Verhandeling 109 - De betrekking van Richters tot universum-schepselen

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 109

De betrekking van Richters tot universum-schepselen

109:0.1 (1195.1) DE GEDACHTENRICHTERS zijn kinderen van de universum-loopbaan, en inderdaad moeten de maagdelijke Richters ervaring opdoen terwijl sterfelijke schepselen opgroeien en zich ontwikkelen. Zoals de persoonlijkheid van het mensenkind uitgroeit ten behoeve van de worstelingen van het evolutionaire bestaan, zo wordt ook de Richter groot door zijn repetities voor de volgende fase in het opgaande leven. Zoals het kind zich door het sociale leven en het spelen in zijn vroege kinderjaren een adaptieve wendbaarheid eigen maakt ten behoeve van zijn activiteiten als volwassene, zo verwerft de inwonende Richter bedrevenheid voor het volgende stadium van het kosmische leven op grond van het inleidende plannen en oefenen door de sterveling van de activiteiten die te maken hebben met diens morontia-loopbaan. Het menselijk bestaan vormt een periode van oefening waarvan de Richter doeltreffend gebruik maakt om zich voor te bereiden op de toegenomen verantwoordelijkheden en grotere mogelijkheden van een toekomstig leven. De inspanningen van de Richter terwijl hij bij u inwoont, hebben echter niet zozeer betrekking op de aangelegenheden van het tijdelijke leven en het planetaire bestaan. Nu zijn de Gedachtenrichters als het ware bezig met het instuderen van de werkelijkheden van de universum-loopbaan in het evoluerende bewustzijn van mensen.

1. De ontwikkeling van de Richters

109:1.1 (1195.2) Er moet wel een veelomvattend, doorwrocht plan bestaan voor de opleiding en ontwikkeling van maagdelijke Richters voordat zij vanuit Divinington worden uitgezonden, maar wij weten hier in feite maar weinig van af. Er bestaat ongetwijfeld ook een uitgebreid systeem voor de herscholing van Richters die reeds ervaring hebben met het inwonen in stervelingen, alvorens zij uitgaan op nieuwe missies om zich te verbinden met stervelingen, maar, nogmaals, in feite weten wij dit niet.

109:1.2 (1195.3) Gepersonaliseerde Richters hebben mij gezegd dat iedere keer wanneer een sterveling bij wie een Mentor heeft ingewoond, er niet in slaagt tot overleving te komen en deze Richter naar Divinington terugkeert, deze een uitgebreide verdere training ondergaat. Deze aanvullende training is mogelijk geworden door de ervaring dat hij bij een mens heeft ingewoond, en wordt altijd gegeven voordat de Richter weer wordt teruggezonden naar de evolutionaire werelden in de tijd.

109:1.3 (1195.4) Er is geen kosmisch substituut voor daadwerkelijke levenservaring. De volmaaktheid van de goddelijkheid van een nieuwgevormde Gedachtenrichter verleent deze Geheimnisvolle Mentor geenszins de ervaren bekwaamheid tot dienstbetoon. Ervaring is niet te scheiden van een levend bestaan: het is het enige dat noodzakelijkerwijs moet worden verkregen door daadwerkelijk leven en waarvan ge door geen enkele hoeveelheid goddelijke gaven ontheven kunt worden. Daarom moeten de Gedachtenrichters, samen met alle wezens die in het huidige domein van de Allerhoogste leven en functioneren, ervaring verwerven: zij moeten evolueren van de lagere, onervaren groepen tot de hogere, die meer ervaring hebben.

109:1.4 (1196.1) Richters doorlopen een welomlijnde ontwikkelingsgang in het bewustzijn van de sterveling: zij verwerven een realiteit van verworvenheid die eeuwig de hunne blijft. Zij verwerven steeds meer Richter-vaardigheid en -bekwaamheid ten gevolge van al hun contacten met de materiële rassen, ongeacht het al dan niet overleven van hun specifieke subjecten. Zij zijn ook gelijkwaardige partners van het menselijke bewustzijn bij het bevorderen van de ontwikkeling van de onsterfelijke ziel met overlevingscapaciteit.

109:1.5 (1196.2) Het eerste stadium in de ontwikkeling van de Richter wordt voltooid in de fusie met de overlevende ziel van een sterveling. Terwijl gij u wat uw natuur betreft naar binnen en naar omhoog ontwikkelt, van mens tot God, ontwikkelen de Richters zich qua natuur aldus naar buiten en naar omlaag, van God tot mens; zo zal het uiteindelijke voortbrengsel van deze vereniging van goddelijkheid en menselijkheid, dan ook eeuwig de zoon des mensen en de zoon Gods zijn.

2. Zelfhandelende Richters

109:2.1 (1196.3) Wij hebben u ingelicht aangaande de klassificatie van Richters met betrekking tot hun ervaring — maagdelijke, gevorderde, en allerhoogste Richters. Ge dient echter ook een bepaalde functionele categorie te onderkennen, namelijk de zelfhandelende Richters. Een Richter is zelfhandelend:

109:2.2 (1196.4) 1. wanneer hij een bepaalde vereiste ervaring heeft opgedaan in het evoluerende leven van een wilsschepsel, hetzij als tijdelijke inwoner bij een schepsel op een type wereld waar Richters slechts aan sterfelijke subjecten geleend worden, hetzij op een echte fusie-planeet, waar de mens niet tot overleving kwam. Zo’n Mentor is ofwel een gevorderde ofwel een allerhoogste Richter.

109:2.3 (1196.5) 2. Wanneer hij het geestelijk machtsevenwicht tot stand heeft gebracht in een mens die de derde psychische cirkel heeft bereikt en een persoonlijke serafijnse behoeder toegewezen heeft gekregen.

109:2.4 (1196.6) 3. Wanneer hij een subject heeft die de allerhoogste beslissing heeft genomen, die plechtig en oprecht een verloving met de Richter is aangegaan. De Richter rekent van tevoren op het moment van de daadwerkelijke fusie, en beschouwt de vereniging reeds als een feitelijke gebeurtenis.

109:2.5 (1196.7) 4. Wanneer hij een subject heeft dat opgenomen is in een corps van bestemmingsreservisten op een evolutionaire wereld waar stervelingen de weg omhoog gaan.

109:2.6 (1196.8) 5. Wanneer hij op een bepaald moment gedurende de slaap van de mens tijdelijk is losgemaakt uit het bewustzijn van de sterveling waarin hij is gevangen, om een of ander belangrijk werk te kunnen verrichten, zoals het leggen van verbindingen, het maken van contact, een hernieuwde registratie, of een andere dienstverrichting buiten de mens om, die verband houdt met het geestelijke bestuur van de wereld waar hij geplaatst is.

109:2.7 (1196.9) 6. Wanneer hij dienst heeft gedaan in een crisisperiode in de ervaring van een mens die het materiële complement vormde van een geest-persoonlijkheid aan wie de ten uitvoerlegging van een kosmische verrichting was toevertrouwd welke van wezenlijk belang was voor het geestelijke beheer van de planeet.

109:2.8 (1196.10) Zelfhandelende Richters lijken een opvallende mate van wilsvermogen te bezitten in alle zaken die niet de menselijke persoonlijkheid betreffen bij wie zij op dat tijdstip inwonen, zoals wordt aangegeven door hun talrijke heldendaden zowel binnen als buiten de sterfelijke subjecten met wie zij zijn verbonden. Deze Richters nemen deel aan talrijke activiteiten in hun gebied, doch vaker functioneren zij als de onopgemerkte inwoners van de aardse tabernakelen van hun eigen keuze.

109:2.9 (1196.11) Ongetwijfeld kunnen Richters van deze hogere, meer ervaren typen communiceren met Richters in andere gebieden. Ofschoon zelfhandelende Richters inderdaad zo contact met elkaar onderhouden, doen zij dit slechts op de niveaus van hun gemeenschappelijke werk, en met het oogmerk om beheersgegevens te bewaren die van essentieel belang zijn voor het dienstbetoon der Richters in het gebied waar dezen verblijven, ofschoon het bekend is dat zij soms, in tijden van crisis, ook in interplanetaire aangelegenheden hebben gefunctioneerd.

109:2.10 (1197.1) Allerhoogste en zelfhandelende Richters kunnen het lichaam van de mens verlaten wanneer zij maar willen. De inwonenden vormen geen deel van het organische of biologische leven van de sterveling: zij zijn goddelijke fragmenten die daaraan worden toegevoegd. In de oorspronkelijke levensplannen waren zij voorzien, doch zij zijn niet onontbeerlijk voor het materiële bestaan. Niettemin dienen wij hierbij aan te tekenen dat zij slechts zeer zelden zelfs maar tijdelijk hun sterfelijke tabernakel verlaten wanneer zij daar eenmaal hun intrek hebben genomen.

109:2.11 (1197.2) De superhandelende Richters zijn degenen die de hun toevertrouwde taak tot een goed einde hebben gebracht en alleen nog wachten op de ontbinding van het voertuig voor het materiële leven, ofwel op de translatie van de onsterfelijke ziel.

3. De betrekking van Richters tot de verschillende typen stervelingen

109:3.1 (1197.3) Het karakter van het gedetailleerde werk van Geheimnisvolle Mentoren varieert overeenkomstig hun aanstelling, naargelang zij al of niet verbindings — of fusie — Richters zijn. Sommige Richters worden slechts aan hun subject geleend voor de duur van diens tijdelijke leven; anderen worden verleend als persoonlijkheidskandidaten, met toestemming voor eeuwige fusie indien hun subjecten tot overleving komen. Er bestaat eveneens een lichte variatie in hun werk bij de verschillende planetaire typen, alsook in de verschillende stelsels en universa. Maar over het geheel genomen komt hun arbeid opmerkelijk veel overeen, meer dan het geval is met de taken van geschapen hemelse wezens van enige andere orde.

109:3.2 (1197.4) Op bepaalde primitieve werelden (de groep van serie één) woont de Richter in het bewustzijn van het schepsel als een experiëntiële training, voornamelijk ten behoeve van zijn eigen progressieve ontwikkeling. Gewoonlijk worden er naar zulke werelden Maagdelijke Richters gezonden in vroege tijden, wanneer de primitieve mensen weliswaar in de vallei der beslissingen aankomen, doch slechts betrekkelijk weinigen de keuze zullen maken om de morele hoogten te bestijgen achter de heuvels van zelfbeheersing en karaktervorming, zodat zij de hogere niveaus van hun wordende geestelijkheid kunnen bereiken. (Velen echter, die er niet in slagen met de Richter te fuseren, overleven als met de Geest-gefuseerde opklimmenden). De Richters ontvangen waardevolle scholing en doen prachtige ervaring op gedurende hun tijdelijke partnerschap met het primitieve bewustzijn, en zij kunnen deze ervaring nadien gebruiken ten voordele van hogere wezens op andere werelden. In het ganse uitgestrekte universum gaat nooit iets verloren dat overlevingswaarde heeft.

109:3.3 (1197.5) Op een ander type werelden (de groep van serie twee) worden de Richters slechts aan stervelingen geleend. Hier kunnen de Mentoren nooit fusie-persoonlijkheid bereiken door deze inwoning, doch zij verlenen hun menselijke subjecten wel veel bijstand gedurende hun sterfelijke leven, veel meer dan zij de stervelingen op Urantia kunnen geven. De Richters worden daar aan de stervelingen geleend voor de duur van een enkel leven, als een patroon voor het hogere geestelijke niveau dat dezen kunnen bereiken, als tijdelijke helpers bij de boeiende taak van de vervolmaking van een overlevingskarakter. De Richters keren niet terug na de natuurlijke dood: deze overlevende stervelingen bereiken eeuwig leven door fusie met de Geest.

109:3.4 (1197.6) Op werelden zoals Urantia (de groep van serie drie) vindt een werkelijke verloving plaats met de goddelijke geschenken, een engagement in leven en sterven. Indien ge tot overleving komt, zal er een eeuwige verbintenis plaatsvinden, een eeuwige fusie, waardoor de mens en de Richter tot één wezen worden gemaakt.

109:3.5 (1197.7) In de stervelingen met drie hersenstelsels van deze serie werelden, kunnen de Richters gedurende het tijdelijke leven veel beter daadwerkelijk contact krijgen met hun subjecten dan in de soorten met één of twee hersenstelsels. In de loopbaan na de dood gaat het type stervelingen met drie hersenstelsels echter op dezelfde wijze verder als het soort met één hersenstelsel en de mensen met twee hersenstelsels — de geslachten op Urantia.

109:3.6 (1198.1) Op de werelden waar de stervelingen twee hersenstelsels hebben, worden nadat daar een geschonken Zoon uit het Paradijs heeft verbleven, zelden maagdelijke Richters toegewezen aan personen die de onbetwistbare capaciteit hebben tot overleving. Wij zijn van mening dat op zulke werelden praktisch alle Richters die in intelligente mannen en vrouwen met de capaciteit tot overleven wonen, tot het gevorderde of tot het allerhoogste type behoren.

109:3.7 (1198.2) Onder vele vroege evolutionaire rassen op Urantia bestonden er drie groepen mensen. Er waren mensen die zo animaal waren, dat zij volstrekt niet in staat waren Richters te herbergen. Dan was er de groep mensen bij wie ongetwijfeld Richters konden inwonen en die dezen dan ook ontvingen zodra zij de leeftijd van morele verantwoordelijkheid bereikten. Een derde klasse nam een grenspositie in: deze had wèl het vermogen om een Richter te ontvangen, maar de Mentoren konden alleen in hun bewustzijn komen wonen op het persoonlijke verzoek van de individuele mens.

109:3.8 (1198.3) Maar bij de mensen die praktisch niet voor overleving in aanmerking kunnen komen, omdat zij door toedoen van ongeschikte of inferieure voorouders erfelijk zijn misdeeld, hebben vele maagdelijke Richters diensten verricht en waardevolle voorbereidende ervaringen opgedaan in het contact maken met het evolutionaire bewustzijn, waardoor zij zich beter hebben bekwaamd voor een volgende aanstelling in een hoger type bewustzijn op een andere wereld.

4. Richters en de menselijke persoonlijkheid

109:4.1 (1198.4) De hogere vormen van intelligente communicate tussen mensen worden zeer bevorderd door de inwonende Richters. Dieren hebben wel gevoelens voor hun soortgenoten, maar zij kunnen geen begrippen aan elkaar overdragen: zij kunnen wel emoties tot uitdrukking brengen, maar geen ideeën of idealen. Mensen van dierlijke oorsprong kennen dan ook geen hoger type intellectuele omgang of geestelijke gemeenschap met hun medemens totdat hun de Gedachtenrichters zijn geschonken, al zijn zulke evolutionaire schepselen wel op weg om Richters te ontvangen wanneer zij het spraakvermogen ontwikkelen.

109:4.2 (1198.5) Dieren communiceren inderdaad op primitieve wijze met elkaar, doch er is van weinig of geen persoonlijkheid sprake in zulk primitief contact. Richters zijn niet persoonlijkheid: zij zijn voorpersoonlijke wezens. Nochtans komen zij voort uit de bron van persoonlijkheid, en verhoogt hun aanwezigheid de kwalitatieve manifestaties van de menselijke persoonlijkheid; dit is in het bijzonder het geval wanneer de Richter reeds eerdere ervaring heeft opgedaan.

109:4.3 (1198.6) Het type Richter is van grote invloed op het vermogen van de menselijke persoonlijkheid om zich uit te drukken. Door de eeuwen heen hebben vele grote intellectuele en geestelijke leiders op Urantia hun invloed voornamelijk kunnen uitoefenen vanwege de superioriteit en eerdere ervaring van hun inwonende Richter.

109:4.4 (1198.7) De inwonende Richters hebben in niet geringe mate samengewerkt met andere geestelijke invloeden bij het transformeren en menselijker maken van de nakomelingen van de primitieve mens uit de oertijd. Indien de Richters die in het bewustzijn van de bewoners van Urantia wonen, zouden worden teruggetrokken, zou de wereld langzaam terugkeren tot veel tonelen en praktijken van de mens uit primitieve tijden: de goddelijke Mentoren zijn een van de reële mogelijkheden tot vooruitgang van de civilisatie.

109:4.5 (1198.8) Ik heb gezien dat er in een bewustzijn op Urantia een Gedachtenrichter woont die volgens de registers op Uversa eerder reeds in vijftien subjecten in Orvonton heeft gewoond. Wij weten niet of deze Mentor ook soortgelijke ervaringen heeft opgedaan in andere superuniversa, maar ik denk van wel. Dit is een wonderbaarlijke Richter, en een van de nuttigste en invloedrijkste krachten op Urantia in het huidige tijdperk. Wat anderen hebben verloren doordat zij hebben geweigerd te overleven, valt nu deze mens (en uw gehele wereld) ten deel. Degene die geen overlevingskwaliteiten bezit, zal zelfs de ervaren Richter worden ontnomen die hij nu heeft, terwijl degene die vooruitzichten heeft op overleving, zelfs de pre-ervaren Richter van een lakse deserteur geschonken zal worden.

109:4.6 (1199.1) In zekere zin bevorderen de Richters wellicht een bepaalde mate van interplanetaire kruisbevruchting in de domeinen van waarheid, schoonheid en goedheid. Doch het wordt hun zelden gegund om tweemaal de ervaring van inwoning door te maken op eenzelfde planeet: geen enkele Richter die nu dienst doet op Urantia is al eerder op deze wereld geweest. Ik weet waarover ik spreek, want wij beschikken over hun nummers en antecedenten in de archieven van Uversa.

5. Materiële belemmeringen voor het inwonen van Richters

109:5.1 (1199.2) Allerhoogste en zelfhandelende Richters kunnen dikwijls factoren van geestelijk belang bijdragen aan het menselijke bewustzijn wanneer dit vrijelijk stroomt in de bevrijde, doch beheerste kanalen van de scheppende verbeelding. Bij zulke gelegenheden, en soms gedurende de slaap, kan de Richter de mentale stromingen tot stilstand brengen, de vloed tegenhouden, en de processie van ideeën vervolgens ombuigen; dit alles wordt gedaan om diepgaande geestelijke transformaties te bewerkstelligen in de hogere regionen van het bovenbewustzijn. Op deze wijze worden de krachten en energieën van het bewustzijn beter afgestemd op de toonaard van de contactuele klanken van het geestelijke niveau van heden en toekomst.

109:5.2 (1199.3) Soms is het mogelijk uw bewustzijn te laten verlichten, om de goddelijke stem te horen die steeds in uw innerlijk spreekt, zodat ge u ten dele bewust moogt worden van de wijsheid, waarheid, goedheid, en schoonheid van de potentiële persoonlijkheid die constant in u woont.

109:5.3 (1199.4) Uw onstandvastige en snel wisselende mentale instelling heeft echter dikwijls tot gevolg dat de plannen van de Richters worden doorkruist en dat hun werk wordt onderbroken. Hun werk wordt niet alleen gehinderd door de aangeboren natuur van de rassen der stervelingen, maar dit dienstbetoon wordt ook ernstig vertraagd door uw eigen vooropgezette meningen, gevestigde ideeën, en vastgeroeste vooroordelen. Vanwege deze belemmeringen duiken vaak alleen hun onvoltooide scheppingen op in uw bewustzijn, en is begripsverwarring het onvermijdelijke gevolg. Derhalve is het bij het nauwkeurig onderzoek van mentale situaties, alleen veilig om iedere afzonderlijke gedachte onmiddellijk te herkennen voor wat deze daadwerkelijk en in de grond der zaak is, en geen aandacht te schenken aan wat zij had kunnen zijn.

109:5.4 (1199.5) De grote opgave in het leven is het richten van de overgeërfde levensneigingen naar de eisen van de geestelijke impulsen waartoe de aanzet wordt gegeven door de goddelijke tegenwoordigheid van de Geheimnisvolle Mentor. Hoewel niemand tijdens de loopbaan in het universum en het superuniversum twee heren kan dienen, moet iedereen in het leven dat ge thans hier op Urantia leidt noodgedwongen wel twee heren dienen. Ieder mens moet bedreven raken in de kunst om voortdurend menselijke compromissen met de wereld aan te gaan, terwijl hij geestelijk trouw blijft aan slechts één meester. Dit is dan ook de reden waarom zo velen wankelen en falen, vermoeid raken en bezwijken onder de druk van de evolutionaire worsteling.

109:5.5 (1199.6) Hoewel het terrein van doeltreffende activiteit van de Richter wordt afgebakend door uw hereditaire cerebrale vermogens alsook door uw eveneens erfelijke elektro-chemische reguleringsmechanisme, verhindert geen enkele erfelijke handicap (in een normaal bewustzijn) ooit uiteindelijke geestelijke prestaties. De erfelijkheid kan een nadelige invloed hebben op het tempo waarin de persoonlijkheid vorderingen maakt, doch de uiteindelijke voltooiing van het opklimmingsavontuur kan er niet door worden verhinderd. Indien ge met uw Richter wilt samenwerken, zal dit goddelijke geschenk vroeg of laat de onsterfelijke morontia-ziel tot ontwikkeling brengen, en zal hij het nieuwe schepsel, na daarmee te zijn gefuseerd, voorstellen aan de soevereine Meester-Zoon van het plaatselijk universum en uiteindelijk aan de Vader der Richters op het Paradijs.

6. Het voortbestaan van echte waarden

109:6.1 (1200.1) Richters falen nooit, niets dat waard is om te overleven gaat ooit verloren, elke zinvolle waarde in ieder wilsschepsel blijft zeker bestaan, ongeacht het al of niet overleven van de persoonlijkheid die deze zin en bedoeling ontdekt of evalueert. En zo kan een sterveling het overleven afwijzen terwijl zijn levenservaring niet verloren gaat; de eeuwige Richter draagt de waardevolle aspecten van zulk een leven van ogenschijnlijke mislukking over naar een andere wereld en schenkt deze voortbestaande bedoelingen en waarden aan een hoger type sterfelijk bewustzijn, een bewustzijn dat wel de capaciteit heeft om tot overleving te komen. Geen enkele waardevolle ervaring vindt ooit tevergeefs plaats: geen ware bedoeling of reële waarde gaat ooit verloren.

109:6.2 (1200.2) Wat betreft de betrekking van een Geheimnisvolle Mentor met een kandidaat voor fusie: indien hij door zijn sterfelijke partner in de steek wordt gelaten, indien de menselijke partner de opklimmingsloopbaan niet wil volgen, neemt de Richter, wanneer hij wordt bevrijd door de natuurlijke dood (of reeds daarvoor), alles met zich mee wat aan overlevingswaarde is ontwikkeld is in het bewustzijn van dat niet-overlevende schepsel. Indien een Richter er herhaalde malen niet in zou slagen om fusie-persoonlijkheid te verwerven, doordat zijn achtereenvolgende menselijke subjecten niet tot overleving komen, en indien deze Mentor vervolgens gepersonaliseerd zou worden, zou alle ervaring die hij heeft verworven door de inwoning in, en het leren beheersen van, het bewustzijn van al deze stervelingen, het daadwerkelijk bezit worden van zulk een nieuw Gepersonaliseerde Richter, een bezit dat hij in alle toekomstige eeuwen zal genieten en gebruiken. Een Gepersonaliseerde Richter van deze orde is een samengesteld geheel van alle overlevingselementen van alle schepselen bij wie hij eerder te gast is geweest.

109:6.3 (1200.3) Wanneer Richters met een lange ervaring in het universum zich aanbieden om in te wonen in goddelijke Zonen tijdens schenkingsmissies, weten zij heel goed dat zij door dit dienstbetoon nimmer kunnen bereiken dat zij persoonlijkheid verwerven. Dikwijls schenkt de Vader der geesten echter persoonlijkheid aan deze vrijwilligers en stelt hij hen aan als leiders van hun soortgenoten. Dit zijn de persoonlijkheden die op Divinington met eervol gezag worden bekleed. Hun unieke natuur belichaamt dan ook het mozaïek der veelvuldige menselijke ervaringen die zij gedurende het inwonen bij stervelingen hebben opgedaan, en ook de geest-kopie van de menselijke goddelijkheid van de geschonken Zoon uit het Paradijs bij wie zij hun laatste ervaring van inwoning hebben doorgemaakt.

109:6.4 (1200.4) De activiteiten van Richters in uw plaatselijk universum worden bestuurd door de Gepersonaliseerde Richter van Michael van Nebadon, dezelfde Mentor die Michael stap voor stap begeleidde toen hij zijn leven als mens leefde in het vlees van Joshua ben Joseph. Deze buitengewone Richter was waarlijk getrouw aan zijn opdracht, deze heldhaftige Mentor gaf wijze leiding aan de menselijke natuur, door het sterfelijk bewustzijn van de Paradijs-Zoon steeds de weg te wijzen bij het kiezen van het pad van de volmaakte wil van de Vader. Deze Richter had eerder bij Machiventa Melchizedek gediend in de dagen van Abraham, en had heroïsche prestaties geleverd zowel vóór deze inwoning als tussen deze schenkingservaringen in.

109:6.5 (1200.5) Deze Richter zegevierde inderdaad in het menselijke bewustzijn van Jezus — het bewustzijn dat in alle kritieke situaties die zich steeds weer in zijn leven voordeden, volhardde in een geheiligde toewijding aan de wil van de Vader, zeggende: ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.’ Zulk een vastbesloten toewijding vormt het ware paspoort om vanuit de beperkingen van de menselijke natuur de volkomenheid van goddelijke bekwaamheid te bereiken.

109:6.6 (1200.6) Deze zelfde Richter weerspiegelt nu in de ondoorgrondelijke natuur van zijn machtige persoonlijkheid de menselijkheid van Joshua ben Josef vóór zijn doop — de eeuwige, levende weergave van de eeuwige, levende waarden die de grootste van alle Urantianen schiep uit de bescheiden omstandigheden van een gewoon leven dat hij op zulk een wijze leidde, dat alle geestelijke waarden die in de ervaring van een sterveling bereikbaar zijn, volledig waren benut.

109:6.7 (1201.1) Alles wat van blijvende waarde is en aan een Richter wordt toevertrouwd, is verzekerd van eeuwig voortbestaan. In bepaalde gevallen bewaart de Mentor dit bezit om het te kunnen verlenen aan het bewustzijn van een sterveling bij wie hij in de toekomst zal gaan inwonen; in andere gevallen, en nadat hij gepersonaliseerd is, blijven deze voortlevende, bewaarde realiteiten onder zijn hoede om in de toekomst te worden gebruikt in dienst van de Architecten van het Meester-Universum.

7. De bestemming van gepersonaliseerde Richters

109:7.1 (1201.2) Wij kunnen niet zeggen of de Vader-fragmenten die geen Richter zijn, al dan niet gepersonaliseerd kunnen worden, doch het is u bekend dat de Universele Vader persoonlijkheid verleent uit soevereine, vrije wil. Voorzover wij weten, bereikt het type Vader-fragmenten zoals de Richters slechts persoonlijkheid door het verwerven van persoonlijke eigenschappen door dienstbaarheid-hulpbetoon aan een persoonlijk wezen. Deze Gepersonaliseerde Richters hebben Divinington als hun tehuis, en hier instrueren zij hun voorpersoonlijke metgezellen en geven zij dezen leiding.

109:7.2 (1201.3) De Gepersonaliseerde Gedachtenrichters zijn de vrije, niet-verbonden, niet-aangestelde, soevereine stabiliseerders en compensators in het uitgestrekte universum van universa. In hen gaan de ervaring van de Schepper en van het schepsel samen — existentieel en experiëntieel. Zij zijn wezens van vereende tijd en eeuwigheid. Zij brengen het voorpersoonlijke en het persoonlijke in het bestuur van het universum met elkaar in verband.

109:7.3 (1201.4) De Gepersonaliseerde Richters zijn de alwijze en machtige bestuurders voor de Architecten van het Meester-Universum. Zij zijn de persoonlijke instrumenten van het volle dienstbetoon van de Universele Vader — persoonlijk, voorpersoonlijk, en bovenpersoonlijk. Zij zijn de persoonlijke toedienaren van het buitengewone, het ongewone, en het onverwachte in alle gebieden van de transcendentale, absoniete hemellichamen van het domein van God de Ultieme, zelfs tot en met de niveaus van God de Absolute.

109:7.4 (1201.5) Zij zijn de enige wezens in de universa in wier wezen alle bekende betrekkingen van persoonlijkheid besloten liggen; zij zijn al-persoonlijk — zij zijn vóór persoonlijkheid, zij zijn persoonlijkheid, en zij zijn na persoonlijkheid. Zij dienen de persoonlijkheid van de Universele Vader toe zoals deze was in het eeuwige verleden, is in het eeuwige heden, en in de eeuwige toekomst zal zijn.

109:7.5 (1201.6) Existentiële persoonlijkheid, naar de orde van het oneindige en absolute, heeft de Vader geschonken aan de Eeuwige Zoon, maar voor zijn eigen dienstbetoon heeft hij verkozen experiëntiële persoonlijkheid te reserveren van het type van de Gepersonaliseerde Richter — experiëntiële persoonlijkheid, welke geschonken wordt aan de existentiële voorpersoonlijke Richter. Beider bestemming is aldus de toekomstige, eeuwige bovenpersoonlijkheid van het transcendentale dienstbetoon in de absoniete gebieden van de Ultieme, de Allerhoogst-Ultieme, ja zelfs op de niveaus van de Ultiem-Absolute.

109:7.6 (1201.7) Slechts zelden kunnen de Gepersonaliseerde Richters buiten in de universa worden aangetroffen. Af en toe overleggen zij met de Ouden der Dagen, en soms komen de Gepersonaliseerde Richters van de zevenvoudige Schepper-Zonen naar de hoofdkwartierwerelden van de constellaties om te beraadslagen met de Vorondadek-regeerders.

109:7.7 (1201.8) Toen de planetaire Vorondadek-waarnemer van Urantia — de Zeer Verheven beheerder die niet lang geleden een noodregentschap over uw wereld op zich heeft genomen — zijn gezag bevestigde ten overstaan van de residerende gouverneur-generaal, ving hij zijn noodbestuur over Urantia aan met een volledige staf van zijn eigen keuze. Onmiddellijk wees hij al zijn medewerkers en assistenten hun planetaire taken toe. De drie Gepersonaliseerde Richters die bij hem verschenen op het moment dat hij het regentschap op zich nam, had hij echter niet uitgekozen. Hij wist zelfs niet dat zij op deze wijze zouden verschijnen, want ten tijde van een vorig regentschap hadden zij hun goddelijke tegenwoordigheid niet op deze manier gemanifesteerd. De Meest Verheven regent wees deze zich vrijwillig aanbiedende Gepersonaliseerde Richters dan ook geen diensten of taken toe. Niettemin behoorden deze drie al-persoonlijke wezens tot de actiefste van de talrijke orden hemelse wezens die toen op Urantia dienden.

109:7.8 (1202.1) Gepersonaliseerde Richters verrichten een uitgebreid scala van diensten aan persoonlijkheden van talrijke universum-orden, doch het staat ons niet vrij om deze diensten te bespreken met evolutionaire schepselen in wie Richters wonen. Deze buitengewone menselijke godheden behoren tot de opmerkelijkste persoonlijkheden in het gehele groot universum, en niemand durft te voorspellen wat hun toekomstige missies zouden kunnen inhouden.

109:7.9 (1202.2) [Aangeboden door een Solitaire Boodschapper van Orvonton.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden