30 Dokumentas - Didžiosios visatos asmenybės

   
   Pastraipų numeravimas: Įjungta | Off
Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantijos knyga

30 Dokumentas

Didžiosios visatos asmenybės

30:0.1 (330.1) ASMENYBĖS ir kitokios negu asmenės esybės dabar veikiančios Rojuje ir didžiojoje visatoje sudaro beveik beribį gyvų būtybių skaičių. Žmogiškąją vaizduotę pritrenktų net ir pagrindinių kategorijų ir tipų skaičius, nekalbant jau apie nesuskaičiuojamus porūšius ir variacijas. Tačiau, pageidautina šį tą pateikti apie gyvų būtybių dvi bazines klasifikacijas—Rojaus klasifikacijos variantą ir Uversos Asmenybių Registro santrauką.

30:0.2 (330.2) Neįmanoma suformuluoti didžiosios visatos asmenybių išsamių ir visiškai nuoseklių klasifikacijų, nes nėra atskleistos ištisos grupės. Reikėtų daugybės papildomų dokumentų, kurie sudarytų tolimesnį apreiškimą, kuris būtų reikalingas tam, kad visos grupės būtų suklasifikuotos susistemintai. Toks koncepcinis išplėtimas vargu ar būtų pageidautinas, nes jis per kitą tūkstantį metų iš mąstančių mirtingųjų atimtų kūrybinio mąstymo tą stimulą, kurį suteikia šitos iš dalies atskleistos koncepcijos. Geriausia, kad žmogui nebūtų atskleista per daug; tai pažaboja vaizduotę.

1. Gyvū Butybiū Rojaus klasifikacija

30:1.1 (330.3) Rojuje gyvos būtybės yra klasifikuojamos pagal neatskiriamą ir pasiektą ryšį su Rojaus Dievybėmis. Centrinės ir supervisatų didžiųjų susibūrimų metu tie, kurie dalyvauja, dažnai grupuojami pagal kilmę: tie, kurių kilmė yra trivienė, arba kurie yra pasiekę Trejybę; tie, kurių kilmė yra duali; ir tie, kurių kilmė yra vienguba. Gyvųjų būtybių Rojaus klasifikaciją sunku aiškinti mirtingajam protui, bet mes esame įgalioti pateikti štai ką:

30:1.2 (330.4) I. TRIVIENĖS KILMĖS BŪTYBĖS. Būtybės, kurias sukūrė visos trys Rojaus Dievybės, arba kaip tokios, arba kaip Trejybė, kartu su Sutrejybintu Korpusu, kurio pavadinimas pažymi visas sutrejybintų būtybių grupes, apreikštas ir neapreikštas.

30:1.3 (330.5) A. Aukščiausiosios Dvasios.

30:1.4 (330.6) 1. Septynios Pagrindinės Dvasios.

30:1.5 (330.7) 2. Septyni Aukščiausieji Vykdytojai.

30:1.6 (330.8) 3. Septynios Atspindinčiųjų Dvasių Kategorijos.

30:1.7 (330.9) B. Trejybės Stacionarūs Sūnūs.

30:1.8 (330.10) 1. Sutrejybintos Aukštybės Paslaptys

30:1.9 (330.11) 2. Dienų Amžinieji.

30:1.10 (330.12) 3. Dienų Senieji.

30:1.11 (330.13) 4. Dienų Tobulieji.

30:1.12 (331.1) 5. Dienų Nesenieji.

30:1.13 (331.2) 6. Dienų Sąjungos.

30:1.14 (331.3) 7. Dienų Ištikimieji.

30:1.15 (331.4) 8. Išminties Tobulintojai.

30:1.16 (331.5) 9. Dieviškieji Patarėjai.

30:1.17 (331.6) 10. Visuotiniai Cenzoriai.

30:1.18 (331.7) C. Iš Trejybės kilusios ir Sutrejybintos Būtybės.

30:1.19 (331.8) 1. Trejybės Sūnūs Mokytojai.

30:1.20 (331.9) 2. Trejybės Įkvėptosios Dvasios.

30:1.21 (331.10) 3. Havonos Vietiniai Gyventojai.

30:1.22 (331.11) 4. Rojaus Piliečiai.

30:1.23 (331.12) 5. Neapreikštos iš Trejybės kilusios Būtybės.

30:1.24 (331.13) 6. Neapreikštos Dievybės sutrejybintos Būtybės.

30:1.25 (331.14) 7. Sutrejybinti Pasiekimo Sūnūs.

30:1.26 (331.15) 8. Sutrejybinti Pasirinkimo Sūnūs.

30:1.27 (331.16) 9. Sutrejybinti Tobulumo Sūnūs.

30:1.28 (331.17) 10. Tvarinių sutrejybinti Sūnūs.

30:1.29 (331.18) II. DUALIOS KILMĖS BŪTYBĖS. Tos, kurios yra kilusios iš bet kurių dviejų Rojaus Dievybių arba kitokiu būdu yra sukurtos bet kokių dviejų būtybių tiesiogiai ar netiesiogiai kilusių iš Rojaus Dievybių.

30:1.30 (331.19) A. Besileidžiančiosios Kategorijos.

30:1.31 (331.20) 1. Sūnūs Kūrėjai.

30:1.32 (331.21) 2. Sūnūs Arbitrai.

30:1.33 (331.22) 3. Ryškiosios ir Ryto Žvaigždės.

30:1.34 (331.23) 4. Tėvai Melkizedekai.

30:1.35 (331.24) 5. Melkizedekai.

30:1.36 (331.25) 6. Vorondadekai.

30:1.37 (331.26) 7. Lanonandekai.

30:1.38 (331.27) 8. Spindinčiosios Vakaro Žvaigždės.

30:1.39 (331.28) 9. Archangelai.

30:1.40 (331.29) 10. Gyvybės Nešėjai.

30:1.41 (331.30) 11. Neapreikšti Visatos Padėjėjai.

30:1.42 (331.31) 12. Neapreikšti Dievo Sūnūs.

30:1.43 (331.32) B. Stacionarios Kategorijos.

30:1.44 (331.33) 1. Abandonteriai.

30:1.45 (331.34) 2. Susatijos.

30:1.46 (331.35) 3. Univitatijos.

30:1.47 (331.36) 4. Spirongos.

30:1.48 (331.37) 5. Neapreikštos Dualios kilmės Būtybės.

30:1.49 (331.38) C. Kylančiosios Kategorijos.

30:1.50 (331.39) 1. Su Derintoju susilieję Mirtingieji.

30:1.51 (331.40) 2. Su Sūnumi susilieję Mirtingieji.

30:1.52 (331.41) 3. Su Dvasia susilieję Mirtingieji.

30:1.53 (331.42) 4. Pervestos Tarpinės Būtybės.

30:1.54 (331.43) 5. Neapreikšti Pakilusieji.

30:1.55 (332.1) III. VIENGUBOS KILMĖS BŪTYBĖS. Tos, kurios yra kilusios iš vienos iš Rojaus Dievybių arba kitaip sukurtos bet kurios būtybės, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai kilusi iš Rojaus Dievybių.

30:1.56 (332.2) A. Aukščiausiosios Dvasios.

30:1.57 (332.3) 1. Gravitacijos Žinianešiai.

30:1.58 (332.4) 2. Havonos Grandinių Septynios Dvasios.

