Kapitola 29 Upravovatelé vesmírné Energie

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 29

Upravovatelé vesmírné Energie

29:0.1 (319.1) ZE VŠECH vesmírných osobností, zabývající se regulováním meziplanetárních a mezivesmírných jevů, jsou na Urantii nejméně pochopeny upravovatelé energie a jejich spolupracovníci. Přestože vaše rasy již dlouho vědí o existenci andělů a podobných nebeských bytostí, jen velmi málo informací bylo kdy sděleno o kontrolorech a regulátorech fyzických sfér. I teď je mi dovoleno odhalit v plné míře pouze následující tři skupiny živých bytostí, které se zabývají kontrolou síly a regulací energie v hlavním vesmíru:

29:0.2 (319.2) 1. Primárně Vzniklí Hlavní Organizátoři Síly.

29:0.3 (319.3) 2. Přidružení Transcendentální Hlavní Organizátoři Síly.

29:0.4 (319.4) 3. Upravovatelé Vesmírné Energie.

29:0.5 (319.5) Ačkoliv se domnívám, že i když není možné vylíčit jedinečnost různých skupin upravovatelů, center a kontrolorů vesmírné energie, doufám, že se mně podaří vysvětlit něco o oblasti jejich aktivit. Oni jsou unikátní skupina živých bytostí, zabývající se inteligentní regulací energie v celém velkém vesmíru. Včetně nejvyšších upravovatelů, zahrnují následující hlavní podskupiny:

29:0.6 (319.6) 1. Sedm Nejvyšších Upravovatelů Energie.

29:0.7 (319.7) 2. Hlavní Centra Energie.

29:0.8 (319.8) 3. Hlavní Fyzičtí Kontroloři.

29:0.9 (319.9) 4. Kontroloři Morontiální Energie.

29:0.10 (319.10) Nejvyšší Upravovatelé Energie a Centra existují již téměř od počátku věčnosti a pokud je nám známo, tak žádné další bytosti tohoto řádu již nebyly vytvořeny. Sedm Nejvyšších Upravovatelů bylo zosobněno Sedmi Hlavními Duchy a potom ve spolupráci se svými rodiči vytvořili více než deset miliard partnerů. Před vytvořením upravovatelů energie byly energetické okruhy v prostoru mimo střední vesmír pod inteligentním dohledem Hlavních Rajských Organizátorů Síly.

29:0.11 (319.11) Majíce znalost o materiálních tvorech, můžete mít při nejmenším kontrastní představu o duchovních bytostech; ale pro smrtelnou mysl je velmi obtížné si představit upravovatele energie. V programu vašeho vzestupného postupu na vyšší úrovně existence se vůbec nesetkáte ani s nejvyššími upravovateli, ani s energetickými centry. V určitých výjimečných případech se setkáte s fyzickými kontrolory a po příchodu na obytné světy budete volně pracovat s kontrolory morontiální energie. Vzhledem k tomu, že tito Kontroloři Morontiální Energie působí výhradně v morontiálním režimu lokálních tvořeních, myslíme si, že je příhodnější popsat jejich aktivity v části, která pojednává o lokálním vesmíru.

1. Sedm Nejvyšších Upravovatelů Eenergie

29:1.1 (320.1) Sedm Nejvyšších Upravovatelů Energie jsou regulátoři fyzické energie ve velkém vesmíru. Jejich vytvoření Sedmi Hlavními Duchy je prvním zaznamenaným případem původu polomateriálního potomstva z ryze duchovních předků. Když Sedm Hlavních Duchů vytváří jednotlivě, tak plodí vysoce duchovní osobnosti; když vytvářejí společně, tak někdy vyprodukují tyto důležité typy polomateriálních bytostí. Ale, dokonce i tyto kvazi fyzické bytosti by byly neviditelné kvůli malému rozsahu vidění smrtelníků Urantie.

29:1.2 (320.2) Nejvyšších Upravovatelů Energie je sedm a mají stejnou podobu a stejnou funkci. Je nemožné rozeznat jednoho od druhého, pouze ten Hlavní Duch, se kterým je bezprostředně spojen a kterému je ve své funkci plně podřízen, je ho schopen rozeznat od druhých. Každý Hlavní Duch je tudíž ve věčném spojení s jedním z jejich společného potomstva. Stejný upravovatel je stále ve spojení se stejným Duchem a výsledkem jejich pracovního partnerství je unikátní spojení fyzických a duchovních energií polomateriální bytosti a duchovní osobnosti.

29:1.3 (320.3) Sedm Nejvyšších Upravovatelů Energie mají stanoviště na obvodovém Ráji, kde jejich pomalu cirkulující přítomnost označuje místa hlavních center energetické koncentrace Hlavních Duchů. Tito upravovatelé energie působí samostatně při regulování fyzické energie v supervesmírech, ale při řízení středního tvoření pracují společně. Operují z Ráje, ale mají k dispozici výkonná energetická centra ve všech sektorech velkého vesmíru.

29:1.4 (320.4) Tyto pozoruhodné bytosti jsou fyzickými předky obrovského množství center energie a skrze nich, fyzických kontrolorů, jsou rozptýleny po celém prostoru sedmi supervesmírů. Takové pomocné organizmy fyzické regulace jsou v podstatě stejné, identické, kromě odlišného ladění každého supervesmírného sboru. Aby mohli přejít do služby v jiném supervesmíru, stačí se jim jenom vrátit do Ráje pro přeladění. Řízení fyzických tvořeních je principiálně jednotné.

2. Hlavní Centra Energie

29:2.1 (320.5) Sami o sobě Sedm Nejvyšších Upravovatelů Energie není schopno vlastní reprodukce, ale společně a ve spojení se Sedmi Hlavními Duchy mohou a také reprodukují—vytvářejí—další bytosti jako jsou oni sami. Takový je původ Hlavních Center Energie velkého vesmíru, které působí v následujících sedmi skupinách:

29:2.2 (320.6) 1. Kontroloři Hlavních Center.

29:2.3 (320.7) 2. Centra Havony.

29:2.4 (320.8) 3. Centra supervesmírů.

29:2.5 (320.9) 4. Centra lokálních vesmírů.

29:2.6 (320.10) 5. Centra souhvězdích.

29:2.7 (320.11) 6. Centra soustav.

29:2.8 (320.12) 7. Neklasifikovaná centra.

29:2.9 (321.1) Tato centra energie společně s Nejvyššími Upravovateli Energie jsou bytosti s nejvyšší svobodnou vůlí a svobodných činností. Všechny jsou obdařeny osobností Třetího Zdroje a projevují nespornou volní schopnost vysokého řádu. Tato kontrolní centra vesmírného energetického systému jsou obdařena mimořádnou inteligencí; jsou intelekt energetického systému velkého vesmíru a tajemství metody ovládání mysli celé rozsáhlé sítě dalekosáhlých funkcí Hlavních Fyzických Kontrolorů a Kontrolorů Morontální Energie.

29:2.10 (321.2) 1. Kontroloři Hlavních Center. Těchto sedm koordinátorů a spolupracovníků Nejvyšších Upravovatelů Energie jsou regulátory hlavních energetických okruhů velkého vesmíru. Každý kontrolor má své hlavní centrum na jednom ze speciálních světů Sedmi Nejvyšších Jednatelů a s těmito koordinátory všeobecných vesmírných záležitostí úzce spolupracují.

29:2.11 (321.3) Ve vztahu ke všem kosmickým jevům pod úrovněmi „gravitační energie“ působí Nejvyšší Upravovatelé Energie a Kontroloři Hlavních Center jak samostatně, tak i společně. Když působí společně, těchto čtrnáct bytostí znamenají pro vesmírnou energii to, co Sedm Nejvyšších Jednatelů znamená pro všeobecné vesmírné záležitosti a co znamená Sedm Hlavních Duchů pro kosmickou mysl.

29:2.12 (321.4) 2. Centra Havony. Před vytvořením vesmírů času a prostoru centra energie nebyla v Havoně potřebná, ale od těchto dávných dob působí ve středním tvoření jeden milion center a každé centrum kontroluje tisíc světů Havony. Tady, v božském vesmíru je kontrola energie dokonalá, stav, který neexistuje nikde jinde. Dokonalá regulace energie je nejvyšším cílem všech energetických center a fyzických kontrolorů prostoru.

29:2.13 (321.5) 3. Centra supervesmírů. Jeden tisíc energetických center třetího řádu zaujímá rozsáhlou oblast hlavní sféry každého ze sedmi supervesmírů. Tři proudy primární energie, z nichž každý je rozdělen do deseti toků, přicházejí do těchto energetických center, ale sedm specializovaných a přesně upravených, i když nedokonale kontrolovaných okruhů energie, odchází z místa jejich společného procesu. Toto je elektronické organizování vesmírné energie.

29:2.14 (321.6) Všechna energie je napojena na Rajský cyklus, ale Upravovatelé Vesmírné Energie upravují fyzické energie dolního Ráje, modifikují je pro prostorové funkce středního vesmíru a supervesmírů, adaptují tyto energie a usměrňují je do kanálů pro efektivní a činorodé použití. Mezi energií Havony a energiemi supervesmírů je rozdíl. Energetický náboj supervesmíru je složen ze tří fází energie, z nichž každá je rozdělena do deset fází. Tento trojfázový energetický náboj pokrývá celý prostor velkého vesmíru; podobá se to obrovskému pohybujícímu se oceánu energie, který úplně zaplavuje a omývá každý ze sedmi supertvořeních.

29:2.15 (321.7) Elektronická organizace vesmírné energie působí v sedmi fázích a odhaluje rozdílnou reakci na lokální, nebo lineární gravitaci. Tento sedmidílný okruh má svůj začátek v supervesmírných centrech energie a prostupuje každým supertvořením. Takové specializované proudy času a prostoru jsou stanovené a lokalizované pohyby energie, které jsou uvedeny do pohybu a směrovány pro konkrétní účely, je to totéž, jako když Golfský proud působí uprostřed Atlantického oceánu.

29:2.16 (321.8) 4. Centra lokálních vesmírů. V hlavních řídících centrech každého lokálního vesmíru je umístěno sto energetických center čtvrtého řádu. Funkcí těchto center je snižovat a jinak upravovat sedm energetických okruhů, vyzařujících z hlavních center supervesmírů, čímž je dělají použitelnými pro souhvězdí a soustavy. Lokální astronomické katastrofy prostoru tato centra energie neznepokojují ; jejich činností je pravidelně dodávat výkonnou energii do podružných souhvězdí a soustav. Ony jsou velkou pomocí pro Syny Tvořitele v pozdějších stádiích vesmírného organizování energetické mobilizace. Tato centra jsou schopna poskytnout zesílené trasy energie, potřebné pro meziplanetární komunikaci mezi důležitými obydlenými místy. Taková trasa nebo vedení energie, které jsou někdy nazývány energetickými koridory, je přímý okruh energie z jednoho centra energie do dalšího centra energie, nebo od jednoho fyzického kontrolora k druhému kontrolorovi. Je to samostatný proud energie a je v protikladu k volným prostorovým pohybům nediferencované energie.

29:2.17 (322.1) 5. Centra souhvězdích. Deset těchto živých energetických center je umístěno v každém souhvězdí a působí jako energetické projektory pro sto podřízených lokálních soustav. Od těchto bytostí vycházejí trasy energie pro komunikaci, dopravu a pro dodání energie těm živým tvorům, jejichž život je závislý na určitých formách fyzické energie. Ale, jak energetická centra, tak i podřízení fyzičtí kontroloři nemají žádný vztah k životu jako funkční organizaci.

29:2.18 (322.2) 6. Centra soustav. Jedno Nejvyšší Centrum Energie je trvale přiděleno každé lokální soustavě. Tato centra soustav zajišťují energetické okruhy pro obydlené světy času a prostoru. Koordinují aktivity podřízených fyzických kontrolorů a vykonávají další funkce, aby byla zabezpečena dostatečná distribuce energie do lokální soustavy. Energetický okruh mezi planetami je závislý na dokonalé koordinaci určitých materiálních energií a na účelné regulaci fyzických sil.

29:2.19 (322.3) 7. Neklasifikovaná centra. Toto jsou centra působí v některých specifických situacích lokálního charakteru, ale ne na obydlených planetách. Individuální světy jsou pod dohledem Hlavních Fyzických Kontrolorů a přijímají okruhové trasy energie, které jsou dodávány centrem energie jejich soustavy. Pouze ty sféry, které se vyznačují výjimečně neobvyklými energetickými poměry, mají centra energie sedmého řádu, působící jako vesmírné setrvačníky, nebo regulátoři energie. V každém aspektu své činnosti se tato centra energie plně rovnají těm, která působí na vyšších sférách, ale takový systém živé energie existuje na méně než jednom kosmickém tělese z milionu.

3. Oblast působení ENERGETICKÝCH CENTER

29:3.1 (322.4) Počet Nejvyšších Energetických Center, rozmístěných po celém prostoru supervesmírů, společně s jejich spolupracovníky a podřízenými, přesahuje deset miliard. A všichna jsou perfektně synchronizována a v dokonalém spojení se svými Rajskými předky, Sedmi Nejvyššími Upravovateli Energie. Tímto způsobem je kontrola nad energií velkého vesmíru svěřena do péče a správy Sedmi Hlavních Duchů, stvořitelů Sedmi Nejvyšších Upravovatelů Energie.

29:3.2 (322.5) Nejvyšší Upravovatelé Energie a všichni jejich spolupracovníci, asistenti a podřízení nikdy nepodléhají zasahování a vměšování jakýchkoliv tribunálů celého prostoru; ani nejsou podřízeni administrativním směrnicím supervesmírné vlády Věčně Moudrých, nebo administrativním správám Synů Tvořitelů.

29:3.3 (323.1) Tato energetická centra a upravovatelé energie jsou vytvářeni dětmi Nekonečného Ducha. Nemají přímý vztah se správními systémy Božích Synů, i když se k Synům Tvořitelům připojí v pozdějších epochách materiálního organizování vesmíru. Ale centra energie jsou nějakým způsobem úzce spjata s kosmickým naddozorem Nejvyšší Bytosti.

29:3.4 (323.2) Centra energie a fyzičtí kontroloři neprodělávají žádnou výuku; všichni jsou vytvořeni dokonalí a jsou přirozeně dokonalí ve své činnosti. Nikdy nepřecházejí z jedné funkce na druhou; trvale slouží na místě, kam byli původně přiděleni. Jejich řád nepodléhá evoluci; a toto platí o všech sedmi podskupinách obou řádů.

29:3.5 (323.3) Protože nemají žádnou vzestupnou minulost, ke které by se ve svých vzpomínkách vraceli, centra energie a fyzičtí kontroloři neznají rozptýlení; všem svým činnostem se věnují naprosto komplexně. Slouží nepřetržitě; ve vesmírném programu neexistuje prostor pro přerušení fyzických tras energie; tyto bytosti ani na zlomek vteřiny nemohou zanechat svoji přímou kontrolu energetických okruhů času a prostoru.

29:3.6 (323.4) V celém tvoření se upravovatelé centra a kontroloři energie nezabývají ničím jiným, než energií—materiální nebo polofyzickou; oni ji nevytvářejí, ale upravují ji, manipulují s ní a usměrňují ji. Rovněž nemají vůbec nic do činění s fyzickou gravitací, vyjímaje to, že odolávají její přitažlivé síle. Jejich vztah ke gravitaci je zcela negativní.

29:3.7 (323.5) Centra energie ve spojení s živými mechanizmy různých izolovaných koncentrací energie využívají rozsáhlé mechanizmy a systémy materiálního typu. . Každé individuální energetické centrum je složeno přesně z jednoho milionu jednotek funkční kontroly, přičemž tyto jednotky, upravující energii, nejsou stacionární, stejně jako životně důležité orgány lidského fyzického těla; tyto „životně důležité orgány“ energetické regulace jsou mobilní a opravdu kaleidoskopické v souhrnu svých možností.

29:3.8 (323.6) Je to zcela nad rámec mých schopností vysvětlit jakým způsobem dokáží tyto živé bytosti manipulovat a regulovat hlavní okruhy vesmírné energie. Pokusit se informovat vás podrobněji o rozměrech a působení těchto gigantických a téměř dokonale fungujících energetických centrech, by jenom zvětšilo váš zmatek a úžas. Jsou jak živí, tak i „osobití,“ a jsou naprosto mimo dosah vašeho chápání.

29:3.9 (323.7) Mimo Havonu Nejvyšší Centra Energie fungují pouze na speciálně vystavěných (architektonických) sférách, nebo na jinak vhodně upravených kosmických tělesech. Architektonické světy jsou vystavěny takovým způsobem, aby živá centra energie fungovala jako selektivní rozvaděče pro rozvod, úpravu a koncentraci prostorových energií, proudící přes dané sféry. Tímto způsobem nemohou působit na běžném evolučním slunci či planetě. Některé skupiny se také starají o teplo a jiné materiální potřebnosti pro tyto speciální řídící světy. A ačkoliv je to mimo rozsah lidského vědění na Urantii, já mohu konstatovat, že tyto řády živých energetických osobností mají hodně co do činění s distribucí světla, které svítí, ale nedává teplo. Ony tento jev neprodukují, ale zabývají se jeho šířením a usměrňováním.

29:3.10 (323.8) Centra energie a jejich podřízení kontroloři jsou určeni k ovládání všech fyzických energií organizovaného prostoru. Pracují se třemi základními proudy, z nichž každý obsahuje deset druhů energií. To je energetický náboj organizovaného prostoru; a organizovaný prostor je oblast jejich působnosti. Upravovatelé Vesmírné Energie nemají absolutně nic do činění s těmi ohromnými aktivitami síly, které nyní probíhají za současnými hranicemi sedmi supervesmírů.

29:3.11 (324.1) Energetická centra a kontroloři vykonávají dokonalou kontrolu pouze nad sedmi z deseti forem energie, obsažených v každém základním vesmírném proudu; ty formy energie, které jsou částečně, nebo úplně vyčleněny z jejich kontroly, musí představovat nepředvídatelné oblasti energetických projevů, ovládané Neomezeným Absolutnem. Jestliže mají vliv na základní síly tohoto Absolutna, my si takového působení nejsme vědomi, i když jsou nepřímé důkazy, které by odůvodňovaly názor, že někteří fyzičtí kontroloři někdy automaticky reagují na určité impulsy Univerzálního Absolutna.

29:3.12 (324.2) Tyto živé energetické mechanizmy nemají vědomý vztah k dominantní vesmírné energetické kontrole Neomezeného Absolutna, ale my se domníváme, že jejich kompletní a téměř dokonalý systém ovládání energie je nějakým neznámým způsobem podřízen této supergravitační přítomnosti. V jakékoliv lokální energetické situaci mají centra a kontroloři téměř nejvyšší autoritu, ale vždy si uvědomují superenergetickou přítomnost a nerozpoznatelné působení Neomezeného Absolutna.

4. Hlavní Fyzičtí Kontroloři

29:4.1 (324.3) Tyto bytosti jsou mobilní podřízení Nejvyšších Center Energie. Fyzičtí kontroloři jsou obdařeni schopnostmi proměňovat svoji individualitu takovým způsobem, že si mohou zajistit pozoruhodný druh dopravy, který jim umožní překonávat lokální prostor rychlostmi, blížící se letu Osamělých Poslů. Ale, podobně jako všechny ostatní bytosti, křižující prostor, oni také potřebují podporu svých druhů a určitých jiných typů bytostí, aby překonali působení gravitace a inerční odpor při odletu z materiální sféry.

29:4.2 (324.4) Hlavní Fyzičtí Kontroloři slouží po celém velkém vesmíru. Sedm Nejvyšších Upravovatelů Energie je řídí přímo z Ráje až po řídící centra supervemírů; odtud jsou řízeni a rozdělováni Radou Rovnováhy, vysokými komisaři energie, vyslanými Sedmi Hlavními Duchy z personálu Přidružených Hlavních Organizátorů Síly. Tito vysocí komisaři jsou zmocněni k tomu, aby analyzovali údaje a záznamy hlavních frandalanků, těch živých přístrojů, které měří intenzitu síly a energetický náboj celého supervesmíru.

29:4.3 (324.5) Zatímco přítomnost Rajských Božstev obklopuje velký vesmír a prostírá se okolo okruhu věčnosti, vliv kteréhokoliv ze Sedmi Hlavních Duchů je omezen na jeden supervesmír. Mezi sedmi supervesmíry je patrné rozdělení energií a rozlišení energetických okruhů; proto z toho důvodu převládají v každém supervesmíru individualizované metody kontroly.

29:4.4 (324.6) Hlavní Fyzičtí Kontroloři jsou přímým potomstvem Nejvyšších Center Energie a patří k nim následující kategorie:

29:4.5 (324.7) 1. Přidružení upravovatelé energie.

29:4.6 (324.8) 2. Mechaničtí kontroloři.

29:4.7 (324.9) 3. Transformátoři energie.

29:4.8 (325.1) 4. Převaděči energie.

29:4.9 (325.2) 5. Primární spojovatelé.

29:4.10 (325.3) 6. Sekundární rozdělovatelé.

29:4.11 (325.4) 7. Frandalankové a Chronoldekové.

29:4.12 (325.5) Ne všechny tyto kategorie jsou osoby v tom smyslu, že mají individuální svobodu volby. Především poslední čtyři kategorie se zdají úplně automatické a mechanické v reakcích na impulsy svých nadřízených a v reakcích na existující energetické podmínky. Ale, i když se taková reakce jeví zcela mechanická, není tomu tak; oni se mohou jevit jako roboti, ale všichni projevují rozdílné funkce inteligence.

29:4.13 (325.6) Mysl nemusí být nutně součást osobnosti. Mysl je schopna myslet dokonce i tehdy, když je zbavena veškeré svobodné volby, tak, jak je tomu u nižších druhů živočichů a u některých podřízených fyzických kontrolorů. Mnoho z těchto více automatických regulátorů fyzické energie nejsou osoby ve smyslu významu slova osoba. Nejsou obdařeni vlastní vůlí a svobodou rozhodování, jsou zcela podřízeni mechanické dokonalosti záměru, pro který jsou určeni. Nicméně, všichni z nich jsou vysoce inteligentní bytosti.

29:4.14 (325.7) Fyzičtí kontroloři se hlavně zabývají úpravou základních energií, které nejsou na Urantii odhaleny. Tyto neznámé energie jsou velmi důležité pro meziplanetární systém dopravy a určitých metod komunikace. Když my zavedeme energetické linky za účelem analogického přenosu zvuku nebo vysílání obrazu, tyto neodhalené formy energie jsou využívány živými fyzickými kontrolory a jejich spolupracovníky. Takové energie jsou v některých případech také používány midbytostmi při jejich běžné práci.

29:4.15 (325.8) 1. Přidružení upravovatelé energie. Tyto obdivuhodně výkonné bytosti jsou zplnomocněny dávat úkoly a pokyny všem řádům Hlavních Fyzických Kontrolorů v souladu se stále se měnícími potřebami neustále proměnného energetického statusu oblastí. Obrovské rezervy fyzických kontrolorů jsou udržovány na řídících světech malých sektorů a z těchto koncentračních stanovišť jsou pravidelně vysíláni přidruženými upravovateli energie do řídících center vesmírů, souhvězdích, soustav a na jednotlivé planety. Při plnění takových úkolů jsou fyzičtí kontroloři dočasně podřízeni božským vykonavatelům smírčích komisí, ale jinak podléhají výhradně svým přidruženým upravovatelům a Nejvyšším Centrům Energie.

29:4.16 (325.9) Tři miliony přidružených upravovatelů energie je přiděleno do každého malého sektoru Orvontonu a to je celkem tři miliardy, což je supervesmírná kvóta těchto úžasně všestranných bytostí. Jejich vlastní rezervy jsou umístěny na stejných světech malých sektorů, kde také slouží jako instruktoři všem těm, kteří studují vědecké metody inteligentní kontroly energie a jejího přetváření.

29:4.17 (325.10) Tito upravovatelé střídají období aktivní služby v malých sektorech se stejně dlouhými obdobími kontrolní činnosti na světech prostoru. Nejméně jeden aktivní kontrolor je vždy přítomen v každé lokální soustavě a jeho sídlo je na hlavní sféře. Oni udržují celé to rozsáhlé rozdělování živé energie v harmonické synchronii.

29:4.18 (325.11) 2. Mechaničtí kontroloři. Toto jsou mimořádně všestranní a pohybliví pomocníci přidružených upravovatelů energie. Biliony a biliony těchto bytostí působí v Ense, vašem malém sektoru. Tyto bytosti se nazývají mechaničtí kontroloři, protože jsou zcela ovládáni svými nadřízenými, plně podléhají vůli přidružených upravovatelů energie. Nicméně, jsou to velmi inteligentní bytosti a svoji práci, i když mechanickou a stanovenou, vykonávají mistrně.

29:4.19 (326.1) Ze všech Hlavních Fyzických Kontrolorů, přidělených na obydlených světech, mechaničtí kontroloři jsou zdaleka nejvýkonnější. Obdařeni živým darem antigravitace mnohem více než ostatní bytosti, každý kontrolor je schopen odporovat gravitační síle, kterou pouze vyrovnají obrovské sféry, otáčející se ohromnou rychlostí. Deset těchto kontrolorů působí v současné době na Urantii a jednou z jejich nejdůležitějších činností je umožňovat odlet serafským přepravcům. Při vykonávání této funkce působí všech deset mechanických kontrolorů souběžně, zatímco baterie jednoho tisíce transformátorů energie poskytne počáteční impuls pro odlet serafů.

29:4.20 (326.2) Mechaničtí kontroloři jsou způsobilí usměrňovat průtok energie a pomáhat koncentrovat ji do specializovaných proudů nebo okruhů. Tyto pozoruhodné bytosti mají hodně co do činění s oddělováním, usměrňováním a zesilováním fyzických energií a s vyrovnáváním tlaků meziplanetárních okruhů. Jsou experti v manipulování s jednadvaceti fyzickými energiemi ze třiceti, vytvářející energetický náboj supervesmíru. Jsou také schopni vykonávat do značné míry dozor a kontrolu nad šesti z devíti méně patrnými formami fyzické energie. Zařazením těchto kontrolorů do náležitých technických vztahů jednoho k druhému a k určitým centrům energie umožňuje přidruženým upravovatelům energie provádět neuvěřitelné úpravy při regulování sil a řízení energie.

29:4.21 (326.3) Hlavní Fyzičtí Kontroloři často působí ve skupinách po sta tisících, dokonce milionech a obměnou svých pozic a formací jsou schopni provádět kontrolu energie společně a také jako jednotlivci. Podle toho, jak se mění požadavky, oni mohou zvýšit objem energie a zrychlit její pohyb, nebo zadržet, stlačit a zpomalit energetické proudy. Ovlivňují transformace energie a síly podobným způsobem jako takzvané katalyzátory urychlují chemické reakce. Vykonávají svoji funkci díky vrozené schopnosti a ve spolupráci s Nejvyššími Centry Energie.

29:4.22 (326.4) 3. Transformátoři energie. Počet těchto bytostí v supervesmíru je neuvěřitelný. Jenom v Satanii je jich téměř jeden milion a obvyklá kvóta je sto bytostí na každý obydlený svět.

29:4.23 (326.5) Transformátoři energie jsou společným výtvorem Sedmi Nejvyšších Upravovatelů Energie a Sedmi Centrálních Dohlížitelů. Patří k osobitějším řádům fyzických kontrolorů a když není na obydleném světě přítomen přidružený upravovatel energie, tito transformátoři zabezpečují řízení energie. Jsou planetárními kontrolními techniky pro všechnu odlétající serafskou dopravu. Všechny druhy nebeského života mohou používat méně osobité řády fyzických kontrolorů pouze ve spojení s osobitějšími řády přidružených upravovatelů a transformátorů energie.

29:4.24 (326.6) Tito transformátoři jsou živí, silní a výkonní přepojovači se schopností přizpůsobit se pro nebo proti dané energetické dispozici či nasměrování. Mají také schopnost izolovat planety proti silným energetickým proudům, které procházejí mezi gigantickými sousedními planetami a hvězdami. Jejich schopnost přetvářet energii z nich dělá nejužitečnější složku v důležitém úkolu udržovat v rovnováze vesmírné energie, nebo vyrovnávat vesmírné síly. Někdy se zdá, že konzumují nebo shromažďují energii; jindy to vypadá, že energii uvolňují nebo vypouštějí. Transformátoři jsou schopni zvyšovat nebo zmenšovat „akumulátorový“ potenciál živých a mrtvých energií v příslušných oblastech jejich působení. Zabývají se pouze fyzickými a polomateriálními energiemi, nepůsobí bezprostředně v oblasti života, a ani nemění tvary živých bytostí.

29:4.25 (327.1) V některých ohledech jsou transformátoři energie nejpozoruhodnější a nejzáhadnější ze všech živých polomateriálních tvorů. Jsou nějakým neznámým způsobem fyzicky rozdílní a měněním svých spojovacích vztahů jsou schopni vyvíjet silný vliv na energii, která prochází přes jejich sdruženou přítomnost. Je zřejmé, že status fyzických oblastí prodělává transformaci pod jejich zkušeným dohledem. Oni jsou schopni přetvářet a také přetvářejí fyzickou formu energií prostoru. S pomocí svých druhů kontrolorů jsou opravdu schopni přetvářet formu a potenciál dvaceti sedmi ze třiceti fyzických energií, tvořících energetický náboj supervesmíru. To, že tři z těchto energií jsou mimo dosah jejich kontroly dokazuje, že nejsou nástroji Neomezeného Absolutna.

29:4.26 (327.2) Zbývající čtyři skupiny Hlavních Fyzických Kontrolorů se stěží dají nazvat osobami v tom pravém slova smyslu. Reakce těchto převaděčů, spojovatelů, rozdělovatelů a frandalanků jsou plně automatické; nicméně, jsou v každém ohledu inteligentní. Naše znalosti o těchto úžasných entitách jsou značně omezené, protože nemůžeme s nimi komunikovat. Oni asi rozumí jazyku dané oblasti, ale s námi nekomunikují. Zdá se, že jsou schopni plně přijímat naše sdělení, ale nejsou vůbec schopni odpovídat.

29:4.27 (327.3) 4. Převaděči energie. Tyto bytosti působí hlavně, ale ne zcela, na meziplanetárních úrovních. Toto jsou úžasní expeditoři energie takového druhu, který se projevuje na jednotlivých světech.

29:4.28 (327.4) Když je zapotřebí převést energii na jiný okruh, převaděči se sami rozmístí do řady v místě požadované energetické trasy a na základě svých unikátních schopností přitahovat energii jsou opravdu schopni převést zesílený proud energie do požadovaného směru. Oni toto dělají doslova přesně tak, jako určité metalické okruhy usměrňují proud některých forem elektrické energie; a jsou živími supervodiči pro více než polovinu ze třiceti forem fyzické energie.

29:4.29 (327.5) Převaděči obratně vytvářejí spojení, která jsou účinná pro obnovu slábnoucích proudů specializované energie, proudící z planety na planetu a na jednotlivé planetě z jedné stanice na druhou. Jsou schopni zjistit proudy, které jsou příliš slabé, aby je rozpoznaly ostatní typy živých bytostí a tak mohou tyto energie posílit natolik, že procházející zpráva se stane dokonale dostupná. Jejich služby jsou pro vysílací systémy neocenitelné.

29:4.30 (327.6) Převaděči energie mohou pracovat se všemi formami sdělitelných vjemů; oni dokáží učinit vzdálený výjev „viditelný“ a stejně tak vzdálený zvuk „slyšitelný.“ Poskytují pohotovostní komunikační linky v lokálních soustavách a na jednotlivých planetách. Použití těchto služeb je nevyhnutelné pro prakticky všechny tvory, když vyžadují způsob komunikace mimo pravidelně zavedené okruhy.

29:4.31 (327.7) Tyto bytosti, společně s transformátory energie, jsou nepostradatelné pro udržování smrtelné existence na těch světech, které mají oslabenou atmosféru a jsou také nedílnou součástí způsobu života na planetách, obydlených nedýchajícími tvory.

29:4.32 (328.1) 5. Primární spojovatelé. Tyto zajímavé a neocenitelné entity jsou dokonalými ochránci a opatrovateli energie. Podobně jako rostlina uskladňuje sluneční světlo, tak tyto živé organizmy uskladňují energii v období jejího přebytku. Rozsah jejich činnosti je gigantický; přetvářejí energie prostoru do fyzického stavu, který není znám na Uranii. Jsou také schopni přivést tyto transformace k vytvoření některých primitivních prvků materiální existence. Tyto bytosti prostě působí svojí přítomností. Tato činnost je nikterak nevyčerpává ani nevysiluje; oni fungují jako živé katalyzátory.

29:4.33 (328.2) V obdobích nedostatku energie jsou oprávněni uvolnit nahromaděné energie. Ale vaše vědomosti o energii a hmotě nejsou dostatečně pokročilé, aby bylo možné vysvětlit metodu tohoto aspektu jejich činnosti. Oni stále pracují v souladu s univerzálním zákonem, zacházejí a manipulují s atomy, elektrony a ultimatony stejným způsobem, jako vy používáte jednotlivá písmena k vytvoření abecedních slov pro sdělení nesmírně rozdílných příběhů.

29:4.34 (328.3) Spojovatelé jsou první skupina živých bytostí, která se objeví na formulující se materiální sféře a působí při fyzických teplotách, které byste považovali jako naprosto neslučitelné s existencí živých bytostí. Představují řád života, který prostě přesahuje hranice lidské představivosti. Společně se svými spolupracovníky, rozdělovateli, jsou nejméně samostatní ze všech inteligentních tvorů.

29:4.35 (328.4) 6. Sekundární rozdělovatelé. Ve srovnání s primárními spojovateli působí tyto bytosti, které jsou obdařeny nesmírnou antigravitační silou, zpětně. Lokálním soustavám nebo jednotlivým světům nehrozí žádné nebezpečí, že by vyčerpaly speciální nebo modifikované formy fyzické energie, protože tyto živé organismy jsou obdařeny unikátní schopností uvolňovat neomezené zásoby energie. Hlavně se zabývají uvolňováním formy energie, která je skoro neznámá na Urantii a z druhu hmoty, která je známá ještě méně. Oni jsou opravdovými alchymisty prostoru a divotvůrci času. Ale při vytváření všech těch divů, nikdy neporuší nařízení Kosmické Svrchovanosti.

29:4.36 (328.5) 7. Frandalankové. Tyto bytosti jsou společným výtvorem všech tří řádů bytostí, kontrolující energii: primárních a sekundárních organizátorů síly a upravovatelů energie. Frandalankové jsou nejpočetnější skupinou ze všech Hlavních Fyzických Kontrolorů; jejich počet, působící jenom v samotné Satanii, přesahuje vaše číselné pojmy. Jsou umístěni na všech obydlených světech a vždy jsou přiděleni vyšším řádům fyzických kontrolorů. Působí střídavě ve středním vesmíru, supervesmírech a v oblastech vnějšího prostoru.

29:4.37 (328.6) Frandalankové jsou vytvářeni ve třiceti oddílech, jeden pro každou formu základní vesmírné síly a působí výhradně jako živá a automatická měřidla výskytu, tlaku a rychlosti energií. Tyto živé barometry se výlučně zabývají automatickým a neomylným zaznamenáváním stavu všech forem síly-energie. Oni mají pro fyzický vesmír takový význam, jako má rozsáhlý systém reflexe pro inteligentní vesmír. Frandalankové, kteří kromě měření kvantitavního a kvalitativního výskytu energie zaznamenávají čas, se nazývají chronoldekové.

29:4.38 (328.7) Já uznávám, že frandalankové jsou inteligentní, ale nemohu je klasifikovat jinak, než živé stroje. Asi jediný způsob, jak bych vám pomohl pochopit tyto živé mechanismy, je jejich přirovnání k vašim vlastním přístrojům, které fungují s takovou precizností a přesností, téměř připomínající inteligenci. Když si takové bytosti představíte, dejte průchod vaší představivosti natolik, abyste viděli, že ve velkém vesmíru opravdu máme inteligentní a živé mechanizmy (entity), které mohou vykonávat velmi složité úkoly, zahrnující velmi náročné výpočty, s ještě větší mírou přesnosti, dokonce s nejvyšší precizností.

5. Hlavní Organizátoři Síly

29:5.1 (329.1) Organizátoři síly sídlí v Ráji, ale působí v celém hlavním vesmíru, především pak v oblastech neorganizovaného prostoru. Tyto pozoruhodné bytosti nejsou ani tvořitelé, ani tvorové a jejich služba se skládá ze dvou hlavních částí:

29:5.2 (329.2) 1. Primárně Vzniklí Hlavní Organizátoři Síly.

29:5.3 (329.3) 2. Přidružení Transcendentální Hlavní Organizátoři Síly.

29:5.4 (329.4) Tyto dva pozoruhodné řády upravovatelů prvotní síly pracují výhradně pod vedením Architektů Hlavního Vesmíru a v současné době nejsou příliš aktivní v prostoru velkého vesmíru.

29:5.5 (329.5) Primární Hlavní Organizátoři Síly jsou upravovatelé prvotních nebo základních prostorových sil Neomezeného Absolutna; oni jsou tvořitelé mlhovin. Tyto živé bytosti vyvolávají energetické cyklony prostoru a jsou prvními organizátory a upravovateli těchto gigantických jevů. Tito organizátoři energie přeměňují prvotní sílu (předenergii, nereagující na přímou gravitaci Ráje) na primární nebo silovou energii, energii, přecházející z výlučného sevření Neomezeného Absolutna do gravitačního sevření Ostrova Ráje. Po této proměně jsou primární organizátoři nahrazeni přidruženými organizátory síly, kteří pokračují v procesu přeměňování energie z primární na sekundární čili energo-gravitační stádium.

29:5.6 (329.6) Když jsou plány na vytvoření lokálního vesmíru hotovy, což je oznámeno příchodem Syna Tvořitele, Přidružení Hlavní Organizátoři Síly uvolní prostor řádům upravovatelů energie, kteří mají v supervesmíru astronomickou pravomoc. Ale při neexistenci takových plánů se starají i nadále přidružení organizátoři síly o tato materiální tvoření právě tak, jak nyní působí ve vnějším prostoru.

29:5.7 (329.7) Hlavní Organizátoři Síly snesou teploty a působí v takových fyzických podmínkách, které by byly nesnesitelné i pro všestranná centra energie a fyzické kontrolory Orvontonu. Jedinými dalšími typy odhalených bytostí, které jsou způsobilé fungovat v těchto oblastech vnějšího prostoru jsou Osamělí Poslové a Inspirovaní Duchové Trojice.

29:5.8 (329.8) [Zpracováno Univerzálním Cenzorem, zplnomocněným Věčně Moudrými Uversy.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.