مقالۀ 30 شخصیتهای جهان بزرگ

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا

مقالۀ 30

شخصیتهای جهان بزرگ

شخصیتها و وجودهای غیرشخصی که اکنون در بهشت و در جهان بزرگ عمل می‌کنند در بر گیرندۀ یک تعداد تقریباً نامحدودی از موجودات زنده می‌باشند. حتی تعداد رسته‌ها و انواع اصلی آنها تخیل بشری را در شگفتی فرو می‌برد، تا چه رسد به انواع فرعی و تنوعات بیشمار. با این وجود مطلوب است که چیزی از دو طبقه‌بندی بنیادین از موجودات زنده عرضه شود — نشانی از طبقه‌بندی بهشتی و خلاصه‌ای از ثبت شخصیت در یوورسا.

فرموله نمودن طبقه‌بندیهای جامع و کاملاً منسجم از شخصیتهای جهان بزرگ میسر نیست، زیرا کلیۀ گروهها آشکار نشده‌اند. به مقالات بیشمار دیگری نیاز است که آشکارسازی مورد نیازِ بیشتر برای طبقه‌بندی سیستماتیک کلیۀ گروهها صورت گیرد. این بسط مفهومی به سختی مطلوب است، زیرا انسانهای اندیشمند هزار سال آینده را از آن محرک گمان پردازی خلاق که این مفاهیمِ بخشاً آشکار شده فراهم می‌سازد محروم خواهد ساخت. بهتر این است که انسان از آشکارسازی بیش از حد برخوردار نگردد، زیرا این کار قوۀ تخیل را خفه می‌کند.

1- طبقه‌بندی بهشتی موجودات زنده

موجودات زنده در بهشت مطابق رابطۀ ذاتی و کسب شده با الوهیتهای بهشت طبقه‌بندی شده‌اند. در طول گردهماییهای بزرگ جهان مرکزی و ابرجهانها، آنهایی که حضور دارند اغلب مطابق منشأ خود بدین صورت گروهبندی می‌شوند: آنهایی که از منشأ سه‌گانه هستند، یا حاوی نیل به تثلیث می‌باشند؛ آنهایی که از منشأ دوگانه هستند؛ و آنهایی که از منشأ یگانه برخوردارند. مشکل است که طبقه‌بندی بهشتی موجودات زنده را برای ذهن انسان تفسیر نمود، اما ما اجازه داریم که طبقه‌بندیهای زیرین را عرضه کنیم:

I- موجودات سه‌گانه منشأ. موجوداتی که توسط کلیۀ سه الوهیت بهشت آفریده شده‌اند، یا به این شکل و یا به صورت تثلیث، به همراه سپاه تثلیث یافته‌ای که نامشان به کلیۀ گروههای موجودات تثلیث یافته، آشکار شده و آشکار نشده، اشاره دارد.

A- ارواح متعالی.

1- هفت روح استاد.

2- هفت مدیر عالی اجرایی.

3- هفت رستۀ ارواح بازتابگر.

B- پسران ثابت تثلیث.

1- اسرار سه‌گانۀ تعالیت.

2- جاودانه‌های ایامها.

3- قدمای ایامها.

4- کمالهای ایامها.

5- جدیدهای ایامها.

6- اتحادهای ایامها.

7- مؤمنان ایامها.

8- کامل کنندگان خرد.

9- مشاوران الهی.

10- بازرسان جهانی.

C- موجودات تثلیث منشأ و تثلیث یافته.

1- پسران آموزگار تثلیث.

2- ارواح الهام یافتۀ تثلیث.

3- بومیان هاوُنا.

4- شهروندان بهشت.

5- موجودات آشکار نشدۀ تثلیث منشأ.

6- موجودات آشکار نشدۀ با الوهیت تثلیث یافته.

7- پسران تثلیث یافتۀ پیشرفت.

8- پسران تثلیث یافتۀ انتخابی.

9- پسران تثلیث یافتۀ کمال.

10- پسران مخلوق – تثلیث یافته.

II- موجودات دوگانه منشأ. آنهایی که در هر یک از دو الوهیت بهشت منشأ دارند و یا در غیر اینصورت توسط هر یک از دو موجودی که از تبار مستقیم یا غیرمستقیم الوهیتهای بهشت می‌باشند آفریده شده‌اند.

A- رسته‌های فرود یابنده.

1- پسران آفریننده.

2- پسران مجیستریال.

3- ستارگان تابان و بامداد.

4- ملک صادقهای پدر.

5- ملک صادقها.

6- وُراندادِکها.

7- لانوناندِکها.

8- ستارگان تابناک عصر.

9- فرشتگان اعظم.

10- حاملین حیات.

11- مددکاران آشکار نشدۀ جهان.

12- پسران آشکار نشدۀ خداوند.

B- رسته‌های ثابت.

1- اَبندانتِرها.

2- سوسِیشیاها.

3- یونیویتِیشیاها.

4- اِسپیرانگاها.

5- موجودات آشکار نشدۀ دوگانه منشأ.

C- رسته‌های فراز یابنده.

1- انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافته.

2- انسانهای با پسر پیوند یافته.

3- انسانهای با روح پیوند یافته.

4- بینابینیهای انتقال یافته به دنیای بعد.

5- فراز یابندگان آشکار نشده.

III- موجودات یگانه منشأ. آنهایی که در هر یک از الوهیتهای بهشت منشأ دارند و یا در غیر این صورت توسط هر موجودی آفریده شده‌اند که از تبار مستقیم یا غیرمستقیم از الوهیتهای بهشت است.

A- ارواح متعالی.

1- پیام‌آوران گرانش.

2- هفت روح مدارهای هاونا.

3- یاوران دوازده‌گانۀ مدارهای هاونا.

4- مددکاران بازتابگر تصویر.

5- ارواح مادر جهان.

6- ارواح هفتگانۀ یاور ذهن.

7- موجودات آشکار نشدۀ ربانی منشأ.

B- رسته‌های فراز یابنده.

1- تنظیم کنندگان شخصیت یافته.

2- پسران فراز یابندۀ ماتریال.

3- سرافیمهای تکاملی.

4- کروبیان تکاملی.

5- فراز یابندگان آشکار نشده.

C- خانوادۀ روح بیکران.

1- پیام‌آوران منفرد.

2- سرپرستان مدار جهان.

3- مدیران سرشماری.

4- مددکاران شخصی روح بیکران.

5- بازرسان دستیار.

