Przekaz 28, Duchy usługujące superwszechświatów

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Przekaz 28

Duchy usługujące superwszechświatów

28:0.1 (306.1) TAK JAK supernafini są zastępami anielskimi wszechświata centralnego a serafini wszechświata lokalnego, tak sekonafini są duchami usługującymi superwszechświatów. Jednak w stopniu boskości i potencjale najwyższości, te dzieci Duchów Zwierciadlanych są bardziej zbliżone do supernafinów niż serafinów. Nie służą sami w superkreacjach a te sprawy, które prowadzą ich nie objawieni towarzysze, są zarówno liczne jak też intrygujące.

28:0.2 (306.2) Duchy usługujące superwszechświatów, jak przedstawione są w tych narracjach, obejmują trzy następujące klasy:

28:0.3 (306.3) 1. Sekonafini.

28:0.4 (306.4) 2. Tertiafini.

28:0.5 (306.5) 3. Omniafini.

28:0.6 (306.6) Ponieważ dwie ostatnie klasy nie są bezpośrednio związane ze schematem rozwoju śmiertelnika podczas jego wznoszenia się, zostaną one krótko omówione przed obszerniejszym rozpatrywaniem sekonafinów. Formalnie, ani tertiafini ani omniafini nie są duchami usługującymi z superwszechświatów, chociaż jedni i drudzy służą jako duchowi opiekunowie w tych domenach.

1. Tertiafini

28:1.1 (306.7) Ci wysocy aniołowie figurują w zapisach zarządu superwszechświata i pomimo tego, że służą w kreacjach lokalnych, formalnie są mieszkańcami stolic superwszechświatów, ponieważ nie pochodzą z wszechświatów lokalnych. Tertiafini są dziećmi Nieskończonego Ducha i są uosabiani w Raju, w grupach po tysiąc. Te niebiańskie istoty boskiego pochodzenia, o prawie nieograniczonej wszechstronności, są darem Nieskończonego Ducha dla Stwórców Synów Boga.

28:1.2 (306.8) Kiedy Syn Michał zostaje oddzielony od rodzicielskiego porządku w Raju i szykuje się iść na wszechświatową przygodę w przestrzeni, Nieskończony Duch daje mu grupę duchów towarzyszących, w liczbie tysiąca. Ci majestatyczni tertiafini idą wraz z Synem Stwórcą, kiedy zaczyna on organizowanie wszechświata.

28:1.3 (306.9) We wczesnym stadium tworzenia wszechświata, tysiąc tych tertiafinów jest jedynym, osobistym personelem Syna Stwórcy. Jako asystenci Syna zdobywają oni ogromne doświadczenie, podczas tych emocjonujących epok montowania wszechświata oraz innych operacji astronomicznych. Służą u boku Syna Stwórcy aż do dnia uosobienia Gwiazdy Jasnej i Porannej, pierworodnej istoty wszechświata lokalnego. Po czym tertiafini składają formalne rezygnacje, które są akceptowane. I wraz z pojawieniem się pierwszych, rodzimych klas życia anielskiego, tertiafini wycofują się z aktywnej służby we wszechświecie lokalnym i zostają służbą łącznikową pomiędzy Synem Stwórcą, do którego poprzednio byli przydzieleni, a Pradawnymi Czasu z danego superwszechświata.

2. Omniafini

28:2.1 (307.1) Omniafini są stwarzani przez Nieskończonego Ducha w połączeniu z Siedmioma Najwyższymi Wykonawcami i są wyłącznie sługami i posłańcami tych właśnie, Najwyższych Wykonawców. Omniafini wykonują zadania w wielkim wszechświecie a ich korpus w Orvontonie posiada swój zarząd w północnych rejonach Uversy, gdzie mieszkają jako specjalna kolonia kurtuazyjna. Nie są zarejestrowani na Uversie, ani też nie są przydzieleni do naszej administracji. Nie są też bezpośrednio zainteresowani schematem rozwoju śmiertelnika podczas jego wznoszenia się.

28:2.2 (307.2) Omniafini zajmują się wyłącznie nadzorem superwszechświatów, tym, co dotyczy koordynacji administracyjnej z punktu widzenia Siedmiu Najwyższych Wykonawców. Nasza kolonia omniafinów na Uversie otrzymuje instrukcje od Najwyższego Wykonawcy Orvontonu i robi raporty tylko dla niego, znajdującego się na wspólnej, siódmej sferze administracyjnej, w zewnętrznym pierścieniu satelitów Raju.

3. Sekonafini

28:3.1 (307.3) Sekoraficzne zastępy stwarzane są przez siedem Duchów Zwierciadlanych, przydzielonych do zarządu każdego superwszechświata. Istnieje określona, rajska technika reakcji, związana ze stwarzaniem tych aniołów, w grupach po siedem. W każdej siódemce jest zawsze jeden klasy pierwszej, trzech drugiej i trzech trzeciej; są oni zawsze uosabiani w takiej właśnie proporcji. Gdy stwarza się siedmiu takich sekonafinów, jeden, klasy pierwszej, zostaje przydzielony do służby Pradawnych Czasu. Trzech aniołów klasy drugiej związanych jest z trzema grupami administratorów rajskiego pochodzenia, działającymi w superrządach: z Niebiańskimi Radcami, Perfektorami Mądrości i Wszechświatowymi Cenzorami. Trzech aniołów klasy trzeciej przydzielonych jest do wznoszących się, utrójcowionych pomocników władców superwszechświata: Możnych Posłańców, Posiadających Wysokie Uprawnienia i Nieposiadających Imienia i Numeru.

28:3.2 (307.4) Sekonafini z superwszechświatów są potomstwem Duchów Zwierciadlanych a zatem odzwierciedlanie jest nieodłączne ich naturze. Reagują zwierciadlanie na każde stadium, każdej istoty pochodzącej od Trzeciego Źródła i Centrum oraz Rajskich Synów Stwórców, ale nie odzwierciedlają bezpośrednio istot i bytów, osobowych czy innych, pochodzących wyłącznie od Pierwszego Źródła i Centrum. Posiadamy wiele dowodów na istnienie wszechświatowych obwodów inteligencji Nieskończonego Ducha, jednak gdybyśmy nawet nie mieli innego dowodu, zwierciadlane funkcjonowanie sekonafinów wystarczałoby w zupełności dla zademonstrowania rzeczywistości wszechświatowej obecności nieskończonego umysłu Wspólnego Aktywizatora.

4. Sekonafini klasy pierwszej

28:4.1 (307.5) Sekonafini klasy pierwszej, przydzieleni do Pradawnych Czasu, są dla tych trójjednych władców żywymi lustrami. Pomyślcie, co to znaczy w organizacji superwszechświata, mieć niejako możność zwrócenia się do żywego lustra i w nim widzieć, po czym słyszeć, określone odpowiedzi innej istoty, oddalonej o tysiąc czy sto tysięcy lat świetlnych, i robić to natychmiastowo i bezbłędnie. Rejestry są niezbędne dla kierowania wszechświatami, transmisje są pożyteczne, praca posłańców, Samotnych i innych, jest bardzo pomocna, ale Pradawni Czasu, ze swej pozycji pośredniej między zamieszkałymi światami a Rajem – pomiędzy człowiekiem a Bogiem – mogą natychmiast patrzeć w obie strony, słyszeć obie strony i zapoznać się z obiema stronami.

28:4.2 (308.1) Z tej zdolności – dostrzegania i słyszenia wszystkich rzeczy takimi, jakimi są – mogą w superwszechświatach korzystać tylko Pradawni Czasu i tylko na swych, poszczególnych światach zarządu. Nawet tutaj napotyka się ograniczenia. Taka komunikacja z Uversy ogranicza się do światów i wszechświatów Orvontonu i podczas kiedy nie działa pomiędzy superwszechświatami, ta właśnie technika zwierciadlana utrzymuje każdy z nich w bliskiej łączności z wszechświatem centralnym i z Rajem. Siedem superrządów, aczkolwiek oddzielonych od siebie, jest dzięki temu doskonałym odzwierciedleniem autorytetu ponad nimi, przy czym rozumieją w pełni potrzeby występujące poniżej oraz są z tymi potrzebami dobrze zaznajomione.

28:4.3 (308.2) Dzięki swej wrodzonej naturze, sekonafini klasy pierwszej mają tendencje funkcjonowania w siedmiu rodzajach służb i stosownym jest, aby pierwszy porządek tej klasy był w sposób naturalny tak wyposażony, żeby objaśniać umysł Ducha Pradawnym Czasu.

28:4.4 (308.3) 1. Głos Wspólnego Aktywizatora. W każdym superwszechświecie, pierwszy sekonafin klasy pierwszej i każdy siódmy z tej klasy później stwarzany, posiada wyjątkowe zdolności adaptacyjne, gdy idzie o zrozumienie i objaśnianie umysłu Nieskończonego Ducha Pradawnym Czasu i ich pomocnikom w superrządach. Jest to bardzo ważne dla rządów superwszechświatów, gdyż w przeciwieństwie do kreacji lokalnych z ich Boskimi Opiekunkami, siedziba superrządu nie ma specjalnego uosobienia Nieskończonego Ducha. Dlatego też te głosy sekoraficzne najbardziej zbliżone są do osobistej reprezentacji Trzeciego Źródła i Centrum na takiej sferze stołecznej. Prawdą jest, że znajduje się tam siedem Duchów Zwierciadlanych, ale te matki sekoraficznych zastępów odzwierciedlają Wspólnego Aktywizatora mniej wiernie i mniej automatycznie niż Siedem Duchów Nadrzędnych.

28:4.5 (308.4) 2. Głos Siedmiu Duchów Nadrzędnych. Drugi z sekonafinów klasy pierwszej i każdy siódmy później po nim stworzony, ma tendencje obrazowania wspólnych natur i reakcji Siedmiu Duchów Nadrzędnych. Chociaż każdy Duch Nadrzędny reprezentowany jest już w stolicy superwszechświata przez jednego z przydzielonych tam siedmiu Duchów Zwierciadlanych, reprezentacja taka jest indywidualna, nie zbiorowa. Zbiorowo są one obecne tylko w sposób zwierciadlany; dlatego Duchy Nadrzędne bardzo sobie cenią służbę tych wysoce osobowych aniołów, z drugiej serii sekonafinów klasy pierwszej, kompetentnych do reprezentowania ich przed Pradawnymi Czasu.

28:4.6 (308.5) 3. Głos Synów Stwórców. Nieskończony Duch musi mieć coś wspólnego ze stwarzaniem i nauczaniem Rajskich Synów klasy Michała, gdyż trzeci sekonafin klasy pierwszej i każdy siódmy po nim następujący, posiada znakomity dar odzwierciedlania umysłów tych Synów Stwórcy. Gdyby Pradawni Czasu chcieli poznać – poznać naprawdę – stanowisko Michała z Nebadonu odnośnie niektórych rozważanych spraw, nie muszą go wzywać po liniach przestrzeni, potrzebują jedynie wezwać Szefa Głosów z Nebadonu, który, na ich żądanie, przedstawi sekonafina rejestrującego Michała; i właśnie tam i wtedy Pradawni Czasu uświadomią sobie opinię Syna-Mistrza z Nebadonu.

28:4.7 (309.1) Żadna inna klasa synostwa nie daje się tak „odzwierciedlać” i żadna inna klasa aniołów nie może działać w ten sposób. Nie rozumiemy dokładnie, w jaki sposób to działa i bardzo wątpię, czy sam Syn Stwórca w pełni to rozumie. Wiemy jednak z całą pewnością, że to działa i wiemy również, że działa niezawodnie i zadowalająco, ponieważ w całej historii Uversy sekoraficzne głosy nigdy nie pomyliły się w swych prezentacjach.

28:4.8 (309.2) Zaczynacie teraz dostrzegać co nieco, w jaki sposób boskość ogarnia przestrzeń czasową i panuje nad czasem przestrzennym. Dostajecie tu jeden z pierwszych, pobieżnych przeglądów techniki cyklu wieczności, rozbieżnej w tym momencie, żeby umożliwić dzieciom czasu pokonanie trudnych ograniczeń przestrzeni. Zjawiska takie istnieją w dodatku do działającej, wszechświatowej techniki Duchów Zwierciadlanych.

28:4.9 (309.3) Pradawni Czasu, choć pozornie pozbawieni osobistej obecności Duchów Nadrzędnych powyżej i Synów Stwórców poniżej, mają do swej dyspozycji żywe istoty, dostrajające się do kosmicznych mechanizmów zwierciadlanej perfekcji i ostatecznej precyzji, za pomocą których mogą korzystać z odzwierciedlonej obecności wszystkich tych, podniosłych istot, których osobistej obecności są pozbawieni. Dzięki tym środkom oraz innym wam nieznanym, Bóg jest potencjalnie obecny w zarządach superwszechświatów.

28:4.10 (309.4) Pradawni Czasu mogą doskonale wywnioskować wolę Ojca, porównując przekaz głosu Ducha z góry i przekazy głosów Michała z dołu. Tym sposobem mogą mieć całkowitą pewność, gdy rozważają wolę Ojcowską, dotyczącą spraw administracyjnych wszechświatów lokalnych. Żeby się jednak dowiedzieć o woli jednego z Bogów, wyprowadzić ją ze znajomości dwu innych, trzech Pradawnych Czasu musi działać razem; dwóch z nich nie zdoła znaleźć rozwiązania. I choćby tylko z tego powodu, a są również inne, superwszechświat zawsze rządzony jest przez trzech Pradawnych Czasu a nie jednego czy nawet dwóch.

28:4.11 (309.5) 4. Głos zastępów anielskich. Czwarty sekonafin klasy pierwszej i każdy siódmy po nim następujący okazują się być aniołami szczególnie wrażliwymi na nastroje wszystkich klas aniołów, z supernafinami nad nimi i serafinami pod nimi włącznie. Dlatego też, w czasie każdej deliberacji rady Pradawnych Czasu, natychmiast jest znana postawa dowolnego, kierującego czy nadzorującego anioła. Nie było jeszcze dnia na waszym świecie, kiedy szef serafinów Urantii nie uświadamiałby sobie fenomenu zwierciadlanego transferu, branego z Uversy w jakimś celu; gdyby jednak nie był uprzedzony o tym przez Samotnego Posłańca, nie wiedziałby zupełnie czego potrzebują i w jaki sposób to uzyskują. Posługujące duchy czasu wciąż dostarczają tego rodzaju nieświadomego i dlatego na pewno bezstronnego świadectwa, odnośnie niekończącego się szeregu spraw, skupiających uwagę rady Pradawnych Czasu i ich towarzyszy.

28:4.12 (309.6) 5. Odbiorcy transmisji. Istnieje specjalny rodzaj transmitowanych wiadomości, które są odbierane tylko przez tych sekonafinów klasy pierwszej. Podczas gdy nie są oni zwykłymi transmitującymi Uversy, pracują w połączeniu z aniołami głosów zwierciadlanych w celu synchronizacji zwierciadlanej wizji Pradawnych Czasu z pewnymi, bieżącymi wiadomościami, przychodzącymi stałymi obwodami komunikacji wszechświatowej. Odbiorcy transmisji są piątymi w serii, piątym stwarzanym sekonafinem klasy pierwszej i każdym siódmym po nim następującym.

28:4.13 (310.1) 6. Osobowości transportujące. Są to ci sekonafini, którzy przenoszą pielgrzymów czasu ze światów stołecznych superwszechświatów do zewnętrznej orbity Havony. Stanowią korpus transportowy superwszechświatów, funkcjonujący do wewnątrz, do Raju i na zewnątrz, do światów znajdujących się w poszczególnych sektorach. Korpus ten składa się z szóstego sekonafina klasy pierwszej i każdego siódmego po nim stwarzanego.

28:4.14 (310.2) 7. Korpus rezerwowy. Bardzo duża grupa sekonafinów, siódma z podstawowej serii, trzymana jest w rezerwie dla nie zaklasyfikowanych obowiązków i dla przydziałów w sytuacjach awaryjnych w określonych domenach. Nie są oni wysoce wyspecjalizowani i mogą funkcjonować całkiem dobrze na stanowisku każdego ze swych różnorodnych towarzyszy, ale taką specjalistyczną pracę podejmują tylko w sytuacjach awaryjnych. Ich zwykłym zadaniem jest pełnienie tych ogólnych obowiązków w superwszechświecie, które wykraczają poza zakres działania aniołów, mających określony przydział.

5. Sekonafini klasy drugiej

28:5.1 (310.3) Sekonafini klasy drugiej są nie mniej zwierciadlani niż ich koledzy z klasy pierwszej. W przypadku sekonafinów, podział na klasę pierwszą, drugą i trzecią, nie oznacza różnic w statusie czy działaniu; oznacza tylko porządki proceduralne. W trakcie działania wszystkie trzy grupy wykazują identyczne cechy.

28:5.2 (310.4) Siedem zwierciadlanych typów sekonafinów drugiej klasy jest przydzielonych w następujący sposób do służby partnerów-pochodzących od Trójcy, towarzyszy Pradawnych Czasu:

28:5.3 (310.5) Do Perfektorów Mądrości – Głosy Mądrości, Dusze Filozofii i Jedności Dusz.

28:5.4 (310.6) Do Niebiańskich Radców – Serca Porady, Radości Istnienia i Zadowolenia ze Służby.

28:5.5 (310.7) Do Wszechświatowych Cenzorów – Rozpoznający Duchy.

28:5.6 (310.8) Grupa ta, podobnie jak klasa pierwsza, stwarzana jest seriami a oznacza to, że pierworodny jest Głosem Mądrości i dalej każdy siódmy jest podobny; i tak się dzieje z sześcioma pozostałymi typami tych zwierciadlanych aniołów.

28:5.7 (310.9) 1. Głos Mądrości. Niektórzy z tych sekonafinów są w stanie nieustannej łączności z żywymi bibliotekami Raju, z kuratorami wiedzy, należącymi do pierwszej klasy supernafinów. W specjalistycznej służbie zwierciadlanej, Głosy Mądrości są żywymi, aktualnymi, kompletnymi i całkowicie godnymi zaufania koncentracjami i zogniskowaniami skoordynowanej mądrości wszechświata wszechświatów. Prawie nieskończona ilość informacji obiega główne obwody superwszechświatów a te znakomite istoty są tak zwierciadlane i tak wybiórcze, są tak wyczulone, że potrafią oddzielić i odebrać esencję mądrości oraz bezbłędnie przesłać te klejnoty myśli swym zwierzchnikom – Perfektorom Mądrości. I działają w taki sposób, że Perfektorzy Mądrości nie tylko słyszą odpowiednie i oryginalne wyrażenie mądrości, ale także widzą odzwierciedlenie tej właśnie istoty, wysokiego czy niskiego pochodzenia, która taką mądrość wypowiada.

28:5.8 (310.10) Jest napisane: „Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią”. Na Uversie, gdy zachodzi potrzeba podjęcia mądrych decyzji w skomplikowanych sytuacjach kompleksowych spraw, którymi zajmuje się rząd superwszechświata, gdy zarówno doskonała mądrość jak i wykonalność muszą być wynikiem tych decyzji, Perfektorzy Mądrości wzywają zespół Głosów Mądrości i wytrawną sztuką, właściwą ich klasie, tak dostrajają i ukierunkowują te żywe odbiorniki zapamiętanej oraz cyrkulującej we wszechświecie wszechświatów mądrości, że niebawem tymi sekoraficznymi głosami popłynie potok mądrości boskości z wszechświata położonego powyżej i powódź praktycznej mądrości zebranej z wyższych umysłów wszechświatów położonych poniżej.

28:5.9 (311.1) Jeśli wynikną niejasności, odnośnie zgrania tych dwu wersji mądrości, natychmiast robi się odwołanie do Niebiańskich Radców, którzy zaraz orzekają w sprawie odpowiednich kombinacji proceduralnych. Jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości, co do autentyczności czegoś, co przybywa z domen, gdzie szerzy się bunt, robi się odwołanie do Cenzorów, którzy wraz z przynależnymi do nich, Rozpoznającymi Duchy, potrafią natychmiast orzec, „jaki rodzaj ducha” motywuje opiniodawcę. Dzięki temu mądrość wieków, jak również intelekt chwili, są zawsze z Pradawnymi Czasu i leżą jak otwarta księga przed ich dobroczynnym wzrokiem.

28:5.10 (311.2) Możecie tylko częściowo zrozumieć, co to wszystko znaczy dla tych, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie rządów superwszechświatowych. Ogrom i wszechstronność tych spraw przekracza zupełnie skończone pojmowanie. Gdybyście tak stali, jak mnie się to często zdarzało, w specjalnych izbach odbiorczych świątyni mądrości na Uversie i widzieli wszystkie te operacje na bieżąco, bylibyście poruszeni aż do zachwytu doskonałym działaniem całej tej złożoności i niezawodnością funkcjonowania międzyplanetarnej łączności we wszechświatach. Będziecie składać hołd Boskiej mądrości i dobroci Bogów, którzy planują i urzeczywistniają tak znakomitą technikę. A rzeczy te naprawdę tak przebiegają, jak je zobrazowałem.

28:5.11 (311.3) 2. Dusza Filozofii. Ci wspaniali nauczyciele również są przydzieleni do Perfektorów Mądrości i kiedy nie są inaczej ukierunkowani, pozostają w stanie zogniskowanej synchronizacji z mistrzami filozofii w Raju. Pomyślcie, że podchodzicie w pewnym sensie do wielkiego, żywego zwierciadła, jednak zamiast ujrzeć podobieństwo waszej skończonej osoby, spostrzegacie odbicie Boskiej mądrości i filozofii Raju. I kiedy będzie wskazane „ucieleśnienie” tej filozofii perfekcji, takie jej rozrzedzenie, aby się nadawała do spożytkowania przez ludzi skromnego pochodzenia z niższych światów, żyjące zwierciadła muszą jedynie zwrócić swe twarze w dół, aby odzwierciedlić normy i potrzeby innego świata czy wszechświata.

28:5.12 (311.4) Dzięki tej właśnie technice, Perfektorzy Mądrości dostosowują swe decyzje i rekomendacje do rzeczywistych potrzeb i aktualnego stanu rozważanych ludzi i światów, a zawsze działają w zgodzie z Niebiańskimi Radcami i Wszechświatowymi Cenzorami. Jednak wysublimowana doskonałość tych procesów przekracza nawet moje zdolności pojmowania.

28:5.13 (311.5) 3. Jedność Dusz. Ci, którzy odzwierciedlają ideały i status związków etycznych, dopełniają członkostwa trojakiego personelu Perfektorów Mądrości. Spośród wszystkich problemów wszechświatowych, wymagających zastosowania wyrafinowanej, doświadczonej mądrości oraz jej adaptacji, nie ma ważniejszych od tych, które powstają w wyniku związków i relacji istot inteligentnych. Czy to w ludzkich związkach handlowych i przemysłowych, czy to w przyjaźni i małżeństwie, czy w związkach wzajemnych zastępów anielskich, zawsze powstają drobne tarcia, pomniejsze nieporozumienia, zbyt trywialne, by angażować uwagę rozjemców, jednak wystarczająco irytujące i niepokojące, by zmącić gładką pracę wszechświata, jeśli się zezwoli, aby trwały i narastały. Dlatego też Perfektorzy Mądrości udostępniają mądre doświadczenia swej klasy jako „oliwę na wzburzone wody” dla całego superwszechświata. W całej tej działalności, mędrcom superwszechświatów zręcznie sekundują ich zwierciadlani towarzysze, Jedności Dusz, którzy udostępniają im bieżące informacje na temat statusu wszechświata a jednocześnie przedstawiają rajski ideał najlepszego rozwiązania kłopotliwych problemów. Ci sekonafini, kiedy nie są specyficznie gdzie indziej ukierunkowani, pozostają w zwierciadlanej łączności z interpretatorami etyki z Raju.

28:5.14 (312.1) Są to ci aniołowie, którzy podsycają i ożywiają zespołową pracę całego Orvontonu. Jedną z najważniejszych lekcji, jakiej musicie się nauczyć na drodze waszego życia, jest praca w zespole. Sfery doskonałości zaludnione są tymi, którzy do mistrzostwa doprowadzili sztukę współpracy z innymi istotami. Dla tych, co służą samotnie, niewiele jest służb we wszechświecie. Im wyżej się wzniesiecie, tym bardziej będziecie czuć się samotni bez towarzystwa waszych współbraci.

28:5.15 (312.2) 4. Serce Porady. Jest to pierwsza grupa geniuszy zwierciadlanych, działających pod nadzorem Niebiańskich Radców. Sekonafini tego rodzaju posiadają fakty dotyczące przestrzeni a zdobywają te informacje w obwodach czasu. Szczególnie dobrze odzwierciedlają oni koordynatorów informacji superaficznej, ale odzwierciedlają również wybiórczo radę wszystkich istot, czy to wysokiego czy niskiego stanu. Kiedy Niebiańscy Radcy proszeni są o ważną radę czy o podjęcie decyzji, zwołują natychmiast zebranie Serc Porady i wkrótce wydane zostaje orzeczenie, które faktycznie zawiera w sobie skoordynowaną mądrość i radę najbardziej kompetentnych umysłów całego superwszechświata, wszystko to cenzurowane i korygowane w świetle rady wysokich umysłów Havony a nawet Raju.

28:5.16 (312.3) 5. Radość Istnienia. Istoty te są z natury zwierciadlanie dopasowane do superaficznych nadzorców zestrojenia powyżej i do pewnych serafinów poniżej, ale trudno jest tak zwyczajnie wytłumaczyć, co naprawdę robią członkowie tej interesującej grupy. Ich zasadnicze działania ukierunkowane są na podsycanie reakcji radości wśród różnych klas zastępów anielskich i niższych istot z wolną wolą. Niebiańscy Radcy, do których są oni przydzieleni, rzadko ich używają specyficznie do znajdowania radości. W szerszym aspekcie i we współpracy z organizatorami powrotu, Radości Istnienia działają jako centra analityczne radości, próbują udoskonalić reakcje radości danych domen, usiłują polepszyć dobry smak humoru, kształtować superhumor wśród śmiertelników i aniołów. Pragną wykazać, że byt istoty z wolną wolą nieodłącznie związany jest z radością, niezależnie od wszelkich obcych wpływów; i mają rację, choć napotykają wielkie trudności przy przekazywaniu tej prawdy umysłom prymitywnych ludzi. Wyższe osobowości duchowe oraz anioły szybciej reagują na takie edukacyjne wysiłki.

28:5.17 (312.4) 6. Zadowolenie ze Służby. Aniołowie ci bardzo dobrze odzwierciedlają postawę koordynatorów postępowania w Raju a funkcjonując podobnie jak Radości Istnienia, starają się uwydatnić wartość służby i uwypuklić zadowolenie, jakie ona przynosi. Zrobili wiele, aby wyjaśnić późniejsze korzyści płynące z bezinteresownej służby, służby dla poszerzenia królestwa prawdy.

28:5.18 (312.5) Niebiańscy Radcy, do których ta klasa jest przydzielona, używają ich do odzwierciedlania z jednego świata do drugiego tych korzyści, jakie daje służba duchowa. Korzystając z osiągnięć tych, co są najlepsi, aby inspirować i zachęcać przeciętnych, sekonafini ci przyczyniają się znacznie do polepszenia jakości oddanej służby we wszechświatach. Efektywnie ożywia się tym samym ducha braterskiego współzawodnictwa, przez rozpowszechnianie na wszystkie światy informacji o tym, co robią inni, zwłaszcza ci najlepsi. Pokrzepiająca i zdrowa rywalizacja jest lansowana nawet wśród zastępów anielskich.

28:5.19 (313.1) 7. Rozpoznający Duchy. Istnieje specjalna łączność pomiędzy tymi, zwierciadlanymi aniołami, a doradcami i konsultantami z drugiego kręgu Havony. Są to jedyni sekonafini, przydzieleni do Wszechświatowych Cenzorów, ale prawdopodobnie najbardziej wyspecjalizowani ze wszystkich swoich kolegów. Niezależnie od źródła czy kanału przekazu informacji, niezależnie od tego, jak mało jest danych pod ręką, kiedy zostaną one poddane ich odzwierciedlającemu badaniu, rozpoznający natychmiast poinformują nas o prawdziwych motywach, prawdziwym celu i rzeczywistej naturze źródła informacji. Zdumiony jestem fenomenalnym funkcjonowaniem tych aniołów, którzy tak nieomylnie odzwierciedlają rzeczywisty, moralny i duchowy charakter jakiejkolwiek jednostki, na której skupia się ich zainteresowanie.

28:5.20 (313.2) Rozpoznający Duchy służą w tak misterny sposób dzięki nieodłącznej im „wnikliwości duchowej”, służą intuicyjnie, naturalnie i bezbłędnie, jeśli można użyć tych słów, kiedy się przekazuje ludzkiemu umysłowi tę ideę. Kiedy Wszechświatowi Cenzorzy zapoznają się z prezentacjami tych aniołów, stają twarzą w twarz z nagą duszą odzwierciedlanej jednostki; i ta właśnie pewność i doskonałość zobrazowania wyjaśnia po części, dlaczego Cenzorzy zawsze mogą działać tak sprawiedliwie, jako prawi sędziowie. Rozpoznający zawsze towarzyszą Cenzorom na każdej ich misji poza Uversą i są tak samo efektywni we wszechświatach jak i w stolicy superwszechświata.

28:5.21 (313.3) Zapewniam was, że wszystkie te sprawy świata duchowego są rzeczywiste, zachodzą zgodnie z ustalonymi zwyczajami oraz w harmonii z niezmiennymi prawami wszechświatowych domen. Istoty każdej nowo stworzonej klasy, zaraz po otrzymaniu tchnienia życia, odzwierciedlane są na wysokości; żywe zobrazowanie natury istoty i jej potencjału przesyłane jest do zarządu superwszechświata. W ten sposób, przy pomocy rozpoznających, Cenzorzy dobrze się orientują „jaki rodzaj ducha” właśnie się zrodził na światach w przestrzeni.

28:5.22 (313.4) Tak samo jest ze śmiertelnym człowiekiem. Matka Duch z Salvingtonu wie o was wszystko, gdyż Duch Święty „przenika wszystkie rzeczy” na waszym świecie, a cokolwiek Boski Duch o was wie, jest dostępne natychmiast, jak tylko sekoraficzni rozpoznający odzwierciedlą z Duchem to, co dotyczy wiedzy Ducha na wasz temat. Należy jednak nadmienić, że wiedza i plany fragmentów Ojca niemożliwe są do odzwierciedlenia. Rozpoznający mogą odzwierciedlać, i to czynią, obecność Dostrajaczy (a Cenzorzy nazywają je Boskimi), ale nie mogą rozszyfrować tego, co zawiera umysłowość Nieodgadnionych Monitorów.

6. Sekonafini klasy trzeciej

28:6.1 (313.5) Aniołowie ci stwarzani są seriami, w siedmiu typach zwierciadlanych, tak samo jak ich koledzy, jednak typy te nie są przydzielane indywidualnie do oddzielnych służb administratorów superwszechświatowych. Wszyscy sekonafini klasy trzeciej przydzieleni są wspólnie do Utrójcowionych Synów Dostąpienia a ci, wznoszący się synowie, używają ich na przemian; to znaczy Możni Posłańcy mogą używać i używają któregokolwiek z typów klasy trzeciej i podobnie robią to ich partnerzy, Posiadający Wysoki Autorytet i Nieposiadający Imienia i Numeru. Poniżej siedem typów sekonafinów klasy trzeciej:

28:6.2 (314.1) 1. Doniosłość Pochodzenia. Wznoszącym się, Utrójcowionym Synom z rządu superwszechświata powierzono zajmowanie się wszystkimi sprawami wynikającymi z pochodzenia każdej jednostki, gatunku czy też świata; a doniosłość pochodzenia jest fundamentalną kwestią wszystkich naszych planów kosmicznego rozwoju istot żywych z różnych domen. Wszystkie związki wzajemne oraz zastosowania etyki opierają się na podstawowych faktach pochodzenia. Pochodzenie jest podstawą relacyjnego oddziaływania Bogów. Wspólny Aktywizator zawsze „bierze pod uwagę, jaki rodzaj człowieka się narodził”.

28:6.3 (314.2) Sprawa pochodzenia jest rzeczą łatwą do ustalenia u wyższych osobowości zstępujących, ale w przypadku istot wznoszących się, razem z niższymi klasami aniołów, natura i okoliczności ich powstania nie zawsze są jasne, choć ma to istotne znaczenie w każdym prawie punkcie zwrotnym biegu spraw wszechświata – stąd zaleta posiadania do naszej dyspozycji serii zwierciadlanych sekonafinów, którzy mogą natychmiast zobrazować cokolwiek jest potrzebne w sprawie początków jakiejkolwiek istoty, zarówno we wszechświecie centralnym jak i we wszystkich domenach superwszechświata.

28:6.4 (314.3) Doniosłości Pochodzenia są żywymi, gotowymi do użytku informacjami o genealogiach szerokich zastępów istot – ludzi, aniołów i innych – które zamieszkują siedem superwszechświatów. Zawsze gotowi są dostarczyć swym przełożonym aktualne, pełne i godne zaufania oceny okoliczności dziedzicznych oraz obecny, aktualny status każdej jednostki na każdym świecie w poszczególnych superwszechświatach; a ich ocena posiadanych faktów jest zawsze najświeższa.

28:6.5 (314.4) 2. Pamięć Miłosierdzia. Są to aktualne, kompletne i pełne, żywe zapisy miłosierdzia, jakie było rozciągnięte na jednostki i narody, dzięki ofiarnym posługom istot Nieskończonego Ducha, podczas ich misji dostosowywania prawej sprawiedliwości do statusu danych domen, co ukazane jest w zobrazowaniach Doniosłości Pochodzenia. Pamięć Miłosierdzia ukazuje moralny dług dzieci miłosierdzia – ich duchowe zadłużenie – przedkładane w stosunku do ich zasobów zbawczych rezerw, ustanowionych przez Synów Bożych. Objawiając istniejące wcześniej Ojcowskie miłosierdzie, Synowie Boży ustanawiają kredyt, potrzebny do zapewnienia wszystkim wiecznego życia. I potem, zgodnie z wnioskami Doniosłości Pochodzenia, ustanowiony zostaje kredyt miłosierdzia, aby umożliwić przetrwanie każdej rozumnej istocie, kredyt o rozrzutnych proporcjach i odpowiedniej łaskawości, aby zapewnić życie wieczne każdej duszy, która prawdziwie pragnie niebiańskiego obywatelstwa.

28:6.6 (314.5) Pamięć Miłosierdzia jest żywym bilansem osądu, bieżącym podsumowaniem waszego rachunku z nadprzyrodzonymi siłami domeny. Są to żywe zapisy posług miłosierdzia, odczytywane jako materiał dowodowy w sądach Uversy, kiedy orzekane jest prawo każdej jednostki do niekończącego się życia, gdy „postawiono trony a Pradawni Czasu zajęli miejsce. Transmisje Uversy wypływały i wychodziły sprzed nich; tysiąc tysięcy służą im, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nimi. Sąd zasiadł i otwarto księgi”. Księgi, otwarte podczas tych doniosłych zdarzeń, są żywymi zapisami trzeciej klasy sekonafinów z superwszechświatów. Formalne zapisy znajdują się w aktach, aby potwierdzić świadectwo Pamięci Miłosierdzia, jeśli to będzie potrzebne.

28:6.7 (314.6) Pamięć Miłosierdzia musi wykazać, że zbawczy kredyt, ustanowiony przez Synów Bożych, został całkowicie i dokładnie spłacony w pełnej miłości służbie cierpliwych osobowości Trzeciego Źródła i Centrum. Jednak, gdy miłosierdzie jest wyczerpane, kiedy „pamięć” poświadcza jego wyczerpanie, wtedy sprawiedliwość panuje a prawość wyrokuje, ponieważ miłosierdzie nie jest po to, żeby je narzucać tym, którzy nim gardzą; miłosierdzie nie jest darem do deptania stopami zatwardziałych buntowników czasu. Tym niemniej, chociaż miłosierdzie jest tak cennym i drogim darem, wasze indywidualne kredyty, upoważniające do czerpania z niego, zawsze dalece przekraczają wasze możliwości wyczerpania rezerw, jeśli jesteście szczerzy w swych zamiarach i uczciwi w sercu.

28:6.8 (315.1) Odzwierciedlający miłosierdzie, razem ze swymi towarzyszami klasy trzeciej, zajmują się licznymi służbami w superwszechświecie, wraz z nauczaniem istot wznoszących się. Doniosłości Pochodzenia nauczają wznoszące się istoty między innymi, jak stosować etykę duchową a po takim szkoleniu, Pamięci Miłosierdzia nauczają, jak być prawdziwie miłosiernym. Chociaż duchowe metody funkcjonowania służby miłosierdzia przekraczają wasze zrozumienie, powinniście nawet teraz uświadomić sobie, że miłosierdzie jest jakością rozwoju. Powinniście zrozumieć, że istnieje wielka nagroda w postaci osobistego zadowolenia z tego, że się jest, po pierwsze sprawiedliwym, następnie bezstronnym, potem cierpliwym, potem życzliwym. I potem na tym fundamencie, jeśli go wybierzecie i zachowacie w waszym sercu, możecie zrobić następny krok i naprawdę okazać miłosierdzie; ale nie możecie okazać miłosierdzia w sobie i od siebie. Należy przebyć wymienione stopnie, inaczej nie będzie prawdziwego miłosierdzia. Może być opieka, łaskawość czy dobroczynność – nawet litość – ale nie miłosierdzie. Prawdziwe miłosierdzie powstaje tylko jako piękna kulminacja tych, poprzedzających je dopełnień grupowego zrozumienia, poszanowania wartości, wzajemnej, braterskiej wspólnoty, komunii duchowej i boskiej harmonii.

28:6.9 (315.2) 3. Znaczenie Czasu. Czas jest powszechnym obdarowaniem wszystkich istot z wolą, jest „jednym talentem” powierzonym wszystkim istotom inteligentnym. Wszyscy macie czas na zapewnienie sobie wiecznego życia a czas jest zgubnie trwoniony tylko wtedy, gdy pogrzebany jest w zaniedbaniu, gdy nie zdołacie go tak spożytkować, aby wieczne trwanie waszej duszy było pewne. Nie wykorzystanie czyjegoś czasu, w jego pełnej możliwej rozciągłości, nie sprowadza zgubnej kary na istotę; po prostu opóźnia pielgrzyma czasu na jego drodze wznoszenia się. Jeśli uzyska się wieczne życie, wszystkie inne straty mogą zostać odrobione.

28:6.10 (315.3) Rada Znaczeń Czasu jest nieoceniona, gdy idzie o obdarzenie zaufaniem. Czas ma istotne znaczenie we wszystkim po tej stronie Havony i Raju. Na sądzie ostatecznym, przed Pradawnymi Czasu, czas jest materiałem dowodowym. Znaczenia Czasu zawsze muszą dostarczyć dowodu, że każdy pozwany miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie decyzji, na dokonanie wyboru.

28:6.11 (315.4) Istoty, które oceniają czas, stanowią także tajemnicę proroctwa; określają one czynnik czasu, jaki będzie potrzebny do zakończenia każdego przedsięwzięcia, a są one tak niezawodne w określaniu czasu, jak frandalancy i chronoldecy z innych klas żywych. Bogowie widzą naprzód, zatem wiedzą naprzód, ale wznoszące się władze wszechświatów czasu muszą się radzić Znaczeń Czasu, aby móc przewidzieć zdarzenia przyszłości.

28:6.12 (315.5) Istoty te po raz pierwszy spotkacie na światach-mieszkaniach i tutaj będą one was nauczać, jak pożytecznie spożytkować to, co nazywacie „czasem”, zarówno w jego stosowaniu dodatnim, w pracy, jak i w użyciu ujemnym, w odpoczynku. Obie metody spożytkowania czasu są ważne.

28:6.13 (315.6) 4. Powaga Zaufania. Zaufanie jest istotnym sprawdzianem dla istot obdarzonych wolą. To, że jest się godnym zaufania, jest prawdziwą miarą panowania nad sobą, miarą charakteru. W organizacji superwszechświatów tacy sekonafini spełniają podwójną rolę: przedstawiają wszystkim, wolą obdarzonym istotom, sens zobowiązania, świętość i powagę zaufania. Jednocześnie odzwierciedlają bezbłędnie rządzącym władcom dokładną wartość tego zaufania, którym można obdarzyć każdego kandydata do zaufania mu, czy zawierzenia.

28:6.14 (316.1) Na Urantii groteskowo próbujecie odczytać charakter i ocenić specyficzne cechy, ale na Uversie robimy te rzeczy naprawdę doskonale. Sekonafini ci odważają wartość zaufania na żywych wagach bezbłędnej oceny charakteru, a kiedy oni przyglądają się wam, my musimy się tylko przyjrzeć im, aby poznać ograniczenia waszej zdolności wywiązywania się z obowiązków, z pokładanego w was zaufania i ustalić możliwość wypełnienia waszej misji. Kapitał pokładanego w was zaufania jest wyraźnie ustalony, obok zadłużeń możliwego odstępstwa czy zdrady.

28:6.15 (316.2) Wasi zwierzchnicy planują wasz awans i zwiększają pokładane w was zaufanie tak szybko, jak szybko rozwija się wasz charakter, abyście wdzięcznie mogli dźwigać dodawane wam obowiązki; jednak przeładowanie jednostki oznacza szukanie nieszczęścia i gwarantuje rozczarowanie. I można się ustrzec błędu i nie obciążać przedwcześnie obowiązkami, zarówno człowieka jak i anioła, kiedy korzysta się z pomocy tych, co bezbłędnie oceniają dopuszczalne zaufanie, jakim można obdarzyć jednostki czasu i przestrzeni. Sekonafini ci zawsze towarzyszą Posiadającym Wysokie Uprawnienia i nigdy ci administratorzy nie przydzielają nikomu zadań, dopóki kandydaci nie zostaną zważeni na wagach sekoraficznych i orzeczeni „nie za lekki”.

28:6.16 (316.3) 5. Świętość Służby. Przywilej służby następuje zaraz po odkryciu możliwości obdarzenia zaufaniem. Nic nie może stanąć między wami a możliwością zwiększenia wam służby, za wyjątkiem waszego własnego braku solidności, waszej niemożności docenienia ważności pokładanego w was zaufania.

28:6.17 (316.4) Służba – intencjonalna służba a nie zniewolenie – daje najwyższe zadowolenie i jest ekspresją najwyższej, boskiej godności. Służba – więcej służby, narastająca służba, trudna służba, ryzykowna służba a w końcu boska i doskonała służba – jest celem czasu i przeznaczeniem przestrzeni. Jednak okresy zabawy w czasie zawsze będą występowały na przemian z rozwojowymi okresami służby. A po skończeniu służby czasu następuje supersłużba wieczności. Podczas zabawy w czasie powinniście uzmysławiać sobie pracę wieczności, tak samo jak podczas służby w wieczności będziecie wspominać zabawę czasu.

28:6.18 (316.5) Wszechświatowa organizacja opiera się na braniu i dawaniu; w wiecznej działalności nigdy nie zetkniecie się z monotonią, bezczynnością czy stagnacją waszej osobowości. Postęp jest możliwy dzięki naturalnemu ruchowi, zaawansowanie wynika z boskiej predyspozycji do działania a sukces jest dzieckiem obdarzonej wyobraźnią przygody. Jednak etyczna odpowiedzialność nieodłączna jest takiej możliwości osiągnięcia sukcesu; jest to konieczność zrozumienia, że świat i wszechświat są wypełnione mnóstwem zróżnicowanych typów istot. Całość tego wspaniałego stworzenia, razem z wami, stworzona została właśnie dla was. To nie jest egocentryczny wszechświat. Bogowie zarządzili, że „bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać”, a wasz Syn-Mistrz powiedział: „Największy z was niech będzie waszym sługą”.

28:6.19 (316.6) Prawdziwa natura każdej służby, czy to pełnionej przez człowieka czy anioła, ukazuje się w pełni na twarzach tych indykatorów sekoraficznej służby – Świętości Służby. Widać na nich wyraźnie pełną analizę prawdziwych i ukrytych motywów. Aniołowie ci naprawdę czytają w umyśle, przeglądają serca i objawiają dusze wszechświatowi. Śmiertelnicy mogą używać słów, aby ukryć swe myśli, ale ci wysocy sekonafini przedkładają obnażone, dogłębne motywy ludzkiego serca i anielskiego umysłu.

28:6.20 (317.1) 6 i 7. Tajemnica Wielkości i Dusza Dobroci. Gdy wznoszący się pielgrzymi uświadomili sobie znaczenie czasu, otwiera się droga do uświadomienia sobie powagi zaufania i do uznania świętości służby. Podczas gdy te czynniki są moralnymi elementami wielkości, istnieją też tajemnice wielkości. Kiedy się sprawdza duchowe kryteria wielkości, nie pomija się czynników moralnych, jednak wartość altruizmu, objawiająca się w bezinteresownej pracy na rzecz ziemskich braci, zwłaszcza wartościowych istot w potrzebie i niedoli, jest prawdziwą miarą planetarnej wielkości. A przejawianie wielkości, na świecie takim jak Urantia, jest pokazem samokontroli. Wielkim człowiekiem nie jest ten, który „zdobywa miasto” czy „obala państwo” ale raczej „ten, kto potrafi okiełznać swój własny język”.

28:6.21 (317.2) Wielkość jest równoznaczna z boskością. Bóg jest w najwyższym stopniu wielki i dobry. Wielkość i dobroć po prostu nie mogą być rozdzielone. W Bogu są one zawsze jednością. Prawda ta jest zilustrowana literalnie i jaskrawo w zwierciadlanej, wzajemnej zależność Tajemnicy Wielkości i Duszy Dobroci, jako że jedno nie może działać bez drugiego. Superwszechświatowi sekonafini mogą działać i działają sami, gdy odzwierciedlają inne właściwości boskości, ale zwierciadlane oszacowania wielkości i dobroci wydają się być nierozdzielne. Dlatego też na każdym świecie, w każdym wszechświecie, te odbicia wielkości i dobroci muszą działać razem, zawsze przedstawiając podwójną i wzajemnie zależną informację o każdej istocie, na której się koncentrują. Wielkości nie można szacować bez rozeznania, ile zawiera ona dobroci, podczas gdy dobroci nie może obrazować bez wykazania nieodłącznej jej i boskiej wielkości.

28:6.22 (317.3) Oszacowanie wielkości jest zróżnicowane, w zależności od sfery. Być wielkim, znaczy być podobnym Bogu. Skoro jednak jakość wielkości jest w pełni zdeterminowana przez zawartość w niej dobroci, to nawet w waszym obecnym, ludzkim stanie, jeśli możecie przez łaskę stać się dobrymi, tym samym stajecie się wielkimi. Im lepiej dostrzegacie ideę Boskiej dobroci, im bardziej wytrwale do niej dążycie, tym pewniej wzrastać będziecie w wielkości, w prawdziwej wartości autentycznego charakteru, dającego życie wieczne.

7. Służba sekonafinów

28:7.1 (317.4) Sekonafini pochodzą ze stolic superwszechświatów, gdzie mają również swój zarząd, jednak, gdy się złączą ze swymi współbraćmi, zakres ich działania rozciąga się od wybrzeży Raju do ewolucyjnych światów w przestrzeni. Służą jako wartościowi asystenci członków zgromadzeń opiniodawczych przy superrządach i pomagają w znacznym stopniu koloniom kurtuazyjnym na Uversie, to jest: obserwatorom gwiazd, turystom milenijnym, niebiańskim obserwatorom oraz całej rzeszy innych istot, razem ze wznoszącymi się istotami, oczekującymi na transport do Havony. Pradawni Czasu chętnie przydzielają pewnych sekonafinów klasy pierwszej do asysty wznoszącym się istotom, osiedlonym na czterystu dziewięćdziesięciu światach studiów, otaczających Uversę, gdzie również wielu sekonafinów klasy drugiej i trzeciej służy jako nauczyciele. Te satelity Uversy są końcowymi szkołami wszechświatów czasu, nauczaniem przygotowującym do siedmioorbitowego uniwersytetu Havony.

28:7.2 (317.5) Z trzech klas sekonafinów, grupa trzecia, przydzielona do władz kierujących wznoszącymi się istotami, służy najszerzej dla wznoszących się istot czasu. Niedługo po waszym odejściu z Urantii będziecie ich okazjonalnie spotykać, aczkolwiek nie będziecie szeroko korzystać z ich usług, zanim nie dotrzecie do światów oczekiwania Orvontonu. Będziecie się dobrze czuli w ich towarzystwie, gdy się z nimi lepiej zapoznacie podczas waszego pobytu na światach szkolnych Uversy.

28:7.3 (318.1) Ci sekonafini klasy trzeciej oszczędzają czas, skracają przestrzeń, znajdują błędy, są oddanymi nauczycielami i wiecznotrwałymi drogowskazami – żywymi znakami boskiej pewności – umieszczonymi miłosiernie na rozdrożach czasu, aby kierować krokami niespokojnych pielgrzymów w momentach ich wielkich rozterek i duchowej niepewności. Długo przedtem nim dojdziecie do bram doskonałości, będziecie mieć dostęp do narzędzi boskości i zetkniecie się z metodami stosowanymi przez Bóstwa. Od czasu waszego przybycia do pierwszego świata-mieszkania, aż do zamknięcia waszych oczu we śnie Havony, przygotowującym do transportu do Raju, coraz częściej będziecie korzystać, w sytuacjach krytycznych, z pomocy tych wspaniałych istot, istot tak całkowicie i bez reszty odzwierciedlających nieomylną wiedzę i oczywistą mądrość tych bezpiecznych i pewnych pielgrzymów, którzy was poprzedzili w długiej podróży do bram perfekcji.

28:7.4 (318.2) Nie dano nam w pełni tego przywileju, aby skorzystać z tych aniołów klasy zwierciadlanej na Urantii. Często odwiedzają oni wasz świat, towarzysząc przydzielonym tutaj osobowościom, ale nie mogą tutaj działać bez ograniczeń. Sfera ta nadal podlega częściowej, duchowej kwarantannie i nie ma tutaj pewnych obwodów niezbędnych dla ich służby. Kiedy wasz świat znowu zostanie podłączony do odpowiednich, zwierciadlanych obwodów, łączność międzyplanetarna i międzywszechświatowa będzie w znacznej mierze uproszczona i przyspieszona. Niebiańscy pracownicy na Urantii mają sporo trudności z powodu tych funkcjonalnych ograniczeń ich zwierciadlanych towarzyszy. Jednak idziemy naprzód, radośnie wykonujemy nasze zadania takimi środkami, jakie mamy pod ręką, pomimo lokalnego braku wielu usług tych wspaniałych istot, żywych zwierciadeł przestrzeni i czasowych wyobrażeń osobowości.

28:7.5 (318.3) [Nadzorowane przez Możnego Posłańca z Uversy].

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone