidské osobnosti; to platí především tehdy, jestli Ladič má předchozí zkušenost.

109:4.3 (1198.6) Typ Ladiče má velký význam pro potenciální schopnost lidské osobnosti projevovat sebe sama. V průběhu věků mnoho významných intelektuálních a duchovních vůdců Urantie uplatnilo svůj vliv hlavně kvůli převaze a předchozí zkušenosti svých vnitřních Ladičů.

109:4.4 (1198.7) Vnitřní Ladiči v nemalé míře spolupracují s jinými duchovními vlivy při přeměňování a polidšťování potomků primitivních lidí dávných věků. Kdyby byli Ladiči, pobývající v myslích obyvatel Urantie odvoláni, svět by se pomalu vrátil k životu a obyčejům lidí prvobytné doby; božšké Monitory jsou jedním z reálných potenciálů progresivní civilizace.

109:4.5 (1198.8) Sleduji jednoho Ladiče Myšlení, obývajícího jednu mysl na Urantii, který podle záznamů na Uverse pobýval již předtím v patnácti myslích v Orvontonu. Nevíme, zdali tento Monitor má podobné zkušenosti v jiných supervesmírech, ale domnívám se, že ano. Je to úžasný Ladič a jedna z nejvýkonnějších a nejúčinnějších sil působících na Urantii v současné době. To, co jiní ztratili, protože odmítli věčný život, tato lidská bytost (a váš celý svět) nyní získává. Od toho, kdo nemá potřebné vlastnosti pro další život, bude právě tento zkušený Ladič odebrán, kterého nyní má, zatímco tomu, kdo má předpoklady pro věčný život, bude přidělen právě nezkušený Ladič loudavého odpadlíka.

109:4.6 (1199.1) V určitém smyslu mohou Ladiči podporovat některá vzájemná obohacování planety v oblasti pravdy, krásy a dobra. Ale málokdy se jim dostane příležitosti druhého pobytu na stejné planetě; v současné době není na Urantii jediný sloužící Ladič, který by tady sloužil již předtím. A já vím o čem hovořím, protože v archívech Uversy máme jejich čísla a jejich záznamy.

5. Materiální překážky pro zavedení Ladiče

109:5.1 (1199.2) Vrcholoví a samočinní Ladiči jsou často schopni přispívat lidské mysli faktory duchovního významu, když tok myšlení volně protéká osvobozenými, ale kontrolovanými kanály tvůrčí představivosti. V takové době a někdy ve spánku je Ladič schopen pozastavit mentální proudy, zadržet a změnit myšlenkové procesy; a to všechno se dělá za účelem dosáhnout hlubokých duchovních proměn ve vyšších zákoutích nadvědomí. Takhle jsou síly a energie mysli mnohem více naladěny na kontaktní tóny duchovní úrovně současnosti i budoucnosti.

109:5.2 (1199.3) Někdy je možné lidskou mysl osvítit tak, že slyší božský hlas, který ve vás nepřetržitě mluví, abyste si mohli částečně uvědomit moudrost, pravdu, dobro a krásu trvale ve vás pobývající potenciální osobnosti.

109:5.3 (1199.4) Ale vaše nestálé a rychle se měnící mentální postoje často maří plány Ladičů a narušují jejich práci. Jejich práce není ztěžována pouze přirozenými povahami smrtelných ras, ale tuto službu také značně zdržují vaše vlastní vytvořené názory, vyhraněné představy a dlouhodobé předsudky. Kvůli těmto překážkám se ve vědomí mnohdy objeví pouze jejich neúplná tvorba, což nevyhnutelně vede ke zmatené představě. Proto při analýze mentálních situací je bezpečný pouze jeden přístup: v každé úvaze a v každé zkušenosti je nutno okamžitě rozpoznat přesně jejich podstatu a důležitost a vůbec nebrat na vědomí to, čím by se mohly stát.

109:5.4 (1199.5) Velkým problémem života je úprava dědičných tendencí k potřebám duchovních podnětů, spuštěných přítomností Tajemných Monitorů. Zatímco na vesmírných a supervesmírných životních drahách žádný člověk nemůže sloužit dvěma pánům, během života, který nyní prožíváte na Urantii, každý člověk musí nutně sloužit dvěma pánům. Musíte se stát mistry v umění zvládat nepřetržitě lidský světský kompromis a současně projevovat duchovní oddanost pouze jednomu pánu; a to je příčina toho, proč tak mnozí klopýtají a padají, ztrácejí sílu a podléhají tlaku evolučního boje.

109:5.5 (1199.6) Přestože jak odvěké dědictví intelektuálních vloh, tak i mechanizmus elektrochemické regulace omezují sféru účinného působení Ladiče, žádné zděděné nedostatky ( v psychicky normální mysli) nemohou nikdy zabránit eventuálnímu dosažení duchovnosti. Dědičnost může zpozdit rychlost dosažení osobnosti, ale nezabrání eventuálnímu završení vzestupné dráhy. Jestliže budete spolupracovat s vaším Ladičem, tento božský dar, dříve či později, vyvine nesmrtelnou morontiální duši a po následném splynutí s ní představí novou bytost nejvyššímu Synu-Vládci lokálního vesmíru a časem, Otci Ladičů v Ráji.

6. Přetrvání opravdových hodnot

109:6.1 (1200.1) Ladiči nikdy neselžou; nikdy se neztratí nic, co má hodnotu věčného života; každá smysluplná hodnota v každém tvorovi vlastní vůle má jistotu přežití, bez ohledu na přežití či nepřežití smysl objevující, nebo vyhodnocující osobnosti. A tak se děje to, že i když smrtelný tvor odmítne věčný život, životní zkušenost nepřijde nadarmo; věčný Ladič přenese hodnotné rysy takového viditelně nezdařeného života na některý jiný svět a tam poskytne tyto přežívající smysluplné úmysly a hodnoty nějakému vyššímu typu smrtelné mysli, která má schopnost dalšího života. Žádná hodnotná zkušenost se nikdy nezíská nadarmo; žádný opravdový význam, nebo skutečná hodnota nikdy nezaniknou.

109:6.2 (1200.2) Jestli smrtelný partner je kandidátem na splynutí, ale zřekne se Tajemného Monitora, jestli lidský partner odmítne cestu vzestupu, Ladič, po odpojení přirozenou smrtí (nebo před ní), odnese sebou vše, co se vyvinulo v mysli tohoto nepřeživšího tvora a má věčnou hodnotu. Jestliže by Ladič opakovaně neuspěl dosáhnout splynutí osobnosti kvůli nepřežití po sobě jdoucích lidských chráněnců a jestliže se tento Monitor následně stane osobním, všechna získaná zkušenost z pobytu ve všech těchto smrtelných myslí a jejich řízení se stane skutečným vlastnictvím takového nového Osobního Ladiče─vybaveností, kterou bude užívat a zužitkovávat v průběhu všech budoucích epoch. Osobní Ladič této kategorie je směsicí nashromážděných veškerých přežívajících rysů všech jeho dřívějších lidských hostitelů.

109:6.3 (1200.3) Když Ladiči s dlouhou vesmírnou zkušeností se dobrovolně přihlásí obývat božské Syny na misích poskytování, velmi dobře vědí, že v této službě nemůže být nikdy dosaženo osobnosti. Ale často Otec duchů daruje těmto dobrovolníkům osobnost a jmenuje je vedoucími svých druhů. To jsou ty osobnosti, které jsou poctěny pravomocí na Diviningtonu. A jejich unikátní povahy ztělesňují mozaiku lidských vlastností, získaných během pobývání ve smrtelnících a také představují duchovní otisk lidské božskosti poskytnutého Rajského Syna, získaného v průběhu závěrečného pobytu.

109:6.4 (1200.4) Aktivity Ladičů ve vašem lokálním vesmíru jsou řízeny Osobním Ladičem Michaela Nebadonského, tím samým Monitorem, který ho vedl krok za krokem, když žil v lidském těle Jóšui, syna Josefa. Tento výjimečný Ladič byl věrný svým povinnostem a moudře řídil tento statečný Monitor lidskou povahu, neustále usměrňoval smrtelnou mysl Rajského Syna při volbě vykonávat dokonalou vůli Otce. Tento Ladič předtím sloužil s Machiventou Melkísedekem v době Abraháma a vykonal mnoho mimořádných činů jak před tímto pobytem, tak i v době mezi těmito svými misemi poskytnutí.

109:6.5 (1200.5) Tento Ladič opravdu slavil vítězství v lidské mysli Ježíše─té mysli, která v každé z opakujících se životních situací projevovala neutuchající oddanost vykonávat vůli Otce, říkajíc: „Splní se tvoje vůle, ne moje.“ Taková odhodlaná zanícenost je opravdovým cestovním pasem z omezeních lidské podstaty do konečného dosažení božskosti.

109:6.6 (1200.6) Tento stejný Ladič v současné době odráží ve své pozoruhodné osobnosti tajemné podstaty lidskost Jošui, syna Josefa před křtem, věčný a živý otisk věčných a živých hodnot, které vytvořil nejvýznamnější ze všech Urantijců ve skromných podmínkách obyčejného života, prožitého do úplného vyčerpání duchovních hodnot, dosažitelných ve smrtelné zkušenosti.

109:6.7 (1201.1) Všechno to, co je trvalé hodnoty, co je svěřeno Ladiči, má jistotu věčného života. V určitých případech Ladič uchovává toto vlastnictví pro poskytnutí smrtelné mysli budoucího pobytu; v jiných případech a po zosobnění jsou tato přeživší a uchovalá fakta v úschově pro budoucí použití ve službě Architektů Hlavního Vesmíru.

7. Osud osobních Ladičů

109:7.1 (1201.2) My nemůžeme říci, zdali se mohou, či nemohou ty fragmenty Otce, které nejsou Ladiči, stát osobními, ale vy již víte, že osobnost je výsostný dar svobodné vůle Vesmírného Otce. Pokud je nám známo, ten typ fragmentů Otce, který představuje Ladiče, dosahuje osobnosti pouze získáním osobitých vlastností prostřednictvím služby a pomoci osobité bytosti. Tito Osobní Ladiči mají domov na Diviningtonu, kde instruují a dávají pokyny svým před-osobním druhům.

109:7.2 (1201.3) Osobní Ladiči Myšlení jsou nesvázanými, volnými a svrchovanými stabilizátory a kompensátory rozlehlého vesmíru vesmírů. Slučují v sobě Tvořitele a zkušenost tvora─existenciální s empirickým. V řízení vesmíru spojují před-osobní a osobní.

109:7.3 (1201.4) Osobní Ladiči jsou všemoudří a vlivní vykonavatelé Architektů Hlavního Vesmíru. Jsou osobní zprostředkovatelé ucelené péče Vesmírného Otce─osobní, před-osobní a nadosobní. Jsou osobní pečovatelé toho, co je mimořádné, neobvyklé a neočekávané ve všech oblastech transcendentálních absonitních sfér, náležících do rámce působení Boha Konečného, dokonce do úrovní Boha Absolutního.

109:7.4 (1201.5) Jsou to výjimečné bytosti, obsahující v sobě všechny známé vztahy osobnosti; oni jsou všeosobní─existují před osobností, jsou osobností a existují po osobnosti. Představují osobnost Vesmírného Otce takovou, jaká je ve věčné minulosti, věčné přítomnosti a věčné budoucnosti.

109:7.5 (1201.6) Otec poskytnul Věčnému Synu existenciální osobnost nekonečného a absolutního typu, ale pro svoji vlastní péči si vyhradil empirickou osobnost v podobě typu Osobního Ladiče, poskytnutého existenciálnímu před-osobnímu Ladiči; a proto jsou oba předurčeni stát se v budoucnosti věčnými nadosobnostmi transcendentální služby v absonitních sférách Konečného, Nejvyššího-Konečného a také na úrovních Nekonečného-Absolutního.

109:7.6 (1201.7) Málokdy je možno vidět Osobní Ladiče volně se pohybovat vesmíry. Příležitostně se poradí s Věčně Moudrými a někdy Osobní Ladiči sedmidílných Synů Tvořitelů navštíví hlavní světy souhvězdí, aby tam jednali s vládci Vorondadeky.

109:7.7 (1201.8) Když planetární pozorovatel Urantie řádu Vorondadeků─Nejvyšší pečovatel, který nedávno převzal prozatímní vládu nad vaším světem─oznámil svoje zmocnění v přítomnosti místního hlavního správce, začal svoje prozatímní řízení Urantie tím, že si vybral svůj vlastní personál. Bez prodlení stanovil všem svým spolupracovníkům a asistentům jejich planetární povinnosti. Ale nevybral si tři Osobní Ladiče, kteří se u něho objevili ve chvíli, kdy přejímal prozatímní vládnutí. On dokonce ani nevěděl, že se takto objeví, protože v době předchozího prozatímního vládnutí oni svoji božskou přítomnost neprojevovali. A Nejvyšší vladař neurčil výkon služby a nestanovil povinnosti těmto třem dobrovolným Osobním Ladičům. Nicméně, tyto tři všeosobní bytosti patřily mezi nejaktivnější z četných řádů nebeských bytostí, sloužících v té době na Urantii.

109:7.8 (1202.1) Osobní Ladiči vykonávají širokou řadu služeb pro početné řády vesmírných osobností, ale my nemáme dovoleno hovořit o těchto otázkách s evolučními tvory, obdarovanými Ladiči. Tyto pozoruhodné, v lidech pobývající, božské entity se řadí mezi nejvýznamnější osobnosti v celém velkém vesmíru a nikdo se neodvažuje předpovědět jaké mohou být jejich budoucí mise.

109:7.9 (1202.2) [Představeno Osamělým Poslem Orvontonu.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.