Liigu edasi põhisisu juurde

110. Kiri - Kohandajate suhted üksiksurelikega

Urantia raamat

110. Kiri

Kohandajate suhted üksiksurelikega

110:0.1 (1203.1)EBATÄIUSLIKELE olenditele vabaduse annetamine toob paratamatult kaasa tragöödia ja täiuslik algne Jumalus jagab kõiki neid kannatusi talle omase osavõtlikkuse ning armastava sõbralikkusega.

110:0.2 (1203.2)Nii palju kui mina universumi asju tunnen, pean ma Mõttekohandaja armastust ja andumust kõige tõelisemaks jumalikuks kiindumuseks kogu loodus. Poegade armastus rahvaste eest hoolt kandes on suurepärane, ent Kohandaja andumus indiviidile on liigutavalt ülev, jumalikult Isa sarnane. Paradiisi-Isa on ilmselt jätnud iga üksiku loodud-olendiga isikliku kontakti loomise vormi Looja eriliseks eesõiguseks. Ning kogu universumite universumis pole midagi, mis oleks päriselt võrreldav nende arenevate planeetide laste sisimas nii põnevalt elavate ebaisikuliste olemusvormide imepärase hoolekandetööga.

1. Elu surelikus meeles

110:1.1 (1203.3)Ei tohi arvata, et Kohandajad elavad inimolendite ainelises ajus. Nad ei moodusta orgaanilist osa maailmade füüsilistest loodud-olenditest. Õigem oleks kujutleda, et Mõttekohandaja elab inimese surelikus meeles ja mitte mingi ühe füüsilise elundi piires. Ja kuigi kaudselt ning tunnetamatult, suhtleb Kohandaja pidevalt oma inimesest hoolealusega, eriti nende ülevate kogemuste ajal, mil meel on üliteadvuse tasandil palveldavas kontaktis vaimuga.

110:1.2 (1203.4)Ma soovin, et mul oleks võimalik aidata arenevatel surelikel omandada paremat arusaamist isetust ja suurepärasest tööst, mida teevad neis elavad Kohandajad, kes on nii siira ustavusega pühendunud inimese vaimse heaolu edendamisele. Me ei saa ka aidata teil õppida seda tööd paremini hindama. Need Järelevaatajad kannavad tõhusalt hoolt inimese meele kõrgemate tasandite eest; nad oskavad inimintellekti vaimset potentsiaali targalt ja kogenult käsitseda. Need taevased abilised on pühendunud tohutult raske ülesande täitmisele — aidata teid turvaliselt sisse-ja ülespoole, taevasesse õnnesadamasse. Need väsimatud töörügajad on andunud jumaliku tõe triumfile teie tulevases igikestvas elus. Nad on valvsad töötegijad, kes juhivad Jumalat tundva inimmeele pahemadalikelt eemale ja suunavad inimese areneva hinge oskuslikult jumalike täiusesadamate poole kaugetel ja igavestel randadel. Kohandajad on armastavad eestvedajad, teie turvalised ja kindlad teejuhid teie lühikese maise elujärgu pimedates ja ebakindlates labürintides; nad on kannatlikud õpetajad, kes pidevalt ergutavad oma hoolealuseid astuma edasi järjestikuse täiustumise teel. Nad on loodud-olendi olemuse ülevate väärtuste hoolikad kaitsjad. Te peaksite neid rohkem armastama, nendega jäägitumat koostööd tegema ja neid veel enam kalliks pidama.

110:1.3 (1204.1)Kuigi jumalikke sisimas elunejaid huvitab põhiliselt teie vaimne ettevalmistamine lakkamatu eksistentsi järgmiseks etapiks, on nad sügavalt huvitatud ka teie ajalikust heaolust ja tõelistest maistest saavutustest. Nad aitavad rõõmuga kaasa teie tervisele, õnnele ja tõelisele õitsengule. Nad ei ole ükskõiksed teie edu suhtes üheski planeeti edasiviivas asjas, mis ei kahjusta teie tulevast igavesti edenevat elu.

110:1.4 (1204.2)Kohandajaid huvitavad teie igapäevased tegemised ja mitmesugused teie elu üksikasjad sedavõrd, kuivõrd need mõjutavad teie olulisi ajalikke valikuid ja elutähtsaid vaimseid otsuseid ning on seega olulised tegurid teie hinge ellujäämise ja igavese arenguga seotud probleemi lahendamisel. Kohandaja jääb puhtajaliku heaolu suhtes küll passiivseks, kuid on jumalikult aktiivne kõigi teie igavese tuleviku asjade suhtes.

110:1.5 (1204.3)Kohandaja jääb teiega kõigis õnnetustes ja igas haiguses, mis intellektuaalset võimekust täielikult ei hävita. Ent on inetu teadlikult rüvetada või muul viisil tahtlikult saastada füüsilist keha, mis peab olema maine kest sellele imelisele Jumala kingile. Kõik füüsilised mürgid raskendavad tunduvalt Kohandaja pingutusi ainelise meele ülendamiseks ning ka sellised meelemürgid nagu hirm, viha, kadedus, armukadedus, kahtlustamine ja sallimatus takistavad tohutult areneva hinge vaimset progressi.

110:1.6 (1204.4)Praegu on aeg, mil Kohandaja kosib teid; kui te vaid jääte truuks usaldusele, mille teile on kinkinud teie meelt ja hinge igavesse liitu ühendada sooviv jumalik vaim, tekib lõpuks see jumalik häälestatus, see taevane sulandumine, see identiteetide lakkamatu segunemine, see olemise ühtsus, mis on nii täiuslik ja lõplik, et ka kõige kogenumad isiksused ei oska sulandunud partnerite — sureliku inimese ja jumaliku Kohandaja identiteete enam kunagi eristada ega ära tunda.

2. Kohandajad ja inimese tahe

110:2.1 (1204.5)Inimmeele sisimasse elama asudes toovad Mõttekohandajad endaga kaasa nende endi ja Diviningtoni Isikustatud Kohandajate poolt kindlaks- ja ettemääratud etalon-elujärgud, ideaalelud, mille on kinnitanud Urantia Isikustatud Kohandaja. Seega alustavad nad oma inimesest hoolealuste intellektuaalse ja vaimse arendamise tööd kindla ja eelnevalt kehtestatud kava järgi, kuid ükski inimene pole kohustatud seda kava aktsepteerima. Te kõik allute ettemääratusele, kuid pole ette nähtud, et te peaksite seda jumalikku ettemääratust aktsepteerima; teil on täielik vabadus Mõttekohandajate programm osaliselt või täielikult tagasi lükata. Nende ülesandeks on teostada meeles muutusi ja vaimseid kohandumisi, milleks teie oma tahte ja mõistusega loa annate, et nad saaksid isiksuse arengusuunda paremini mõjutada; ent need jumalikud Järelevaatajad ei kasuta teid mitte mingitel asjaoludel kunagi ära ega mõjuta meelevaldselt teie valikuid ja otsuseid. Kohandajad respekteerivad teie isiksuse suveräänsust — nad alluvad alati teie tahtele.

110:2.2 (1204.6)Nad on püsivad, leidlikud ja oma töömeetoditelt täiuslikud, kuid ei mõjuta kunagi vägivaldselt teie tahtelist individuaalsust. Ükski jumalik Järelevaataja ei vaimsusta inimest kunagi tema tahte vastaselt: ellujäämine on Jumalate kingitus, mida ajalikud loodud-olendid peavad soovima. Lõplik analüüs näitab, et kõige kohta, mida Kohandajal on õnnestunud teie heaks teha, on ürikutes kirjas, et muundamine on teostatud teie nõusolekul — olete olnud tõusu-elujärgu tohutute muutuste igal sammul Kohandaja vabatahtlik partner.

110:2.3 (1205.1)Kohandaja ei püüa juhtida teie mõtlemist kui sellist, vaid soovib pigem aidata seda vaimsustada, igavikustada. Ei inglid ega Kohandajad ole otseselt pühendunud inimmõtte mõjutamisele, see õigus on ainult teie isiksusel. Kohandajad on pühendunud teie mõtteprotsesside täiustamisele, muutmisele, kohandamisele ja koordineerimisele, eriti ja eriomaselt aga teie elujärgu vaimteisiku, teie tõelise edasiliikuva mina morontiakoopia ülesehitamisele, mis on ellujäämiseks vajalik.

110:2.4 (1205.2)Kohandajad töötavad inimmeele kõrgematel tasanditel, püüdes lakkamatult moodustada sureliku intellekti kõigist arusaamadest morontiavasteid. Seega puutuvad inimmeele ringlustes kokku ja keskenduvad kaks reaalsust: Elukandjate esialgsetest kavadest väljaarenenud surelik mina ja Diviningtoni kõrgetest sfääridest pärinev surematu olemusvorm, sisimas elav Jumala kingitus. Ent surelik mina on ka isikuline mina, sellel on olemas isiksus.

110:2.5 (1205.3)Teil kui isikulisel loodud-olendil on meel ja tahe. Kohandajal kui eelisikulisel loodud-olendil on eelmeel ja eeltahe. Kui olete Kohandaja meelega nii täielikult vastavuses, et olete temaga täiesti ühel nõul, siis saavad teie meeled üheks ja Kohandaja meel täiendab teie meelt. Kui nüüd teie tahe käsib täita selle uue, ühinenud meele otsuseid, siis Kohandaja eelisikuline tahe väljendub tänu teie otsusele isikuliselt ja selles ettevõtmises olete te Kohandajaga üks. Teie meel on saavutanud häälestatuse jumalikkusega ja Kohandaja tahe on väljendunud isikuliselt.

110:2.6 (1205.4)Just sel määral, nagu selline samastumine teostub, olete te meelelt lähenemas morontia eksistentsiklassile. Morontiameel on termin, mis tähistab erinevate aineliste ja vaimsete omadustega meele koostöö sisu ja kogusummat. Morontiaintellekt tähendab kohalikus universumis seega kahest meelt, mis allub ühele tahtele. Surelikel on see tahe inimliku päritoluga, aga saab jumalikuks, kui inimene samastab oma meele Jumala meelega.

3. Koostöö Kohandajaga

110:3.1 (1205.5)Kohandajad mängivad püha ja suursugust ajastute mängu, neil on käsil üks ülimaid ajalikke avastusretki ruumis. Ja nad on väga õnnelikud, kui teiepoolne koostöö võimaldab teid teie lühikestes ajalikes võitlustes abistada, jätkates oma suuremate igavikuülesannete täitmist. Ent tavaliselt on nii, et kui teie Kohandaja püüab teiega suhelda, läheb sõnum inimmeele energiavoogude ainelistes vooludes kaduma; te püüate vaid harva kinni jumaliku hääle nõrga ja kauge kaja.

110:3.2 (1205.6)Teie Kohandaja edukus, kui ta juhib teid läbi sureliku elu ja kindlustab teie ellujäämist, ei sõltu niivõrd teie uskumusi kajastavatest teooriatest, kuivõrd teie otsustest, sihikindlusest ja vankumatust usust. Kõik need isiksuse kasvu tegurid saavad võimsateks mõjuriteks, mis aitavad edasiliikumisele kaasa, sest aitavad teil Kohandajaga koostööd teha; nad aitavad teil vastupanust loobuda. Maised ettevõtmised õnnestuvad või näiliselt ebaõnnestuvad Mõttekohandajatel just sedavõrd, kuivõrd surelikel õnnestub või ebaõnnestub kohandumine kavaga, mille alusel neid täiuslikkusele viival tõusuteel edasi juhitakse. Ellujäämise saladus peitub inimese ülimas soovis saada Jumala sarnaseks ja sellega seotud valmisolekus teha ning olla kõik see, mis on vajalik selle kõikeallutava soovi lõplikuks täitmiseks.

110:3.3 (1206.1)Kohandaja edust või ebaedust räägime seoses inimese ellujäämisega. Kohandajatel ei ebaõnnestu kunagi miski, nad on olemuselt jumalikud ja väljuvad kõigist oma ettevõtmistest alati võitjatena.

110:3.4 (1206.2)Panen paratamatult tähele, et nii paljud teist kulutavad ohtrasti aega ja mõtteid elu pisiasjadele ning jätavad peaaegu täielikult arvestamata tähtsamad, igikestva tähendusega reaalsused, needsamad saavutused, mis puudutavad harmoonilisema koostööleppe väljakujunemist inimese ja Kohandaja vahel. Inimeksistentsi suur siht on häälestuda sisimas elava Kohandaja jumalikkusele, sureliku elu suur saavutus on jõuda tõelise ja mõistva pühendumiseni teie meeles ootava ja töötava jumaliku vaimu igavestele eesmärkidele. Ent pühendunud ja kindlameelne pingutus igavese saatuse teostamiseks sobib igati kokku muretu ja rõõmsameelse eluga ning eduka ja auväärse maise elujärguga. Koostöö Mõttekohandajaga ei tähenda enesepiinamist, võltsvagadust ega silmakirjalikku ja hooplevat enesealandamist; ideaalne elu seisneb armastavas teenimises, mitte hirmuvangistuses.

110:3.5 (1206.3)Segadus, kimbatus, vahel isegi heitumus ja häiritus ei tähenda tingimata vastuseisu sisimas elava Kohandaja juhtimisele. Need hoiakud võivad anda mõnikord tunnistust, et jumaliku Järelevaatajaga ei tehta aktiivset koostööd, ja võivad vaimset progressi mõnevõrra aeglustada, kuid need intellektuaalsed-emotsionaalsed raskused ei takista vähimalgi määral Jumalat tundva hinge kindlat ellujäämist. Ainuüksi teadmatus ei saa kunagi ellujäämist takistada, samuti peataolekust tingitud kahtlused ja kartlik ebakindlus. Areneva surematu hinge ellujäämist võib takistada ainult teadlik vastupanu Kohandaja juhtimisele.

110:3.6 (1206.4)Ärge pidage koostööd Kohandajaga eriti teadlikuks protsessiks, sest see pole seda, ent teie motiivid ja teie otsused, teie truu sihikindlus ja teie ülimad soovid kujutavadki endast tõelist ja tõhusat koostööd. Kooskõla Kohandajaga saate teadlikult parandada, kui:

110:3.7 (1206.5)1. otsustate reageerida jumalikule juhtimisele; rajate oma inimelu kõrgeimale tõe-, ilu- ja headusetunnetusele ning kooskõlastate need jumalikkusest kõnelevad omadused tarkuse, palveldamise, usu ja armastuse kaudu;

110:3.8 (1206.6)2. armastate Jumalat ja soovite olla temasarnane — tunnistate tõeliselt taevase Vanema jumalikku isadust ja tema armastavat palveldamist;

110:3.9 (1206.7)3. armastate inimest ja soovite siiralt teda teenida — inimestevahelise vendluse tunnistamine kõigest südamest koos aruka ja targa kiindumusega kõigisse oma ligimestesse;

110:3.10 (1206.8)4. võtate rõõmuga kosmilise kodakondsuse — tunnistate ausalt oma järjestikuseid kohustusi Ülima Olendi ees, olete teadlikud areneva inimese ja areneva Jumaluse vastastikusest sõltuvusest. Nii sünnib kosmiline kõlblus ja kõikne kohusetunne.

4. Kohandaja töö meeles

110:4.1 (1207.1)Kohandajad on võimelised vastu võtma pideva voona aja ja ruumi ülemringluste kaudu saabuvat kosmilist informatsiooni; nad on täielikult kontaktis universumi vaimuteabe ja energiaga. Kuid need vägevad sisimad järelevaatajad ei suuda eriti palju sellest rikkalikust tarkuse-ja tõepagasist oma surelikele hoolealustele edasi anda inimeste teistsuguse olemuse ja reageeriva äratundmisvõime puudumise tõttu.

110:4.2 (1207.2)Mõttekohandaja tegeleb pidevalt meele vaimsustamisega, et arendada teie morontiahinge, kuid te ise ei ole sellest sisemisest hoolekandest eriti teadlikud. Te olete üsna võimetud eristama omaenda ainelise intellekti produkti oma hinge ja Kohandaja ühise tegevuse tulemusest.

110:4.3 (1207.3)Mõningad ootamatult ilmuvad mõtted, järeldused ja muud meelepildid on vahel Kohandaja otsene või kaudne töö, ent tunduvalt sagedamini on tegemist allasurutud meeletasanditel haakuvate ideede äkilise esilekerkimisega, need on areneva loomse meele ringlustele omaste normaalsete ja tavapäraste psüühiliste funktsioonide loomulikud ja igapäevased väljendused. (Vastupidiselt neile alateadvuse emanatsioonidele ilmuvad Kohandaja ilmutused üliteadvuse tasandite kaudu.)

110:4.4 (1207.4)Usaldage kõik meelega seonduv, mis jääb teadvuse surnud tasandist kõrgemale, Kohandaja hoolde. Kui mitte selles maailmas, siis eluasemeilmades annavad nad kindlasti oma juhtimistööst põhjalikult aru ja toovad viimaks esile need tähendused ja väärtused, mis on nende hoole ja valve alla antud. Kui jääte ellu, taaselustavad nad kõik sureliku meele väärtuslikud varad.

110:4.5 (1207.5)Inimliku ja jumaliku, inimese ja Jumala vahel on hiiglasuur kuristik. Urantia rassid alluvad nii suures osas elektrilisele ja keemilisele juhtimisele, on oma üldises käitumises nii loomalikud, oma tavalistes reaktsioonides nii emotsionaalsed, et Järelevaatajatel on äärmiselt raske neid juhtida ja suunata. Te olete nii vähe võimelised julgeid otsuseid tegema ja koostööle pühenduma, et teis elavatel Kohandajatel on peaaegu võimatu inimmeelega otse suhelda. Isegi kui nad leiavad võimaluse, kuidas saata uue tõe kuma arenevasse surelikku hinge, pimestab see vaimne ilmutus sageli loodud-olendit sedavõrd, et paiskab ta kramplikku fanatismi või käivitab mingi muu intellektuaalse murrangu, millel on hukatuslikud tagajärjed. Mõttekohandajate katkendlikest, ebatäiuslikest, vääritimõistetud ja moonutatud teadetest on esile kerkinud nii mõnigi uus religioon ja veider „ism”.

110:4.6 (1207.6)Jerusemi ürikute kohaselt on paljude tuhandete aastate vältel leidunud iga uue põlvkonna seas üha vähem olendeid, kes suudavad isetoimivate Kohandajatega ohutult koos tegutseda. See on ärevusttekitav pilt ja Satanial asuvad juhtfiguurid suhtuvad leplikult mõningatesse teie otseste planeedil tegutsevate juhendajate ettepanekutesse võtta midagi ette kõrgemat vaimset tüüpi Urantia rasside soosimiseks ja säilitamiseks.

5. Väärarusaamad seoses Kohandaja tegevusega

110:5.1 (1207.7)Ärge ajage Kohandaja missiooni ja mõju segi sellega, mida tavaliselt nimetatakse südametunnistuseks, need ei ole otseselt omavahel seotud. Südametunnistus on inimlik ja puhtpsüühiline reaktsioon. Seda ei maksa põlata, kuid see pole hinge kostev Jumala hääl ehk täpsemini Kohandaja hääl, kui seda võiks kuulda. Südametunnistus manitseb teid õigesti toimima, ent Kohandaja püüab lisaks sellele öelda, mis on tegelikult õige, see tähendab siis ja niivõrd, kui te olete võimelised Järelevaataja juhtimist tunnetama.

110:5.2 (1208.1)Inimese unenäokogemused, see koordineerimata, magava meele korratu ja seostamata piltide tulv on piisav tõend, et Kohandajad ei suuda inimese meele vastukäivaid tegureid omavahel harmoneerida ega kokku viia. Kohandajad lihtsalt ei saa üheainsa elu jooksul meelevaldselt koordineerida ja sünkroniseerida kaht nii erinevat ja lahknevat mõtteviisi nagu inimlik ja jumalik mõtlemine. Kui nad seda teevad, nagu vahel on juhtunud, siis viiakse hing eluasemeilmadesse, ilma et ta peaks surma kogema.

110:5.3 (1208.2)Une ajal püüab Kohandaja saavutada ainult seda, mida tema hoolealuse isiksuse tahe on teadvuse täieliku ärkveloleku seisundis oma otsuste ja valikutega täielikult heaks kiitnud ja mis on selle tulemusena asetunud ülimeele valda, inimese ja Jumala vaheliste seoste valdkonda.

110:5.4 (1208.3)Surelike hoolealuste magades püüavad Kohandajad oma loomingut registreerida ainelise meele kõrgematel tasanditel ja mõned teie grotesksed unenäod näitavad nende suutmatust tõhusat kontakti saavutada. Unenäoelu absurdsused annavad tunnistust mitte ainult väljendamata emotsioonide survest, vaid moonutavad kohutavalt ka Kohandajate esitatud vaimseid arusaamu. Teie endi kired, tungid ja muud sünnipärased kalduvused teisenduvad sellesse pilti ja asendavad oma väljendamata ihadega need jumalikud sõnumid, mida teie sisimad järelevaatajad püüavad une ajal psüühika alateadvusse sisestada.

110:5.5 (1208.4)Äärmiselt ohtlik on omistada Kohandajale unenäoelu sisu. Kohandajad küll töötavad une ajal, kuid teie tavalised unenäokogemused on puhtfüsioloogilised ja -psühholoogilised nähtused. Niisama riskantne on püüda eristada Kohandaja arusaamade vastuvõtmist sureliku südametunnistuse käskude enam-vähem pidevast vastuvõtmisest. Need on probleemid, mis tuleb lahendada individuaalse arusaamise ja isiklike otsuste abil. Ent inimese seisukohalt oleks parem lükata Kohandaja sõnum ekslikult tagasi, pidades seda puhtinimlikuks kogemuseks, kui tõsta mõni sureliku meele reaktsioon vääralt jumaliku väärikuse kõrgustesse. Pidage meeles, et Mõttekohandaja mõju on suures osas, kuigi mitte täielikult, üliteadvuslik kogemus.

110:5.6 (1208.5)Mida kõrgemale te psüühilistes ringides tõusete, seda enam, ehkki erineval määral — vahel otseselt, kuid sagedamini kaudselt —, suhtlete te oma Kohandajatega. Kuid ohtlik on hellitada mõtet, et iga uus inimmeeles tekkiv arusaam on Kohandaja sõnum. See, mida teie klassi kuuluvad olendid Kohandaja hääleks peavad, on sagedamini tegelikult teie oma intellekti emanatsioon. See on ohtlik küsimus ja iga inimene peab need probleemid enda jaoks ise lahendama, lähtudes oma loomuomasest inimtarkusest ja üleinimlikust taipamisest.

110:5.7 (1208.6)Selle inimese Kohandajal, kelle kaudu käesolev sõnum edastatakse, on nii lai tegevusväli põhiliselt just seepärast, et ta on Kohandaja kohalolu kõigi väliste ilmingute suhtes peaaegu täiesti ükskõikne; tegelikult on päris hea, et tal jäävad kõik need toimingud teadvustamata. Talle on antud üks oma aja ja põlvkonna kogenumaid Kohandajaid, kuid saatusekaitsja arvates on tema passiivsus ja huvipuudus seoses selle mitmekülgse Kohandaja kohaloluga meeles ja sellega kaasnevate nähtustega siiski harvaesinev ja juhuslik reaktsioon. Ning kõik need tegurid loovad kooskõla, millel on soodne mõju nii Kohandajale kõrgemas tegevussfääris kui ka inimpartnerile tervise, teokuse ja hingerahu seisukohalt.

6. Seitse psüühilist ringi

110:6.1 (1209.1)Isiksuse täielik teostumine ainelises maailmas seisneb sureliku potentsiaali seitsme psüühilise ringi järjestikuses saavutamises. Seitsmendasse ringi astumine tähistab inimisiksuse tõelise funktsioneerimise algust. Esimese ringi lõpetamine näitab sureliku olendi suhtelist küpsust. Kosmilise arengu seitsme ringi läbimine ei ole küll võrdne Kohandajaga ühtesulamisega, kuid ringide läbimine tähistab nende sammude astumist, mis Kohandajaga ühtesulamisele eelnevad.

110:6.2 (1209.2)Kohandaja on seitsme ringi läbimisel — sureliku suhtelise küpsuse saavutamisel — teiega võrdne partner. Kohandaja tõuseb koos teiega seitsmendast ringist esimeseni, kuid areneb ülimuslikku ja isetegutsemist võimaldavasse seisundisse sõltumata sellest, kas toimub aktiivne koostöö sureliku meelega.

110:6.3 (1209.3)Psüühilised ringid ei ole ainult intellektuaalsed ega ka tervenisti morontialikud, nad on seotud isiksuse seisundi, meele saavutuste, hinge kasvu ja Kohandajale häälestumisega. Nende tasandite edukas läbimine nõuab kogu isiksuse, mitte ainult mõne selle tahu harmoonilist funktsioneerimist. Osade kasv ei ole võrdväärne terviku tõelise küpsemisega; osad kasvavad tegelikult proportsionaalselt kogu mina — ainelise, intellektuaalse ja vaimse mina kui terviku — avardumisega.

110:6.4 (1209.4)Kui intellektuaalse olemuse areng kulgeb vaimsest arengust kiiremini, muudab see Mõttekohandajaga suhtlemise raskeks ja ohtlikuks. Ka ülemäärane vaimne areng kaldub viima selle jumaliku sisima järelevaataja vaimsete juhiste fanaatilisele ja väärale tõlgendamisele. Vaimsete võimete puudumisel on sellisele ainelisele intellektile kõrgema, üliteadvuse tasandi vaimseid tõdesid väga raske edastada. Just täiuslikus tasakaalus meelele, mis asub korralike elukommetega, stabiliseerunud närvienergiatega ja tasakaalustatud keemiliste funktsioonidega kehas — kui füüsilised, meele- ja vaimujõud on kolmeses arengukooskõlas —, saab edastada maksimaalselt valgust ja tõtt, tekitades selle olendi tõelisele heaolule minimaalselt ajalikke ohte. Niisuguse tasakaalustatud kasvu puhul tõuseb inimene ühelt planetaarselt arenguringilt teisele, seitsmendalt esimeseni.

110:6.5 (1209.5)Kohandajad on alati teie lähedal ja osa teist, kuid saavad harva teiega rääkida nagu olend olendiga. Teie intellektuaalsed otsused, kõlbelised valikud ja vaimne areng laiendavad ring-ringilt Kohandaja võimalusi teie meeles toimida; te tõusete seeläbi ring-ringilt Kohandajaga saavutatud ühenduse ja meele häälestatuse madalamalt astmelt kõrgemale, nii et Kohandaja suudab üha ehedamalt ja veenvamalt talletada selle Jumalat otsiva meele-hinge arenevasse teadvusse ettekujutust saatusest.

110:6.6 (1210.1)Iga teie otsus kas pidurdab või hõlbustab Kohandaja funktsioneerimist, needsamad otsused määravad ka teie edasiliikumise inimlike saavutuste ringides. Tõsi on, et otsuse ülimuslikkus, selle seos kriisiga, on suures osas seotud pääsemisega järgmisele ringile; vaatamata sellele on otsuste arvukus, nende sage ja järjekindel kordumine oluline, et sellised reaktsioonid muutuksid kindlasti tavaks.

110:6.7 (1210.2)Inimarengu seitset tasandit on raske täpselt määratleda, sest need on individuaalsed ja igal indiviidil erinevad ning näivad sõltuvat inimese kasvuvõimest. Nende kosmilise evolutsiooni tasandite saavutamine kajastub kolmel viisil:

110:6.8 (1210.3)1. Kohandajale häälestumine. Vaimsustuv meel läheneb Kohandaja kohalolekule proportsionaalselt saavutatud ringidele;

110:6.9 (1210.4)2. hinge areng. Morontiahinge väljakujunemine näitab ringi läbimise määra ja sügavust;

110:6.10 (1210.5)3. isiksuse reaalsus. Individuaalse reaalsuse määr sõltub otseselt ringi läbimisest. Seitsmendalt sureliku eksistentsi tasandilt esimese poole tõustes saavad isikud üha reaalsemaks.

110:6.11 (1210.6)Ringe läbides areneb ainelise evolutsiooni laps surematu potentsiaaliga küpseks inimolendiks. Seitsmendal ringil viibija embrüonaalse olemuse varjutaoline reaalsus taandub kohaliku universumi kodaniku tekkiva morontiaolemuse selgema avaldumise ees.

110:6.12 (1210.7)Kuigi inimarengu seitset tasandit ehk psüühilist ringi on võimatu täpselt määratleda, võib siiski piiritleda nende küpsuse saavutamise järkude miinimum- ja maksimumpiiri.

110:6.13 (1210.8)Seitsmes ring. Sellesse ringi astub inimolend, kui tal kujuneb välja võime teha isiklikke valikuid ja individuaalseid otsuseid, kõlbeline vastutustunne ja võime saavutada vaimne individuaalsus. See näitab seitsme meeleabivaimu ühtset funktsioneerimist tarkusevaimu suunamisel, sureliku olendi kaasahaaramist Püha Vaimu mõju alla ja Tõe Vaimu esmakordset funktsioneerimist Urantial koos Mõttekohandaja vastuvõtmisega surelikku meelde. Seitsmendasse ringi astumine teeb surelikust olendist vaieldamatult kohaliku universumi potentsiaalse kodaniku.

110:6.14 (1210.9)Kolmas ring. Kui inimesest tõusuteeline on jõudnud kolmandasse ringi ja saanud endale isikliku seeravist kaitseingli, muutub Kohandaja töö palju tõhusamaks. Kuigi Kohandaja ja seeravist kaitsja pealtnäha ühiseid jõupingutusi ette ei võta, võib pärast isikliku seeravist abilise määramist eksimatult täheldada kõigi kosmiliste saavutuste ja vaimse arengu etappide täiustumist. Kolmandast ringist alates püüab Kohandaja kogu inimese ülejäänud sureliku eluaja tema meelt morontialikumaks muuta, et ta võiks jõuda ülejäänud ringidele ning jumaliku ja inimliku vahelise ühenduse viimasele etapile, enne kui loomulik surm selle ainulaadse partnerluse lahutab.

110:6.15 (1210.10)Esimene ring. Kohandaja ei saa üldjuhul teiega otse ja vahetult rääkida enne, kui te pole jõudnud järjestikuste surelike saavutuste esimesele, viimasele ringile. See tasand kujutab endast meele ja Kohandaja vahelise suhte kõrgeimat võimalikku teostumist inimkogemuses enne areneva morontiahinge vabanemist ainelise keha kütkeist. Meele, emotsioonide ja kosmilise taipamise seisukohalt on esimese psüühilise ringini jõudmine ainelise meele ja vaim-Kohandaja maksimaalne võimalik lähenemine inimkogemuses.

110:6.16 (1211.1)Neid surelike edasiliikumise psüühilisi ringe oleks ehk kõige parem nimetada kosmilisteks tasanditeks—järkjärguliseks lähenemiseks morontiateadlikkusele kui areneva hinge ja kujuneva Ülima Olendi vahelise algse suhtega kaasnevale tegelike tähenduste ja väärtuste mõistmisele. Ning just see suhe teeb kosmiliste ringide tähtsuse täieliku selgitamise ainelisele meelele igavesti võimatuks. Nende ringide läbimine on jumalateadvusega vaid suhteliselt seotud. Seitsmendal või kuuendal ringil viibija võib tunda Jumalat — tunda end Jumala pojana — peaaegu niisama tõeliselt kui teisel või esimesel ringil viibija, aga need madalamate ringide olendid on kaugelt vähem teadlikud kogemuslikust suhtest Ülima Olendiga, oma universumikodakondsusest. Nende kosmiliste ringide läbimine kuulub tõusuteeliste kogemusse eluasemeilmades, kui see enne loomulikku surma ei õnnestu.

110:6.17 (1211.2)Usuline motivatsioon muudab täieliku arusaama inimesest kui Jumala pojast kogemuslikuks, kuid areneva teadlikkuse omandamiseks järk-järgult kasvavast lähedusest Ülima Olendi kosmilise tegelikkusega on oluline tegutsemine, otsuste elluviimine. Usk muudab vaimses maailmas võimaliku tegelikuks, kuid Ülima piiritletud maailmades saab võimalik tegelikuks ainult saadud valikutegemiskogemuse kaudu. Ent valik täita Jumala tahet lisab isiksuse tegutsedes ainelistele otsustele vaimse usu ja see annab jumaliku ja vaimse tugipunkti endisest jõulisemaks inimlikuks ja aineliseks Jumala-igatsuseks. Selline aineliste ja vaimsete jõudude tark koordineerimine suurendab tunduvalt nii Ülima kosmilist mõistmist kui ka morontialikku arusaamist Paradiisi Jumalustest.

110:6.18 (1211.3)Kosmiliste ringide läbimine on seotud morontiahinge kvantitatiivse kasvuga, arusaamisega ülimatest tähendustest. Ent surematu hinge kvalitatiivne seisund sõltub täielikult selle asjaolu tähenduse mõistmisest koos elava usuga, et inimene on igavese Jumala poeg ja võimeline jõudma Paradiisi. Seepärast siirdutakse seitsmendalt ringilt edasi eluasemeilmadesse, et kosmiliselt veelgi enam kvantitatiivselt kasvada, nii nagu seda teeb ka teisel või isegi esimesel ringil viibija.

110:6.19 (1211.4)Kosmiliste ringide läbimine ja tegelik vaimne usukogemus on vaid kaudselt seotud; need saavutused on vastastikseoses ja seetõttu rikastavad teineteist. Puhtvaimne areng võib olla maapealse ainelise jõukusega vähe seotud, kuid ringide järjestikune läbimine suurendab alati inimese edu ja surelike saavutuste potentsiaali.

110:6.20 (1211.5)Seitsmendast kuni kolmanda ringini muutuvad märgatavamaks seitsme meeleabivaimu ühised jõupingutused võõrutada surelikku meelt sõltuvusest, mille on tekitanud aineliste elumehhanismide reaalsused, enne kui seda üha enam morontiakogemuste tasandile juhitakse. Alates kolmandast ringist meeleabivaimude mõju järk-järgult väheneb.

110:6.21 (1211.6)Seitse ringi hõlmavad surelikku kogemust, mis ulatub kõrgeimast puhtloomsest tasandist kuni madalaima tegeliku kontaktse morontiatasandini, kus eneseteadlikkus on isiklik kogemus. Esimese kosmilise ringi läbimine tähistab morontia-eelse sureliku küpsuse saavutamist ja meeleabivaimude ühise hoolekandetöö kui inimisiksuse meeletegevuse ainulaadse mõjutamise lõppu. Pärast esimest ringi sarnaneb meel üha enam evolutsiooni morontiaastmel oleva intellektiga, mis on kosmilise meele ja kohaliku universumi Loova Vaimu meeleabivaimudest kõrgema annetuse ühine hoolekanne.

110:6.22 (1212.1)Iga Kohandaja isikliku karjääri tähthetkedeks on esiteks päev, kui inimesest hoolealune murrab kolmandasse psüühilisse ringi, mis kindlustab Järelevaatajale iseseisva tegutsemise ja funktsioonide avardumise (juhul kui see sisim järelevaataja polnud juba isetegutsev), seejärel päev, kui inimpartner jõuab esimesse psüühilisse ringi, mis võimaldab neil kas või mingil määral omavahel suhelda, ja lõpuks nende lõplik sulandumine igaveseks ajaks.

7. Surematuse saavutamine

110:7.1 (1212.2)Seitsme kosmilise ringi läbimine ei ole võrdväärne Kohandajaga ühtesulamisega. Urantial elab palju surelikke, kes on oma ringid läbinud, ent ühtesulamine sõltub teistest, veelgi suurematest ja kõrgematest vaimsetest saavutustest, sureliku tahte lõplikust ja täielikust häälestumisest Jumala tahtele, nagu see väljendub Mõttekohandajas.

110:7.2 (1212.3)Kui inimene on kosmiliste saavutuste ringidega lõpule jõudnud ja kui sureliku tahte lõplik valik võimaldab Kohandajal inimese identiteedi ühinemise morontiahingega arengulise ja füüsilise elu ajal lõpule viia, suundub see hinge ja Kohandaja teostunud liit iseseisvalt eluasemeilmadesse ja siis antakse Uversalt korraldus, mis näeb ette Kohandaja ja morontiahinge kohese sulandumise. Ühtesulamine füüsilise elu ajal hävitab hetkega ainelise keha, seda vaatepilti tunnistavad inimesed näevad ainult teisale kantava sureliku kadumist „tulistes vankrites”.

110:7.3 (1212.4)Kohandajad, kes on oma hoolealuseid Urantialt teisale viinud, on enamasti olnud väga kogenud ja viibinud ürikute sõnul teistelgi sfääridel arvukate surelike sisimas. Pidage meeles, et Kohandajad saavad väärtuslikke kogemusi hoolekandest planeetidel, kuhu neid on laenuks antud; ei maksa arvata, et Kohandajad saavad kõrgemal tasemel töötamiseks kogemusi ainult nendelt surelikelt hoolealustelt, kellel ei õnnestu ellu jääda.

110:7.4 (1212.5)Pärast surelikuga sulandumist on Kohandajatel teiega ühine saatus ja kogemus — nad ongi teie ise. Pärast surematu morontiahinge sulandumist oma Kohandajaga saavad kõik ühe kogemused ja väärtused lõppkokkuvõttes ka teise omaks, nii et need kaks ongi tegelikult üks olemusvorm. See uus olend kuulub teatud mõttes igavesse minevikku ja igavesse tulevikku. Kõik, mis oli ellujäävas hinges kunagi inimlikku, ja kõik kogemuslikult jumalik Kohandajas saab nüüd tegelikult uue ja üha tõusva universumiisiksuse omaks. Ent Kohandaja saab igal universumitasandil anda uuele loodud-olendile vaid neid omadusi, millel on tähendust ja väärtust sellel tasandil. Absoluutse üksolu jumaliku Järelevaatajaga, Kohandaja annetuse täieliku ammendumise võib saavutada ainult igavikus pärast seda, kui on lõplikult jõutud Kõikse Isani, vaimude Isani, kes on alati nende jumalike andide allikas.

110:7.5 (1212.6)Kui arenev hing ja jumalik Kohandaja lõplikult ja igaveseks sulanduvad, saab kumbki endale kõik teise kogetud omadused. Sellel kooskõlas isiksusel on kogu kogemuslik ellujäämismälu, mis oli kord olemas endisel surelikul meelel ja seejärel morontiahinges, ning peale selle on sellel potentsiaalsel lõpetanul Kohandaja kogu kogemuslik mälu, mis on omandatud kõigist viibimistest surelike sisimas aja jooksul. Ent kulub veel terve tulevane igavik, et Kohandaja saaks anda sellele isiksuslikule partnerlusele kõik tähendused ja väärtused, mille jumalik Järelevaataja möödunud igavikust kaasa toob.

110:7.6 (1213.1)Enamiku urantialaste puhul peab Kohandaja siiski kannatlikult ootama, kuni surma saabumine ta vabastab; ta peab ootama tekkiva hinge vabanemist teie ainelisele eksistentsiklassile omaste energiamustrite ja keemiliste jõudude peaaegu täieliku ülevõimu alt. Põhiline raskus, mida te oma Kohandajaga kontakti astudes kogete, tulenebki sellest väga loomuomasest ainelisest olemusest. Nii vähesed surelikud mõtlevad tõeliselt; te ei arenda oma meelt vaimselt ega distsiplineeri seda piisavalt, et jumalike Kohandajatega soodsat sidet luua. Inimmeele kõrv on peaaegu kurt vaimsetele kutsetele, mida Kohandaja tõlgib paljudest halastuse Isalt tulevatest universumi teabelevi armastussõnumitest. Kohandajal on peaaegu võimatu talletada neid innustavaid vaimseid juhiseid loomses meeles, mis allub nii täielikult teie füüsilisele loomusele omaste keemiliste ja elektriliste jõudude ülevõimule.

110:7.7 (1213.2)Kohandajad rõõmustavad, kui saavad sureliku meelega kontakti astuda. Nad peavad aga olema kannatlikud nendel pikkadel vaiksetel sisima hoolekande aastatel, mil nad ei suuda loomset vastupanu murda ja teiega otse suhelda. Mida kõrgemale tõusevad Mõttekohandajad teenistusredelil, seda tõhusamaks muutub nende töö. Ent nad ei saa kunagi tervitada teid, lihasviibijaid, samasuguse täieliku, osavõtliku ja väljendusrikka kiindumusega nagu siis, kui te eluasemeilmas meelest meelde kohtute.

110:7.8 (1213.3)Sureliku elu ajal eraldavad aineline keha ja meel teid Kohandajast ja takistavad vaba suhtlemist: pärast surma, kui on toimunud igaveseks ühtesulamine, olete Kohandajaga üks — te ei ole enam eraldi olenditena eristatavad — ja seega pole teie mõistes suhtlemine enam vajalik.

110:7.9 (1213.4)Kuigi Kohandaja hääl on alati teie sees, kuuleb enamik teist seda eluajal harva. Teisest ja kolmandast ringist allapoole jäävad inimolendid kuulevad Kohandaja häält vahetult vaid erakordsetel kirehetkedel, erakordses olukorras ja pärast erakordse otsuse tegemist.

110:7.10 (1213.5)Saatuse reservkorpusesse kuuluva sureliku meele ja planeedi juhendajate vahelise kontakti loomise ja katkemise ajal paikneb sisimas elav Kohandaja vahel selliselt, et tal on võimalik edastada sõnum oma surelikule partnerile. Alles hiljuti edastas üks isetegutsev Kohandaja Urantial oma inimkaaslasele, saatuse reservkorpuse liikmele sellise sõnumi. Sõnum juhatati sisse järgmiste sõnadega: „Ja nüüd, kahjustamata ega ohustamata minu hoolitseva andumuse objekti ja püüdmata teda ülemäära nuhelda või heidutada, edastage minu nimel see minu üleskutse talle.” Sellele järgnes liigutavalt kaunis ja tungiv manitsus. Muuhulgas palus Kohandaja „et ta ustavamalt ja siiramalt minuga koostööd teeks, taluks rõõmsama meelega minult saadud ülesandeid, teostaks ustavamalt minu abiga korraldatud programmi, läbiks kannatlikumalt minu valitud katsumused, astuks järjekindlamalt ja rõõmsamalt minu valitud teed, võtaks alandlikumalt vastu minu lakkamatute pingutuste tulemusena talle osaks langeda võiva au — edasta niisugune manitsus hoolealusele, kelle sisimas ma elan. Ma kingin talle jumaliku vaimu ülima andumuse ja kiindumuse. Ja veel ütle minu armsale hoolealusele, et ma toimin targalt ja vägevalt, kuni tema maine heitlus on lõpule jõudnud; et ma olen oma hoole alla antud isiksusele ustav. Ja ma manitsen teda ellu jääma, et ta ei valmistaks mulle pettumust ega jätaks mind ilma minu kannatliku ja pingelise heitluse tasust. Inimtahtest sõltub, kas me saavutame isiksuse. Olen seda inimmeelt ring-ringilt kannatlikult ülendanud ja mul on tõendeid, et minu klassi juht kiidab mu tegevuse heaks. Ma liigun ring-ringilt kohtumõistmise poole. Rõõmuga ja kartuseta ootan saatuslikku loendust, valmis esitama kõike Päevilt Vanade kohtule.”

110:7.11 (1214.1)[Esitanud üks Orvontoni Üksildastest Sõnumitoojatest.]