30:1.59 (332.5) 3. Havonos Grandinių Dvylikakarčiai Padėjėjai.

30:1.60 (332.6) 4. Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjai.

30:1.61 (332.7) 5. Visatos Motinos Dvasios.

30:1.62 (332.8) 6. Septinkartės Pagalbinės Proto Dvasios.

30:1.63 (332.9) 7. Neapreikštos iš Dievybės kilusios Būtybės.

30:1.64 (332.10) B. Kylančiosios Kategorijos.

30:1.65 (332.11) 1. Personalizuoti Derintojai.

30:1.66 (332.12) 2. Kylantieji Materialieji Sūnūs.

30:1.67 (332.13) 3. Evoliuciniai Serafimai.

30:1.68 (332.14) 4. Evoliuciniai Cherubimai.

30:1.69 (332.15) 5. Neapreikšti Kylantieji.

30:1.70 (332.16) C. Begalinės Dvasios Šeima.

30:1.71 (332.17) 1. Atsiskyrusieji Žinianešiai.

30:1.72 (332.18) 2. Visatos Grandinių Prižiūrėtojai.

30:1.73 (332.19) 3. Surašymo Reguliuotojai.

30:1.74 (332.20) 4. Begalinės Dvasios Asmeniniai Padėjėjai.

30:1.75 (332.21) 5. Asocijuoti Inspektoriai.

30:1.76 (332.22) 6. Paskirtieji Sargybiniai.

30:1.77 (332.23) 7. Absolventų Vadovai.

30:1.78 (332.24) 8. Havonos Tarnai.

30:1.79 (332.25) 9. Visuotiniai Sutaikytojai.

30:1.80 (332.26) 10. Morontiniai Kompanionai.

30:1.81 (332.27) 11. Supernafimai.

30:1.82 (332.28) 12. Sekonafimai.

30:1.83 (332.29) 13. Tertiafimai.

30:1.84 (332.30) 14. Omniafimai.

30:1.85 (332.31) 15. Serafimai.

30:1.86 (332.32) 16. Cherubimai ir Sanobimai.

30:1.87 (332.33) 17. Neapreikštos Būtybės, kilusios iš Dvasios.

30:1.88 (332.34) 18. Septyni Aukščiausieji Energijos Reguliuotojai.

30:1.89 (332.35) 19. Aukščiausieji Energijos Centrai.

30:1.90 (332.36) 20. Pagrindiniai Fiziniai Kontrolieriai.

30:1.91 (332.37) 21. Morontiniai Energijos Prižiūrėtojai.

30:1.92 (332.38) IV. ATSIRADUSIOS TRANSCENDENTALIOS BŪTYBĖS. Rojuje turi būti sutinkama milžiniška gausybė transcendentinių būtybių, kurių kilmė laiko ir erdvės visatoms paprastai nėra atskleidžiama tol, kol jos įsitvirtina šviesoje ir gyvenime. Šitie Transcendentalai nėra nei kūrėjai, nei tvariniai; jie yra dieviškumo, galutinumo, ir amžinybės atsiradę vaikai. Šitie “atsiradusieji” nėra nei ribiniai, nei begaliniai—jie yra absonitai; o absonitumas nėra nei begalybė, nei absoliutumas.

30:1.93 (333.1) Šitie nesukurti nekūrėjai amžinai yra ištikimi Rojaus Trejybei ir paklūsta Galutiniajam. Jie egzistuoja asmenybės veiklos keturiuose galutiniuose lygiuose ir veikia absonito septyniuose lygiuose dvylikoje didžiųjų skyrių, susidedančių iš vieno tūkstančio didžiųjų darbo grupių po septynias klases kiekvienoje. Šitos atsiradusios būtybės sudaro tokias kategorijas:

30:1.94 (333.2) 1. Pagrindinės Visatos Architektus.

30:1.95 (333.3) 2. Transcendentinius Registruotojus.

30:1.96 (333.4) 3. Kitus Transcendentalus.

30:1.97 (333.5) 4. Pirminius Atsiradusius Pagrindinius Jėgos Organizatorius.

30:1.98 (333.6) 5. Asocijuotus Transcendentinius Pagrindinius Jėgos Organizatorius.

30:1.99 (333.7) Dievas, kaip viršasmuo, suteikia pradžią; Dievas, kaip asmuo, sukuria; Dievas, kaip ikiasmuo, fragmentuoja; ir toks jo paties fragmentas Derintojas vysto dvasinę sielą materialaus ir mirtingo proto viduje sutinkamai su laisvos valios apsisprendimu, kurį priima toji asmenybė, kurią tokiam mirtingajam tvariniui Dievas kaip Tėvas yra padovanojęs tėviškuoju veiksmu.

30:1.100 (333.8) V. FRAGMENTUOTOS DIEVYBĖS ESYBĖS. Šitą gyvosios egzistencijos kategoriją, kylančią iš Visuotinio Tėvo, geriausiai tipizuoja Minties Derintojai, nors šitos esybės jokiu būdu nėra vieninteliai Pirmojo Šaltinio ir Centro ikiasmenės tikrovės fragmentavimai. Kitokių, o ne Derintojų fragmentų funkcijos yra daugiapusės ir mažai žinomos. Susiliejimas su Derintoju arba kitu tokiu fragmentu tą tvarinį padaro su Tėvu susiliejusia būtybe.

30:1.101 (333.9) Trečiojo Šaltinio ir Centro ikiprotinės dvasios fragmentavimai, nors vargu ar galima juos lyginti su Tėvo fragmentais, turėtų būti registruojami čia. Tokios esybės labai smarkiai skiriasi nuo Derintojų; jos, kaip tokios, negyvena Dvasingtone, taip pat jos, kaip tokios, iš tiesų nekeliauja proto gravitacijos grandinėmis; taip pat jos iš tikrųjų negyvena mirtingųjų tvarinių viduje gyvenimo materialiame kūne metu. Jie nėra ikiasmeniai ta prasme, kokia yra Derintojai, bet tokie ikiprotinės dvasios fragmentai yra padovanojami kai kuriems išliekantiesiems po mirties mirtingiesiems, ir susiliejimas su jais padaro juos su Dvasia susiliejusiais mirtingaisiais, skirtingai nuo mirtingųjų, susiliejusių su Derintoju.

30:1.102 (333.10) Dar sunkiau yra pavaizduoti Sūnaus Kūrėjo individualizuotą dvasią, su kuria susijungęs tvarinys tampa su Sūnumi susiliejusiu mirtinguoju. Ir yra dar ir kitokių Dievybės fragmentų.

30:1.103 (333.11) VI. VIRŠASMENĖS BŪTYBĖS. Visatų visatoje yra didžiulė gausybė kitokių, o ne asmenių dieviškosios kilmės ir daugiapusės tarnystės būtybių. Kai kurios iš šitų būtybių gyvena Sūnaus pasauliuose Rojuje; kitos, tokios, kaip Amžinojo Sūnaus viršasmeniai atstovai, yra sutinkamos kitur. Jos didžiąja dalimi nėra minimos šituose pasakojimuose, ir būtų beveik bergždžia mėginti jas pavaizduoti asmeniams tvariniams.

30:1.104 (333.12) VII. NEKLASIFIKUOTOS IR NEAPREIKŠTOS KATEGORIJOS. Per šitą visatos amžių nebūtų įmanoma įtraukti visų būtybių, asmenių ar kitokių, į klasifikacijas, susijusias su dabartiniu visatos amžiumi; taip pat nevisos šitos kategorijos iš tiesų buvo apreikštos šituose pasakojimuose; dėl to daugybė kategorijų šituose sąrašuose buvo praleista. Turėkite omenyje:

30:1.105 (333.13) Visatos Likimo Užbaigėją.

30:1.106 (333.14) Galutiniojo Ribotus Vicegerentus.

30:1.107 (334.1) Aukščiausiojo Beribius Prižiūrėtojus.

30:1.108 (334.2) Neapreikštas Dienų Senųjų Kuriančiąsias Agentūras.

30:1.109 (334.3) Rojaus Madžestoną.

30:1.110 (334.4) Madžestono Neįvardintus Atspindinčiuosius Ryšininkus.

30:1.111 (334.5) Vietinių Visatų Midsonitų Kategorijas.

30:1.112 (334.6) Nebūtina suteikti, kokios nors ypatingos reikšmės tam, jog šitos kategorijos yra išvardintos drauge, išskyrus tai, jog nė viena iš jų nepatenka į tokią Rojaus klasifikaciją, kokia yra apreikšta čia. Jos sudaro tik nedidelę dalį neapreikštų kategorijų; jums dar teks sužinoti apie didelį skaičių neapreikštų kategorijų.

30:1.113 (334.7) Dvasios yra: dvasinės esybės, dvasiniai buvimai, asmenės dvasios, ikiasmenės dvasios, viršasmenės dvasios, dvasinės egzistencijos, dvasinės asmenybės—bet nei mirtingojo kalba, nei mirtingojo intelektas nėra tam adekvatūs. Tačiau mes galime konstatuoti, jog nėra “grynojo proto” asmenybių; nė viena esybė neturi asmenybės, jeigu jos ja neapdovanoja Dievas, kuris yra dvasia. Bet kokia proto esybė, kuri nėra susieta su dvasine arba su fizine energija, nėra asmenybė. Bet ta pačia prasme, kaip yra dvasinės asmenybės, turinčios protą, taip yra ir protingos asmenybės, turinčios dvasią. Madžestonas ir jo padėjėjai yra visiškai geras pavyzdys tokių būtybių, kuriose viešpatauja protas, bet yra ir geresnių šito asmenybės tipo pavyzdžių, kurie yra jums nežinomi. Tokių proto asmenybių yra net ištisos neapreikštos kategorijos, bet visada jos yra susietos su dvasia. Kai kurie kiti neapreikšti tvariniai yra tai, ką būtų galima pavadinti protinės ir fizinės energijos asmenybėmis. Šitas būtybės tipas nereaguoja į dvasinę gravitaciją, bet, nepaisant šito, yra tikra asmenybė—yra Tėvo grandinėje.

30:1.114 (334.8) Šitie dokumentai net nepradeda—net ir negali pradėti—išsamiai pasakoti apie gyvus tvarinius, kūrėjus, atsirandančiuosus, ir dar kitokiais būdais egzistuojančias būtybes, kurios gyvena ir garbina ir tarnauja gausybėje laiko visatų ir amžinybės centrinėje visatoje. Jūs mirtingieji esate asmenys; dėl to mes galime pavaizduoti būtybes, kurios yra įasmenintos, bet kaip galima būtų, kada nors jums paaiškinti apie absonitizuotą būtybę?

2. Uversos asmenybių registras

30:2.1 (334.9) Gyvųjų būtybių dieviškoji šeima Uversoje yra registruota septyniuose didžiuosiuoe skyriuose:

30:2.2 (334.10) 1. Rojaus Dievybės.

30:2.3 (334.11) 2. Aukščiausiosios Dvasios.

30:2.4 (334.12) 3. Iš Trejybės kilusios Būtybės.

30:2.5 (334.13) 4. Dievo Sūnūs.

30:2.6 (334.14) 5. Begalinės Dvasios Asmenybės.

30:2.7 (334.15) 6. Visatos Energijos Reguliuotojai.

30:2.8 (334.16) 7. Nuolatinės Pilietybės Korpusai.

30:2.9 (334.17) Šitos valinių tvarinių grupės yra skirstomos į didelį skaičių klasių ir mažesnių poskyrių. Tačiau didžiosios visatos asmenybių šitos klasifikacijos pateikimas yra daugiausia susijęs su tuo, kad būtų pateiktos protingų būtybių tos kategorijos, kurios buvo apreikštos šituose pasakojimuose, kurių didžiąją daugumą laiko mirtingieji savo kylančioje patirtyje sutiks progresinio kilimo į Rojų metu. Žemiau pateikiami išvardijimai nieko neužsimena apie visatos būtybių daugybę kategorijų, kurių darbas nėra susijęs su mirtingojo kilimo planu.

30:2.10 (335.1) I. ROJAUS DIEVYBĖS.

30:2.11 (335.2) 1. Visuotinis Tėvas.

30:2.12 (335.3) 2. Amžinasis Sūnus.

30:2.13 (335.4) 3. Begalinė Dvasia.

30:2.14 (335.5) II. AUKŠČIAUSIOSIOS DVASIOS.

30:2.15 (335.6) 1. Septynios Pagrindinės Dvasios.

30:2.16 (335.7) 2. Septyni Aukščiausieji Vykdytojai.

30:2.17 (335.8) 3. Atspindinčiųjų Dvasių Septynios Grupės.

30:2.18 (335.9) 4. Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjai.

30:2.19 (335.10) 5. Septynios Grandinių Dvasios.

30:2.20 (335.11) 6. Vietinių Visatų Kuriančiosios Dvasios.

30:2.21 (335.12) 7. Pagalbinės Proto Dvasios.

30:2.22 (335.13) III. IŠ TREJYBĖS KILUSIOS BŪTYBĖS.

30:2.23 (335.14) 1. Sutrejybintos Aukštybės Paslaptys.

30:2.24 (335.15) 2. Dienų Amžinieji.

30:2.25 (335.16) 3. Dienų Senieji.

30:2.26 (335.17) 4. Dienų Tobulieji.

30:2.27 (335.18) 5. Dienų Nesenieji.

30:2.28 (335.19) 6. Dienų Sąjungos.

30:2.29 (335.20) 7. Dienų Ištikimieji.

30:2.30 (335.21) 8. Trejybės Sūnūs Mokytojai.

30:2.31 (335.22) 9. Išminties Tobulintojai.

30:2.32 (335.23) 10. Dieviškieji Patarėjai.

30:2.33 (335.24) 11. Visuotiniai Cenzoriai.

30:2.34 (335.25) 12. Trejybės Įkvėptosios Dvasios.

30:2.35 (335.26) 13. Havonos Vietiniai Gyventojai.

30:2.36 (335.27) 14. Rojaus Piliečiai.

30:2.37 (335.28) IV. DIEVO SŪNŪS.

30:2.38 (335.29) A. Besileidžiantieji Sūnus.

30:2.39 (335.30) 1. Sūnūs Kūrėjai—Mykolai.

30:2.40 (335.31) 2. Sūnūs Arbitrai— Avonalai.

30:2.41 (335.32) 3. Trejybės Sūnūs Mokytojai—Deinalai.

30:2.42 (335.33) 4. Sūnūs Melkizedekai.

30:2.43 (335.34) 5. Sūnūs Vorondadekai.

30:2.44 (335.35) 6. Sūnūs Lanonandekai.

30:2.45 (335.36) 7. Gyvybės Nešėjai.

30:2.46 (335.37) B. Kylantieji Sūnus.

30:2.47 (335.38) 1. Su Tėvu susilieję Mirtingieji.

30:2.48 (335.39) 2. Su Sūnumi susilieję Mirtingieji.

30:2.49 (335.40) 3. Su Dvasia susilieję Mirtingieji.

30:2.50 (335.41) 4. Evoliuciniai Serafimai.

30:2.51 (335.42) 5. Kylantieji Materialieji Sūnūs.

30:2.52 (335.43) 6. Pervestos Tarpinės Būtybės.

30:2.53 (335.44) 7. Personalizuoti Derintojai.

30:2.54 (336.1) C. Sutrejybinti Sūnus.

30:2.55 (336.2) 1. Galingieji Žinianešiai.

30:2.56 (336.3) 2. Tie Aukštieji Valdžioje.

30:2.57 (336.4) 3. Tie be Vardo ir Skaičiaus.

30:2.58 (336.5) 4. Sutrejybinti Saugotojai.

30:2.59 (336.6) 5. Sutrejybinti Ambasadoriai.

30:2.60 (336.7) 6. Dangiškieji Sargybiniai.

30:2.61 (336.8) 7. Aukštųjų Sūnų Padėjėjai.

30:2.62 (336.9) 8. Pakilusiųjų sutrejybinti Sūnūs.

30:2.63 (336.10) 9. Rojaus-Havonos sutrejybinti Sūnūs.

30:2.64 (336.11) 10. Sutrejybinti Likimo Sūnūs.

30:2.65 (336.12) V. BEGALINĖS DVASIOS ASMENYBĖS.

30:2.66 (336.13) A. Begalinės Dvasios AukščB.iausiosios Asmenybės

30:2.67 (336.14) 1. Atsiskyrusieji Žinianešiai.

30:2.68 (336.15) 2. Visatos Grandinių Prižiūrėtojai.

30:2.69 (336.16) 3. Surašymo Reguliuotojai.

30:2.70 (336.17) 4. Begalinės Dvasios Asmeniniai Padėjėjai.

30:2.71 (336.18) 5. Asocijuotieji Inspektoriai.

30:2.72 (336.19) 6. Paskirtieji Sargybiniai.

30:2.73 (336.20) 7. Absolventų Vadovai.

30:2.74 (336.21) B. Erdvės Žinianešių Gausybės

30:2.75 (336.22) 1. Havonos Tarnai.

30:2.76 (336.23) 2. Visuotiniai Sutaikytojai.

30:2.77 (336.24) 3. Juridiniai Patarėjai.

30:2.78 (336.25) 4. Dokumentų Saugotojai Rojuje.

30:2.79 (336.26) 5. Dangiškieji Registruotojai.

30:2.80 (336.27) 6. Morontiniai Kompanionai.

30:2.81 (336.28) 7. Rojaus Kompanionai.

30:2.82 (336.29) C. TarnaujančE.iosios Dvasios.

30:2.83 (336.30) 1. Supernafimai.

30:2.84 (336.31) 2. Sekonafimai.

30:2.85 (336.32) 3. Tertiafimai.

30:2.86 (336.33) 4. Omniafimai.

30:2.87 (336.34) 5. Serafimai.

30:2.88 (336.35) 6. Cherubimai ir Sanobimai.

30:2.89 (336.36) 7. Tarpinės Būtybės.

30:2.90 (336.37) VI. VISATOS ENERGIJOS REGULIUOTOJAI.

30:2.91 (336.38) A. Septyni Aukščiausieji Energijos Reguliuotojai.

30:2.92 (336.39) B. Aukščiausieji Energijos Centrai.

30:2.93 (336.40) 1. Aukščiausiųjų Centrų Prižiūrėtojai.

30:2.94 (336.41) 2. Havonos Centrai.

30:2.95 (336.42) 3. Supervisatų Centrai.

30:2.96 (336.43) 4. Vietinių Visatų Centrai.

30:2.97 (336.44) 5. Žvaigždynų Centrai.

30:2.98 (336.45) 6. Sistemų Centrai.

30:2.99 (336.46) 7. Neklasifikuoti Centrai.

30:2.100 (337.1) C. Pagrindiniai Fiziniai Knotrolieriai.

30:2.101 (337.2) 1. Asocijuoti Energijos Reguliuotojai.

30:2.102 (337.3) 2. Mechaniniai Kontrolieriai.

30:2.103 (337.4) 3. Energijos Transformuotojai.

30:2.104 (337.5) 4. Energijos Siųstuvai.

30:2.105 (337.6) 5. Pirminiai Asocijuotojai.

30:2.106 (337.7) 6. Antriniai Skaidytojai.

30:2.107 (337.8) 7. Frandalankai ir Chronoldekai.

30:2.108 (337.9) D. Morontines Energijos Prižiūrėtojai.

30:2.109 (337.10) 1. Grandinių Reguliuotojai.

30:2.110 (337.11) 2. Sistemų Koordinatoriai.

30:2.111 (337.12) 3. Planetų Saugotojai.

30:2.112 (337.13) 4. Sujungti Kontrolieriai.

30:2.113 (337.14) 5. Ryšių Stabilizatoriai.

30:2.114 (337.15) 6. Selektyvūs Skirstytojai.

30:2.115 (337.16) 7. Asocijuoti Registruotojai.

30:2.116 (337.17) VII. NUOLATINĖS PILIETYBĖS KORPUSAI.

30:2.117 (337.18) 1. Planetinės Tarpinės Būtybės.

30:2.118 (337.19) 2. Sistemų Adominiai Sūnūs.

30:2.119 (337.20) 3. Žvaigždynų Univitatijos.

30:2.120 (337.21) 4. Vietinių Visatų Susatijos.

30:2.121 (337.22) 5. Vietinių Visatų su Dvasia susilieję Mirtingieji.

30:2.122 (337.23) 6. Supervisatų Abandonteriai.

30:2.123 (337.24) 7. Supervisatų su Sūnumi susilieję Mirtingieji.

30:2.124 (337.25) 8. Havonos Vietiniai Gyventojai.

30:2.125 (337.26) 9. Dvasios Sferų Rojuje Vietiniai Gyventojai.

30:2.126 (337.27) 10. Tėvo Sferų Rojuje Vietiniai Gyventojai.

30:2.127 (337.28) 11. Sutverti Rojaus Piliečiai.

30:2.128 (337.29) 12. Su Derintoju susilieję Mirtingieji Rojaus Piliečiai.

30:2.129 (337.30) Tokia yra visatų asmenybių, kaip jos yra užregistruotos Uversos būstinės pasaulyje, darbinė klasifikacija.

30:2.130 (337.31) SUDĖTINĖS ASMENYBIŲ GRUPĖS. Uversoje yra dokumentai apie protingų būtybių papildomų grupių didelį skaičių, būtybių, kurios taip pat yra artimai susietos su didžiosios visatos organizavimu ir administravimu. Tarp tokių kategorijų yra tokios trys sudėtinės asmenybių grupės:

30:2.131 (337.32) A. Užbaigtumo Rojaus Korpusai.

30:2.132 (337.33) 1. Mirtingųjų Užbaigtųjų Korpusas.

30:2.133 (337.34) 2. Rojaus Užbaigtųjų Korpusas.

30:2.134 (337.35) 3. Sutrejybintų Užbaigtųjų Korpusas.

30:2.135 (337.36) 4. Bendrai Sutrejybintų Užbaigtųjų Korpusas.

30:2.136 (337.37) 5. Havonos Užbaigtųjų Korpusas.

30:2.137 (337.38) 6. Transcendentalų Užbaigtųjų Korpusas.

30:2.138 (337.39) 7. Neapreikštų Likimo Sūnų Korpusas.

30:2.139 (337.40) Užbaigtumo Mirtingųjų Korpusui bus skirtas kitas ir paskutinysis šitos serijos dokumentas.

30:2.140 (338.1) B. Visatos Padėjėjai.

30:2.141 (338.2) 1. Ryškiosios ir Ryto Žvaigždės.

30:2.142 (338.3) 2. Spindinčiosios Vakaro Žvaigždės.

30:2.143 (338.4) 3. Archangelai.

30:2.144 (338.5) 4. Patys Aukštieji Padėjėjai

30:2.145 (338.6) 5. Aukštieji Įgaliotiniai.

30:2.146 (338.7) 6. Dangiškieji Stebėtojai.

30:2.147 (338.8) 7. Gyvenamųjų Pasaulių Mokytojai.

30:2.148 (338.9) Tiek vietinių visatų, tiek supervisatų visuose būstinių pasauliuose yra pasirūpinama tomis būtybėmis, kurios yra įsitraukusios į Sūnų Kūrėjų, vietinių visatų valdovų, specifines misijas. Mes priimame šiuos Visatos Padėjėjus Uversoje, bet mes neturime jiems jokios valdžios. Tokie emisarai atlieka savo darbą ir tęsia stebėjimus vadovaujami Sūnų Kūrėjų. Jų veikla yra išsamiau pavaizduota pasakojimuose apie jūsų vietinę visatą.

30:2.149 (338.10) C. Septynios Paslaugumo Kolonijos.

30:2.150 (338.11) 1. Žvaigždžių Tyrinėtojai.

30:2.151 (338.12) 2. Dangiškieji Meistrai.

30:2.152 (338.13) 3. Praeities Vaizdo Reguliuotojai.

30:2.153 (338.14) 4. Prailgintų mokyklų Instruktoriai.

30:2.154 (338.15) 5. Įvairių Rezervų Korpusai.

30:2.155 (338.16) 6. Studentai Lankytojai.

30:2.156 (338.17) 7. Kylantieji Piligrimai.

30:2.157 (338.18) Šitos septynios būtybių grupės bus sutinkamos šitokiu būdu organizuotos ir valdomos visuose būstinių pasauliuose nuo vietinių sistemų aukštyn iki supervisatų sostinių, ypač pastarosiose. Septynių supervisatų sostinės yra susitikimo vietos beveik visoms protingų būtybių klasėms ir kategorijoms. Išskyrus didelį skaičių Rojaus-Havonos gyventojų grupių, čia galima stebėti ir studijuoti egzistencijos kiekvienos fazės valios tvarinius.

3. Paslaugumo Kolonijos

30:3.1 (338.19) Septynios paslaugumo kolonijos ilgesnį ar trumpesnį laiką gyvena architektūrinėse sferose tuo metu, kada būna užimtos savo misijų palengvinimu ir savo specialių užduočių vykdymu. Jų darbą galima būtų pavaizduoti šitaip:

30:3.2 (338.20) 1. Žvaigždžių Tyrinėtojai, dangiškieji astronomai, pasirenka dirbti tokiose sferose, kaip Uversa, nes tokie specialiai sukonstruoti pasauliai yra nepaprastai palankūs jų stebėjimams ir apskaičiavimams. Uversos padėtis yra palanki šitos kolonijos darbui ne tiktai dėl savo centrinės vietos, bet taip pat ir dėl to, kad netoli jos nėra jokių gigantiškų gyvų ar negyvų saulių, kurios trukdytų energijų srovėms. Šitie tyrinėtojai jokiu būdu nėra organiškai susieti su šios supervisatos reikalais; jie tiesiog yra svečiai.

30:3.3 (338.21) Uversos astronominėje kolonijoje yra individai iš daugelio netolimų sferų, iš centrinės visatos, ir net iš Norlatiadeko. Bet kokia būtybė bet kuriame pasaulyje bet kurios visatos bet kurioje sistemoje gali tapti žvaigždžių tyrinėtoju, gali siekti įsilieti į kurį nors dangiškųjų astronomų korpusą. Vieninteliai reikalavimai yra tokie: gyvenimo tęsimas ir pakankamos žinios apie erdvės pasaulius, ypač apie jų fizinius evoliucijos ir kontrolės dėsnius. Iš žvaigždžių tyrinėtojų nereikalaujama šitame korpuse tarnauti amžinai, bet nė vienas, priimtas į šitą grupę, negali iš jos pasitraukti anksčiau kaip po vieno tūkstantmečio Uversos laiku.

30:3.4 (339.1) Uversos žvaigždžių stebėtojų kolonijoje dabar yra daugiau kaip vienas milijonas stebėtojų. Šitie astronomai atvyksta ir išvyksta, nors kai kurie pasilieka palyginus ilgiems periodams. Savo darbą jie dirba su daugybe mechaninių instrumentų ir fizinių priemonių; jiems taip pat daug padeda Atsiskyrusieji Žinianešiai ir kiti dvasiniai tyrėjai. Šitie dangiškieji astronomai savo darbe, studijuodami žvaigždes ir tyrinėdami erdvę, nuolat naudojasi gyvais energijų transformuotojais ir siųstuvais, o taip pat ir atspindinčiosiomis asmenybėmis. Jie studijuoja erdvės materijos ir energijų pasireiškimų visas formas ir fazes, ir jie lygiai tiek pat domisi jėgos veikimu, kiek ir žvaigždiniais reiškiniais; visoje erdvėje nėra nieko, kas išvengtų jų įdėmaus tyrinėjimo.

30:3.5 (339.2) Panašios astronomų kolonijos turi būti sutinkamos supervisatos sektorių būstinės pasauliuose, o taip pat vietinių visatų ir jų administracinių padalinių architektūrinėse sostinėse. Išskyrus Rojų, žinios nėra įgimtos; fizinės visatos supratimas didele dalimi priklauso nuo stebėjimo ir tyrinėjimo.

30:3.6 (339.3) 2. Dangiškieji Meistrai tarnauja visose septyniose supervisatose. Kylantieji mirtingieji su šitomis grupėmis pirmą kartą susitinka vietinės visatos morontinės karjeros metu, ir pasakojant apie ją, šitie meistrai bus aptarti išsamiau.

30:3.7 (339.4) 3. Praeities Vaizdo Reguliuotojai yra atsipalaidavimo ir humoro—sugrįžimo į prisiminimus apie praeitį—skatintojai. Jie daug pasitarnauja praktiškai įgyvendinant planą dėl mirtingojo žengimo į priekį, ypač morontinio perėjimo ir dvasinio patyrimo ankstyvųjų fazių metu. Apie juos bus pasakojama aptariant mirtingojo karjerą vietinėje visatoje.

30:3.8 (339.5) 4. Prailgintų Mokyklų Instruktoriai. Kilimo karjeros tolimesnis aukštesnis gyvenamasis pasaulis visada turi stiprų mokytojų korpusą kaip tik žemesniame pasaulyje, tam tikros rūšies parengiamąją mokyklą tos sferos į priekį žengiantiems gyventojams; tai yra kilimo plano aspektas vystant laiko piligrimus. Šitos mokyklos, jų mokymo ir egzaminų metodika, visiškai skiriasi nuo to, ką jūs mėginate daryti Urantijoje.

30:3.9 (339.6) Visą kilimo planą dėl mirtingojo žengimo į priekį apibūdina toji praktika, kada kitoms būtybėms nauja tiesa ir patirtis atiduodama tuoj pat, kai tik ji yra įgijama. Jūs klojate sau kelią į Rojaus pasiekimą per ilgalaikę mokyklą, tarnaudami mokytojais tiems mokiniams, kurie kaip tik yra už jūsų žengimo į priekį skalėje.

30:3.10 (339.7) 5. Įvairių Rezervų Korpusai. Didžiuliai būtybių rezervai, mums tiesiogiai nepavaldūs, yra mobilizuoti Uversoje kaip rezervinių korpusų kolonija. Uversoje yra septyniasdešimt šitos kolonijos pirminių skyrių, ir liberali švietimo sistema suteikia leidimą sezoną praleisti su šitomis nepaprastomis asmenybėmis. Panašūs bendrieji rezervai yra laikomi Salvingtone ir kitose visatų sostinėse; jie pasiunčiami į aktyvią tarnystę atitinkamų grupių vadovų nurodymu.

30:3.11 (339.8) 6. Studentai Lankytojai. Iš visos visatos nuolatinė dangiškųjų lankytojų srovė liejasi per įvairius būstinių pasaulius. Kaip individai ir kaip klasės šitie įvairūs būtybių tipai atvyksta būriais pas mus kaip stebėtojai, mokiniai pasikeitimo pagrindu, ir studentai pagalbininkai. Šitoje paslaugumo kolonijoje Uversoje, šiuo metu, yra daugiau kaip vienas milijardas asmenų. Kai kurie iš šitų lankytojų gali praleisti dieną, kiti gali likti vieneriems metams, viskas priklauso nuo jų misijos pobūdžio. Šitoje kolonijoje yra beveik visos visatos būtybių klasės, išskyrus Kūrėjų asmenybes ir morontinius mirtinguosius.

30:3.12 (340.1) Morontiniai mirtingieji yra studentai lankytojai tiktai tarp savo kilmės vietinės visatos ribų. Jų apsilankymų spektras išsiplečia iki supervisatos tiktai po to, kada jie būna pasiekę dvasios statusą. Pusę mūsų lankytojų kolonijos sudaro “stabtelėjusieji,” būtybės, vykstančios kažkur kitur, pakeliui stabtelėjusios tam, kad aplankytų Orvontono sostinę. Šitos asmenybės gali vykdyti visatos užduotį, arba jos gali mėgautis laisvalaikio periodu—laisve nuo užduoties. Malonumas keliauti ir stebėti tarp visatos ribų yra visų kylančiųjų būtybių karjeros dalis. Žmogiškasis troškimas keliauti ir stebėti naujas tautas ir pasaulius bus visiškai patenkintas per ilgą ir kupiną įvykių kilimą į Rojų per vietinę visatą, supervisatą, ir centrinę visatą.

30:3.13 (340.2) 7. Kylantieji Piligrimai. Kada kylantieji piligrimai yra paskiriami į įvairias tarnystes, sąsajoje su savo žengimu į Rojų, tada jie būna apgyvendinti kaip paslaugumo kolonija įvairiose būstinių sferose. Nors šitos grupės veikia tai šen, tai ten visoje supervisatoje, bet didele dalimi jos save valdo pačios. Jos yra visą laiką besikeičiančios kolonijos, apimančios visas evoliucinių mirtingųjų ir jų kylančiųjų partnerių kategorijas.

4. Kylantieji Mirtingieji

30:4.1 (340.3) Nors išlikusieji laiko ir erdvės mirtingieji yra vadinami kylančiaisiais piligrimais, bet kada jie būna patvirtinti progresiniam kilimui į Rojų, tada šitie evoliuciniai tvariniai užima tokią svarbią vietą šituose pasakojimuose, kad mes čia norime pateikti kilimo karjeros visatoje tokių septynių etapų santrauką:

30:4.2 (340.4) 1. Planetų Mirtingieji.

30:4.3 (340.5) 2. Miegantys Išlikusieji.

30:4.4 (340.6) 3. Gyvenamųjų Pasaulių Studentai.

30:4.5 (340.7) 4. Morontiniai Progresuotojai.

30:4.6 (340.8) 5. Supervisatos Globotiniai.

30:4.7 (340.9) 6. Havonos Piligrimai.

30:4.8 (340.10) 7. Atvykusieji į Rojų.

30:4.9 (340.11) Kitas pasakojimas pateikia su Derintoju susiliejusių mirtingųjų visatos karjerą. Susiliejusieji su Sūnumi ir susiliejusieji su Dvasia mirtingieji patiria šitos karjeros tokias pačias atskiras dalis, bet mes nusprendėme pateikti pasakojimą apie mirtinguosius, susiliejančius su Derintojais, nes tokio likimo galėtų tikėtis Urantijos visos žmogiškosios rasės.

30:4.10 (340.12) 1. Planetų Mirtingieji. Visi mirtingieji yra gyvulinės kilmės būtybės, turinčios kilimo potencialą. Kilme, prigimtimi, ir likimu šitos įvairios žmogiškųjų būtybių grupės ir rūšys nėra visiškai nepanašios į Urantijos tautas. Kiekvieno pasaulio žmogiškosios rasės gauna tą patį Dievo Sūnų tarnavimą ir patiria laiko tarnaujančiųjų dvasių buvimą. Po natūralios mirties kylančiųjų visi tipai kaip viena morontinė šeima broliaujasi gyvenamuosiuose pasauliuose.

30:4.11 (341.1) 2. Miegantys Išlikusieji. Visi mirtingieji, turintys išlikimo statusą, asmeninių likimo sargybinių priežiūroje, pereina per natūralios mirties vartus ir, per trečiąjį periodą, įasmeninami gyvenamuosiuose pasauliuose. Šitos akredituotos būtybės, kurios, dėl kokios nors priežasties, nesugebėjo pasiekti išminties įvaldymo ir dvasingumo apdovanojimo to lygio, kuris juos įgalintų gauti asmeninius sargybinius, negali šitokiu būdu nedelsiant ir tiesiai vykti į gyvenamuosius pasaulius. Tokios išliekančiosios sielos turi ilsėtis nesąmoningo miego metu iki naujos epochos nuosprendžio dienos, naujos dieviškosios tvarkos, iki Dievo Sūnaus atvykimo tam, kad pagal to amžiaus sąrašą pakviestų ir šiai sferai paskelbtų nuosprendį, ir šitokia bendra praktika yra visame Nebadone. Apie Kristų Mykolą buvo pasakyta, jog kada jis pakilo į dangų, užbaigęs savo darbą žemėje, tada “Jis nusivedė didžiulę gausybę balaisvių.” Ir šitais belaisviais buvo miegantys išlikusieji nuo Adomo laikų iki Mokytojo prisikėlimo dienos Urantijoje.

30:4.12 (341.2) Laiko tėkmė miegantiems išliekantiesiems nėra svarbi; jie yra visiškai nesąmoningi ir savo poilsio trukmę užmiršta. Iš naujo atstatant asmenybę amžiaus pabaigoje, tie, kurie miegojo penkis tūkstančius metų, reaguos lygiai taip, kaip ir tie, kurie ilsėjosi penkias dienas. Be šito laiko uždelsimo šitie išlikusieji eis tolyn per kilimo režimą identiškai su tais, kurie išvengia ilgesnio ar trumpesnio mirties miego.

30:4.13 (341.3) Šitos naujos dieviškosios tvarkos pasaulio piligrimų klasės yra panaudojamos grupinei morontinei veiklai vietinų visatų darbe. Tokių milžiniškų grupių mobilizavimas turi didžiulį privalumą; šitaip jos būna išlaikomos drauge per veiksmingos tarnystės ilgus laikotarpius.

30:4.14 (341.4) 3. Gyvenamųjų Pasaulių Studentai. Visi išliekantieji mirtingieji, kurie vėl pabunda gyvenamuosiuose pasauliuose, priklauso šitai klasei.

30:4.15 (341.5) Fizinis mirtingojo materijos kūnas nėra iš naujo surenkamo miegančio išliekančiojo dalis; fizinis kūnas yra pavirtęs į dulkę. Paskirtasis serafimas rūpinasi naujuoju kūnu, morontine forma, kaip naujuoju gyvybės apvalkalu nemirtingai sielai ir sugrįžusio Derintojo apsigyvenimui jo viduje. Šis Derintojas yra miegančio išliekančiojo proto dvasinės kopijos saugotojas. Paskirtasis serafimas saugo išliekančiąją tapatybę—nemirtingą sielą—tokią, kokia ji išsivystė. Ir kada šie du, Derintojas ir serafimas, iš naujo sujungia tai, kas iš asmenybės buvo patikėta jiems, tada naujasis individas sudaro senosios asmenybės prisikėlimą, atsirandančios morontinės sielos tapatybės išlikimą. Toks sielos ir Derintojo susivienijimas iš naujo visiškai tinkamai yra vadinamas prisikėlimu, asmenybės faktorių surinkimu iš naujo; bet net ir šitai visiškai nepaaiškina išliekančiosios asmenybės atsiradimo iš naujo. Nors jūs galbūt niekada ir nesuprasite tokios nepaaiškinamos transakcijos fakto, tačiau kada nors patirtiškai apie ją sužinosite tiesą, jeigu neatstumsite mirtingojo išlikimo plano.

30:4.16 (341.6) Orvontone pirminio mirtingųjų sulaikymo septyniuose progresinio mokymo pasauliuose planas yra beveik visuotinis. Kiekvienoje vietinėje sistemoje, turinčioje maždaug po vieną tūkstantį apgyvendintų planetų, yra septyni gyvenamieji pasauliai, paprastai sistemos sostinės palydovai arba subpalydovai. Jie yra priėmimo pasauliai didžiajai daugumai kylančiųjų mirtingųjų.

30:4.17 (341.7) Kartais visi mokymo pasauliai, kur gyvena mirtingieji, yra vadinami visatos “gyvenamosiomis buveinėmis,” ir būtent tokias sferas tyrėjo omeny Jėzus, kada jis sakė: “Mano Tėvo namuose yra daug gyvenamųjų buveinių.” Iš čia tolyn, sferų, tokių, kaip gyvenamieji pasauliai, konkrečioje grupėje, kylantieji individualiai žengs į priekį iš vienos sferos į kitą ir iš vienos gyvybės fazės į kitą, bet jie visada pirmyn eis iš vieno visatos studijų etapo į kitą klasių formuotėmis.

30:4.18 (342.1) 4. Morontiniai Progresuotojai. Iš gyvenamųjų pasaulių toliau į viršų per sistemos, žvaigždyno, ir visatos sferas mirtingieji patenka į morontinių progresuotojų klasę; jie keliauja per mirtingojo kilimo pereinamąsias sferas. Kada kylantieji mirtingieji eina pirmyn iš žemesniųjų morontinių pasaulių į aukštesniuosius, tada jie tarnauja, atlikdami nesuskaičiuojamą daugybę užduočių drauge su savo mokytojais ir kartu su savo labiau išsivysčiusiais ir vyresniaisiais sielos broliais.

30:4.19 (342.2) Morontinis žengimas į priekį yra susijęs su tuo, kad toliau yra vystoma intelektas, dvasia, ir asmenybės forma. Išliekantieji vis dar tebėra trigubo-pobūdžio būtybės. Per visą morontinį patyrimą jie yra vietinės visatos globotiniai. Supervisatos režimas neveikia iki prasideda dvasios karjera.

30:4.20 (342.3) Mirtingieji įgauna tikrą dvasios tapatybę kaip tik prieš išvykdami iš vietinės visatos būstinės į supervisatos mažojo sektoriaus priėmimo pasaulius. Perėjimas iš baigiamosios morontinės pakopos į pirmąjį arba žemiausiąjį dvasios statusą yra ne kas kita, kaip tik nedidelis pasikeitimas. Toks žengimas į priekį proto, asmenybės, ir charakterio nekeičia; pakeičiama tiktai forma. Bet dvasinė forma yra lygiai tokia pati reali, kaip ir morontinis kūnas, ir ji yra lygiai taip pat matoma.

30:4.21 (342.4) Prieš išvykdami iš savo gimtųjų vietinių visatų į supervisatų priėmimo pasaulius, laiko mirtingieji iš Sūnaus Kūrėjo ir vietinės visatos Motinos Dvasios gauna savo dvasinį patvirtinimą. Nuo šios akimirkos kylančiojo mirtingojo statusas yra nustatytas amžiams. Niekada nebuvo žinoma, jog supervisatos globotiniai nuklystų. Kylantieji serafimai tuo metu, kada išvyksta iš vietinių visatų, angeliškojoje gradacijoje taip pat yra pakeliami.

30:4.22 (342.5) 5. Supervisatos Globotiniai. Visi kylantieji, atvykstantys į supervisatos mokymo pasaulius, tampa Dienų Senųjų globotiniais; jie būna perėję per vietinės visatos morontinį gyvenimą ir dabar yra patvirtintos dvasios. Kaip jaunos dvasios jos pradeda kilimą supervisatos mokymo ir kultūros sistemoje, nusidriekiančioje nuo mažojo sektoriaus priėmimo sferų į vidų per dešimties didžiųjų sektorių studijų pasaulius ir toliau į supervisatos būstinės aukščiausias kultūros sferas.

30:4.23 (342.6) Studentų dvasių yra trys kategorijos, atitinkančios jų dvasinio žengimo į priekį gyvenimą mažojo sektoriaus, didžiojo sektoriaus, ir supervisatos būstinės pasauliuose. Kaip morontiniai kylantieji studijavo ir dirbo vietinės visatos pasauliuose, taip ir dvasiniai kylantieji tęsia naujų pasaulių įsisavinimą tuo metu, kada jie praktikuoja tai, jog kitiems atiduotų tą, ką sukaupė iš patirtinių išminties šaltinių. Bet eiti į mokyklą, būnant dvasine būtybe supervisatos karjeroje, visiškai nepanašu į tai, ką kada nors galėjo įsivaizduoti žmogaus materialaus proto vaizduotė.

30:4.24 (342.7) Prieš išvykdamos iš supervisatos į Havoną, šitos kylančiosios dvasios gauna tokį patį išsamų supervisatos valdymo kursą, kokį išsamų vietinės visatos valdymo kursą gavo savo morontinio patyrimo metu. Prieš dvasiniams mirtingiesiems pasiekiant Havoną, jų pagrindinis studijavimas, bet neišimtinis užsiėmimas, yra vietinės visatos ir supervisatos administravimo įsisavinimas. Viso šito patyrimo priežastis dabar iki galo nėra akivaizdi, bet be jokios abejonės toks mokymas yra išmintingas ir būtinas, atsižvelgiant į jų kaip Užbaigtumo Korpuso narių galimą likimą ateityje.

30:4.25 (342.8) Supervisatos režimas nėra toks pat visiems kylantiesiems mirtingiesiems. Jie gauna tokį patį bendrą išsilavinimą, bet specialioms grupėms ir klasėms yra suteikiamas specialus mokymo kursas ir jos dalyvauja specifinio mokymo kursuose.

30:4.26 (343.1) 6. Havonos Piligrimai. Kada dvasios vystymasis yra užbaigtas, net jeigu ir ne iki galo, tada išliekantis mirtingasis pasirengia ilgam skrydžiui į Havoną, evoliucinių dvasių prieglaudą. Žemėje jūs buvote tvarinys iš materialaus kūno ir kraujo; eidami per vietinę visatą, jūs buvote morontinė būtybė; supervisatoje jūs buvote besivystanti dvasia; jums atvykus į Havonos priėmimo pasaulius, jūsų dvasinis lavinimas prasideda tikrovėje ir rimtai; galiausiai Rojuje jūs pasirodysite kaip ištobulinta dvasia.

30:4.27 (343.2) Iš supervisatos būstinės pasaulio į Havonos priėmimo sferas visada vykstama po vieną. Nuo dabar daugiau nebebus jokio mokymo klasėje arba grupėje. Jūs užbaigėte juridinį ir administracinį mokymą apie laiko ir erdvės evoliucinius pasaulius. Dabar prasideda jūsų asmeninis švietimas, jūsų individualus dvasinis mokymas. Nuo pat pradžių iki pat pabaigos, per visą Havoną, mokymas yra asmeninis ir trigubas savo pobūdžiu: intelektualus, dvasinis, ir patirtinis.

30:4.28 (343.3) Jūsų Havonos karjeroje pirmasis veiksmas bus suvokti ir padėkoti savo transportiniam sekonafimui už ilgą ir saugią kelionę. Tada jūs būsite supažindintas su tomis būtybėmis, kurios organizuos jūsų ankstyvąją veiklą Havonoje. Po šito jūs nuvyksite užregistruoti savojo atvykimo ir paruošti padėkos ir gilios meilės pranešimą, kuris bus pasiųstas jūsų vietinės visatos Sūnui Kūrėjui, visatos Tėvui, kuris padarė jūsų sūnystės karjerą įmanomą. Šitai užbaigia atvykimo į Havoną formalumus; po šito jums yra suteikiamas ilgas poilsio laikotarpis laisvam stebėjimui, ir tai yra proga paieškoti savo draugų, bičiulių, ir partnerių iš ilgo kilimo patyrimo. Jūs taip pat galite pasinaudoti programomis, kad nustatytumėte, kurie iš jūsų bičiulių piligrimų išvyko į Havoną nuo tada, kada Uversą palikote jūs.

30:4.29 (343.4) Jūsų atvykimo į Havonos priėmimo pasaulius faktas bus tinkamu laiku pasiųstas į jūsų vietinės visatos būstinę ir asmeniškai perduotas jūsų serafimui sargybiniui, nesvarbu kur jis galėtų būti.

30:4.30 (343.5) Kylantieji mirtingieji buvo išsamiai išmokyti, kaip tvarkyti erdvės evoliucinių pasaulių reikalus; dabar jie pradeda savo ilgą ir naudingą bendravimą su sukurtomis tobulumo sferomis. Koks suteikiamas pasiruošimas kažkokiam darbui ateityje šituo sujungtu, unikaliu, ir nepaprastu patyrimu! Bet aš negaliu jums papasakoti apie Havoną; šituos pasaulius jūs turite pamatyti tam, kad įvertintumėte jų šlovę arba kad suprastumėte jų grožį.

30:4.31 (343.6) 7. Atvykusieji į Rojų. Pasiekę Rojų su gyvenamuoju statusu, jūs pradedate dieviškumo ir absonitumo progresinį kursą. Jūsų gyvenimas Rojuje reiškia, kad jūs suradote Dievą, ir, kad jūs turite būti įtrauktas į Mirtingųjų Užbaigtumo Korpuso sąrašą. Iš visų didžiosios visatos tvarinių, tiktai tie, kurie yra susilieję su Tėvu, yra įtraukiami į Mirtingųjų Užbaigtumo Korpuso sąrašą. Tiktai tokie individai duoda užbaigtojo priesaiką. Kitos Rojaus tobulumo ar pasiekimo būtybės prie šito užbaigtumo korpuso gali būti priskirtos laikinai, bet jos nėra amžinai paskirtos į laiko ir erdvės evoliucinių ir ištobulintų veteranų šitų besikaupiančių gausybių nežinomą ir neapreikštą misiją.

30:4.32 (343.7) Atvykusiesiems į Rojų yra suteikiamas laisvės periodas, po kurio jie pradeda savo bendravimus su pirminių supernafimų septyniomis grupėmis. Jie yra vadinami Rojaus absolventais, kada būna užbaigę savo kursą su garbinimo vadovais ir tuomet, kaip užbaigtieji, būna paskiriami į stebėjimo ir bendradarbiavimo tarnystę iki toli nusidriekiančio kūrinio pačių pakraščių. Iki šiol atrodo, jog nėra jokio specifinio arba nusistovėjusio užsiėmimo Mirtingųjų Užbaigtųjų Korpusui, nors jie tarnauja daugybėje sričių tuose pasauliuose, kurie yra įžengę į šviesą ir gyvenimą.

30:4.33 (344.1) Jeigu kartais ir nebūtų jokio ateities ir neatskleisto likimo Mirtingųjų Užbaigtumo Korpusui, tai šitų pakilusiųjų būtybių dabartinis paskyrimas būtų visiškai adekvatus ir šlovingas. Jų dabartinis likimas visiškai pateisina evoliucinio kilimo visuotinį planą. Bet išorinės erdvės sferų evoliucijos ateities amžiai neabejotinai toliau išvystys, ir su dar didesne pilnatve dieviškai apšvies, Dievų išmintį ir meilės kupiną gerumą, įgyvendinant savo dieviškąjį žmogaus išlikimo ir mirtingojo kilimo planą.

30:4.34 (344.2) Šitas pasakojimas, kartu su tuo, kas jums buvo apreikšta ir ką jūs galite įgyti ryšium su mokymu, susijusiu su jūsų pačių pasauliu, sudaro kylančiojo mirtingojo karjeros apžvalgą. Šis pasakojimas skirtingose supervisatose žymiai skiriasi, bet šitoji apžvalga leidžia akimirkai žvilgtelėti į mirtingojo žengimo pirmyn vidutinį planą taip, kaip jis veikia Nebadono vietinėje visatoje ir didžiosios visatos septintajame segmente, Orvontono supervisatoje.

30:4.35 (344.3) [Parengta Galingojo Žinianešio iš Uversos.]

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved