Kapitel 29. Styrkelederne I Universet

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 29

Styrkelederne I Universet

29:0.1 (319.1) AF ALLE universpersonlighederne som har at gøre med reguleringen af interplanetariske og interuniverselle anliggender har man på Urantia vidst mindst om styrkelederne og deres medarbejdere. Mens jeres racer længe har kendt til eksistensen af engle og lignende klasser af himmelske væsener, så har man meget lidt information om overvågerne og regulatorerne af de fysiske domæner. Selv i dette øjeblik har jeg kun tilladelse til at afsløre den sidste af følgende tre grupper af levende væsener som er beskæftiget med kraftkontrol og energiregulering i mesteruniverset:

29:0.2 (319.2) 1. Første gradens Eventuerede Ledende Kraftorganisatorer.

29:0.3 (319.3) 2. Tilknyttende Transcendentale Ledende Kraftorganisatorer.

29:0.4 (319.4) 3. Styrkelederne i Universet.

29:0.5 (319.5) Selvom jeg finder det umuligt at beskrive individualiteten hos de forskellige grupper af ledere, centrer og overvågere af universstyrken, håber jeg at kunne forklare noget om området for deres aktiviteter. De er en unik gruppe af levende væsener, som har at gøre med den intelligente regulering af energi overalt i storuniverset. Medregnet de højeste ledere omfatter de følgende større grupper:

29:0.6 (319.6) 1. De Syv Højeste Styrkeledere.

29:0.7 (319.7) 2. De Højeste Styrke Centrer.

29:0.8 (319.8) 3. De Ledende Fysiske Overvågere.

29:0.9 (319.9) 4. Morontiastyrkens Overvågere.

29:0.10 (319.10) De Højeste Styrkeledere og Centrer har eksisteret noget nær evigt, og efter hvad vi ved, så er der ikke skabt flere væsener i disse klasser. De Syv Højeste Ledere blev personaliseret af de Syv Mesterånder, og derefter samarbejdede de med deres forældre med at frembringe mere end ti milliarder medarbejdere. Før styrkeledernes dage var energikredsene udenfor centraluniverset under den intelligente overvågning af de Ledende Kraftorganisatorer i Paradiset.

29:0.11 (319.11) Da I har kendskab om materielle væsener, har I i det mindste en kontrasterende opfattelse af åndelige væsener; men det er meget svært for det dødelige sind at danne sig et billede af styrkelederne. I opstigningsplanen for opstigning til højere tilværelsesniveauer har I ingenting direkte at gøre med hverken de højeste ledere eller med styrkecentrene. Ved visse særlige lejligheder kommer I i kontakt med de fysiske overvågere og efter ankomsten til mansoniaverdnerne kommer I til at arbejde sammen med overvågerne af morontiastyrken. Disse Morontiastyrkens Overvågere fungerer så udelukkende indenfor de lokale skabelsers morontiaregime, at det anses bedst at berette om deres aktiviteter i den del som handler om lokaluniverset.

1. De syv højeste styrkeledere

29:1.1 (320.1) De Syv Højeste Styrkeledere er den fysiske energis regulatorer i storuniverset. Da de blev skabt af de Syv Mesterånder indebar dette det første registrerede tilfælde af afkom af semimaterielle efterkommere fra en ren åndelig herkomst. Når de Syv Mesterånder skaber individuelt frembringer de højt åndelige personligheder af engleklasse; når de skaber kollektivt så frembringer de undertiden disse høje typer af semimaterielle væsener. Men selv disse kvasifysiske væsener vil være usynlige for de dødeliges kortsigtede syn på Urantia.

29:1.2 (320.2) De Højeste Styrkeledere er syv i antal, og de er identiske i deres væsen og funktion. En af dem kan ikke adskilles fra en anden, undtagen af den Mesterånd med hvilken hver og en er umiddelbart associeret og som hver og en funktionelt er fuldstændig underordnet. Hver Mesterånd er således evigt forbundet med en af deres fælles efterkommere. Den samme leder er altid forenet med samme Ånd, og deres arbejdsfællesskab resulterer i en unik association af fysiske og åndelige energier, af et semifysisk væsen og en åndepersonlighed.

29:1.3 (320.3) De Syv Højeste Styrkeledere er stationeret indenfor Paradisets periferi, hvor deres langsomme roterende tilstedeværelse angiver beliggenheden for Mesteråndernes kraftfokushovedkvarter. Disse styrkeledere fungerer hver for sig med reguleringen af styrkeenergien i superuniverserne men kollektivt med administrationen af den centrale skabelse. De virker fra Paradiset men opretholder sig selv som effektive styrkecentrer i alle dele af storuniverset.

29:1.4 (320.4) Disse mægtige væsener er fysiske forfædre til den vældige skarer af styrkecentrer og gennem dem til de fysiske overvågere spredt ud overalt i de syv superuniverser. Disse underordnede organismer for fysisk kontrol er stort set ensartet, identiske undtagen hvad angår hvert superuniverskorps forskellig tonalitet. For at bytte til tjeneste i et andet superunivers behøves de kun at vende tilbage til Paradiset for fornyet tonalitet. Den fysiske skabelse er fundamentalt ensartet i sin administration.

2. De højeste styrkecentrer

29:2.1 (320.5) De Syv Højeste Styrkeledere kan ikke enkeltvis reproducere sig, men kollektivt og i association med de Syv Mesterånder kan de reproducere - skabe - væsener som er magen til dem selv. Dette er oprindelsen til de Højeste styrkecentrer i storuniverset som fungerer i følgende syv grupper:

29:2.2 (320.6) 1. Højeste Centerovervågere.

29:2.3 (320.7) 2. Havonacentrer.

29:2.4 (320.8) 3. Superuniversernes Centrer.

29:2.5 (320.9) 4. Lokaluniversernes Centrer.

29:2.6 (320.10) 5. Konstellationernes Centrer.

29:2.7 (320.11) 6. Systemets Centrer.

29:2.8 (320.12) 7. Uklassificerede Centrer.

29:2.9 (321.1) Sammen med de Højeste Styrkeledere er disse styrkecentrer væsener med stor vilje- og handlefrihed. De er alle forsynet med personlighed fra den Tredje Kilde og de fremviser en ubestridt viljekapacitet af høj klasse. Disse centrer som styrer universets styrkesystem besidder en udsøgt intelligent begavelse; de er styrkesystemets intellekt i storuniverset og hemmeligheden med teknikken for sindskontrol af hele det uhyre netværk som de Ledende Fysiske Overvågers og Morontiastyrkens Overvågers vidtstrakte funktioner omfatter.

29:2.10 (321.2) 1. Højeste Centerovervågere. Disse syv ligestillede kollegaer til de Syv Højeste Styrkeledere er dem som regulerer energikredsløbenes hovedlinjer i storuniverset. Hver centerovervåger har sit hovedkvarter i en af de Syv Højeste Udøvers specielle verdner, og de arbejder i nær association med disse koordinatorer af almene univers anliggender.

29:2.11 (321.3) De Højeste Styrkeledere og de Højeste Centerovervågere fungerer både enkeltvis og sammen angående alle kosmiske fænomener under niveauerne for ”tyngdekraftsenergi”. Når disse fjorten væsener virker i forbindelse med hinanden er de for universstyrken det samme som de Syv Højeste Udøvere er for almene univers anliggender og de Syv Mesterånder for det kosmiske sind.

29:2.12 (321.4) 2. Havona Centrer. Før skabelsen af tidens og rummets universer, var der ikke noget behov for styrkecentrer i Havona, men lige siden disse fjerntliggende tider har en million fungeret i den centrale skabelse, så hvert center står for overvågningen af et tusinde Havona verdener. Her i det guddommelige univers råder perfekt energikontrol, en situation som ikke eksisterer noget andetsteds. Perfektion af energiregulering er det yderste mål for alle styrkecentrer og fysiske overvågere i rummet.

29:2.13 (321.5) 3. Superuniversernes Centrer. Et tusinde styrkecentrer af den tredje klasse optager et enormt område af hovedstadssfæren i hvert og et af de syv superuniverser. Tre strømme af primærenergi, hver og en med ti underarter, kommer ind til disse styrkecentrer, men syv specialiserede og velrettet, endskønt ufuldstændigt kontrolleret, styrkestrømme går ud fra sædet for deres forenede igangsættelse. Dette er den elektroniske organisering af universstyrke.

29:2.14 (321.6) Al energi kredser i Paradisets cirkel, men Universets Styrkeledere styrer de nedre Paradisets kraftenergier efterhånden som de finder dem modificeret i rumfunktionerne i centraluniverset og i superuniverserne, og omdanner og leder disse energier ind i kanaler for nyttig og konstruktiv anvendelse. Der findes en forskel mellem energien i Havona og superuniversernes energi. Styrkeladningerne i et superunivers består af tre faser af energi, hver og en med ti forskellige underarter. Denne trefoldige energiladning er udspredt overalt i rummet indenfor storuniverset; den er som et vældig bevægende ocean af energi som helt omslutter hver og en af de syv superskabelser.

29:2.15 (321.7) Den elektroniske organisering af universstyrken fungerer i syv faser og udviser varierende reaktion på lokal eller lineær tyngdekraft. Dette syvfoldige kredsløb udgår fra superuniversernes styrkecentrer og gennemstrømmer hver superskabelse. Sådanne specialiserede strømme i tid og rum er bestemte og lokaliserede energibevægelse som igangsættes og styres for specielle formål, stort set som Golfstrømmen fungerer som et afgrænset fænomen midt i Atlanterhavet.

29:2.16 (321.8) 4. Lokaluniversets Centrer. I hvert lokalunivers hovedkvarter er et hundred styrkecentrer af den fjerde klasse stationeret. Deres funktion er at nedtransformere og i andre henseende at modificere de syv styrkekredsløb som udgår fra superuniversets hovedkvarter, for således at gøre dem anvendelige til brug i konstellationerne og systemerne. De lokale astronomiske katastrofer i rummet er af forbigående betydning for disse styrkecentrer; de er beskæftigede med den regelbundne distribution af effektiv energi til de underordnet konstellationer og systemer. De er til stor hjælp for Skabersønnerne under det senere forløb af universorganisering og energimobilisering. Disse centrer kan tilvejebringe intensiverede baner af energi som kan anvendes for interplanetarisk kommunikation mellem vigtige beboede punkter. En sådan bane eller linje af energi, blandt andet kaldt en energivej, er et direkte kredsløb af energi fra et styrkecenter til et andet eller fra en fysisk overvåger til en anden. Det er en særskilt strøm af styrke og står som kontrast til den udifferentierende energis frie bevægelse i rummet.

29:2.17 (322.1) 5. Konstellationernes Centrer. Ti af disse levende styrkecentrer er stationeret i hver konstellation og de fungerer som energiprojektorer for de hundrede underordnede lokalsystemer. Fra disse væsener udgår styrkelinjerne for kommunikation og transport og for energiopladning af sådanne levende væsener som er afhængig af visse former af fysisk energi for at opretholde livet. Men hverken styrkecentrene eller de underordnet fysiske overvågere beskæftiger sig i øvrigt med livet som en funktionel organisation.

29:2.18 (322.2) 6. Systemernes Centrer. Et Højest Styrkecenter er permanent forordnet til hvert lokalsystem. Disse systemcentrer transmitterer styrkekredsløb til de beboede verdener i tid og rum. De koordinerer de underordnede fysiske overvågers aktiviteter og virker i øvrigt for at sikre en tilfredsstillende distribution af styrke i lokalsystemet. Kredsløbsoverføringen mellem planeterne beror på perfekt koordinering af visse materielle energier og på en effektiv regulering af fysisk styrke.

29:2.19 (322.3) 7. Uklassificerede Centrer. Disse er centrer som fungerer i visse lokale situationer men ikke på de beboede planeter. De enkelte verdener er under de Ledende Fysiske Overvågers omsorg og modtager de tilsluttede styrkelinjer som styrkecentret i deres system udsender. Kun de sfærer, der har de mest usædvanlige energiforhold råder over styrkecentrer af den syvende klasse, og de fungerer som universets balancehjul eller energiguvernører. I hver fase af aktivitet er disse styrkecentrer fuldt lige med dem som fungerer i de højere overvågningsenheder, men ikke et rumlegeme ud af en million huser en sådan levende rumorganisation.

3. Styrkecentrenes domæne

29:3.1 (322.4) De Højeste styrkecentrer som er distribuerede overalt i superuniverserne udgør, sammen med deres medarbejdere og underordnede, over ti milliarder i antal. Og de er alle perfekt synkroniserede og helt forbundet med deres stamfædre i Paradiset, de Syv Højeste Styrkeledere. Styrkekontrollen i storuniverset er således betroet forvaltning og ledelse af de Syv Mesterånder, skaberne af de Syv Højeste Styrkeledere.

29:3.2 (322.5) De Højeste Styrkeledere og alle deres medarbejdere, assistenter og underordnede er for altid fritaget fra at blive indstævnet til, eller udsat for, indblanding fra nogen domstol i rummet; de er heller ikke underlagt administrativ styring hverken fra Dagenes Ældstes superuniversregering eller Skabersønnernes administration i lokaluniverserne.

29:3.3 (323.1) Disse styrkecentrer og ledere får deres eksistens af den Uendelige Ånds børn. De hører ikke til Guds Sønners administration selv om de tilslutter sig til Skabersønnerne under de senere forløb af universernes materielle organisering. Styrkecentrerne er på en eller anden måde tæt forbundet med det Højeste Væsens kosmiske overvågning.

29:3.4 (323.2) Styrkecentrer og fysiske overvågere undergår ingen træning, de skabes alle i perfektion og er af naturen perfekte i deres virke. De overgår aldrig fra en funktion til en anden, altid tjener de som de oprindeligt er blevet forordnet. Der forekommer ingen evolution indenfor deres led, og dette gælder alle syv grupper indenfor begge klasser.

29:3.5 (323.3) Da de ikke har nogen opstigningsfortid i mindet at vende tilbage til, leger styrkecentrer og fysiske overvågere aldrig, de er fuldstændig forretningsmæssig i alle deres handlinger. De er altid i tjeneste, der findes i den universelle plan ingen muligheder for at afbryde de fysiske energilinjer; aldrig kan disse væsener for blot en brøkdel af et sekund forlade overvågningen af energikredsløbene i tid og rum.

29:3.6 (323.4) Lederne, centrer og overvågerne af styrke har ingenting at gøre med noget andet i skabelsen end styrke, materiel eller semifysisk energi; de skaber den ikke, men de modificere, manipulere og dirigere den. De har heller ikke noget som helst at gøre med fysisk tyngdekraft undtagen at stå imod dens tiltrækningskraft. Deres forhold til tyngdekraft er helt negativt.

29:3.7 (323.5) Styrkecentrer anvender omfattende mekanismer og koordineringer af materiel slags i samarbejde med de levende mekanismer af de forskellige adskilte energikoncentrationer. Hver enkelt styrkecenter består af nøjagtig en million enheder for funktionel kontrol, og disse energimodificerende enheder er ikke stationære som de vitale organer i menneskets fysiske krop, disse ” vitale organer” for styrkeregulering er mobile og virkelige kalejdoskopiske i deres associeringsmuligheder.

29:3.8 (323.6) Det overstiger helt min evne at forklare den måde på hvilken disse levende væsener udfører forvandlingen og reguleringen af hovedkredsløbene i universets energi. Yderligere forsøg på at informere jer om disse gigantiske og næsten perfekte effektive styrkecentrers størrelse og funktion, ville kun øge jeres forvirring og forundring. De er både levende og ”personlige”, men de ligger udover jeres opfattelsesevne.

29:3.9 (323.7) Udenfor Havona fungerer de Højeste Styrkecentrer kun på særskilte konstruerede (arkitektoniske) sfærer eller på andre egnede indrettede rumlegemer. De arkitektoniske verdner er konstrueret således, at de levende styrkecentrer kan virke som selektive omskiftere for at rette, modificere og koncentrere rummets energier som flyder over disse sfærer. De kunne ikke fungere på denne måde på en almindelig evolutionær sol eller planet. Visse grupper har også at gøre med opvarmningen af og andre materielle nødvendigheder for disse specielle hovedkvartersverdner. Og selv om det overstiger den viden som findes på Urantia kan jeg nævne at disse levende styrkepersonligheder har meget at gøre med distributionen af det lys som skinner uden varme. De frembringer ikke dette fænomen, men de har at gøre med dets spredning og retningsbestemmelse.

29:3.10 (323.8) Styrkecentrer og deres underordnede overvågere er forordnede til at arbejde med alle fysiske energier i det organiserede rum. De arbejder med de tre basisstrømme af ti energier hver. Dette er det organiserede rums energiladning; og det organiserede rum er deres domæne. Universets Styrkeledere har intet som helst at gøre med den enorme kraftaktivitet som nu foregår udenfor de nuværende grænser for de syv superuniverser.

29:3.11 (324.1) Styrkecentrene og overvågerne udøver kun en perfekt kontrol over syv af de ti former for energi som hver basisstrøm i universet består af; de former, som delvis eller helt er undtaget fra deres kontrol må repræsentere de uforudsigelige områder af energimanifestation som domineres af den Egenskabsløse Absolutte. Hvis de udøver en indflydelse på denne Absoluts urkræfter, så er vi ikke vidende om disse funktioner, selv om der findes nogle spinkle beviser som taler for at visse af de fysiske overvågere blandt andet automatisk reagerer på visse impulser fra den Universelle Absolutte.

29:3.12 (324.2) Disse levende styrkemekanismer står ikke i en bevidst relation til den Egenskabsløse Absoluttets energiovervågning i mesteruniverset, men vi antager, at deres hele og næsten perfekte plan for styrkeretning er på en eller anden ukendt måde underlagt til denne tilstedeværelse af supertyngdekraft. I enhver lokal energisituation udøver centrene og overvågerne næsten overherredømme, men de er altid bevidste om den Egenskabsløse Absoluttets superenergi tilstedeværelse og ugenkendelige ydeevne.

4. De ledende fysiske overvågere

29:4.1 (324.3) Disse er de Højeste Styrkecentrenes mobile underordnede. De fysiske overvågere er begavet med evnen til en slags individualitetsforvandling, så de på bemærkelsesværdige mange måder kan flytte sig til forskellige steder, og de kan gennemkrydse det lokale rum med hastigheder som nærmer sig de Enlige Budbringers hastigheder. Men ligesom alle andre rumrejsende behøver de hjælp af både deres kollegaer og af visse andre typer af væsener for at overvinde virkningen af tyngdekraften og inerti modstand ved afrejse fra en materiel sfære.

29:4.2 (324.4) De Ledende Fysiske Overvågere tjener overalt i storuniverset. De styres direkte fra Paradiset af de Syv Højeste Styrkeledere helt til superuniversernes hovedkvarter; herfra ledes de videre og distribueres af Ligevægtens Råd, som består af de høje styrkekommissionærer udsendt af de Syv Mesterånder fra de Tilknyttende Ledende Kraftorganisatorers personale. Disse høje kommissionærer er bemyndiget til at tolke de ledende frandalakernes anvisninger og registreringer, disse levende instrumenter som angiver styrketrykket og energiladningen i et helt superunivers.

29:4.3 (324.5) Mens Paradisguddommenes tilstedeværelse omkranser hele storuniverset og suser rundt i evighedens cirkel, er hver og en af de Syv Mesterånders indflydelse begrænset til et enkelt superunivers. Der findes en klar segregering af energi og en adskillelse af styrkekredsløbene mellem hver og en af de syv superskabelser, derfor må individualiserede kontrolmetoder anvendes.

29:4.4 (324.6) De Ledende Fysiske Overvågere er direkte efterkommere til de Højeste Styrkecentrer og inkluderer følgende

29:4.5 (324.7) 1. Tilknyttende Styrkeledere.

29:4.6 (324.8) 2. Mekaniske Overvågere.

29:4.7 (324.9) 3. Energiomformere.

29:4.8 (325.1) 4. Energioverførere.

29:4.9 (325.2) 5. Første gradens Tilknyttere.

29:4.10 (325.3) 6. Anden gradens Adskillere.

29:4.11 (325.4) 7. Frandalankerne og Kronoldekerne.

29:4.12 (325.5) Ikke alle af disse klasser er personer i den betydning, at de skulle have en individuel evne til at vælge. I særdeleshed de fire sidstnævnte synes at være helt automatiske og mekaniske i responsen på impulser fra deres overordnede og i reaktionen på eksisterende energiforhold. Men selv om disse respons synes at være mekaniske, er de det ikke; de kan synes at være automatiske, men de afslører alle den særskilte intelligensfunktion.

29:4.13 (325.6) Personlighed følger ikke nødvendigvis med til sindet. Sindet kan tænke selv om det savner al evne til at vælge, som i talrige af de lavere typer af dyr og i visse af disse underordnede fysiske overvågere. Mange af disse mere automatiske regulatorer af fysisk styrke er ikke personer i nogen som helst betydning af ordet. De er ikke forsynet med vilje og evne til at træffe selvstændig beslutninger, men de er helt underordnede den mekaniske fuldkommenhed som er planlagt for de opgaver som de tildeles. Trods dette er de alle højt intelligente væsener.

29:4.14 (325.7) De fysiske overvågere er i hovedsagen beskæftiget med at justere basisenergier som er uopdaget på Urantia. Disse ukendte energier er meget væsentlige for det interplanetariske transportsystem og for visse kommunikationsteknikker. Når vi udlægger energilinjer for at overføre hvad svarer til lyd og synsindtryk, anvendes disse uopdagede former af energi af de levende fysiske overvågere og deres medarbejdere. De samme energier anvendes også undertiden af mellemvæsenerne i deres rutinearbejde.

29:4.15 (325.8) 1. Tilknyttende Styrkeledere. Disse vidunderlige effektive væsener er betroet med at forordne og udsende alle klasser af Ledende Fysiske Overvågere i overensstemmelse med de stadig skiftende behov i verdnernes vedvarende forandrende energistatus. Store reserver af de fysiske overvågere opretholdes i de mindre sektorers hovedkvartersverdner, og fra disse koncentrationspunkter sendes de fra tid til anden af de tilknyttende styrkeledere til hovedkvarteret i universerne, konstellationerne og systemerne samt til de enkelte planeter. Når de fysiske overvågere på denne måde er forordnet er de midlertidigt underlagt klasserne fra de mæglende kommissioners guddommelige udøvere, men i øvrigt er de kun ansvarlig overfor deres tilknyttende ledere og overfor de Højeste Styrkecentrer.

29:4.16 (325.9) Tre millioner tilknyttende styrkeledere er anvist til hver og en af de mindre sektorer i Orvonton, hvilket giver en total kvote på tre milliarder af disse forbavsende mangesidige væsener i hvert superunivers. Deres egne reserver opretholdes i de samme mindre sektorers verdner, hvor de også tjener som instruktører for alle som studerer videnskaberne om fremgangsmåden ved intelligent overvågning og forvandling af energi.

29:4.17 (325.10) Disse ledere veksler mellem perioder af udøvende tjeneste i de mindre sektorer og lige så lange perioder af inspektionstjeneste i rummets verdner. Mindst en virksom inspektør er altid til stede i hvert lokalsystem og opretholder deres hovedkvarter på dets hovedstadssfære. De holder hele den vældige levende energi sammenhobning harmonisk synkroniseret.

29:4.18 (325.11) 2. Mekaniske Overvågere. Disse er overordentlig mangesidige og mobile assistenter til de tilknyttende styrkeledere. Billioner og atter billioner af dem er forordnet i Ensa, jeres mindre sektor. Disse væsener kaldes mekaniske overvågere fordi de så fuldstændigt domineres af deres overordnede, så helt er underkastede de tilknyttende styrkeleders vilje. Ikke desto mindre er de selv meget intelligente, og selv om deres arbejde er mekanisk og prosaisk i sin natur, så udføres det ordentligt.

29:4.19 (326.1) Af alle de Ledende Fysiske Overvågere som er forordnet til de beboede verdner, er de mekaniske overvågere uden tvivl de mest kraftfulde. Da de er udrustet med en større levende kilde af antityngdekraft end alle andre væsener, så har hver overvåger en tyngdekraftsmodstand som kun overgås af enorme sfærer som roterer med enorm hastighed. Ti af disse overvågere er nu stationeret på Urantia, og en af deres vigtigste planetariske aktiviteter er at afhjælpe afrejsen for serafiske transporter. Når de således fungerer virker alle ti mekaniske overvågere sammen mens et batteri af et tusinde energioverførere sørger for begyndelsesfarten for den serafiske afrejse.

29:4.20 (326.2) De mekaniske overvågere er kompetente til at retningsbestemme energistrømmen og til at afhjælpe dens koncentration ind i de specialiserede strømme og kredsløb. Disse mægtige væsener har meget at gøre med den adskillelse, retningsbestemmelse, og intensivering af de fysiske energier og med udligningen af trykket i de interplanetariske kredsløb. De er eksperter i at behandle enogtyve af rummets tredive fysiske energier, som udgør et superunivers energiladning. De er også i stand til at udrette meget hvad angår behandlingen og kontrollen af seks af de ni mere subtile former af fysiske energi. Ved at placere disse overvågere i passende teknisk relation til hinanden og til visse af styrkecentrene, bliver det muligt for de tilknyttende styrkeledere at bevirke utrolige forandringer i styrkejustering og energikontrol.

29:4.21 (326.3) De Ledende Fysiske Overvågere fungerer ofte i batterier af hundrede, tusinde og endda i millioner, og ved at variere deres positioner og formationer kan de bevirke energikontrol såvel kollektivt som individuelt. Alt efter behov kan de optrappe og accelerere energiens volumen og bevægelse eller holde tilbage, fortætte eller forhale energistrømmene. De påvirker forvandlingerne af energi og styrke noget lignende som de såkaldte katalytiske emner forstærker kemiske reaktioner. De fungerer på basis af deres indbyggede evne og i samarbejde med de Højeste Styrkecentrer.

29:4.22 (326.4) 3. Energitransformatorerne. Antallet af disse væsener i et superunivers er utroligt. Der findes næsten en million i Satania alene, og den almindelige kvote for hver beboet verden er et hundrede.

29:4.23 (326.5) Energitransformatorerne er de Syv Højeste Styrkeleders og de Syv Centrale Overvågers fælles skabelse. De er blandt de mere personlige klasser af fysiske overvågere, og når ingen tilknyttende styrkeledere er til stede i en beboet verden har transformatorerne kommandoen. De er planetariske inspektører af alle afgående serafiske transporter. Alle klasser af himmelsk liv kan udnytte de mindre personlige klasser af fysiske overvågere kun i forbindelse med de mere personlige klasser som de tilknyttende ledere og energitransformatorer repræsenterer.

29:4.24 (326.6) Disse transformatorer er kraftfulde og effektive levende omskiftere som anbringer sig for eller imod en given styrkedisposition eller retningsbestemmelse. De er også dygtige i deres anstrengelser med at isolere planeterne fra de kraftfulde energistrømme som passerer mellem gigantiske planetariske og stjernernes naboer. Deres energiomdannende egenskaber gør dem højst anvendelige for den vigtige opgave med at bibeholde universel energibalance eller styrkeligevægt. I det ene øjeblik ser de ud til at konsumere eller lagre energi; i det andet øjeblik synes de at udsondre eller frigøre energi. Transformatorerne kan øge eller mindske ”akkumulatorens” potentiale af levende og livløse energier i deres respektive områder. Men de behandler kun fysiske og semimaterielle energier, de fungerer ikke direkte indenfor livets domæne, og de forandrer ikke levende væseners form.

29:4.25 (327.1) I visse henseende er energitransformatorerne de mest bemærkelsesværdige og gådefulde af alle semimaterielle levende væsener. De er på en eller anden ukendt måde fysisk differentierede, og ved at variere deres tilslutningsbetingelser kan de udøve en dybtgående påvirkning på den energi som går gennem deres tilknyttede tilstedeværelse. De fysiske verdners tilstand ser ud til at gennemgå en forvandling under deres dygtige behandling. De kan forandre, og gør det også, den fysiske form af rummets energier. Med hjælp af deres medovervågere kan de faktisk forandre formen og potentialet i syvogtyve ud af tredive fysiske energier som indgår i superuniversets styrkeladning. Det faktum at tre af disse energier ligger udenfor deres kontrol beviser at de ikke er den Egenskabsløse Absoluttets værktøj.

29:4.26 (327.2) De tilbageværende fire grupper af Ledende Fysiske Overvågere er knap personer indenfor en acceptabel definition af dette ord. Disse sendere, forenere, adskillere og frandalanker er helt automatiske i deres reaktioner; ikke desto mindre er de i ethvert henseende intelligente. Vi er meget begrænset i vores viden om disse vidunderlige væsener, fordi vi ikke kan kommunikere med dem. De synes at forstå områdets sprog, men de kan ikke kommunikere med os. De synes at være helt og fuldt i stand til at modtage vores meddelelser men det virker som om de er helt magtesløse når det gælder om at svare.

29:4.27 (327.3) 4. Energioverførere. Disse væsener fungerer hovedsagelig, men ikke kun, i en indenfor planetarisk sammenhæng. De er fantastiske formidlere af energi, sådan som den fremtræder i de enkelte verdner.

29:4.28 (327.4) Når energi skal viderestilles til et nyt kredsløb placerer overførerne sig i en linje langs den ønskede energivej, og i kraft af deres unikke egenskab med at kunne tiltrække energi kan de faktisk fremkalde en øget energistrøm i den ønskede retning. De gør dette ligeså bogstaveligt som visse kredsløb af metal retningsbestemmer strømmen af visse former af elektrisk energi, og de er levende superledere for mere en halvdelen af de tredive former af fysisk energi.

29:4.29 (327.5) Overførerne danner anvendelige forbindelser som er effektive for at genindsætte aftagende strømme af specialiseret energi som går fra en planet til en anden og fra en station til en anden på en enkelt planet. De kan opdage strømme, som er alt for svage til at blive observeret af nogen anden type af levende væsener, og de kan så forstærke disse energier, så den medfølgende meddelelse bliver helt forståelig. Deres tjenester er uvurderlig for modtagerne af informationsudsendelserne.

29:4.30 (327.6) Energioverførere kan fungere i forhold til alle former for kommunikerende opfattelse; de kan gøre en fjerntliggende scene ”synlig” så vel som en fjern lyd ”hørlig”. De stiller nødlinjer til rådighed for kommunikation i lokalsystemet og på de enkelte planeter. Disse tjenester må anvendes af stort set alle skabte væsener for kommunikation udenfor de regulære etablerede kredsløb.

29:4.31 (327.7) Disse væsener er sammen med energiomformerne uundværlig for opretholdelsen af de dødeliges eksistens i de verdner som har en forarmet atmosfære, og de er en integrerede del af livets teknik på planeter for væsener som ikke ånder.

29:4.32 (328.1) 5. Første gradens Forenere. Disse interessante og uvurderlige enheder er mesterlige energi konservatorer og beskyttere. I nogen grad på samme måde som en plante lagrer sollys, så lagrer disse levende organismer energi under tider med overskud. De arbejder i gigantisk skala og omdanner rummets energier til en fysisk form ukendt på Urantia. De kan også videreføre disse forvandlinger til et punkt, hvor der produceres noget af den materielle tilværelses primitive enheder. Disse væsener virker helt enkelt gennem deres tilstedeværelse. De udtømmes eller afkræftes ikke af denne funktion; de virker som levende katalysatorer.

29:4.33 (328.2) Under perioder af energiunderskud er de berettigede til at frigive disse akkumulerede energier. Men jeres viden om energi og materie er ikke tilstrækkelig avanceret for en god forklaring om teknikken i denne fase af deres arbejde. De arbejder altid i overensstemmelse med de kosmiske love, og de behandler og bearbejder atomer, elektroner og ultimatoner meget lig den måde hvorpå i håndtere indstillelige skrifttyper ved trykning for at få de samme alfabetiske symboler til at berette helt forskellige historier.

29:4.34 (328.3) Forenerne er den første gruppe af liv som optræder på en materiel sfære som undergår organisering, og de kan fungere ved sådanne fysiske temperaturer som i ville anse yderst uforenelige med eksistensen af levende væsener. De repræsenterer en klasse af liv som helt enkelt ligger langt udover grænsen for menneskets forestillingsevne. Sammen med deres medarbejdere, adskillerne, er de de mest slaviske af alle intelligente væsener.

29:4.35 (328.4) 6. Anden gradens Adskillere. Sammenlignet med første gradens forenere arbejder disse væsener, som er forsynet med en enorm antityngdekrafts evne, i modsat retning. Der er aldrig nogen fare for, at de specielle eller modificerede former af fysisk energi i de lokale verdener eller lokalsystemer skulle blive udtømt, for disse levende organisationer er udrustet med den unikke evne til at udvikle ubegrænset forsyning af energi. De er hovedsaglig beskæftiget med evolutionen af en form for energi, som knap er kendt på Urantia, fra en form af materie som er endnu mindre kendt. De er sandelig, rummets alkymister og tidens mirakelmagere. Men i alle de undere som de udfører overtræder de aldrig mandatet fra den Kosmiske Højestehed.

29:4.36 (328.5) 7. Frandalankerne. Disse væsener er den fælles skabelse af alle tre klasser af væsener for energikontrol: kraftorganisatorerne af første og anden graden samt styrkelederne. Frandalankerne er de mest talrige af alle Ledende Fysiske Overvågere; det antal som tjenestegør i Satania ligger udenfor jeres numeriske opfattelse. De er udstationeret i alle beboede verdner og er altid knyttet til de højere klasser af fysiske overvågere. De tjenestegør skiftevis i centraluniverset, i superuniverserne og i de ydre rumdomæner.

29:4.37 (328.6) Frandalankerne skabes i tredive divisioner, en for hver form af grundlæggende universkraft, og de fungerer udelukkende som levende og automatiske målere af tilstedeværelse, tryk og hastighed. Disse levende barometre er udelukkende beskæftiget med den automatiske og ufejlbarlige registrering af tilstanden for alle former af kraft-energi. De er for det fysiske univers, hvad den vidtstrakte afspejlingsmekanisme er for det sindsmæssige univers. De frandalanker som foruden kvantitativ og kvalitativ energitilstedeværelse registrerer tid kaldes kronoldeker.

29:4.38 (328.7) Jeg anerkender at frandalankerne er intelligente, men jeg kan ikke klassificere dem som andet end levende maskiner. Næsten den eneste måde hvorpå jeg kan hjælpe jer med at forstå disse levende mekanismer er at sammenligne dem med jeres egne mekaniske apparater, som fungerer med en præcision og en nøjagtighed som næsten virker intelligent. Hvis I ville forestille jer disse væsener, anvend da jeres fantasi, så langt, at I indser at vi i storuniverset faktisk har intelligente og levende mekanismer (væsener, enheder) som kan udføre mere komplicerede opgaver, involverer mere forbløffende beregninger, med endnu større finfølelse og nøjagtighed, selv med ultimativ præcision.

5. De ledende kraftorganisatorer

29:5.1 (329.1) Kraftorganisatorerne er bosat i Paradiset, men de fungerer overalt i mesteruniverset, i særdeleshed indenfor de uorganiserede rummets domæner. Disse specielle væsener er hverken skabere eller skabte, og de omfatter to store tjenestedivisioner:

29:5.2 (329.2) 1. Første gradens Eventuerede Ledende Kraftorganisatorer.

29:5.3 (329.3) 2. Tilknyttende Transcendentale Ledende Kraftorganisatorer.

29:5.4 (329.4) Disse to mægtige klasser af urkraftens manipulatorer arbejder udelukkende under overopsyn af Mesteruniversets Arkitekter, og på nuværende tidspunkt fungerer de ikke i stor udstrækning indenfor storuniversets grænser.

29:5.5 (329.5) Første gradens Ledende Kraftorganisatorer manipulerer den Egenskabsløse Absoluttes urkræfter eller grundlæggende rumkræfter, de er stjernetågernes skabere. De er de levende igangsættere af energicyklonerne i rummet og de tidlige organisatorer og retningsbestemmere af disse gigantiske manifestationer. Disse kraftorganisatorer omdanner urkraft (førenergi) som ikke reagerer på Paradisets direkte tyngdekraft) til primær eller kraftenergi, energi som omformes fra den Egenskabsløse Absoluttets eksklusive greb til Paradisøens tyngdekraftsgreb. De efterfølges derefter af de tilknyttende kraftorganisatorer som fortsætter processen med omdannelsen af energi fra det primære til det sekundære eller tyngdekraftsenergi stadiet.

29:5.6 (329.6) Ved færdiggørelsen af planerne for skabelsen af et lokalunivers, hvilket tilkendegives af en Skabersøns ankomst, viger de Tilknyttende Ledende Kraftorganisatorer for de klasser af styrkeledere som virker indenfor superuniverset for det omhandlende astronomiske område. Men i fraværet af sådanne planer fortsætter de tilknyttende kraftorganisatorer på ubestemt tid opsynet af disse materielle skabelser, således som de selv nu opererer i det ydre rum.

29:5.7 (329.7) De Ledende Kraftorganisatorer modstår temperaturer og fungerer under fysiske forhold som ville være uudholdelige selv for de mangesidige styrkecentrer og fysiske overvågere i Orvonton. De eneste andre typer af åbenbarede væsener som kan fungere i disse ydre rum områder er de Enlige Budbringere og de Inspirerende Treenighedsånder.

29:5.8 (329.8) [Udarbejdet af en Universel Censor handlende med autoritet af Dagenes Ældste fra Uversa.]

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.