6- نگاهبانان مباشر.

7- راهنمایان فارغ‌التحصیلی.

8- سرویتالهای هاونا.

9- آشتی دهندگان جهانی.

10- یاران مورانشیا.

11- سوپرنافیمها.

12- سکنافیمها.

13- ترشیافیمها.

14- آمنیافیمها.

15- سرافیمها.

16- کروبیان و سَنوبیان.

17- موجودات آشکار نشدۀ روح منشأ.

18- هفت مدیر عالی نیرو.

19- مراکز عالی نیرو.

20- کنترلگران استاد فیزیکی.

21- سرپرستان نیروی مورانشیا.

IV- موجودات منتج شدۀ تعالی‌گرا. در بهشت یک سپاه عظیمی از موجودات تعالی‌گرا یافت می‌شوند که منشأشان معمولاً برای جهانهای زمان و فضا فاش نمی‌شود، تا این که آنها در نور و حیات استقرار یابند. این تعالی‌گرایان نه آفریننده هستند و نه مخلوق؛ آنها فرزندان منتج شدۀ ربانیت، غائیت، و ابدیت هستند. این ”منتج شدگان“ نه متناهی هستند و نه نامتناهی — آنها ابسونایت هستند؛ و ابسونیتی نه بیکرانی است و نه مطلق بودن.

این آفریده نشده‌های غیرآفریننده همواره به تثلیث بهشت وفادار هستند و مطیع غائی می‌باشند. آنها در چهار سطح غائیِ فعالیت شخصیتی وجود دارند و در هفت سطح ابسونایت در دوازده بخش بزرگ که هر یک شامل هزار بخش از گروههای اصلی کاری که هر یک هفت طبقه هستند عمل می‌کنند. این موجودات منتج شده شامل رسته‌های زیرین می‌باشند:

1- آرشیتکتهای جهان بنیادین.

2- ثبت کنندگان تعالی‌گرا.

3- تعالی‌گرایان دیگر.

4- سازمان دهندگان اولیۀ منتج شدۀ استاد نیرو.

5- سازمان دهندگان متعالی دستیار استاد نیرو.

خداوند، به عنوان یک ابرشخص، منتج می‌شود؛ خداوند به عنوان یک شخص می‌آفریند؛ خداوند به عنوان یک پیش‌شخص به اجزاء کوچکتر تقسیم می‌شود؛ و چنین جزء تنظیم کنندۀ خودش روان روحی را مطابق انتخاب داوطلبانۀ شخصیتی و از طریق عمل پدرانۀ خداوند که به عنوان یک پدر به چنین مخلوق انسانی عطا شده است در ذهن مادی و انسانی تکامل می‌بخشد.

V- وجودهای تقسیم شدۀ الوهیت. این رسته از وجود زنده که منشأ در پدر جهانی دارد، به بهترین نحو توسط تنظیم کنندگان فکر نشان داده می‌شود، گر چه این وجودها به هیچ وجه تنها قطعات واقعیت پیش شخصیِ اولین منبع و مرکز نیستند. کارکردهای اجزای غیر از تنظیم کننده چندگانه هستند و به قدر اندکی شناخته شده‌اند. پیوند با یک تنظیم کننده یا قطعۀ دیگری از این نوع، مخلوق را یک موجود با پدر پیوند یافته می‌سازد.

قطعات روحِ پیش ذهنِ سومین منبع و مرکز، گر چه به سختی با اجزای پدر قابل مقایسه هستند، باید در اینجا ثبت شوند. چنین وجودهایی به اندازۀ بسیار زیاد متفاوت از تنظیم کنندگان هستند. آنها بدین شکل در اسپیریتینگتون اقامت ندارند، و نیز بدین صورت مدارهای ذهنی – گرانشی را نمی​پیمایند. آنها همچنین در طول زندگی در جسم در مخلوقات انسانی اقامت ندارند. آنها همچون تنظیم کنندگان، پیش شخصی نیستند، اما این قطعات پیش ذهنی روحی به برخی از انسانهای در حال بقا اعطا می​شوند، و علاوه بر آن در مقایسه با انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافته، پیوند آنها را انسانهای با روح پیوند یافته می​سازد.

باز، آنچه که توصیفش مشکل‌تر است، روح فردیت یافتۀ یک پسر آفریننده است، که پیوند با آن مخلوق را یک انسان با پسر پیوند یافته می‌سازد. و باز قطعات دیگری از الوهیت وجود دارند.

VI- موجودات فوق شخصی. گروه عظیمی از موجودات غیرشخصی وجود دارند که از منشأ الهی برخوردارند و در جهان جهانها خدمت چندگانه دارند. برخی از این موجودات در کرات بهشتی پسر ساکنند؛ دیگران، مثل نمایندگان فوق شخصی پسر جاودان، در جاهای دیگر مورد مواجهه واقع می‌شوند. بیشتر آنها در این روایات ذکر نشده‌اند، و کاملاً بیهوده است که برای مخلوقات شخصی به توصیف آنها مبادرت شود.

VII- رسته‌های طبقه‌بندی نشده و آشکار نشده. در طول عصر کنونی جهان ممکن نیست که تمامی موجودات، شخصی یا غیر آن، را در محدودۀ طبقه‌بندیهایی که به عصر کنونی جهان مربوط می‌شود قرار داد؛ و تمامی این گروه‌بندیها‌ نیز در این روایات آشکار نشده‌اند. از این رو رسته‌های بیشماری از این لیستها حذف شده‌اند. موارد زیرین را مورد ملاحظه قرار دهید:

به اوج رسانندگان سرنوشت جهان.

قائم مقامان شایستۀ غائی.

سرپرستان کامل متعالی.

عوامل آشکار نشدۀ خلاق قدمای ایامها.

مجستانِ بهشت.

رابطهای بی‌نام بازتابگر مجستان.

رسته‌های میدسونایتِ جهانهای محلی.

لزومی ندارد که هیچ اهمیت ویژه‌ای به لیست گذاری این رسته‌ها جمعاً وصل شود، به جز این که هیچیک از آنها، آنطور که در اینجا آشکار شده‌اند، در طبقه‌بندی بهشت ظاهر نمی‌شوند. اینها تعداد اندکِ طبقه‌بندی نشده هستند؛ شما تازه باید راجع به تعداد زیاد آشکار نشده آگاهی یابید.

