Verhandeling 28 - Dienende Geesten van de Superuniversa

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 28

Dienende Geesten van de Superuniversa

28:0.1 (306.1) ZOALS de supernafijnen de engelenscharen van het centrale universum zijn en de serafijnen die van de plaatselijke universa, zo zijn de seconafijnen de dienende geesten van de superuniversa. In hun graad van goddelijkheid en capaciteit tot allerhoogste macht lijken deze kinderen van de Reflectieve geesten echter veel meer op de supernafijnen dan op de serafijnen. Zij dienen niet zonder helpers in de superscheppingen, en de verrichtingen die tot de verantwoording behoren van hun niet-geopenbaarde medewerkers zijn even talrijk als boeiend.

28:0.2 (306.2) De dienende geesten van de superuniversa, voorzover in deze verhandelingen vermeld, omvatten de volgende drie orden:

28:0.3 (306.3) 1. de Seconafijnen;

28:0.4 (306.4) 2. de Tertiafijnen;

28:0.5 (306.5) 3. de Omniafijnen.

28:0.6 (306.6) Aangezien de laatste twee orden niet zo rechtstreeks betrokken zijn bij het opklimmingsplan voor de voortgang van stervelingen, zullen zij in het kort besproken worden voordat wij de seconafijnen meer uitgebreid beschouwen. Formeel gezien zijn de tertiafijnen noch de omniafijnen dienende geesten van de superuniversa, ofschoon beiden als geest-dienaren in deze gebieden werkzaam zijn.

1. De Tertiafijnen

28:1.1 (306.7) Deze hoge engelen staan geregistreerd in het hoofdkwartier van ieder superuniversum en niettegenstaande het feit dat zij dienen in de plaatselijke scheppingen, zijn zij formeel inwoners van deze hoofdwerelden der superuniversa, omdat zij niet afkomstig zijn uit de plaatselijke universa. Tertiafijnen zijn kinderen van de Oneindige Geest en worden op het Paradijs gepersonaliseerd in groepen van duizend. Deze verheven wezens van goddelijke oorspronkelijkheid en nagenoeg allerhoogste veelzijdigheid, zijn het geschenk van de Oneindige Geest aan de Schepper-Zonen van God.

28:1.2 (306.8) Wanneer een Michael-Zoon wordt gedetacheerd vanuit het ouderlijk Paradijs-regime en wordt voorbereid om uit te gaan ten einde aan zijn universum-avontuur in de ruimte te beginnen, brengt de Oneindige Geest een groep van duizend van deze geesten voort, om hem tot metgezellen te dienen. En deze majesteitelijke tertiafijnen vergezellen de Schepper-Zoon wanneer hij het avontuur van het organiseren van een universum aanvangt.

28:1.3 (306.9) Gedurende de vroege tijden van het bouwen van een universum vormen deze duizend tertiafijnen de enige persoonlijke staf van een Schepper-Zoon. In deze bewogen tijd dat de Zoon zijn universum assembleert en andere astronomische bewerkingen verricht, doen zij een macht aan ervaring op als zijn assistenten. Zij staan de Schepper-Zoon terzijde tot aan de dag dat de Blinkende Morgenster, de eerstgeborene van een plaatselijk universum, wordt gepersonaliseerd. Dan dienen de tertiafijnen formeel hun ontslag in, en wordt dit ontslag aanvaard. En bij het verschijnen van de eerste orden inheemse engelen trekken zij zich terug uit de actieve dienst in het plaatselijk universum en worden zij de verbindingsdienaren tussen de Schepper-Zoon aan wie zij eerder waren toegevoegd, en de Ouden der Dagen van het betrokken superuniversum.

2. De Omniafijnen

28:2.1 (307.1) De Omniafijnen zijn door de Oneindige Geest geschapen in verbinding met de Zeven Allerhoogste Bestuurders, en zij zijn dienaren en boodschappers van alleen deze Allerhoogste Bestuurders. Omniafijnen zijn aangesteld in het groot universum, en in Orvonton heeft hun korps zijn hoofdkwartier in het noordelijk gedeelte van Uversa, waar zij als een speciale gastenkolonie verblijven. Zij staan niet op Uversa geregistreerd en zijn ook niet aan ons bestuur verbonden. Evenmin zijn zij rechtstreeks betrokken bij het opklimmingsplan voor de voortgang van stervelingen.

28:2.2 (307.2) De omniafijnen worden geheel in beslag genomen door het toezicht over de superuniversa ten behoeve van de bestuurlijke coördinatie vanuit het gezichtspunt der Zeven Allerhoogste Bestuurders. Onze kolonie van omniafijnen op Uversa ontvangt alleen instructies van, en brengt uitsluitend verslag uit aan, de Allerhoogste Bestuurder van Orvonton, die zich bevindt op de gezamenlijke bestuurswereld nummer zeven in de buitenste gordel van Paradijs-satellieten.

3. De Seconafijnen

28:3.1 (307.3) De secorafijnse heerscharen worden voortgebracht door de zeven Reflectieve Geesten die zijn toegewezen aan het hoofdkwartier van ieder superuniversum. Er ligt een zeer bepaalde Paradijs-responsieve techniek ten grondslag aan de schepping van deze engelen in groepen van zeven. Ieder zevental omvat altijd één primaire, drie secundaire, en drie tertiaire seconafijnen: zij personaliseren altijd precies in deze verhouding. Als er zeven van deze seconafijnen zijn geschapen, wordt er één, de primaire, toegevoegd aan de dienst van de Ouden der Dagen. De drie secundaire engelen worden verbonden aan drie groepen bestuurders in de superregeringen, die van het Paradijs afkomstig zijn: de Goddelijke Raadslieden, de Volmakers der Wijsheid en de Universele Censors. De drie tertiaire engelen worden verbonden aan de opgaande getrinitiseerde medewerkers van de bestuurders der superuniversa: de Machtige Boodschappers, de Hoge Gezagsdragers, en Degenen zonder Naam en Getal.

28:3.2 (307.4) Deze seconafijnen van de superuniversa zijn de afstammelingen van de Reflectieve Geesten, en daarom is reflectiviteit inherent in hun natuur. Zij reageren reflectief op alles in iedere fase van alle schepselen die afstammen van de Derde Bron en Centrum en van de Schepper-Zonen uit het Paradijs, doch de wezens en entiteiten, persoonlijke of andere, die uitsluitend hun oorsprong hebben in de Eerste Bron en Centrum, reflecteren zij niet rechtstreeks. Wij zijn in het bezit van vele blijken van het daadwerkelijk bestaan van de universele inlichtingencircuits van de Oneindige Geest, doch zelfs indien wij geen ander bewijs zouden hebben, zouden de reflectieve verrichtingen van de seconafijnen meer dan voldoende zijn om de werkelijkheid van de universele aanwezigheid van het oneindige bewustzijn van de Vereend Handelende Geest aan te tonen.

4. De Primaire Seconafijnen

28:4.1 (307.5) De primaire seconafijnen, toegevoegd aan de Ouden der Dagen, zijn levende spiegels in dienst van deze drieënige bestuurders. Denkt u zich eens in wat het in het beheer van een superuniversum betekent om zich als het ware tot een levende spiegel te kunnen wenden en daarin de betrouwbare antwoorden te zien en te horen van een ander wezen op duizend of honderdduizend lichtjaren afstand, en dit alles feilloos en ogenblikkelijk. Het vastleggen van gebeurtenissen is van essentieel belang voor het beleid in de universa, nieuwsuitzendingen zijn dienstig, het werk van de Solitaire en andere boodschappers is van groot nut, doch de Ouden der Dagen kunnen vanuit hun positie halverwege de bewoonde werelden en het Paradijs — tussen de mens en God — ogenblikkelijk naar beide richtingen zien, beide horen, en beide kennen.

28:4.2 (308.1) Dit vermogen — om als het ware alle dingen te horen en te zien — kan in de superuniversa slechts door de Ouden der Dagen volmaakt worden gerealiseerd en dan alleen op hun respectieve hoofdkwartierwerelden. Zelfs daar gelden bepaalde beperkingen: vanuit Uversa is deze communicatie beperkt tot de werelden en universa van Orvonton, en hoewel deze reflectie-techniek dus niet werkt tussen de superuniversa onderling, houdt zij ieder superuniversum wel in nauw contact met het centrale universum en met het Paradijs. Ofschoon de zeven superregeringen afzonderlijk functioneren, weerspiegelen zij aldus volmaakt het gezag boven hen en voelen zij geheel mee met, en zijn zij volmaakt op de hoogte van, de behoeften beneden hen.

28:4.3 (308.2) De primaire seconafijnen blijken krachtens hun aangeboren natuur te neigen tot zeven verschillende typen dienstbetoon en het is passend dat de eerste reeks van deze orde zo begaafd is, dat zij van nature het denken van de Geest vertolkt voor de Ouden der Dagen, en wel als volgt:

28:4.4 (308.3) 1. De Stem van de Vereend Handelende Geest. In ieder superuniversum vertonen de eerste primaire seconafijn en iedere zevende van deze orde die nadien wordt geschapen, een hoge graad van adaptief vermogen om het denken van de Oneindige Geest te verstaan en te vertolken voor de Ouden der Dagen en hun medewerkers in de superregeringen. Dit is van grote waarde op de hoofdkwartieren van de superuniversa, want in tegenstelling tot de plaatselijke scheppingen met hun Goddelijke Hulp en Bijstandverleensters. beschikt de zetel van een superregering niet over een gespecialiseerde personalisatie van de Oneindige Geest. Vandaar dat deze secorafijnse stemmen veel hebben van persoonlijke vertegenwoordigers van de Derde Bron en Centrum op deze hoofdwerelden. Weliswaar zijn de zeven Reflectieve Geesten daar aanwezig, maar deze moeders der secorafijnse heerscharen reflecteren niet zo getrouw en automatisch de Vereend Handelende Geest, als wel de Zeven Meester-Geesten.

28:4.5 (308.4) 2. De Stem van de Zeven Meester-Geesten. De tweede primaire seconafijn en iedere zevende die daarna wordt geschapen, brengen over het algemeen de collectieve naturen en reacties van de Zeven Meester-Geesten tot uitdrukking. Ofschoon iedere Meester-Geest reeds op de hoofdwereld van een superuniversum wordt vertegenwoordigd door een van de zeven Reflectieve Geesten ter plaatse, is deze vertegenwoordiging individueel, niet collectief. Collectief zijn zij slechts reflectief aanwezig; daarom verwelkomen de Meester-Geesten de diensten van deze zeer persoonlijke engelen, de tweede serie der primaire seconafijnen, die hen zo bekwaam kunnen vertegenwoordigen bij de Ouden der Dagen.

28:4.6 (308.5) 3. De Stem van de Schepper-Zonen. De Oneindige Geest moet iets te maken hebben gehad met de schepping of opleiding van de Paradijs-Zonen van de orde van Michael, want de derde primaire seconafijn en iedere zevende die achtereenvolgens wordt gepersonaliseerd, bezit de opmerkelijke gave om het denken van deze Schepper-Zonen te kunnen weerspiegelen. Indien de Ouden der Dagen de houding van Michael van Nebadon inzake een speciale aangelegenheid zouden willen weten — werkelijk weten — behoeven zij hem niet via de communicatielijnen in de ruimte op te roepen; zij behoeven slechts naar het Hoofd van de Nebadon-Stemmen te vragen, en deze zal op hun verzoek de daar geregistreerde Michael-seconafijnen voorleiden, waarop de Ouden der Dagen onmiddellijk de stem van de Meester-Zoon van Nebadon zullen vernemen.

28:4.7 (309.1) Geen andere orde van zonen is op deze wijze ‘reflecteerbaar,’ en geen andere orde der engelen kan ook op deze wijze functioneren. Wij begrijpen niet geheel hoe dit precies tot stand wordt gebracht, en ik betwijfel ten zeerste of de Schepper-Zonen dit zelf volledig begrijpen. Wij weten echter zeker dat het werkt, en dat het feilloos en op bevredigende wijze werkt staat voor ons vast, want in de hele geschiedenis van Uversa hebben de stemmen van de seconafijnen zich nooit vergist in wat zij weergaven.

28:4.8 (309.2) Ge begint hier iets te zien van de manier waarop goddelijkheid de ruimte der tijd omvat en de tijd der ruimte bedwingt. Ge vangt hier een eerste vluchtige glimp op van de techniek van de cirkelgang der eeuwigheid, voor een moment afbuigend om de kinderen in de tijd bij te staan bij hun opgave om de moeilijke belemmeringen der ruimte te bedwingen. Deze verschijnselen vormen nog een aanvulling op de vaste universum-techniek van de Reflectieve Geesten.

28:4.9 (309.3) Ofschoon de Ouden der Dagen blijkbaar de persoonlijke aanwezigheid van de Meester-Geesten boven zich en de Schepper-Zonen beneden zich moeten ontberen, hebben zij levende wezens tot hun beschikking, die zijn afgestemd op de kosmische mechanismen van reflectieve volmaaktheid en ultieme precisie, waardoor zij de reflectieve tegenwoordigheid kunnen genieten van al die verheven wezens wier persoonlijke tegenwoordigheid zij moeten ontberen. Door deze middelen en andere die u onbekend zijn, is God potentieel tegenwoordig op de hoofdkwartieren van de superuniversa.

28:4.10 (309.4) De Ouden der Dagen leiden de wil van de Vader op volmaakte af uit de vergelijking van de flits van de stem van de Geest boven hen met de flitsen van de stemmen van de Michaels beneden hen. Zo kunnen zij feilloos zeker zijn in het inschatten van de wil van de Vader met betrekking tot de bestuursaangelegenheden van de plaatselijke universa. Maar om de wil van één der Goden af te leiden uit een kennen van de twee anderen, moeten de drie Ouden der Dagen tezamen optreden; twee van hen zouden niet in staat zijn om tot een antwoord te geraken. En om deze reden alleen al worden de superuniversa immer geleid door drie Ouden der Dagen, en niet door één of zelfs twee.

28:4.11 (309.5) 4. De Stem van de Engelenscharen. De vierde primaire seconafijn en iedere zevende die achtereenvolgens wordt gepersonaliseerd, blijken engelen te zijn die in het bijzonder open staan voor de gevoelens van alle engelenorden, waaronder de supernafijnen boven hen en de serafijnen beneden hen. Bijgevolg kan iedere raadsvergadering van de Ouden der Dagen ogenblikkelijk beschikken over de zienswijze van iedere bevelvoerende of toezichthoudende engel. Er gaat geen dag voorbij op uw wereld zonder dat het hoofd der serafijnen op Urantia bewust wordt gemaakt van het verschijnsel van reflectieve overdracht, dat er vanuit Uversa uit haar wordt geput voor een bepaald doel, doch tenzij een Solitaire Boodschapper haar van te voren waarschuwt, blijft zij geheel onkundig aangaande hetgeen bij haar wordt nagezocht en van de wijze waarop deze informatie wordt verkregen. Deze dienende geesten in de tijd leggen voortdurend dit soort onbewuste en daarom zeker onbevooroordeelde getuigenissen af aangaande de eindeloze reeks zaken die de aandacht en raad vergen van de Ouden der Dagen en hun medewerkers.

28:4.12 (309.6) 5. Ontvangers van nieuwsuitzendingen. Er is een speciale soort uitgezonden boodschappen die slechts door deze primaire seconafijnen wordt ontvangen. Hoewel dezen niet tot de vaste omroepstaf van Uversa behoren, fungeren zij in verbinding met de engelen van de reflectieve stemmen, met de bedoeling om de reflectieve visie van de Ouden der Dagen te synchroniseren met bepaalde actuele boodschappen die binnenkomen over de vaste circuits van universum-communicatie. De ontvangers van nieuwsuitzendingen vormen de vijfde reeks, de vijfde primaire seconafijn die geschapen wordt, en iedere zevende daarna.

28:4.13 (310.1) 6. Transport-Persoonlijkheden. Dit zijn de seconafijnen die de pelgrims uit de tijd van de hoofdkwartierwerelden der superuniversa overbrengen naar de buitenste cirkel van Havona. Zij vormen het transportkorps van de superuniversa, werkzaam in binnenwaartse richting naar het Paradijs en buitenwaarts naar de werelden van hun respectieve sectoren. Dit korps bestaat uit de zesde primaire seconafijn en iedere zevende die daarna geschapen wordt.

28:4.14 (310.2) 7. Het Reservekorps. Een zeer grote groep seconafijnen, de zevende primaire reeks, wordt in reserve gehouden voor de niet-geclassifieerde taken en spoedopdrachten van hun gebieden. Daar zij niet in hoge mate gespecialiseerd zijn, kunnen zij redelijk goed in alle functies van hun uiteenlopende deelgenoten arbeiden, maar dit gespecialiseerde werk wordt slechts in noodgevallen verricht. Hun gewone werk bestaat uit de verspreide taken in een superuniversum die niet behoren tot het terrein van de engelen met speciale opdrachten.

5. De Secundaire Seconafijnen

28:5.1 (310.3) Seconafijnen van de secundaire orde zijn niet minder reflectief dan hun primaire collega’s. De indeling als primair, secundair, en tertiair wijst in het geval van de seconafijnen niet op verschillen in status of functie, maar duidt alleen op de volgorde van hun ontstaan. De drie groepen vertonen in hun activiteiten identieke kwaliteiten.

28:5.2 (310.4) De zeven reflectieve typen secundaire seconafijnen worden als volgt aangesteld bij de diensten van de coördinatieve medewerkers van de Ouden der Dagen die hun oorsprong hebben in de Triniteit:

28:5.3 (310.5) bij de Volmakers der Wijsheid: de Stemmen der Wijsheid, de Zielen der Filosofie, en de Unies der Zielen;

28:5.4 (310.6) bij de Goddelijke Raadslieden: de Harten van Raadgeving, de Vreugden van het Bestaan, en de Voldoeningen van Dienstbaarheid;

28:5.5 (310.7) bij de Universele Censors: de Waarnemers der Geesten.

28:5.6 (310.8) Evenals de primaire orde wordt deze groep in reeksen geschapen; dat wil zeggen, de eerstgeborene was een Stem der Wijsheid en de zevende daarna insgelijks, en zo is het ook met de zes andere soorten van deze reflectieve engelen.

28:5.7 (310.9) 1. De Stem der Wijsheid. Sommigen van deze seconafijnen staan in voortdurende verbinding met de levende bibliotheken van het Paradijs, de beheerders van kennis die tot de primaire supernafijnen behoren. In hun gespecialiseerde reflectieve dienstbetoon zijn de Stemmen der Wijsheid levende, actuele, volledige en volstrekt betrouwbare concentraties en focaliseringen van de gecoördineerde wijsheid van het universum van universa. Deze voortreffelijke wezens zijn zo reflectief en selectief, zo gevoelig voor de welhaast oneindige hoeveelheid inlichtingen die over de hoofdcircuits van de superuniversa circuleert, dat zij in staat zijn de essentie der wijsheid daaruit te isoleren en in zich op te nemen, en om deze juwelen van geesteswerkzaamheid feilloos door te geven aan hun meerderen, de Volmakers der Wijsheid. En zij functioneren zodanig, dat de Volmakers der Wijsheid niet alleen de actuele, oorspronkelijke uitdrukkingen van deze wijsheid horen, maar ook reflectief de wezens zien die van hoog tot laag aan deze wijsheid uitdrukking hebben gegeven.

28:5.8 (310.10) Er staat geschreven, ‘Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, laat hij er om vragen.’ Wanneer het op Uversa nodig wordt tot de beslissingen van wijsheid te komen in de verwarrende situaties die zich voordoen bij de ingewikkelde aangelegenheden van de regering van een superuniversum, wanneer zowel de wijsheid der volmaaktheid als die van praktische toepasbaarheid naar voren moet worden gebracht, dan roepen de Volmakers der Wijsheid een batterij Stemmen der Wijsheid op. Doordat hun orde zo volkomen bekwaam is in deze zaken, kunnen de Volmakers der Wijsheid deze levende ontvangers van de in bewustzijn opgenomen en circulerende wijsheid van het universum van universa zo op elkaar afstemmen en richten, dat er door deze secorafijnse stemmen spoedig een stroom van de wijsheid van goddelijkheid uit het universum boven hen, en een vloedstroom van de wijsheid van praktische toepasbaarheid van de hogere intelligenties uit de universa beneden hen, ten gehore wordt gebracht.

28:5.9 (311.1) Indien er verwarring ontstaat met betrekking tot de harmonisatie van deze twee versies van wijsheid, wordt er onmiddellijk een beroep gedaan op de Goddelijke Raadslieden, die terstond bepalen wat de juiste combinatie van procedures is. Indien er enige twijfel bestaat inzake de authenticiteit van iets dat is binnengekomen uit gebieden waar rebellie is uitgebroken, wordt er een beroep gedaan op de Censors die, samen met hun Waarnemers van Geesten, in staat zijn ogenblikkelijk uit te maken ‘welke soort geest’ de adviseur heeft bezield. Aldus zijn de wijsheid der eeuwen en het intellect van dat moment steeds bij de Ouden der Dagen aanwezig, als een open boek voor hun weldadige blik.

28:5.10 (311.2) Gij kunt maar vagelijk begrijpen wat dit alles betekent voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het beleid van de regeringen der superuniversa. De onmetelijkheid en veelomvattenheid van deze verrichtingen gaan het eindige voorstellingsvermogen geheel te boven. Wanneer ge in de speciale ontvangstruimten in de tempel der wijsheid op Uversa staat, zoals ik herhaaldelijk heb gedaan, en dit alles daadwerkelijk in werking ziet, zult ge tot adoratie worden bewogen door de volmaaktheid van de complexiteit en door de zekerheid van de werking van de interplanetaire communicaties in de universa. Ge zult eer betonen aan de goddelijke wijsheid en goedheid der Goden die plannen maken en deze ten uitvoer brengen door middel van zulk een voortreffelijke techniek. En deze dingen gebeuren werkelijk precies zoals ik ze heb beschreven.

28:5.11 (311.3) 2. De Ziel der Filosofie. Deze wonderbaarlijke leraren zijn eveneens toegewezen aan de Volmakers der Wijsheid en blijven, indien ze niet anders gedirigeerd worden, in focale synchronie met de meesters der filosofie op het Paradijs. Stelt u zich dit voor alsof ge als het ware naar een geweldige levende spiegel loopt, waar ge echter, in plaats van het beeld van uw eindige, materiële zelf, een weerspiegeling aanschouwt van de wijsheid van goddelijkheid en de filosofie van het Paradijs. En als het wenselijk wordt om deze filosofie der volmaaktheid te ‘incarneren,’ om deze zo af te zwakken, dat ze praktisch toepasbaar wordt voor, en geassimileerd kan worden door, de nederige volkeren op de lagere werelden, behoeven deze levende spiegels slechts hun gelaat omlaag te richten om de normen en noden van een andere wereld of een ander universum te weerspiegelen.

28:5.12 (311.4) Door deze technieken nu passen de Volmakers der Wijsheid hun beslissingen en aanbevelingen aan bij de werkelijke noden en actuele status van de volkeren en werelden waarover zij zich beraden, en altijd handelen zij in overeenstemming met de Goddelijke Raadslieden en Universele Censors. Doch de sublieme volkomenheid van deze verrichtingen gaat zelfs mijn begrip te boven.

28:5.13 (311.5) 3. De Unie der Zielen. Deze reflectoren van de idealen en status van de ethische verhoudingen completeren de drieënige staf die is toegevoegd aan de Volmakers der Wijsheid. Van alle problemen in het universum die de toepassing van de volkomen wijsheid van ervaring en adaptatievermogen vereisen, zijn de problemen die voortkomen uit de betrekkingen en verhoudingen van verstandelijke wezens het belangrijkst. Of het nu gaat om menselijke betrekkingen in koopmanschap en handel, vriendschap en huwelijk, of om de verbintenissen bij de engelenscharen, er blijven steeds kleine wrijvingen ontstaan, kleine misverstanden, te triviaal zelfs om de aandacht te vragen der bemiddelaars, doch irritant en storend genoeg om de soepele werking van het universum te ontsieren, indien zij zich zouden mogen vermeerderen en voortduren. Daarom stellen de Volmakers der Wijsheid de wijze ervaring van hun orde beschikbaar als de ‘olie der verzoening’ voor een geheel superuniversum. In al dit werk worden deze wijzen van de superuniversa bekwaam bijgestaan door hun reflectieve medewerkers, de Unies der Zielen, die de actuele informatie betreffende de status van het universum voor hen beschikbaar maken en tegelijkertijd het Paradijs-ideaal uitbeelden inzake de beste regeling van deze verwarrende problemen. Wanneer zij niet speciaal elders worden heengestuurd, blijven deze seconafijnen in reflectieve verbinding met de vertolkers van ethiek op het Paradijs.

28:5.14 (312.1) Dit nu zijn de engelen die in geheel Orvonton het teamwerk bevorderen en stimuleren. Een van de belangrijkste lessen die ge tijdens uw loopbaan als sterveling moet leren, is teamwerk. De werelden van volmaaktheid worden bevolkt door hen die deze kunst van het samenwerken met andere wezens hebben leren beheersen. Er bestaan in het universum slechts weinig taken voor een alleenstaande dienaar. Hoe hoger ge opklimt, des te eenzamer wordt ge wanneer ge het gezelschap van uw metgezellen tijdelijk moet ontberen.

28:5.15 (312.2) 4. Het Hart der Raadgeving. Dit is de eerste groep der reflectieve genieën die onder de supervisie van de Goddelijke Raadslieden is geplaatst. Seconafijnen van dit type zijn in het bezit van de feiten der ruimte, aangezien zij selectief zijn voor deze gegevens in de circuits der tijd. Zij reflecteren in het bijzonder ten behoeve van de superafijnse coördinators van inlichtingen, maar zij zijn ook selectief reflectief ten aanzien van de beraadslagingen van alle wezens, van hoge zowel als lage staat. Wanneer er op de Goddelijke Raadslieden een beroep wordt gedaan om een belangrijk advies te geven of gewichtige beslissingen te nemen, roepen zij onmiddellijk een gezelschap van de Harten der Raadgeving bijeen, en weldra wordt er een uitspraak gedaan die daadwerkelijk de gecoördineerde wijsheid en adviezen van de meest competente denkers in het gehele superuniversum belichaamt, en dit alles gecensureerd en gecorrigeerd in het licht van de raadgevingen van de hoge denkers van Havona en zelfs van het Paradijs.

28:5.16 (312.3) 5. De Vreugde van het Bestaan. Krachtens hun natuur zijn deze wezens reflectief afgestemd op de superafijnse supervisoren der harmonie boven zich en op bepaalde serafijnen beneden zich, doch het is moeilijk uit te leggen wat de leden van deze interessante groep nu werkelijk doen. Hun voornaamste activiteiten zijn gericht op het bevorderen van reacties van vreugde onder de verschillende orden der engelenscharen en de lagere wilsschepselen. De Goddelijke Raadslieden aan wie zij zijn toegevoegd, gebruiken hen zelden voor het specifieke zoeken van vreugde. Op meer algemene wijze functioneren zij, in samenwerking met de reversie-leiders, als distributiecentra van vreugde, waarbij zij trachten de genoegen-reacties in hun gebieden op hoger peil te brengen en het gevoel voor humor te verbeteren — om een superhumor te ontwikkelen bij stervelingen en engelen. Zij trachten te laten zien dat er inherente vreugde is in het vrije wilsbestaan, die onafhankelijk is van alle invloeden van buiten; en zij hebben gelijk, ofschoon zij grote moeilijkheden ondervinden wanneer zij deze waarheid trachten in te prenten in het denken van primitieve mensen. De hogere geest-persoonlijkheden en de engelen reageren sneller op deze educatieve inspanningen.

28:5.17 (312.4) 6. De Voldoening van Dienstbaarheid. Deze engelen reflecteren in hoge mate de instelling van de gedragsadviseurs op het Paradijs, en terwijl hun functioneren sterk lijkt op dat van de Vreugden van het Bestaan, streven zij naar verhoging van de waarde van het dienen en vermeerdering van de voldoening die daaraan ontleend kan worden. Zij hebben veel bijgedragen tot een beter inzicht in de uitgestelde beloning die inherent is aan onbaatzuchtige dienstbaarheid, het dienen ten behoeve van de uitbreiding van het koninkrijk van waarheid.

28:5.18 (312.5) De Goddelijke Raadslieden aan wie deze orde is verbonden, gebruiken hen om van de ene wereld naar de andere het profijt te reflecteren dat aan geestelijk dienstbetoon kan worden ontleend. Doordat zij de verrichtingen van de besten gebruiken om de middelmatigen te inspireren en te bemoedigen, dragen deze seconafijnen ook nog enorm bij tot de kwaliteit van het toegewijd dienstbetoon in de superuniversa. Er wordt doeltreffend gebruik gemaakt van de broederlijke geest van competitie door aan iedere wereld informatie door te geven over de zaken waarmee de andere werelden, vooral de beste, bezig zijn. Een verkwikkende, gezonde wedijver wordt zelfs onder de engelenscharen bevorderd.

28:5.19 (313.1) 7. De Waarnemer van Geesten. Er bestaat een speciale verbinding tussen de raadslieden en adviseurs van de tweede cirkel van Havona en deze reflectieve engelen. Dit zijn de enige seconafijnen die zijn toegevoegd aan de Universele Censors, doch zij zijn waarschijnlijk de meest uitzonderlijk gespecialiseerden van al hun metgezellen. Ongeacht de bron van hun inlichtingen of het kanaal waarlangs deze binnenkomen, en hoe zwak het beschikbare bewijs ook moge zijn, wanneer dit wordt onderworpen aan het nauwgezet reflectieve onderzoek van deze waarnemers, zullen zij ons terstond op de hoogte brengen van het ware motief, het eigenlijke doel, en de werkelijke aard van de oorsprong daarvan. Ik verwonder me over het voortreffelijk functioneren van deze engelen, die zo feilloos het actuele morele en geestelijke karakter reflecteren van ieder individu op wie zij zich instellen en dat zij belichten.

28:5.20 (313.2) De Waarnemers van Geesten verrichten hun ingewikkelde diensten krachtens hun inherente ‘geestelijk inzicht,’ als ik deze woorden mag gebruiken in een poging om het menselijk bewustzijn de gedachte bij te brengen dat deze reflectieve engelen aldus intuïtief en feilloos functioneren krachtens het vermogen dat hun is ingeschapen. Wanneer de Universele Censors gadeslaan wat hun aldus wordt voorgehouden, staan zij van aangezicht tot aangezicht met de naakte ziel van het gereflecteerde individu; en deze zekere, volmaakte uitbeelding verklaart tot op zekere hoogte waarom de Censors altijd zo juist kunnen functioneren als rechtvaardige rechters. De waarnemers vergezellen de Censors altijd op iedere zending buiten Uversa, en zij zijn even effectief buiten in de universa als in hun Uversa-hoofdkwartier.

28:5.21 (313.3) Ik verzeker u dat al deze verrichtingen in de geest-wereld werkelijkheid zijn, dat zij plaats vinden in overeenstemming met vaste gebruiken en in harmonie met de onveranderlijke wetten der universele domeinen. De wezens van elke pas geschapen orde worden, zodra zij de adem des levens hebben ontvangen, ogenblikkelijk gereflecteerd in den hoge; een levende uitbeelding van de natuur en het potentieel van het schepsel wordt naar het hoofdkwartier van het superuniversum geflitst. Op deze wijze worden de Censors door middel van de waarnemers geheel op de hoogte gehouden inzake ‘welke soort geest’ nu precies op de werelden in de ruimte is geboren.

28:5.22 (313.4) En zo is het ook gesteld met de sterfelijke mens: de Moeder-Geest van Salvington kent u volledig, want de Heilige Geest op uw wereld ‘doorzoekt alle dingen,’ en al hetgeen de goddelijke Geest van u weet is altijd ogenblikkelijk beschikbaar wanneer de secorafijnse waarnemers reflecteren met de Geest inzake de kennis die de Geest van u heeft. Wij dienen hier echter te vermelden dat de kennis en plannen van de Vader-fragmenten niet gereflecteerd kunnen worden. De waarnemers kunnen de tegenwoordigheid van de Richters (en volgens de verklaring van de Censors zijn dezen goddelijk) wel reflecteren en doen dit ook, maar de waarnemers kunnen niet ontcijferen wat er omgaat in de verstandelijkheid van de Geheimnisvolle Mentoren.

6. De Tertiaire Seconafijnen

28:6.1 (313.5) Op dezelfde wijze als hun collega’s worden ook deze engelen in reeksen en in zeven reflectieve typen geschapen, doch deze typen worden niet afzonderlijk aangesteld bij de onderscheidene diensten van de bestuurders van de superuniversa. Alle tertiaire seconafijnen worden collectief toegewezen aan de Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid, en in het gebruik dat deze zonen in opklimming van hen maken zijn zij onderling verwisselbaar; dat wil zeggen, de Machtige Boodschappers kunnen gebruik maken van elk der tertiaire typen en doen dit ook, en hetzelfde geldt voor degenen die met de Boodschappers zijn gecoördineerd, de Hoge Gezagsdragers en Degenen zonder Naam en Getal. Deze zeven typen tertiaire seconafijnen zijn:

28:6.2 (314.1) 1. De Betekenis van Oorsprongen. De opklimmende Getrinitiseerde Zonen in de regering van een superuniversum zijn belast met de verantwoordelijkheid voor het behandelen van alle kwesties die voortvloeien uit de oorsprong van een individu, een ras, of een wereld; de betekenis van de oorsprong van de levende schepselen van een gebied is dan ook de belangrijkste kwestie in al onze plannen voor hun kosmische vooruitgang. Alle betrekkingen en de toepassing van ethiek komen voort uit de fundamentele feiten van ieders oorsprong. De afkomst ligt ten grondslag aan de relationele reactie van de Goden. De Vereend Handelende Geest besteedt altijd ‘aandacht aan de wijze waarop de mens is geboren.’

28:6.3 (314.2) Bij de hogere afdalende wezens is hun oorsprong eenvoudig een feit dat kan worden nagegaan, maar in het geval van de opklimmende wezens, waaronder de lagere orden der engelen, zijn de aard en omstandigheden van hun oorsprong niet altijd zo duidelijk, ofschoon van even vitaal belang bij bijna iedere wending in de aangelegenheden van het universum — vandaar de waarde van de reeks der weerspiegelende seconafijnen die tot onze beschikking staan en ogenblikkelijk al het nodige inzake de genese van ieder wezen kunnen uitbeelden, zowel in het centrale universum als in het gehele gebied van een superuniversum.

28:6.4 (314.3) De Betekenis van Oorsprongen zijn de immer beschikbare levende naslag-genealogieën van de ontzaglijke scharen wezens — mensen, engelen en anderen — die de zeven superuniversa bewonen. Zij staan altijd gereed om hun meerderen te voorzien van een bijgewerkte, zeer volledige, en betrouwbare inschatting van de erfelijkheidsfactoren en de huidige actuele status van ieder individu op iedere wereld in hun respectieve superuniversa; hun berekeningen naar de feiten die in hun bezit zijn, zijn dan ook altijd tot op de minuut bijgewerkt.

28:6.5 (314.4) 2. Het Geheugen van Barmhartigheid. Dit zijn de actuele, volkomen en volledige, levende registraties van de barmhartigheid die aan individuele personen en volkeren is betoond in het tedere dienstbetoon van degenen die als instrument van de Oneindige Geest optreden bij de missie om het recht van de gerechtigheid aan te passen aan de status van de betrokken gebieden, zoals onthuld door hetgeen de Betekenis van Oorsprongen uitbeelden. Het Geheugen van Barmhartigheid onthult wat de kinderen der barmhartigheid moreel verschuldigd zijn — hun geestelijke aansprakelijkheid — tegenover hun kapitaal aan reddende voorzieningen die door de Zonen van God zijn ingesteld. Door het openbaren van de preëxistente barmhartigheid van de Vader, verstrekken de Zonen van God het noodzakelijke krediet om de overleving van allen te verzekeren. En vervolgens wordt in overeenstemming met de bevindingen van de Betekenis van Oorsprongen, een barmhartigheidstegoed verstrekt ten behoeve van de overleving van ieder met rede begiftigd schepsel, een royaal krediet dat voldoende genade biedt om de overleving te verzekeren van iedere ziel die werkelijk goddelijk burgerschap verlangt.

28:6.6 (314.5) Het Geheugen van Barmhartigheid is een levende proefbalans, een actueel overzicht van de stand van uw rekening bij de bovennatuurlijke krachten van de betrokken gebieden. Dit zijn de levende registraties van het barmhartigheidsbetoon die voor de gerechtshoven van Uversa als onderdeel van de getuigenissen worden opgelezen wanneer het recht van iedere persoon op een leven zonder einde ter beoordeling staat, wanneer ‘tronen worden opgesteld en de Ouden der Dagen zich nederzetten. De uitzendingen van Uversa nemen een aanvang en gaan van hen uit; duizendmaal duizenden dienen hen en tienduizend maal tienduizend staan voor hen. De rechtbank zet zich neder en de boeken worden geopend.’ En de boeken die bij zulk een gewichtige gelegenheid worden geopend, zijn de levende registraties van de tertiaire seconafijnen van de superuniversa. De formele dossiers kunnen worden ingezien om het getuigenis van de Geheugens van Barmhartigheid zo nodig te staven.

28:6.7 (314.6) Het Geheugen van Barmhartigheid moet aantonen dat het reddend krediet dat door de Zonen van God is verstrekt, ten volle en getrouwelijk is uitbetaald in het liefdevolle dienstbetoon van de geduldige persoonlijkheden van de Derde Bron en Centrum. Doch wanneer de barmhartigheid is uitgeput, wanneer haar ‘geheugen’ getuigt dat zij is opgebruikt, dan heeft het recht de overhand en velt de gerechtigheid het vonnis. Want barmhartigheid zal niet worden opgedrongen aan hen die haar minachten; barmhartigheid is niet een geschenk dat met voeten kan worden getreden door de hardnekkige rebellen in de tijd. Ofschoon barmhartigheid zo kostbaar is en duur wordt verleend, zijn de individuele kredieten die ge moogt opnemen niettemin altijd veel groter dan uw vermogen om deze reserve uit te putten, indien ge oprechte bedoelingen hebt en eerlijk zijt van hart.

28:6.8 (315.1) De reflectoren van barmhartigheid houden zich samen met hun tertiaire medewerkers bezig met talrijke vormen van dienstbetoon in de superuniversa, waaronder het onderricht aan de schepselen in opklimming. Door de Betekenis der Oorsprongen wordt deze opklimmenden naast vele andere dingen geleerd hoe zij geest-ethiek moeten toepassen, en na deze training leren de Geheugens van Barmhartigheid hen hoe zij waarlijk barmhartig moeten zijn. Hoewel de geest-technieken van het dienstbetoon der barmhartigheid uw voorstellingsvermogen te boven gaan, zoudt ge zelfs nu reeds moeten begrijpen dat barmhartigheid een kenmerk is van groei. Ge moet u realiseren dat ge een grote beloning aan persoonlijke voldoening ontvangt door in de eerste plaats rechtvaardig te zijn, dan billijk, vervolgens geduldig en dan mild. Dan, op die grondslag en indien ge dit verkiest en over uw hart kunt verkrijgen, kunt ge de volgende stap nemen en werkelijk barmhartigheid betonen; barmhartigheid kan niet op zichzelf en afzonderlijk worden betoond. Deze stappen moeten achtereenvolgens worden genomen, anders kan er geen echte barmhartigheid zijn. Er kan wel sprake zijn van paternalisme, minzaamheid of naastenliefde — zelfs van medelijden — maar niet van barmhartigheid. Ware barmhartigheid treedt alleen aan de dag als de kostelijke climax op deze voorgaande en bijkomende omstandigheden van groepsbegrip, wederzijdse waardering, broederlijke kameraadschap, geestelijke gemeenschap, en goddelijke harmonie.

28:6.9 (315.2) 3. Het Belang van Tijd. Tijd is het enige waarmee alle wilsschepselen universeel zijn begiftigd, het ‘enige talent’ dat aan alle verstandelijke wezens is toevertrouwd. Allen hebt ge de tijd om uw overleving te verzekeren, en tijd wordt slechts dan op noodlottige wijze verspild wanneer zij in onachtzaamheid wordt begraven en wanneer ge nalaat haar zo te gebruiken dat ge de overleving van uw ziel zeker stelt. Indien een mens nalaat zijn tijd tot het uiterste te benutten, brengt dit geen fatale straf met zich mee; voor de pelgrim in de tijd betekent het slechts vertraging op zijn reis omhoog. Indien de overleving wordt verworven, kunnen alle andere verliezen worden verholpen.

28:6.10 (315.3) In het toewijzen van taken is het advies van de Belangen van Tijd van onschatbare waarde. Tijd is een essentiële factor in alles wat zich aan deze zijde van Havona en het Paradijs afspeelt. In het laatste oordeel ten overstaan van de Ouden der Dagen is de tijd een element in de bewijsvoering. De Belangen van Tijd moeten altijd getuigen teneinde aan te tonen dat iedere gedaagde ruimschoots de tijd heeft gehad om beslissingen te nemen, om tot een keuze te geraken.

28:6.11 (315.4) Deze taxeerders van de tijd zijn ook het geheim der profetie; zij beschrijven het tijdselement dat nodig zal zijn voor de voltooiing van elke onderneming en geven dit even betrouwbaar aan als de frandalanks en chronoldeks van bepaalde andere levende orden. De Goden voorzien, vandaar dat zij voorkennis hebben; doch de opklimmende gezagsdragers in de universa in de tijd moeten de Belangen van Tijd raadplegen om gebeurtenissen in de toekomst te kunnen voorspellen.

28:6.12 (315.5) Ge zult deze wezens voor de eerste maal ontmoeten op de woningwerelden, waar zij u zullen onderrichten in het nuttig gebruik van wat gij ‘tijd’ noemt, zowel in het positieve gebruik ervan, werk, als in het negatieve gebruik, rust. Beide vormen van tijdsgebruik zijn belangrijk.

28:6.13 (315.6) 4. De Hoge Ernst van Betrouwen. De mate van betrouwbaarheid is de allesbeslissende toetssteen voor wilsschepselen. Betrouwbaarheid is de ware maatstaf van zelfbeheersing, karakter. Deze seconafijnen vervullen een tweeledig doel in het bestel van de superuniversa: voor alle wilsschepselen beelden zij het gevoel uit van verplichting, heiligheid, en hoge ernst wanneer hun iets wordt toevertrouwd. Terzelfdertijd reflecteren zij voor de regerende gezagsdragers feilloos de exacte mate van betrouwbaarheid van iedere kandidaat voor een post van vertrouwen of een veranwoordelijke taak.

28:6.14 (316.1) Op Urantia tracht ge op groteske wijze iemands karakter te doorgronden en zijn specifieke vermogens in te schatten, doch op Uversa doen wij dit daadwerkelijk in volmaaktheid. Deze seconafijnen wegen uw betrouwbaarheid af op de levende weegschaal van een feilloze karakterbeoordeling, en wanneer zij naar u hebben gekeken, behoeven wij hen slechts aan te zien om de grenzen te kennen van uw vermogen om verantwoordelijkheid te dragen, de u toevertrouwde opdrachten uit te voeren en missies te volbrengen. Uw activa aan betrouwbaarheid worden duidelijk uitgezet tegenover uw passiva aan mogelijke nalatigheid of verraad.

28:6.15 (316.2) Uw meerderen hebben het plan om u vooruit te helpen door u steeds zwaardere taken toe te vertrouwen zodra uw karakter zich voldoende heeft ontwikkeld om deze grotere verantwoordelijkheden met gratie te dragen, maar iemand teveel op de schouders leggen vraagt alleen maar om onheil en loopt zeker op teleurstelling uit. En de fout dat een mens of engel voortijdig met verantwoordelijkheid wordt belast, kan worden vermeden door gebruik te maken van de diensten van deze engelen die het vermogen van individuele persoonlijkheden in tijd en ruimte om hun toevertrouwde taken te vervullen, feilloos kunnen taxeren. Deze seconafijnen vergezellen altijd de Hoge Gezagsdragers en deze bestuurders benoemen nimmer kandidaten voordat zij op de weegschaal van deze seconafijnen zijn gewogen en ‘niet te licht’ zijn bevonden.

28:6.16 (316.3) 5. De Heiligheid van Dienstbaarheid. Onmiddellijk nadat is bevonden dat iemand betrouwbaar is, valt hem het voorrecht ten deel te mogen dienen. Er kan niets tussen u en de mogelijkheid tot vermeerderd dienstbetoon staan dan uw eigen onbetrouwbaarheid, uw gebrekkig vermogen om de hoge ernst van een u toevertrouwde taak naar waarde te schatten.

28:6.17 (316.4) Dienstbaarheid — doelbewuste dienstbaarheid, geen slavernij — geeft de hoogste voldoening en is de uitdrukking van de meest goddelijke waardigheid. Dienstbetoon — meer dienstbetoon, toenemend dienstbetoon, moeilijk dienstbetoon, avontuurlijk dienstbetoon, en ten slotte goddelijk, volmaakt dienstbetoon — is het doel van de tijd en de bestemming van de ruimte. Maar steeds zullen de perioden van dienstbetoon en vooruitgang in de tijd worden afwisseld door perioden van spel. En na het dienstbetoon in de tijd volgt het super-dienstbetoon in de eeuwigheid. Tijdens het spel in de tijd zoudt ge u het werk in de eeuwigheid moeten indenken, zoals ge gedurende het dienstbetoon in de eeuwigheid ook terug zult denken aan het spel in de tijd.

28:6.18 (316.5) De universele economie is gebaseerd op opname en productie; in heel uw eeuwige loopbaan zult ge de eentonigheid van inactiviteit of de stagnatie van persoonlijkheid tegenkomen. Vooruitgang wordt mogelijk gemaakt door inherente beweging, voortgang spruit voort uit de goddelijke capaciteit tot acitviteit, en prestatie is het kind van vindingrijk avontuur. Maar inherent aan deze capaciteit tot prestaties is de verantwoordelijkheid der ethiek, de noodzaak om te erkennen dat de wereld en het universum vervuld zijn van een menigte wezens van verschillende typen. Deze gehele prachtige schepping, gijzelf inbegrepen, is niet alleen maar voor u gemaakt. Dit is geen egocentrisch universum. De Goden hebben verordend: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen,’ en uw Meester-Zoon heeft gezegd: ‘Wie de grootste onder u wil zijn, zij aller dienaar.’

28:6.19 (316.6) De werkelijke natuur van elk dienstbetoon, of dit nu wordt verleend door mens of engel, wordt ten volle geopenbaard in het aangezicht van deze secorafijnse indicateurs van dienstbetoon, de Heiligheden van Dienstbaarheid. De volledige analyse van uw ware en verborgen motieven wordt duidelijk getoond. Deze engelen zijn inderdaad de gedachtenlezers, de onderzoekers der harten, en de openbaarders der zielen in het universum. Stervelingen kunnen woorden gebruiken om hun gedachten te verbergen, doch deze hoge seconafijnen leggen de diepste motieven van het menselijk hart en het bewustzijn van engelen bloot.

28:6.20 (317.1) 6 en 7. Het Geheim van Grootheid en de Ziel van Goedheid. De pelgrims op de weg omhoog zijn zich bewust geworden van het belang van tijd, de weg is gebaand voor de realisatie van de hoge ernst van taken die hen zijn toevertrouwd en voor het besef van de heiligheid van het dienen. Dit zijn de morele elementen van grootheid maar er bestaan ook geheimen van grootheid. Wanneer de geestelijke toetsen van grootheid worden aangelegd, worden de morele elementen niet uit het oog verloren, doch de kwaliteit van onbaatzuchtigheid die aan de dag treedt in belangeloze arbeid voor het welzijn van de medemens op aarde, in het bijzonder voor waardige wezens die in nood en tegenspoed verkeren, is de werkelijke maatstaf voor planetaire grootheid. En de manifestatie van grootheid op een wereld als Urantia is het aan de dag leggen van zelfbeheersing. Een groot mens is niet hij die ‘een stad inneemt’ of ‘een natie onderwerpt,’ doch veeleer ‘hij die zijn eigen tong onderwerpt.’

28:6.21 (317.2) Grootheid is synoniem met goddelijkheid. God is in de allerhoogste mate groot en goed. Grootheid en goedheid kunnen eenvoudig niet van elkaar worden gescheiden. Zij zijn voor immer verenigd in God. Deze waarheid wordt letterlijk en treffend duidelijk gemaakt door de wederzijdse reflectieve afhankelijkheid van het Geheim van Grootheid en de Ziel van Goedheid, want geen van beiden kan functioneren zonder de ander. Bij het reflecteren van andere kwaliteiten van goddelijkheid kunnen de seconafijnen van een superuniversum alleen handelen en doen zij dit ook, doch de reflectieve schattingen van grootheid en goedheid schijnen onlosmakelijk aan elkaar te zijn verbonden. Vandaar dat deze reflectoren van grootheid en goedheid op iedere wereld, in ieder universum, samen werken en altijd een tweevoudig en onderling afhankelijk verslag vertonen van ieder wezen waarop zij zich instellen. Grootheid kan niet worden geschat zonder het gehalte aan goedheid te kennen, terwijl goedheid niet uitgebeeld kan worden zonder dat haar inherente, goddelijke grootheid tot uiting komt.

28:6.22 (317.3) De schatting van grootheid verschilt van wereld tot wereld. Groot zijn betekent als God te zijn. En aangezien de kwaliteit van grootheid geheel bepaald wordt door het gehalte aan goedheid, volgt hieruit dat indien ge, zelfs in uw huidige menselijke staat, door genade goed kunt worden, daardoor ook groot wordt. Hoe standvastiger ge de begrippen van goddelijke goedheid voor ogen houdt en hoe groter de volharding waarmee ge deze nastreeft, des te zekerder zult ge groeien in grootheid, in ware grootheid van echt overlevingskarakter.

7. Het Dienstbetoon van de Seconafijnen

28:7.1 (317.4) De seconafijnen stammen uit de hoofdwerelden van de superuniversa, waar ook hun hoofdkwartieren zijn gevestigd, maar samen met hun medewerkers die de verbindingen verzorgen, bestrijken zij alle gebieden tussen de kusten van het Paradijs en de evolutionaire werelden in de ruimte. Zij dienen als gewaardeerde assistenten van de leden der beraadslagende assemblees van de superregeringen en bewijzen eveneens goede diensten aan de gastenkolonies op Uversa: de sterrekundigen, de millennium-toeristen, de hemelwaarnemers, en een menigte anderen, waaronder de wezens in opgang die wachten op transport naar Havona. De Ouden der Dagen scheppen er behagen in om bepaalde primaire seconafijnen aan te stellen als assistenten van de schepselen in opgang die hun domicilie hebben op de vierhonderdnegentig studiewerelden rond Uversa, en bovendien doen hier velen van de secundaire en tertiaire orden dienst als leraren. Deze satellieten van Uversa zijn de scholen ter voltooiing van de opleiding in de universa in de tijd en geven een voorbereidingscursus voor de universiteit van Havona met haar zeven circuits.

28:7.2 (317.5) Van de drie orden der seconafijnen dient de tertiaire groep, toegevoegd aan de gezagsdragers in opklimming, op de meest uitgebreide schaal de schepselen in opgang uit de tijd. Ge zult hen af en toe ontmoeten, reeds spoedig na uw vertrek van Urantia, ofschoon ge pas vrijelijk van hun diensten gebruik zult maken wanneer ge de werelden van Orvonton bereikt waar ge u tijdelijk zult ophouden. Ge zult van hun gezelschap genieten wanneer ge hen geheel leert kennen tijdens uw verblijf op de scholingswerelden van Uversa.

28:7.3 (318.1) Deze tertiaire seconafijnen zijn de tijdsbespaarders, de overbruggers van de ruimte, de ontdekkers van dwaling, de trouwe leraren en eeuwige wegwijzers — levende tekenen van goddelijke zekerheid — die in barmhartigheid op de kruispunten der wegen in de tijd zijn geplaatst om daar aan verontruste pelgrims de weg te wijzen in ogenblikken van grote verbijstering en geestelijke onzekerheid. Lang voordat ge de portalen der volmaaktheid bereikt hebt, zult ge toegang beginnen te krijgen tot de werktuigen van goddelijkheid en contact beginnen te maken met de methoden van de Godheid. Vanaf het tijdstip dat ge op de eerste woningwereld arriveert totdat ge uw ogen sluit in de Havona-slaap ter voorbereiding op uw passage naar het Paradijs, zult ge steeds meer gebruik gaan maken van de hulp die in noodgevallen wordt verstrekt door deze wonderbaarlijke wezens, die zo volledig en vrijelijk het zekere weten en de beproefde wijsheid reflecteren van de betrouwbare, getrouwe pelgrims die u zijn voorgegaan op de lange weg naar de portalen der volmaaktheid.

28:7.4 (318.2) Op Urantia hebben wij niet het voorrecht om volledig gebruik te kunnen maken van deze engelen van de reflectieve orde. Zij bezoeken uw wereld dikwijls, want zij vergezellen persoonlijkheden die hier worden aangesteld, doch zij kunnen hier niet vrijelijk functioneren. Deze wereld is nog steeds in gedeeltelijke geestelijke quarantaine, en sommige circuits die van essentieel belang zijn voor hun diensten ontbreken hier op dit ogenblik. Wanneer uw wereld opnieuw aangesloten zal zijn op de betrokken reflectieve circuits, zal veel van het werk van de communicatie tussen planeten en universa sterk vereenvoudigd en bespoedigd worden. Hemelse werkers op Urantia ondervinden veel moeilijkheden vanwege deze beperking in het functioneren van hun reflectieve medewerkers. Doch wij gaan met blijdschap door de dingen te doen die wij moeten doen met de middelen die te onzer beschikking staan, ondanks het feit dat wij hier plaatselijk verstoken zijn van vele diensten van deze wonderbare wezens, de levende spiegels der ruimte en de presentie-projectoren van de tijd.

28:7.5 (318.3) [Opgesteld onder verantwoordelijkheid van een Machtige Boodschapper uit Uversa.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden