109 Kiri - Kohandajate suhe universumi loodud-olenditega

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

109. Kiri

Kohandajate suhe universumi loodud-olenditega

109:0.1 (1195.1) MÕTTEKOHANDAJAD on universumi elujärgu lapsed ja algajad Kohandajad peavad surelike loodud-olendite kasvamise ja arenemise käigus omandama kogemusi täpselt samamoodi, nagu surelikud kasvavad ja arenevad. Nii nagu inimlapse isiksus avardub areneva eksistentsi võitlusteks, kasvab ka Kohandaja suureks tõusuelu järgmiseks etapiks harjutades. Nii nagu laps omandab varase lapsepõlve suhetes ja mängudes täiskasvanutegevusteks vajaliku kohanemisvõime, saavutab ka sisimas elav Kohandaja kosmilise elu järgmiseks etapiks vajalikud morontia-elujärguga seotud oskused nende tegevuste ettevalmistava kavandamise ja proovimisega surelikus elus. Inimeksistents on harjutamisaeg, mida Kohandaja kasutab tõhusalt ära, et valmistuda tulevase elu suuremateks ülesanneteks ja võimalusteks. Ent teis elades ei ole Kohandaja pingutused seotud niivõrd ajaliku elu ja planeedil eksisteerimisega. Mõttekohandajad harjutavad praegu inimolendite arenevas meeles tegelikult universumi-elujärgu reaalsusi.

1. Kohandajate areng

109:1.1 (1195.2) Kindlasti on algajate Kohandajate koolitamiseks ja arendamiseks enne nende lähetamist Diviningtonilt olemas ulatuslik ja läbimõeldud kava, kuid me tõepoolest ei tea sellest eriti palju. Kahtlemata on olemas ka põhjalik süsteem varasema kogemusega Kohandajate ümberkoolitamiseks enne nende lähetamist uusi surelikega seotud ülesandeid täitma, kuid ka seda me tegelikult ei tea.

109:1.2 (1195.3) Isikustatud Kohandajad on mulle öelnud, et iga kord, kui mõnel surelikul, kelles on elanud Järelevaataja, pole õnnestunud ellu jääda, peab Diviningtoni tagasipöördunud Kohandaja läbi tegema põhjaliku koolituse. Seda täiendavat koolitust võimaldab inimese sisimas elamise kogemus ning see sooritatakse alati enne Kohandaja saatmist tagasi arenevatesse ajamaailmadesse.

109:1.3 (1195.4) Tegelikul elamiskogemusel puudub kosmiline asendaja. Äsjaloodud Mõttekohandaja täiuslik jumalikkus ei anna sellele Salapärasele Järelevaatajale mitte mingeid hoolekandekogemusi. Kogemus on eluseksistentsist lahutamatu; see on ainus, mille omandamisest tegeliku elamise kaudu ei vabasta teid ükski jumalik kingitus. Seepärast peavad Mõttekohandajad omandama kogemusi, nii nagu kõik teised Ülima praeguses sfääris elavad ja tegutsevad olendid; nad peavad arenema madalamatest ja kogenematutest kõrgemateks ning kogenumateks rühmadeks.

109:1.4 (1196.1) Kohandajad läbivad surelikus meeles selge arengutee; nad jõuavad reaalsete saavutusteni, mis jäävad igavesti neile. Aineliste rassidega toimunud kontaktide tulemusena omandavad Kohandajad vajalikke oskusi ja -võimeid, vaatamata sellele, kas nende surelik hoolealune jääb ellu või mitte. Nad on ka inimmeele võrdsed partnerid surematu hinge ellujäämisvõime arengule kaasa aitamises.

109:1.5 (1196.2) Kohandaja esimene arenguetapp lõpeb siis, kui ta sulab ühte sureliku olendi ellujääva hingega. Seega, kuigi te arenete oma olemuselt sisse- ja ülespoole, inimesest Jumala poole, arenevad Kohandajad oma olemuselt välja- ja allapoole, Jumalast inimese poole. Nii on selle jumalikkuse ja inimlikkuse liidu igaveseks lõpptulemuseks inimese poeg ja Jumala poeg.

2. Isetegutsevad Kohandajad

109:2.1 (1196.3) Kohandajate liigitusest nende kogemuste järgi — algajad, edasijõudnud ja ülimad Kohandajad — on teile juba kõneldud. Olete kindlasti juba aru saanud, et nende puhul kehtib ka teatav funktsionaalne liigitus — näiteks isetegutsevad Kohandajad. Isetegutsev on Kohandaja, kes:

109:2.2 (1196.4) 1. on omandanud teatavad nõutavad kogemused tahteolendi arengulises elus kas ajutise sisimas elamise teel seda tüüpi maailmas, kus Kohandajaid ainult laenatakse surelikele hoolealustele, või planeedil, kus toimub tegelik sulandumine, kuid inimesel pole õnnestunud ellu jääda. Selline Järelevaataja on kas edasijõudnud või ülim Kohandaja;

109:2.3 (1196.5) 2. on saavutanud vaimujõu tasakaalu inimeses, kes on jõudnud kolmandasse psüühilisse ringi ja kellele on määratud isiklik seeravist kaitsja;

109:2.4 (1196.6) 3. omab hoolealust, kes on teinud ülima otsuse, sõlminud Kohandajaga püha ja siira liidu. Kohandaja ootab tegeliku sulandumise aega ja peab liitu sündinud faktiks;

109:2.5 (1196.7) 4. omab hoolealust, kes on võetud sureliku tõusutee arenevas maailmas mõnda saatuse reservkorpusesse;

109:2.6 (1196.8) 5. on kunagi inimese magades sureliku meele vangistusest ajutiselt eraldunud, et pidada kellegagi sidet, luua mõni kontakt, ümber registreeruda või täita muu inimeseväline ülesanne seoses selle maailma vaimse haldamisega, kuhu ta on lähetatud;

109:2.7 (1196.9) 6. on kriisiolukorras teeninud mõne sellise inimese kogemuses, kes täiendas aineliselt vaimisiksust, kellele oli usaldatud mingi selle planeedi vaimseks asjaajamiseks olulise kosmilise ülesande täitmine.

109:2.8 (1196.10) Isetegutsevatel Kohandajatel näib olevat märkimisväärne tahe seoses kõigi küsimustega, mis ei hõlma neid inimisiksusi, kelles nad vahetult elavad, nagu näitavad ka arvukad vägiteod, mida nad sooritavad nii oma surelike hoolealuste sees kui ka neist väljaspool. Need Kohandajad osalevad paljudes maailma tegemistes, kuid sagedamini tegutsevad nad omavalitud maises kehas selle teadmata.

109:2.9 (1196.11) Need kõrgemat ja kogenumat tüüpi Kohandajad võivad kahtlemata suhelda teistes maailmades viibivate samasuguste Kohandajatega. Ent kuigi isetegutsevad Kohandajad suhtlevad omavahel, teevad nad seda ainult seoses ühise tööga ja selleks, et säiliksid haldusandmed, mis on vajalikud Kohandajate hoolekandele maailmas, kus viibivad, kuigi on teada, et vahel on nad kriisiaegadel tegelenud ka planeetidevaheliste küsimuste lahendamisega.

109:2.10 (1197.1) Ülimad ja isetegutsevad Kohandajad võivad soovi korral inimkehast väljuda. Sisimas elavad Kohandajad ei kujuta endast sureliku elu orgaanilist ja bioloogilist osa, vaid on selle jumalikud täiendused. Nad olid ette nähtud juba esmastes elukavades, kuid pole aineliseks eksisteerimiseks vältimatult vajalikud. Vaatamata sellele tuleb märkida, et kui nad kord on juba surelikesse elama asunud, siis lahkuvad nad sealt isegi ajutiselt väga harva.

109:2.11 (1197.2) Ülitegutsevad Kohandajad on need, kes on neile usaldatud ülesanded täitnud ja ootavad oma hoolealuste aineliste kestade lagunemist või surematu hinge üleviimist.

3. Kohandajate suhe surelike loodud-olenditega

109:3.1 (1197.3) Saladuslike Järelevaatajate töö täpne sisu sõltub nende ülesannete iseloomust — sellest, kas nad on sidet pidavad või sulanduvad Kohandajad. Mõned Kohandajad antakse hoolealustele vaid laenuks nende ajutise elu ajaks; teised annetatakse isiksusekandidaatidena lubadusega nad igaveseks sulandada, kui hoolealune jääb ellu. Nende töö varieerub veidi ka sõltuvalt planeedi tüübist, samuti süsteemist ja universumist. Ent üldiselt on see väga sarnane, sarnasem kui ühelgi teisel taevaste loodud-olendite klassil.

109:3.2 (1197.4) Mõningates algelistes maailmades (esimese seeria rühm) elab Kohandaja loodudolendi meeles kogemusliku koolituse omandamiseks, põhiliselt eneseharimiseks ja pidevaks edasiarenemiseks. Algajad Kohandajad saadetakse tavaliselt neisse maailmadesse varasemal ajal, kui algelised inimesed alles jõuavad otsuste orgu, kuid suhteliselt vähesed soovivad tõusta kõlbelistesse kõrgustesse üle enesevalitsuse ja iseloomu omandamise mägede, et jõuda tekkiva vaimsuse kõrgematele tasanditele. (Paljud, kellel ei õnnestu Kohandajaga sulanduda, jäävad ellu ka Vaimuga sulandunud tõusuteelistena.) Kohandajad saavad väärtuslikku väljaõpet edaspidi kasutada teistes maailmades kõrgemate olendite heaks. Laias universumis ei kao kunagi miski, millel on ellujäämisväärtus.

109:3.3 (1197.5) Teist tüüpi maailmades (teise seeria rühm) Kohandajad ainult laenatakse surelikele olenditele. Siin ei saavuta Järelevaatajad kunagi sulandunud isiksust, kuid on oma hoolealustele nende sureliku elu ajal siiski suureks abiks, palju enam, kui nad suudavad olla Urantia surelikele. Siin laenatakse Kohandajad surelikele loodud-olenditele ainult üheks eluks kõrgemate vaimsete saavutuste eeskujuna, ajutisteks abilisteks ellujääva iseloomu täiustamise põneva ülesande täitmisel. Kohandajad ei pöördu pärast loomulikku surma tagasi, sest need ellujäävad surelikud saavutavad igavese elu Vaimuga sulandumise teel.

109:3.4 (1197.6) Urantia-sarnastes maailmades (kolmanda seeria rühm) tekib tõeline liit jumalike kingitustega, enese sidumine eluks ja surmaks. Kui jääte ellu, saab sellest igavene liit, igikestev sulandumine, inimese ja Kohandaja kujunemine üheks olendiks.

109:3.5 (1197.7) Selle seeria maailmade kolmeajulistes olendites saavad Kohandajad oma hoolealusega ajutise elu jooksul luua ehedama kontakti kui ühe- ja kaheajuliste olenditega. Ent surmajärgses elujärgus liiguvad kolmeajulised täpselt samuti edasi nagu üheajulised ja kaheajulised rahvad — Urantia rassid.

109:3.6 (1198.1) Kaheajuliste maailmades määratakse pärast annetuva Paradiisi-Poja kohalviibimist harva algajaid Kohandajaid isikutele, kelle ellujäämisvõime on kaheldamatu. Me usume, et neis maailmades kuuluvad peaaegu kõik arukate ellujäämisvõimeliste meeste ja naiste sisimas elavad Kohandajad edasijõudnud või ülimasse tüüpi.

109:3.7 (1198.2) Paljude Urantia varaste arenevate rasside olendid jagunesid kolme rühma. Esimesed olid nii loomalikud, et neil puudus täielikult võime Kohandajaid vastu võtta. Teistel oli kaheldamatu võime Kohandajaid vastu võtta ja nad said need kohe, kui jõudsid kõlbelise vastutuse ikka. Kolmas klass oli vahepealne; nad olid võimelised Kohandajat vastu võtma, kuid Järelevaatajad said meeles elada vaid isiku isikliku taotluse alusel.

109:3.8 (1198.3) Ent nii mõnigi algaja Kohandaja on selliste olendite teenimisest, kes ellujäämistingimustele tegelikult ei vastanud, sest olid pärandist ilma jäänud kõlbmatute ja alaväärtuslike esivanemate tõttu, saanud kontaktist areneva meelega väärtuslikke esmaseid kogemusi, ning neid võis seetõttu hiljem lähetada mõne kõrgemat tüüpi meele juurde mõnda teise maailma.

4. Kohandajad ja inimisiksus

109:4.1 (1198.4) Inimestevahelise aruka suhtluse kõrgematele vormidele aitavad suuresti kaasa sisimas elavad Kohandajad. Ka loomadel on ühiseid tundeid, kuid nad ei edasta üksteisele mõisteid; nad võivad väljendada emotsioone, kuid mitte ideid ega ideaale. Ka loomse päritoluga inimesed ei koge kõrget tüüpi intellektuaalset suhtlust ja vaimset osadust oma kaaslastega enne, kui neile on annetatud Mõttekohandajad. Siiski, kui neil arengulistel loodud-olenditel areneb välja kõne, on nad juba teel Kohandajate vastuvõtmise poole.

109:4.2 (1198.5) Loomad suhtlevad üksteisega oma tahumatul moel, kuid neis algelistes kontaktides isiksus peaaegu puudub. Kohandajad ei ole isiksused, nad on eelisikulised olendid. Kuid nad pärinevad isiksuse allikast ja nende kohalolek annab inimisiksuse kvalitatiivsetele avaldumistele midagi juurde, eriti kui Kohandajal on juba olemas varasemad kogemused.

109:4.3 (1198.6) Inimisiksuse väljendumisvõime on suures osas seotud Kohandaja tüübiga. Paljud Urantia suured intellektuaalsed ja vaimsed juhid on ajastute vältel mõju avaldanud põhiliselt tänu neis elanud Kohandajate kõrgele tasemele ja varasematele kogemustele.

109:4.4 (1198.7) Sisimas elavad Kohandajad on vanaaja algeliste inimeste järeltulijate muundamiseks ja inimesestamiseks teinud üsna palju koostööd ka teiste vaimsete mõjudega. Kui Urantia asukate meeles elavad Kohandajad ära kutsutaks, pöörduks maailm aegamööda tagasi paljude ürginimestele omaste tegevuste ja tavade juurde; jumalikud Järelevaatajad on areneva tsivilisatsiooni üks tõelisi potentsiaale.

109:4.5 (1198.8) Olen jälginud Urantial ühe meele sisimas elavat Mõttekohandajat, kes on elanud Uversa ürikute kohaselt varem Orvontonis viieteistkümnes meeles. Me ei tea, kas sellel Järelevaatajal on samasuguseid kogemusi ka teistest superuniversumitest, kuid arvatavasti on. See on imeline Kohandaja, üks praeguse ajastu kasulikumaid ja võimsamaid jõude Urantial. Kõik, mis teised on ellujäämisest keeldumisega kaotanud, võidab nüüd see inimene (ja kogu teie maailm). Ellujäämisomadusteta inimeselt võetakse ära ka praegu tema sisimas elav kogenud Kohandaja, ellujäämisperspektiividega inimesele aga antakse loiu desertööri Kohandaja, kellel on varasemaid kogemusi.

109:4.6 (1199.1) Kohandajad võivad teatud mõttes edendada mõningast planeetidevahelist vastastikust viljastamist tõe, ilu ja headusega. Ent neile antakse harva kaks sisimas elamise kogemust samal planeedil, ükski praegu Urantial teeniv Kohandaja ei ole selles maailmas varem viibinud. Ma tean, millest räägin, sest nende numbrid ja teenistuskäigud on meil Uversa arhiivides salvestatud.

5. Sisimas elava Kohandaja ainelised piirangud

109:5.1 (1199.2) Ülimad ja isetegutsevad Kohandajad suudavad sageli anda inimmeelele edasi vaimse tähtsusega tegureid, kui see meel voolab vabalt loova kujutlusvõime vabastatud, ent kontrollile alluvates kanalites. Sellistel hetkedel ja vahel ka uneajal suudab Kohandaja mõtte voolu peatada, kinni pidada ja idee kulgu kõrvale suunata; seda kõike teeb ta sügavate vaimsete muutuste läbiviimiseks üliteadvuse kõrgemates soppides. Meele jõud ja energiad häälestatakse senisest täielikumalt oleviku ja tuleviku vaimset tasandit siduvatele võtmetoonidele.

109:5.2 (1199.3) Mõnikord on võimalik saada vaimuvalgust, kuulda pidevalt endas kõnelemas jumalikku häält, saades osaliselt teadlikuks teis pidevalt elava potentsiaalse isiksuse tarkusest, tõest, headusest ja ilust.

109:5.3 (1199.4) Kuid teie ebastabiilsed ja kiiresti vahelduvad meelehoiakud ohustavad ja katkestavad sageli Kohandajate tööd. Nende tööd ei sega mitte ainult surelike rasside sünnipärane loomus, vaid seda hoolekannet pidurdavad suuresti ka teie endi etteotsustused, kinnisideed ja püsivad eelarvamused. Nende takistuste tõttu kerkib teadvusse sageli ainult nende lõpetamata looming ja paratamatult tekib ideede virvarr. Seepärast on mõtteolukordi analüüsides kindlam tunda ära ainult iga mõtte ja kogemuse tegelik sisu, jättes täielikult arvestamata selle, mis see oleks võinud olla.

109:5.4 (1199.5) Elu suur probleem seisneb esivanemate elusuundumuste kohandamises Saladusliku Järelevaataja jumalikust kohalolekust käivitatud vaimsete tungide nõuetega. Universumi ja superuniversumi elujärkudes ei saa ükski inimene teenida kahte isandat, kuid teie praeguses elus Urantial on iga inimene sunnitud seda tegema. Ta peab saama selgeks kunsti, kuidas teha pidevalt inimestele omaseid ajalikke kompromisse ja olla vaimselt truu vaid ühele isandale; seepärast löövadki nii paljud vankuma ja kukuvad, väsivad ja alistuvad olelusvõitluse pingele.

109:5.5 (1199.6) Kuigi pärandiks saadud ajuomadused ja elektrokeemiline regulatsioonimehhanism piiravad Kohandaja tõhusat tegevust, ei takista ükski (normaalse meele) pärilik puudus kunagi lõppkokkuvõttes vaimsete saavutusteni jõudmist. Pärilikkus võib mõjutada isiksuse saavutuste tempot, kuid lõppkokkuvõttes ei takista see tõusutee avastusretke teostumist. Kui teete oma Kohandajaga koostööd, arendab see jumalik kingitus varem või hiljem välja surematu morontiahinge ja pärast sellega ühtesulamist esitleb uut loodud-olendit kohaliku universumi suveräänsele Meister-Pojale ning lõpuks Kohandajate Isale Paradiisis.

6. Tõeliste väärtuste püsivus

109:6.1 (1200.1) Kohandajaid ei taba kunagi ebaõnn, sest miski ellujäämist vääriv ei kao kunagi. Iga tahteolendi iga tähendusrikas väärtus jääb kindlasti alles, olenemata selle tähenduse avastanud või hinnanud isiksuse ellujäämisest või mitteellujäämisest. Ja nii ongi, et surelik loodud-olend võib ellujäämisvõimaluse tagasi lükata, kuid elukogemus ei lähe ikkagi raisku; igavene Kohandaja kannab selle ilmselt ebaõnnestunud elu väärtuslikud jooned edasi mõnesse teise maailma ning annetab need allesjäänud tähendused ja väärtused mõnele kõrgemat tüüpi surelikule meelele, kes on võimeline ellu jääma. Ükski väärtuslik kogemus ei ole kunagi asjatu, ükski tõeline tähendus ega väärtus ei hävi kunagi.

109:6.2 (1200.2) Sulandumiskandidaatidega on nii, et kui Saladusliku Järelevaataja surelik kaaslane ta hülgab, kui inimpartner keeldub tõusuteed jätkamast, siis viib loomuliku surmaga (või enne seda) vabanev Kohandaja kaasa kõik, mis on selle mitte-ellujääva loodudolendi meeles arenenud, kuid omab ellujäämisväärtust. Kui Kohandajal ebaõnnestub sulandunud isiksuse saavutamine juba mitmendat korda, sest mitu inimhoolealust pole järjest ellu jäänud, ja see Järelevaataja isikustatakse, siis saavad kõik surelikes meeltes elamise ja töötamise kogemused selle uue Isikustatud Kohandaja tegelikuks pagasiks, mida ta saab kasutada igal tulevasel ajastul. Sellesse klassi kuuluvasse Isikustatud Kohandajasse on koondunud kõigi tema varasemate loodud-olenditest hoolealuste kõik ellujäämisomadused.

109:6.3 (1200.3) Kui pikaajalise universumikogemusega Kohandajad avaldavad soovi elada jumalikes Poegades nende annetumismissioonide ajal, teavad nad väga hästi, et selle teenistuse tulemusena ei saavuta nad kunagi isiksust. Kuid vaimude Isa kingib sageli neile vabatahtlikele isiksuse ja seab nad omasuguste suunajateks. Need on isiksused, kellele usaldatakse Diviningtonil võim. Ja nende ainulaadne loomus hõlmab tervet inimlike omaduste mosaiiki, mis neil on tekkinud surelike sisimas elades omandatud paljude kogemuste käigus, samuti vaimset jälge inimese jumalikkusest, mis on saadud viimasest, annetuva Paradiisi-Poja sisimas elamise kogemusest.

109:6.4 (1200.4) Kohandajate tegevusi teie kohalikus universumis suunab Nebadoni Miikaeli Isikustatud Kohandaja, seesama Järelevaataja, kes juhtis iga tema sammu ajal, kui ta elas oma inimelu Joosua ben Joosepi ihus. See erakordne Kohandaja ei petnud talle pandud usaldust, vapper Järelevaataja suunas inimloomust targalt, juhtides Paradiisi-Poja surelikku meelt ikka Isa täiusliku tahte teed valima. See Kohandaja oli teeninud varem, Aabrahami ajal, Machiventa Melkisedeki juures ja teinud suuri tegusid nii enne seda kui ka nende annetumiskogemuste vahepeal.

109:6.5 (1200.5) See Kohandaja saavutas Jeesuse inimmeeles hiilgava võidu — see meel jäi elu igas olukorras pühendunult ustavaks Isa tahtele, öeldes: „Sinu, mitte minu tahtmine sündigu.” See otsustav pühendumine on tõeline läbipääsuluba inimmeele piiratusest lõplikku jumalikkusesse.

109:6.6 (1200.6) Nüüd peegeldab seesama Kohandaja Joosua ben Joosepi ristimiseelse inimliku isiksuse vägevat mõistatuslikku olemust, igavest ja elavat jälge igavestest ja elavatest väärtustest, mille kõigist urantialastest suurim lõi igapäevaelu tagasihoidlikes oludes, milles said ammendatud täielikult kõik need vaimsed väärtused, mida surelikus kogemuses on võimalik saavutada.

109:6.7 (1201.1) Kõigele, mis Kohandajale on usaldatud ja millel on püsiv väärtus, on kindlustatud igavene püsimajäämine. Teatud olukordades talletab Järelevaataja tema valduses oleva vara, et annetada see mõnele surelikule meelele, kelles ta edaspidi elab; teistel juhtudel, samuti pärast isikustamist, hoiab ta neid püsivaid säilitatavaid reaalsusi tallel, et Tervikuniversumi Arhitektid saaksid neid tulevikus kasutada.

7. Isikustatud Kohandajate saatus

109:7.1 (1201.2) Me ei oska öelda, kas muid Isa fragmente peale Kohandajate saab isikustada, kuid teile on öeldud, et isiksus on Kõikse Isa suveräänne vabatahtlik annetus. Meie teada saavutab Kohandaja-tüüpi Isa-fragment isiksuse ainult isikuomaduste omandamise teel isikulise olendi teenistuses-hoolekandes. Nende Isikustatud Kohandajate kodu on Diviningtonil, kus nad õpetavad ja suunavad oma eelisikulisi kaaslasi.

109:7.2 (1201.3) Isikustatud Mõttekohandajad on kaugeleulatuva universumite universumi kammitsemata, kohalemääramata ja suveräänsed stabiliseerijad ning kompenseerijad. Nendes on ühendatud Looja ja loodud-olendi kogemused — eksistentsiaalsed ja kogemuslikud. Nad on ühtaegu nii ajalikud kui ka igavikulised olendid. Nad ühendavad universumit juhtides eelisikulise isikulisega.

109:7.3 (1201.4) Isikustatud Kohandajad on Tervikuniversumi Arhitektide ülitargad ja võimsad täiturid. Nad on Kõikse Isa täieliku, nii isikulise, eelisikulise kui ka üleisikulise hoolekandetöö isikulised esindajad. Nad kannavad isiklikult hoolt kõige erakordse, ebatavalise ja ootamatu eest kõikjal Viimase Jumala valitsuse all olevate transtsendentsete absoniitsete sfääride maailmades kuni Jumal-Absoluudi tasanditeni välja.

109:7.4 (1201.5) Need on ainulaadsed universumiolendid, kelle elu hõlmab kõiki teadaolevaid isiksustevahelisi suhteid; nad on üldisikulised — nad on isiksuse-eelsed, isiksused ja isiksuse-järgsed. Nad kandsid Kõikse Isa isiksuse eest hoolt igaveses minevikus ja kannavad ka igaveses olevikus ning igaveses tulevikus.

109:7.5 (1201.6) Isa annetas Igavesele Pojale lõpmatu ja absoluutse eksistentsiaalse isiksuse, kuid otsustas jätta oma hoolekandetöö tarbeks Isikustatud Kohandaja tüüpi kogemusliku isiksuse, mis annetati kogemuslikule eelisikulisele Kohandajale; ja nii on nad mõlemad määratud saama tulevikus igaveseks üleisikuliseks olendiks, kes teostab transtsendentset hoolekannet Viimase, Ülima-Viimase absoniitsetes maailmades kuni Viimase-Absoluutse tasanditeni välja.

109:7.6 (1201.7) Isikustatud Kohandajaid näeb harva universumis liikumas. Vahel peavad nad nõu Päevilt Vanadega ja mõnikord tulevad seitsmeste Loojate-Poegade Isikustatud Kohandajad tähtkujude keskusmaailmadesse kohtuma nende Vorondadekvalitsejatega.

109:7.7 (1201.8) Kui Urantia planeedi Vorondadekist vaatleja — Kõrgeim hoolekandja, kes alles hiljuti teie maailma asevalitsemise eriolukorras üle võttis — esitas oma volitused kohalikule kindralkubernerile, alustas ta eriolukorras Urantia valitsemist terve omavalitud kaaskonnaga. Ta andis kõigile oma kaaslastele ja abilistele planeedil kohe ülesanded. Ent ta ei valinud kolme Isikustatud Kohandajat, kes ilmusid tema juurde kohe, kui ta asevalitsemise üle võttis. Ta isegi ei teadnud, et nad ilmuvad, sest eelmise asevalitsemise ajal nad oma jumalikku kohalolekut avalikuks ei teinud. Ja Kõrgeim asevalitseja ei määranud neid vabatahtlikke Isikustatud Kohandajaid teenistusse ega andnud neile ülesandeid. Vaatamata sellele olid need kolm üldisikulist olendit ühed aktiivseimad arvukatest tol ajal Urantial teeninud taevaste olendite klassidest.

109:7.8 (1202.1) Isikustatud Kohandajad osutavad arvukatele universumiisiksuste klassidele väga erinevaid teeneid, kuid neil pole lubatud arutada neid hoolekandetöid arenevate loodud-olenditega, kelle sisimas nad elavad. Need erakordsed, inimeste sisimas viibivad jumalikud olendid on kogu suuruniversumi ühed kõige tähelepanuväärsemad isiksused ja keegi ei julge ennustada, millised võivad olla nende tulevased ülesanded.

109:7.9 (1202.2) [Esitanud üks Orvontoni Üksildastest Sõnumitoojatest.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.