ΕΓΓΡΑΦΟ 30, ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 30

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Οι προσωπικότητες και οι λοιπές – πέραν των εξατομικευμένων – οντότητες οι οποίες λειτουργούν τώρα στον Παράδεισο και στο μέγα σύμπαν συνιστούν ένα σχεδόν απεριόριστο πλήθος ζωντανών υπάρξεων. Μόνον ο αριθμός των μειζόνων τάξεων και κατηγοριών θα κατέπλησσε την ανθρώπινη φαντασία, για να μην υπολογίσουμε τις αμέτρητες υποκατηγορίες και παραλλαγές. Επιθυμούμε, ωστόσο, να παρουσιάσουμε ορισμένα στοιχεία των δύο βασικών ταξινομήσεων των ζωντανών υπάρξεων –ένα υπόδειγμα της κατάταξης στον Παράδεισο καθώς και μία σύντμηση του Αρχείου Προσωπικοτήτων της Ουβέρσα.

Δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν κατανοητές και απόλυτα συνεκτικές ταξινομήσεις των προσωπικοτήτων του μεγάλου σύμπαντος, διότι δεν έχουν αποκαλυφθεί όλες οι ομάδες. Αμέτρητα επιπλέον χαρτιά θα χρειάζονταν για να καλυφθεί η περαιτέρω παρουσίαση που απαιτείται προκειμένου να ταξινομηθούν συστηματικά όλες οι ομάδες. Παρόμοια θεμελιακή ανάπτυξη δεν είναι επιθυμητή, εφ’ όσον θα αποστερούσε τους σκεπτόμενους θνητούς των επομένων δέκα χιλιάδων χρόνων από το κίνητρο για το δημιουργικό προβληματισμό, τον οποίο οι εν μέρει αποκαλυφθείσες αυτές απόψεις παρέχουν. Είναι προτιμότερο για τον άνθρωπο να μην έχει στη διάθεσή του μία υπεραποκάλυψη. Περιορίζει τη φαντασία.

Οι ζωντανές υπάρξεις ταξινομούνται στον Παράδεισο σύμφωνα με τις εγγενείς και επίκτητες σχέσεις τους προς τις Παραδείσιες Θεότητες. Στις μεγάλες συναθροίσεις του κεντρικού σύμπαντος και των υπερσυμπάντων, οι παρούσες υπάρξεις ομαδοποιούνται συχνά σύμφωνα με την προέλευσή τους: οι τριαδικής προέλευσης, ή κατακτήσασες την Τριάδα. Οι διττής προέλευσης και οι απλής προέλευσης. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε την Παραδείσια ταξινόμηση των ζωντανών υπάρξεων στον θνητό νου, είμαστε, όμως, εξουσιοδοτημένοι να παρουσιάσουμε τα εξής:

1. ΥΠΑΡΞΕΙΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: Υπάρξεις δημιουργηθείσες και από τις τρεις Θεότητες του Παραδείσου, είτε μεμονωμένα από την κάθε μία, είτε από όλες μαζί, ως Τριάδα, μαζί με το Τριαδοποιημένο Σώμα, προσδιορισμός ο οποίος αναφέρεται σε όλες τις ομάδες τριαδοποιημένων πλασμάτων, αποκαλυφθέντων και μη.

Α. Τα Υπέρτατα Πνεύματα.

1. Τα Επτά Κυρίαρχα Πνεύματα

2. Οι Επτά Υπέρτατοι Εκτελεστές

3. Οι Επτά Τάξεις των Ανακλαστικών Πνευμάτων

Β. Οι Σταθεροί Υιοί της Τριάδας

1. Τριαδοποιημένα Απόκρυφα του Υπέρτατου

2. Αιώνιοι των Ημερών

3. Αρχαίοι των Ημερών

4. Τέλειοι των Ημερών

5. Πρόσφατοι των Ημερών

6. Ενοποιήσεις των Ημερών

7. Πιστοί των Ημερών

8. Τελειοποιητές της Σοφίας

9. Θείοι Σύμβουλοι

10. Συμπαντικοί Ελεγκτές

Γ. Τριαδικής προέλευσης και Τριαδοποιημένες Υπάρξεις.

1. Διδάσκαλοι Υιοί της Τριάδας

2. Εμπνευσμένα Πνεύματα της Τριάδας

3. Αυτόχθονες της Χαβόνα

4. Πολίτες του Παραδείσου

5. Μη Αποκαλυφθείσες Τριαδικής προέλευσης Υπάρξεις

6. Με Αποκαλυφθείσες δια του Θείου Τριαδοποιημένες Υπάρξεις

7. Τριαδοποιημένοι Υιοί της Επίτευξης

8. Τριαδοποιημένοι Υιοί της Επιλογής

9. Τριαδοποιημένοι Υιοί της Τελειότητας

10. Τριαδοποιημένοι, εκ θνητών προερχόμενοι, Υιοί

ΙΙ. ΥΠΑΡΞΕΙΣ ΔΙΤΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Οι προερχόμενες από δύο Παραδείσιες Θεότητες, ή οι δημιουργηθείσες από δύο υπάρξεις άμεσης, ή έμμεσης καταγωγής από τις Θεότητες του Παραδείσου.

Α. Οι Κατερχόμενες Τάξεις.

1. Δημιουργοί Υιοί

2. Μάγιστροι Υιοί

3. Λαμπεροί και Πρωινοί Αστέρες

4. Πατέρες Μελχισεδέκ

5. Οι Μελχισεδέκ

6. Οι Βοροντάντεκ

7. Οι Λανοντάντεκ

8. Οι Λαμπροί Εσπερινοί Αστέρες

9. Οι Αρχάγγελοι

10. Οι Κομιστές της Ζωής

11. Οι Μη Αποκαλυφθέντες Συμπαντικοί Αρωγοί

12. Μη Αποκαλυφθέντες Υιοί του Θεού

Β. Οι Σταθερές Τάξεις.

1. Οι Αμπάντοντερ

2. Οι Σουσέιτια

3. Οι Ουνιβιτέιτια

4. Οι Σπιρόγκα

5. Οι Μη Αποκαλυφθείσες Διττής προέλευσης Υπάρξεις

Γ. Οι Ανερχόμενες Τάξεις.

1. Οι με τους Προσαρμοστές Συγχωνευμένοι Θνητοί

2. Οι με τους Υιούς συγχωνευμένοι Θνητοί

3. Οι με τα Πνεύματα συγχωνευμένοι Θνητοί

4. Οι Μετασχηματισμένοι Μεσοδιάστατοι

5. Οι Μη Αποκαλυφθέντες Ανερχόμενοι

ΙΙΙ. Οι Απλής Προέλευσης Υπάρξεις. Οι προερχόμενες από μία Θεότητα του Παραδείσου, ή οι δημιουργηθείσες από μία ύπαρξη άμεσης, ή έμμεσης καταγωγής από τις Παραδείσιες Θεότητες.

Α. Τα Υπέρτατα Πνεύματα

1. Αγγελιαφόροι της Βαρύτητας

2. Τα Επτά Πνεύματα των Κυκλωμάτων της Χαβόνα

3. Οι Δωδεκαπλοί Υπασπιστές των Κυκλωμάτων της Χαβόνα

4. Οι Αρωγοί Ανάκλασης

5. Τα Πνεύματα-Μητέρες του Σύμπαντος

6. Οι Επταπλοί Υπασπιστές Διάνοιες-Πνεύματα

7. Μη Αποκαλυφθείσες Υπάρξεις Θείας προέλευσης

Β. Οι Ανερχόμενες Τάξεις.

1. Εξατομικευμένοι Προσαρμοστές

2. Ανερχόμενοι Υλικοί Υιοί

3. Εξελικτικά Σεραφείμ

4. Εξελικτικά Χερουβείμ

5. Μη Αποκαλυφθέντες Ανερχόμενοι

Γ. Η Οικογένεια του Απείρου Πνεύματος

1. Μοναχικοί Αγγελιαφόροι

2. Επόπτες των Συμπαντικών Κυκλωμάτων

3. Διευθυντές Απογραφής

4. Προσωπικοί Αρωγοί του Απείρου Πνεύματος

5. Συνεργικοί Επιθεωρητές

6. Υπεύθυνοι Φρουροί

7. Οδηγοί Αποφοίτων

8. Υπηρέτες της Χαβόνα

9. Συμπαντικοί Συμφιλιωτές

10. Μοροντιανοί Σύντροφοι

11. Υπερναφείμ

12. Σεκοναφείμ

13. Τερτιαφείμ

14. Ομνιαφείμ

15. Σεραφείμ

16. Χερουβείμ και Σανοβείμ

17. Μη Αποκαλυφθείσες εκ του Πνεύματος προερχόμενες Υπάρξεις

18. Οι Επτά Διευθυντές Υπέρτατης Δύναμης

19. Τα Κέντρα Υπέρτατης Δύναμης

20. Οι Κυρίαρχοι Φυσικοί Ελεγκτές

21. Οι Επόπτες της Μοροντιανής Δύναμης

IV. Προκύπτουσες Υπερβατικές Προσωπικότητες. Στον Παράδεισο υπάρχει ένα άπειρο πλήθος υπερβατικών υπάρξεων η προέλευση των οποίων δεν αποκαλύπτεται συνήθως στα σύμπαντα του χρόνου και του διαστήματος, μέχρις ότου εγκατασταθούν στο φως και τη ζωή. Οι Υπερβάτες αυτοί δεν είναι δημιουργοί, ούτε δημιουργήματα. Είναι τα προκύπτοντα τέκνα του θείου, του απώτατου και της αιωνιότητας. Οι «προκύπτοντες» αυτοί δεν είναι πεπερασμένοι, ούτε άπειροι – είναι απολυτοειδείς. Και η κατάσταση του απολυτοειδούς δεν είναι άπειρη, ούτε απόλυτη.

Οι αδημιούργητοι αυτοί μη-δημιουργοί είναι επίσης πιστοί στην Τριάδα του Παραδείσου και υπάκουοι στο Απώτατο. Υφίστανται μόνο στα τέσσερα απώτατα επίπεδα της προσωπικής δραστηριότητας και λειτουργούν στα επτά επίπεδα του απολυτοειδούς, σε δώδεκα μείζονες υποδιαιρέσεις, αποτελούμενες από χίλιες μείζονες ομάδες εργασίας, επτά κατηγοριών η κάθε μία. Οι προκύπτουσες αυτές υπάρξεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

1. Τους Αρχιτέκτονες του Μεγάλου Σύμπαντος

2. Τους Υπερβατικούς Καταγραφείς

3. Άλλους Υπερβάτες

4. Τους Βασικούς Οργανωτές της Προκύπτουσας Κυρίαρχης Δύναμης

5. Τους Βοηθούς Οργανωτές της Υπερβατικής Υπάρχουσας Δύναμης

Ο Θεός, ως υπεράτομο, συμβαίνει – υπάρχει. Ο Θεός ως άτομο δημιουργεί. Ο Θεός, ως προ-ατομική ύπαρξη κλασματοποιείται. Και ένα τέτοιο κλάσμα του, με τη μορφή του Προσαρμοστή αναπτύσσει την ψυχή και το πνεύμα υπεράνω του υλικού και θνητού νου σύμφωνα με την ελεύθερη επιλογή της προσωπικότητας δια της οποίας έχει πληρωθεί το συγκεκριμένο θνητό πλάσμα υπό της πατρικής λειτουργίας του Θεού, ως Πατέρα.

V. ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ. Η τάξη αυτή της ζώσας ύπαρξης, προερχόμενη από τον Πατέρα του Σύμπαντος, τυποποιείται καλύτερα δια των Προσαρμοστών της Σκέψης, αν και οντότητες αυτές κατ’ ουδένα τρόπο αποτελούν τις μοναδικές κλασματοποιήσεις της προ-ατομικής ύπαρξης της Πρώτης Γενεσιουργού Αιτίας και Κέντρου. Οι λειτουργίες των, εκτός των Προσαρμοστών, κλασματοποιήσεων είναι ποικίλες και ελάχιστα γνωστές. Η συγχώνευση με έναν Προσαρμοστή, ή κάποια άλλη κλασματοποίηση ορίζει ένα πλάσμα ως Με τον Πατέρα συγχωνευμένη Ύπαρξη.

Τα κλάσματα του προ-διανοητικού πνεύματος της Τρίτης Γενεσιουργού Αιτίας και Κέντρου, αν και μετά βίας μπορούν να συγκριθούν με τα κλάσματα του Πατέρα, καλό θα ήταν να αναφερθούν εδώ. Οι οντότητες αυτές διαφέρουν πάρα πολύ από τους Προσαρμοστές. Δεν κατοικούν όπως αυτοί στον Σπιρίτινγκτον, ούτε διασχίζουν τα κυκλώματα διανοητικής βαρύτητας. Και δεν ενοικούν στους θνητούς κατά την εν σαρκεί πορεία τους. Δεν είναι προ-ατομικοί υπό την έννοια κατά την οποία είναι οι Προσαρμοστές, ωστόσο, τα κλάσματα αυτά του προ-διανοητικού πνεύματος επιφοιτούν επί ορισμένων επιβιούντων θνητών και η συγχώνευση μαζί τους δημιουργεί τους Με το Πνεύμα συγχωνευθέντες θνητούς , σε αντιδιαστολή με τους θνητούς οι οποίοι συγχωνεύθηκαν με τους Προσαρμοστές.

Ακόμη δυσκολότερο να περιγραφεί είναι το εξατομικευμένο πνεύμα ενός Δημιουργού Υιού, η ένωση με τον οποίο δημιουργεί τον Με τον Υιό συγχωνευμένο θνητό. Και υπάρχουν κι’ άλλες κλασματοποιήσεις του Θείου.

VI. ΥΠΕΡΑΤΟΜΙΚΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ. Υπάρχει ένα άπειρο πλήθος, πέραν του ατομικού, υπάρξεων θείας προέλευσης και πολλαπλών λειτουργιών στο σύμπαν των συμπάντων. Ορισμένες από τις υπάρξεις αυτές κατοικούν στους Παραδείσιους κόσμους του Υιού. Άλλες, όπως οι υπερατομικοί εκπρόσωποι του Αιώνιου Υιού, συναντώνται και αλλού. Το μεγαλύτερο μέρος τους δεν αναφέρεται στο κείμενο αυτό και θα ήταν εντελώς μάταιο να επιχειρήσουμε να τους περιγράψουμε στα άτομα.

VII. ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣΕΣ ΤΑΞΕΙΣ. Κατά την παρούσα συμπαντική περίοδο δεν θα ήταν δυνατόν να ταξινομήσουμε όλες τις υπάρξεις, εξατομικευμένες, ή όχι, με τρόπο που να χαρακτηρίζει την παρούσα μόνο φάση. Ούτε έχουν παρουσιασθεί όλες οι κατηγορίες στο κείμενο αυτό. Γι’ αυτό το λόγο, πολλές κατηγορίες έχουν παραληφθεί από τους καταλόγους μας. Λάβετε υπ’ όψιν τους εξής:

Τον Τελειοποιητή του Συμπαντικού Πεπρωμένου

Τους Προσδιορισμένους Αντιβασιλείς του Απώτατου

Τους Απροσδιόριστους Επόπτες του Υπέρτατου

Τους Μη Αποκαλυφθέντες Πράκτορες των Αρχαίων των Ημερών

Ο Μέιτζεστον του Παραδείσου

Τους Ανώνυμους Ανακλαστικούς Συνδέσμους του Μέιτζεστον

- Τις Ενδιαμεσοειδείς Τάξεις των Τοπικών Συμπάντων

Δεν χρειάζεται να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στην καταγραφή των τάξεων αυτών εκτός του ότι ουδεμία παρουσιάζεται στην εν Παραδείσω ταξινόμηση όπως παρουσιάζεται εδώ. Τούτοι είναι οι ολίγοι αταξινόμητοι. Έχετε ακόμη να μάθετε και για τους πολλούς αταξινόμητους.

Υπάρχουν πνεύματα. Πνευματικές οντότητες, πνευματικές παρουσίες, εξατομικευμένα πνεύματα, προ-ατομικά πνεύματα, υπερ-ατομικά πνεύματα, πνευματικές υπάρξεις, πνευματικές προσωπικότητες – ουδεμία ωστόσο γλώσσα, ή διάνοια θνητού είναι επαρκής για να τα συλλάβει και να τα περιγράψει. Μπορούμε να πούμε, πάντως, ότι δεν είναι προσωπικότητες «αμιγώς διανοητικές.» Ουδεμία οντότητα έχει προσωπικότητα μέχρις ότου της δοθεί από τον Θεό, ο οποίος είναι πνεύμα. Οποιαδήποτε έλλογη οντότητα δεν συνδέεται είτε με την πνευματική, είτε με την φυσική ενέργεια δεν είναι προσωπικότητα. Υπό την αυτή όμως έννοια, κατά την οποία υπάρχουν πνευματικές προσωπικότητες διαθέτουσες διάνοια, υπάρχουν και διανοητικές προσωπικότητες διαθέτουσες πνεύμα. Ο Μέιτζεστον και οι συνεργάτες του απεικονίζουν αρκετά καλά τις υπό της διανοίας κυριαρχούμενες υπάρξεις, αν και υπάρχουν καλύτεροι τρόποι παρουσίασης αυτής της, άγνωστης σ’ εσάς, κατηγορίας υπάρξεων. Υπάρχουν επιπλέον ολόκληρες, μη αποκαλυφθείσες, κατηγορίες τέτοιων διανοητικών προσωπικοτήτων, αλλά πάντα συνδέονται με το πνεύμα. Ορισμένα, άλλα, μη αποκαλυφθέντα πλάσματα είναι αυτό που θα μπορούσε να ορισθεί ως προσωπικότητες διανοητικής και φυσικής ενέργειας . Ο τύπος αυτός ύπαρξης δεν αντιδρά στην πνευματική βαρύτητα, είμαι όμως μία αληθής προσωπικότητα – βρίσκεται εντός των κυκλωμάτων του Πατέρα.

Τα κείμενα αυτά ούτε καν έχουν αρχίσει – και δεν μπορούν – να εξαντλήσουν το θέμα των ζώντων πλασμάτων, των δημιουργών, των προκυπτουσών και όλων των – με διαφορετική μορφή – επιπλέον υπάρξεων που ζουν και λατρεύουν το θείο και υπηρετούν στα σμήνη των συμπάντων του χρόνου αλλά και στο κεντρικό σύμπαν της αιωνιότητας. Εσείς οι θνητοί είστε άτομα. Εξ αυτού μπορούμε να περιγράψουμε εξατομικευμένες υπάρξεις, πώς όμως μπορεί να σας εξηγήσει κάποιος μία ενδιαμεσοποιημένη ύπαρξη;

Η θεία οικογένεια των ζωντανών υπάρξεων είναι καταγεγραμμένη στην Ουβέρσα σε επτά μεγάλες κατηγορίες:

1. Τις Παραδείσιες Θεότητες

2. Τα Υπέρτατα Πνεύματα

3. Τις Τριαδικής προέλευσης Υπάρξεις

4. Τους Υιούς του Θεού

5. Τις Προσωπικότητες του Απείρου Πνεύματος

6. Τους Διευθυντές Συμπαντικής Δύναμης

7. Το Σώμα των Μονίμων Πολιτών

Οι ομάδες αυτές των ελεύθερης βούλησης πλασμάτων χωρίζονται σε πολυάριθμες τάξεις και ελάσσονες υποκατηγορίες. Η παρουσίαση ωστόσο της ταξινόμησης αυτής των προσωπικοτήτων του μεγάλου σύμπαντος προβάλλει κυρίως τις τάξεις αυτές των ελλόγων υπάρξεων οι οποίες έχουν ήδη αποκαλυφθεί στα κείμενά μας αυτά, την πλειονότητα των οποίων θα συναντήσουν οι θνητοί του χρόνου κατά την ανελικτική τους πορεία, καθώς θα προχωρούν προς τον Παράδεισο. Στις απαριθμήσεις που ακολουθούν δεν γίνεται μνεία για τις άπειρες τάξεις των συμπαντικών υπάρξεων οι οποίες δραστηριοποιούνται μακράν του σχεδίου της ανέλιξης των θνητών.

Ι. ΟΙ ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

1. Ο Πατέρας του Σύμπαντος

2. Ο Αιώνιος Υιός

3. Το Άπειρο Πνεύμα

ΙΙ. ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ

1. Τα Επτά Κυρίαρχα Πνεύματα

2. Οι Επτά Υπέρτατοι Διευθυντές

3. Οι Επτά Ομάδες των Ανακλαστικών Πνευμάτων

4. Οι Αρωγοί της Ανάκλασης

5. Τα Επτά Πνεύματα των Κυκλωμάτων

6. Τα Πνεύματα-Δημιουργοί του Τοπικού Σύμπαντος

7. Οι Υπασπιστές Πνεύματα-Διάνοιες

ΙΙΙ. ΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ

1. Τα Τριαδικά Απόκρυφα του Υπέρτατου

2. Οι Αιώνιοι των Ημερών

3. Οι Αρχαίοι των Ημερών

4. Οι Τέλειοι των Ημερών

5. Οι Πρόσφατοι των Ημερών

6. Οι Ενοποιημένοι των Ημερών

7. Οι Πιστοί των Ημερών

8. Οι Τριαδικοί Υιοί-Διδάσκαλοι

9. Οι Τελειοποιητές της Σοφίας

10. Οι Θείοι Σύμβουλοι

11 Οι Συμπαντικοί Ελεγκτές

12. Τα Εμπνευσμένα Τριαδικά Πνεύματα

13. Οι Αυτόχθονες της Χαβόνα

14. Οι Πολίτες του Παραδείσου

IV. ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Α. Οι Κατερχόμενοι Υιοί.

1. Δημιουργοί Υιοί – Μιχαήλ

2. Μάγιστροι Υιοί – Άβοναλ

3. Τριαδικοί Διδάσκαλοι-Υιοί – Ντέηναλ

4. Υιοί Μελχισεδέκ

5. Υιοί Βοροντάντεκ

6. Υιοί Λανοντάντεκ

7. Υιοί Κομιστές της Ζωής

Β. Ανερχόμενοι Υιοί

1. Οι με τον Πατέρα συγχωνευμένοι Θνητοί

2. ι με τον Υιό συγχωνευμένοι Θνητοί

3. Οι με το Πνεύμα συγχωνευμένοι Θνητοί

4. Τα Εξελικτικά Σεραφείμ

5. Οι Ανερχόμενοι Υλικοί Υιοί

6. Οι Μετασχηματισθέντες Μεσοδιάστατοι

7. Οι Εξατομικευμένοι Προσαρμοστές

Γ. Τριαδοποιημένοι Υιοί.

1. Οι Κραταιοί Αγγελιαφόροι

2. Εκείνοι Υψηλά Ιστάμενοι στην Εξουσία

3. Εκείνοι Χωρίς Όνομα και Αριθμό

4. Οι Τριαδοποιημένοι Κηδεμόνες

5. Οι Τριαδοποιημένοι Πρεσβευτές

6. Οι Ουράνιοι Φρουροί

7. Οι Ανώτεροι Βοηθοί του Υιού

8. Οι προερχόμενοι εξ Ανερχομένων τριαδοποιημένοι Υιοί

9. Οι Τριαδοποιημένοι Υιοί Παραδείσου-Χαβόνα

10. Οι Τριαδοποιημένοι Υιοί του Πεπρωμένου

V. ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Α. Ανώτερες Προσωπικότητες του Απείρου Πνεύματος

1. Μοναχικοί Αγγελιαφόροι

2. Επόπτες των Συμπαντικών Κυκλωμάτων

3. Διευθυντές Απογραφής

4. Προσωπικοί Αρωγοί του Απείρου Πνεύματος

5. Βοηθοί Επιθεωρητές

6. Επιφορτισμένοι Φρουροί

7. Οδηγοί Αποφοίτων

Β. Η Στρατιά των Αγγελιαφόρων του Διαστήματος

1. Οι Υπηρέτες της Χαβόνα

2. Οι Συμπαντικοί Συμφιλιωτές

3. Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι

4. Οι εν Παραδείσω Επιτηρητές των Αρχείων

5. Οι Ουράνιοι Καταγραφείς

6. Οι Μοροντιανοί Σύντροφοι

7. Οι Παραδείσιοι Σύντροφοι

Γ. Τα Λειτουργικά Πνεύματα

1. Τα Υπερναφείμ

2. Τα Σεκοναφείμ

3. Τα Τερτιαφείμ

4. Τα Ομνιαφείμ

5. Τα Σεραφείμ

6. Τα Χερουβείμ και τα Σανοβείμ

7. Οι Μεσοδιάστατοι

VI. ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Α. Οι Επτά Διευθυντές της Υπέρτατης Δύναμης

Β. Τα Κέντρα Υπέρτατης Δύναμης

1. Οι Υπέρτατοι Κεντρικοί Επόπτες

2. Τα Κέντρα της Χαβόνα

3. Τα Κέντρα του Υπερσύμπαντος

4. Τα Κέντρα του Τοπικού Σύμπαντος

5. Τα Κέντρα των Αστερισμών

6. Τα Κέντρα των Συστημάτων

7. Τα Αταξινόμητα Κέντρα

Γ. Οι Κυρίαρχοι Φυσικοί Ελεγκτές

1. Οι Βοηθοί Διευθυντές Δύναμης

2. Οι Μηχανικοί Ελεγκτές

3. Οι Μετατροπείς Ενέργειας

4. Οι Αναμεταδότες Ενέργειας

5. Οι Βασικοί Σύνδεσμοι

6. Οι Δευτερεύοντες Διαχωριστές

7. Οι Φράνταλανκ και οι Χρόνολντεκ

Δ. Οι Επόπτες Μοροντιανής Δύναμης

1. Οι Συντονιστές των Κυκλωμάτων

2. Οι Συντονιστές των Συστημάτων

3. Οι Πλανητικοί Επιτηρητές

4. Οι Συνδυασμένοι Ελεγκτές

5. Οι Σταθεροποιητές των Συνδέσμων

6. Οι Επιλεκτικοί Ταξινομητές

7. Οι Βοηθοί Αρχειοφύλακες

VII. ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Οι Πλανητικοί Μεσοδιάστατοι

2. Οι Αδαμικοί Υιοί των Συστημάτων

3. Ο Αστερισμός Ουνιβιτέιτια

4. Το Τοπικό Σύμπαν της Σουσέιτια

5. Οι με το Πνεύμα συγχωνευμένοι Θνητοί των Τοπικών Συμπάντων

6. Οι Αναχωρητές του Υπερσύμπαντος

7. Οι με τον Υιό συγχωνευμένοι Θνητοί των Υπερσυμπάντων

8. Οι Αυτόχθονες της Χαβόνα

9. Οι Αυτόχθονες των Παραδείσιων Κόσμων του Πνεύματος

10. Οι Αυτόχθονες των Παραδείσιων Κόσμων του Πατέρα

11. Οι Δημιουργηθέντες Πολίτες του Παραδείσου

12. Οι με τους Προσαρμοστές συγχωνευθέντες Θνητοί Πολίτες του Παραδείσου

Αυτή είναι η λειτουργική ταξινόμηση των προσωπικοτήτων των συμπάντων όπως καταγράφονται στους αρχηγικούς κόσμους της Χαβόνα.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ. Στην Ουβέρσα υπάρχουν τα αρχεία πολυάριθμων επιπλέον ομάδων έλλογων υπάρξεων, υπάρξεων οι οποίες έχουν επίσης στενή σχέση με την οργάνωση και τη διαχείριση του μεγάλου σύμπαντος. Μεταξύ των τάξεων αυτών βρίσκονται οι ακόλουθες τρεις ομάδες σύνθετων προσωπικοτήτων:

Α. Το εν Παραδείσω Σώμα της Τελικότητας.

1. Το Σώμα των Θνητών Τελικιστών

2. Το Σώμα των εν Παραδείσω Τελικιστών

3. Το Σώμα των Τριαδοποιημένων Τελικιστών

4. Το Σώμα των Συνδεδεμένων Τριαδοποιημένων Τελικιστών

5. Το Σώμα των Τελικιστών της Χαβόνα

6. Το Σώμα των Υπερβατικών Τελικιστών

7. Το Σώμα των Μη Αποκαλυφθέντων Υιών του Πεπρωμένου

Το Θνητό Σώμα της Τελικότητας στο επόμενο και τελικό κεφάλαιο της παρούσας σειράς.

Β. Οι Συμπαντικοί Αρωγοί.

1. Λαμπεροί και Πρωινοί Αστέρες

2. Εξέχοντες Εσπερινοί Αστέρες

3. Αρχάγγελοι

4. Ανώτατοι Συνεργάτες

5. Ανώτεροι Επίτροποι

6. Ουράνιοι Επιβλέποντες

7. Διδάσκαλοι των Δωμάτων

Σε όλους τους αρχηγικούς κόσμους του τοπικού σύμπαντος αλλά και των υπερσυμπάντων έχει ληφθεί μέριμνα για τις υπάρξεις αυτές οι οποίες είναι επιφορτισμένες με ειδικές αποστολές για τους Δημιουργούς Υιούς, τους κυβερνήτες του τοπικού σύμπαντος. Καλωσορίζουμε αυτούς τους Συμπαντικούς Αρωγούς στην Ουβέρσα, δεν έχουμε όμως δικαιοδοσία επάνω τους. Οι απεσταλμένοι αυτοί εκτελούν το έργο τους και κάνουν τις παρατηρήσεις τους με την άδεια των Δημιουργών Υιών. Οι δραστηριότητές τους περιγράφονται πληρέστερα στο κομμάτι που περιγράφει το τοπικό σας σύστημα.

Γ. Οι Επτά Αποικίες Καλής Θέλησης.

1. Οι Σπουδαστές των Άστρων.

2. Οι Ουράνιοι Τεχνίτες.

3. Οι Σκηνοθέτες Ανάκλησης.

4. Οι Καθοδηγητές των Βοηθητικών Σχολείων.

5. Τα Διάφορα Εφεδρικά Σώματα.

6. Οι Επισκέπτες των Σπουδαστών.

7. Οι Ανερχόμενοι Οδοιπόροι.

Αυτές οι επτά ομάδες υπάρξεων θα βρεθούν με τον τρόπο που περιγράψαμε οργανωμένες και διοικούμενες σε όλους τους αρχηγικούς κόσμους των τοπικών συστημάτων μέχρι στις πρωτεύουσες των υπερσυμπάντων, κυρίως στις τελευταίες. Οι πρωτεύουσες των επτά υπερσυμπάντων είναι οι τόποι συνάντησης όλων σχεδόν των τάξεων και των κατηγοριών των ευφυών υπάρξεων. Με εξαίρεση τις πολυάριθμες ομάδες των κατοίκων του Παραδείσου-Χαβόνα, εδώ μπορούν να παρατηρηθούν και να μελετηθούν τα ελεύθερης βούλησης πλάσματα σε κάθε φάση της ύπαρξης.

Οι επτά αποικίες καλής θέλησης βρίσκονται στους αρχιτεκτονικούς κόσμους για περισσότερο, ή λιγότερο χρόνο ενώ εργάζονται πάνω στην επέκταση των αποστολών τους και στην εκτέλεση των ειδικών τους καθηκόντων. Το έργο τους μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

1. Οι Σπουδαστές των Άστρων, οι ουράνιοι αστρονόμοι, προτιμούν να εργάζονται σε κόσμους όπως η Ουβέρσα επειδή τέτοιοι μοναδικά δομημένοι κόσμοι είναι ασυνήθιστα ευνοϊκοί για τις παρατηρήσεις και τους υπολογισμούς τους. Η Ουβέρσα βρίσκεται σε ευνοϊκό για το έργο των εποίκων αυτών σημείο, όχι μόνο εξ αιτίας της κεντρικής της τοποθέτησης, αλλά επίσης επειδή δεν υπάρχουν κοντά γιγάντιοι ζώντες, ή νεκροί ήλιοι για να διαταράσσουν τα ενεργειακά κύματα. Οι σπουδαστές αυτοί δεν είναι με κανένα τρόπο οργανικά συνδεδεμένοι με τα θέματα του υπερσύμπαντος. Είναι απλοί φιλοξενούμενοι.

Η αστρονομική αποικία της Ουβέρσα περιλαμβάνει άτομα από πολλούς κοντινούς κόσμους, από το κεντρικό σύμπαν, ακόμη και από τον Νορλάτιαντεκ. Οποιαδήποτε ύπαρξη, οποιουδήποτε κόσμου, σε οποιοδήποτε σύστημα οποιουδήποτε σύμπαντος μπορεί να γίνει σπουδαστής των άστρων, μπορεί να επιδιώξει να μπει σε κάποιο σώμα ουράνιων αστρονόμων. Οι μόνες απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: συνέχιση της ζωής και επαρκής γνώση των κόσμων του διαστήματος, ιδιαίτερα των φυσικών νόμων της εξέλιξης και του ελέγχου. Δεν απαιτείται από τους σπουδαστές των άστρων να υπηρετούν αιώνια στο σώμα αυτό, αλλά κανείς από όσους γίνονται δεκτοί δεν μπορεί να αποχωρήσει σε διάστημα μικρότερο από μία χιλιετία του χρόνου της Ουβέρσα.

Οι παρατηρητές των άστρων που τώρα εποικούν την Ουβέρσα είναι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο. Οι αστρονόμοι αυτοί έρχονται και φεύγουν αν και ορισμένοι παραμένουν για συγκριτικά μακρές περιόδους. Επιτελούν το έργο τους με τη βοήθεια πλήθους μηχανικών οργάνων και φυσικών εργαλείων. Έχουν, επίσης, μεγάλη βοήθεια από τους Μοναχικούς Αγγελιαφόρους καθώς και από άλλους πνευματικούς εξερευνητές. Οι ουράνιοι αυτοί αστρονόμοι κάνουν διαρκή χρήση των ζώντων μετατροπέων και αναμεταδοτών ενέργειας, καθώς επίσης και των ανακλαστικών προσωπικοτήτων κατά το έργο τους της μελέτης των άστρων και του ελέγχου του διαστήματος. Μελετούν όλες τις μορφές και τις φάσεις της διαστημικής ύλης και ενδιαφέρονται για τη δράση της δύναμης αλλά και για τα αστρικά φαινόμενα. Τίποτα μέσα στο σύμπαν δεν ξεφεύγει από την ενδελεχή τους μελέτη.

Παρόμοιες αποικίες αστρονόμων βρίσκονται στους αρχηγικούς κόσμους των τομέων των υπερσυμπάντων, καθώς επίσης και στις αρχιτεκτονικές πρωτεύουσες των τοπικών συμπάντων και των διοικητικών τους υποτομέων. Εκτός του Παραδείσου, η γνώση δεν είναι εγγενής. Η κατανόηση του φυσικού σύμπαντος εξαρτάται εν πολλοίς από την παρατήρηση και την έρευνα.

2. Οι Ουράνιοι Τεχνίτες υπηρετούν σε ολόκληρη την έκταση των επτά υπερσυμπάντων. Οι Ανερχόμενοι θνητοί κάνουν την πρώτη τους επαφή με τις ομάδες αυτές στην μοροντιανή τους πορεία στο τοπικό σύμπαν, σε σχέση με το οποίο οι τεχνίτες αυτοί θα αναλυθούν πληρέστερα.

3. Οι Σκηνοθέτες Ανάκλησης είναι εκείνοι οι οποίοι προάγουν την ανάπαυση και το χιούμορ – την ανάκληση σε παρελθούσες μνήμες. Προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία στην πρακτική λειτουργία του ανελικτικού σχεδίου της προόδου των θνητών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αρχικών φάσεων της μοροντιανής μετάβασης και της πνευματικής εμπειρίας. Η ιστορία τους ανήκει στο κεφάλαιο της πορείας των θνητών στο τοπικό σύμπαν.

4. Οι Καθοδηγητές των Βοηθητικών Σχολείων. Ο επόμενος ανώτερος κόσμος όπου θα κατοικήσουν οι ανερχόμενοι διατηρεί πάντα ένα ισχυρό σώμα διδασκάλων στον από κάτω ακριβώς κόσμο, ένα είδος προπαρασκευαστικού σχολείου για τους προοδεύοντες κατοίκους του κόσμου αυτού. Πρόκειται για μία φάση του ανελικτικού σχεδίου για την πρόοδο των οδοιπόρων του χρόνου. Τα σχολεία αυτά, οι μέθοδοι καθοδήγησης και εξέτασης που εφαρμόζονται δεν μοιάζουν με τίποτα απολύτως από όσα θα προσπαθούσατε ποτέ να πραγματοποιήσετε στην Ουράντια.

Ολόκληρο το σχέδιο ανέλιξης της προόδου των θνητών χαρακτηρίζεται από την πρακτική του να εκπέμπονται στις άλλες υπάρξεις η νέα αλήθεια και η εμπειρία μόλις αποκτηθούν. Προχωρείτε μέσα από το μακρόχρονο σχολείο της Παραδείσιας κατάκτησης υπηρετώντας ωε δάσκαλοι στους σπουδαστές εκείνους που βρίσκονται ακριβώς πίσω σας στην εξελικτική κλίμακα.

5. Τα Διάφορα Εφεδρικά Σώματα. Πολύ μεγάλες εφεδρείες υπάρξεων, όχι υπό την άμεση εποπτεία μας, κινητοποιούνται στην Ουβέρσα ως αποικία εφεδρικών σωμάτων. Υπάρχουν εβδομήντα κύριες υποδιαιρέσεις της αποικίας αυτής στην Ουβέρσα – και είναι μια φωτισμένη εκπαίδευση το να σας επιτραπεί να περάσετε μία περίοδο κοντά στις εξαιρετικές αυτές προσωπικότητες. Παρόμοιες γενικές εφεδρείες διατηρούνται στον Σάλβινγκτον καθώς και σε άλλες συμπαντικές πρωτεύουσες. Αποστέλλονται για ενεργό δράση μόλις τούτο ζητηθεί από τους διοικητές των οικείων ομάδων.

6. Οι Επισκέπτες των Σπουδαστών. Από όλο το σύμπαν, ένα συνεχές ρεύμα ουράνιων επισκεπτών ξεχύνεται στους διάφορους αρχηγικούς κόσμους. Ως άτομα και ως τάξεις οι διάφοροι αυτοί τύποι υπάρξεων συρρέουν από πάνω μας ως παρατηρητές, ως εξ ανταλλαγής σπουδαστές και ως βοηθοί των μαθητών. Στην Ουβέρσα, επί του παρόντος, υπάρχουν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο άτομα σ’ αυτή την αποικία καλής θέλησης. Ορισμένοι από τους επισκέπτες αυτούς μπορεί να μείνουν μια μέρα, άλλοι μπορεί να μείνουν ένα χρόνο, εξαρτώμενοι όλοι από τη φύση της αποστολής τους. Η αποικία αυτή εμπεριέχει σχεδόν κάθε τάξη συμπαντικών υπάρξεων εκτός των προσωπικοτήτων των Δημιουργών και των σε μοροντιανή κατάσταση ευρισκομένων θνητών.

Οι σε μοροντιανή κατάσταση ευρισκόμενοι θνητοί είναι επισκέπτες των σπουδαστών μόνο μέσα στα όρια του τοπικού σύμπαντος απ΄ όπου προέρχονται. Μπορούν να επισκεφθούν ένα υπερσύμπαν μόνον αφού αποκτήσουν πνευματική υπόσταση. Περισσότεροι από τους μισούς επισκέπτες της αποικίας μας είναι «ενδιάμεσα σταθμεύοντες», υπάρξεις που προορίζονται για κάπου αλλού οι οποίες σταμάτησαν για να επισκεφθούν την πρωτεύουσα του Όρβοντον. Οι προσωπικότητες αυτές μπορεί να εκτελούν κάποια συμπαντική αποστολή, ή μπορεί να απολαμβάνουν μία περίοδο ανάπαυσης – να μην έχουν αποστολή. Το προνόμιο του διασυμπαντικού ταξιδιού και παρατήρησης αποτελεί μέρος της πορείας όλων των ανερχομένων υπάρξεων. Η επιθυμία του ανθρώπου να ταξιδεύει και να παρατηρεί καινούργιους ανθρώπους και κόσμους θα καλυφθεί απόλυτα κατά τη μακρά και γεμάτη απρόοπτα αναρρίχηση προς τον παράδεισο, μέσω του τοπικού σύμπαντος, του υπερσύμπαντος και του κεντρικού σύμπαντος.

7. Οι Ανερχόμενοι Οδοιπόροι. Καθώς οι ανερχόμενοι οδοιπόροι αναλαμβάνουν διάφορες υπηρεσίες σχετικές με την προς τον Παράδεισο πρόοδό τους, κατοικούν, ως έποικοι καλής θέλησης, στους διάφορους αρχηγικούς κόσμους. Ενώ δραστηριοποιούνται σε διάφορα σημεία ενός υπερσύμπαντος, οι ομάδες αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοκυβερνώμενες. Αποτελούν μία αεί-μετακινούμενη αποικία η οποία περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των εξελικτικών θνητών και των ανερχομένων συντρόφων τους.

Ενώ οι επιζώντες θνητοί του χρόνου και του διαστήματος, όταν θεωρηθούν άξιοι για την προοδευτική ανέλιξή τους στον Παράδεισο, ονομάζονται ανερχόμενοι οδοιπόροι, τα εξελικτικά αυτά πλάσματα καταλαμβάνουν τόσο σημαντική θέση σε τούτη την αφήγηση ώστε επιθυμούμε στο σημείο αυτό να παρουσιάσουμε μία σύνοψη των ακόλουθων επτά σταδίων της εξελικτικής πορείας στο σύμπαν:

1. Οι Θνητοί των Πλανητών

2. Οι Κοιμώμενοι Διασωθέντες

3. Οι Σπουδαστές των Δωμάτων

4. Οι δια της Μοροντιανής Κατάστασης Προοδεύοντες

5. Οι Φρουρές του Υπερσύμπαντος

6. Οι Οδοιπόροι της Χαβόνα

7. Οι Αφίξεις στον Παράδεισο

Το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζει την πορεία στο σύμπαν ενός θνητού εντός του οποίου κατοικεί ένας Προσαρμοστής. Οι με τον Υιό και το Πνεύμα συγχωνευθέντες θνητοί μοιράζονται μέρη της πορείας αυτής, αλλά διαλέξαμε να αφηγηθούμε την ιστορία αυτή επειδή αναφέρεται στους θνητούς οι οποίοι συγχωνεύθηκαν με έναν Προσαρμοστή, επειδή το πεπρωμένο αυτό μπορούν να προσμένουν όλες οι ανθρώπινες φυλές της Ουράντια.

1. Οι Θνητοί των Πλανητών. Οι θνητοί είναι αποκλειστικά ζωικής προέλευσης εξελικτικές υπάρξεις με δυνατότητες ανέλιξης. Στην προέλευση, τη φύση και το πεπρωμένο, οι διάφορες αυτές ομάδες ανθρωπίνων υπάρξεων δεν διαφέρουν πολύ από τους κατοίκους της Ουράντια. Οι ανθρώπινες φυλές κάθε κόσμου δέχονται την ίδια φροντίδα των Υιών του Θεού και απολαμβάνουν την παρουσία των λειτουργικών πνευμάτων του χρόνου. Μετά τον φυσικό θάνατο, όλοι οι τύποι των ανερχομένων αδελφώνονται ως μία μοροντιανή οικογένεια στους κόσμους-δώματα.

2. Οι Κοιμώμενοι Διασωθέντες. Όλοι οι θνητοί που διασώζονται, υπό την επιτήρηση των ατομικών φρουρών του πεπρωμένου, περνούν τις πύλες του φυσικού θανάτου και, κατά την τρίτη περίοδο, εξατομικεύονται στους κόσμους-δώματα. Οι πιστοποιημένες, τώρα, υπάρξεις, που για οποιοδήποτε λόγο δεν κατάφεραν να φθάσουν στο επίπεδο αυτό της διανοητικής κυριαρχίας και της πνευματικής υπόστασης ώστε να πάρουν τον τίτλο του ατομικού οδηγού, δεν μπορούν να μεταβούν κατ’ ευθείαν στους κόσμους-δώματα. Οι διασωθείσες αυτές ψυχές πρέπει να παραμείνουν σε μη συνειδητό ύπνο μέχρι την ημέρα της κρίσεως μιας νέας εποχής, μιας νέας άφεσης, μέχρι την ημέρα της άφιξης ενός Υιού του Θεού ο οποίος θα ζητήσει τους καταλόγους του καιρού και θα απονείμει δικαιοσύνη στον κόσμο και τούτη είναι η γενική πρακτική σε ολόκληρο τον Νέβαδον. Ειπώθηκε για τον Χριστό Μιχαήλ ότι όταν ανελήφθη στους ουρανούς, αφού ολοκλήρωσε το έργο του επί της γης, «οδήγησε μέγα πλήθος κρατουμένων.» Και οι κρατούμενοι αυτοί ήταν οι κοιμώμενοι διασωθέντες από την εποχή του Αδάμ μέχρι την ημέρα της ανάστασης του Κυρίου στην Ουράντια.

Το πέρασμα του χρόνου δεν γίνεται αντιληπτό από τους κοιμώμενους θνητούς. Είναι απόλυτα αναίσθητοι και δεν έχουν συναίσθηση του χρόνου ανάπαυσής των. Όταν στο τέλος μιας εποχής συναθροιστούν οι προσωπικότητες και πάλι, εκείνοι που κοιμήθηκαν πέντε χιλιάδες χρόνια δεν θα αντιδράσουν διαφορετικά από εκείνους που αναπαύθηκαν πέντε ημέρες. Εκτός της χρονικής αυτής καθυστέρησης, οι διασωθέντες αυτοί περνούν στη διαδικασία ανέλιξης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο περνούν εκείνοι που αρνούνται τον μακρύτερο, ή συντομότερο ύπνο του θανάτου.

Οι απαλλακτικές αυτές τάξεις των οδοιπόρων των κόσμων χρησιμοποιούνται για ομαδικές, μοροντιανές δραστηριότητες στο έργο των τοπικών συμπάντων. Η κινητοποίηση τέτοιων κολοσσιαίων ομάδων παρέχει ένα μέγα πλεονέκτημα. Μένουν με τον τρόπο αυτό μαζί για μεγάλες περιόδους αποτελεσματικής υπηρεσίας.

3. Οι Σπουδαστές των Δωμάτων. Όλοι οι διασωθέντες θνητοί που ξυπνούν στους κόσμους-δώματα ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

Το φυσικό σώμα της θνητής σάρκας δεν αποτελεί μέρος της επανασυνάθροισης του κοιμώμενου διασωθέντος. Το φυσικό σώμα επέτρεψε στη σκόνη. Το επιφορτισμένο σεραφείμ υποστηρίζει το νέο σώμα, το μοροντιανό σχήμα, ως νέο όχημα ζωής για την αθάνατη ψυχή και την ενοίκηση του Προσαρμοστή που επιστρέφει. Ο Προσαρμοστής είναι ο κηδεμόνας της πνευματικής εγγραφής του νου του κοιμώμενου διασωθέντος. Το επιφορτισμένο σεραφείμ είναι ο φύλακας της ταυτότητας του διασωθέντος – της αθάνατης ψυχής – μέχρι του σημείου όπου αυτή έχει εξελιχθεί. Και όταν τούτοι οι δύο, ο Προσαρμοστής και το σεραφείμ, ενώσουν την προσωπική τους επιτήρηση, το καινούργιο άτομο που προκύπτει είναι η ανάσταση της παλιάς προσωπικότητας, η διάσωση της εξελισσόμενης μοροντιανής ταυτότητας της ψυχής. Η επανασύνδεση αυτή της ψυχής και του Προσαρμοστή σωστά αποκαλείται ανάσταση, επανασύνδεση των επί μέρους στοιχείων της προσωπικότητας. Ακόμη και τούτο, όμως, δεν εξηγεί απόλυτα την επανεμφάνιση της διασωθείσας προσωπικότητας. Αν και είναι πιθανόν να μην κατανοήσετε ποτέ το γεγονός μιας τέτοιας ανεξήγητης διαδικασίας, δια της εμπειρίας θα γνωρίσετε, κάποια στιγμή, την αλήθεια του γεγονότος, αν δεν αρνηθείτε το σχέδιο της διάσωσης των θνητών.

Το σχέδιο του αρχικού περιορισμού των θνητών στους επτά κόσμους της προοδευτικής εξάσκησης είναι σχεδόν συμπαντικό στον Όρβοντον. Σε κάθε τοπικό σύστημα αποτελούμενο από περίπου χίλιους κατοικημένους πλανήτες, υπάρχουν επτά κόσμοι-δώματα, συνήθως δορυφόροι, ή υποδορυφόροι της πρωτεύουσας του συστήματος. Είναι οι κόσμοι υποδοχής για την πλειονότητα των ανερχομένων θνητών.

Ορισμένες φορές όλοι οι εκπαιδευτικοί κόσμοι όπου κατοικούν οι θνητοί αποκαλούνται συμπαντικά «δώματα» και τέτοιους κόσμους υπαινίχθηκε ο Ιησούς όταν είπε, «Στον οίκο του Πατρός μου υπάρχουν πολλά δώματα.» Από το σημείο αυτό και σε μία καθορισμένη ομάδα κόσμων, όπως είναι οι κόσμοι-δώματα, οι ανερχόμενοι θα προωθηθούν μεμονωμένα από τον ένα κόσμο στον άλλο και από τη μία φάση ζωής στην επόμενη, αλλά πάντα θα προχωρούν από το ένα στάδιο της συμπαντικής σπουδής στο επόμενο, ως ομάδα.

4. Μοροντιανοί Προοδεύοντες. Από τους κόσμους-δώματα μέχρι ψηλά, στους κόσμους του συστήματος, του αστερισμού και του σύμπαντος, οι θνητοί ταξινομούνται ως προοδεύοντες σε μοροντιανή κατάσταση. Διασχίζουν τους μεταβατικούς κόσμους της θνητής ανέλιξης. Καθώς οι ανερχόμενοι θνητοί προχωρούν από τον κατώτερο στον ανώτερο μοροντιανό κόσμο, υπηρετούν σε αμέτρητες αποστολές, συνεργαζόμενοι με τους δασκάλους των και συνοδευόμενοι από τους περισσότερο προχωρημένους, ανώτερους αδελφούς των.

Η δια της μοροντιανής κατάστασης πρόοδος αφορά στη συνέχιση της προόδου της διανοητικής, πνευματικής και ατομικής μορφής. Οι διασωθέντες εξακολουθούν να είναι τριπλής φύσης υπάρξεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μοροντιανής τους εμπειρίας είναι οι φρουροί του τοπικού σύμπαντος. Το καθεστώς του υπερσύμπαντος δεν λειτουργεί μέχρις ότου αρχίσει η πνευματική πορεία.

Οι θνητοί αποκτούν πραγματική πνευματική ταυτότητα μόλις πριν αφήσουν τα αρχηγεία του τοπικού σύμπαντος για να μεταβούν στους κόσμους υποδοχής των ελασσόνων τομέων του υπερσύμπαντος. Το πέρασμα από το τελικό μοροντιανό στάδιο στην πρώτη, ή κατώτερη πνευματική κατάσταση δεν είναι παρά μία ελάχιστη διάβαση. Η διάνοια, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας δεν αλλάζουν με την πρόοδο αυτή. Μόνον η μορφή υφίσταται τροποποίηση. Η πνευματική, όμως, μορφή είναι εξ ίσου πραγματική όπως και στο μοροντιανό σώμα και εξ ίσου ευδιάκριτη.

Πριν αναχωρήσουν από τα τοπικά σύμπαντα όπου γεννήθηκαν για να μεταβούν στους κόσμους υποδοχής των υπερσυμπάντων, οι θνητοί του χρόνου λαμβάνουν πνευματική διαβεβαίωση από τον Δημιουργό Υιό και το Πνεύμα-Μητέρα του τοπικού σύμπαντος. Από το σημείο αυτό, η θέση του ανερχόμενου θνητού παγιώνεται για πάντα. Οι φρουροί του υπερσύμπαντος ουδέποτε παρεκκλίνουν. Τα ανερχόμενα σεραφείμ επίσης προβιβάζονται σε αγγέλους τη στιγμή της αναχώρησής τους από τα τοπικά σύμπαντα.

5. Η Φρουρά των Υπερσυμπάντων. Όλοι οι ανερχόμενοι που φθάνουν στους εκπαιδευτικούς κόσμους των υπερσυμπάντων γίνονται η φρουρά των Αρχαίων των Ημερών. Έχουν περάσει από τη μοροντιανή ζωή του τοπικού σύμπαντος και έχουν τώρα πιστοποιηθεί ως πνεύματα. Ως νεαρά πνεύματα αρχίζουν την ανέλιξη του υπερσυμπαντικού συστήματος εκπαίδευσης και καλλιέργειας, η οποία εκτείνεται από τους κόσμους υποδοχής του ελάσσονος τομέα τους, δια μέσου των εκπαιδευτικών κόσμων των δέκα μειζόνων τομέων, μέχρι τους ανώτερης παιδείας κόσμους των αρχηγείων του υπερσύμπαντος.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες εκπαιδευομένων πνευμάτων σύμφωνα με την παραμονή τους στον ελάσσονα τομέα, τους μείζονες τομείς και τους υπερσυμπαντικούς αρχηγικούς κόσμους της πνευματικής προόδου. Όπως οι σε μοροντιανή κατάσταση ανερχόμενοι φοιτούν και εργάζονται στους κόσμους του τοπικού σύμπαντος, έτσι και οι πνευματικά ανερχόμενοι συνεχίζουν να κατακτούν νέους κόσμους καθώς εξασκούνται στο να προσφέρουν στους άλλους όσα απέκτησαν στις εμπειρικές πηγές της σοφίας. Το να φοιτά όμως κάποιος στο σχολείο ως πνευματική ύπαρξη στην υπερσυμπαντική πορεία του είναι εντελώς ανόμοιο με οτιδήποτε πέρασε ποτέ από το χώρο της φαντασίας του υλικού ανθρώπινου νου.

Προτού εγκαταλείψουν τα υπερσύμπαντα για τη Χαβόνα, τα ανελισσόμενα αυτά πνεύματα λαμβάνουν την ίδια διεξοδική παιδεία πάνω στη διοίκηση των υπερσυμπάντων την οποία έλαβαν κατά τη μοροντιανή εμπειρία τους πάνω στην εποπτεία των τοπικών συμπάντων. Προτού οι πνευματικοποιημένοι θνητοί φθάσουν στη Χαβόνα, το κύριο μέρος των μελετών τους, αλλά όχι η μοναδική τους ενασχόληση, αφορά στην τέλεια γνώση της διοίκησης των υπερσυμπάντων. Η αιτία αυτής της εμπειρίας δεν είναι απολύτως προφανής, αναμφίβολα, όμως, η εκπαίδευση αυτή είναι συνετή και απαραίτητη εν όψει του πιθανού μελλοντικού τους πεπρωμένου ως μελών του Σώματος της Τελικότητας.

Το καθεστώς του υπερσύμπαντος δεν είναι το ίδιο για όλους τους ανερχόμενους θνητούς. Λαμβάνουν την ίδια γενική εκπαίδευση, αλλά ορισμένες ομάδες και κατηγορίες ακολουθούν ειδικά μαθήματα καθοδήγησης και περνούν από συγκεκριμένες διαδικασίες εξάσκησης.

6. Οι Οδοιπόροι της Χαβόνα. Όταν ολοκληρωθεί η πνευματική ανάπτυξη, έστω όχι απόλυτα, ο διασωθείς θνητός προετοιμάζεται για τη μακρά πτήση προς τη Χαβόνα, το λιμάνι των εξελικτικών πνευμάτων. Στη γη υπήρξατε πλάσματα από σάρκα και αίμα. Στο τοπικό σύμπαν υπήρξατε μοροντιανό πλάσμα. Στο υπερσύμπαν υπήρξατε εξελισσόμενο πνεύμα. Με την άφιξή σας στους κόσμους υποδοχής της Χαβόνα η πνευματική σας εκπαίδευση γίνεται πραγματική και ένθερμη. Και θα εμφανισθείτε, τελικά, στον Παράδεισο ως τελειοποιημένο πνεύμα.

Το ταξίδι από τα αρχηγεία του υπερσύμπαντος προς τους κόσμους υποδοχής της Χαβόνα είναι πάντα μοναχικό. Από το σημείο αυτό και μετά δεν δίδονται ομαδικές οδηγίες. Έχετε τελειώσει την τεχνική και διοικητική εξάσκηση των εξελικτικών κόσμων του χρόνου και του διαστήματος. Τώρα αρχίζει η ατομική σας εκπαίδευση, η προσωπική πνευματική σας εξάσκηση. Από την πρώτη ως την τελευταία, σε ολόκληρη την έκταση της Χαβόνα, η καθοδήγηση είναι ατομική και τριπλή ως προς τη φύση της: διανοητική, πνευματική και εμπειρική.

Η πρώτη πράξη της πορείας σας στη Χαβόνα θα είναι το να αναγνωρίσετε και να ευχαριστήσετε το σεραφείμ που σας μετέφερε για το μακρύ και ασφαλές ταξίδι. Στη συνέχεια, παρουσιάζεστε στις υπάρξεις εκείνες οι οποίες θα υποστηρίξουν τις πρώιμες δραστηριότητές σας στη Χαβόνα. Κατόπιν πηγαίνετε για να εγγράψετε την άφιξή σας και να προετοιμάσετε το μήνυμα ευχαριστίας και προσκύνησης για να αποσταλεί στον Δημιουργό Υιό του τοπικού σας σύμπαντος, τον συμπαντικό Πατέρα που κατέστησε δυνατή την πορεία σας στο χώρο των υιών. Τούτο ολοκληρώνει τις τυπικές διαδικασίες της άφιξής σας στη Χαβόνα. Από το σημείο αυτό και μετά σας δίδεται μία μακρά περίοδος ανάπαυσης για ελεύθερη παρατήρηση και τούτο σας παρέχει την δυνατότητα να αναζητήσετε τους φίλους, τους συντρόφους και τους συνεργάτες της μακράς ανελικτικής σας εμπειρίας. Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε τις εκπομπές για να βεβαιωθείτε σχετικά με το ποιος από τους συντρόφους σας οδοιπόρους αναχώρησε για τη Χαβόνα από τη στιγμή που αφήσατε την Ουβέρσα.

Το γεγονός της άφιξής σας στους κόσμους υποδοχής της Χαβόνα θα μεταδοθεί δεόντως στο αρχηγείο του τοπικού σας σύμπαντος και θα διαβιβασθεί προσωπικά στον σεραφικό σας φρουρό, οπουδήποτε και αν βρίσκεται το συγκεκριμένο σεραφείμ.

Οι ανερχόμενοι θνητοί έχουν απόλυτα εκπαιδευτεί πάνω στα θέματα των εξελικτικών κόσμων του διαστήματος. Τώρα αρχίζουν την μακρά και επωφελή επαφή τους με τους δημιουργημένους κόσμους της τελειότητας. Τι προετοιμασία για το μελλοντικό έργο παρέχεται με αυτή τη συνδυασμένη, μοναδική και εξαιρετική εμπειρία! Δεν μπορώ ωστόσο να σας μιλήσω για τη Χαβόνα. Πρέπει να δείτε τους κόσμους αυτούς για να εκτιμήσετε το κλέος τους, ή να αντιληφθείτε το μεγαλείο τους.

7. Οι Αφικνούμενοι στον Παράδεισο. Όταν φθάσετε στον Παράδεισο ως κάτοικοι πλέον, αρχίζετε την προοδευτική σας πορεία προς την κατάσταση του θείου και του απολυτοειδούς. Η κατοικία σας στον Παράδεισο σημαίνει ότι έχετε βρει το Θεό και ότι θα ενταχθείτε στο Σώμα της Τελικότητας των Θνητών. Απ’ όλα τα πλάσματα του μεγάλου σύμπαντος μόνον εκείνα τα οποία συγχωνεύθηκαν με τον Πατέρα εντάσσονται στο Σώμα της τελικότητας των Θνητών. Μόνον τα άτομα αυτά δίνουν τον όρκο του τελικιστή. Οι άλλες υπάρξεις της Παραδείσιας τελειότητας, ή επιτεύγματος μπορεί προσωρινά να προσαρτηθούν στο σώμα αυτό της τελικότητας αλλά δεν αναλαμβάνουν αιώνιο έργο στην άγνωστη και μη αποκαλυφθείσα αποστολή του αυξανόμενου αυτού πλήθους των εξελικτικών και τελειοποιημένων παλαίμαχων του χρόνου και του διαστήματος.

Στους αφικνούμενους στον Παράδεισο παρέχεται μία περίοδος ελευθερίας, μετά από την οποία αρχίζουν να συνδέονται με τις επτά ομάδες των βασικών υπερναφείμ. Χαρακτηρίζονται απόφοιτοι του Παραδείσου όταν ολοκληρώσουν τη μαθητεία τους με τους καθοδηγητές της λατρείας και τότε, ως τελικιστές, αναλαμβάνουν υπηρεσία ως παρατηρητές και συνεργάτες στα πέρατα της αχανούς δημιουργίας. Μέχρι τη στιγμή αυτή φαίνεται ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη, ή μόνιμη ενασχόληση για το Σώμα της Τελικότητας των Θνητών, αν και υπηρετούν με πολλούς τρόπους στους εγκατεστημένους στο φως και τη ζωή κόσμους.

Αν δεν υπήρχε μέλλον, ή μη αποκαλυφθέν πεπρωμένο για το Σώμα της Τελικότητας των Θνητών, η παρούσα αποστολή των ανερχομένων αυτών υπάρξεων θα ήταν απόλυτα επαρκής και περικλεής. Το παρόν αυτό πεπρωμένο απόλυτα δικαιολογεί το συμπαντικό σχέδιο της εξελικτικής ανόδου. Οι μελλοντικοί καιροί, όμως, της εξέλιξης στους κόσμους του εξώτερου διαστήματος αναμφίβολα θα εκπονήσουν περαιτέρω και με θεία αφθονία θα φωτίσουν τη σοφία και τη γεμάτη αγάπη αγαθότητα των θεών κατά την εκτέλεση του θείου σχεδίου της διάσωσης του ανθρώπου και της ανέλιξης των θνητών.

Η αφήγηση αυτή, μαζί με όσα σας έχουν παρουσιασθεί και όσα θα μάθετε σε σχέση με τη διδασκαλία που αφορά στον κόσμο σας, δίνει το περίγραμμα της πορείας του ανελισσομένου θνητού. Η ιστορία αλλάζει πολύ στα διάφορα υπερσύμπαντα, η εξιστόρηση αυτή, ωστόσο, δίνει μία ιδέα του τυπικού σχεδίου της ανέλιξης των θνητών, όπως αυτό λειτουργεί στο τοπικό σύμπαν του Νέβαδον και στον έβδομο τομέα του μεγάλου σύμπαντος, στο υπερσύμπαν του Όρβοντον.

[Υποστηρίχθηκε από έναν Κραταιό Αγγελιαφόρο της Ουβέρσα.]

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.