مقالۀ 109 رابطۀ تنظیم کنندگان با مخلوقات جهان

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 109

رابطۀ تنظیم کنندگان با مخلوقات جهان

تنظیم کنندگان فکر فرزندان دوران زندگانی جهان هستند، و به راستی ضمن این که مخلوقات انسانی رشد و تکامل می‌یابند، تنظیم کنندگان باکره باید تجربه کسب کنند. همانطور که شخصیت کودک بشری برای تقلاهای وجود تکاملی توسعه می‌یابد، تنظیم کننده نیز در تمرینات مرحلۀ بعدی حیات فرازگرایانه ارتقا می‌یابد. همانطور که کودک از طریق حیات اجتماعی و تفریحی دوران اولیۀ کودکی برای فعالیتهای بزرگسالی خود به مهارت انطباق پذیر چند جانبه دست می‌یابد، تنظیم کنندۀ ساکن در فرد نیز برای مرحلۀ بعدی حیات کیهانی از طریق برنامه‌ریزی مقدماتی انسانی و تمرین آن فعالیتهایی که به دوران زندگانی مورانشیا مربوط هستند مهارت کسب می‌کند. وجود بشری در بر گیرندۀ دوره‌ای از تمرین است که توسط تنظیم کننده در آمادگی برای مسئولیتهای افزایش یافته و موقعیتهای بزرگتر یک زندگی آینده به طور مؤثر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تلاشهای تنظیم کننده، ضمن این که در درون شما زندگی می‌کند، زیاد درگیر امور زندگی گذرا و وجود سیاره‌ای نیست. امروز تنظیم کنندگان فکر واقعیتهای دوران زندگانی جهان را، آنطور که هستند، در اذهان در حال تکامل موجودات بشری تمرین می‌کنند.

1- رشد و نمو تنظیم کنندگان

برای آموزش و رشد و نمو تنظیم کنندگان باکره، پیش از اعزام آنها از دیوینینگتون، باید طرحی جامع و مبسوط وجود داشته باشد، اما در واقع ما چیز زیادی دربارۀ آن نمی‌دانیم. همچنین برای آموزش مجدد تنظیم کنندگان حاوی تجربۀ اقامت در فرد، پیش از آن که به مأموریتهای جدید معاشرت انسانی مبادرت کنند، بدون شک باید سیستم گسترده‌ای وجود داشته باشد، ولی در واقع باز ما نمی‌دانیم.

تنظیم کنندگان شخصیت یافته به من گفته‌اند که هر بار یک انسان با ناصح مورد سکنی واقع شده در بقا شکست می‌خورد، هنگامی که تنظیم کننده به دیوینینگتون باز می‌گردد، در معرض درس آموزشی گسترده‌ای قرار می‌گیرد. این آموزش اضافه از طریق تجربۀ اقامت در یک موجود بشری میسر می‌شود، و این همیشه پیش از بازگشت تنظیم کننده به کرات تکاملی زمان صورت می‌گیرد.

تجربۀ واقعی زندگی هیچ جانشین کیهانی ندارد. کمال ربانیت یک تنظیم کنندۀ فکریِ به تازگی شکل یافته به هیچ ترتیب به این ناصح اسرارآمیز توان تجربی خدماتی عطا نمی‌کند. تجربه از یک وجود زنده جدایی ناپذیر است؛ آن تنها چیزی است که هیچ مقدار از عطیۀ الهی نمی‌تواند شما را از ضرورت کسب آن از طریق زندگانی واقعی آزاد سازد. از این رو تنظیم کنندگان فکر در اشتراک با کلیۀ موجوداتی که در گسترۀ کنونیِ متعال زندگی و عمل می‌کنند، باید تجربه کسب کنند؛ آنان باید از گروههای پایین‌تر و بی‌تجربه به گروههای بالاتر و باتجربه‌تر تکامل یابند.

تنظیم کنندگان یک دوران قطعی رشد و نمو در ذهن انسانی را طی می‌کنند؛ آنها به یک مهارت واقعی دست می‌یابندکه برای ابد متعلق به آنان است. آنها صرف نظر از بقا یا عدم بقای افراد مشخص انسانی تابع خود در نتیجۀ هر تماس با نژادهای مادی به طور تدریجی از مهارت و توانمندیِ تنظیم کننده برخوردار می‌شوند. آنها همچنین شرکای برابرِ ذهن بشری در شکوفاییِ تکامل روان فناناپذیر هستند که از ظرفیت بقا برخوردار است.

اولین مرحلۀ تکامل تنظیم کننده در یگانگی با روان بقا یابندۀ یک موجود انسانی به دست می‌آید. از این رو، در حالی که شما طبیعتاً به سوی درون و به سمت بالا از انسان به خدا تکامل می‌یابید، تنظیم کنندگان طبیعتاً به سوی بیرون و به سمت پایین از خدا به انسان تکامل می‌یابند؛ و بدین ترتیب محصول نهایی این یگانگی ربانیت و بشریت برای ابد فرزند انسان و فرزند خداوند خواهد بود.

2- تنظیم کنندگان خودکار

شما پیرامون طبقه‌بندی تنظیم کنندگان در رابطه با تجربه اطلاع یافته‌اید: باکره، پیشرفته، و متعالی. شما همچنین باید یک طبقه‌بندی مشخص کارکردی — تنظیم کنندگان خودکار — را بشناسید. یک تنظیم کنندۀ خودکار کسی است که:

1- تجربۀ مشخص لازم در حیات در حال تکامل یک مخلوق دارای اراده را به عنوان یک ساکن موقت در یک نوع کره‌ای که تنظیم کنندگان به افراد انسانی فقط قرض داده شده‌اند، یا در یک سیارۀ واقعیِ یگانگی که انسان در بقا شکست خورده است، دارا می‌باشد. چنین ناصحی یک تنظیم کنندۀ پیشرفته و یا متعالی است.

2- در انسانی که به سومین دایرۀ روانی رسیده و یک فرشتۀ محافظ شخصی سراف به او تخصیص یافته، در توانمندی معنوی به توازن دست یافته است.

3- انسانِ تابعی دارد که تصمیم عالی را گرفته است، و به نامزدی صمیمانه و صادقانه با تنظیم کننده وارد شده است. تنظیم کننده از پیش به زمان یگانگی واقعی می‌نگرد و یگانگی را به صورت یک رخداد واقعی محسوب می‌دارد.

4- انسانِ تابعی دارد که به یکی از سپاههای ذخیرۀ سرنوشت در یک کرۀ تکاملی صعود انسانی فراخوانده شده است.

5- زمانی در طول خوابیدن انسان، از ذهن انسانی که در آن محبوس بوده‌ موقتاً جدا شده است تا به کار ارتباطی، تماس، ثبت نام مجدد، یا خدمت فوق بشری دیگری که به مدیریت روحیِ کرۀ مأموریتش مربوط است دست زند.

6- در هنگام بحران در تجربۀ یک موجود بشری خدمت کرده است که مکمل مادی یک شخصیت روحی بوده، شخصیتی که اجرای یک دستاورد کیهانی که برای کارکرد روحی سیاره ضروری بوده به او سپرده شده است.

به نظر می‌رسد تنظیم کنندگانِ خودکار، چنان که با مشغله‌های بیشمارشان هم در درون و هم در خارج از افراد انسانی متصل نشان داده می‌شود، از یک درجۀ قابل ملاحظۀ اراده در تمامی اموری که شخصیتهای بشریِ مورد اقامتِ بلافصلشان را درگیر نمی‌سازد برخوردارند. چنین تنظیم کنندگانی در فعالیتهای بیشمار عالم شرکت می‌کنند، اما آنها بیشتر مکرراً به صورت اقامتگران ناآشکار منزلگاههای زمینیِ انتخابی خودشان عمل می‌کنند.

بدون شک این انواع بالاتر و باتجربه‌تر تنظیم کنندگان می‌توانند با آنهایی که در قلمروهای دیگر هستند ارتباط برقرار کنند. اما در حالی که تنظیم کنندگانِ خودکار بدین نحو ارتباط متقابل دارند، فقط در سطوح کار متقابلشان و به منظور حفظ اطلاعات سپرده شده که برای خدمت روحانیِ تنظیم کنندگان در قلمروهای اقامتیشان ضروری است چنین می‌کنند، گر چه در مواقعی دانسته شده که آنها در طی ایام بحران در امور بین سیاره‌ای عمل کرده‌اند.

تنظیم کنندگان متعال و خودکار می‌توانند بدن انسان را مطابق خواستشان ترک کنند. اقامتگران یک بخش ارگانیک یا بیولوژیک حیات انسانی نیستند؛ آنها سوار شوندگان الهی هستند که روی آن قرار گرفته‌اند. در طرحهای آغازین حیات برای آنها تدارک دیده شد، اما آنها برای وجود مادی ضروری نیستند. با این وجود باید ذکر شود که آنها منزلگاه انسانی خود را پس از این که در آن سکنی گزیدند، حتی به طور موقت، به ندرت ترک می‌کنند.

تنظیم کنندگان فوق عمل کننده آنهایی هستند که به استیلا بر وظایف محولۀ خود دست یافته‌اند و فقط منتظر زوال وسیلۀ حیات مادی یا انتقال روان فناناپذیر به دنیای آن سو هستند.

3- رابطۀ تنظیم کنندگان با انواع انسانی

سرشت کار مفصل ناصحان اسرارآمیز بنا بر طبیعت تکالیفشان فرق می‌کند، و این که تنظیم کنندگان رابط یا پیوند باشند. برخی از تنظیم کنندگان صرفاً برای طول عمر موقت افراد تابع خود قرض داده می‌شوند؛ دیگران، اگر افراد تابعشان بقا یابند، به عنوان کاندیداهای شخصیتی برای پیوند ابدی با اجازه اعطا می‌شوند. همچنین در کار آنها در میان انواع متفاوت سیاره‌ای و نیز سیستمها و جهانهای گوناگون یک تنوع اندک وجود دارد. اما در مجموع تلاشهای آنها، بیشتر از کارکردهای هر یک از رسته‌های آفریده شدۀ موجودات آسمانی، به گونه‌ای چشمگیر یکنواخت است.

در برخی کرات بدوی (گروه سری یک) تنظیم کننده به صورت یک آموزش تجربی، عمدتاً برای فرهیختگی و توسعۀ تدریجی خود، در ذهن مخلوق سکنی می‌گزیند. تنظیم کنندگان باکره معمولاً در طول ایام آغازین، هنگامی که انسانهای بدوی به درۀ تصمیم نزدیک می‌شوند، به چنین کراتی اعزام می‌گردند؛ اما هنگامی که تعداد نسبتاً اندکی صعود از بلندیهای اخلاقی فراتر از تپه‌های استیلا بر نفس و دستیابی به کاراکتر برای رسیدن به سطوح بالاتر معنویت در حال پدیداری را انتخاب می‌کنند. (با این وجود بسیاری که از آنهایی که قادر به پیوند با تنظیم کننده نمی‌شوند به عنوان یک فراز یابندۀ با روح پیوند یافته بقا می‌یابند.) تنظیم کنندگان در معاشرت گذرا با اذهان بدوی آموزش ارزشمندی دریافت می‌کنند و تجربۀ شگفت‌انگیزی به دست می‌آورند، و متعاقباً قادر می‌شوند این تجربه را به نفع موجودات برتر در سایر کرات مورد استفاده قرار دهند. هرگز چیزی که حاوی ارزش بقا باشد در تمامی جهان پهناور از دست نمی‌رود.

در نوع دیگری از کرات (گروه سری دوم) تنظیم کنندگان صرفاً به موجودات بشری قرض داده می‌شوند. در اینجا ناصحان از طریق چنین اقامتی هرگز به پیوند شخصیتی دست نمی‌یابند، اما در طول عمر انسان به افراد بشری تابع خود کمک زیادی می‌کنند، بسیار بیشتر از آنچه که قادرند به انسانهای یورنشیا بدهند. تنظیم کنندگان در اینجا به عنوان الگویی برای نیل بالاتر معنوی آنان فقط برای یک طول عمر به مخلوقات بشری قرض داده می‌شوند. آنها در کار کنجکاوی برانگیز کامل ساختن یک کاراکتر بقا یابنده یاوران موقت هستند. تنظیم کنندگان بعد از مرگ طبیعی بازنمی‌گردند. این انسانهای در حال بقا از طریق پیوند با روح به حیات جاودانه دست می‌یابند.

در کراتی نظیر یورنشیا (گروه سری سه) یک نامزدی واقعی با هدایای الهی وجود دارد، یک نامزدی حیات و مرگ. اگر شما بقا یابید، یک یگانگی جاودان، یک پیوند ابدی، تبدیل انسان و تنظیم کننده به یک موجود، به وجود خواهد آمد.

در انسانهای سه مغزۀ این سری از کرات، تنظیم کنندگان قادرند در طول حیات موقت نسبت به نوع یک مغزه و دو مغزه تماس عملی بسیار بیشتری با افراد تابع خود به دست آورند. اما در دوران زندگی پس از مرگ، نوع سه مغزه درست مثل مردمان نوع یک و دو مغزه — نژادهای یورنشیا — پیش می‌روند.

در کرات دو مغزه، به دنبال اقامت موقت یک پسر اعطایی بهشت، تنظیم کنندگان باکره به ندرت به اشخاصی که از ظرفیت محرز برای بقا برخوردارند تخصیص داده می‌شوند. اعتقاد ما بر این است که در چنین کراتی عملاً تمامی تنظیم کنندگانی که در مردان و زنان هوشمندِ برخوردار از ظرفیت بقا ساکنند به نوع پیشرفته یا متعال تعلق دارند.

در بسیاری از نژادهای اولیۀ تکاملی یورنشیا سه گروه از موجودات وجود داشتند. کسانی بودند که آنقدر حیوانی بودند که به کلی فاقد ظرفیت تنظیم کننده بودند. آنهایی بودند که ظرفیت بی‌چون و چرا برای تنظیم کنندگان را به نمایش می‌گذاشتند و هنگامی که سن مسئولیت اخلاقی فرا می‌رسید فوراً آنها را دریافت می‌کردند؛ یک طبقۀ سومی وجود داشت که یک موقعیت بینابینی را اشغال می‌کرد؛ آنها از ظرفیت دریافت تنظیم کننده برخوردار بودند، اما ناصحان فقط می‌توانستند به دنبال درخواست شخصی فرد در ذهن سکنی گزینند.

اما در رابطه با آن موجوداتی که به واسطۀ محرومیت ارثی از طریق عامل نیاکان نامناسب و پست عملاً شایستۀ بقا نیستند، یک تنظیم کنندۀ باکره در تماس با ذهن تکاملی یک تجربۀ مقدماتی با ارزش به دست آورده است و بدین ترتیب برای انجام یک مأموریت متعاقب در یک نوع بالاتر ذهن در یک کرۀ دیگر بهتر واجد شرایط شده است.

4- تنظیم کنندگان و شخصیت بشری

اشکال بالاتر ارتباط هوشمند میان موجودات بشری به وسیلۀ تنظیم کنندگان ساکن به اندازۀ زیاد مورد کمک واقع شده است. حیوانات برای همنوعان خود از احساسات برخوردارند، اما آنها مفاهیم را به یکدیگر انتقال نمی‌دهند؛ آنها می‌توانند ابراز احساسات کنند اما نمی‌توانند ایده‌ها و ایده‌آلها را بیان کنند. انسانهای دارای تجربۀ منشأ حیوانی نیز یک نوع بالای مبادلۀ عقلانی یا همدمی معنوی با همنوعان خویش را تجربه نمی‌کنند تا این که تنظیم کنندگان فکر اعطا شوند، گر چه هنگامی که چنین مخلوقات تکاملی دارای قدرت تکلم می‌شوند، در راستای دریافت تنظیم کنندگان قرار می‌گیرند.

حیوانات به یک طریقۀ بدوی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، اما در چنین تماس بدوی هیچ شخصیتی وجود ندارد یا این که اندک وجود دارد. تنظیم کنندگان شخصیت نیستند؛ آنها موجودات پیش شخصی هستند. اما آنها از منبع شخصیت می‌آیند، و حضور آنها جلوه‌های کیفی شخصیت بشری را ارتقا می‌دهد؛ این امر به ویژه اگر تنظیم کننده از تجربۀ پیشین برخوردار باشد صدق می‌کند.

نوع تنظیم کننده در پتانسیل ابراز شخصیت بشری نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. طی اعصار، بسیاری از رهبران بزرگ فکری و معنوی یورنشیا عمدتاً به دلیل تجربۀ برتر و پیشین تنظیم کنندگان ساکن در آنها تأثیر خود را اعمال کرده‌اند.

تنظیم کنندگان سکنی‌گزین در دگرگونی و انسانی ساختن نواده‌های انسانهای بدوی اعصار کهن با تأثیرات دیگر روحی به اندازۀ زیاد همکاری کردند. اگر تنظیم کنندگانی که در اذهان ساکنان یورنشیا اقامت دارند از کار کناره گیرند، دنیا به بسیاری از صحنه‌ها و کارکردهای انسانهای روزگاران اولیه به آرامی بازمی‌گردد؛ ناصحان الهی یکی از پتانسیلهای واقعی تمدن پیشرو هستند.

من یک تنظیم کنندۀ فکری ساکن در یک ذهن در یورنشیا را مشاهده کرده‌ام که مطابق اسناد یوورسا پیش از آن در پانزده ذهن در اُروانتان اقامت گزیده است. ما نمی‌دانیم که آیا این ناصح از تجارب مشابه در ابرجهانهای دیگر برخوردار بوده است یا نه، اما من گمان می‌برم چنین بوده است. این یک تنظیم کنندۀ شگفت‌انگیز و یکی از مفیدترین و قدرتمندترین نیروها در یورنشیا در طول این عصر حاضر است. آنچه دیگران از دست داده‌اند، این که بقا را نفی کردند، این موجود بشری (و تمامی کرۀ شما) اکنون به دست می‌آورد. از او که کیفیتهای بقا ندارد حتی آن تنظیم کنندۀ باتجربه که اکنون دارد گرفته خواهد شد، در حالی که از او که از چشم‌انداز بقا برخوردار است حتی یک تنظیم کنندۀ از پیش با تجربۀ یک فراری تنبل داده خواهد شد.

از یک نظر ممکن است که تنظیم کنندگان در حال شکوفا ساختن یک درجۀ مشخص از باروری سیاره‌ای در قلمروهای حقیقت، زیبایی، و نیکی باشند. اما به ندرت دو تجربۀ سکنی گزینی در همان سیاره به آنها داده می‌شود. اکنون هیچ تنظیم کننده‌ای در یورنشیا خدمت نمی‌کند که سابقاً در این کره بوده باشد. من می‌دانم دربارۀ چه سخن می‌گویم زیرا ما تعداد و سوابق آنها را در بایگانی یوورسا داریم.

5- محدودیتهای مادی در سکنی گزینی تنظیم کننده

تنظیم کنندگان متعال و خودکار اغلب قادرند عواملی را که از اهمیت معنوی برخوردارند به ذهن بشری، هنگامی که آزادانه در کانالهای رهایی یافته ولی کنترل شدۀ تصور خلاق جریان دارد، اهدا کنند. در چنین ایامی، و گاهی اوقات در طول خواب، تنظیم کننده قادر است جریانات ذهنی را تحت کنترل درآورد، روند را متوقف سازد، و سپس حرکت ایده را تغییر جهت دهد. و این تماماً به این منظور انجام می‌شود که در نهانگاههای بالاتر فرا آگاهی موجب دگرگونیهای عمیق شود. بدین ترتیب نیروها و انرژیهای ذهنی به طریقۀ کاملتری با نوای نغمه‌های ارتباطیِ سطح روحیِ حال و آینده تنظیم می‌شوند.

گاهی اوقات میسر است که ذهن را روشن ساخت، و صدای الهی را که مداوماً از درون شما سخن می‌گوید شنید، تا شما نسبت به خرد، حقیقت، نیکی، و زیباییِ شخصیت بالقوه‌ای که به طور ثابت در شما سکنی دارد بخشاً آگاه شوید.

اما حالات بی‌ثبات و به سرعت تغییر یابندۀ ذهنی شما اغلب به خنثی نمودن طرحها و مختل ساختن کار تنظیم کنندگان منجر می‌شود. کار آنها نه تنها به واسطۀ طبیعت ذاتی نژادهای انسانی مختل می‌شود، بلکه این کارکرد خدماتی همچنین به وسیلۀ دیدگاههای پیش پنداشته شده، ایده‌های جا افتاده، و تعصبات پابرجای خود شما به اندازۀ زیاد کند می‌شود. به دلیل این محدودیتها، بارها فقط آفرینشهای ناتمام آنها در خودآگاهی پدیدار می‌شود، و سردرگمی در برداشت اجتناب ناپذیر است. از این رو، در بررسی وضعیتهای ذهنی، احتیاط فقط در شناخت فوریِ هر اندیشه و تجربه فقط برای آنچه که در واقع و به طور بنیادین هست نهفته است، و این که آنچه که می‌توانست باشد کاملاً نادیده انگاشته شود.

مشکل بزرگ زندگی تنظیم تمایلات اجدادیِ زیستن مطابق مطالبات خواسته‌های معنوی است که با حضور الهی ناصح اسرارآمیز آغاز شده است. در حالی که در دوران زندگانی در جهان و ابرجهان هیچ انسانی نمی‌تواند در خدمت دو ارباب باشد، در حیاتی که اکنون در یورنشیا دارید هر انسان باید به ناچار در خدمت دو ارباب باشد. او ضمن این که فقط با یک ارباب بیعت معنوی می‌کند، باید در هنر یک سازش مداوم گذرای بشری مهارت یابد؛ و به این دلیل است که بسیاری دچار تزلزل می‌شوند و شکست می‌خورند، خسته می‌شوند و تسلیم فشارهای ناشی از تقلای تکاملی می‌شوند.

در حالی که میراث آبا و اجدادیِ عطیۀ فکری و فوق کنترل الکتروشیمیایی هر دو عمل می‌کنند تا حد و مرز گسترۀ فعالیت مؤثر تنظیم کننده را تعیین نمایند، هیچ محدودیت ارثی (در اذهان نرمال) هرگز مانع دستیابی نهایی معنوی نمی‌شود. وراثت ممکن است در میزان استیلای شخصیتی اختلال ایجاد کند، اما مانع فرجام نهایی ماجرای فرازیابی نمی‌شود. اگر شما با تنظیم کنندۀ خود همکاری کنید، هدیۀ الهی، دیر یا زود، روان فناناپذیر مورانشیایی را تکامل خواهد بخشید، و به دنبال پیوند با او، مخلوق جدید را به پسر عالی مقام استاد جهان محلی و سرانجام به پدر تنظیم کنندگان در بهشت ارائه خواهد نمود.

6- تداوم ارزشهای راستین

تنظیم کنندگان هرگز شکست نمی‌خورند؛ چیزی که ارزش بقا داشته باشد هیچگاه از بین نمی‌رود؛ بقای هر ارزش پرمعنی در هر مخلوق صاحب اراده، صرف نظر از بقا یا عدم بقای شخصیت کاشف معنی یا ارزشیاب، قطعی است. و چنین است که گر چه یک مخلوق انسانی ممکن است بقا را نپذیرد؛ تجربۀ حیات تلف نمی‌شود؛ تنظیم کنندۀ جاودان جنبه‌های ارزشمند چنین حیات ظاهراً ناکام را به دنیای دیگر حمل می‌کند و این معانی و ارزشهای بقا یافته را به یک نوع بالاتر ذهن انسانی، نوعی که از ظرفیت بقا برخوردار باشد، عطا می‌کند. هیچ تجربۀ ارزشمند به بیهودگی اتفاق نمی‌افتد؛ هیچ معنی راستین یا ارزش واقعی هرگز از میان نمی‌رود.

آنطور که به کاندیداهای پیوند ربط دارد، اگر یک ناصح اسرارآمیز توسط معاشر انسانی ترک شود، اگر شریک بشری از دنبال نمودن دوران زندگی فرازگرایانه خودداری کند، هنگامی که توسط مرگ طبیعی (یا پیش از آن) رها می‌شود، تنظیم کننده هر چیز حاوی ارزش بقا را که در ذهن آن مخلوق بقا نیافته تکامل یافته است با خود می‌برد. اگر یک تنظیم کننده به دلیل عدم بقای افراد پیاپی تابع بشری مکرراً از دستیابی به شخصیت پیوندی ناکام بماند، و اگر این ناصح متعاقباً شخصیت یابد، تمامی تجربۀ کسب شدۀ سکنی گزیدن و استادی در تمامی این اذهان انسانی داراییِ واقعیِ چنین تنظیم کنندۀ به تازگی شخصیت یافته می‌شود، عطیه‌ای که در سرتاسر تمامی اعصار آینده از آن بهره‌مند شده و مورد استفاده قرار می‌دهد. یک تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ متعلق به این رسته یک مونتاژ مرکب تمامی ویژگیهای بقای تمامی مخلوقات میزبان پیشین خود است.

هنگامی که تنظیم کنندگان برخوردار از تجربۀ طولانی جهانی داوطلب می‌شوند طی مأموریتهای اعطایی در پسران الهی سکنی گزینند، به خوبی می‌دانند از طریق این خدمت نیل به شخصیت هرگز نمی‌تواند به دست آید. اما اغلب پدر ارواح به این داوطلبان شخصیت عطا می‌کند و آنها را به عنوان مدیران نوع خود تثبیت می‌کند. اینها شخصیتهایی هستند که از افتخارِ داشتنِ مسئولیت در دیوینینگتون برخوردار شده‌اند. و طبیعت بی‌نظیر آنان آمیزۀ بشریِ تجارب چندگانۀ اقامت در انسان و همچنین نسخۀ روحیِ ربانیت بشریِ پسر اعطاییِ بهشت از تجربۀ نهایی سکنی گزینی است.

فعالیتهای تنظیم کنندگان در جهان محلی شما توسط تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ میکائیل نبادان هدایت می‌شود. او همان ناصحی است که میکائیل را در هنگام زندگی بشریش در جسم یوشع بن یوسف گام به گام راهنمایی می‌کرد. این تنظیم کنندۀ خارق‌العاده به امانت خود وفادار بود، و این ناصح شجاع طبیعت بشری پسر بهشت را هدایت ‌نمود، و پیوسته ذهن انسانیِ وی را در انتخاب مسیر خواست کامل خداوند با خردمندی راهنمایی ‌نمود. این تنظیم کننده سابقاً در روزگار ابراهیم با ماکی ونتا ملک صادق خدمت نموده بود و در بهره‌وریهای شگرف، هم پیش از این سکنی گزینی، و هم بینابین این تجارب اعطایی درگیر بود.

این تنظیم کننده به راستی در ذهن بشری عیسی پیروز شد، آن ذهنی که در هر یک از وضعیتهای تکراری زندگی یک وقف تقدیس شده به خواست پدر را حفظ می‌نمود، و می‌گفت: ”نه خواست من، بلکه خواست تو تحقق یابد.“ چنین از خود گذشتگی مصممانه گذرنامۀ حقیقی از محدودیتهای طبیعت بشری به فرجام نیل الهی را تشکیل می‌دهد.

همین تنظیم کننده اکنون در طبیعت اسرارآمیز شخصیت توانمند او بشریت پیش غسل تعمید داده شدۀ یوشع بن یوسف را منعکس می‌سازد، نسخۀ جاودان و زندۀ ارزشهای جاودان و زنده‌ای که بزرگترین انسان یورنشیا از میان شرایط حقیرانۀ یک زندگی معمولی، آنطور که تا مصرف کامل ارزشهای معنویِ قابل دستیابی در تجربۀ انسانی زیست شد، آفرید.

بقای جاودان هر چیز حاوی ارزش دائمی که به یک تنظیم کننده سپرده شود تضمین شده است. ناصح در موارد مشخص این داراییها را برای اعطا به یک ذهن انسانی متعلق به سکنی گزینی آینده نگاه می‌دارد. در موارد دیگر، و به دنبال شخصیت‌یابی، این واقعیات بقا یافته و حفظ شده برای استفاده در آینده در خدمت آرشیتکتهای جهان بنیادین حفظ می‌شوند.

7- سرنوشت تنظیم کنندگان شخصیت یافته

ما نمی‌توانیم بگوییم که آیا قطعات غیر تنظیم کنندۀ پدر قابل شخصیت‌یابی هستند یا نه، اما شما آگاهی یافته‌اید که شخصیت عطیۀ مستقل داوطلبانۀ پدر جهانی است. تا جایی که ما می‌دانیم، نوع تنظیم کنندۀ قطعۀ پدر تنها با نیل به ویژگیهای شخصی از طریق خدمت روحانی به یک موجود شخصی به شخصیت دست می‌یابد. این تنظیم کنندگانِ شخصیت یافته در دیوینینگتون در منزلگاهشان هستند، جایی که به دستیاران پیش شخصی خویش آموزش می‌دهند و آنها را راهنمایی می‌کنند.

تنظیم کنندگان فکریِ شخصیت یافته ثبات دهندگان و جبران کنندگانِ فاقد محدودیت، مأموریت نیافته، و مستقل جهان جهانهای پهناور هستند. آنها تجربۀ خالق و مخلوق — وجودگرا و تجربی — را تلفیق می‌کنند. آنها موجودات به هم پیوستۀ زمان و ابدیت هستند. آنها پیش شخصی و شخصی را در ادارۀ جهان به هم پیوند می‌دهند.

تنظیم کنندگان شخصیت یافته مدیران تماماً خردمند و قدرتمند آرشیتکتهای جهان بنیادین هستند. آنها عوامل شخصی خدمت کامل پدر جهانی — شخصی، پیش شخصی، و فوق شخصی — هستند. آنها خادمان شخصی کارکردهای خارق‌العاده، غیرعادی، و غیرمنتظره در سراسر تمامی قلمروهای کرات متعالی اَبسونایتِ حوزۀ خدای غائی، حتی تا سطوح خدای مطلق می‌باشند.

آنها موجودات منحصر به فرد جهانهایی هستند که در محدودۀ وجودشان تمامی روابط شناخته شدۀ شخصیتی را در بر دارند. آنها چندشخصی هستند — آنها پیش از شخصیت هستند، شخصیت هستند، و بعد از شخصیت هستند. آنها شخصیت پدر جهانی را همچون در گذشتۀ جاودان، زمان حاضر جاودان، و آیندۀ جاودان نمایندگی می‌کنند.

پدر شخصیت وجودگرا در ردۀ بیکران و مطلق را به پسر جاودان عطا نمود، اما چنین برگزید که شخصیت تجربیِ نوع تنظیم کنندۀ شخصیت یافته را که به تنظیم کنندۀ وجودگرای پیش شخصی اعطا شده است برای خدمت روحانی خود حفظ نماید. و از این رو سرنوشت هر دو آنها برخورداری از فوق شخصیتِ آیندۀ جاودانِ خدمت متعالیِ قلمروهای اَبسونایتِ غایی، متعال - غائی، و حتی تا سطوح غائی - مطلق است.

تنظیم کنندگان شخصیت یافته به ندرت در جهانها در حال فراغت دیده می‌شوند. آنها گهگاه با قدمای ایامها مشورت می‌کنند، و گاهی اوقات تنظیم کنندگان شخصیت یافتۀ پسران آفرینندۀ هفتگانه به کرات ستاد مرکزی کواکب می‌آیند تا با حکمرانان وُراندادِک مشورت نمایند.

هنگامی که وُراندادِکِ سیاره‌ایِ ناظر یورنشیا — والامرتبۀ سرپرست که از مدتی نه چندان زیاد در گذشته نیابت اضطراری کرۀ شما را به عهده گرفت — اتوریتۀ خویش را در حضور فرماندار کل مقیم اعمال نمود، سرپرستی اضطراری یورنشیا را با یک کادر کامل برگزیدۀ خویش آغاز نمود. او بلافاصله به تمامی همکاران و دستیارانش وظایف سیاره‌ای‌شان را مقرر نمود. اما او سه تنظیم کنندۀ شخصیت یافته‌ای را که در لحظۀ به عهده گرفتن نیابت در حضورش ظاهر شدند انتخاب نکرد. او حتی نمی‌دانست که آنها بدین گونه ظاهر می‌شوند، زیرا آنها حضور الهی خویش را در هنگام یک نیابت پیشین آشکار نساختند. و والامرتبۀ نایب برای این تنظیم کنندگان داوطلب شخصیت یافته خدمتی مقرر نکرد یا وظایفی تعیین نکرد. با این وجود، این سه موجود چندشخصی در زمرۀ فعالترین رسته‌های بیشمار موجودات آسمانی بودند که در آن هنگام در یورنشیا خدمت کردند.

تنظیم کنندگان شخصیت یافته یک رشتۀ گسترده از خدمات را برای رسته‌های بیشمار شخصیتهای جهان انجام می‌دهند، اما ما اجازه نداریم این خدمات را با مخلوقات تکاملی که تنظیم کننده در آنان ساکن است در میان بگذاریم. این ربانیتهای خارق‌العادۀ بشری در زمرۀ فوق‌العاده‌ترین شخصیتهای تمامی جهان بزرگ هستند، و هیچکس جرأت ندارد پیش بینی کند که مأموریتهای آیندۀ آنان چه می‌تواند باشد.

[عرضه شده توسط یک پیام‌آور منفرد اُروانتان.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©