مقالۀ 29 مدیران نیروی جهان

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا

مقالۀ 29

مدیران نیروی جهان

از میان کلیۀ شخصیتهای جهان که درگیر تنظیم امور بین سیاره‌ای و بین جهانی می‌باشند، مدیران نیرو و دستیارانشان از همه کمتر در یورنشیا مورد فهم واقع شده‌اند. در حالی که نژادهای شما از وجود فرشتگان و رسته‌های مشابه موجودات آسمانی مدتها آگاهی داشته‌اند، اطلاعات اندکی در رابطه با کنترلگران و تنظیم کنندگان حوزۀ فیزیکی تاکنون داده شده است. حتی اکنون من اجازه دارم که فقط آخرین گروه از میان سه گروه از موجودات زندۀ زیرین را که به کنترل نیرو و تنظیم انرژی در جهان بنیادین مربوط هستند به طور کامل فاش سازم:

1- سازمان دهندگان اولیۀ منتج شدۀ استاد نیرو.

2- سازمان دهندگان متعالی دستیار استاد نیرو.

3- مدیران نیروی جهان.

اگر چه من این را غیرممکن می‌پندارم که فردیت گروههای متنوع مدیران، مراکز، و کنترلگران نیروی جهان را توصیف کنم، امیدوارم بتوانم چیزی دربارۀ دامنۀ فعالیتهای آنان توضیح دهم. آنها یک گروه بی‌نظیر از موجودات زنده هستند که به تنظیم هوشمندانۀ انرژی در سرتاسر جهان بزرگ مربوط می‌باشند. علاوه بر مدیران عالی، آنها بخشهای اصلی زیرین را در بر می‌گیرند:

1- هفت مدیر عالی نیرو.

2- مراکز عالی نیرو.

3- کنترلگران استاد فیزیکی.

4- سرپرستان نیروی مورانشیا.

مدیران و مراکز عالی نیرو از نزدیک به ایام ابدیت وجود داشته‌اند، و تا جایی که ما می‌دانیم، هیچ موجود بیشتری از این رسته‌ها آفریده نشده است. هفت مدیر عالی توسط هفت روح استاد شخصیت یافتند، و سپس در به وجود آوردن بیش از ده میلیارد دستیار با والدین خود تشریک مساعی نمودند. پیش از روزگاران مدیران نیرو مدارهای انرژی فضا در خارج از جهان مرکزی تحت سرپرستی هوشمند سازمان دهندگان استاد نیروی بهشت بودند.

شما با آگاهی دربارۀ مخلوقات مادی، حداقل از یک درک مقایسه‌ای از موجودات روحی برخوردار هستید؛ اما برای ذهن انسانی بسیار دشوار است که مدیران نیرو را در ذهن مجسم کند. در طرح پیشرفت فرازگرایانه به سطوح بالاتر وجود، شما به طور مستقیم هیچ کاری با مدیران عالی یا مراکز نیرو ندارید. در برخی مواقع نادر، شما با کنترلگران فیزیکی سر و کار خواهید داشت، و به دنبال رسیدن به کرات قصر با سرپرستان نیروی مورانشیا آزادانه کار خواهید کرد. این سرپرستان نیروی مورانشیا چنان به طور انحصاری در نظام مورانشیای آفرینشهای محلی عمل می‌کنند که بهتر است فعالیتهای آنها در بخشی که به جهان محلی می‌پردازد نقل شود.

1- هفت مدیر عالی نیرو

هفت مدیر عالی نیرو تنظیم کنندگان انرژی فیزیکی جهان بزرگ هستند. آفرینش آنها توسط هفت روح استاد اولین نمونۀ ثبت شده از اشتقاق نواده‌های نیمه مادی از نیاکان راستین روحی است. هنگامی که هفت روح استاد به طور فردی دست به آفرینش می‌زنند، شخصیتهای قویاً روحی از رستۀ فرشتگان را به وجود می‌آورند؛ هنگامی که آنها به صورت جمعی دست به آفرینش می‌زنند، گاهی اوقات این انواع والای موجودات نیمه مادی را تولید می‌کنند. اما حتی این موجودات نیمه فیزیکی برای دامنۀ کوتاه دید انسانهای یورنشیا نادیدنی هستند.

تعداد مدیران عالی نیرو هفت تن است، و ظاهر و کارکرد آنها یکسان است. یک تن نمی‌تواند از دیگری تمیز داده شود، به جز توسط آن روح استادی که با هر یک در ارتباط بلافصل است، و نسبت به او در زیردستیِ کاملِ کنشگرانه است. از این رو هر یک از ارواح استاد در یگانگی ابدی با یک تن از نوادگان جمعی آنها است. همان مدیر همیشه با همان روح در ارتباط است، و شراکت کاربردیِ آنها به یک پیوند بی‌نظیر انرژیهای فیزیکی و روحی، از طریق ارتباط یک موجود نیمه فیزیکی و یک شخصیت روحی، می‌انجامد.

هفت مدیران عالی نیرو در پیرامون بهشت ساکنند. حضور به آرامی گردندۀ آنها در آنجا نشانگر محل مرکز کانون نیرویی ارواح استاد می‌باشد. این مدیران نیرو در تنظیم نیرویی – انرژی ابرجهانها به گونه‌ای انفرادی، اما در مدیریت آفرینش مرکزی به صورت جمعی عمل می‌کنند. آنها از بهشت عمل می‌کنند اما خود را به عنوان مراکز مؤثر نیرویی در کلیۀ بخشهای جهان بزرگ حفظ می‌کنند.

این موجودات توانمند نیاکان فیزیکیِ گروه عظیم مراکز نیرو، و از طریق آنها، کنترلگران فیزیکی می‌باشند که در سرتاسر هفت ابرجهان پراکنده‌اند. این ارگانیسمهای تحت فرمانِ کنترل فیزیکی، به جز در رابطه با هماهنگ ساختن ناهمسان سپاه هر ابرجهان، اساساً همانند و یکسان هستند. آنها به منظور تغییر خدمت در ابرجهانها صرفاً می‌بایست به بهشت بازگردند تا از نو تقویت شوند. مدیریت آفرینش فیزیکی به طور بنیادین یکنواخت است.

2- مراکز عالی نیرو

هفت مدیر عالی نیرو قادر نیستند به طور انفرادی در میان خود دست به باز تولید زنند، اما به طور جمعی، و در ارتباط با هفت روح استاد، می‌توانند باز تولید کنند و چنین می‌کنند، یعنی موجودات دیگری نظیر خود را می‌آفرینند. منشأ مراکز عالی نیروی جهان بزرگ که در هفت گروه زیرین عمل می‌کنند چنین است:

1- سرپرستان عالی مرکز.

2- مراکز هاوُنا.

3- مراکز ابرجهان.

4- مراکز جهان محلی.

5- مراکز کوکبه.

6- مراکز سیستم.

7- مراکز طبقه‌بندی نشده.

این مراکز نیرو به همراه مدیران عالی نیرو موجوداتی هستند که از آزادی عمل و ارادۀ بالا برخوردارند. آنها همگی از عطیۀ شخصیت سومین منبع برخوردار می‌باشند و یک نوع بالای ظرفیت ارادی بی‌چون و چرا را آشکار می‌سازند. این مراکزِ هدایتِ سیستمِ نیروی جهان دارای عطیۀ بدیع هوشمندی می‌باشند؛ آنها هوشمندی سیستم نیروی جهان بزرگ و راز تکنیک کنترل ذهنیِ شبکۀ عظیم کارکردهای گستردۀ کنترلگران استاد فیزیکی و سرپرستان نیروی مورانشیا هستند.

1- سرپرستان عالی مرکز. این هفت همتراز و همیار مدیران عالی نیرو تنظیم کنندگان مدارهای اصلی انرژی جهان بزرگ می‌باشند. ستاد مرکزی هر سرپرستِ مرکز یکی از کرات ویژۀ هفت مدیر عالی اجرایی می‌باشد، و آنها در ارتباط نزدیک با این هماهنگ کنندگان امور کلی جهان کار می‌کنند.

مدیران عالی نیرو و سرپرستان عالی مرکز هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی در رابطه با کلیۀ پدیده‌های کیهانی زیر سطوح ”انرژی گرانشی“ عمل می‌کنند. این چهارده موجود، هنگامی که در ارتباط با هم عمل می‌کنند، برای نیروی جهان آنچه هستند که هفت مدیر عالی اجرایی در رابطه با امور کلی جهان می‌باشند، و آنچه که هفت روح استاد در رابطه با ذهن کیهانی هستند.

2- مراکز هاونا. پیش از آفرینش جهانهای زمان و فضا، نیازی به مراکز نیرو در هاونا وجود نداشت، اما از هنگام این ایام دوردست، یک میلیون در آفرینش مرکزی کار کرده‌اند، و هر مرکز سرپرستی یک هزار کرات هاونا را به عهده دارد. اینجا در جهان الهی کنترل کامل انرژی وجود دارد، وضعیتی که در جاهای دیگر وجود ندارد. کامل ساختن تنظیم انرژی هدف غائی کلیۀ مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی فضا است.

3- مراکز ابرجهان. یک هزار مرکز نیروی رستۀ سوم یک منطقۀ عظیم را در کرۀ پایتختِ هر یک از هفت ابرجهان اشغال کرده‌اند. سه جریان انرژی اولیه، که هر یک ده بخش دارند، به این مراکز نیرو می‌آیند، اما هفت مدار ویژه و به خوبی هدایت شدۀ نیرو، گرچه به طور ناکامل کنترل شده‌اند، از مسندهای عمل متحد خود به پیش می‌روند. این سازمان الکترونیکی نیروی جهان است.

تمامی انرژیها در مدار چرخۀ بهشت قرار دارند، اما مدیران نیروی جهان انرژیهای نیروییِ بهشت تحتاتی را که در کارکردهای فضاییِ جهان مرکزی و ابرجهانها تعدیل شده می‌یابند هدایت می‌کنند، و این انرژیها را تغییر و تبدیل نموده و به کانالهای کاربرد سودمند و سازنده هدایت می‌کنند. میان انرژی هاونا و انرژیهای ابرجهانها تفاوت وجود دارد. شارژ نیروییِ یک ابرجهان شامل سه فاز از انرژی است که هر یک حاوی ده بخش هستند. این شارژ انرژی سه‌گانه در سرتاسر فضای جهان بزرگ پراکنده است؛ آن همانند یک اقیانوس عظیمِ در حال حرکت انرژی است که تمامی هر یک از هفت ابرآفرینش را فرا گرفته و آنها را شستشو می‌دهد.

سازمان الکترونیکی نیروی جهان در هفت فاز عمل می‌کند و واکنشی متغیر نسبت به گرانش محلی یا خطی آشکار می‌سازد. این مدار هفتگانه از مراکز نیروی ابرجهان پیش می‌رود و هر ابرآفرینش را فرا می‌گیرد. این جریانات ویژۀ زمان و فضا حرکتهای مشخص و محلی انرژی هستند که برای مقاصد معین به حرکت افتاده و جهت می‌یابند، کمابیش همانطور که جریان خلیج به صورت یک پدیدۀ محدود در میان اقیانوس اطلس عمل می‌کند.

4- مراکز جهان محلی. در ستاد مرکزی هر جهان محلی یکصد مرکز نیروی متعلق به رستۀ چهارم واقع شده است. کار آنها این است که هفت مدار نیرو را که از ستاد مرکزی ابرجهان سرچشمه می‌یابد کاهش و یا تغییر دهند، و بدین ترتیب آنها را برای خدمات کواکب و سیستمها قابل کاربرد سازند. دگرگونیهای محلی نجومی فضا موقتاً به این مراکز نیرو مربوط می‌شود؛ آنها درگیر ارسال منظم انرژی مؤثر به کواکب و سیستمهای فرعی هستند. آنها در طول ایام بعدی سازماندهی جهان و به حرکت در آوردن انرژی برای پسران آفریننده کمک بزرگی هستند. این مراکز قادرند خطوط شدت یافتۀ انرژی را که برای ارتباطات بین سیاره‌ای میان نقاط مهم مسکونی سودمند هستند فراهم سازند. چنین خط یا مسیر انرژی، که گاهی اوقات یک خط سیر انرژی نامیده می‌شود، یک مدار مستقیم انرژی از یک مرکز نیرو به مرکز دیگر نیرو یا از یک کنترلگر فیزیکی به کنترلگر دیگر می‌باشد. آن یک جریان جداگانۀ نیرو است و در تمایز با حرکتهای آزاد فضاییِ انرژی همسان قرار دارد.

5- مراکز کوکبه. ده عدد از این مراکز زندۀ نیرو در هر کوکبه واقع شده است، که به صورت فراتابهای انرژی برای یکصد سیستم فرعی محلی عمل می‌کنند. خطوط نیرو برای ارتباطات و حمل و نقل و برای انرژی دادن آن مخلوقات زنده که برای حفظ حیات به اشکال مشخص انرژی فیزیکی وابسته‌اند از این موجودات پیش می‌روند. اما نه مراکز نیرو و نه کنترلگران زیر دست فیزیکی درگیر حیات به عنوان یک سازمان کنشگر نیستند.

6- مراکز سیستم. یک مرکز عالی نیرو به طور دائم به هر سیستم محلی تخصیص یافته است. این مراکز سیستم مدارهای نیرو را به کرات مسکونی زمان و فضا ارسال می‌دارند. آنها فعالیتهای کنترلگران فیزیکی تحت فرمان را هماهنگی می‌کنند و جدا از آن طوری عمل می‌کند که تقسیم رضایتبخش نیرو را در سیستم محلی تضمین نمایند. تقویتگر مدار در میان سیارات به هماهنگی کامل انرژیهای مشخص مادی و به تنظیم مؤثر نیروی فیزیکی اتکا دارد.

7- مراکز طبقه‌بندی نشده. اینها مراکزی هستند که در وضعیتهای ویژۀ محلی عمل می‌نمایند، اما نه در سیارات مسکونی. تک تک کرات تحت سرپرستی کنترلگران استاد فیزیکی می‌باشند و خطوط در مدار قرار گرفتۀ نیرو را که توسط مرکز نیروی سیستم آنها ارسال می‌شود دریافت می‌دارند. فقط آن کراتی که از خارق‌العاده‌ترین روابط انرژی برخوردارند مراکز نیرویی از رستۀ هفتم دارند که به صورت چرخهای توازن جهان یا مهار کنندگان انرژی عمل می‌کنند. این مراکز نیرو در هر فاز از فعالیت همترازهای کامل آنهایی هستند که در واحدهای بالاتر کنترل عمل می‌نمایند، اما حتی یک جسم فضایی از هر یک میلیون هم از چنین سازمان زندۀ نیرو برخوردار نیست.

3- حوزۀ مراکز نیرو

تعداد مراکز عالی نیرو به همراه همکاران و زیردستانشان که در سرتاسر ابرجهانها تقسیم شده‌اند بیش از ده میلیارد می‌باشد. و آنها همگی با نیاکان بهشتی خود، هفت مدیر عالی نیرو، در هماهنگی کامل و ارتباط تمام عیار هستند. از این رو کنترل نیروی جهان بزرگ به نگاهداری و مدیریت هفت روح استاد، آفرینندگان هفت مدیر عالی نیرو، سپرده شده است.

مدیران عالی نیرو و کلیۀ همکاران، دستیاران، و زیردستان آنها برای همیشه از داوری یا مداخله توسط کلیۀ دادگاههای تمامی فضا معاف هستند؛ همچنین آنها در معرض سرپرستی اداری دولت ابرجهان قدمای ایامها یا دولت جهان محلی پسران آفریننده قرار ندارند.

این مراکز و مدیران نیرو توسط فرزندان روح بیکران به وجود آورده شدند. آنها به دولت پسران خداوند وابسته نیستند، گر چه آنها در طول ادوار بعدی سازماندهی جهان مادی با پسران آفریننده همبسته هستند. اما مراکز نیرو با کنترل فراگیر کیهانی ایزد متعال به طریقی از نزدیک در ارتباط هستند.

مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی تحت هیچ آموزشی قرار نمی‌گیرند؛ آنها همگی کامل آفریده شده‌اند و ذاتاً عملشان کامل است. همچنین آنها از یک کارکرد به کارکرد دیگر عبور نمی‌کنند؛ آنها همیشه آنطور که از ابتدا به کار گمارده شده‌اند خدمت می‌کنند. در رسته‌های آنها هیچ تکاملی وجود ندارد، و این امر در مورد کلیۀ هفت بخش دو رسته صدق می‌کند.

از آنجا که مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی هیچ گذشتۀ فرازگرایانه‌ای ندارند که خاطرۀ آن را به یاد آورند، هرگز تفریحی ندارند. آنها در کلیۀ اعمال خود کاملاً با رعایت اصول کاری عمل می‌نمایند. آنها همیشه مشغول به کار هستند؛ در طرح جهانی هیچ طرح پیش‌بینی شده‌ای برای اختلال خطوط فیزیکی انرژی وجود ندارد؛ این موجودات حتی برای بخش کوچکی از یک ثانیه نیز نمی‌توانند سرپرستی مستقیم مدارهای انرژی زمان و فضا را ترک نمایند.

مدیران، مراکز، و کنترلگران نیرو هیچ کاری با تمامی آفرینش ندارند، مگر با نیرو و انرژی مادی یا نیمه فیزیکی؛ آنها سرمنشأ آن نیستند، اما قطعاً آن را تغییر می‌دهند، تحت کنترل درمی‌آورند، و جهت می‌دهند. همچنین آنها هیچ کاری با گرانش فیزیکی ندارند، مگر این که در برابر قدرت کشش آن مقاومت کنند. رابطۀ آنها با نیروی گرانش کاملاً منفی است.

مراکز نیرو مکانیسمها و هماهنگیهای عظیمی را که از یک نوع مادی هستند در ارتباط با مکانیسمهای زندۀ تمرکزهای مجزای گوناگون انرژی به کار می‌گیرند. هر مرکز جداگانۀ نیرو در بر گیرندۀ دقیقاً یک میلیون واحد کنترل کاری است، و این واحدهای تغییر دهندۀ انرژی همچون ارگانهای حیاتی بدن فیزیکی انسان ساکن نیستند؛ این ”ارگانهای حیاتیِ“ تنظیم نیرو متحرک هستند و در احتمالات مرتبط به راستی متغیر می‌باشند.

به کلی فراتر از توان من است که طریقه‌ای را که این موجودات زنده به واسطۀ آن دستکاری و تنظیم مدارهای اصلی انرژی جهان را ترتیب می‌دهند توضیح دهم. تلاش برای آگاهی دادن بیشتر به شما در رابطه با اندازه و کارکرد این مراکز غول‌آسا و تقریباً کاملاً مؤثر نیرو فقط به سردرگمی و حیرت شما خواهد افزود. آنها هم زنده و هم ”شخصی“ هستند، اما آنها در ماورای درک شما می‌باشند.

خارج از هاونا، مراکز عالی نیرو فقط در کراتی که به گونه‌ای ویژه ساخته شده‌اند (کرات معماری شده) یا سوا از آن در اجرام فضایی که به گونه‌ای مناسب تشکیل شده‌اند عمل می‌کنند. کرات معماری شده طوری ساخته شده‌اند که مراکز زندۀ نیرو می‌توانند برای جهت دادن، تغییر دادن، و متمرکز ساختن انرژیهای فضا که روی این کرات ریخته می‌شوند‌ به عنوان سویچهای انتخابی عمل نمایند. آنها نمی‌توانند در یک خورشید یا سیارۀ معمولی تکاملی بدین گونه عمل نمایند. برخی گروهها نیز در گرما دادن و سایر نیازهای مادی این کرات ویژۀ مرکزی درگیر هستند. و گرچه این امر در ورای گسترۀ دانش یورنشیا است، من می‌توانم بیان کنم که این رسته‌های شخصیتهای زندۀ نیرو در رابطه با تقسیم نوری که بدون گرما می‌درخشد کار زیادی انجام می‌دهند. آنها نه تنها این پدیده را به وجود می‌آورند، بلکه درگیر انتشار و جهت دادن آن نیز می‌باشند.

مراکز نیرو و کنترلگران تابع آنها به کارکرد کلیۀ انرژیهای فیزیکی فضای سازمان یافته تخصیص یافته‌اند. آنها با سه نوع جریان بنیادین که هر یک حاوی 10 نوع انرژی هستند کار می‌کنند. این شارژ انرژی فضای سازمان یافته است؛ و فضای سازمان یافته قلمرو آنهاست. مدیران نیروی جهان اصلاً هیچ کاری با آن کنشهای عظیم نیرو که اکنون در خارج از سرحدات کنونی هفت ابرجهان رخ می‌دهد ندارند.

مراکز نیرو و کنترلگران فقط روی هفت عدد از ده شکل انرژی که در هر جریان بنیادین جهان محصور است کنترل کامل اعمال می‌کنند؛ آن اشکالی که بخشاً یا کاملاً از کنترل آنها خارج است باید قلمروهای غیرقابل پیش‌بینی تجلی انرژی را که تحت استیلای مطلق کامل قرار دارد نمایندگی نمایند. اگر آنها نفوذی روی نیروهای اصلی این مطلق اعمال نمایند، ما از چنین کنشهایی آگاهی نداریم، گر چه شواهد اندکی وجود دارد که موجب این باور می‌شود که برخی از کنترلگران فیزیکی گاهی اوقات نسبت به برخی از حرکات واکنشی مطلق کامل به طور اتوماتیک واکنشمند هستند.

این مکانیسمهای زندۀ نیرو با کنترل فراگیر انرژی جهان بنیادین که توسط مطلق کامل صورت می‌گیرد به طور هوشمندانه وابسته نیستند، اما ما حدس می‌زنیم که تمامی طرح تقریباً کامل آنها در زمینۀ جهت دادن نیرو به یک طریقۀ ناشناخته‌ای تحت استیلای این حضور ابرگرانش قرار دارد. در هر وضعیت محلیِ انرژی، مراکز و کنترلگران تعالیت تقریبی را اعمال می‌کنند، اما آنها از حضور ابرانرژی و کارکرد غیرقابل شناخت مطلق کامل همیشه آگاه هستند.

4- کنترلگران استاد فیزیکی

این موجودات زیردستان متحرک مراکز عالی نیرو هستند. کنترلگران فیزیکی از قدرت دگرگون کنندۀ فردیت با چنان طبیعتی برخوردارند که می‌توانند در انواع مختلف خارق‌العادۀ انتقال اتوماتیک درگیر شوند. آنها قادرند با سرعتهایی که به سرعت پرواز پیام‌آوران منفرد نزدیک است فضای محلی را درنوردند. اما آنها در هنگام خروج از یک کرۀ مادی برای فائق آمدن بر عمل گرانش و مقاومت در برابر اینرسی همانند کلیۀ فضاپیمایان دیگر به یاری همکاران خود و برخی از انواع دیگر موجودات هر دو نیاز دارند.

کنترلگران استاد فیزیکی در سرتاسر جهان بزرگ خدمت می‌کنند. آنها تا ستاد مرکزی ابرجهانها توسط هفت مدیران عالی نیرو مستقیماً از بهشت سرپرستی می‌شوند. آنها توسط شورای موازنه، سرپرستان بالای نیرو که توسط هفت روح استاد از پرسنل سازمان دهندگان دستیار استاد نیرو اعزام می‌شوند، از اینجا مدیریت و توزیع می‌شوند. این سرپرستان بالا قادرند که برداشتها و ثبتهای فراندالانکهای استاد، آن ابزار زنده‌ای که فشار نیرو و شارژ انرژی یک ابرجهان کامل را نشان می‌دهند، را تفسیر نمایند.

در حالی که حضور الوهیتهای بهشت جهان بزرگ را محصور می‌کند و دایرۀ ابدیت را فرا می‌گیرد، نفوذ هر یک از هفت روح استاد به یک ابرجهان تنها محدود است. میان هر یک از هفت ابرآفرینش یک فاصلۀ مشخص از انرژی و یک جدایی میان مدارهای نیرو وجود دارد؛ از این رو روشهای جداگانۀ کنترل باید وجود داشته باشند و وجود دارند.

کنترلگران استاد فیزیکی نوادگان مستقیم مراکز عالی نیرو هستند، و نفرات آنها در بر گیرندۀ اینها است:

1- مدیران دستیار نیرو.

2- کنترلگران مکانیکی.

3- تبدیلگران انرژی.

4- فرستندگان انرژی.

5- پیوند دهندگان اولیه.

6- تفکیک کنندگان ثانویه.

7- فراندالانکها و کرونولدکها.

تمامی این رسته‌ها به این مفهوم که از نیروهای فردی انتخاب برخوردار باشند، شخص نیستند. به ویژه به نظر می‌رسد که چهارتای آخر در پاسخ به امیال مافوقان خود و در واکنش به شرایط موجود انرژی کاملاً اتوماتیک و مکانیکی باشند. اما گرچه چنین پاسخی کاملاً مکانیستی به نظر می‌رسد، اینطور نیست؛ آنها ممکن است موجوداتی مکانیکی به نظر رسند، اما همگی آنها کارکرد متمایز هوشمندانه نشان می‌دهند.

شخصیت لزوماً یک ضمیمۀ ذهن نیست. ذهن حتی هنگامی که تماماً از توان انتخاب محروم شده باشد می‌تواند بیاندیشد، مثل انواع بیشمار پایین‌تر حیوانات و برخی از این کنترلگران فیزیکی تحت فرمان. بسیاری از این تنظیم کنندگان اتوماتیک‌ترِ نیروی فیزیکی به مفهوم واقعی کلمه شخص نیستند. آنها از اراده و استقلال تصمیم برخوردار نیستند، و کاملاً مطیع کمال مکانیکی طراحی برای کارهای محول شده‌شان هستند. با این وجود تمامی آنها موجوداتی بسیار باهوش می‌باشند.

کنترلگران فیزیکی عمدتاً مشغول تنظیم انرژیهای بنیادینی هستند که در یورنشیا کشف نشده است. این انرژیهای ناشناخته برای سیستم ترابری بین سیاره‌ای و برای برخی تکنیکهای ارتباطی بسیار ضروری هستند. هنگامی که ما خطوط انرژی را به منظور رساندن برابرهای صوتی یا بسط دید کار می‌گذاریم، این اشکال ناشناختۀ انرژی توسط کنترلگران زندۀ فیزیکی و همکاران آنها به کار گرفته می‌شوند. همین انرژیها همچنین، در مواقعی، توسط مخلوقات بینابینی در کار روزمره‌شان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

1- مدیران دستیار نیرو. مطابق نیازهای پیوسته تغییر یابندۀ وضعیت دائماً در حال تغییر انرژی قلمروها، گمارش و اعزام کلیۀ رسته‌های کنترلگر استاد فیزیکی به این موجودات بسیار مؤثر محول شده است. ذخایر وسیع کنترلگران فیزیکی در کرات ستاد مرکزی ناحیه‌های فرعی نگاه داشته شده‌اند، و آنها از این نقاط تمرکز توسط مدیران دستیار نیرو به ستاد مرکزی جهانها، کواکب، و سیستمها، و به تک تک سیارات مرتباً اعزام می‌شوند. هنگامی که آنها بدین گونه به مأموریت می‌روند، کنترلگران فیزیکی موقتاً تحت فرامین اجرا کنندگان الهیِ کمیسیونهای آشتی دهنده قرار می‌گیرند، اما در غیر این صورت منحصراً به مدیران دستیارشان و به مراکز عالی نیرو پاسخگو هستند.

سه میلیون مدیر دستیار نیرو به هر ناحیۀ فرعی اروانتان تخصیص یافته است، که سهم هر ابرجهان از این موجودات شگفت‌انگیز و چند هنره را در مجموع سه میلیارد می‌سازد. ذخایر خود آنها در همین کرات ناحیۀ فرعی نگاهداری می‌شوند، جایی که همچنین به عنوان آموزش دهندگان کلیۀ کسانی که دانشهای تکنیکهای کنترل و استحالۀ هوشمندانۀ انرژی را مطالعه می‌کنند.

این مدیران به صورت یکی در میان دوران خدمت اجرایی در ناحیه‌های فرعی را با ادوار یکسانِ خدمت بازبینی از قلمروهای فضا انجام می‌دهند. حداقل یک بازرس موقت در هر سیستم محلی همیشه حاضر است، و ستاد مرکزی خود را در کرۀ پایتخت آن حفظ می‌کند. آنها تمامی انبوه عظیم انرژی زنده را در همگامی موزون نگاه می‌دارند.

2- کنترلگران مکانیکی. اینها یاوران فوق‌العاده با مهارت و متحرک مدیران دستیار نیرو هستند. تریلیونها تریلیون تن از آنها در اِنسا، ناحیۀ فرعی شما، به کار گمارده شده‌اند. این موجودات کنترلگران مکانیکی نامیده می‌شوند زیرا کاملاً تحت سلطۀ مافوقان خود قرار دارند، کاملاً زیردست خواست مدیران دستیار نیرو. با این وجود آنها خود بسیار باهوش هستند، و کار آنها با این که طبیعت آن مکانیکی و امری واقعی است، ماهرانه به انجام می‌رسد.

از میان تمامی کنترلگران استاد فیزیکی که به کرات مسکونی تخصیص یافته‌اند، کنترلگران مکانیکی به مراتب از همه قدرتمندترند. هر کنترلگر با برخورداری از عطیۀ زندۀ ضدگرانشی، فراتر از کلیۀ موجودات دیگر از مقاومتی نسبت به گرانش برخوردار است که فقط توسط کرات غول‌آسایی که با سرعت خارق‌العاده می‌چرخند مورد برابری واقع می‌شود. ده تن از این کنترلگران اکنون در یورنشیا مستقر می‌باشند، و یکی از مهمترین فعالیتهای سیاره‌ای آنها تسهیل کردن خروج حمل و نقل کنندگان سرافی می‌باشد. کلیۀ ده کنترلگر مکانیکی در این کارکرد به طور هماهنگ عمل می‌کنند، در حالی که یک گروه هزار نفره از فرستندگان انرژی حرکت اولیه را برای خروج فرشتگان سرافیم فراهم می‌سازد.

کنترلگران مکانیکی برای جهت دادن به جریان انرژی و تسهیل ساختن تمرکز آن در جریانات یا مدارهای ویژه کارآمد هستند. این موجودات قدرتمند در جداسازی، جهت دادن، و شدت بخشیدن به انرژیهای فیزیکی و برابر ساختن فشارهای مدارهای سیاره‌ای نقش عمده‌ای دارند. آنها در دستکاری بیست و یک عدد از سی انرژی فیزیکی فضا که شارژ نیروی یک ابرجهان را تشکیل می‌دهند خبره هستند. آنها همچنین قادرند در جهت مدیریت و کنترل شش عدد از نه شکل نامتراکم‌تر انرژی فیزیکی کار زیادی انجام دهند. مدیران دستیار نیرو از طریق مستقر ساختن این کنترلگران در رابطۀ صحیح تکنیکی نسبت به یکدیگر و نسبت به برخی از مراکز نیرو قادرند موجب تغییراتی باور نکردنی در تنظیم نیرو و کنترل انرژی شوند.

کنترلگران استاد فیزیکی اغلب در گروههای صد نفره، هزار نفره، و حتی میلیون نفره کار می‌کنند، و از طریق تغییر دادن موقعیت و آرایش خود قادرند کنترل انرژی را در یک ظرفیت جمعی و نیز فردی به انجام رسانند. همینطور که شرایط تغییر می‌کند، آنها می‌توانند حجم انرژی و حرکت را ارتقا داده و شتاب بخشند، و یا جریانات انرژی را محبوس نموده، تغلیظ ساخته، و کند نمایند. آنها نسبتاً همانطور که عاملهای موسوم به کاتالیتیک واکنشهای شیمیایی را افزایش می‌دهند، دگردیسیهای انرژی و نیرو را تحت تأثیر قرار می‌دهند. آنها به واسطۀ توانایی ذاتی و در همکاری با مراکز عالی نیرو عمل می‌کنند.

3- تبدیلگران انرژی. تعداد این موجودات در یک ابرجهان غیرقابل باور است. تقریباً یک میلیون تن از آنها فقط در سِتانیا وجود دارد، و سهم معمول برای هر کرۀ مسکونی یکصد عدد می‌باشد.

تبدیلگران انرژی آفرینش مشترک هفت مدیر عالی نیرو و هفت سرپرستان مرکز می‌باشد. آنها در زمرۀ رسته‌های شخصی‌تر کنترلگران فیزیکی می‌باشند، و به جز هنگامی که یک مدیر دستیار نیرو در یک کرۀ مسکونی حاضر است، تبدیلگران زمام امور را در دست دارند. آنها بازرسان سیاره‌ایِ کلیۀ سرافیمهای انتقالِ در حال خروج هستند. کلیۀ طبقات حیات آسمانی می‌توانند رسته‌های کمتر شخصی کنترلگران فیزیکی را فقط در ارتباط با رسته‌های شخصی‌تر مدیران دستیار و تبدیلگران انرژی به کار گیرند.

این تبدیلگران سویچهای قدرتمند و مؤثر زنده هستند، و قادرند خود را برای یک آرایش مشخص نیرو یا جهت دادن آن و یا بر علیه آن تنظیم کنند. آنها همچنین در تلاشهایشان برای عایق ساختن سیارات در برابر جریانات قدرتمند انرژی که از میان همسایگان غول‌آسای سیاره‌ای و ستاره‌ای عبور می‌کنند ماهر هستند. ویژگیهای آنان در دگردیسی انرژی آنها را در کار مهم حفظ توازن انرژی جهانی یا تعادل نیرو بسیار مفید می‌سازد. در زمانی به نظر می‌رسد که آنها انرژی را مصرف یا ذخیره می‌سازند؛ در اوقات دیگر به نظر می‌رسد آنها انرژی را ساطع یا آزاد می‌کنند. تبدیلگران قادرند که پتانسیل ”ذخیره – باطری“ انرژیهای زنده و مردۀ قلمروهای مربوطۀ خود را افزایش یا کاهش دهند. اما آنها فقط با انرژیهای فیزیکی و نیمه مادی سر و کار دارند. آنها به طور مستقیم در حوزۀ حیات کنش ندارند، و اشکال موجودات زنده را نیز تغییر نمی‌دهند.

تبدیلگران انرژی از برخی جهات خارق‌العاده‌ترین و اسرارآمیزترین مخلوقات نیمه مادی زنده هستند. آنها به یک طریقۀ ناشناخته به لحاظ فیزیکی از هم تمیز داده می‌شوند، و از طریق تغییر دادن پیوندهای ارتباطی‌شان قادرند یک تأثیر عمیق روی انرژی که از میان حضور مرتبط آنها عبور می‌کند اعمال کنند. به نظر می‌رسد که تحت دستکاری ماهرانۀ آنها وضعیت قلمروهای فیزیکی دستخوش یک دگرگونی می‌شود. آنها می‌توانند شکل فیزیکی انرژیهای فضا را تغییر دهند و چنین می‌کنند. آنها با کمک کنترلگران همیارشان در واقع قادرند شکل و پتانسیل بیست و هفت عدد از سی انرژی فیزیکی شارژ نیروی ابرجهان را تغییر دهند. این که سه عدد از این انرژیها در ورای کنترل آنها قرار دارد ثابت می‌کند که آنها عوامل مطلق کامل نیستند.

چهار گروه باقیمانده از کنترلگران استاد فیزیکی در چارچوب هر تعریف قابل پذیرش از آن لغت به سختی شخص هستند. این فرستندگان، پیوند دهندگان، تفکیک کنندگان، و فراندالانکها در واکنشهای خود کاملاً اتوماتیک هستند؛ با این وجود آنها از هر نظر هوشمند می‌باشند. ما در دانش خود پیرامون این موجودات شگفت‌انگیز به اندازۀ زیاد محدود هستیم زیرا نمی‌توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم. به نظر می‌رسد که آنها زبان عالم را می‌فهمند، اما نمی‌توانند با ما ارتباط برقرار کنند. به نظر می‌رسد که آنها کاملاً قادرند ارتباطات ما را دریافت کنند اما در پاسخ دادن کاملاً ناتوان هستند.

4- فرستندگان انرژی. این موجودات عمدتاً، اما نه به طور کامل، در یک ظرفیت درون سیاره‌ای عمل می‌کنند. آنها ارسال کنندگان شگفت‌انگیز انرژی هستند که در تک تک کرات تجلی می‌یابد.

هنگامی که انرژی باید به یک مدار جدید منحرف گردد، فرستندگان خود را در یک خط در امتداد مسیر مطلوب انرژی مستقر می‌سازند، و آنها به واسطۀ ویژگیهای بی‌نظیرشان در زمینۀ جذب انرژی در واقع می‌توانند یک جریان افزایش یافتۀ انرژی را در جهت مطلوب به وجود آورند. آنها این کار را درست همانطور که عملاً برخی مدارهای فلزی جریان اشکال مشخص انرژی الکتریکی را جهت می‌دهند انجام می‌دهند؛ و آنها برای بیش از نیمی از سی شکل از انرژی فیزیکی ابَرهادیهای زنده می‌باشند.

فرستندگان رابطهای ماهری را شکل می‌دهند که در توانبخشیِ جریانات در حال تضعیف انرژیِ ویژه که در یک سیارۀ منفرد از سیاره به سیاره و از ایستگاه به ایستگاه عبور می‌کند مؤثرند. آنها می‌توانند جریاناتی را شناسایی کنند که بسیار ضعیفتر از آنند که بتوانند توسط هر نوع دیگر از موجود زنده شناخته شوند، و آنها می‌توانند این انرژیها را چنان تقویت کنند که پیام همراه کاملاً قابل درک می‌شود. خدمات آنها برای دریافت دارندگان پخش گرانبهاست.

فرستندگان انرژی می‌توانند در رابطه با کلیۀ اشکال درکِ انتقال پذیر عمل کنند؛ آنها می‌توانند یک منظرۀ دوردست را ”قابل رویت“ و نیز یک صدای دوردست را ”قابل شنود“ کنند. آنها خطوط اضطراری ارتباطی را در سیستمهای محلی و در تک تک سیارات فراهم می‌سازند. به منظور برقراری ارتباط در خارج از مدارهای معمولِ تثبیت شده این خدمات باید عملاً توسط کلیۀ مخلوقات مورد استفاده قرار گیرند.

در آن کراتی که یک اتمسفر ضعیف دارند این موجودات، به همراه تبدیلگران انرژی، برای حفظ وجود انسانی ضروری هستند، و آنها یک بخش جدایی ناپذیر از تکنیک حیات در سیارات تنفس ناکنندگان هستند.

5- پیوند دهندگان اولیه. این موجودات جالب و گرانبها سرپرستان و نگاهدارندگان ماهر انرژی هستند. نسبتاً همان گونه که یک گیاه نور خورشید را ذخیره می‌سازد، این ارگانیسمهای زنده نیز در طول ایامِ تجلیهای مثبت انرژی را ذخیره می‌سازند. آنها در یک مقیاس غول‌آسا کار می‌کنند، و انرژیهای فضا را به یک حالت فیزیکی که در یورنشیا شناخته شده نیست تغییر می‌دهند. آنها همچنین می‌توانند این دگردیسی‌ها را تا نقطۀ ایجاد برخی از واحدهای بدوی وجود مادی ادامه دهند. این موجودات صرفاً از طریق حضورشان عمل می‌کنند. آنها به هیچ وجه به واسطۀ این کارکرد از توان نمی‌افتند یا تحلیل نمی‌روند؛ آنها مثل عوامل زندۀ کاتالیتیک عمل می‌کنند.

در طول ایام تجلیهای منفی آنها قادرند که این انرژیهای انباشته شده را رها سازند. اما دانش شما پیرامون انرژی و ماده آنقدر پیشرفت نکرده که توضیح تکنیک این فاز از کارهای آنها را میسر سازد. آنها همیشه در پیروی از قانون جهانی تلاش می‌کنند، و اتمها، الکترونها، و آلتیمتانها را مهار می‌کنند و تحت کنترل درمی‌آورند، کمابیش همانطور که شما حروف تایپی را جابجا می‌کنید تا همان سمبلهای الفبایی داستانهای بسیار متفاوتی را بازگو کنند.

پیوند دهندگان اولین گروه حیات هستند که در یک کرۀ در حال سازمانیابی مادی ظاهر شوند، و آنها می‌توانند در چنان درجه حرارتهای فیزیکی کار کنند که شما با وجود موجودات زنده به کلی ناسازگار به شمار می‌آورید. آنها نمایشگر یک رسته از حیات هستند که به سادگی در ورای دامنۀ تخیل بشری است. آنها به همراه همکاران خود، تفکیک کنندگان، برده‌وارترین نوع مخلوقات هوشمند هستند.

6- تفکیک کنندگان ثانویه. این موجودات که از عطیۀ خارق‌العادۀ ضد گرانش برخوردارند در مقایسه با پیوند دهندگان اولیه کارگران معکوس هستند. هرگز هیچ خطری وجود ندارد که اشکال ویژه یا تغییر یافتۀ انرژی فیزیکی در کرات محلی یا در سیستمهای محلی تهی شوند، زیرا این سازمانهای زنده از عطیۀ نیروی منحصر به فرد ذخایر نامحدود تکوین یابندۀ انرژی برخوردارند. آنها عمدتاً درگیر شکل دادن به یک فرم از انرژی هستند که به سختی در یورنشیا شناخته شده است، و از یک شکل از ماده که باز کمتر شناخته شده است. آنها به راستی کیمیاگران فضا و شگفتی آفرینان زمان هستند. اما با تمامی اعجابی که آنها می‌آفرینند، هرگز از فرامین تعالیت کیهانی تخطی نمی‌کنند.

7- فراندالانکها. این موجودات آفرینش مشترک تمامی سه رسته از موجودات کنترل انرژی هستند: سازمان دهندگان اولیه و ثانویۀ نیرو و مدیران نیرو. از میان کلیۀ کنترلگران استاد فیزیکی فراندالانکها بیشمارترین تعداد می‌باشند؛ تعدادی که صرفاً در سِتانیا عمل می‌کنند در ورای برداشت عددی شما قرار دارد. آنها در کلیۀ کرات مسکونی ساکنند و همیشه به رسته‌های بالاتر کنترلگران فیزیکی وصل هستند. آنها به گونۀ مبادله‌ای در جهان مرکزی و در ابرجهانها و در قلمروهای فضای بیرونی عمل می‌کنند.

فراندالانکها در سی بخش آفریده شده‌اند، یکی برای هر شکل از نیروی بنیادین جهان، و آنها به گونه‌ای منحصر به فرد به صورت موجودات زنده و اتوماتیک فشار سنج و سرعت سنج عمل می‌کنند. این نمودارگران زنده صرفاً درگیر ثبت اتوماتیک و خطاناپذیر وضعیت کلیۀ اشکال نیرو – انرژی می‌باشند. آنها برای جهان فیزیکی چیزی هستند که مکانیسم پهناور بازتاب برای جهان حاوی ذهن می‌باشد. فراندالانکهایی که علاوه بر ثبت وجود کمی و کیفی حضور انرژی، زمان را ثبت می‌کنند، کرونولدک نام دارند.

من تصدیق می‌کنم که فراندالانکها هوشمند هستند، اما من نمی‌توانم آنها را به صورت چیزی جز ماشینهای زنده طبقه‌بندی کنم. تنها راهی که کمابیش من می‌توانم به شما کمک کنم این مکانیسمهای زنده را بفهمید این است که آنها را با دستگاههای مکانیکی خودتان که با دقت و درستی تقریباً هوشمندگونه عمل می‌کنند مقایسه کنم. لذا اگر شما بتوانید این موجودات را در ذهن مجسم کنید، از تخیل خود تا این حد بهره گیرید که بتوانید تشخیص دهید که ما در جهان بزرگ در واقع مکانیسمها (موجودات) هوشمند و زنده‌ای داریم که می‌توانند کارهای پیچیده‌تری را که در بر گیرندۀ محاسبات بهت‌آورتر است با حتی ظرافتِ بیشترِ دقت، و حتی غائیت موشکافی به انجام رسانند.

5- سازمان دهندگان استاد نیرو

سازمان دهندگان نیرو در بهشت ساکنند، اما آنها در سرتاسر جهان بنیادین عمل می‌کنند، به ویژه در قلمروهای فضای سازمان نیافته. این موجودات خارق‌العاده نه آفریننده هستند نه مخلوق، و شامل دو بخش بزرگ از خدمت می‌باشند:

1- سازمان دهندگان اولیۀ منتج شدۀ استاد نیرو.

2- سازمان دهندگان دستیار متعالی استاد نیرو.

این دو رستۀ توانمند از کنترلگرانِ نیروی آغازین منحصراً تحت سرپرستی آرشیتکتهای جهان بنیادین کار می‌کنند، و در زمان حاضر در محدودۀ مرزهای جهان بزرگ به طور گسترده عمل نمی‌کنند.

سازمان دهندگان اولیۀ استاد نیرو مهار کنندگان نیروهای آغازین یا بنیادین فضاییِ مطلق کامل هستند؛ آنها آفرینندگان سحابیها هستند. آنها تحریک کنندگان زندۀ گردبادهای انرژی فضا و سازمان دهندگان و جهت دهندگان آغازین این تجلیهای غول‌آسا می‌باشند. این سازمان دهندگان نیرو نیروی آغازین (پیش انرژی که نسبت به گرانش مستقیمِ بهشت واکنشمند نیست) را به انرژی اولیه یا انرژی قدرتمند دگردیس می‌کنند. این آن انرژی است که از دسترس منحصر به فرد مطلق کامل به دسترس گرانشیِ جزیرۀ بهشت دگردیس می‌شود. آنها با سازمان دهندگان دستیار نیرو، که روند دگردیسی انرژی را از مرحلۀ اولیه به ثانویه یا مرحلۀ انرژی گرانشی ادامه می‌دهند، بی‌درنگ جایگزین می‌شوند.

به دنبال تکمیل طرحهای آفرینش یک جهان محلی که با ورود یک پسر آفریننده نشان می‌شود، سازمان دهندگان دستیار استاد نیرو راه را برای رسته‌های مدیران نیرو که در قلمرو نجومی ابرجهان مربوطه عمل می‌کنند باز می‌کنند. اما در فقدان چنین طرحهایی سازمان دهندگان دستیار نیرو به سرپرستی این آفرینشهای مادی به طور نامحدود ادامه می‌دهند، حتی حین این که اکنون در فضای بیرونی عمل می‌کنند.

سازمان دهندگان استاد نیرو در برابر درجه حرارتهایی تاب می‌آورند و تحت شرایطی فیزیکی عمل می‌کنند که حتی برای مراکز همه فن حریف نیرو و کنترلگران فیزیکی اروانتان غیرقابل تحمل است. تنها نوع موجودات آشکار شدۀ دیگری که قادرند در این قلمروهای فضای بیرونی عمل کنند پیام‌آوران منفرد و ارواح الهام یافتۀ تثلیث هستند.

[مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک بازرس جهانی می‌باشد که با اتوریتۀ قدمای ایامها در یوورسا عمل می‌نماید.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©