ارواح وجود دارند: وجودهای روحی، حضورهای روحی، ارواح شخصی، ارواح پیش شخصی، ارواح فوق شخصی، موجودات روحی، شخصیتهای روحی — اما نه زبان انسانی و نه خرد انسانی مکفی نیستند. با این وجود ما می‌توانیم بیان کنیم که هیچ شخصیت حاوی ”ذهن خالص“ وجود ندارد؛ هیچ وجودی از شخصیت برخوردار نیست مگر این که از طریق خداوند که روح است از این عطیه برخوردار گشته باشد. هر وجود ذهنی که با انرژی روحی یا فیزیکی مربوط نباشد یک شخصیت نیست. اما به همان صورت که شخصیتهای روحیِ حاوی ذهن وجود دارند، شخصیتهای ذهنی وجود دارند که از روح برخوردار هستند. مجستان و همیاران او نمونه‌های نسبتاً خوبی از موجوداتی هستند که تحت استیلای ذهن قرار دارند، اما نمونه‌های بهتری از این نوع شخصیت وجود دارند که برای شما ناشناخته‌اند. حتی رسته‌های کامل آشکار نشده‌ای از این شخصیتهای ذهنی وجود دارند، اما آنها همیشه با روح مربوط هستند. برخی مخلوقات آشکار نشدۀ دیگری وجود دارند که می‌توانند شخصیتهای انرژی ذهنی و فیزیکی نام گیرند. این نوع موجود نسبت به گرانش روحی واکنشمند نیست، اما با این وجود یک شخصیت حقیقی است، و در قلمرو مدار پدر است.

این مقالات داستان مخلوقات زنده، آفرینندگان، منجر شدگان، و باز سوا از آن موجودات وجودگرا را که در انبوه جهانهای زمان و در جهان مرکزیِ ابدیت زندگی و پرستش و خدمت می‌کنند تماماً توصیف نمی‌کند، و حتی نمی‌تواند شروع به تکمیل توصیف آنها کند. شما انسانها شخص هستید؛ از این رو ما می‌توانیم موجوداتی را که شخصیت یافته‌اند توصیف کنیم، اما یک موجود ابسونایتی شده چگونه می‌تواند به شما توضیح داده شود؟

2- ثبت شخصیت در یوورسا

خانوادۀ الهی موجودات زنده در هفت بخش بزرگ در یوورسا ثبت شده است:

1- الوهیتهای بهشت.

2- ارواح متعالی.

3- موجودات تثلیث منشأ.

4- پسران خداوند.

5- شخصیتهای روح بیکران.

6- مدیران نیروی جهان.

7- سپاه شهروندان دائم.

این گروه از مخلوقات دارای اراده به طبقات بیشمار و بخشهای فرعی تقسیم شده‌اند. با این وجود ارائۀ این طبقه‌بندی از شخصیتهای جهان بزرگ عمدتاً به آن رسته‌هایی از موجودات هوشمند می‌پردازد که در این نوشته‌ها آشکار شده‌اند، و بیشتر آنها در تجربۀ فرازگرایانۀ انسانهای زمان در صعود تدریجی‌شان به بهشت مورد مواجهه واقع خواهند شد. فهرستهای زیر رسته‌های عظیم موجودات جهان را که سوا از طرح صعود انسانی کارشان را پیش می‌برند ذکر نمی‌کنند.

I-الوهیتهای بهشت.

1- پدر جهانی.

2- پسر جاودان.

3- روح بیکران.

II-ارواح متعالی.

1- هفت روح استاد.

2- هفت مدیر عالی اجرایی.

3- هفت گروه ارواح بازتابگر.

4- مددکاران بازتابگر تصویر.

5- هفت روح مدارها.

6- ارواح آفرینشگر جهان محلی.

7- ارواح یاور ذهن.

III- موجودات تثلیث منشأ.

1- اسرار سه‌گانۀ تعالیت.

2- جاودانه‌های ایامها.

3- قدمای ایامها.

4- کمالهای ایامها.

5- جدیدهای ایامها.

6- اتحادهای ایامها.

7- مؤمنان ایامها.

8- پسران آموزگار تثلیث.

9- کامل کنندگان خرد.

10- مشاوران الهی.

11- بازرسان جهانی.

12- ارواح الهام یافتۀ تثلیث.

13- بومیان هاونا.

14- شهروندان هاونا.

IV- پسران خداوند.

A- پسران فرود یابنده.

1- پسران آفریننده — میکائیلها.

2- پسران مجیستریال — آونالها.

3- پسران آموزگار تثلیث — دِینالها.

4- پسران ملک صادق.

5- پسران وُراندادِک.

6- پسران لانوناندک.

7- پسران حامل حیات.

B- پسران فراز یابنده.

1- انسانهای با پدر پیوند یافته.

2- انسانهای با پسر پیوند یافته.

3- انسانهای با روح پیوند یافته.

4- سرافیمهای تکاملی.

5- پسران فراز یابندۀ ماتریال.

6- بینابینیهای انتقال یافته به دنیای دیگر.

7- تنظیم کنندگان شخصیت یافته.

C- پسران تثلیث یافته.

1- پیام‌آوران توانمند.

2- آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند.

3- آنهایی که بدون نام و شماره هستند.

4- سرپرستان تثلیث یافته.

5- سفیران تثلیث یافته.

6- نگاهبانان آسمانی.

7- یاوران والای پسر.

8- پسران فراز یابندۀ تثلیث یافته.

9- پسران تثلیث یافتۀ بهشت – هاونا.

10- پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت.

V- شخصیتهای روح بیکران.

A- شخصیتهای بالاتر روح بیکران.

1- پیام‌آوران منفرد.

2- سرپرستان مدار جهان.

3- مدیران سرشماری.

4- مددکاران شخصی روح بیکران.

5- بازرسان دستیار.

6- نگاهبانان مباشر.

7- راهنمایان فارغ‌التحصیلی.

B- سپاهیان پیام‌آور فضا.

1- سرویتالهای هاونا.

2- آشتی دهندگان جهانی.

3- مشاوران تکنیکی.

4- نگاهدارندگان نگارشات در بهشت.

5- نگارشگران آسمانی.

6- یاران مورانشیا.

7- یاران بهشت.

C- ارواح خادم.

1- سوپرنافیمها.

2- سکنافیمها.

3- ترشیافیمها.

4- آمنیافیمها.

5- سرافیمها.

6- کروبیان و سنوبیان.

7- بینابینیها.

VI- مدیران نیروی جهان.

A- هفت مدیر عالی نیرو.

B- مراکز عالی نیرو.

1- سرپرستان عالی مرکز.

2- مراکز هاونا.

3- مراکز ابرجهان.

4- مراکز جهان محلی.

5- مراکز کوکبه.

6- مراکز سیستم.

7- مراکز طبقه‌بندی نشده.

C- کنترلگران استاد فیزیکی.

1- مدیران دستیار نیرو.

2- کنترلگران مکانیکی.

3- تبدیلگران انرژی.

4- فرستندگان انرژی.

5- پیوند دهندگان اولیه.

6- تفکیک کنندگان ثانویه.

7- فراندالانکها و کرونولدکها.

D- سرپرستان نیروی مورانشیا.

1- تنظیم کنندگان مدار.

2- هماهنگ کنندگان سیستم.

3- سرپرستان سیاره‌ای.

4- کنترلگران جمعی.

5- ثبات دهندگان رابط.

6- دسته‌بندی کنندگان انتخابی.

7- ثبت کنندگان دستیار.

VII- سپاه شهروندی دائم.

1- بینابینیهای سیاره‌ای.

2- پسران رستۀ آدم در سیستمها.

3- یونیویتیشیاهای کوکبه.

4- سوسیشیاهای جهان محلی.

5- انسانهای با روح پیوند یافتۀ جهانهای محلی.

6- اَبندانتِرهای ابرجهان.

7- انسانهای با پسر پیوند یافتۀ ابرجهانها.

8- بومیان هاونا.

9- بومیان کرات بهشتی روح.

10- بومیان کرات بهشتی پدر.

11- شهروندان آفریده شدۀ بهشت.

12- شهروندان انسانیِ با تنظیم کننده پیوند یافتۀ بهشت.

این طبقه‌بندیِ کاریِ شخصیتهای جهانها است که در کرۀ ستاد مرکزی یوورسا ثبت شده‌اند.

گروههای ترکیبی شخصیتها. در یوورسا اسناد گروههای بیشمار دیگری از موجودات هوشمند وجود دارد، موجوداتی که همچنین از نزدیک به سازمان و دولت جهان بزرگ مربوط هستند. در میان این رسته‌ها سه گروه از شخصیتهای ترکیبی زیرین وجود دارند:

A- سپاه بهشتی نهایت.

1- سپاه پایان دهندگان انسانی.

2- سپاه پایان دهندگان بهشت.

3- سپاه پایان دهندگان تثلیث یافته.

4- سپاه پایان دهندگان مشترک تثلیث یافته.

5- سپاه پایان دهندگان هاونا.

6- سپاه پایان دهندگان متعالی.

7- سپاه پسران آشکار نشدۀ سرنوشت.

سپاه انسانی نهایت در مقالۀ بعد و آخر از این سری مورد اشاره قرار می‌گیرد.

B- مددکاران جهان.

1- ستارگان تابان و بامداد.

2- ستارگان تابناک عصر.

3- فرشتگان اعظم.

4- دستیاران والامرتبه.

5- مأموران عالی رتبه.

6- ناظران آسمانی.

7- آموزگاران کرات قصر.

در کلیۀ کرات ستاد مرکزی جهانهای محلی و ابرجهانها هر دو، برای این موجودات که درگیر مأموریتهای مشخص برای پسران آفریننده، فرمانروایان جهان محلی، هستند تدارک دیده شده است. ما به این مددکاران جهان در یوورسا خوشامد می‌گوییم، اما هیچ اتوریته‌ای روی آنها نداریم. این فرستادگان تحت اتوریتۀ پسران آفریننده کارشان را به انجام می‌رسانند و مشاهدات خود را ادامه می‌دهند. فعالیتهای آنان در نوشتۀ مربوط به جهان محلی شما به طور کامل‌تر توصیف شده‌ است.

C- هفت استقرارگاه توجه ویژه.

1- دانشجویان ستاره شناس.

2- هنروران سماوی.

3- مدیران بازگشت.

4- آموزشگران مدارس ضمیمه.

5- سپاه گوناگون ذخیره.

6- دیدارگران دانشجو.

7- رهنوردان فراز یابنده.

این هفت گروه از موجودات که بدین گونه سازماندهی شده و مورد سرپرستی واقع شده‌اند در کلیۀ کرات ستاد مرکزی از سیستمهای محلی تا پایتختهای ابرجهانها یافت خواهند شد، به ویژه در دومی. پایتختهای هفت ابرجهان مکانهای دیدار برای تقریباً کلیۀ طبقات و رسته‌های موجودات هوشمند می‌باشند. به استثنای گروههای بیشمار بهشتی – هاونایی، در اینجا مخلوقات دارای ارادۀ هر فاز از وجود می‌توانند مشاهده شوند و مورد مطالعه قرار گیرند.

3- کلنی‌های توجه ویژه

ساکنان هفت کلنی توجه ویژه ضمن این که در پیشبرد مأموریت‌هایشان و در اجرای تکالیف ویژه‌شان درگیرند، برای یک زمان طولانی‌تر یا کوتاه‌تر در کرات معماری شده اقامت می‌کنند. کار آنها را می‌توان به صورت زیر توصیف نمود:

1- دانشجویان ستاره‌شناس، ستاره‌شناسان آسمانی، برمی‌گزینند که در کراتی نظیر یوورسا کار کنند، زیرا چنین کرات ساخته شدۀ ویژه معمولاً برای مشاهدات و محاسباتشان مطلوب هستند. یوورسا برای کار این کلنی به گونه‌ای مطلوب واقع شده است، نه فقط به دلیل مکان مرکزی آن، بلکه همچنین به این دلیل که هیچ خورشید غول‌آسای زنده یا مرده‌ای در نزدیکی آن واقع نشده که بتواند جریانات انرژی را مختل سازد. این دانشجویان به هیچ وجه با امور ابرجهان به طور ارگانیک مربوط نیستند؛ آنها صرفاً میهمان هستند.

کلنی نجومی یوورسا شامل افرادی از بسیاری قلمروهای نزدیک، از جهان مرکزی، و حتی از نُرلاشیادِک می‌باشد. هر موجودی در هر کره در هر سیستم از هر جهان می‌تواند یک دانشجوی ستاره‌شناسی شود، و ممکن است آرزوی پیوستن به سپاهی از ستاره‌شناسان آسمانی را داشته باشد. تنها شرطها اینها هستند: زندگی مداوم و دانش مکفی از کرات فضا، به ویژه قوانین فیزیکی آنها پیرامون تکامل و کنترل. دانشجویان ستاره‌شناس الزام ندارند که برای ابد در این سپاه خدمت کنند، اما هیچکس که به این گروه پذیرفته شود نمی‌تواند کمتر از یک هزار سال به وقت یوورسا کناره‌گیری کند.

تعداد نفرات کلنی ستاره بینان یوورسا اکنون بیش از یک میلیون است. این ستاره شناسان می‌آیند و می‌روند، گر چه برخی برای ادوار نسبتاً طولانی باقی می‌مانند. آنها با کمک انبوهی از ابزار مکانیکی و دستگاههای فیزیکی کار خود را انجام می‌دهند؛ آنها همچنین توسط پیام‌آوران منفرد و سایر اکتشاف کنندگان روحی به اندازۀ زیاد یاری می‌شوند. این ستاره شناسان آسمانی در کارشان در زمینۀ مطالعۀ ستارگان و بررسی فضا از تبدیلگران و فرستندگان زندۀ انرژی و نیز شخصیتهای بازتابگر دائماً استفاده می‌کنند. آنها کلیۀ اشکال و فازهای مادۀ فضایی و تجلیهای انرژی را مطالعه می‌کنند، و آنها درست همانقدر به کارکرد نیرو علاقمند هستند که به پدیده‌های ستاره‌ای می‌باشند. هیچ چیز در تمامی فضا از نگاه موشکافانۀ آنها نمی‌گریزد.

کلنیهای مشابه ستاره شناسان در کرات ناحیه‌ایِ ستاد مرکزی ابرجهان و نیز در پایتختهای معماری شدۀ جهانهای محلی و بخشهای فرعی اداری آنها یافت می‌شوند. به جز در بهشت، دانش ذاتی نیست؛ فهم جهان فیزیکی عمدتاً به مشاهده و پژوهش وابسته است.

2- هنروران سماوی در سرتاسر هفت ابرجهان خدمت می‌کنند. انسانهای فراز یابنده در دوران زندگانی مورانشیای جهان محلی تماس اولیۀ خود را با این گروهها برقرار می‌کنند، و در ارتباط با اینها این هنروران به طور کامل‌تری مورد بحث قرار خواهند گرفت.

3- مدیران بازگشت ترویج کنندگان استراحت و مزاح هستند — بازگشت به خاطرات گذشته. آنها در کارکرد عملی طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی، به ویژه در طول فازهای پیشین‌تر دوران گذار مورانشیا و تجربۀ روحی حاوی خدمت بزرگی هستند. داستان آنها به روایت دوران زندگانی انسانی در جهان محلی تعلق دارد.

4- آموزشگران مدرسۀ ضمیمه. کرۀ بالاتر مسکونی بعدیِ متعلق به دوران زندگانی فرازگرایانه همیشه سپاهی توانمند از آموزگاران را در کره‌ای که دقیقاً در زیر آن واقع شده حفظ می‌کند، نوعی مدرسۀ آماده سازی برای ساکنان در حال پیشرفت آن کره. این یک فاز از طرح فرازگرایانه برای پیش بردن رهنوردان زمان است. این مدارس، روشهای آموزشی و آزمونهای آنها، به کلی متفاوت از هر چیزی است که شما در یورنشیا به انجام آن دست می‌زنید.

تمامی طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی از طریق عملِ دادنِ حقیقت و تجربۀ جدید به موجودات دیگر درست به دنبال کسب آنها تعیین ویژگی می‌شود. شما از طریق خدمت کردن به عنوان آموزگار به آن شاگردانی که در مقیاس پیشرفت درست در پشت سر شما قرار دارند راه خود را با آموزش طولانیِ نیل به بهشت می‌گشایید.

5- سپاه گوناگون ذخیره. ذخایر گسترده از موجوداتی که تحت سرپرستی بلافصل ما قرار ندارند به عنوان کلنی سپاه ذخیره در یوورسا بسیج می‌شوند. هفتاد بخش اصلی از این کلنی در یوورسا وجود دارد، و این یک آموزش آزاد است که اجازه داده شود زمانی با این شخصیتهای خارق‌العاده گذرانده شود. ذخایر مشابه کلی در سلوینگتون و سایر پایتختهای جهان حفظ می‌شوند. آنها به دنبال درخواست مدیران مربوطۀ گروه خود به خدمت فعال اعزام می‌شوند.

6- دیدارگران دانشجو. یک جریان دائم از دیدارگران آسمانی از تمامی جهان به کرات گوناگون ستاد مرکزی سرازیر می‌شود. این انواع گوناگون موجودات به صورت افراد و طبقات و به عنوان دیدارگران، شاگردان مبادله‌ای، و یاوران دانشجو دور ما ازدحام می‌کنند. در یوورسا، در حال حاضر بیش از یک میلیارد شخص در این کلنی توجه ویژه وجود دارد. برخی از این دیدارگران ممکن است برای یک روز اقامت کنند، دیگران ممکن است برای یک سال باقی بمانند، و این تماماً به طبیعت مأموریت آنها بستگی دارد. این کلنی تقریباً هر طبقه از موجودات جهان به جز شخصیتهای آفریننده و انسانهای مورانشیا را شامل می‌شود.

انسانهای مورانشیا فقط در محدودۀ جهان محلی منشأ‌شان دانشجویان دیدارگر هستند. آنها فقط بعد از این که به وضعیت روحی دست یافتند می‌توانند در یک ظرفیت ابرجهانی دیدار کنند. نیمۀ کاملی از دیدارهایی که از کلنی ما صورت می‌گیرد شامل ”توقفهای بین راه“ است که در مسیر رفتن به جاهای دیگر درنگ می‌شود تا از پایتخت اروانتان دیدار شود. این شخصیتها ممکن است در حال اجرای یک مأموریت جهانی باشند، یا ممکن است در حال لذت بردن از دوره‌ای از فراغت — رهایی از مأموریت — باشند. امتیازِ سفر درون جهانی و مشاهده، بخشی از دوران زندگانی کلیۀ موجودات فراز یابنده است. در طول صعود طولانی و پررویداد به بهشت از میان جهانهای محلی، ابرجهانها، و جهان مرکزی، اشتیاق بشری برای سفر و مشاهدۀ مردمان و کرات جدید به طور کامل ارضا خواهد شد.

7- رهنوردان فراز یابنده. به تدریج که رهنوردان فراز یابنده به خدمات گوناگون در رابطه با پیشرفت بهشتی‌شان گمارده می‌شوند، به صورت یک کلنی توجه ویژه در کرات گوناگون ستاد مرکزی سکنی داده می‌شوند. این گروهها در حالی که در اینجا و آنجا در سرتاسر یک ابرجهان عمل می‌کنند، عمدتاً خود – حاکم هستند. آنها یک کلنی پیوسته تغییر یابنده هستند که تمامی رسته‌های انسانهای تکاملی و همیاران فراز یابندۀ آنها را شامل می‌شوند.

4- انسانهای فراز یابنده

در حالی که بقا یافتگان انسانی زمان و فضا رهنوردان فراز یابنده نام یافته‌اند، هنگامی که برای فراز تدریجی به بهشت اعتبار می‌یابند، این مخلوقات تکاملی چنان مکان مهمی را در این روایات اشغال می‌کنند که ما در اینجا مایلیم خلاصه‌ای از هفت مرحلۀ زیرین از دوران زندگانی فرازگرایانۀ جهان را ارائه دهیم:

1- انسانهای سیاره‌ای.

2- بقا یافتگان خفته.

3- دانشجویان کرات قصر.

4- پیشگامان مورانشیا

5- سرپرستان ابرجهان.

6- رهنوردان هاونا.

7- تازه واردهای بهشت.

نوشتۀ زیرین دوران زندگانی جهانی یک انسانِ با تنظیم کننده سکنی یافته را ارائه می‌دارد. انسانهای با پسر و روح پیوند یافته در بخشهایی از این دوران زندگانی سهیم هستند، اما ما برگزیده‌ایم که این داستان را آنطور که به انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافته مربوط است بیان کنیم، زیرا چنین سرنوشتی توسط کلیۀ نژادهای بشری یورنشیا می‌تواند مورد انتظار باشد.

1- انسانهای سیاره‌ای. انسانها همگی موجودات تکاملی حیوان منشأ هستند که از پتانسیل فرازگرایانه برخوردارند. منشأ، طبیعت، و سرنوشت این گروهها و انواع گوناگون موجودات بشری کاملاً بی‌شباهت با مردمان یورنشیا نیست. نژادهای بشری هر کره همان خدمت روحانی فرزندان خداوند را دریافت می‌دارند و از حضور ارواح خادم زمان بهره‌مند می‌شوند. تمامی انواع فراز یابندگان بعد از مرگ طبیعی به صورت خانوادۀ واحد مورانشیایی در کرات قصر به معاشرت دوستانه با یکدیگر دست می‌زنند.

2- بقا یافتگان خفته. کلیۀ انسانهای برخوردار از وضعیت بقا، که تحت سرپرستی نگاهبانان شخصی سرنوشت هستند، از میان دروازه‌های مرگ طبیعی عبور می‌کنند، و در دورۀ سوم، در کرات قصر به صورت شخص ظاهر می‌شوند. آن موجودات اعتبار یافته‌ای که به هر دلیلی قادر نبوده‌اند به آن سطح از خبرگی در هوشمندی و عطیۀ معنویت دست یابند، که آنان را مشمول نگاهبانان شخصی می‌ساخت، نمی‌توانند بدین گونه فوراً و مستقیماً به کرات قصر بروند. این روانهای بقا یافته باید تا روز داوری در یک دوران جدید، یک قضاوت جدید الهی، آمدن یک پسر خداوند که فراخوانیهای عصر را صورت می‌دهد و آن قلمرو را مورد داوری قرار می‌دهد، در خواب ناهشیارانه باقی بمانند، و این عملکرد کلی در سرتاسر تمامی نبادان است. در رابطه با میکائیل مسیح گفته شد که هنگامی که او در پایان کارش در زمین به عالم بالا عروج یافت، ”شمار زیادی از اسیران را رها ساخت.“ و این اسیران، بقا یافتگان خفته از روزگاران آدم تا روزگار از مرگ برخاستن استاد در یورنشیا بودند.

گذشت زمان برای انسانهای خفته احساس نمی‌شود؛ آنها کاملاً ناهشیار هستند و نسبت به طول خواب خود بی‌خبر هستند. به محض از نو سوار شدن شخصیت در پایان یک عصر، آنهایی که پنج هزار سال در خواب بوده‌اند نسبت به آنهایی که پنج روز در خواب بوده‌اند هیچ واکنش متفاوتی نشان نمی‌دهند. سوا از این تأخیر زمانی این بقا یافتگان همانند آنهایی که از خواب مرگ طولانی‌تر یا کوتاه‌تر اجتناب می‌ورزند از میان نظام فرازگرایانه عبور می‌کنند.

این طبقاتِ داوریِ الهیِ رهنوردان دنیا برای فعالیتهای گروهی مورانشیا در کار جهانهای محلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیج این گروههای عظیم مزیت زیادی وجود دارد؛ آنها بدین نحو برای مدتهای طولانی از خدمت مؤثر در پیوند با هم نگاه داشته می‌شوند.

3- دانشجویان کرات قصر. کلیۀ انسانهای بقا یافته‌‌ای که در کرات قصر از نو بیدار می‌شوند به این طبقه تعلق دارند.

بدن فیزیکی جسم انسانی بخشی از مونتاژ مجدد بقا یافتۀ خفته نیست؛ بدن فیزیکی به خاک باز می‌گردد. سرافیمِ مأمور ضامن فراهم ساختن بدن جدید، شکل مورانشیا، به عنوان وسیلۀ جدید زندگی برای روان فناناپذیر و برای سکنی گزینیِ تنظیم کنندۀ بازگشته می‌شود. تنظیم کننده نگهدار نسخۀ روحی ذهن بقا یافتۀ خفته است. سرافیمِ مأمور نگاه دارندۀ هویت در حال بقا — روان فناناپذیر — تا جایی که تکامل یافته است می‌باشد. و هنگامی که این دو، تنظیم کننده و سرافیم، سپردۀ شخصیتی خود را از نو پیوند می‌دهند، فرد جدید در بر گیرندۀ رستاخیز شخصیت قدیمی، بقای هویت در حال تکامل مورانشیایی روان، می‌باشد. چنین ارتباط مجدد روان و تنظیم کننده کاملاً به گونه‌ای صحیح یک رستاخیز نامیده می‌شود، یک مونتاژ مجدد عوامل شخصیتی؛ اما حتی این امر پدیداری مجدد شخصیت در حال بقا را به طور کامل توضیح نمی‌دهد. اگر چه شما احتمالاً واقعیت چنین کارکرد غیرقابل توضیحی را هرگز نخواهید فهمید، و اگر طرح بقای انسانی را رد نکنید، حقیقت آن را روزگاری به گونه‌ای تجربی خواهید دانست.

