Kapitola 30 Osobnosti Velkého Vesmíru

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 30

Osobnosti Velkého Vesmíru

30:0.1 (330.1) OSOBNOSTI a jiné-než-osobité entity, působící v současné době v Ráji a ve velkém vesmíru, představují téměř bezmezný počet živých bytostí. Třeba jen počet hlavních řádů a typů by šokoval lidskou představivost, natož ty nespočetné podtypy a variace. Nicméně, je žádoucí představit dvě základní kategorie živých bytostí—náznak Rajské kategorizace a zkrácený výpis Registru Osobností Uversy.

30:0.2 (330.2) Není možné sestavit souhrnnou a plně podrobnou kategorizaci osobností velkého vesmíru, protože ne všechny skupiny jsou odhaleny. Vyžadovalo by to mnoho dalších kapitol, aby obsáhly další odhalení, nutné pro systematické roztřídění všech skupin. Takové koncepční rozšíření by určitě nebylo ku prospěchu, protože by to na další tisíce let připravilo myslící smrtelníky o ten podnět tvořivého přemýšlení, který tyto částečně odhalené koncepty poskytují. Neodhalovat příliš mnoho je pro člověka to nejlepší; jinak by to potlačovalo jeho představivost.

1. Rajská klasifikace živých bytostí

30:1.1 (330.3) Živé bytosti jsou v Ráji roztříděny podle vrozených a získaných vztahů k Rajským Božstvům. Při velkých shromážděních středního vesmíru a supervesmírů jsou přítomní často rozděleni do skupin podle původu: ti, trojitého původu nebo ti, kteří dosáhli Trojice; ti, dvojitého původu; a ti, jednotného původu. Je velmi obtížné vysvětlit Rajské třídění živých bytostí smrtelné mysli, ale my jsme oprávněni představit následující:

30:1.2 (330.4) I. Bytosti trojitého původu. Bytosti, vytvořené všemi třemi Rajskými Božstvy, buď jako takovými, nebo společně jako Trojice, a také Trinitarizované Sbory, odhalené či neodhalené.

30:1.3 (330.5) A. Nejvyšší Duchové.

30:1.4 (330.6) 1. Sedm Hlavních Duchů.

30:1.5 (330.7) 2. Sedm Nejvyšších Jednatelů.

30:1.6 (330.8) 3. Sedm Řádů Duchů Reflexe.

30:1.7 (330.9) B. Stálí Synové Trojice.

30:1.8 (330.10) 1. Trinitarizovaní Důvěrníci Svrchovanosti.

30:1.9 (330.11) 2. Věčně Věční.

30:1.10 (330.12) 3. Věčně Moudří.

30:1.11 (330.13) 4. Věčně Dokonalí.

30:1.12 (331.1) 5. Věčně Současní.

30:1.13 (331.2) 6. Věčně Jednotní.

30:1.14 (331.3) 7. Věčně Věrní.

30:1.15 (331.4) 8. Zdokonalovatelé Moudrosti.

30:1.16 (331.5) 9. Božští Poradci.

30:1.17 (331.6) 10.Univerzální Cenzoři.

30:1.18 (331.7) C. Bytosti původu v Trojici a trinitarizované bytosti.

30:1.19 (331.8) 1. Synové Trojice-Učitelé

30:1.20 (331.9) 2. Inspirovaní Duchové Trojice.

30:1.21 (331.10) 3. Narození v Havoně.

30:1.22 (331.11) 4. Obyvatelé Ráje.

30:1.23 (331.12) 5. Neodhalené bytosti původem v Trojici.

30:1.24 (331.13) 6. Neodhalené bytosti trinitarizované Božstvy.

30:1.25 (331.14) 7. Vědoucí trinitarizovaní Synové.

30:1.26 (331.15) 8. Vybraní trinitarizovaní Synové.

30:1.27 (331.16) 9. Dokonalí trinitarizovaní Synové.

30:1.28 (331.17) 10.Synové, trinitarizovaní tvory.

30:1.29 (331.18) II. Bytosti dvojitého původu. Bytosti, které mají původ v kterýchkoliv dvou Rajských Božstvech, nebo jsou vytvořeny kterýmikoliv dvěma bytostmi, mající přímý či nepřímý původ v Rajských Božstvech.

30:1.30 (331.19) A. Sestupné řády.

30:1.31 (331.20) 1. Synové Tvořitelé.

30:1.32 (331.21) 2. Autoritativní Synové.

30:1.33 (331.22) 3. Jasné Ranní Hvězdy.

30:1.34 (331.23) 4. Otcové Melkísedekové.

30:1.35 (331.24) 5. Melkísedekové.

30:1.36 (331.25) 6. Vorondadekové.

30:1.37 (331.26) 7. Lanonandekevé.

30:1.38 (331.27) 8. Oslnivé Večerní Hvězdy.

30:1.39 (331.28) 9. Archandělé.

30:1.40 (331.29) 10. Nositelé Života.

30:1.41 (331.30) 11. Neodhalení Vesmírní Pomocníci.

30:1.42 (331.31) 12. Neodhalení Boží Synové.

30:1.43 (331.32) B. Stálé řády.

30:1.44 (331.33) 1. Abandonterové.

30:1.45 (331.34) 2. Susatiové.

30:1.46 (331.35) 3. Univitatiové.

30:1.47 (331.36) 4. Spirongové.

30:1.48 (331.37) 5. Neodhalené bytosti dvojitého původu.

30:1.49 (331.38) C. Vzestupné řády.

30:1.50 (331.39) 1. Smrtelnící, spojeni s Ladičem.

30:1.51 (331.40) 2. Smrtelníci, spojeni se Synem.

30:1.52 (331.41) 3. Smrtelníci, spojeni s Duchem.

30:1.53 (331.42) 4. Přetvořené midbytosti.

30:1.54 (331.43) 5. Neodhalené vzestupné bytosti.

30:1.55 (332.1) III. Bytosti jednotného původu. Bytosti, které mají původ v kterémkoliv jednom Rajském Božstvu, nebo jsou vytvořeny kteroukoliv jednou bytostí, mající přímý či nepřímý původ v Rajských Božstvech.

30:1.56 (332.2) A. Nejvyšší Duchové.

30:1.57 (332.3) 1. Gravitační Poslové.

30:1.58 (332.4) 2. Sedm Duchů Okruhů Havony.

30:1.59 (332.5) 3. Dvanáctidílní Pomocníci Okruhů Havony.

30:1.60 (332.6) 4. Pomocníci Reflektivního Vyobrazení.

30:1.61 (332.7) 5. Vesmírní Mateřští Duchové.

30:1.62 (332.8) 6. Sedmidílní Pomocní Duchové Mysli.

30:1.63 (332.9) 7. Neodhalené bytosti, mající původ v Božstvech.

30:1.64 (332.10) B. Vzestupné řády.

30:1.65 (332.11) 1. Osobní Ladiči.

30:1.66 (332.12) 2. Vzestupní materiální synové.

30:1.67 (332.13) 3. Evoluční serafové.

30:1.68 (332.14) 4. Evoluční cherubové.

30:1.69 (332.15) 5. Neodhalené vzestupné bytosti.

30:1.70 (332.16) C. Rodina Nekonečného Ducha.

30:1.71 (332.17) 1. Osamělí Poslové.

30:1.72 (332.18) 2. Kontroloři Vesmírných Okruhů.

30:1.73 (332.19) 3. Sčítací Komisaři.

30:1.74 (332.20) 4. Osobní Pomocníci Nekonečného Ducha.

30:1.75 (332.21) 5. Přidružení Inspektoři.

30:1.76 (332.22) 6. Přidělení Strážci.

30:1.77 (332.23) 7. Průvodci Absolventů.

30:1.78 (332.24) 8. Servitalové Havony.

30:1.79 (332.25) 9.Univerzální Usmiřovatelé.

30:1.80 (332.26) 10.Morontiální Průvodci.

30:1.81 (332.27) 11.Supernafimové.

30:1.82 (332.28) 12.Sekunafimové.

30:1.83 (332.29) 13.Terciafimové.

30:1.84 (332.30) 14.Omniafimové.

30:1.85 (332.31) 15.Serafové.

30:1.86 (332.32) 16.Cherubové a Sanobimové.

30:1.87 (332.33) 17.Neodhalené bytosti s původem v Duchu.

30:1.88 (332.34) 18.Sedm Nejvyšších Upravovatelů Energie.

30:1.89 (332.35) 19.Nejvyšší Centra Energie.

30:1.90 (332.36) 20.Hlavní Fyzičtí Kontroloři.

30:1.91 (332.37) 21.Kontroloři Morontiální Energie.

30:1.92 (332.38) IV.Vzniklé transcendentální bytosti. V Ráji se nachází nesmírně velké množství transcendentálních bytostí, jejichž původ není obvykle odhalen vesmírům času a prostoru, dokud nejsou ustáleny ve světle a životě. Tyto transcendentální bytosti nejsou ani tvořitelé, ani tvorové; jsou to vzniklé děti božskosti, konečnosti a věčnosti. Tyto „vyplynuvší bytosti“ nejsou ani konečné a ani nekonečné—jsou absonitní; a absonita není ani nekonečnost a ani absolutnost.

30:1.93 (333.1) Tito nevytvoření ne-tvořitelé jsou navždy loajální Rajské Trojici a oddaní Konečnému. Existují na čtyřech konečných úrovních osobní činnosti a jsou funkční na sedmi absonitních úrovních ve dvanácti velkých sekcích, složených z jednoho tisíce základních pracovních skupin, z nichž každá má sedm tříd. Tyto vzniklé bytosti zahrnují následující řády:

30:1.94 (333.2) 1. Architekti Hlavního Vesmíru.

30:1.95 (333.3) 2. Transcendentální Zaznamenatelé.

30:1.96 (333.4) 3. Ostatní transcendentální bytosti.

30:1.97 (333.5) 4. Primárně Vzniklí Hlavní Organizátoři Síly.

30:1.98 (333.6) 5. Přidružení Transcendentální Hlavní Organizátoři Síly.

30:1.99 (333.7) Jako nadosoba, Bůh se uskutečňuje; jako osoba, Bůh tvoří; jako předosoba, Bůh se rozděluje na fragmenty; a takový fragment Boha—Ladič—rozvíjí v materiální a smrtelné mysli duchovní duši v souladu se svobodnou volbou osobnosti, která byla poskytnuta smrtelnému tvorovi rodičovským činem Boha jako Otce.

30:1.100 (333.8) V. Fragmentované entity Božstva. Tento řád živého jsoucna, mající původ ve Vesmírném Otci, je nejlépe zobrazen Ladičem Myšlení, ačkoliv tyto entity nejsou v žádném případě jedinými fragmenty předosobní reality Prvotního Zdroje a Středu. Funkce jiných fragmentů než Ladičů jsou rozmanité a málo známé. Spojení s Ladičem, nebo s jiným takovým fragmentem, vytváří z tvora bytost, spojenou s Otcem.

30:1.101 (333.9) Tady by měla být také zmínka o fragmentaci předvědomého ducha Třetího Zdroje a Středu, i když se stěží dá přirovnat k fragmentům Otce. Takové entity se výrazně liší od Ladičů; jako takové nepobývají na Spiritingtonu, a nepřemísťují se po gravitačních okruzích mysli; a nepobývají ve smrtelných tvorech během jejich fyzického života. Ony nejsou přeosobní v tom smyslu jako jsou Ladiči, ale takové fragmenty předvědomého ducha jsou poskytnuty některým přeživším smrtelníkům a toto spojení z nich vytváří smrtelníky, spojené s Duchem, na rozdíl od smrtelníků, spojených s Ladičem.

30:1.102 (333.10) Ještě více obtížnější je popsat individualizovaného ducha Syna Tvořitele, spojení, které z tvora vytváří smrtelníka, spojeného se Synem. A existují ještě další fragmentace Božstva.

30:1.103 (333.11) VI. Nadosobní bytosti. Existuje velké množství jiných, neosobitých bytostí, mající božský původ a vykonávající rozmanité služby ve vesmíru vesmírů. Některé z těchto bytostí sídlí na Rajských světech Syna; jiné, jako nadosobní zástupci Věčného Syna, se vyskytují všude. Tato kniha se většinou o nich nezmiňuje a bylo by to naprosto marné se pokoušet je popsat osobitým tvorům.

30:1.104 (333.12) VII. Neklasifikované a neodhalené řády. V průběhu současné vesmírné epochy by bylo nemožné zařadit všechny bytosti, osobní či jiné, do kategorizace, vztahující se k současné vesmírné epoše; a mnoho takových kategorií není v této knize odhaleno; proto početné řády byly na těchto seznamech vynechány. Přemýšlejte o následujících:

30:1.105 (333.13) Vykonavatel Vesmírného Osudu.

30:1.106 (333.14) Ustanovení Místodržitelé Konečnosti.

30:1.107 (334.1) Neomezení Dohlížitelé Nejvyššího.

30:1.108 (334.2) Neodhalení Tvořiví Činitelé Věčně Moudrých.

30:1.109 (334.3) Rajský Majeston.

30:1.110 (334.4) Nepojmenovaná Reflexní Spojovatelé Majestonu.

30:1.111 (334.5) Řády Midsonitů lokálních vesmírů.

30:1.112 (334.6) Těmto uvedeným řádům není nutné připisovat zvláštní důležitost, kromě toho, že ani jeden z nich se neobjevuje v Rajské kategorizaci, prezentované v této kapitole. Toto je jen několik příkladů nezatříděných bytostí; vy se ještě dovíte o mnoha dalších neodhalených kategoriích.

30:1.113 (334.7) V duchovním světě existují: duchovní entity, duchovní síly, osobití duchové, předosobní duchové, nadosobní duchové, duchovní existence, duchovní osobnosti—ale ani smrtelný jazyk, ani smrtelný intelekt je nedokáží vyjádřit nebo pochopit. Nicméně, my můžeme prohlásit, že neexistují osobnosti „čiré mysli“; žádná entita nemá osobnost, pokud ji neobdrží od Boha, který je duch. Jakákoliv entita s myslí, která není spojena buď s duchovní nebo fyzickou energií, není osobností. Ale ve stejném smyslu, v jakém existují duchovní osobnosti mající mysl, existují myslící osobnosti, které mají ducha. Majeston a jeho druhové jsou docela dobrým příkladem bytostí, u kterých převládá mysl, ale existují mnohem lepší příklady tohoto typu osobnosti, vám neznámé. Existují dokonce celé neodhalené řády takových bytostí mysli, ale ony jsou vždy spojeny s duchem. Určití jiní neodhalení tvorové jsou tím, co by se mohlo nazývat myslícími a fyzicko-energetickými bytostmi. Tento typ bytosti nereaguje na duchovní gravitaci, nicméně je to opravdová osobnost—je uvnitř okruhu Otce.

30:1.114 (334.8) Tato kniha nemůže dokonce ani začít vyčerpávající popis živých tvorů, tvořitelů, vzniklých a jinak existujících bytostí, které žijí, ctí a slouží v rojících se vesmírech času a ve středním vesmíru věčnosti. Vy smrtelníci jste osoby; proto vám můžeme popsat bytosti, které jsou obdařeny osobností, ale jak vám vůbec kdy můžeme vysvětlit bytost, která je obdařena absonitností?

2. Registr osobností Uversy

30:2.1 (334.9) Božská rodina živých bytostí je registrována na Uverse v sedmi velkých kategoriích:

30:2.2 (334.10) 1. Božstva Ráje.

30:2.3 (334.11) 2. Nejvyšší Duchové.

30:2.4 (334.12) 3. Bytosti původu v Trojici.

30:2.5 (334.13) 4. Boží Synové.

30:2.6 (334.14) 5. Osobnosti Nekonečného Ducha.

30:2.7 (334.15) 6. Vesmírní Upravovatelé Energie.

30:2.8 (334.16) 7. Sbor permanentní příslušnosti.

30:2.9 (334.17) Tyto skupiny tvorů s vlastní vůlí jsou rozděleny do početných tříd a malých podskupin. Nicméně, prezentace této kategorizace osobností velkého vesmíru je především zaměřena na představení těch řádů inteligentních bytostí, které jsou v této knize odhaleny a z nichž mnohé potkají smrtelníci času na své vzestupné dráze během postupného stoupání k Ráji. Následující seznamy se nezmiňují o rozsáhlých řádech bytostí, vykonávající práci, která nesouvisí s programem vzestupu smrtelníků.

30:2.10 (335.1) I. Božstva Ráje.

30:2.11 (335.2) 1. Vesmírný Otec.

30:2.12 (335.3) 2. Věčný Syn.

30:2.13 (335.4) 3. Nekonečný Duch.

30:2.14 (335.5) II. Nejvyšší Duchové.

30:2.15 (335.6) 1. Sedm Hlavních Duchů.

30:2.16 (335.7) 2. Sedm Nejvyšších Jednatelů.

30:2.17 (335.8) 3. Sedm skupin Duchů Reflexe.

30:2.18 (335.9) 4. Pomocníci Reflektivního Vyobrazení.

30:2.19 (335.10) 5. Sedm Duchů Okruhů.

30:2.20 (335.11) 6. Tvořiví Duchové lokálních vesmírů.

30:2.21 (335.12) 7. Pomocní Duchové Mysli.

30:2.22 (335.13) III.Bytosti původu v Trojici.

30:2.23 (335.14) 1. Trinitarizovaní Důvěrníci Svrchovanosti.

30:2.24 (335.15) 2. Věčně Věční.

30:2.25 (335.16) 3. Věčně Moudří.

30:2.26 (335.17) 4. Věčně Dokonalí.

30:2.27 (335.18) 5. Věčně Současní.

30:2.28 (335.19) 6. Věčně Jednotní.

30:2.29 (335.20) 7. Věčně Věrní.

30:2.30 (335.21) 8. Synové Trojice-Učitelé.

30:2.31 (335.22) 9. Zdokonalovatelé Moudrosti.

30:2.32 (335.23) 10.Božští Poradci.

30:2.33 (335.24) 11.Univerzální Cenzoři.

30:2.34 (335.25) 12.Inspirovaní Duchové Trojice.

30:2.35 (335.26) 13.Narozeni v Havoně.

30:2.36 (335.27) 14.Obyvatelé Ráje.

30:2.37 (335.28) IV.Boží Synové.

30:2.38 (335.29) A. Sestupní Synové.

30:2.39 (335.30) 1. Synové Tvořitelé—Michaelové.

30:2.40 (335.31) 2. Autoritativní Synové—Avonalové.

30:2.41 (335.32) 3. Synové Trojice-Učitelé—Daynalové.

30:2.42 (335.33) 4. Synové Melkísedekové.

30:2.43 (335.34) 5. Synové Vorondadekové.

30:2.44 (335.35) 6. Synové Lanonandekové.

30:2.45 (335.36) 7. Synové-Nositelé Života.

30:2.46 (335.37) B. Vzestupní Synové.

30:2.47 (335.38) 1. Smrtelníci, spojeni s Otcem.

30:2.48 (335.39) 2. Smrtelníci, spojeni se Synem.

30:2.49 (335.40) 3. Smrtelníci, spojeni s Duchem.

30:2.50 (335.41) 4. Evoluční serafové.

30:2.51 (335.42) 5. Vzestupní materiální synové.

30:2.52 (335.43) 6. Přetvořené midbytosti.

30:2.53 (335.44) 7. Zosobnění Ladiči.

30:2.54 (336.1) C. Trinitarizovaní Synové.

30:2.55 (336.2) 1. Mocní Poslové.

30:2.56 (336.3) 2. Ti, s Velkou Autoritou.

30:2.57 (336.4) 3. Ti, beze Jména a Čísla.

30:2.58 (336.5) 4. Trinitarizovaní Opatrovatelé.

30:2.59 (336.6) 5. Trinitarizovaní Velvyslanci.

30:2.60 (336.7) 6. Celestinští Strážci.

30:2.61 (336.8) 7. Asistenti Vznešených Synů.

30:2.62 (336.9) 8. Synové, trinitarizovaní vzestupnými bytostmi.

30:2.63 (336.10) 9. Synové, trinitarizovaní v Ráji-Havoně.

30:2.64 (336.11) 10.Trinitarizovaní synové osudu.

30:2.65 (336.12) V.Osobnosti Nekonečného Ducha.

30:2.66 (336.13) A.Vyšší osobnosti Nekonečného Ducha.

30:2.67 (336.14) 1. Osamělí Poslové.

30:2.68 (336.15) 2. Kontroloři Vesmírných Okruhů.

30:2.69 (336.16) 3. Sčítací Komisaři.

30:2.70 (336.17) 4. Osobní Pomocníci Nekonečného Ducha.

30:2.71 (336.18) 5. Přidružení Inspektoři.

30:2.72 (336.19) 6. Přidělení Strážci.

30:2.73 (336.20) 7. Průvodci Absolventů.

30:2.74 (336.21) B. Armády poslů prostoru.

30:2.75 (336.22) 1. Servitalové Havony.

30:2.76 (336.23) 2. Univerzální Usmiřovatelé.

30:2.77 (336.24) 3. Techničtí Poradci.

30:2.78 (336.25) 4. Opatrovatelé záznamů v Ráji.

30:2.79 (336.26) 5. Celestinští Zaznamenatelé.

30:2.80 (336.27) 6. Morontiální Průvodci.

30:2.81 (336.28) 7. Rajští Průvodci.

30:2.82 (336.29) C. Pomocní Duchové.

30:2.83 (336.30) 1. Supernafimové.

30:2.84 (336.31) 2. Sekunafimové.

30:2.85 (336.32) 3. Terciafimové.

30:2.86 (336.33) 4. Omniafimové.

30:2.87 (336.34) 5. Serafové.

30:2.88 (336.35) 6. Cherubové a Sanobimové.

30:2.89 (336.36) 7. Midbytosti.

30:2.90 (336.37) VI.Vesmírní Upravovatelé Energie.

30:2.91 (336.38) A. Sedm Nejvyšších Upravovatelé Energie.

30:2.92 (336.39) B. Nejvyšší Centra Energie.

30:2.93 (336.40) 1. Kontroloři Hlavních Center.

30:2.94 (336.41) 2. Centra Havony.

30:2.95 (336.42) 3. Centra supervesmírů.

30:2.96 (336.43) 4. Centra lokálních vesmírů.

30:2.97 (336.44) 5. Centra souhvězdích.

30:2.98 (336.45) 6. Centra soustav.

30:2.99 (336.46) 7. Neklasifikovaná centra.

30:2.100 (337.1) C. Hlavní Fyzičtí Kontroloři.

30:2.101 (337.2) 1. Přidružení Upravovatelé Energie.

30:2.102 (337.3) 2. Mechaničtí Kontroloři.

30:2.103 (337.4) 3. Transformátoři energie.

30:2.104 (337.5) 4. Převaděči energie.

30:2.105 (337.6) 5. Primární spojovatelé.

30:2.106 (337.7) 6. Sekundární rozdělovatelé.

30:2.107 (337.8) 7. Frandalankové a Chronoldekové.

30:2.108 (337.9) D. Kontroloři Morontiální Energie.

30:2.109 (337.10) 1. Regulátoři okruhů.

30:2.110 (337.11) 2. Koordinátoři soustav.

30:2.111 (337.12) 3. Planetární opatrovatelé.

30:2.112 (337.13) 4. Univerzální kontroloři.

30:2.113 (337.14) 5. Spojovací stabilizátory.

30:2.114 (337.15) 6. Selektivní upravovatelé.

30:2.115 (337.16) 7. Pomocní zaznamenatelé.

30:2.116 (337.17) VII. Sbor permanentní příslušnosti.

30:2.117 (337.18) 1. Planetární midbytosti.

30:2.118 (337.19) 2. Adamičtí Synové soustav.

30:2.119 (337.20) 3. Univitatiové souhvězdích.

30:2.120 (337.21) 4. Susatiové lokálních vesmírů.

30:2.121 (337.22) 5. Smrtelníci lokálních vesmírů, spojeni s Duchem.

30:2.122 (337.23) 6. Abandonterové supervesmírů.

30:2.123 (337.24) 7. Smrtelníci supervesmírů, spojeni se Synem.

30:2.124 (337.25) 8. Narozeni v Havoně.

30:2.125 (337.26) 9. Narozeni na Rajských sférách Ducha.

30:2.126 (337.27) 10.Narozeni na Rajských sférách Otce.

30:2.127 (337.28) 11.Stvoření obyvatelé Ráje.

30:2.128 (337.29) 12.Smrtelní obyvatelé Ráje, spojeni s Ladičem.

30:2.129 (337.30) Toto je pracovní kategorizace osobností vesmírů tak, jak je zaregistrována na hlavním řídícím světě Uversy.

30:2.130 (337.31) Skupiny kombinovaných Osobností. Na Uverse jsou registry dalších početných skupin inteligentních bytostí, které jsou také úzce spojeny s organizováním a řízením velkého vesmíru. Mezi takové řády patří následující tři kombinované skupiny osobností:

30:2.131 (337.32) A. Rajské Sbory Konečnosti.

30:2.132 (337.33) 1. Sbor Smrtelných Konečných.

30:2.133 (337.34) 2. Sbor Rajských Konečných.

30:2.134 (337.35) 3. Sbor Trinitarizovaných Konečných.

30:2.135 (337.36) 4. Sbor Spojených Trinitarizovaných Konečných.

30:2.136 (337.37) 5. Sbor Havonských Konečných.

30:2.137 (337.38) 6. Sbor Transcendentálních Konečných.

30:2.138 (337.39) 7. Sbor Neodhalených Synů Osudu.

30:2.139 (337.40) Sbor Smrtelných Konečných je popsán v příští a poslední kapitole tohoto dílu.

30:2.140 (338.1) B. Vesmírní Pomocníci.

30:2.141 (338.2) 1. Jasné Ranní Hvězdy.

30:2.142 (338.3) 2. Oslnivé Večerní Hvězdy.

30:2.143 (338.4) 3. Archandělé.

30:2.144 (338.5) 4. Nejvyšší Asistenti.

30:2.145 (338.6) 5. Vysocí Komisaři.

30:2.146 (338.7) 6. Celestinští Dohlížitelé.

30:2.147 (338.8) 7. Učitelé Obytných Světů.

30:2.148 (338.9) Na všech hlavních světech v lokálních vesmírech i v supervesmírech se dělají opatření pro tyto bytosti, které vykonávají speciální mise pro Syny Tvořitele, vládce lokálních vesmírů. Tito Vesmírní Pomocníci jsou vítáni na Uverse, ale my nad nimi nemáme žádnou moc. Tito poslové vykonávají svoji práci a provádějí svoje pozorování pod vedením Synů Tvořitelů. Jejich činnosti jsou podrobně popsány v kapitolách o vašem lokálním vesmíru.

30:2.149 (338.10) C. Sedm Kolonií Laskavosti.

30:2.150 (338.11) 1. Studenti hvězd.

30:2.151 (338.12) 2. Celestinští umělečtí řemeslníci.

30:2.152 (338.13) 3. Instruktoři relaxace.

30:2.153 (338.14) 4. Instruktoři nástavbových škol.

30:2.154 (338.15) 5. Různé rezervní sbory.

30:2.155 (338.16) 6. Hostující studenti.

30:2.156 (338.17) 7. Vzestupní poutníci.

30:2.157 (338.18) Taková organizace a řízení těchto sedmi skupin bytostí je platná na všech hlavních řídících světech, od lokálních soustav nahoru k hlavním řídícím centrům supervesmírů, tam především. Hlavní řídící centra sedmi supervesmírů jsou místem setkávání pro téměř všechny kategorie a řády inteligentních bytostí. S výjimkou početných skupin obyvatel systému Ráj-Havona se tady mohou pozorovat a zkoumat tvorové s vlastní vůlí každého stupně existence.

3. Kolonie laskavosti

30:3.1 (338.19) Sedm kolonií laskavosti pobývá při vykonávání svých misí a plnění svých speciálních úkolů na architektonických sférách dlouhodobě nebo krátkodobě. Jejich práce by mohla být popsána následovně:

30:3.2 (338.20) 1. Studenti hvězd, nebeští astronomové, si přejí pracovat na sférách jako Uversa, protože takové speciálně vystavěné světy jsou obzvlášť vhodné pro jejich pozorování a výpočty. Uversa je příznivě umístěna pro práci této kolonie nejenom pro svoji centrální polohu, ale také proto, že v její blízkosti nejsou žádná gigantická živá či mrtvá slunce, která by rušila energetické okruhy. Tito studenti nejsou žádným způsobem organizačně zapojeni do záležitostí supervesmíru; oni jsou pouze hosty.

30:3.3 (338.21) Astronomická kolonie Uversy obsahuje bytosti z mnoha blízkých okolních oblastí, ze středního vesmíru a také z Norlatiadeku. Jakákoliv bytost z kteréhokoliv světa v jakékoliv soustavě kteréhokoliv vesmíru se může stát studentem hvězd, může aspirovat na přijetí do některého sboru neebských astronomů. Jedinými požadavky jsou: věčný život a dostatečné znalosti o světech prostoru, především o jejich fyzikálních zákonech evoluce a jejich řízení. Po studentech hvězd se nepožaduje věčná služba v tomto sboru, ale nikdo, kdo vstoupí do této skupiny nemůže odejít dřív než za jedno tisíciletí Uverského času.

30:3.4 (339.1) V současné době má kolonie pozorovatelů hvězd Uversy více než jeden milion bytostí. Tito astronomové přicházejí a odcházejí, ale někteří zůstávají poměrně na dlouhou dobu. Při své práci používají spoustu různých mechanických nástrojů a fyzických přístrojů; velmi jim pomáhají Osamělí Poslové a další duchovní badatelé. Při své práci studování hvězd a pozorování prostoru používají tito nebeští astronomové stále živé transformátory a převaděče energie a také osobnosti reflexe. Studují všechny formy a fáze materiálních a energetických projevů prostoru a zajímají se o funkci síly stejně, jako o hvězdné úkazy; jejich podrobnému zkoumání v celém prostoru nic neunikne.

30:3.5 (339.2) Podobné astronomické kolonie je možné najít na hlavních světech sektorů supervesmíru a také na hlavních architektonických světech lokálních vesmírů a jejich administrativních sekcích. S výjimkou Ráje vědomost není vrozená; pochopení fyzického vesmíru závisí ve značné míře na bádání a výzkumu.

30:3.6 (339.3) 2. Celestinští umělečtí řemeslníci slouží po celém prostoru sedmi supervesmírů. Vzestupní smrtelníci se poprvé setkají s těmito skupinami během své morontiální pouti v lokálním vesmíru; proto činnost těchto řemeslníků bude plně popsána v díle o lokálním vesmíru.

30:3.7 (339.4) 3. Instruktoři relaxace jsou organizátoři odpočinku a humoru—návrat k minulým vzpomínkám. Jejich služba je velkým přínosem pro praktické uskutečňování vzestupného programu smrtelníků, především během prvních fází morontiální přeměny a duchovní zkušenosti. Jejich práce patří do vyprávění o vzestupné dráze smrtelníků v lokálním vesmíru.

30:3.8 (339.5) 4. Instruktoři nástavbových škol. Na každém světě pobytu vzestupných smrtelníků se vždy nachází početný sbor učitelů z následného světa vyšší úrovně—jakási přípravná škola pro postupující obyvatele dané sféry; další stupeň vzestupného programu pro rozvoj poutníků času. Tyto školy, jejich metody výuky a zkoušek, se vůbec nepodobají tomu, co se vy snažíte provádět na Urantii.

30:3.9 (339.6) Celý vzestupný plán pro vývoj smrtelníků je charakterizován metodou předávání nové pravdy a zkušenosti hned po jejich nabytí jiným bytostem. Během vašeho dlouhého studia na cestě k dosažení Ráje budete učiteli těm žákům, kteří vystupují po žebříku vývoje hned za vámi.

30:3.10 (339.7) 5. Různé rezervní sbory. Obrovské zálohy bytostí, které nejsou pod našim přímým dohledem, jsou shromážděny na Uverse jako rezervní sbor kolonie laskavosti. Tato kolonie na Uverse má sedmdesát základních oddílů a svobodné vzdělávání umožňuje strávit určitou dobu s těmito pozoruhodnými osobnostmi. Podobně velké rezervy jsou udržovány na Salvingtonu a dalších hlavních světech vesmíru; do aktivní služby jsou posíláni na žádost svých příslušných skupinových instruktorů.

30:3.11 (339.8) 6. Hostující studenti. Nebeští návštěvníci z celého vesmíru neustále proudí přes různé světy řídících center. Tyto rozmanité typy bytostí se k nám shlukují jako pozorovatelé, výměnní žáci a praktikanti a to jak ve skupinách, tak i jednotlivě. Na Uverse je v současné době v této kolonii laskavosti více než jedna miliarda osob. Někteří z těchto návštěvníků mohou zůstat jeden den, jiní mohou pobýt jeden rok, to vše závisí na povaze jejich mise. Tato kolonie obsahuje téměř všechny třídy vesmírných bytostí, kromě osobností Tvořitele a morontiálních smrtelníků.

30:3.12 (340.1) Morontiální smrtelníci, jako hostující studenti, mohou navštívit pouze místa v rámci oblasti lokálního vesmíru jejich původu. Mohou navštívit řídící centra supervesmíru jenom poté, až získají duchovní status. Více než polovinu návštěvníků naší kolonie tvoří „zastávkáři“, bytosti na cestě jinam, které se zastavily na návštěvu hlavního centra Orvontonu. Tyto osobnosti mohou vykonávat vesmírné poslání, nebo si mohou užívat čas odpočinku—osvobození od povinností. Výsada cestování a pozorování v rámci vesmíru je součástí evoluční cesty všech vzestupných bytostí. Lidská touha cestovat a poznávat nové lidi a světy bude plně uspokojena během dlouhého a rušného výstupu k Ráji přes lokální vesmíry, supervesmíry a střední vesmír.

30:3.13 (340.2) 7. Vzestupní poutníci. Podle toho, jak jsou vzestupní poutníci přiděleni do různých služeb podle úrovně jejich postupu k Ráji, tak jsou umístěni do příslušné kolonie laskavosti na jednotlivých řídících sférách. Když takové skupiny působí porůznu v celém supervesmíru jsou převážně samosprávné. Jsou stále se přesouvajícími koloniemi, zahrnující všechny řády evolučních smrtelníků a jejich vzestupných druhů.

4. Vzestupní smrtelníci

30:4.1 (340.3) Třebaže jsou přeživší smrtelníci času a prostoru pojmenováni vzestupnými poutníky když jsou uznáni pro postupný vzestup do Ráje, tito evoluční tvorové zaujímají tak důležité místo v tomto vyprávění, že jsme se rozhodli tady uvést stručný přehled následujících sedmi stádií vzestupné vesmírné pouti:

30:4.2 (340.4) 1. Planetární smrtelníci.

30:4.3 (340.5) 2. Spící přežívající bytosti.

30:4.4 (340.6) 3. Studenti obytných světů.

30:4.5 (340.7) 4. Morontiální pokročilí.

30:4.6 (340.8) 5. Chovanci supervesmírů.

30:4.7 (340.9) 6. Poutníci Havony.

30:4.8 (340.10) 7. Příchozí do Ráje.

30:4.9 (340.11) Následující vyprávění představuje vesmírnou pouť smrtelníků se zavedeným Ladičem. Smrtelníci, spojeni se Synem a Duchem, částečně prodělávají také tuto pouť, ale my jsme se rozhodli vyprávět o smrtelných bytostech, spojených s Ladičem, protože je možné předpokládat takový osud pro všechny lidské rasy Urantie.

30:4.10 (340.12) 1. Planetární smrtelníci. Všichni smrtelníci jsou evoluční bytosti živočišného původu se vzestupným potenciálem. Původem, podstatou a určením se tyto rozličné skupiny a typy lidských bytostí zcela podobají lidem Urantie. Lidským rasám každého světa se dostává stejné pomoci Božích Synů a těší se z přítomnosti pomáhajících duchů času. Po přirozené smrti všech typů vzestupných bytostí se spojí jako jedna morontiální rodina na obytných světech.

30:4.11 (341.1) 2. Spící přežívající bytosti. Všichni smrtelníci, se statusem věčného života a v péči osobních strážců osudu, projdou bránou přirozené smrti a v třetím údobí se zosobní ve vesmírných sídlech. Ty bytosti, uznané pro vzestupnou pouť a které z jakéhokoliv důvodu nebyly schopny dosáhnout takovou intelektuální a duchovní úroveň, která by je opravňovala mít osobní strážné, proto nemohou jít hned a přímo na obytné světy. Takové přežívající duše musí odpočívat v nevědomém spánku až do soudného dne nové éry, nového soudného období, příchodu Božího Syna, který předloží prezentaci za celou epochu a posoudí danou oblast; toto je běžný postup v celém Nebadonu. O Kristu Michaelovi bylo řečeno, že když vystoupil na nebesa po ukončení své práce na zemi, „vedl velké množství zajatců.“ A tito zajatci byli spící přeživší bytosti od časů Adama až po den Vládcova vzkříšení na Urantii.

30:4.12 (341.2) Běh času nemá pro spící smrtelníky žádný význam; oni si vůbec neuvědomují a nevnímají délku svého odpočinku. Při opětovném shromáždění osobností na konci epochy, ti, kteří spali pět tisíc let nebudou reagovat jinak, než ti, kteří odpočívali pět dnů. Kromě tohoto časového prodlení, tyto přežívající bytosti procházejí vzestupným režimem shodně s těmi, kteří se vyhnou dlouhému či krátkému spánku smrti.

30:4.13 (341.3) Tyto osvobozené skupiny planetárních poutníků jsou využívány pro kolektivní aktivity v činnosti lokálních vesmírů. Mobilizace takových obrovských skupin přináší velké výhody; proto zůstávají pohromadě v aktivní službě delší dobu.

30:4.14 (341.4) 3. Studenti obytných světů. Všichni přežívající smrtelníci, kteří se znovu probudí na obytných světech, náleží do této třídy.

30:4.15 (341.5) Fyzické tělo ze smrtelné tkáně není součástí opětovného shromáždění spících přeživších bytostí; fyzické tělo se opět stalo prachem. Přidělený seraf zajišťuje nové tělo, morontiální formu, nositele nového života pro nesmrtelnou duši a pro pobyt navráceného Ladiče. Ladič je opatrovatelem duchovní kopie mysli spícího přežívajícího smrtelníka. Přidělený seraf je opatrovatelem přežívající identity—nesmrtelné duše—na úrovni, na kterou se vyvinula. A když tito dva, Ladič a seraf, opět spojí jim svěřené vlastnictví osobnosti, nový jedinec je vzkříšením minulé osobnosti, pokračováním života vyvíjející se morontiální identity duše. Takové znovu spojení duše a Ladiče je zcela po právu nazýváno vzkříšením, opět propojené faktory osobnosti; ale ani toto zcela nevysvětluje obnovení přeživší osobnosti. Ačkoliv pravděpodobně nikdy nepochopíte podstatu tohoto nevysvětlitelného procesu, někdy vlastní zkušeností poznáte jeho pravdivost, pokud ovšem neodmítnete plán věčného života smrtelníků.

30:4.16 (341.6) Plán počátečního pobytu smrtelníků na sedmi světech postupné výuky probíhá téměř v celém Orvontonu. V každé lokální soustavě s asi jedním tisícem obydlených planet je sedm obytných světů, obvykle družic nebo poddružic hlavního centra soustavy. Tyto družice jsou přijímacími světy pro většinu vzestupných smrtelníků.

30:4.17 (341.7) Někdy jsou všechny vzdělávací světy, na kterých pobývají smrtelníci, nazývány vesmírnými „chrámy“ a právě o takových sférách se zmiňoval Ježíš, když řekl: „V domě mého Otce je mnoho chrámů.“ Odtud a dál, v rámci dané skupiny sfér, jako jsou obytné světy, vzestupné bytosti budou postupovat jednotlivě z jedné sféry na druhou a z jednoho stádia života do druhého, ale postoupí z jednoho stupně vesmírného studia na druhý pokaždé ve skupině.

30:4.18 (342.1) 4. Morontiální pokročilí. Od obytných světů nahoru, přes sféry soustav, souhvězdích a vesmírů, jsou smrtelníci klasifikováni jako morontiální pokročilí; procházejí přechodnými sférami vzestupu. Když vzestupní smrtelníci postupují z nižších morontiálních světů na vyšší, vykonávají nespočet úkolů ve spojení se svými učiteli a ve společnosti svých pokročilejších a starších bratrů.

30:4.19 (342.2) Morontiální růst je spojen s pokračujícím rozvojem intelektu, ducha a formy osobnosti. Přežívající smrtelníci zůstávají i nadále bytostmi trojité podstaty. Jsou po celou dobu morontiální zkušenosti chovanci lokálního vesmíru. Režim supervesmíru nepůsobí, dokud nezačne duchovní cesta.

30:4.20 (342.3) Smrtelníci získají opravdovou duchovní identitu krátce předtím, než opustí hlavní centrum lokálního vesmíru a odejdou na přijímací světy malých sektorů supervesmíru. Přechod ze závěrečného morontiálního stupně na první, čili nejnižší duchovní stupeň, je pouze nepatrnou změnou. Mysl, osobnost a charakter se tímto postupem nezmění; jenom forma prodělá proměnu. Ale duchovní forma je stejně tak opravdová a stejně tak rozeznatelná, jako morontiální tělo a je stejně rozeznatelná.

30:4.21 (342.4) Smrtelníci času, dříve než opustí svoje rodné lokální vesmíry a odejdou na přijímací světy supervesmíru, dostanou duchovní osvědčení od Syna Tvořitele a Mateřského Ducha lokálního vesmíru. Od této chvíle je navždy stanoven status vzestupného smrtelníka. O chovancích supervesmíru je známo, že nikdy nesešli na scestí. Vzestupní serafové rovněž postoupí v andělském postavení v době jejich odchodu z lokálních vesmírů.

30:4.22 (342.5) 5. Chovanci supervesmírů. Všechny vzestupné bytosti, přicházející na vzdělávací světy supervesmírů, se stanou chovanci Věčně Moudrých; prošly morontiálním životem lokálního vesmíru a nyní jsou zplnomocnění Duchové. Jako nezkušení duchové pak zahájí svůj vzestup supervesmírným systémem vzdělání a výchovy, který začíná na přijímacích světech jejich malého sektoru, pokračuje přes studijní světy deseti velkých sektorů až na vyšší vzdělávací sféry hlavního řídícího centra supervesmíru.

30:4.23 (342.6) Existují tři kategorie duchovních studentů, stanovené podle jejich pobytu na malém sektoru, velkých sektorech a supervesmírných hlavních světech duchovního rozvoje. Tak, jak morontiální vzestupné bytosti studovaly a pracovaly na světech lokálního vesmíru, tak duchovní vzestupné bytosti pokračují v učení o nových světech a přitom se učí dávat jiným to, co nasály z empirické studnice moudrosti. Ale chodit do školy jako duchovní bytost během supervesmírného vzestupu je něco, co si materiální mysl člověka není schopna vůbec představit.

30:4.24 (342.7) Před odchodem do Havony ze supervesmíru prodělají vzestupní duchové stejně důkladné školení o řízení supervesmíru, jako absolvovali o správě lokálního vesmíru během morontiální zkušenosti. Předtím, než duchovní smrtelníci dospějí do Havony, jejich hlavním studiem, ale to není jejich jediná činnost, je zvládnutí administrativy lokálního vesmíru a supervesmíru. Důvod pro tuto celou zkušenost není v současné době zcela zřejmý, ale není pochyby o tom, že takové vzdělávání je moudré a nezbytné z pohledu jejich pravděpodobného budoucího osudu jako členů Sboru Konečnosti.

30:4.25 (342.8) Supervesmírný režim není stejný pro všechny vzestupné smrtelníky. Všem se dostane stejného všeobecného vzdělání, ale speciální skupiny a třídy projdou odbornými vzdělávacími kurzy a prodělají specifické výcvikové kurzy.

30:4.26 (343.1) 6. Poutníci Havony. Když je vývoj ducha zakončen, ačkoliv není završen, potom se přežívající smrtelník připravuje na dlouhý let do Havony, útulek evolučních duchů. Na zemi jste byli tvorem z masa a krve; v lokálním vesmíru jste byli morontiální bytostí; v supervesmíru jste byli vyvíjejícím se duchem; s vaším příchodem na přijímací světy Havony začíná vaše skutečné a opravdové duchovní vzdělání; a v Ráji budete zdokonaleným duchem.

30:4.27 (343.2) Cesta z hlavního centra supervesmíru na přijímací světy Havony se vždy vykonává osamoceně. Od této chvíle se nebudou konat žádné skupinové či třídní výuky. Ukončili jste technickou a administrativní průpravu v evolučních světech času a prostoru. Nyní začíná vaše osobní vzdělávání, vaše individuální duchovní výchova. Od počátku do konce, v celé Havoně, instruktáže jsou osobní a mají trojitou podstatu: intelektuální, duchovní a empirickou.

30:4.28 (343.3) Prvním činem na vaší pouti Havonou bude poznání vašeho přepravního sekunafima a poděkování mu za dlouhou a bezpečnou cestu. Potom budete představeni těm bytostem, které budou zajišťovat vaše počáteční aktivity v Havoně. Pak půjdete zaregistrovat váš příchod a připravit na odeslání zprávu o poděkování a projevu úcty Synu Tvořiteli vašeho lokálního vesmíru, vesmírného Otce, který umožnil váš synovský vzestup. Tímto skončí formality příjezdu do Havony; a hned potom vám bude poskytnuta dlouhá doba na odpočinek a svobodné poznávání, což vám dá příležitost vyhledat vaše přátele, druhy a společníky z dlouhého prodělaného vzestupu. Můžete také nahlédnout do záznamů a zjistit, který z vašich druhů poutníků odcestoval do Havony od doby vašeho odchodu z Uversy.

30:4.29 (343.4) Potvrzení vašeho příchodu na přijímací světy Havony bude okamžitě odesláno na hlavní řídící centrum vašeho lokálního vesmíru a osobně doručeno vašemu serafskému strážci, bez ohledu na to, kde se tento seraf může nacházet.

30:4.30 (343.5) Vzestupní smrtelníci prošli důkladnou průpravou v záležitostech evolučních světů prostoru; nyní začínají navazovat dlouhý a prospěšný kontakt s vytvořenými sférami dokonalosti. Jakou skvělou přípravu na neznámou budoucí činnost poskytuje tato pestrá, unikátní a neobyčejná zkušenost! Ale neumím vám o Havoně povídat; musíte tyto světy vidět, abyste ocenili jejich nádheru a pochopili její velikost.

30:4.31 (343.6) 7. Příchozí do Ráje. S příchodem do Ráje s trvalým povolením pobytu začínáte postupný kurz božskosti a absonity. Váš pobyt v Ráji znamená, že jste našli Boha a že budete přijati do Smrtelného Sboru Konečnosti. Ze všech tvorů velkého vesmíru jsou přijati do tohoto Sboru pouze ti, kteří jsou spojeni s Otcem. Pouze takoví jedinci složí přísahu konečných. Ostatní bytosti Rajské dokonalosti, anebo ty, které dosáhly Ráje, mohou být k tomuto sboru konečnosti přiděleny dočasně, ale nejsou součástí věčného přidělení na neznámou a neodhalenou misi tohoto narůstajícího počtu evolučních a zdokonalených veteránů času a prostoru.

30:4.32 (343.7) Příchozím do Ráje je poskytnut volný čas, po kterém se začnou připojovat k sedmi skupinám primárních supernafimů. Po ukončení kurzu s dirigenty úcty jsou pojmenováni Rajskými absolventy a potom, jako koneční, jsou přiděleni na pozorovací a podpůrnou službu po celém rozsáhlém tvořením. Doposud se jeví, že neexistuje žádná konkrétní či stanovená činnost pro Smrtelný Sbor Konečných, ačkoliv vykonávají mnoho funkcí na světech, ustálených ve světle a životě.

30:4.33 (344.1) I kdyby nebylo pro Smrtelný Sbor Konečnosti nic jiného v neodhalené budoucnosti, současná úloha těchto vzestupných bytostí by byla naprosto plnohodnotná a důstojná. Jejich současný osud zcela opravňuje univerzální plán evolučního vzestupu. Ale budoucí epochy evoluce sfér vnějšího prostoru se budou nepochybně dále rozvíjet a s vydatnější božskostí osvětlovat moudrost a láskyplnou laskavost Bohů, uskutečňující svůj božský plán věčného lidského života a vzestupu smrtelníků.

30:4.34 (344.2) Toto vyprávění, spolu s tím, co vám již bylo odhaleno a co můžete načerpat z kapitol o vašem vlastním světě, představuje stručný popis osudu vzestupného smrtelníka. Tento osud se značně liší v jednotlivých supervesmírech, ale toto vypravování poskytuje letmý pohled na běžný plán evoluce smrtelníků tak, jak působí v lokálním vesmíru Nebadon a v sedmém segmentu velkého vesmíru—supervesmíru Orvonton.

30:4.35 (344.3) [Zpracováno Mocným Poslem Uversy.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.