مقالۀ 109 رابطۀتنظیمکنندگان بامخلوقا

   
   Red Jesus Text: On | Off    Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسانبا ایمیل بفرستیدبا ایمیل بفرستید

کتاب یورنشیا

مقالۀ 109

رابطۀتنظیمکنندگان بامخلوقات جهان

تنظیمکنندگان فکرفرزنداندورانزندگانی جهانهستند، و بهراستی ضمن اینکه مخلوقاتانسانی رشد وتکامل می‌یابند،تنظیمکنندگانباکره بایدتجربه کسب کنند.همانطور کهشخصیت کودکبشری برایتقلاهای وجودتکاملی توسعهمی‌یابد،تنظیم کنندهنیز درتمریناتمرحلۀ بعدیحیاتفرازگرایانه ارتقامی‌یابد.همانطور کهکودک از طریقحیات اجتماعیو تفریحیدوران اولیۀ کودکیبرایفعالیتهایبزرگسالی خود بهمهارت انطباقپذیر چندجانبه دست می‌یابد،تنظیم کنندۀساکن در فردنیز برایمرحلۀ بعدیحیات کیهانیاز طریق برنامه‌ریزیمقدماتیانسانی و تمرینآنفعالیتهاییکه به دورانزندگانیمورانشیامربوط هستندمهارت کسب می‌کند.وجود بشری دربر گیرندۀدوره‌ای ازتمرین است کهتوسط تنظیمکننده درآمادگی برایمسئولیتهایافزایش یافتهو موقعیتهایبزرگتر یکزندگی آیندهبه طور مؤثرمورد استفادهقرار می‌گیرد.اما تلاشهایتنظیم کننده،ضمن این که دردرون شمازندگی می‌کند،زیاد درگیرامور زندگیگذرا و وجودسیاره‌اینیست. امروزتنظیمکنندگان فکرواقعیتهایدورانزندگانی جهانرا، آنطور کههستند، دراذهان در حالتکاملموجودات بشریتمرین می‌کنند.

1- رشد و نموتنظیمکنندگان

برایآموزش و رشد ونمو تنظیمکنندگانباکره، پیش ازاعزام آنها ازدیوینینگتون،باید طرحیجامع و مبسوطوجود داشتهباشد، اما درواقع ما چیززیادی دربارۀآن نمی‌دانیم.همچنین برایآموزش مجددتنظیم کنندگانحاوی تجربۀاقامت در فرد،پیش از آن کهبه مأموریتهایجدید معاشرتانسانیمبادرت کنند، بدونشک باید سیستمگسترده‌ایوجود داشتهباشد، ولی درواقع باز مانمی‌دانیم.

تنظیمکنندگان شخصیتیافته به منگفته‌اند که هربار یک انسانبا ناصح موردسکنی واقع شدهدر بقا شکستمی‌خورد،هنگامی کهتنظیم کنندهبهدیوینینگتونباز می‌گردد،در معرض درسآموزشیگسترده‌ایقرار می‌گیرد.این آموزشاضافه از طریقتجربۀ اقامتدر یک موجودبشری میسر می‌شود،و این همیشهپیش از بازگشتتنظیم کننده بهکرات تکاملیزمان صورت می‌گیرد.

تجربۀ واقعیزندگی هیچ جانشینکیهانی ندارد.کمال ربانیت یکتنظیم کنندۀ فکریِبه تازگی شکلیافته به هیچ ترتیببه این ناصح اسرارآمیزتوان تجربی خدماتیعطا نمی‌کند. تجربهاز یک وجودزنده جدایی ناپذیراست؛ آن تنها چیزیاست که هیچ مقداراز عطیۀ الهی نمی‌تواندشما را از ضرورتکسب آن از طریقزندگانی واقعیآزاد سازد. از اینرو تنظیم کنندگانفکر در اشتراکبا کلیۀ موجوداتیکه در گسترۀ کنونیِمتعال زندگی وعمل می‌کنند، بایدتجربه کسب کنند؛آنان باید از گروههایپایین‌تر و بی‌تجربهبه گروههای بالاترو باتجربه‌تر تکاملیابند.

تنظیم کنندگانیک دوران قطعیرشد و نمو در ذهنانسانی را طی می‌کنند؛آنها به یکمهارت واقعیدست می‌یابندکهبرای ابد متعلقبه آنان است.آنها صرف نظراز بقا یا عدمبقای افرادمشخص انسانیتابع خود درنتیجۀ هر تماسبا نژادهایمادی به طورتدریجی ازمهارت وتوانمندیِتنظیم کنندهبرخوردار می‌شوند.آنها همچنینشرکای برابرِذهن بشری درشکوفاییِتکامل روانفناناپذیرهستند که ازظرفیت بقابرخوردار است.

اولینمرحلۀ تکاملتنظیم کنندهدر یگانگی باروان بقایابندۀ یکموجود انسانیبه دست می‌آید.از این رو، درحالی که شماطبیعتاً بهسوی درون و بهسمت بالا ازانسان به خداتکامل می‌یابید،تنظیمکنندگانطبیعتاً بهسوی بیرون وبه سمت پاییناز خدا بهانسان تکاملمی‌یابند؛ وبدین ترتیبمحصول نهاییاین یگانگی ربانیتو بشریت برایابد فرزندانسان و فرزندخداوند خواهدبود.

2- تنظیمکنندگانخودکار

شما پیرامونطبقه‌بندی تنظیمکنندگان در رابطهبا تجربه اطلاعیافته‌اید: باکره،پیشرفته، و متعالی.شما همچنین بایدیک طبقه‌بندی مشخصکارکردی — تنظیم کنندگانخودکار — را بشناسید.یک تنظیم کنندۀخودکار کسی استکه:

1- تجربۀ مشخصلازم در حیات درحال تکامل یک مخلوقدارای اراده رابه عنوان یک ساکنموقت در یک نوعکره‌ای که تنظیمکنندگان به افرادانسانی فقط قرضداده شده‌اند،یا در یک سیارۀواقعیِ یگانگیکه انسان در بقاشکست خورده است،دارا می‌باشد.چنین ناصحی یکتنظیم کنندۀ پیشرفتهو یا متعالی است.

2- در انسانیکه به سومین دایرۀروانی رسیده ویک فرشتۀ محافظشخصی سراف به اوتخصیص یافته، درتوانمندی معنویبه توازن دستیافته است.

3- انسانِ تابعیدارد که تصمیمعالی را گرفتهاست، و به نامزدیصمیمانه و صادقانهبا تنظیم کنندهوارد شده است. تنظیمکننده از پیش بهزمان یگانگی واقعیمی‌نگرد و یگانگیرا به صورت یک رخدادواقعی محسوب می‌دارد.

4- انسانِ تابعیدارد که به یکیاز سپاههای ذخیرۀسرنوشت در یک کرۀتکاملی صعود انسانیفراخوانده شدهاست.

5- زمانی درطول خوابیدنانسان، از ذهنانسانی که درآن محبوس بوده‌موقتاً جداشده است تا بهکار ارتباطی،تماس، ثبت ناممجدد، یا خدمتفوق بشریدیگری که بهمدیریت روحیِکرۀ مأموریتشمربوط است دستزند.

6- در هنگامبحران درتجربۀ یکموجود بشری خدمتکرده است کهمکمل مادی یکشخصیت روحیبوده، شخصیتیکه اجرای یکدستاوردکیهانی کهبرای کارکرد روحیسیاره ضروریبوده به اوسپرده شدهاست.

به نظر می‌رسدتنظیمکنندگانِخودکار، چنانکه با مشغله‌هایبیشمارشان همدر درون و همدر خارج ازافراد انسانیمتصل نشانداده می‌شود،از یک درجۀقابل ملاحظۀاراده درتمامی اموریکه شخصیتهایبشریِ مورداقامتِبلافصلشان رادرگیر نمی‌سازدبرخوردارند.چنین تنظیمکنندگانی درفعالیتهایبیشمار عالمشرکت می‌کنند،اما آنهابیشتر مکرراًبه صورتاقامتگرانناآشکارمنزلگاههای زمینیِانتخابیخودشان عمل می‌کنند.

بدون شکاین انواعبالاتر وباتجربه‌ترتنظیمکنندگان می‌توانندبا آنهایی کهدر قلمروهایدیگر هستندارتباطبرقرار کنند.اما در حالیکه تنظیمکنندگانِخودکار بدیننحو ارتباطمتقابلدارند، فقط درسطوح کارمتقابلشان وبه منظور حفظاطلاعاتسپرده شده کهبرای خدمتروحانیِتنظیمکنندگان در قلمروهایاقامتیشانضروری استچنین می‌کنند،گر چه درمواقعیدانسته شده کهآنها در طیایام بحران درامور بینسیاره‌ای عملکرده‌اند.

تنظیمکنندگانمتعال وخودکار می‌توانندبدن انسان رامطابقخواستشان ترککنند.اقامتگران یکبخش ارگانیکیا بیولوژیکحیات انسانینیستند؛ آنهاسوار شوندگانالهی هستند کهروی آن قرارگرفته‌اند.در طرحهایآغازین حیات برایآنها تدارکدیده شد، اماآنها برایوجود مادیضروری نیستند.با این وجودباید ذکر شودکه آنهامنزلگاهانسانی خود راپس از این که درآن سکنیگزیدند، حتیبه طور موقت،به ندرت ترکمی‌کنند.

تنظیمکنندگان فوق عملکننده آنهاییهستند که بهاستیلا بروظایف محولۀخود دست یافته‌اندو فقط منتظرزوال وسیلۀحیات مادی یاانتقال روانفناناپذیر بهدنیای آن سوهستند.

3- رابطۀتنظیمکنندگان باانواع انسانی

سرشت کارمفصل ناصحاناسرارآمیزبنا بر طبیعتتکالیفشانفرق می‌کند، واین که تنظیمکنندگان رابطیا پیوندباشند. برخیاز تنظیمکنندگانصرفاً برایطول عمر موقت افرادتابع خود قرضداده می‌شوند؛دیگران، اگرافرادتابعشان بقایابند، بهعنوانکاندیداهایشخصیتی برایپیوند ابدی بااجازه اعطا می‌شوند.همچنین در کارآنها در میانانواع متفاوتسیاره‌ای ونیز سیستمها وجهانهایگوناگون یکتنوع اندکوجود دارد.اما در مجموعتلاشهایآنها، بیشتراز کارکردهایهر یک از رسته‌هایآفریده شدۀموجوداتآسمانی، بهگونه‌ایچشمگیریکنواخت است.

در برخیکرات بدوی(گروه سری یک)تنظیم کننده بهصورت یک آموزشتجربی، عمدتاًبرایفرهیختگی وتوسعۀ تدریجیخود، در ذهنمخلوق سکنی می‌گزیند.تنظیم کنندگانباکرهمعمولاً درطول ایامآغازین،هنگامی کهانسانهایبدوی به درۀتصمیم نزدیکمی‌شوند، بهچنین کراتیاعزام می‌گردند؛اما هنگامی کهتعداد نسبتاًاندکی صعود ازبلندیهایاخلاقی فراتراز تپه‌هایاستیلا بر نفسو دستیابی بهکاراکتر برایرسیدن به سطوحبالاترمعنویت در حالپدیداری راانتخاب می‌کنند.(با این وجودبسیاری که ازآنهایی کهقادر به پیوندبا تنظیمکننده نمی‌شوندبه عنوان یکفراز یابندۀبا روح پیوندیافته بقا می‌یابند.)تنظیم کنندگاندر معاشرتگذرا با اذهانبدوی آموزشارزشمندیدریافت می‌کنندو تجربۀ شگفت‌انگیزیبه دست می‌آورند،و متعاقباًقادر می‌شونداین تجربه رابه نفعموجودات برتردر سایر کراتمورد استفادهقرار دهند. هرگزچیزی که حاویارزش بقا باشددر تمامی جهانپهناور از دستنمی‌رود.

در نوعدیگری از کرات(گروه سری دوم)تنظیمکنندگانصرفاً بهموجودات بشریقرض داده می‌شوند.در اینجاناصحان ازطریق چنیناقامتی هرگزبه پیوندشخصیتی دستنمی‌یابند،اما در طولعمر انسان بهافراد بشریتابع خود کمکزیادی می‌کنند،بسیار بیشتراز آنچه کهقادرند بهانسانهاییورنشیابدهند. تنظیمکنندگان دراینجا بهعنوان الگوییبرای نیلبالاتر معنویآنان فقط براییک طول عمر بهمخلوقات بشریقرض داده می‌شوند.آنها در کار کنجکاویبرانگیز کاملساختن یککاراکتر بقایابندهیاوران موقتهستند. تنظیمکنندگان بعداز مرگ طبیعیبازنمی‌گردند.این انسانهایدر حال بقا ازطریق پیوند باروح به حیاتجاودانه دستمی‌یابند.

درکراتی نظیریورنشیا (گروهسری سه) یکنامزدی واقعیبا هدایایالهی وجوددارد، یکنامزدی حیات ومرگ. اگر شمابقا یابید، یکیگانگی جاودان،یک پیوندابدی، تبدیلانسان و تنظیمکننده به یکموجود، بهوجود خواهدآمد.

درانسانهای سهمغزۀ این سریاز کرات،تنظیم کنندگانقادرند در طولحیات موقتنسبت به نوعیک مغزه و دومغزه تماسعملی بسیاربیشتری باافراد تابعخود به دستآورند. اما دردوران زندگیپس از مرگ،نوع سه مغزهدرست مثلمردمان نوع یکو دو مغزه — نژادهاییورنشیا — پیش می‌روند.

در کراتدو مغزه، بهدنبال اقامتموقت یک پسر اعطاییبهشت، تنظیمکنندگانباکره به ندرتبه اشخاصی کهاز ظرفیت محرزبرای بقابرخوردارندتخصیص داده می‌شوند.اعتقاد ما براین است که درچنین کراتیعملاً تمامیتنظیمکنندگانی کهدر مردان و زنانهوشمندِبرخوردار ازظرفیت بقاساکنند به نوعپیشرفته یامتعال تعلقدارند.

دربسیاری ازنژادهایاولیۀ تکاملییورنشیا سهگروه ازموجودات وجودداشتند. کسانیبودند کهآنقدر حیوانیبودند که بهکلی فاقدظرفیت تنظیم کنندهبودند. آنهاییبودند کهظرفیت بی‌چونو چرا برایتنظیمکنندگان را بهنمایش می‌گذاشتندو هنگامی کهسن مسئولیتاخلاقی فرا می‌رسیدفوراً آنها رادریافت می‌کردند؛یک طبقۀ سومیوجود داشت کهیک موقعیتبینابینی رااشغال می‌کرد؛آنها از ظرفیتدریافت تنظیمکنندهبرخورداربودند، اماناصحان فقط می‌توانستندبه دنبالدرخواست شخصیفرد در ذهن سکنیگزینند.

اما دررابطه با آنموجوداتی کهبه واسطۀمحرومیت ارثیاز طریق عاملنیاکاننامناسب و پستعملاً شایستۀبقا نیستند،یک تنظیمکنندۀ باکرهدر تماس باذهن تکاملی یکتجربۀ مقدماتیبا ارزش بهدست آورده استو بدین ترتیببرای انجام یکمأموریتمتعاقب در یکنوع بالاترذهن در یک کرۀدیگر بهترواجد شرایطشده است.

4- تنظیمکنندگان وشخصیت بشری

اشکالبالاترارتباطهوشمند میانموجودات بشریبه وسیلۀتنظیمکنندگان ساکنبه اندازۀزیاد مورد کمکواقع شده است.حیوانات برایهمنوعان خوداز احساساتبرخوردارند،اما آنهامفاهیم را بهیکدیگرانتقال نمی‌دهند؛آنها می‌توانندابرازاحساسات کننداما نمی‌توانندایده‌ها وایده‌آلها رابیان کنند.انسانهایدارای تجربۀمنشأ حیوانینیز یک نوعبالای مبادلۀعقلانی یاهمدمی معنویبا همنوعانخویش را تجربهنمی‌کنند تااین که تنظیمکنندگان فکراعطا شوند، گرچه هنگامی کهچنین مخلوقاتتکاملی دارایقدرت تکلم می‌شوند،در راستایدریافت تنظیمکنندگان قرار می‌گیرند.

حیواناتبه یک طریقۀبدوی بایکدیگرارتباط برقرارمی‌کنند، امادر چنین تماسبدوی هیچ شخصیتیوجود ندارد یااین که اندکوجود دارد.تنظیم کنندگانشخصیتنیستند؛ آنهاموجودات پیششخصی هستند.اما آنها ازمنبع شخصیت می‌آیند،و حضور آنهاجلوه‌هایکیفی شخصیتبشری را ارتقامی‌دهد؛ اینامر به ویژهاگر تنظیمکننده ازتجربۀ پیشینبرخوردارباشد صدق می‌کند.

نوعتنظیم کنندهدر پتانسیلابراز شخصیتبشری نقش عمده‌ایایفا می‌کند.طی اعصار،بسیاری ازرهبران بزرگفکری و معنوی یورنشیاعمدتاً بهدلیل تجربۀبرتر و پیشینتنظیمکنندگان ساکندر آنها تأثیرخود را اعمالکرده‌اند.

تنظیمکنندگان سکنی‌گزیندر دگرگونی وانسانی ساختننواده‌هایانسانهایبدوی اعصارکهن باتأثیرات دیگرروحی بهاندازۀ زیادهمکاری کردند.اگر تنظیمکنندگانی کهدر اذهانساکنان یورنشیااقامت دارنداز کار کنارهگیرند، دنیابه بسیاری ازصحنه‌ها وکارکردهایانسانهایروزگاراناولیه بهآرامی بازمی‌گردد؛ناصحان الهییکی ازپتانسیلهایواقعی تمدنپیشرو هستند.

من یکتنظیم کنندۀفکری ساکن دریک ذهن دریورنشیا رامشاهده کرده‌امکه مطابقاسناد یوورساپیش از آن درپانزده ذهن دراُروانتاناقامت گزیدهاست. ما نمی‌دانیمکه آیا اینناصح از تجاربمشابه در ابرجهانهایدیگربرخورداربوده است یانه، اما منگمان می‌برمچنین بودهاست. این یکتنظیم کنندۀشگفت‌انگیز ویکی ازمفیدترین وقدرتمندتریننیروها دریورنشیا درطول این عصرحاضر است.آنچه دیگراناز دست داده‌اند،این که بقا رانفی کردند،این موجودبشری (و تمامیکرۀ شما)اکنون به دستمی‌آورد. ازاو کهکیفیتهای بقاندارد حتی آنتنظیم کنندۀباتجربه کهاکنون دارد گرفتهخواهد شد، درحالی که از اوکه از چشم‌اندازبقا برخورداراست حتی یکتنظیم کنندۀ ازپیش با تجربۀیک فراری تنبلداده خواهد شد.

از یک نظرممکن است کهتنظیمکنندگان درحال شکوفاساختن یک درجۀمشخص ازباروری سیاره‌ایدر قلمروهایحقیقت، زیبایی،و نیکی باشند.اما به ندرتدو تجربۀ سکنیگزینی در همانسیاره به آنهاداده می‌شود.اکنون هیچتنظیم کننده‌ایدر یورنشیاخدمت نمی‌کندکه سابقاً دراین کره بودهباشد. من می‌دانمدربارۀ چه سخنمی‌گویم زیراما تعداد وسوابق آنها رادر بایگانییوورسا داریم.

5-محدودیتهایمادی در سکنیگزینی تنظیمکننده

تنظیمکنندگانمتعال و خودکاراغلب قادرندعواملی را کهاز اهمیتمعنویبرخوردارندبه ذهن بشری،هنگامی کهآزادانه درکانالهایرهایی یافتهولی کنترل شدۀتصور خلاقجریان دارد،اهدا کنند. درچنین ایامی، وگاهی اوقات درطول خواب،تنظیم کنندهقادر استجریانات ذهنیرا تحت کنترلدرآورد، روندرا متوقف سازد،و سپس حرکتایده را تغییرجهت دهد. و اینتماماً به اینمنظور انجاممی‌شود که درنهانگاههایبالاتر فراآگاهی موجبدگرگونیهایعمیق شود.بدین ترتیبنیروها وانرژیهایذهنی به طریقۀکاملتری بانوای نغمه‌هایارتباطیِ سطحروحیِ حال وآینده تنظیممی‌شوند.

گاهی اوقاتمیسر است که ذهنرا روشن ساخت،و صدای الهیرا که مداوماًاز درون شما سخنمی‌گوید شنید،تا شما نسبت بهخرد، حقیقت، نیکی،و زیباییِ شخصیتبالقوه‌ای که بهطور ثابت در شماسکنی دارد بخشاًآگاه شوید.

اماحالات بی‌ثباتو به سرعت تغییریابندۀ ذهنی شمااغلب به خنثی نمودنطرحها و مختل ساختنکار تنظیم کنندگانمنجر می‌شود.کار آنها نهتنها به واسطۀطبیعت ذاتینژادهایانسانی مختلمی‌شود، بلکهاین کارکردخدماتیهمچنین بهوسیلۀدیدگاههایپیش پنداشتهشده، ایده‌هایجا افتاده، وتعصباتپابرجای خودشما به اندازۀزیاد کند می‌شود.به دلیل اینمحدودیتها،بارها فقطآفرینشهایناتمام آنهادر خودآگاهیپدیدار می‌شود،و سردرگمی دربرداشتاجتناب ناپذیراست. از این رو،در بررسیوضعیتهایذهنی، احتیاطفقط در شناختفوریِ هراندیشه وتجربه فقط برایآنچه که درواقع و به طوربنیادین هستنهفته است، واین که آنچهکه می‌توانستباشد کاملاًنادیده انگاشتهشود.

مشکلبزرگ زندگی تنظیمتمایلاتاجدادیِزیستن مطابقمطالباتخواسته‌هایمعنوی است کهبا حضور الهیناصحاسرارآمیزآغاز شده است.در حالی که دردورانزندگانی درجهان و ابرجهانهیچ انسانینمی‌تواند درخدمت دو اربابباشد، درحیاتی کهاکنون دریورنشیا داریدهر انسان بایدبه ناچار درخدمت دو اربابباشد. او ضمناین که فقط بایک ارباب بیعتمعنوی می‌کند،باید در هنریک سازش مداومگذرای بشریمهارت یابد؛ وبه این دلیلاست که بسیاریدچار تزلزل می‌شوندو شکست می‌خورند،خسته می‌شوندو تسلیمفشارهای ناشیاز تقلای تکاملیمی‌شوند.

در حالیکه میراث آباو اجدادیِعطیۀ فکری و فوقکنترلالکتروشیمیاییهر دو عمل می‌کنندتا حد و مرزگسترۀ فعالیتمؤثر تنظیمکننده راتعییننمایند، هیچمحدودیت ارثی(در اذهاننرمال) هرگزمانع دستیابینهایی معنوینمی‌شود.وراثت ممکناست در میزاناستیلایشخصیتی اختلالایجاد کند،اما مانعفرجام نهاییماجرای فرازیابینمی‌شود. اگرشما با تنظیمکنندۀ خودهمکاری کنید،هدیۀ الهی، دیریا زود، روانفناناپذیرمورانشیاییرا تکاملخواهد بخشید،و به دنبالپیوند با او،مخلوق جدید رابه پسر عالیمقام استادجهان محلی وسرانجام بهپدر تنظیمکنندگان دربهشت ارائهخواهد نمود.

6- تداومارزشهایراستین

تنظیمکنندگان هرگزشکست نمی‌خورند؛چیزی که ارزشبقا داشتهباشد هیچگاهاز بین نمی‌رود؛بقای هر ارزشپرمعنی در هرمخلوق صاحب اراده،صرف نظر ازبقا یا عدمبقای شخصیتکاشف معنی یاارزشیاب،قطعی است. وچنین است کهگر چه یکمخلوق انسانیممکن است بقارا نپذیرد؛تجربۀ حیاتتلف نمی‌شود؛تنظیم کنندۀجاودان جنبه‌هایارزشمند چنینحیات ظاهراًناکام را بهدنیای دیگرحمل می‌کند واین معانی وارزشهای بقایافته را بهیک نوع بالاترذهن انسانی،نوعی که ازظرفیت بقابرخوردارباشد، عطا می‌کند.هیچ تجربۀارزشمند بهبیهودگیاتفاق نمی‌افتد؛هیچ معنیراستین یاارزش واقعیهرگز از میاننمی‌رود.

آنطور کهبهکاندیداهایپیوند ربطدارد، اگر یکناصحاسرارآمیزتوسط معاشرانسانی ترکشود، اگر شریکبشری از دنبالنمودن دورانزندگیفرازگرایانهخودداری کند،هنگامی کهتوسط مرگطبیعی (یا پیشاز آن) رها می‌شود،تنظیم کنندههر چیز حاویارزش بقا راکه در ذهن آنمخلوق بقانیافته تکاملیافته است باخود می‌برد.اگر یک تنظیمکننده به دلیلعدم بقایافراد پیاپیتابع بشری مکرراًاز دستیابی بهشخصیت پیوندیناکام بماند، واگر این ناصحمتعاقباًشخصیت یابد،تمامی تجربۀکسب شدۀ سکنیگزیدن واستادی درتمامی ایناذهان انسانیداراییِواقعیِ چنینتنظیم کنندۀبه تازگیشخصیت یافتهمی‌شود، عطیه‌ایکه در سرتاسرتمامی اعصارآینده از آنبهره‌مند شدهو مورداستفاده قرارمی‌دهد. یکتنظیم کنندۀشخصیت یافتۀمتعلق به اینرسته یکمونتاژ مرکبتمامی ویژگیهایبقای تمامیمخلوقاتمیزبان پیشینخود است.

هنگامیکه تنظیمکنندگان برخورداراز تجربۀطولانی جهانیداوطلب می‌شوندطیمأموریتهایاعطایی درپسران الهیسکنی گزینند،به خوبی می‌داننداز طریق اینخدمت نیل بهشخصیت هرگزنمی‌تواند بهدست آید. امااغلب پدرارواح به اینداوطلبانشخصیت عطا می‌کندو آنها را بهعنوان مدیراننوع خود تثبیتمی‌کند. اینهاشخصیتهاییهستند که ازافتخارِداشتنِ مسئولیتدر دیوینینگتونبرخوردار شده‌اند.و طبیعت بی‌نظیرآنان آمیزۀبشریِ تجاربچندگانۀاقامت درانسان وهمچنین نسخۀ روحیِربانیت بشریِپسر اعطاییِبهشت از تجربۀنهایی سکنیگزینی است.

فعالیتهایتنظیمکنندگان درجهان محلی شماتوسط تنظیمکنندۀ شخصیتیافتۀمیکائیلنبادان هدایتمی‌شود. اوهمان ناصحیاست کهمیکائیل را درهنگام زندگیبشریش در جسمیوشع بن یوسفگام به گام راهنماییمی‌کرد. اینتنظیم کنندۀخارق‌العادهبه امانت خودوفادار بود، واین ناصح شجاعطبیعت بشریپسر بهشت راهدایت ‌نمود،و پیوسته ذهنانسانیِ وی رادر انتخابمسیر خواستکامل خداوندبا خردمندیراهنمایی ‌نمود.این تنظیمکننده سابقاًدر روزگارابراهیم باماکی ونتا ملکصادق خدمتنموده بود ودر بهره‌وریهایشگرف، هم پیشاز این سکنیگزینی، و همبینابین اینتجارب اعطاییدرگیر بود.

اینتنظیم کنندهبه راستی درذهن بشری عیسیپیروز شد، آنذهنی که در هریک ازوضعیتهایتکراری زندگییک وقف تقدیسشده به خواستپدر را حفظ می‌نمود،و می‌گفت: ”نهخواست من،بلکه خواست توتحقق یابد.“چنین از خودگذشتگیمصممانهگذرنامۀحقیقی ازمحدودیتهایطبیعت بشری بهفرجام نیلالهی را تشکیلمی‌دهد.

همین تنظیمکننده اکنوندر طبیعتاسرارآمیزشخصیت توانمنداو بشریت پیشغسل تعمیدداده شدۀ یوشعبن یوسف رامنعکس می‌سازد،نسخۀ جاودان وزندۀ ارزشهایجاودان و زنده‌ایکه بزرگترینانسانیورنشیا ازمیان شرایطحقیرانۀ یکزندگی معمولی،آنطور که تامصرف کاملارزشهایمعنویِ قابلدستیابی در تجربۀانسانی زیستشد، آفرید.

بقایجاودان هر چیزحاوی ارزشدائمی که بهیک تنظیمکننده سپردهشود تضمین شدهاست. ناصح درموارد مشخصاین داراییهارا برای اعطابه یک ذهنانسانی متعلقبه سکنی گزینیآینده نگاه می‌دارد.در موارددیگر، و بهدنبال شخصیت‌یابی،این واقعیاتبقا یافته وحفظ شده برایاستفاده درآینده در خدمتآرشیتکتهایجهان بنیادینحفظ می‌شوند.

7- سرنوشتتنظیمکنندگان شخصیتیافته

ما نمی‌توانیمبگوییم که آیاقطعات غیرتنظیم کنندۀ پدرقابل شخصیت‌یابیهستند یا نه،اما شما آگاهییافته‌اید کهشخصیت عطیۀمستقلداوطلبانۀپدر جهانیاست. تا جاییکه ما می‌دانیم،نوع تنظیمکنندۀ قطعۀپدر تنها بانیل بهویژگیهایشخصی از طریقخدمت روحانیبه یک موجودشخصی به شخصیتدست می‌یابد. اینتنظیمکنندگانِشخصیت یافتهدر دیوینینگتوندرمنزلگاهشانهستند، جاییکه بهدستیاران پیششخصی خویشآموزش می‌دهندو آنها راراهنمایی می‌کنند.

تنظیمکنندگانفکریِ شخصیتیافته ثباتدهندگان وجبرانکنندگانِ فاقدمحدودیت،مأموریتنیافته، ومستقل جهانجهانهایپهناور هستند.آنها تجربۀخالق و مخلوق — وجودگراو تجربی — را تلفیقمی‌کنند. آنهاموجودات به همپیوستۀ زمان وابدیت هستند.آنها پیش شخصیو شخصی را درادارۀ جهان بههم پیوند می‌دهند.

تنظیمکنندگانشخصیت یافته مدیرانتماماًخردمند وقدرتمندآرشیتکتهایجهان بنیادینهستند. آنهاعوامل شخصیخدمت کامل پدرجهانی —شخصی، پیششخصی، و فوقشخصی — هستند.آنها خادمانشخصیکارکردهایخارق‌العاده،غیرعادی، وغیرمنتظره در سراسرتمامیقلمروهایکرات متعالی اَبسونایتِحوزۀ خدایغائی، حتی تاسطوح خدایمطلق می‌باشند.

آنهاموجوداتمنحصر به فردجهانهاییهستند که درمحدودۀوجودشانتمامی روابطشناخته شدۀشخصیتی را دربر دارند.آنها چندشخصیهستند — آنها پیشاز شخصیتهستند، شخصیتهستند، و بعداز شخصیتهستند. آنهاشخصیت پدرجهانی راهمچون درگذشتۀجاودان، زمان حاضرجاودان، وآیندۀ جاوداننمایندگی می‌کنند.

پدرشخصیتوجودگرا درردۀ بیکران ومطلق را بهپسر جاودان عطانمود، اماچنین برگزیدکه شخصیتتجربیِ نوعتنظیم کنندۀشخصیت یافتهرا که بهتنظیم کنندۀوجودگرای پیششخصی اعطا شدهاست برای خدمتروحانی خودحفظ نماید. واز این روسرنوشت هر دوآنها برخورداریاز فوق شخصیتِآیندۀجاودانِ خدمتمتعالیِقلمروهای اَبسونایتِغایی، متعال -غائی، و حتیتا سطوح غائی -مطلق است.

تنظیمکنندگانشخصیت یافتهبه ندرت درجهانها در حالفراغت دیده می‌شوند.آنها گهگاه باقدمای ایامهامشورت می‌کنند،و گاهی اوقاتتنظیمکنندگانشخصیت یافتۀپسرانآفرینندۀهفتگانه بهکرات ستادمرکزی کواکبمی‌آیند تا باحکمرانان وُراندادِکمشورت نمایند.

هنگامیکه وُراندادِکِسیاره‌ایِناظر یورنشیا— والامرتبۀسرپرست که ازمدتی نه چندانزیاد در گذشتهنیابتاضطراری کرۀشما را بهعهده گرفت — اتوریتۀخویش را درحضورفرماندار کلمقیم اعمالنمود، سرپرستیاضطرارییورنشیا را بایک کادر کاملبرگزیدۀ خویشآغاز نمود. اوبلافاصله بهتمامیهمکاران ودستیارانشوظایف سیاره‌ای‌شانرا مقرر نمود.اما او سهتنظیم کنندۀشخصیت یافته‌ایرا که در لحظۀبه عهده گرفتننیابت در حضورشظاهر شدندانتخاب نکرد.او حتی نمی‌دانستکه آنها بدینگونه ظاهر می‌شوند،زیرا آنهاحضور الهیخویش را در هنگامیک نیابتپیشین آشکارنساختند. ووالامرتبۀنایب برای اینتنظیمکنندگان داوطلبشخصیت یافتهخدمتی مقررنکرد یاوظایفی تعییننکرد. با اینوجود، این سهموجود چندشخصیدر زمرۀفعالترینرسته‌هایبیشمارموجودات آسمانیبودند که درآن هنگام دریورنشیا خدمتکردند.

تنظیمکنندگانشخصیت یافتهیک رشتۀگسترده ازخدمات را برایرسته‌هایبیشمارشخصیتهایجهان انجام می‌دهند،اما ما اجازهنداریم اینخدمات را بامخلوقاتتکاملی کهتنظیم کنندهدر آنان ساکناست در میانبگذاریم. این ربانیتهایخارق‌العادۀبشری در زمرۀ فوق‌العاده‌ترینشخصیتهایتمامی جهانبزرگ هستند، وهیچکس جرأتندارد پیشبینی کند کهمأموریتهایآیندۀ آنان چهمی‌تواندباشد.

[عرضه شدهتوسط یک پیام‌آورمنفرد اُروانتان.]

Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved