Kapitola 28 Pomocní duchové supervesmírů

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 28

Pomocní duchové supervesmírů

28:0.1 (306.1) TAK, jak jsou supernafimové andělskou armádou středního vesmíru a serafové lokálních vesmírů, tak sekunafimové jsou pomocnými duchy v supervesmírech. Mírou božskosti a potenciálem svrchovanosti se tyto děti Duchů Reflexe podobají mnohem víc supernafimům než serafům. Ve své službě v supertvořeních neslouží sami a mnoho různých a fascinujících procesů vykonávají v součinnosti se svými neodhalenými společníky.

28:0.2 (306.2) Tak, jak jsou pomocní duchové supervesmírů v tomto vyprávění představeni, jejich kategorie obsahuje následující tři řády:

28:0.3 (306.3) 1. Sekunafimové.

28:0.4 (306.4) 2. Terciafimové.

28:0.5 (306.5) 3. Omniafimové.

28:0.6 (306.6) Vzhledem k tomu, že dva poslední řády nejsou přímo zapojeny do vzestupného programu evoluce smrtelných tvorů, budou krátce popsány před mnohem více rozsáhlejším popisem sekunafimů. Technicky vzato, ani terciafimové, ani omniafimové nejsou pomocnými duchy působící v supervesmírech, ačkoliv oba řády slouží jako duchovní pomocníci v rámci těchto oblastí.

1. Terciafimové

28:1.1 (306.7) Tito vysocí andělé jsou registrováni v hlavním řídícím centru supervesmíru a přestože slouží v lokálních tvořeních, formálně jsou trvalými obyvateli těchto supervesmírných řídících center, poněvadž nejsou rodáky z lokálních vesmírů. Terciafimové jsou děti Nekonečného Ducha, které se zosobňují v Ráji ve skupinách po jednom tisíci. Tyto vznešené bytosti, které se vyznačují božskou originalitou a téměř nejvyšší všestranností, jsou darem Nekonečného Ducha Božím Synům Tvořitelům.

28:1.2 (306.8) Když se Syn Michael odpojí od rodičovského režimu Ráje a je připravován na zahájení vesmírné pouti prostorem, Nekonečný Duch mu přidělí skupinu jednoho tisíce těchto duchovních společníků. A tito vznešení terciafimové potom doprovázejí Syna Tvořitele, když započne proces organizování vesmíru.

28:1.3 (306.9) V ranných stádiích formování vesmíru působí těchto tisíc terciafimů pouze jako osobní personál Syna Tvořitele. Jako asistenti Syna získají v průběhu těchto vzrušujících epoch vytváření vesmíru a jiných astronomických manipulací nesmírné zkušenosti. Slouží po boku Syna Tvořitele až do chvíle, kdy je zosobněna Jasná Ranní Hvězda, prvorozená bytost lokálního vesmíru. Po této události následuje oficiální nabídka rezignace terciafimů a ta je přijata. A s objevením se prvních druhů rodného andělského života, terciafimové ukončí svoji aktivní službu v lokálních vesmírech a stanou se styčnými pomocníky mezi Synem Tvořitelem, ke kterému byli původně přiděleni a Věčně Moudrými daného supervesmíru.

2. Omniafimové

28:2.1 (307.1) Omniafimové jsou tvořeni Nekonečným Duchem ve spojení se Sedmi Nejvyššími Jednateli a jsou výhradními služebníky a posly těchto daných Nejvyšších Jednatelů. Omniafimové mají úkoly v celém velkém vesmíru a v Orvontonu má jejich sbor své řídící centrum v severních částech Uversy, kde setrvávají jako speciální kolonie laskavosti. Nejsou registrováni na Uverse a ani nejsou přiděleni k naší správě. Rovněž nejsou přímo zapojeni do vzestupného programu evoluce smrtelných tvorů.

28:2.2 (307.2) Hlavní činností omniafimů je dohled nad supervesmíry z pohledu administrativní koordinace a v zájmu Sedmi Nejvyšších Jednatelů. Naše kolonie omniafimů na Uverse dostává instrukce jenom od Nejvyšších Jednatelů Orvontonu, umístěných na společné výkonné sféře číslo sedm ve vnějším prstenci Rajských družic a pouze jim podává zprávy.

3. Sekunafimové

28:3.1 (307.3) Armády sekunafimů jsou vytvářeny sedmi Duchy Reflexe, kteří jsou přiděleni k hlavnímu řídícímu centru každého supervesmíru. S vytvářením těchto andělů ve skupinách po sedmi je spojena určitá metoda, založená na reakci Ráje. V každé sedmičlenné skupině je jeden primární sekunafim, tři sekundární a tři terciární sekunafimové; oni se vždy zosobňují přesně v tomto poměru. Když je sedm takových sekunafimů vytvořeno, jeden z nich, ten primární, se zapojí do služby Věčně Moudrých. Tři sekundární andělé jsou přidruženi ke třem skupinám správců, původem z Ráje, působících ve vládách supervesmírů: Božským Poradcům, Zdokonalovatelům Moudrosti a Univerzálním Cenzorům. Tři terciární andělé jsou přiděleni k vzestupným trinitarizovaným společníkům supervesmírných vládců: Mocným Poslům, Těm s Velkou Autoritou a Těm beze Jména a Čísla.

28:3.2 (307.4) Tito sekunafimové supervesmírů jsou potomci Duchů Reflexe a proto mají reflexi vrozenou ve svojí podstatě. Reagují reflexně na všechna stádia bytí každého tvora s původem ve Třetím Zdroji a Středu a Rajských Synů Tvořitelů, ale nereagují přímo, osobně nebo jiným způsobem, na bytosti a entity s jediným původem v Prvotním Zdroji a Středu. My máme celou řadu průkazných materiálů, svědčících o realitě univerzálních okruhů inteligence Nekonečného Ducha, ale dokonce i kdybychom neměli žádné jiné důkazy, reflexní činnost sekunafimů by byla zcela dostačující pro prokázání reality univerzální přítomnosti nekonečné mysli Společného Činitele.

4. Primární sekunafimové

28:4.1 (307.5) Primární sekunafimové, pracující pro Věčně Moudré, jsou živými zrcadly ve službě těchto trojjediných vládců. Zamyslete se nad tím, co znamená pro řízení supervesmírné soustavy možnostpodívat se do takového živého zrcadla a tam vidět a slyšet, přesně tak, jak jsou, reakce druhé bytosti, vzdálené tisíce nebo statisíce světelných let a to všechno udělat okamžitě a bezchybně. Záznamy jsou nezbytné pro řízení supervesmírů, vysílací relace jsou užitečné, práce Osamělých a jiných poslů je velmi prospěšná, ale Věčně Moudří, ve své pozici uprostřed mezi obydlenými světy a Rájem—mezi člověkem a Bohem—se mohou okamžitě podívat na obě strany, poslouchat obě strany a znát obě strany.

28:4.2 (308.1) Tuto schopnost—slyšet a vidět všechny věci přesně tak, jak jsou—mohou dokonale realizovat v supervesmírech pouze Věčně Moudří a to jenom ve svých příslušných řídících centrech světů. Ale dokonce i tady existují omezení: na Uverse je taková komunikace omezena na světy a vesmíry Orvontonu a i když je neúčinná mezi supervesmíry, udržuje tato reflexní metoda každý superversmír v úzkém kontaktu se středním vesmírem a s Rájem. Tímto způsobem sedm nadvlád, přestože jsou komunikačně odděleny jedna od druhé, dokonale odrážejí vyšší moc a mají plné pochopení pro nižší sféry, s jejichž potřebami jsou dokonale obeznámeny.

28:4.3 (308.2) Primární sekunafimy shledáváme, že pro svoji vrozenou podstatu inklinují k sedmi typům služby a je přirozené, že prvním z této série primárních sekunafimů by měl být ten, který má vrozený dar interpretovat Věčně Moudrým mysl Ducha:

28:4.4 (308.3) 1. Hlas Společného Činitele. V každém supervesmíru první primární sekunafim a každý sedmý znásledně vytvořených andělů tohoto řádu projevují vysoký stupeň přizpůsobivosti pro pochopení mysli Nekonečného Ducha a jejího vysvětlení Věčně Moudrým a jejím spolupracovníkům v nadvládách. Toto má obrovský význam v řídících centrech supervesmírů, protože na rozdíl od lokálních tvořeních s Božskými Pečovateli, nadvlády nemají specializované zosobnění Nekonečného Ducha. Proto tyto sekurafické hlasy se nejvíce přibližují osobnímu zastupování Třetího Zdroje a Středu na takových hlavních sférách. Je pravdou, že je tady sedm Duchů Reflexe, ale tyto matky sekurafických armád odrážejí v sobě Společného Činitele více automaticky a méně pravdivěji, než Sedm Hlavních Duchů.

28:4.5 (308.4) 2. Hlas Sedmi Hlavních Duchů. Druhý primární sekunafim a každý sedmý z následně vytvořenýchinklinují k zobrazování společných podstat a reakcí Sedmi Hlavních Duchů. Ačkoli je každý Hlavní Duch již v hlavním řídícím centru supervesmíru zastoupen některým ze sedmi pověřených Duchů Reflexe, takové zastoupení je individuální, není kolektivní. Společně jsou přítomni pouze reflexně; proto Hlavní Duchové vítají služby těchto vysoce osobních andělů, druhé série primárních sekunafimů, kteří jsou tak schopní, že je mohou zastupovat u Věčně Moudrých.

28:4.6 (308.5) 3. Hlas Synů Tvořitelů. Nekonečný Duch musí mít něco do činění s vytvořením, nebo výchovou Rajských Synů řádu Michaela, protože třetí primární sekunafim a každý sedmý z následně vytvořených mají pozoruhodný dar odrážet mysli těchto Synů Tvořitelů. Jestli by Věčně Moudří chtěli rádi vědět—opravdu vědět—postoj Michaela Nebadonského k určité záležitosti o které uvažuje, nemusí mu volat přes prostorové linky; stačí jim pouze zavolat Vedoucího Hlasů Nebadonu, který na požádání představí zaznamenávajícího sekunafima Michaela a Věčně Moudří mohou ihned přijímat hlas Syna-Vládce Nebadonu.

28:4.7 (309.1) Žádný jiný řád není takto „reflexní“ a žádný jiný řád andělů takovou funkci nemá. My úplně nerozumíme, jak přesně se tato metoda provádí a máme velmi silné pochybnosti o tom, zdali tomu úplně rozumí sami Synové Tvořitelé. Ale s jistotou víme, že tato metoda funguje a také víme, že funguje bezchybně a úspěšně, protože v celé historii Uversy sekurafické hlasy nikdy nepochybily ve svém konání.

28:4.8 (309.2) Vy tady začínáte trochu vidět, jakým způsobem vládne božskost nad prostorem času a ovládá čas prostoru. Tady se vám naskýtají první prchavé pohledy na metodu koloběhu věčnosti, který se na chvíli odchýlí, aby pomohl dětem času překonat nelehké překážky prostoru. A tyto úkazy doplňují již dříve zavedené vesmírné metody Duchů Reflexe.

28:4.9 (309.3) Ačkoliv jsou zřejmě připraveni o osobní přítomnost Hlavních Duchů nahoře a Synů Tvořitelů dole, Věčně Moudří mají ke své dispozici živé bytosti, které jsou přizpůsobeny kosmickému mechanizmu reflexní dokonalosti a nejvyšší přesnosti a s jejich pomocí se mohou těšit z reflexní přítomnosti všech těchto vznešených bytostí, jejichž osobní přítomnost je jim odepřena. Těmito způsoby a ještě jinými, vám neznámými, je Bůh potenciálně přítomen v hlavních řídících centrech supervesmírů.

28:4.10 (309.4) Srovnáním hlasové zprávy Ducha se shora a hlasových zpráv Michaela ze zdola, Věčně Moudří si dokonale vyloží vůli Otce. Takto si mohou být bezpečně jisti svým výkladem vůle Otce, týkající se správních záležitostí lokálních vesmírů. Ale, aby si vyložili vůli jednoho z Bohů z vědomostí druhých dvou, musí tři Věčně Moudří jednat společně; dva by nebyli schopni najít odpověď. A z tohoto důvodu, dokonce i kdyby nebyly jiné, supervesmíry jsou vždy řízeny třemi Věčně Moudrými, a ne jedním a dokonce ne dvěma.

28:4.11 (309.5) 4. Hlas andělské armády. Čtvrtý primární sekunafim a každý sedmý, vytvořený následně, se pro-jevují jako andělé, kteří mimořádně reagují na cítění všech řádů andělů, včetně supernafimů nahoře a serafů dole. Takto je postoj kteréhokoliv velícího, nebo dohlížejícího anděla okamžitě dosažitelný pro posouzení kteroukoliv radou Věčně Moudrých. Nemine den na vašem světě, aby vedoucí serafů na Urantii si nebyl vědom úkazu reflexního přenosu, který je vysílán z Uversy za nějakým účelem; ale pokud není předem upozorněn Osamělým Poslem, vedoucí seraf se vůbec nezajímá o původ a účel takového přenosu. Tito pomocní duchové času nepřetržitě poskytují tento druh nevědomého a proto určitě nezaujatého svědectví, týkajícího se nekonečného množství záležitostí, které vyžadují pozornost a konzultaci Věčně Moudrých a jejich spolupracovníků.

28:4.12 (309.6) 5. Příjemci vysílání. Existuje speciální druh vysílaných zpráv, které jsou přijímány pouze těmitoprimárními sekunafimy. Ačkoliv nejsou regulárními hlasateli Uversy, pracují v součinnosti s anděly reflexních hlasů za účelem dosažení synchronizace reflexního vidění Věčně Moudrých s určitými aktuálními zprávami, přicházejícími přes tradiční okruhy vesmírné komunikace. Příjemci vysílání jsou pátou sérií primárních sekunafimů, pátý primární sekunafim a každý sedmýz vytvořených následně.

28:4.13 (310.1) 6. Osobnosti přepravy. Toto jsou sekunafimové, kteří dopraví poutníky času z hlavních řídícíchcenter supervesmírů na vnější okruh Havony. Jsou přepravníem sborem supervesmírů, operující dovnitř, k Ráji a vně, ke světům svých příslušných sektorů. Tento sbor je složen ze šestého primárního sekunafima a každého sedmého, vytvořeného následně.

28:4.14 (310.2) 7. Záložní sbory. Velmi velká skupina, složená ze sedmých primárních sekunafimů, je udržovánav záloze pro nespecifikované povinnosti a nepředvídané události na světech. Nemajíc vysokou specializaci , oni mohou působit docela dobře v jakékoliv činnosti svých rozmanitých společníků, ale takovou specializovanou práci vykonávají pouze v naléhavých případech. Jejich obvyklou činností je plnění běžných úkolů v supervesmírech, které nespadají do pole působnosti specializovaných andělů.

5. Sekundární sekunafimové

28:5.1 (310.3) Sekunafimové sekundárního řádu nejsou méně reflexní než jejich primární druhové. Roztřídění sekunafimů na primární, sekundární a terciární neoznačuje rozdílnost jejich postavení, nebo funkce, ale pouze znamená pořadí jejich činností. Všechny tři skupiny projevují ve svých aktivitách stejné schopnosti.

28:5.2 (310.4) Sedm reflexních typů sekundárních sekunafimů je přiděleno do služby ke stejnorodým bytostem původu v Trojici, které jsou společníky Věčně Moudrých, v tomto pořadí:

28:5.3 (310.5) Ke Zdokonalovatelům Moudrosti—Hlasy Moudrosti, Duše Filozofie a Spojovatelé Duší.

28:5.4 (310.6) K Božským Poradcům—Srdce Rady, Radosti Bytí a Radosti Služby.

28:5.5 (310.7) K Univerzálním Cenzorům—Rozeznavatelé Duchů.

28:5.6 (310.8) Podobně, jako primární řád, je i tato skupina vytvářena sériově; to znamená, že prvorozený byl Hlas Moudrosti a každý sedmý následně vytvořený sekundární sekunafim byl stejný a totéž se vztahuje k ostatním šesti typům reflexních andělů.

28:5.7 (310.9) 1. Hlas Moudrosti. Někteří z těchto sekunafimů jsou v trvalém spojení s živými knihovnami Ráje,opatrovateli vědomostí, patřící k primárním supernafimům. V jejich specializované reflexní službě Hlasy Moudrosti jsou živou, současnou, podrobnou a dokonale spolehlivou koncentrací a soustředěností koordinované moudrosti vesmíru vesmírů. Ve vztahu k téměř nekonečnému množství informací, kolujících po hlavních okruzích supervesmírů, tyto nádherné bytosti jsou tak reflexní a selektivní, tak citlivé, že jsou schopny oddělit a přijmout podstatu moudrosti a spolehlivě odeslat tyto klenoty duševních pochodů svým nadřízeným, Zdokonalovatelům Moudrosti. A působí tak, že Zdokonalovatelé Moudrosti nejenže slyší skutečná a původní vyjádření této moudrosti, ale také vidí zrcadlově samotné bytosti, vysokého či nízkého původu, vyslovující danou moudrost.

28:5.8 (310.10) Je psáno: „Kdo postrádá moudrost, ať se ptá.“ Když je na Uverse nezbytné dospět k moudrému rozhodnutí v komplikovaných situacích při řešení složitých záležitostí supervesmírné vlády, když je zapotřebí moudré dokonalosti a moudré praktičnosti, potom Zdokonalovatelé Moudrosti svolají štáb Hlasů Moudrosti a prostřednictvím výjimečné schopnosti svého řádu, nalaďují a usměrňují tyto živé příjemce na moudrost v myslích a na moudrost cirkulující ve vesmíru vesmírů tak, že se okamžitě line z těchto sekurafických hlasů proud božské moudrosti z vesmíru nahoře a záplava moudré praktičnosti z vyšších myslí ve vesmírech dole.

28:5.9 (311.1) Jestliže vyvstanou nejasnosti, týkající se sladění těchto dvou variant moudrosti, ihned se podá odvolání k Božským Poradcům, kteří bez odkladu rozhodnou o správném postupu. Jestliže existuje nějaká pochybnost, pokud se jedná o hodnověrnost něčeho, co přichází z oblastí, kde probíhá vzpoura, požádají se Cenzoři, kteří jsou schopni se svými Rozeznavateli Duchů okamžitě určit, jaký „druh ducha“ podnítil poradce. Tak jsou neustále přítomni moudrost věků a intelekt současnosti u Věčně Moudrých jako otevřená kniha před jejich blahodárným pohledem.

28:5.10 (311.2) Vy si můžete jen matně představit, co všechno toto znamená pro ty, kteří jsou odpovědni za řízení supervesmírných vlád. Nezměrnost a obsáhlost těchto procesů jsou zcela za hranicemi konečné představivosti. Když stojíte, tak, jako opakovaně stávám já, ve speciálních přijímacích komorách chrámu moudrosti na Uverse a to všechno vidíte skutečně v činnosti, vyvolá to ve vás hluboký obdiv ke komplexní dokonalosti a procesní spolehlivosti meziplanetárních komunikačních spojeních vesmírů. Vzdáte hold božské moudrosti a dobrodiní Bohů, kteří plánují a používají tyto tak jedinečné metody. A tyto věci se skutečně dějí přesně tak, jak jsem vám je vyobrazil.

28:5.11 (311.3) 2. Duše Filozofie. Tito úžasní učitelé jsou rovněž přiděleni Zdokonalovatelům Moudrosti a kdyžnejsou pověřeni jinými úkoly, zůstávají v synchronizovaném spojení s profesory filozofie v Ráji. Představte si, že stojíte před obrovským, jako by živým zrcadlem, ale místo podoby vlastního konečného a materiálního „já“ vidíte odraz božské moudrosti a filozofie Ráje. A jestliže se stane žádoucí „inkarnovat“ tuto filozofii dokonalosti, upravit ji tak, aby měla praktické využití pro nevyvinuté lidi na nižších světech a byla jimi přijata, tato živá zrcadla pouze natočí své tváře dolů, aby odrazila normy a potřeby jinému světu, nebo vesmíru.

28:5.12 (311.4) Právě těmito metodami Zdokonalovatelé Moudrosti adaptují rozhodnutí a doporučení pro věcné potřeby a aktuální postavení posuzovaných lidí a světů a oni vždy jednají ve shodě s Božskými Poradci a Univerzálními Cenzory. Ale úžasná dokonalost těchto procesů je dokonce i za hranicemi mého chápání.

28:5.13 (311.5) 3. Spojovatelé Duší. Tito andělé, kteří zrcadlí ideály a charakter etických vztahů, doplňují trojjedi-ný personál, přidělený Zdokonalovatelům Moudrosti. Ze všech problémů ve vesmíru, vyžadující použití vrcholné moudrosti zkušenosti a přizpůsobivosti, nejsou žádné tak důležité, jako ty, které vznikají ze vztahů a společenství inteligentních bytostí. Pokud se jedná o lidské styky v obchodování a průmyslu, přátelství a manželství, nebo o vztahy nesmírného množství andělů, stále tam vznikají drobné neshody a malá nedorozumění, která jsou natolik nezávažná, že nevyžadují pozornost usmiřovatelů, ale kdyby jim bylo umožněno pokračování a šíření, mařila by hladký chod vesmíru. Proto Zdokonalovatelé Moudrosti nabízejí moudré zkušenosti svého řádu jako „nápoj usmíření“ celému supervesmíru. V celé této práci mudrců supervesmírů jsou dovedně podporováni svými reflexními společníky, Spojovateli Duší, kteří zpřístupňují aktuální informace, týkající se postavení vesmíru a současně zobrazují Rajský ideál pro nejlepší vyřešení těchto rušivých problémů. Když nemají specifické úkoly jinde, tito sekunafimové setrvávají v reflexním spojení s interprety etiky v Ráji.

28:5.14 (312.1) Tito andělé podporují a rozvíjejí společnou součinnost v celém Orvontonu. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se musíte naučit během vaší smrtelné dráhy je týmová práce. Sféry dokonalosti jsou řízeny těmi, kteří zvládli toto umění spolupracovat s jinými bytostmi. Ve vesmíru je málo povinností, které vyžadují osamělého služebníka. Čím vyšších úrovní dosahujete, tím více se bez kontaktu s vašimi druhy stáváte osamělí.

28:5.15 (312.2) 4. Srdce Rady. Toto je první skupina těchto reflexních veleduchů, která je umístěna pod vedeníBožských Poradců. Sekunafimové tohoto typu mají přístup k faktům prostoru, o nichž získávají informace z okruhů času. Oni především zrcadlí superafické koordinátory informací, ale také selektivně zrcadlí rady všech bytostí, ať vysoké či nízké úrovně. Kdykoliv jsou Božští Poradci požádáni o důležitou radu nebo posouzení, ihned vyzvou sbor Srdcí Rady a vzápětí je předáno rozhodnutí, které skutečně obsahuje koordinovanou moudrost a radu nejosvědčenějších myslí celého supervesmíru, z nichž každá byla prověřena a přezkoušena poradním sborem vysokých myslí Havony a dokonce i Ráje.

28:5.16 (312.3) 5. Radost Bytí. Svojí podstatou jsou tyto bytosti reflexně naladěny na superafické inspektory harmonie nahoře a na určité serafy dole, ale je velmi obtížné přesně vysvětlit, co členové této zajímavé skupiny opravdu dělají. Jejich hlavní činnost je zaměřena na podněcování projevu radosti u různých druhů andělských armád a nižších myslících tvorů. Božští Poradci, ke kterým jsou přiděleni, je málokdy používají pro vyhledávání konkrétní radosti. Obecnějším způsobem a ve spolupráci s vedoucími relaxace působí jako třídící centra radosti, usilující o rozvoj projevů radosti na světech a současně se snaží zdokonalit smysl pro humor, vyvinout superhumor u smrtelníků a andělů. Snaží se prokázat, že ve svobodomyslné existenci je radost vrozená a je nezávislá na všech vnějších vlivech; a mají pravdu, třebaže se potýkají s velkými potížemi vštípit tuto pravdu do myslí primitivních lidí. Více duchovnější osobnosti a andělé reagují rychleji na jejich vzdělávací úsilí.

28:5.17 (312.4) 6. Radost Služby. Tito andělé velmi dobře zrcadlí postoj usměrňovatelů chování v Ráji a v mnohém se jejich činnost podobá působení Radostí Bytí. Snaží se povznést význam služby a zvýšit uspokojení z této činnosti. Udělali hodně pro to, aby poukázali na budoucí odměny, spočívající v nezištné službě, službě ve jménu rozšíření království pravdy.

28:5.18 (312.5) Božští Poradci, ke kterým je tento řád přidělen, je používají pro meziplanetární zrcadlení těch hodnot, které vyplývají z duchovní služby. A používáním vlastností nejlepších bytostí pro inspiraci a povzbuzení průměrnosti, tito sekunafimové přispívají nesmírně k vyšší kvalitě obětavé služby v supervesmírech. Účinně využívají ducha bratrské soutěživosti tím, že rozesílají na všechny světy informace o tom, co dělají jiní, především ti nejlepší. Osvěžující a léčivé soutěžení se podporuje i mezi serafskými armádami.

28:5.19 (313.1) 7. Rozeznavatelé Duchů. Existuje zvláštní vztah mezi poradci a konzultanty druhého okruhu Havony a těmito reflexními anděly. Jsou jedinými sekunafimy, kteří jsou přiděleni Univerzálním Cenzorům, ale jsou pravděpodobně ze všech jejich druhů nejunikátněji specializovaní. Bez ohledu na zdroj, nebo kanál informací, nehledě na to, jak skrovná fakta jsou k dispozici, když oni podrobí danou záležitost svému reflexnímu zkoumání, tito rozeznavatelé nás okamžitě budou informovat o pravém motivu, skutečném úmyslu a opravdové podstatě jejího původu. Já žasnu nad jedinečnou činností těchto andělů, kteří tak věrohodně zrcadlí skutečný morální a duchovní charakter každého jedince, který je v ohnisku zaměření.

28:5.20 (313.2) Rozeznavatelé Duchů vykonávají tyto složité úkoly pomocí vrozeného „duchovního vhledu“, jestli taková slova mohu použít ve snaze přenést do lidské mysli myšlenku, že tito zrcadlící andělé působí intuitivně, přirozeně a věrohodně. Když se Univerzální Cenzoři dívají na tato promítání, stojí tváří v tvář obnažené duši zrcadleného jedince; a toto velmi přesné a dokonalé vyobrazení částečně vysvětluje, proč jsou Cenzorové stále schopni pracovat jako čestní a spravedliví soudci. Rozeznavatelé vždy doprovázejí Cenzory na každou misi mimo Uversu a jsou ve vesmírech stejně tak účinní, jako ve svých řídících centrech na Uverse.

28:5.21 (313.3) Já vás ujišťuji, že všechny tyto procesy duchovního světa jsou skutečné, že probíhají v souladu se stanovenými postupy a v harmonii s neměnnými zákony vesmírných oblastí. Bytosti každého nově vytvořeného druhu, okamžitě po vdechnutí života, jsou ihned zrcadleny nahoře; živý obraz podstaty a potenciálu tvora se objeví v hlavním řídícím centru supervesmíru. Tímto způsobem, prostřednictvím rozeznavatelů, jsou Cenzoři dokonale informováni o tom, „jaký duch“ se narodil na světech prostoru.

28:5.22 (313.4) Tak je tomu i se smrtelným člověkem: Mateřský Duch Salvingtonu vás dokonale zná, protože Svatý Duch na vašem světě „proniká vším“ a cokoliv božský Duch o vás ví, je bezprostředně dostupné sekurafickým rozeznavatelům, protože pouze oni zrcadlí poznatky, které o vás Duch má. Nicméně, je třeba poznamenat, že poznání a plány Otcových fragmentů nelze zrcadlit. Rozeznavatelé mohou a také zrcadlí přítomnost Ladičů (a Cenzoři je prohlašují za božské), ale oni nemohou rozluštit obsah mysli Tajemných Monitorů.

6. Terciární sekunafimové

28:6.1 (313.5) Podobně jako jejich druhové, tito andělé jsou vytvářeni v sériích a sedmi reflexních typech, ale tyto typy nejsou individuálně přidělovány do rozdílných služeb ve správách supervesmírů. Všichni terciární sekunafimové jsou přiděleni hromadně Vědoucím Trinitarizovaným Synům a tito vzestupní synové si je mezi sebou vyměňují; to znamená, že Mocní Poslové mohou používat jakýkoliv z terciárních typů, stejně jako jejich druhové, Ti s Vysokou Autoritou a Ti beze Jména a Čísla. K těchto sedmi typům terciárních sekunafimů patří:

28:6.2 (314.1) 1. Význam Původů. Vzestupní Trinitarizovaní Synové supervesmírné vlády mají odpovědnost zavšechny procesní problémy, vznikající na základě původu jednotlivce, rasy, nebo světa; a význam původu je nejdůležitější otázkou ve všech našich plánech pro kosmický vývoj živých tvorů daného světa. Všechny vztahy a uplatnění etiky vycházejí ze základních faktů původu. Původ je podstatou vzájemných vztahů Bohů. Společný Činitel si je vždy „vědom, jaký člověk se narodil.“

28:6.3 (314.2) U vyšších sestupných bytostí je původ faktem, který je snadno zjistitelný; ale u vzestupných bytostí, včetně nižších řádů andělů, podstata a okolnosti původu nejsou vždy tak zřejmé, i když jsou stejně osudově důležité při téměř každém obratu vesmírných záležitostí—proto je důležité, že máme k dispozici řadu reflexních sekunafimů, kteří jsou schopni okamžitě zobrazit cokoliv potřebujeme znát ohledně původu jakékoliv bytosti, jak ve středním vesmíru, tak i v kterékoliv oblasti supervesmíru.

28:6.4 (314.3) Významy Původů jsou živé, rychle dostupné informace o rodokmenech nesmírného množství bytostí—lidí, andělů a jiných bytostí—kteří obývají sedm supervesmírů. Oni jsou stále připraveni poskytnout svým nadřízeným nejnovější, vyčerpávající a spolehlivé vyhodnocení dědičných faktorů a současný aktuální stav jakéhokoliv jedince na kterémkoliv světě příslušných supervesmírů; a jejich rozbor disponovaných faktů je vždy nejaktuálnější.

28:6.5 (314.4) 2. Paměť Soucitu. Toto jsou aktuální, přesné a vyčerpávající živé záznamy soucitu, který byl projeven k jednotlivcům a rasám pečujícími orgány Nekonečného Ducha ve snaze adaptovat justiční spravedlnost na stav oblastí, jak jsou ukázány v obrazech Významů Původů. Paměti Soucitu odkrývají morální dluh dětí soucitu, jejich duchovní pasíva, která se postaví proti jejich kladům—spasitelným opatřením, stanovených Božími Syny. Odhalováním předexistenciálního soucitu Otce, Boží Synové vytvářejí nezbytný kredit pro zajištění věčného života všech. A potom, podle závěrů Významů Původů, se stanoví kredit soucitu pro přežití každého myslícího tvora—kredit štědrých proporcí a dostatečné shovívavosti, aby zajistil věčný život každé duši, která opravdu touží po božském občanství.

28:6.6 (314.5) Paměť Soucitu je živé zkušební saldo, aktuální výpis vašeho účtu u nadpřirozených sil daného světa. Toto jsou živé záznamy o poskytnutí soucitu, které jsou přečteny při svědectví u soudů Uversy, když se rozhoduje o právu každého jedince na nikdy nekončící život, když „trůny jsou připraveny a Věčně Moudří usazeni. Před nimi začínají a končí prostorová hlášení Uversy; tisíce a tisíce jim pomáhají a miliony stojí před nimi. Soud je připraven a knihy jsou otevřeny.“ A knihy, které jsou při takové významné události otevřeny, jsou živé záznamy terciárních sekunafimů supervesmírů. Jestliže je nezbytné, v evidenci jsou přesné záznamy, aby potvrdily výpověď Pamětí Soucitu.

28:6.7 (314.6) Paměti Soucitu musejí ukázat, že spasitelný kredit, stanovený Božími Syny, byl v plné míře a poctivě vyplacen láskyplnou péčí trpělivých osobností Třetího Zdroje a Středu. Ale, když je soucitvyčerpán, když „paměť“ potvrdí jeho spotřebování, potom převládá právo a rozhoduje spravedlnost. Ale soucit není pro to, aby byl nucen těm, kteří s ním pohrdají; soucit není dar, aby byl pošlapán pod nohama trvalých rebelů času. Nicméně, i když je soucit tak vzácný a vroucně věnovaný, vaše individuální čerpané kredity vždy značně přesahují vaši schopnost vyčerpat rezervu, jestliže je váš záměr upřímný a vaše srdce poctivé.

28:6.8 (315.1) Spolu se svými terciárními spolupracovníky jsou zrcadla soucitu zapojena do různých supervesmírných služeb, včetně vyučování vzestupných tvorů. Kromě mnoha jiných věcí, Významy Původů učí tyto vzestupné bytosti jak uplatnit duchovní etiku a po takové výuce je Paměti Soucitu učí jak být opravdu soucitný. Zatímco metody duchovní soucitné péče jsou nad rámec vašeho pojetí, měli byste dokonce i teď chápat, že soucit je kvalitou růstu. Měli byste si uvědomit, že velkou odměnu—osobní uspokojení—dostane ten člověk, který je, zaprvé spravedlivý, za druhé čestný, za třetí trpělivý a za čtvrté laskavý. A když toto přijmete do svého srdce, vytvoříte základ, abyste mohli udělat další krok a ukázat opravdový soucit; ale nemůžete projevit soucit sám o sobě. Tyto kroky se udělat musejí; v opačném případě upřímný soucit není možný. Je možné ochraňovat, být vlídný či dobročinný, dokonce i litující, ale to není soucit. Opravdový soucit přichází pouze jako překrásné vyvrcholení předchozích doplňujících vlastností pro kolektivní porozumění, vzájemné pochopení, bratrské přátelství, duchovní spojení a božskou harmonii.

28:6.9 (315.2) 3. Význam Času. Čas je jediný univerzální dar všem tvorům vlastní vůle; „jeden talent“, svěřenývšem inteligentním bytostem. Vy všichni máte čas, během kterého si můžete zajistit věčný život; a čas je fatálně promarněn jenom tehdy, když je zahalen nedbalostí, když se vám ho nepodaří využít tak, abyste zajistili věčný život pro svoji duši. Neschopnost využít čas v plné možné míře neznamená uložení osudových trestů; pouze to poutníka času zpozdí na jeho vzestupné pouti. Jestliže je věčný život dosažen, všechny ostatní ztráty jsou odčiněny.

28:6.10 (315.3) Při poskytnutí důvěry je rada Významů Času neocenitelná. Čas je velmi důležitým faktorem všeho, co se nachází na této straně Havony a Ráje. U posledního soudu před Věčně Moudrými je čas součástí svědectví. Významy Času musí vždy poskytnout důkaz o tom, že každý posuzovaný měl dostatek času dělat rozhodnutí, uskutečnit volbu.

28:6.11 (315.4) Tito odhadci času jsou také tajemstvím proroctví; oni zobrazí jednotku času, která bude nutná pro vykonání jakéhokoliv úkolu a jsou stejně spolehliví jako ukazatelé času, jako jsou frandalankové a chronoldekové u jiných živých řádů. Bohové předvídají, proto vidí dopředu; ale vzestupné správní orgány vesmírů času se musejí poradit s Významy Času, aby dokázaly předpovědět budoucí události.

28:6.12 (315.5) Vy potkáte poprvé tyto bytosti na obytných světech a tam vás poučí o prospěšném využití toho, čemu vy říkáte „čas,“ a to jak v jeho pozitivním užívání, práci, tak v jeho negativním využívání, odpočinku. Oba způsoby využití času jsou důležité.

28:6.13 (315.6) 4. Důležitost Důvěry. Důvěra je rozhodující zkouška všech tvorů vlastní vůle. Důvěryhodnost jepravdivým měřítkem sebeovládání, měřítkem charakteru. Tito sekunafimové splňují dvojí účel při řízení supervesmírů: zobrazují všem tvorům vlastní vůle smysl pro povinnost, posvátnost a důležitost důvěry. Současně neomylně odrážejí vládnoucím orgánům pravost důvěryhodnosti kteréhokoliv kandidáta pro spolehlivost a pro svěření důvěry.

28:6.14 (316.1) Na Urantii se komicky snažíte číst charakter a odhadnout specifické schopnosti, ale na Uverse my tyto věci opravdu děláme dokonale. Tito sekunafimové váží důvěryhodnost na živých vahách a spolehlivě ohodnocují charakter; a když se na vás podívají, nám stačí podívat se na ně a hned známe hranice vašich schopností zastávat odpovědnost, splňovat důvěru a plnit poslání. Vaše aktiva důvěryhodnosti jsou jasně stanovena po boku s vašimi pasivy možného selhání nebo proradnosti.

28:6.15 (316.2) Je záměrem vyšších bytostí, aby zvyšováním důvěry váš vývoj postupoval stejně rychle, jak se vyvíjí váš charakter, aby bez potíží unesl přidané odpovědnosti, protože přetížení jednotlivce jenom přivolá pohromu a vede ke zklamání. A předejít pochybení tím, že se udělí předčasně odpovědnost na člověka nebo anděla, je umožněno využitím schopností těchto neomylných odhadců způsobilosti jednotlivců času a prostoru pro důvěru. Tito sekunafimové stále doprovázejí Ty s Vysokou Autoritou a tito vykonavatelé nikdy nezadají úkol, dokud jejich kandidáti nebyli zváženi na sekurafických vahách a prohlášeni za „bez vady.“

28:6.16 (316.3) 5. Posvátnost Služby. Bezprostředně po objevení důvěryhodnosti následuje výsada služby. Mezivámi a možností rozšířené služby nestojí nic, kromě vaší vlastní nedůvěryhodnosti, vašeho nedostatečného citu pro pochopení důležitosti důvěry.

28:6.17 (316.4) Služba—smysluplná služba, a ne otroctví—přináší nejvyšší uspokojení a vyjadřuje nejvyšší božskou důstojnost. Služba—více služby, rozšíření služby, těžká služba, odvážná služba a nakonec božská a dokonalá služba—je cíl času a určení prostoru. Ale časové cykly odpočinku se budou vždy střídat se služebními cykly progresu. A když skončí služba času, bude následovat superslužba věčnosti. Během odpočinku času byste si měli představit práci ve věčnosti, tak jako během věčné služby budete vzpomínat na odpočinek času.

28:6.18 (316.5) Organizace vesmíru je založena na příjmu a výdeji; v celém průběhu vaší věčné pouti se nikdy nesetkáte s jednotvárnou nečinností či stagnací osobnosti. Progres je umožněn přirozeným pohybem, vývoj vychází z božské způsobilosti pro děj a úspěch je dítě imaginárních zážitků. Ale v této schopnosti dosáhnout úspěch je vrozena odpovědnost pro etiku, nutnost rozpoznat, že svět a vesmír jsou zaplněny velkým množstvím rozdílných typů bytostí. A všechno toto velkolepé tvoření, včetně vás samotných, nebylo vytvořeno jenom pro vás. Toto není egocentrický vesmír. Bohové prohlásili: „Štěstí je dávat, ne přijímat,“ a váš Vládnoucí Syn řekl: „Ten, kdo chce být mezi vámi největší, bude vašim sluhou.“

28:6.19 (316.6) Skutečná podstata jakékoliv služby, ať je vykonávána člověkem či andělem, je plně odhalena ve tvářích těchto sekurafických indikátorů služby, Posvátnosti Služby. Nabízejí přehledné a podrobné analýzy opravdových a skrytých motivů. Tito andělé opravdu čtou mysli, zkoumají srdce a odhalují duše vesmírů. Smrtelníci mohou použít slova, aby utajili svoje myšlenky, ale tito vysocí andělé obnaží skryté motivy v lidském srdci a andělské mysli.

28:6.20 (317.1) 6 a 7. Tajemství Velikosti a Duše Laskavosti. Když si vzestupní poutníci začínají uvědomovat význam času, odkrývá se před nimi cesta pro pochopení důležitosti důvěry a pro uvědomění si posvátnosti služby. Zatímco toto jsou morální faktory velikosti, existují ještě tajemství velikosti. V duchovních testech velikosti se berou v úvahu i morální faktory, ale vlastnost nesobeckosti, která se projevuje v nezištné práci pro blaho pozemských druhů, především bytostí v nouzi a v tísni, je opravdovým měřítkem planetární velikosti. A vyjádření velikosti na světech jako je Urantia je projevem sebeovládání. Velký člověk není ten, kdo „dobije město“ nebo „pokoří národ“, ale spíše ten, kdo „zkrotí svůj vlastní jazyk.“

28:6.21 (317.2) Velikost je synonymem božskosti. Bůh je svrchovaně velký a laskavý. Velikost a laskavost jsou prostě neoddělitelné. V Bohu jsou navždy spojené. Tato pravda je věrně a nádherným způsobem zobrazena reflexní závislostí Tajemství Velikosti a Duše Laskavosti, protože jeden nemůže fungovat bez druhého. Při odrážení jiných vlastností božskosti mohou tito supervesmírní sekunafimové působit sami o sobě, ale zrcadlená posouzení velikosti a laskavosti se jeví neoddělitelně. Proto musí tato zrcadla velikosti a laskavosti pracovat na kterémkoliv světě, nebo v kterémkoliv vesmíru, společně a neustále předkládat dvojný a vzájemně závislý záznam o každé bytosti, na kterou se zaměří. Velikost nemůže být posouzena bez znalosti obsahu laskavosti a laskavost nemůže být zobrazena bez prokazování její vrozené a božské velikosti.

28:6.22 (317.3) Posuzování velikosti se liší od sféry ke sféře. Být velkým, znamená podobat se Bohu. A jelikož kvalita velikosti je výhradně určena obsahem laskavosti, vyplývá z toho, že dokonce i ve vašem současném lidském postavení, když se můžete prostřednictvím ctnosti stát laskavým, začínáte tímto být velkým. Čím upřeněji se díváte na pojetí božské laskavosti a čím vytrvaleji ji pěstujete, tím spolehlivěji budete přibývat na velikosti, na opravdové velikosti čistého charakteru věčného života.

7. Služba sekunafimů

28:7.1 (317.4) Sekunafimové mají svůj původ v hlavních centrech supervesmírů, kde mají rovněž svá řídící centra, ale se svými styčnými druhy se pohybují od břehů Ráje k evolučním světům prostoru. Slouží jako důležití asistenti členům poradních sborů nadvlád a významně pomáhají koloniím laskavosti Uversy: studentům astronomie, tisíciletým turistům, nebeským pozorovatelům a velkému množství jiných, včetně vzestupných bytostí, čekajících na přepravu do Havony. Věčně Moudří s radostí přidělují některé primární sekunafimy na pomoc vzestupným tvorům, umístěných na čtyři sta devadesáti světech, obklopujících Uversu, kde také učí mnoho sekundárních a terciárních sekunafimů. Tyto družice Uversy jsou závěrečnými školami vesmírů času, na kterých probíhá přípravný kurz pro sedm okružních univerzit Havony.

28:7.2 (317.5) Ze tří řádů sekunafimů nejvíce pomáhá vzestupným tvorům času terciární skupina, přidělená orgánům vzestupného programu.Vy se budete s nimi příležitostně setkávat brzy po vašem odchodu z Urantie, ačkoli nebudete volně využívat jejich služby, dokud nedorazíte na pobytové světy Orvontonu. Budete se těšit jejich společnosti a úplně je poznáte až během vašeho pobytu na vzdělávacích světech Uversy.

28:7.3 (318.1) Tito terciární sekunafimové šetří čas, zkracují prostor, objevují chyby, jsou spolehlivými učiteli a věčnými ukazateli cesty—živými návěstími božské jistoty—se soucitem umístěným na křižovatkách času, a řídí kroky nejistých poutníků času ve chvílích velkých pochybností a duchovní nejistoty. Ještě dlouho předtím, než dospějete k bránám dokonalosti, začnete získávat přístup k nástrojům božskosti a navazovat spojení s metodami Božstva. Od chvíle, kdy dorazíte do prvního obytného světa, až do okamžiku, kdy v Havoně zavřete oči ve spánku, během kterého se přepravíte do Ráje, budete ve větší míře využívat pohotovou pomoc těchto úžasných bytostí, které tak cele a bohatě odrážejí skutečná poznání a nepochybnou moudrost těch důvěryhodných a spolehlivých poutníků, kteří vás předešli na dlouhé pouti k branám dokonalosti.

28:7.4 (318.2) Je nám zcela odepřeno právo používat tyto reflexní anděle na Urantii. Jsou častými návštěvníky na vašem světě, doprovázející určené osobnosti, ale nemohou tady působit volně. Tato sféra je stále v částečné duchovní karanténě a některé okruhy nezbytné pro jejich službu, tady v současné době nejsou. Až bude váš svět opět napojen na příslušné reflexní okruhy, značná část práce, týkající se meziplanetární a mezivesmírné komunikace, bude velmi zjednodušena a zrychlena. Nebeští pracovníci, působící na Urantii, se setkávají s četnými potížemi kvůli tomuto provoznímu omezení svých reflexních společníků. Ale, my pokračujeme radostně v provádění našich činností s prostředky, které máme k dispozici, nehledíc na zdejší nedostatek služeb těchto úžasných bytostí, živých zrcadel prostoru a projektorů přítomnosti času.

28:7.5 (318.3) [Zpracováno Božským Poradcem Uversy.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.