Kapitola 110 Vztah Ladičů k jednotlivým smrtelníkům

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 110

Vztah Ladičů k jednotlivým smrtelníkům

110:0.1 (1203.1) OBDAROVÁNÍ nedokonalých bytostí svobodou znamená nevyhnutelnou tragédii a je podstatou dokonalého původního Božstva univerzálně a láskyplně sdílet tyto strasti v milujícím vztahu.

110:0.2 (1203.2) Nakolik jsem já obeznámen s chodem vesmíru, považuji lásku a péči Ladičů Myšlení za nejoddanější božský cit v celém tvoření. Láska Synů v jejich pomoci rasám je ojedinělá, ale oddanost Ladiče k jedinci je dojemně ušlechtilá, božsky otcovská. Rajský Otec si zřejmě ponechal tuto formu osobního kontaktu se svými jednotlivými tvory jako výhradní právo Tvořitele. A v celém vesmíru vesmírů neexistuje nic, co je možno srovnat s úžasnou péčí těchto neosobních entit, které tak fascinujícím způsobem pobývají v dětech evolučních planet.

1. Pobývání ve smrtelné mysli

110:1.1 (1203.3) O Ladičích by se nemělo uvažovat v tom smyslu, že žijí v materiálních mozcích lidských bytostí. Oni nejsou organickou částí fyzických tvorů světů. Ladič Myšlení pobývá ve smrtelné mysli člověka a není přpoután k jednomu fyzickému orgánu. A nepřímo a nepoznatelně Ladič nepřetržitě komunikuje s jemu svěřeným člověkem, především v průběhu povznášejících zkušeností ctihodného spojení mysli s duchem v oblasti nadvědomí.

110:1.2 (1203.4) Přeji si, aby bylo pro mně možné pomoci vyvíjejícím se smrtelníkům dosáhnout lepšího porozumění a dospět k plnějšímu ocenění nesobecké a unikátní práce v nich žijících Ladičů, kteří jsou tak oddaně věrni úkolu pečovat o duchovní blaho člověka. Tyto Monitory jsou výkonnými pečovateli vyšších funkcí lidských myslí; moudře a zkušeně řídí duchovní potenciály lidského intelektu. Tito nebeští pomocníci se věnují obrovskému úkolu vést vás bezpečně dovnitř a nahoru do nebeského útočiště štěstí. Tito neúnavní dříči jsou zasvěceni budoucímu zosobnění triumfu božské pravdy ve vašem věčném životě. Jsou bdělými strážci, kteří odvádějí Boha si uvědomující lidskou mysl od úskalí zla a současně obratně směřují vyvíjející se duši člověka ke vzdáleným a věčným břehům a božským přístavům dokonalosti. Ladiči jsou milující vodiči, vaši spolehliví a neomylní průvodci přes temná a nevyzpytatelná bludiště vaší krátké pozemské pouti; jsou trpěliví učitelé, kteří neustále vybízejí své chráněnce na cesty postupné dokonalosti. Jsou svědomitými opatrovateli ušlechtilých hodnot tvorova charakteru. Přeji si, abyste je více milovali, více s nimi spolupracovali a více si jich vážili.

110:1.3 (1204.1) Přestože vnitřní božští obyvatelé se hlavně starají o vaši duchovní přípravu pro příští stadium nikdy nekončí existence, hluboce se také zajímají o vaše přechodné blaho a vaše praktické úspěchy na zemi. S potěšením se podílejí na vašem zdraví, štěstí a blahobytu. Nejsou neteční k vašemu úspěchu ve všech oblastech planetárního rozvoje, které nejsou škodlivé pro váš budoucí život věčného růstu.

110:1.4 (1204.2) Ladiči se zajímají a starají o vaše denní činnosti a rozmanité detaily vašeho života jen do té míry, jak ovlivňují tendence vašich důležitých voleb a podstatných duchovních rozhodnutích a jsou proto faktory při řešení vašeho problému přežití duše a věčného rozvoje. Ačkoliv je Ladič pasivní pokud jde o dočasné blaho, je božsky aktivní ve vztahu ke všemu, co se týká vaší věčné budoucnosti.

110:1.5 (1204.3) Ladič s vámi setrvává ve všech neštěstích a v každé nemoci, které nezničí úplně mentální schopnost. Ale je to bezcitnost vědomě znečišťovat, nebo jiným způsobem vědomě zašpinit fyzické tělo, které má sloužit jako pozemská schránka tohoto úžasného daru od Boha.Všechny fyzické jedy zpomalují snahy Ladiče povznést materiální mysl a rovněž mentální jedy strachu, zlosti, závisti, žárlivosti, podezírání a netolerance nesmírně zpožďují duchovní progres vyvíjející se duše.

110:1.6 (1204.4) V současné době procházíte obdobím seznamování se s Ladičem a když jen budete spoléhat na péči vašeho božského ducha, který usiluje o věčné spojení vaší mysli a duše, tak časem vznikne ta morontiální jednota, ta nadpozemská harmonie, ta kosmická koordinace, to božské sladění, to nebeské splynutí, to nikdy nekončící směšování identity, ta jednota bytosti, která je tak dokonalá a trvalá, že dokonce ani nejzkušenější osobnosti nedokáží nikdy rozlišit, nebo rozpoznat rozdílné identity splynutých partnerů─smrtelného člověka a božského Ladiče.

2. Ladiči a lidská vůle

110:2.1 (1204.5) Když Ladiči Myšlení obydlí lidské mysli, přinesou s sebou model životní cesty─ideál života─který je ustanoven a předurčen jimi samými a Osobními Ladiči Diviningtonu a který byl ověřen Osobním Ladičem Urantie. A tak začínají svoji práci s určitým a předem stanoveným plánem pro intelektuální a duchovní rozvoj svých lidských chráněnců, ale není povinností jakékoliv lidské bytosti přijmout tento plán. Vy všichni máte svůj osud předurčen, ale není předem stanoveno, že toto božské předurčení musíte přijmout; máte naprostou svobodu odmítnout jakoukoliv část, nebo celý program Ladiče Myšlení. Je to jejich poslání způsobit takové změny v mysli a udělat takové duchovní úpravy, se kterými můžete ochotně a uváženě souhlasit za tím účelem, aby získali větší vliv nad usměrňováním osobnosti. Ale za žádných okolností vás tyto božské Monitory nikdy nezneužijí, nebo žádným způsobem vás svévolně neovlivní ve vaší volbě a rozhodování. Ladiči respektují svrchovanost vaší osobnosti; oni vždy podléhají vaší vůli.

110:2.2 (1204.6) Ve svých metodách práce jsou vytrvalí, vynalézaví a dokonalí, ale nikdy nenaruší volní individuálnost svých hostitelů. Žádná lidská bytost nebude nikdy oduševněna božským Monitorem proti své vůli; věčný život je darem Bohů, který musí být žádán tvory času. Cokoliv se Ladiči podařilo pro vás udělat, při závěrečném rozboru záznamy ukážou, že proměny bylo dosaženo s vaším ochotným souhlasem; budete snaživým partnerem Ladiče v uskutečnění každého kroku obrovské přeměny, která se děje v průběhu vzestupné cesty.

110:2.3 (1205.1) Ladič se nesnaží kontrolovat vaše myšlení jako takové, ale spíše je chce oduševnit, zvěčnit. Ani andělé, ani Ladiči se přímo nevěnují ovlivňování lidského myšlení; to je výhradní výsada vaší osobnosti. Ladiči se věnují zdokonalování, přizpůsobování, upravování a koordinování vašich myšlenkových procesů; a věnují se zejména a výslovněji budování duchovních duplikátů vašich cest, morontiálních kopií vašich pravých vzestupných „já“, nezbytných pro věčný život.

110:2.4 (1205.2) Ladiči působí na vyšších úrovních lidské mysli, neustále se snažíc vytvořit morontiální duplikáty každého pojmu, obsaženého ve smrtelném intelektu. Proto existují dvě reality, které působí a soustřeďují se v okruzích lidské mysli: první─smrtelné „já“, vyvinuté na základě původních plánů Nositelů Života, druhá─nesmrtelná entita, pocházející z vysokých sfér Diviningtonu, ve vás pobývajícím daru od Boha. Ale smrtelné „já“ je také osobitým „já“; má osobnost.

110:2.5 (1205.3) Jako osobitý tvor máte mysl a vůli. Jako před-osobitý tvor má Ladič před-mysl a před-vůli. Jestli se tak plně podřídíte mysli Ladiče, že budete mít shodné pohledy, pak se vaše mysli stanou jednou a vaše mysl bude posílena o mysl Ladiče. Následně, jestli vaše vůle bude nařizovat a prosazovat vykonávání rozhodnutích této nové sjednocené mysli, pomocí vašeho rozhodování před-osobní vůle Ladiče dosáhne osobitého projevu a pokud se jedná o tuto konkrétní činnost, vy a Ladič jste jeden. Vaše mysl docílila harmonie s božskostí a vůle Ladiče dosáhla osobitého projevu.

110:2.6 (1205.4) Podle toho v jakém rozsahu je tato identita uskutečněna, tak se duševně přibližujete morontiálnímu řádu bytí. Morontiální mysl je termín, znamenající podstatu a celkový součet kooperujících myslí rozličných materiálních a duchovních vlastností. Proto tedy morontiální intelekt znamená dvojnou mysl, existující v lokálním vesmíru a ovládaný jednou vůlí. A v případě smrtelníků je to vůle, svým původem lidská, která se stává božskou prostřednictvím ztotožňování se lidské mysli s podstatou myšlení Boha.

3. Spolupráce s Ladičem

110:3.1 (1205.5) Ladiči hrají posvátnou a úchvatnou hru věčnosti; jsou zapojeni do jedné z největších časových událostí v prostoru. A jak jsou šťastni, když jim vaše spolupráce umožňuje poskytnout vám pomoc ve vašem krátkém boji v čase, zatímco pokračují v řešení svých větších úkolů. Ale když se váš Ladič snaží s vámi komunikovat, jeho sdělení se obvykle ztratí v materiálních vírech energetických proudů lidské mysli; pouze občas zachytíte ozvěnu, slabou a vzdálenou ozvěnu božského hlasu.

110:3.2 (1205.6) Úspěch Ladiče v doprovázení vašeho smrtelného života a dosažení věčného života nezáleží ani tak moc na teoriích vašich přesvědčeních, ale na vašich rozhodnutích, odhodlanosti a pevné víře. Všechny tyto posuny v růstu osobnosti se stávají vlivnými faktory, podporující váš rozvoj, protože vám pomáhají spolupracovat s Ladičem; pomáhají vám zastavit vaše zdráhání. Ladiči Myšlení uspějí, nebo neuspějí ve svých pozemských činnostech v přesné závislosti na tom, jak smrtelníci dokáží, nebo nedokáží spolupracovat s programem, pomocí kterého by pokročili na vzestupné cestě k dosažení dokonalosti. Tajemství věčného života je zahaleno v nejvyšší lidské touze podobat se Bohu a s tímto přáním spojenou ochotou dělat všechno to a být vším tím, co je nezbytné pro konečné dosažení této převládající touhy.

110:3.3 (1206.1) Když mluvíme o úspěchu či neúspěchu Ladiče, mluvíme ve smyslu věčného života člověka. Ladiči nikdy neselžou; oni jsou božské podstaty a vždy zakončují každé své podnikání vítězně.

110:3.4 (1206.2) Já nemohu než poznamenat, že tolik z vás stráví tak moc času a myšlení na bezvýznamných maličkostech, zatímco téměř úplně přehlížíte podstatnější reality věčné důležitosti, ty opravdové činy, které se týkají rozvoje harmoničtější pracovní součinnosti mezi vámi a vašimi Ladiči. Velkým cílem lidské existence je dosáhnout sladění s božskostí vnitřního Ladiče; významným činem lidského života je dosažení upřímného a vědomého zasvěcení věčným cílům božského ducha, který čeká a pracuje ve vaší mysli. Ale oddaná a rozhodná snaha uskutečnit věčný osud je plně slučitelná s osvíceným a radostným životem a s úspěšnou a počestnou kariérou na zemi. Spolupráce s Ladičem neznamená sebetrýznění, falešnou zbožnost, nebo pokryteckou a okázalou pokoru. Ideální život je život láskyplné služby a ne bytí, naplněné bojácnými obavami.

110:3.5 (1206.3) Zmatenost, bezradnost, nebo někdy také bázeň a roztržitost neznamenají nutně odmítnutí vedení vnitřního Ladiče. Takové postoje mohou někdy naznačovat nedostatek aktivní součinnosti s božským Monitorem a mohou proto poněkud zdržet duchovní rozvoj, ale takové intelektuální emoční potíže v žádném případě nezmaří jistý věčný život duše uvědomující si Boha. Ani sama nevědomost nemůže nikdy zamezit věčnému životu; a nemohou to ani zmatené pochybnosti, nebo bojácná nejistota. Pouze vědomý odpor k vedení Ladiče může zmařit přežití vyvíjející se nesmrtelné duše.

110:3.6 (1206.4) Nemusíte považovat spolupráci s vaším Ladičem za nějaký mimořádně uvědomělý proces, protože tomu tak není; ale vaše pohnutky a vaše rozhodnutí, vaše důrazná odhodlanost a vaše nejvyšší touhy představují skutečnou a účinnou spolupráci. Vy můžete vědomě zvýšit harmonii s Ladičem následujícími způsoby:

110:3.7 (1206.5) 1. Rozhodnout se reagovat na božské vedení; upřímně založit lidský život na nejvyšším uvědomění si pravdy, krásy a dobra a potom slaďovat tyto vlastnosti božskosti prostřednictvím moudrosti, úcty, víry a lásky.

110:3.8 (1206.6) 2. Milovat Boha a toužit být jako on─opravdové uznání božského otcovství a láskyplné úcty k nebeskému Rodiči.

110:3.9 (1206.7) 3. Milovat člověka a upřímně toužit mu sloužit─srdečné uznání bratrství člověka spolu s uváženým a rozumným citem pro každého z vašich smrtelných druhů.

110:3.10 (1206.8) 4. Radostným přijetí kosmického občanství─otevřené uznání svých vzrůstajících povinností ve vztahu k Nejvyšší Bytosti, vědomí vzájemné závislosti evolučního člověka a vyvíjejícího se Božstva. Toto je zrození kosmické morálnosti a rozbřesk pochopení univerzální povinnosti.

4. Činnost Ladiče v mysli

110:4.1 (1207.1) Ladiči jsou schopni přijímat nepřetržitý tok kosmických zpráv, přicházejících k nim přes hlavní okruhy času a prostoru; mají přímý přístup k duchovní informaci a energii vesmírů. Ale tito vlivní obyvatelé myslí nejsou schopni předávat mnoho z tohoto bohatství moudrosti a pravdy myslím svých smrtelných chráněnců kvůli jejich nedostatku kultivovanosti a nepřítomnosti citlivého vnímání.

110:4.2 (1207.2) Ladič Myšlení se nepřetržitě snaží tak oduševnit vaši mysl, aby se vyvinula vaše morontiální duše; ale vy sami si většinou neuvědomujete tuto vnitřní péči. Vy nejste vůbec schopni rozpoznat plody vašeho vlastního materiálního intelektu od těch, které jsou výsledkem společných aktivit vaší duše a Ladiče.

110:4.3 (1207.3) Některé náhlé projevy myšlenek, úsudků a jiných obrazů mysli jsou někdy přímým či nepřímým dílem Ladiče; ale mnohem častěji jsou to nenadálé vývěry myšlenek do vědomí, které se shromažďovaly v hlubinných úrovních mysli, což jsou přirozené projevy normální a psychické funkce, ukryté v okruzích vyvíjející se živočišné mysli. ( Na rozdíl od těchto podvědomých výlevů, sdělení Ladiče přicházejí ze sfér nadvědomí).

110:4.4 (1207.4) Důvěřujte Ladičům ve všem, co se vztahuje k mysli a nachází se za úrovní vědomí. V pravý čas, když ne na tomto světě, tak potom na obytných světech, podají souhrnnou zprávu o svém dozoru a nakonec odkryjí ty významy a hodnoty, které byly svěřeny do jejich péče a úschovy. Jestli přežijete a budete pokračovat v dalším životě, oni oživí všechny hodnotné cennosti smrtelné mysli.

110:4.5 (1207.5) Existuje obrovská propast mezi lidským a božským, mezi člověkem a Bohem. Urantijské rasy natolik podléhají elektrochemické regulaci, natolik se podobají živočichům ve svém běžném chování, jsou natolik emoční ve svých přirozených reakcích, že pro Monitory je velmi obtížné je vést a řídit. Vy natolik postrádáte odvážná rozhodnutí a obětavou součinnost, že pro ve vás pobývajícího Ladiče je téměř nemožné komunikovat s lidskou myslí přímo. I když se jim povede zažehnout paprsek nové pravdy v duši vyvíjejícího se smrtelníka, toto duchovní sdělení často zaslepí tvora natolik, že rychle přivodí vzplanutí fanatismu, nebo způsobí nějaký jiný intelektuální otřes s katastrofálními následky. Mnohá nová náboženství a podivná učení vznikla z neúplných, nedokončených, nesprávně pochopených a překroucených sděleních Ladičů Myšlení.

110:4.6 (1207.6) Jak ukazují archívy Jerusemu, v průběhu mnoha tisíců let se v každé generaci objevuje méně a méně bytostí, které by byly schopny spolehlivě spolupracovat se samočinnými Ladiči. Je to znepokojující obraz a dohlížející osobnosti Satanie uvítají návrhy některých z vašich bezprostředních planetárních dohlížitelů, kteří předkládají opatření na rozvoj a zachování vyšších duchovních typů urantijských ras.

5. Mylné představy o působení Ladiče

110:5.1 (1207.7) Nezaměňujte a nesměšujte poslání a vliv Ladiče s tím, co se běžně nazývá svědomí; to spolu přímo nesouvisí. Svědomí je lidskou a ryze psychickou reakcí. Nemělo by se přehlížet, ale je to těžko hlas Boha k duši, což by určitě byl Ladič, kdyby takový hlas byl vyslyšen. Je dobře, že svědomí vás nabádá jednat správně; ale Ladič navíc se vám snaží sdělit, co je opravdu správné; a to je možno v těch případech, kdy vnímáte vedení Ladiče, a to v takové míře, v jaké jste schopni.

110:5.2 (1208.1) Lidské sny, ty chaotické a nelogické obrazce rozladěné spící mysli, jsou náležitým důkazem neúspěchu Ladičů sladit a sloučit odlišné faktory lidské mysli. Ladiči prostě nemohou za jeden život svémocně sdružit a sladit dva takové nepodobné a rozdílné typy myšlení, jako je lidské a božské. Když se jim to povede, což se jim občas stává, takové duše jsou přeneseny přímo na obytné světy bez nutnosti projít zkušeností smrti.

110:5.3 (1208.2) V době spánku se Ladiči pokoušejí dosáhnout jen toho, co vůle obydlené osobnosti předtím plně odsouhlasila rozhodnutími a volbami, které byly učiněny v době plné bdělosti a proto byly uloženy ve sférách nadvědomí─spojovací oblast lidských a božských vzájemných vztahů.

110:5.4 (1208.3) Když jejich hostitelé spí, Ladiči se snaží vtisknout své pokyny do vyšších úrovních materiální mysli a některé z vašich groteskních snů svědčí o jejich nezdaru dosáhnout účinného spojení. Absurdity snů nejenom vypovídají o tíze nevyjádřených emocí, ale také jsou důkazem nesmírného překroucení sděleních duchovních koncepcí, předkládaných Ladiči. Vaše vlastní vášně, pudy a další vrozené sklony se mění v obraz a nevyjádřené touhy tak nahrazují božská sdělení, která se Ladiči snaží vložit do lidské psychiky v průběhu bezvědomého spánku.

110:5.5 (1208.4) Je mimořádně nebezpečné určovat míru vlivu Ladiče na sny. Ladiči skutečně pracují během spánku, ale vaše běžné snové zkušenosti jsou ryze fyziologické a psychologické jevy. Podobně riskantní je snažit se odlišit koncepci sdělení Ladiče od více či méně ustavičného a vědomého přijímání příkazů smrtelného svědomí. To jsou problémy, které musí být vyřešeny prostřednictvím individuálního úsudku a osobního rozhodování. Ale pro lidskou bytost by bylo lepší chybně odmítnout Ladičovo oslovení s tím, že jde o čistě lidskou zkušenost, než mylně velebit reakci smrtelné mysli na sféru božskosti. Pamatujte si to, že vliv Ladiče je z větší části, ačkoliv ne úplně, nadvědomou zkušeností.

110:5.6 (1208.5) Jak postupujete v psychických okruzích, tak v různé míře a stále více, někdy přímo, ale mnohem častěji nepřímo, komunikujete se svými Ladiči. Ale je nebezpečné myslet si, že každá nová představa, vznikající v lidské mysli, je pokyn Ladiče. Mnohem častěji se stává, že to, co bytosti vašeho řádu považují za hlas Ladiče, je ve skutečnosti výplod vašeho vlastního intelektu. Toto je ošemetné území a každý člověk musí vyřešit tyto problémy sám podle své vlastní přirozené lidské moudrosti a nadlidského vhledu.

110:5.7 (1208.6) Ladič lidské bytosti, skrze kterou se uskutečňuje tato komunikace, se těší takovému širokému rámci činnosti hlavně proto, že tento člověk je téměř úplně netečný k jakýmkoliv vnějším projevům vnitřní přítomnosti Ladiče; je to rozhodně šťastlivec, že vědomě se vůbec o tento proces nezajímá. Má jednoho z nejvíce zkušených Ladičů své doby a generace a nicméně, jeho pasivní reakce a netečnost na jevy, spojené s přítomností tohoto všestranného Ladiče v jeho mysli, jsou podle vyjádření strážce osudu, ojedinělými a náhodilými reakcemi. A to vše vytváří příznivou souhru vlivů, příznivou jak pro Ladiče ve vyšší sféře aktivity, tak i pro lidského partnera z pohledu jeho zdraví, výkonnosti a spokojenosti.

6. Sedm psychických okruhů

110:6.1 (1209.1) Celistvost realizace osobnosti na materiálním světě je obsažena v postupném pokoření sedmi psychických okruhů smrtelné potenciálnosti. Vstoupení na sedmý okruh znamená začátek fungování opravdové lidské osobnosti. Završení prvního okruhu ukazuje na relativní zralost smrtelné bytosti. I když projití sedmi okruhů kosmického růstu se nerovná splynutí s Ladičem, zvládnutí těchto okruhů znamená dosažení těch stupňů, které vedou k takovému splynutí.

110:6.2 (1209.2) Ladič je vašim rovnocenným partnerem v dosažení sedmi okruhů─docílení poměrné smrtelné vyspělosti. Ladič s vámi vystupuje od sedmého okruhu k prvnímu, ale postupuje ke statusu vrcholového a samočinného Ladiče naprosto nezávisle od aktivní účasti smrtelné mysli.

110:6.3 (1209.3) Psychické okruhy nejsou výlučně intelektuálními a nejsou ani výhradně morontiálními; mají co do činění se statusem osobnosti, dosažením intelektu, růstem duše a sladěním s Ladičem. Úspěšné překonání těchto úrovní vyžaduje harmonické působení celé osobnosti, ne pouze některého z její aspektů. Růst částí se nerovná opravdové zralosti celku; části ve skutečnosti rostou úměrně s rozvojem celého „já“─celistvého „já“─materiálního, intelektuálního a duchovního.

110:6.4 (1209.4) Když rozvoj intelektuální podstaty pokračuje rychleji než rozvoj duchovní, taková situace dělá spojení s Ladičem Myšlení jak těžkým, tak i nebezpečným. Stejným způsobem neúměrný rozvoj ducha vede k fanatickým a zvráceným výkladům duchovního vedení božského vnitřního obyvatele. Nedostatečná duchovní schopnost velmi ztěžuje předávání takovému materiálnímu intelektu duchovních pravd, nacházejících se ve vyšším nadvědomí. Pouze té mysli, která je dokonale vyrovnaná, ubytovaná v čistotném těle, s ustálenými nervovými energiemi a vyváženými chemickými reakcemi─jestliže fyzické, mentální a duchovní schopnosti jsou v trojné harmonii rozvoje─je možno předat maximum světla a pravdy s minimálním světským nebezpečím, nebo rizikem pro skutečné blaho takové bytosti. Takovým vyváženým růstem člověk prochází přes okruhy planetárního rozvoje od jednoho k druhému, od sedmého k prvnímu.

110:6.5 (1209.5) Ladiči jsou vždy s vámi, vždy jsou částí vás, ale málokdy mohou hovořit s vámi přímo, jako jedna bytost s druhou. Okruh za okruhem vaše intelektuální rozhodnutí, morální volby a duchovní rozvoj zvyšují schopnost Ladiče působit ve vaší mysli; okruh za okruhem tímto vystupujete od nižších úrovní spojení s Ladičem a naladění mysli, takže Ladič může vzrůstající měrou sdělovat své představy o osudu s rozšiřující se názorností a přesvědčením vyvíjejícímu se vědomí mysli-duše, hledající Boha.

110:6.6 (1210.1) Každé vaše rozhodnutí buď ztěžuje, nebo napomáhá působení Ladiče; podobně tato stejná rozhodnutí určují váš postup v okruzích dosažení člověka. Pravdou je, že na postup k novému okruhu má značný vliv vyšší charakter rozhodnutí, jeho spojení s krizovou situací. Nicméně, četnost rozhodování, častá a vytrvalá opakování jsou také nezbytná pro vytvoření trvalého návyku takových reakcí.

110:6.7 (1210.2) Je obtížné přesně definovat sedm úrovní lidského vývoje z toho důvodu, že tyto úrovně jsou osobní; u každého jednotlivce se liší a jsou zřejmě určeny schopností rozvoje každé lidské bytosti. Zdolání těchto úrovní kosmické evoluce se odráží ve třech sférách:

110:6.8 (1210.3) 1. Souzvučnost s Ladičem. Oduševňující se mysl se přibližuje k přítomnosti Ladiče úměrně k dosaženému okruhu.

110:6.9 (1210.4) 2. Evoluce duše. Objevení se morontiální duše označuje rozsah a hloubku zvládnutí okruhu.

110:6.10 (1210.5) 3. Reálnost osobnosti. Stupeň reálnosti osobnosti je přímo úměrná dosaženému okruhu. Lidé se stávají reálnějšími s mírou vzestupu od sedmého okruhu smrtelné existence k prvnímu.

110:6.11 (1210.6) Když jsou okruhy překonány, dítě materiální evoluce vyrůstá do zralého člověka s potenciálem nesmrtelnosti. Chmurná realita zárodečné podstaty sedmého okruhu ustupuje jasnějšímu projevu vynořující se morontiální podstaty obyvatele lokálního vesmíru.

110:6.12 (1210.7) Přestože je nemožné přesně definovat sedm úrovní, nebo psychických okruhů lidského růstu, je možné naznačit minimální a maximální hranice těchto stádií dosažení vyspělosti:

110:6.13 (1210.8) Sedmý okruh. Tato úroveň je dosažena tehdy, když si lidské bytosti vyvinou schopnosti pro osobní volbu, individuální rozhodování, morální odpovědnost a také schopnost pro dosažení duchovní individuálnosti. Je to důkazem sjednoceného působení sedmi pomocných duchů mysli pod vedením ducha moudrosti a příznakem toho, že smrtelný tvor vešel do sféry vlivu Svatého Ducha a prvního působení Ducha Pravdy na Urantii zároveň s poskytnutím Ladiče Myšlení lidské mysli. Vstup na sedmý okruh dělá smrtelného tvora skutečným potenciálním obyvatelem lokálního vesmíru.

110:6.14 (1210.9) Třetí okruh. Práce Ladiče je mnohem účinnější poté, jak vzestupný smrtelný dosáhne třetího okruhu a dostane osobního strážce osudu. Ačkoliv mezi Ladičem a serafským strážcem není zřejmá součinnost práce, nicméně po přidělení osobního serafského průvodce je vidět nepochybné zlepšení ve všech aspektech kosmického dosažení a duchovního rozvoje. Po dosažení třetího okruhu se Ladič snaží o morontizaci mysli člověka ve zbývající části smrtelného života, stihnout zbylé okruhy a dosáhnout konečného stadia spojení božského s lidským předtím, než přirozená smrt rozpustí toto unikátní partnerství.

110:6.15 (1210.10) První okruh. Obvykle Ladič nemůže hovořit přímo a bezprostředně s vámi dokud nedosáhnete prvního a závěrečného okruhu postupných dosaženích smrtelného člověka. Tato úroveň představuje nejvyšší možné uskutečnění vztahu mysli a Ladiče v lidské zkušenosti před vysvobozením vyvíjející se morontiální duše z materiálního těla. Pokud se jedná o mysl, emoce a kosmické vnímání, toto dosažení prvního psychického okruhu je v lidské zkušenosti maximálně možným sblížením materiální mysli a duchovního Ladiče.

110:6.16 (1211.1) Snad by bylo lepší nazývat tyto psychické okruhy vývoje smrtelníka kosmickými úrovněmi─skutečné pochopení významu a uskutečnění hodnot postupného přibližování k morontiálnímu uvědomění počátečního vztahu evoluční duše se vznikající Nejvyšší Bytostí. A je to právě tento vztah, který nikdy neumožní plně vysvětlit materiální mysli smysl kosmických okruhů. Dosažení těchto okruhů má pouze nepřímý vztah k uvědomění si Boha. Sedmý, nebo šestý okruh mohou přinést téměř stejné poznání Boha─vědomí synovství─jako druhý, nebo první okruh, ale bytosti na takových nižších okruzích si mnohem méně uvědomují empirický vztah k Nejvyšší Bytosti, vesmírnému občanství. Dosažení těchto kosmických okruhů bude částí prožitků vzestupných bytostí na obytných světech, jestli se jim toho nepodařilo dosáhnout před přirozenou smrtí.

110:6.17 (1211.2) Motivace, kterou dává víra, způsobuje to, že člověk přetváří zkušenost v plné uvědomění si synovství s Bohem, ale čin─splnění rozhodnutí─je nezbytný pro to, aby si evoluční člověk mohl postupně uvědomit příbuznost s kosmickou realitou Nejvyšší Bytosti. Víra přeměňuje potenciální v aktuální v duchovním světě, ale v konečných světech Nejvyššího se potenciální stává aktuálním pouze skrze uskutečnění volby─skrze zkušenost. Ale volba vykonávat vůli Boha slučuje duchovní víru s materiálním rozhodnutím v osobní čin a poskytuje tak božský a duchovní opěrný bod pro účinnější působení lidské a materiální páky─touze poznat Boha. Takové moudré sladění materiálních a duchovních sil nesmírně rozšiřuje jak kosmické uskutečňování Nejvyššího, tak i morontiální vnímání Rajských Božstev.

110:6.18 (1211.3) Zvládnutí kosmických okruhů je spojeno s kvantitativním růstem morontiální duše, pochopením vyšších významů. Ale kvalitativní status této nesmrtelné duše je zcela závislý na dosažení živé víry té hodnoty, že smrtelný člověk je synem věčného Boha a má opravdový potenciál dosáhnout Ráje. Proto bytost, setrvávající v sedmém okruhu, odejde na obytné světy, aby tam dosáhla dalšího kvantitativního uskutečnění kosmického růstu, stejně jak to dělá bytost druhého, nebo prvního okruhu.

110:6.19 (1211.4) Existuje pouze nepřímý vztah mezi dosažením kosmických okruhů a skutečnou duchovní náboženskou zkušeností; taková dosažení jsou podobná a proto vzájemně prospěšná. Čistě duchovní rozvoj nemusí mít velký vliv na materiální prosperitu planety, ale zvládnutí okruhu vždy rozšiřuje potenciál úspěchu a dosažení smrtelného člověka.

110:6.20 (1211.5) Mezi sedmým a třetím okruhem dochází ke zvýšené a sjednocené činnosti sedmi pomocných duchů mysli v jejich snaze zbavit smrtelnou mysl závislosti na těch faktech, které jsou spojeny s mechanizmy materiálního života a přistoupit k širšímu seznámení se s úrovněmi morontiální existence. Od třetího okruhu k prvnímu se vliv pomocných duchů postupně zmenšuje.

110:6.21 (1211.6) Sedm okruhů zahrnuje smrtelnou zkušenost od nejvyšší z ryze živočišných úrovní k nejnižší reálné kontaktní morontiální úrovni vědomí vlastního „já“ jako osobní poznání. Zvládnutí prvního kosmického okruhu signalizuje dosažení před-morontiální smrtelné vyspělosti a značí ukončení společné péče pomocných duchů mysli jako specifického vlivu na činnost mysli v lidské osobnosti. Za prvním okruhem se mysl vzrůstající měrou přibližuje inteligenci morontiálního stadia evoluce─stadia společné péče kosmické mysli a nad-pomocného daru Tvořivého Ducha lokálního vesmíru.

110:6.22 (1212.1) Významné dny v individuálních kariérách Ladičů jsou: poprvé, když jejich lidští chráněnci proniknou do třetího okruhu, což zajišťuje samočinnost Ladiče a širší rozsah jeho působení (za předpokladu, že již předtím nebyl samočinný); potom, když lidští partneři dosáhnou prvního psychického okruhu, což člověku a Ladiči umožňuje vzájemnou komunikaci, alespoň do určité míry; a naposled, když konečně a navždy spolu splynou.

7. Dosažení nesmrtelnosti

110:7.1 (1212.2) Dosažení sedmi kosmických okruhů se nerovná splynutí s Ladičem. Na Urantii žije mnoho smrtelníků, kteří dosáhli svých okruhů; ale splynutí závisí na ještě větších a dokonalejších duchovních úspěších, na dosažení trvalého a absolutního sladění smrtelné vůle s vůlí Boha, tak jak je představena v Ladiči Myšlení.

110:7.2 (1212.3) Když člověk završí okruhy kosmického dosažení a dále ještě, když konečná volba smrtelníka umožňuje Ladiči dokončit spojení lidské identity s morontiální duší v průběhu evolučního a fyzického života, potom Ladič a s ním sloučená duše samostatně odejdou na obytné světy a tam, na základě mandátu z Uversy, se uskuteční okamžitě splynutí Ladiče a morontiální duše. Takové splynutí během fyzického života v mžiku zničí materiální tělo; lidé, kterým by se naskytla možnost být svědky takového výjevu, by pouze viděli, jak přemísťující se smrtelník mizí „v ohnivém voze.“

110:7.3 (1212.4) Většina Ladičů, kteří přemístili své chráněnce z Urantie, byla velmi zkušená a mnohokráte pobývali ve smrtelnících na jiných sférách. Pamatujte si, že Ladiči získávají cenné zkušenosti z vnitřního pobytu na planetách, kde jsou svým chráněncům zapůjčeni jen na dobu jejich života; z toho nevyplývá, že Ladiči získávají zkušenost, potřebnou pro složitější práci, pouze v těch smrtelných chráněncích, kterým se nepodařilo přežít.

110:7.4 (1212.5) Po splynutí se smrtelnými, Ladiči sdílejí váš osud a zkušenost; jsou vámi. Po splynutí nesmrtelné morontiální duše a spojeného s ním Ladiče všechna zkušenost a všechny hodnoty jednoho se stávají časem vlastnictvím druhého, takže ti dva jsou vlastně jedna entita. V určitém smyslu je tato nová bytost z věčné minulosti ve věčné přítomnosti. Všechno, co bylo kdysi lidské v přeživší duši a všechno, co je empiricky božské v Ladiči, se nyní stává aktuálním vlastnictvím nové a věčně vzestupující vesmírné osobnosti. Ale na každé vesmírné úrovni může Ladič obdařit nového tvora jen těmi vlastnostmi, které odpovídají významem a hodnotou dané úrovni. Absolutní jednota s božským Monitorem, naprosté vyčerpání možností Ladiče, může být pouze vytvořena ve věčnosti po konečném dosažení Vesmírného Otce, Otce duchů, věčného zdroje těchto božských darů.

110:7.5 (1212.6) Když evolující duše a božský Ladič s konečnou platností a navždy spolu splynou, každá strana přejímá všechny prožité zkušenosti druhého. Tato sladěná osobnost má úplnou empirickou paměť přežití, která kdysi byla v původní smrtelné mysli a potom v morontiální duši a kromě toho, tento potenciální konečný obsahuje v sobě všechnu empirickou paměť Ladiče z jeho pobytů ve smrtelnících za celou dobu jeho působení. Ale bude to vyžadovat věčnou budoucnost, aby Ladič mohl plně obdařit osobní partnerství významy a hodnotami, které božský Monitor s sebou nese vpřed z věčnosti minulosti.

110:7.6 (1213.1) Ale u velké většiny obyvatel Urantie musí Ladiči trpělivě čekat na vysvobození, které přináší smrt; musí čekat na uvolnění formující se duše z téměř naprosté nadvlády energetických systémů a chemických sil, obsažených ve vašem materiálním typu existence. Největší potíž, se kterou se setkáváte při navazování spojení s vašimi Ladiči, spočívá právě v této vrozené materiální podstatě. Jen několik málo smrtelníků jsou skutečnými mysliteli; vy jste duchovně nevyvinuli a neukáznili vaše mysli na takovou úroveň, která by umožnila úspěšné spojení s božskými Ladiči. Ucho lidské mysli je téměř hluché k duchovním žádostem, které Ladiči překládají z různorodých zpráv vesmírného vysílání o lásce, vycházející z Otcova milosrdenství. Pro Ladiče je skoro nemožné sdělit tyto inspirující duchovní návody živočišné mysli, která je tak ovládána chemickými a fyzickými silami, tkvícími ve vašich fyzických podstatách.

110:7.7 (1213.2) Ladiči mají radost, když navážou spojení se smrtelnou myslí; ale musí být trpěliví po dobu dlouhých let tichého pobytu, během kterého nejsou schopni prorazit živočišný odpor a komunikovat s vámi přímo. Čím výše Ladiči Myšlení stoupají po žebříčku služby, tím schopnějšími se stávají. Ale, dokud pobýváte ve svém těle, oni vás nebudou nikdy schopni přivítat se stejně hlubokými, soucitnými a osobitými pocity, jak tomu bude až se uvidíte─mysl s myslí─na obytných světech.

110:7.8 (1213.3) V průběhu smrtelného života materiální tělo a mysl vás oddělují od vašeho Ladiče a zabraňují volné komunikaci; po smrti a věčném splynutí vy a vaši Ladiči jste jeden─jste rozeznatelní jako neoddělené bytosti─a tak neexistuje žádná potřeba komunikovat v tom smyslu, v jakém vy ji znáte.

110:7.9 (1213.4) Ačkoliv je ve vás neustále hlas Ladiče, většina z vás ho uslyší během svého života zřídkakdy. Lidé, nacházející se pod třetím a druhým okruhem dosažení slyší přímý hlas Ladiče vzácně, s výjimkou momentů vyšší touhy, v mimořádné situaci a po nejvyšším rozhodnutí.

110:7.10 (1213.5) Během zapínání a vypínání spojení mezi smrtelnou myslí, náležející členu záložního sboru osudu, a planetárními dohlížiteli je vnitřní Ladič někdy v takové situaci, že je pro něj nemožné předat sdělení smrtelnému partnerovi. Je tomu nedávno na Urantii, kdy takové sdělení bylo předáno samočinným Ladičem svému lidskému druhovi, členu záložního sboru osudu. Toto sdělení bylo představeno těmito slovy: „A nyní, bez ublížení, nebo ohrožení předmětu mé starostlivé péče a bez úmyslu přemlouvat či nutit ho, předejte mu ode mne tuto prosbu.“ Potom následovalo krásně dojímavé a působivé napomínání. Mezi jinými, Ladič žádal, „aby se mnou svědomitěji spolupracoval, radostněji přijímal mé úkoly, svědomitěji plnil mnou připravený program, trpělivěji procházel zkouškami mého výběru, houževnatěji a veseleji zdolával cesty mé volby, pokorněji přijímal uznání, která mohla vzejít v důsledku mých nepřetržitých snah─takto předejte mé napomínání člověku, ve kterém pobývám. Jemu věnuji nejvyšší péči a lásku božského ducha. A ještě řekněte mému milovanému chráněnci, že budu působit s moudrostí a schopností až do samého konce, až poslední pozemský boj bude dobojován; zachovám věrnost své osobní povinnosti. A budu ho nabádat k věčnému životu, ne proto, aby mne zklamal, aby mně nepřipravil o odměnu za moje trpělivé a usilovné snažení. Náš úspěch dosažení osobnosti závisí na lidské vůli. Okruh za okruhem trpělivě stoupám touto lidskou myslí a mám potvrzení, že představitel našeho řádu je spokojen s mojí činností. Okruh za okruhem se přibližuji k soudnému dni. Ohlášení osudu očekávám s radostí a bez obav; jsem připraven vystavit se celý tribunálům Věčně Moudrých.“

110:7.11 (1214.1) [Představeno Osamělým Poslem Orvontonu.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.