طرح نگهداری اولیۀ انسانی در هفت کرات آموزش تدریجی در اروانتان تقریباً عمومی است. در هر سیستم محلی که تقریباً دارای هزار سیارۀ مسکونی است هفت کرۀ قصر وجود دارد، که معمولاً اقمار یا ماههای فرعی پایتخت سیستم هستند. آنها برای اکثریت انسانهای فراز یابنده کرات پذیرش می‌باشند.

گاهی اوقات کلیۀ کرات آموزشیِ اقامتگاهِ انسانی ”قصرهای“ جهان نامیده می‌شوند، و در رابطه با چنین کراتی بود که عیسی تلویحاً گفت: ”در منزل پدر من قصرهای بسیاری وجود دارد.“ از اینجا به بعد، در محدودۀ یک گروه مشخص از کرات همچون کرات قصر، تک تک فراز یابندگان از یک کره به کرۀ بعد و از یک فاز از حیات به فاز دیگر پیش می‌روند، اما آنها از یک مرحله از مطالعۀ جهان به مرحلۀ دیگر همیشه به صورت گروهی پیش می‌روند.

4- پیشگامان مورانشیا. انسانها از کرات قصر تا کرات سیستم، کوکبه، و جهان، به عنوان پیشگامان مورانشیا طبقه‌بندی می‌شوند؛ آنها در حال پیمودن کرات دوران گذار صعود انسانی هستند. به تدریج که انسانهای فراز یابنده از کرات پایین‌تر به کرات بالاتر مورانشیا صعود می‌کنند، در ارتباط با آموزگارانشان و در همراهی با برادران پیشرفته‌تر و ارشدشان در مأموریتهای بیشمار خدمت می‌کنند.

پیشروی مورانشیا به پیشرفت مداوم عقلانی، روحی، و شکل شخصیتی مربوط می‌شود. بقا یافتگان هنوز موجودات سه سرشتی هستند. در سرتاسر تجربۀ مورانشیا آنها سرپرستان جهان محلی هستند. نظام ابرجهان کار نمی‌کند تا این که دوران زندگانی روحی آغاز شود.

انسانها درست پیش از آن که ستاد مرکزی جهان محلی را به مقصد کرات پذیرش ناحیه‌های فرعی ابرجهان ترک کنند هویت واقعی روحی کسب می‌کنند. عبور از مرحلۀ نهایی مورانشیا به اولین یا پایین‌ترین وضعیت روحی صرفاً یک گذار اندک است. ذهن، شخصیت، و کاراکتر از طریق چنین پیشرفتی تغییر نمی‌یابد؛ فقط شکل تحت تغییر و تبدیل قرار می‌گیرد. اما شکل روحی درست به اندازۀ بدن مورانشیا واقعی است، و به همان اندازه قابل تشخیص است.

انسانهای زمان پیش از عزیمت از جهانهای بومی محلی خویش به قصد رفتن به کرات پذیرش ابرجهان از پسر آفریننده و روح مادر جهان محلی تأیید روحی دریافت می‌کنند. از این نقطه به بعد، وضعیت انسان فراز یابنده برای همیشه تثبیت می‌شود. هرگز دانسته نشده که سرپرستان ابرجهانها دچار گمراهی شوند. سرافیمهای فراز یابنده در هنگام عزیمتشان از جهانهای محلی همچنین در مرتبت فرشتگان پیش می‌روند.

5- سرپرستان ابرجهانها. کلیۀ فراز یابندگان که به کرات آموزشی ابرجهانها وارد می‌شوند سرپرستان قدمای ایامها می‌شوند؛ آنها حیات مورانشیایی جهان محلی را پیموده‌اند و اکنون ارواح اعتبار یافته هستند. آنها به عنوان ارواح جوان شروع به صعود از سیستم آموزشی و فرهنگی ابرجهان می‌کنند، که از کرات پذیرش ناحیۀ فرعی آنها امتداد می‌یابد، و با کرات مطالعاتی ده ناحیۀ اصلی و سپس کرات بالاتر فرهنگی ستاد مرکزی ابرجهان ادامه می‌یابد.

سه رسته از ارواح دانشجو مطابق اقامت موقتشان در ناحیۀ فرعی، ناحیه‌های اصلی، و کرات ستاد مرکزی ابرجهانها که حاوی پیشرفت روحی هستند وجود دارد. همانطور که فراز یابندگان مورانشیا در کرات جهان محلی مطالعه و کار کردند، فراز یابندگان روحی نیز به کسب مهارت در کرات جدید ادامه می‌دهند، ضمن این که آنها در اهدای آنچه را که در چشمه‌های تجربی خرد به دیگران دریافت کرده‌اند تمرین می‌کنند. اما رفتن به مدرسه به عنوان یک موجود روحی در دوران زندگانی ابرجهانی بسیار متفاوت از هر چیزی است که به قلمروهای تخیلی ذهن مادی انسان پیوسته وارد شده است.

پیش از ترک ابرجهان به مقصد هاونا، این ارواح فراز یابنده همان درس کامل را در مدیریت ابرجهان دریافت می‌کنند که در طول تجربۀ مورانشیایی خود در سرپرستی جهان محلی دریافت کردند. پیش از آن که انسانهای روحی به هاونا برسند، مطالعۀ اصلی آنها، اما نه مشغلۀ منحصر به فردشان، استادی در مدیریت جهان محلی و ابرجهان است. دلیل تمامی این تجارب اکنون به طور کامل مشخص نیست، اما شک نیست که نظر به سرنوشت محتمل آیندۀ آنها به عنوان اعضای سپاه نهایت، چنین آموزشی خردمندانه و ضروری است.

نظام ابرجهان برای تمامی انسانهای فراز یابنده یکسان نیست. آنها همان آموزش کلی را دریافت می‌دارند، اما گروهها و طبقات ویژه درسهای ویژۀ آموزشی را فرا می‌گیرند و درسهای مشخص کارآموزی را تجربه می‌کنند.

6- رهنوردان هاونا. هنگامی که توسعۀ روحی کامل می‌شود، گر چه آکنده نیست، انسان در حال بقا برای سفر طولانی به هاونا، پناهگاه ارواح تکاملی، آماده می‌شود. شما در زمین یک مخلوق جسم و خون بودید؛ در جهان محلی شما یک موجود مورانشیایی بودید؛ در ابرجهان شما یک روح در حال تکامل بودید؛ با ورود شما به کرات پذیرش هاونا، آموزش معنوی شما به طور واقعی و به گونه‌ای جدی شروع می‌شود؛ پدیداری نهایی شما در بهشت به صورت یک روح کمال یافته خواهد بود.

سفر از ستاد مرکزی ابرجهان به کرات پذیرش هاونا همیشه در تنهایی صورت می‌گیرد. از حالا به بعد هیچ آموزش طبقه‌ای یا گروهی انجام نخواهد شد. کار شما در رابطه با آموزش تکنیکی و اداریِ کرات تکاملی زمان و فضا به پایان رسیده است. اکنون آموزش شخصی شما، آموزش فردی معنوی شما، آغاز می‌شود. سرشت آموزش از اول تا آخر، در تمامی هاونا، بدین شکل شخصی و سه‌گانه است: عقلانی، معنوی، و تجربی.

اولین عمل دوران زندگانی هاونایی شما این خواهد بود که برای سفر طولانی و امن خود سکنافیم انتقالتان را ارج نهاده و از او سپاسگزاری کنید. شما سپس به آن موجوداتی عرضه می‌شوید که ضامن فعالیتهای اولیۀ شما در هاونا خواهند شد. بعد شما می‌روید ورود خود را ثبت نمایید و پیام سپاسگزاری و تقدیر خود را برای اعزام به پسر آفرینندۀ جهان محلی خود، پدر جهان که دوران فرزندی‌تان را میسر ساخت، آماده سازید. این کار تشریفاتِ ورود به هاونا را خاتمه می‌دهد؛ در این هنگام به شما یک دورۀ طولانی از فراغت برای مشاهدۀ آزادانه داده می‌شود، و این فرصتی برای جستجوی دوستان، همیاران، و همکاران تجربۀ طولانی فرازتان را فراهم می‌سازد. شما همچنین می‌توانید با ایستگاههای خبری مشورت نمایید تا اطمینان حاصل نمایید که از هنگامی که یوورسا را ترک کرده‌اید کدامیک از رهنوردان همیارتان عازم هاونا شده‌اند.

واقعیت ورود شما به کرات پذیرش هاونا به روال معمول به ستاد مرکزی جهان محلی شما اطلاع داده خواهد شد و شخصاً به اطلاع فرشتۀ سراف نگاهبان شما، هر جایی که آن سرافیم بر حسب تصادف ممکن است باشد، رسانده خواهد شد.

انسانهای فراز یابنده در امور کرات تکاملی فضا به طور کامل آموزش یافته‌اند؛ اکنون آنها تماس طولانی و سودمندشان را با کرات آفریده شدۀ کمال آغاز می‌کنند. از طریق این تجربۀ ترکیبی، بی‌نظیر، و خارق‌العاده برای یک کار آینده چه تدارکی فراهم می‌شود! اما من نمی‌توانم در رابطه با هاونا به شما بگویم؛ شما باید این کرات را ببینید تا از شکوه آنها قدردانی نمایید و یا عظمت آنها را بفهمید.

7- تازه واردهای بهشت. شما به دنبال رسیدن به بهشت با مرتبت اقامتی، درس تدریجی را در ربانیت و ابسونیتی آغاز می‌کنید. اقامت شما در بهشت نشانگر این است که خداوند را یافته‌اید، و برای ورود به داخل سپاه انسانیِ نهایت فرا خوانده خواهید شد. از میان کلیۀ مخلوقات جهان بزرگ، فقط آنهایی که با پدر به یگانگی دست یافته‌اند به داخل سپاه انسانی نهایت گرد می‌آیند. فقط این افراد سوگند پایان دهندگان را می‌خورند. موجودات دیگرِ کمال یا نیل بهشتی ممکن است به طور موقت به این سپاه نهایت ملحق شوند، اما آنها به این مأموریت ناشناخته و آشکار ناشدۀ این سپاه در حال تکثیرِ کارآزموده‌های تکاملی و کمال یافتۀ زمان و فضا برای ابد گمارده نشده‌اند.

به تازه واردهای بهشت یک دورۀ آزادی داده می‌شود، و بعد از آن آنها معاشرت خود را با هفت گروه از سوپرنافیمهای اولیه آغاز می‌کنند. هنگامی که آنها درس خود را با رهبران پرستش به پایان می‌رسانند فارغ‌التحصیلان بهشت نام می‌یابند، و سپس به عنوان پایان دهندگان، به سرویس مشاهده‌گرانه و همیارانه به اقصی نقاط آفرینش پهناور گمارده می‌شوند. و با این وجود به نظر نمی‌رسد که هیچ کاربرد مشخص یا تثبیت شده‌ای برای سپاه انسانی پایان دهندگان وجود داشته باشد، گر چه ممکن است آنها در ظرفیتهای متعدد در کرات استقرار یافته در نور و حیات خدمت کنند.

اگر برای سپاه انسانی نهایت هیچ آینده یا سرنوشت آشکار ناشده‌ای نباشد، مأموریت کنونی این موجودات فراز یابنده در مجموع مکفی و شکوهمند خواهد بود. سرنوشت کنونی آنها طرح جهانی فراز تکاملی را به طور کامل توجیه می‌کند. اما اعصار آیندۀ تکامل کرات فضای بیرونی بدون شک خرد و محبت مهرآمیز خدایان را در اجرای طرح الهی‌شان در زمینۀ بقای بشری و فراز انسانی مشخص خواهد ساخت و با آکندگی بیشتر به گونه‌ای الهی روشن خواهد نمود.

این نوشته، به همراه آنچه که برای شما آشکار شده است و در رابطه با آنچه که شما در ارتباط با آموزش پیرامون کرۀ خودتان ممکن است فرا گیرید، عرضه کنندۀ خلاصه‌ای از دوران زندگانی یک انسان فراز یابنده می‌باشد. این ماجرا در ابرجهانهای گوناگون به طور قابل ملاحظه متفاوت است، اما این گزارش نگاهی اجمالی را در زمینۀ طرح معمول پیشرفت انسانی، آنطور که در جهان محلی نبادان و در هفتمین بخش از جهان بزرگ، ابرجهان اروانتان، صورت می‌یابد ارائه می‌دهد.

[مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک پیام‌آور توانمند از یوورسا می‌باشد.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©