Kapitola 31 Sbor Konečnosti

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 31

Sbor Konečnosti

31:0.1 (345.1) SBOR Smrtelných Konečných ztělesňuje současný známý cíl vzestupných smrtelníků času, spojených s Ladičem. Ale existují další skupiny bytostí, které jsou také přiděleny k tomuto sboru. Primární sbor konečných je složen z následujících kategorií:

31:0.2 (345.2) 1. Narozeni v Havoně.

31:0.3 (345.3) 2. Gravitační Poslové.

31:0.4 (345.4) 3. Zdokonalení smrtelníci.

31:0.5 (345.5) 4. Adoptovaní serafové.

31:0.6 (345.6) 5. Zdokonalení Materiální Synové.

31:0.7 (345.7) 6. Zdokonalené midbytosti.

31:0.8 (345.8) Šest těchto skupin zdokonalených bytostí tvoří unikátní sbor věčného osudu. My si myslíme, že známe jejich budoucí činnost, ale nejsme si jisti. I když se Sbor Smrtelných Konečných formuje v Ráji a ačkoliv členové tohoto sboru v současné době tak vydatně pomáhají ve vesmírech prostoru a přispívají k řízení světů ustálených ve světle a životě, jejich budoucí místo působení musí být v nyní se organizujících vesmírech vnějšího prostoru. Alespoň taková je domněnka na Uverse.

31:0.9 (345.9) Tento sbor je uspořádán v souladu s funkčními spojeními světů prostoru a v souladu se společnou zkušeností, získanou během dlouhé a rušné vzestupné pouti. Všichni vzestupní tvorové, vstupující do tohoto sboru jsou přijati na základě rovnosti, ale tato ušlechtilá rovnost v žádném případě nepotlačuje individualitu ani neodstraňuje osobní identitu. Když komunikujeme s konečným, jsme schopni okamžitě rozeznat, jestli je to vzestupný smrtelník, rodák Havony, adoptovaný seraf, midbytost nebo Materiální Syn.

31:0.10 (345.10) V průběhu současné vesmírné epochy se koneční vracejí do služby ve vesmírech času. Začínají pracovat postupně v jiných jednotlivých supervesmírech a nikdy ve svém rodném supervesmíru, dokud neprojdou službou ve všech šesti ostatních supertvořeních. Takto jsou schopni si osvojit sedmidílný koncept Nejvyšší Bytosti.

31:0.11 (345.11) Jedna nebo více družin konečných smrtelníků slouží nepřetržitě na Urantii. Neexistuje žádná oblast ve vesmírné činnosti, ve které by nebyli zapojeni; působí univerzálně a rovnoměrně střídají přidělené povinnosti s obdobím svobodné služby.

31:0.12 (345.12) My nemáme žádnou představu o povaze budoucího uspořádání této pozoruhodné skupiny, ale v současné době jsou koneční zcela samosprávním orgánem. Volí si svoje vlastní trvalé, dočasné a pověřené vůdce a vedoucí představitele. Jejich metody nemůže nikdy ovlivnit žádné vnější působení a přísahají věrnost pouze Rajské Trojici.

31:0.13 (346.1) Koneční mají svá vlastní hlavní centra v Ráji, v supervesmírech, v lokálních vesmírech a na všech regionálních hlavních centrech. Jsou samostatným řádem evolučního tvoření. My je přímo neřídíme ani je nekontrolujeme a přesto jsou naprosto loajální a vždy spolupracují se všemi našimi plány. Jsou opravdu shromážděním osvědčených a věrných duší času a prostoru—evoluční solí vesmíru—a jsou navždy odolní vůči zlu a zabezpečeni proti hříchu.

1. Narození v Havoně

31:1.1 (346.2) Mnozí z narozených v Havoně, kteří slouží ve středním vesmíru jako učitelé ve školách pro výuku poutníků, velmi přilnou k vzestupným smrtelníkům a velice se zajímají o budoucí práci a osud Sboru Smrtelných Konečných. V Ráji, v administrativním centru sboru, pod vedením kolegy Grandfandy, se vede registr havonských dobrovolníků. Dnes na tomto seznamu čekatelů najdete miliony a miliony rodáků Havony. Tyto dokonalé bytosti přímého božského tvoření poskytují velkou pomoc Smrtelnému Sboru Konečnosti a nepochybně jim budou poskytovat dokonce mnohem větší pomoc ve vzdálené budoucnosti. Oni poskytují pohled na bytosti, narozené v dokonalosti a naplněné božskostí. Tak koneční obsáhnou obě stádia empirické existence—dokonalé a zdokonalené.

31:1.2 (346.3) Ve spojení s evolučními bytostmi musí narozeni v Havoně projít určitým empirickým vývojem, aby získali schopnost přijímat poskytnuté duchovní fragmenty Vesmírného Otce. Trvalými členy Sboru Smrtelných Konečných jsou pouze takové bytosti, které se spojily s duchem Prvotního Zdroje a Středu, nebo, podobně jako Gravitační Poslové, jsou rozeným ztělesněním tohoto ducha Boha-Otce.

31:1.3 (346.4) Obyvatelé středního vesmíru jsou přijímáni do sboru v poměru jeden z tisíce, což odpovídá jednomu oddílu konečných. Sbor je organizován pro dočasnou činnost v oddílech po jednom tisíci konečných, ze kterých je 997 vzestupných tvorů, jeden je narozen v Havoně a jeden je Gravitační Posel.Mobilizace konečných probíhá tudíž v oddílech, ale slib konečnosti je vykonán individuálně. Tento slib má dalekosáhlé důsledky a věčný význam. Narozeni v Havoně vykonávají stejný slib a stávají se natrvalo členy sboru.

31:1.4 (346.5) Obyvatelé Havony, přijati do Sboru, zůstávají se svým přiděleným oddílem; kamkoliv jde skupina, oni jdou také. A měli byste vidět jejich nadšení ve své nové práci konečných. Možnost přijetí do Sboru Konečných je jedno z největších přání v Havoně; možnost stát se konečným je jedno z největších poznání těchto dokonalých ras.

31:1.5 (346.6) Ve stejném poměru jsou narozeni v Havoně přijímáni do Sboru Společných Trinitarizovaných Konečných na Vicegeringtonu a do Sboru Transcendentálních Konečných v Ráji. Obyvatelé Havony považují tyto tři osudy, spolu s možným přijetím do Sboru Konečných Havony, za nejvyšší cíle své nebeské pouti.

2. Gravitační Poslové

31:2.1 (346.7) Kdekoliv a kdykoliv působí Gravitační Poslové, tam vládnou koneční. Všichni Gravitační Poslové podléhají výlučné pravomoci Grandfandy a jsou přiděleni pouze ke Sboru Konečnosti. Již nyní je jejich služba konečným neocenitelná a ve věčné budoucnosti jejich využití bude všeúčelové. Žádná jiná skupina inteligentních tvorů nemá takový sbor zosobněných poslů, schopných překonávat čas a prostor. Podobné typy poslů-zaznamenatelů, kteří jsou přiděleni k jiným sborům konečných, nejsou zosobněny; jsou absonitarizovány.

31:2.2 (347.1) Gravitační Poslové pocházejí z Diviningtonu a jsou to modifikovaní a zosobnění Ladiči, ale nikdo z naší skupiny na Uverse se neodváží vysvětlit podstatu kteréhokoliv z těchto poslů. My víme, že to jsou vysoce osobité bytosti, božské, inteligentní a dojemně chápající, ale nerozumíme jejich metodě bezčasového překonávání prostoru. Oni patrně mají schopnost využívat každou a všechny energie, okruhy a dokonce i gravitaci. Koneční smrtelného sboru se nemohou vzepřít času a prostoru, ale jsou s nimi spojeni a všichni jsou závislí na jejich pokynech, kromě nekonečných duchovních osobností, které tu schopnost mají také. My si dovolujeme nazývat Gravitační Posly osobnostmi, ale ve skutečnosti jsou to nadduchovní bytosti, neomezené a bezmezné osobnosti. Ve srovnání s Osamělými Posly jsou naprosto jiným druhem osobností.

31:2.3 (347.2) Gravitační Poslové mohou být přiděleni k oddílu konečných v neomezeném počtu, ale pouze jeden posel, vedoucí svých druhů, je přijat do Sboru Smrtelných Konečných. Nicméně, tento vedoucí má k sobě přidělenou stálou skupinu 999 poslů a když to situace vyžaduje, může povolat na výpomoc zálohy tohoto řádu v neomezeném počtu.

31:2.4 (347.3) Gravitační Poslové a zdokonalení koneční smrtelníci jsou jeden ke druhému dojemně a hluboce citliví; mají hodně společného. Jeden je přímé zosobnění fragmentu Vesmírného Otce, druhý je osobnost, existující v přežívající nesmrtelné duši, která je spojena s duchovním Ladičem Myšlení, fragmentem stejného Vesmírného Otce.

2. Zdokonalení smrtelníci

31:3.1 (347.4) Vzestupní smrtelníci, spojeni s Ladičem, tvoří převážnou část primárního Sboru Konečnosti. Spolu s adoptovanými a zdokonalenými serafy je obvykle 990 těchto bytostí v každém oddílu konečných. Poměr smrtelníků a andělů je v každé skupině jiný, i když počet smrtelníků vysoko převyšuje počet serafů. Narozeni v Havoně, zdokonalení Materiální Synové, zdokonalené midbytosti a chybějící poslední člen tvoří dohromady jenom jedno procento sboru; každý oddíl jednoho tisíce konečných má místo pouze pro deset nesmrtelných a neserafských osobností.

31:3.2 (347.5) My na Uverse, neznáme „konečný osud“ vzestupných smrtelníků času. Oni v současné době bydlí v Ráji a dočasně slouží ve Sboru Světla a Života, ale takový enormní rozsah výuky a tak dlouhá vesmírná výchova musí být určena pro to, aby tyto vzestupné bytosti byly připraveny pro ještě větší a důležitější zkoušky zodpovědnosti a ušlechtilejší služby.

31:3.3 (347.6) Přestože tito vzestupní smrtelníci dospěli do Ráje, byli přijati do Sboru Konečnosti a ve velkých počtech byli posláni zpět, aby se podíleli na řízení lokálních vesmírů a pomáhali v administrativních záležitostech supervesmírů—i přes tento zjevný osud však zůstává významný fakt, že jsou registrováni jako duchové šestého stupně. Nepochybně zůstává v životní dráze Smrtelného Sboru Konečnosti ještě další stupeň. My neznáme podstatu tohoto postupu, ale vzali jsme jej na vědomí a tady upozorňujeme na tři skutečnosti:

31:3.4 (348.1) 1. My ze záznamů víme, že smrtelníci se stanou duchy prvního stupně během pobytu v malých sektorech a že postoupí na druhý stupeň když jsou přemístěni do velkých sektorů a na třetí když pokročí na centrální vzdělávací světy supervesmíru. Smrtelníci se stanou duchy čtvrtého stupně, neboli duchovními absolventy, po dosažení šestého okruhu Havony a stanou se duchy pátého stupně poté, když naleznou Vesmírného Otce. Následně, s vykonáním přísahy, která jim umožní vstup do věčného členství ve Sboru Smrtelné Konečnosti, dosáhnou šestý stupeň duchovní existence.

31:3.5 (348.2) Pozorujeme, že klasifikace či označení duchů je určeno vlastním postupem z jedné oblasti vesmírné služby do jiné oblasti vesmírné služby, nebo z jednoho vesmíru do druhého; a my se domníváme, že Smrtelný Sbor Konečných dosáhne sedmé duchovní klasifikace současně s jejich postupem do věčné služby na doposud nezaznamenané a neodhalené sféry, což bude souběžně s jejich dosažením Boha Nejvyššího. Ale kromě těchto odvážných domněnek my opravdu nevíme o tomto všem o nic víc, než vy; naše znalosti o cestě smrtelníků nepřesahují jejich současný Rajský osud.

31:3.6 (348.3) 2. Smrtelníci plně dostáli příkazu věků: „Buďte dokonalí“; zdolali univerzální dráhu smrtelného dosažení; našli Boha a byli náležitě uvedeni do Sboru Konečnosti. Takové bytosti dosáhly současný limit duchovního rozvoje, ale ne završení konečného duchovního statusu. Dospěly k nynější hranici dokonalosti tvora, ale ne k završení služby tvora. Poznaly naplnění úcty k Božstvu, ale ne završení empirického dosažení Božstva.

31:3.7 (348.4) 3. Zdokonalení smrtelníci Rajského Sboru Konečnosti jsou vzestupné bytosti, které mají empirické poznatky z každého aspektu skutečného a filozofického bohatě naplněného inteligentního života a během tohoto dlouhodobého vzestupu od nejnižších materiálních světů k duchovním vrcholům Ráje získali tito přežívající tvorové vzdělání na hranici jejich schopností, zahrnující jednotlivý detail každého božského principu správného a účinného, jakož i soucitného a trpělivého řízení všech univerzálních tvořeních času a prostoru.

31:3.8 (348.5) My si myslíme, že lidské bytosti jsou oprávněny sdílet naše názory a že můžete svobodně s námi uvažovat o tajemství konečného osudu Rajského Sboru Konečnosti. Nám se evidentně zdá, že současné úkoly zdokonalených evolučních tvorů mají povahu postgraduálních kurzů o významu vesmíru a řízení supervesmíru; a my všichni se ptáme: „Proč by se měli Bohové zabývat tak důkladnou výukou přežívajících smrtelníků ve způsobu řízení vesmíru?“

4. Adoptovaní serafové

31:4.1 (348.6) Mnohým věrným serafským strážcům smrtelníků je dovoleno prodělat celou vzestupnou pouť se svými lidskými svěřenci a mnoho z těchto strážných andělů, poté, když se spojí s Otcem, se připojí ke svým příslušným bytostem při skládání přísahy věčnosti konečných a navždy přijmou osud svých smrtelných společníků. Andělé, kteří prošli vzestupnou zkušeností smrtelných bytostí, mohou sdílet lidský osud; mohou být rovnocenně a navždy přijati do tohoto Sboru Konečnosti. Velké množství těchto adoptovaných a zdokonalených serafů je přiděleno různým sborům nesmrtelných konečných.

5. Zdokonalení Materiální Synové

31:5.1 (349.1) Ve vesmírech času a prostoru existuje ustanovení, umožňující adamickým obyvatelům lokálních soustav, když čekají dlouho na přidělení úkolu na planetě, požádat o propuštění z trvalého občanství. A jestli je jim to povoleno, připojí se k vzestupným poutníkům v hlavním centru vesmíru a odtamtud pokračují dále do Ráje a Sboru Konečnosti.

31:5.2 (349.2) Když pokročilé evoluční světy dosáhnou nových epoch období světla a života, Materiální Synové—Planetární Adam a Eva—se mohou rozhodnou pro zlidštění, obdrží Ladiče a zahájí evoluční dráhu vesmírného vzestupu, směřující do Sboru Smrtelných Konečných. Někteří z těchto Materiálních Synů byli částečně neúspěšní, nebo selhali při svých misích jako biologičtí urychlovači, tak, jako Adam selhal na Urantii; a potom jsou nuceni podstoupit přirozenou cestu lidí dané oblasti, obdrží Ladiče, prodělají smrt a pomocí víry projdou vzestupným programem a postupně dosáhnou Ráje a Sboru Konečnosti.

31:5.3 (349.3) Ale tyto Materiální Syny nelze v mnoha oddílech konečných potkat. Jejich přítomnost dává takové skupině velký potenciál možnosti vysoké služby a oni jsou pravidelně vybíráni jako její vůdci. Jestli oba členové edenického páru jsou přiděleni do stejné skupiny, je jim obvykle dovoleno pracovat společně, jako jedna osobnost. Takové vzestupné páry jsou mnohem více úspěšnější při procesu trinitarizování, než vzestupní smrtelníci.

6. Zdokonalené midbytosti

31:6.1 (349.4) Na mnoha planetách jsou midbytosti vytvářeny ve velkých počtech, ale ony málokdy zůstávají na svém rodném světě poté, když se ustálil ve světle a životě. Jsou uvolněny z trvalého občanství a zahájí vzestup do Ráje, projdou přes morontiální světy, supervesmír a Havonu spolu se smrtelníky času a prostoru.

31:6.2 (349.5) Midbytosti z rozdílných vesmírů se značně liší svým původem a podstatou, ale všechny jsou předurčeny pro některý z Rajských sborů konečnosti. Sekundární midbytosti jsou všechny nakonec spojeny s Ladičem a přijaty do Sboru Smrtelných Konečných. Mnoho oddílů konečných má ve svém středu jednu z těchto zvelebených bytostí.

7. Evangelové Světla

31:7.1 (349.6) V současné době každý oddíl konečných má 999 osobností —trvalých členů, které složily přísahu. Volné místo je obsazeno vůdcem přidělených Evangelů Světla, určených pro jedinou misi. Ale tyto bytosti jsou jedinými dočasnými členy sboru.

31:7.2 (349.7) Každá nebeská osobnost, určena pro službu v kterémkoliv sboru konečných je pojmenována Evangel Světla. Tyto bytosti neskládají přísahu konečných a i když jsou součástí organizačního systému sboru, nejsou k němu přiděleny natrvalo. Tato skupina může obsahovat Osamělé Posly, supernafimy, sekunafimy, Obyvatele Ráje nebo jejich trinitarizované potomstvo—jakoukoliv bytost, potřebnou pro vykonání dočasného úkolu ve sboru konečných. My nevíme, zdali se tyto bytosti někdy připojí k věčné misi sboru. Po ukončení daného úkolu se tito Evangelové Světla vrátí do svého předchozího postavení.

31:7.3 (350.1) Současné složení Smrtelného Sboru Konečnosti obsahuje pouze šest skupin trvalých členů. Jak by se mohlo předpokládat, koneční často přemýšlejí o totožnosti svých budoucích druhů, ale nemohou se vůbec shodnout.

31:7.4 (350.2) Tady, na Uverse, se také často dohadujeme o totožnosti sedmé skupiny konečných. Máme mnoho různých názorů, včetně možného připojení některého ze shromažďujících se sborů četných trinitarizovaných skupin v Ráji, Vicegeringtonu a na vnitřním okruhu Havony. Dokonce se předpokládá, že Sboru Konečnosti může být dovoleno trinitarizovat mnoho z jejich pomocníků pro administrativní činnost vesmíru v případě, že jsou určeni sloužit ve vesmírech, které se nyní formují.

31:7.5 (350.3) Někdo z nás má názor, že toto volné místo ve sboru bude zaplněno nějakým typem bytosti, která má původ v novém vesmíru jejich budoucí služby; jiný se přiklání k domněnce, že toto místo bude obsazeno určitým typem Rajské osobnosti, která nebyla ještě vytvořena, vyvinuta nebo trinitarizována. Ale s největší pravděpodobností budeme čekat na postup konečných na sedmý stupeň jejich duchovního dosažení, abychom to opravdu věděli.

8. Trannscendentálové

31:8.1 (350.4) Součást poznávání zdokonaleného smrtelníka v Ráji, jako konečného, spočívá ve snaze pochopit podstatu a funkci více než jednoho tisíce skupin transcendentálních nadobyvatel Ráje, vzniknutých bytostí s absonitními vlastnostmi. Ve spojení s těmito nadosobnostmi se vzestupným konečným dostane velké podpory a prospěšného poučení od početných řádů transcendentálních pomocníků, kterým je dán úkol představit vyvinutým konečným jejich nové Rajské bratry. Celý řád Transcendentálů žije v západní části Ráje na rozlehlém území, které obývají pouze oni.

31:8.2 (350.5) Při povídání o Transcendentálech jsme omezeni nejenom schopnostmi lidského chápání, ale také podmínkami nařízení, regulující tato sdělení, týkající se osobností Ráje. Tyto bytosti nejsou žádným způsobem spojeny se vzestupem smrtelníků do Ráje. Velké množství Rajských Transcendentálů nemá naprosto nic do činění se záležitostmi jak Havony, tak i sedmi supervesmírů. Zabývají se jenom nad-řízením záležitostí hlavního vesmíru.

31:8.3 (350.6) Jako tvor, vy můžete pochopit Tvořitele, ale sotva si dokážete představit to, že existuje obrovské a různorodé seskupení inteligentních bytostí, které nejsou ani Tvořitelé, ani tvorové. Tito Transcendentálové nevytvářejí žádné bytosti a ani oni nebyli nikdy vytvořeni. Když mluvíme o jejich původu a abychom se vyhnuli použití nového výrazu—doplňujícího a nesmyslného názvu— domníváme se, že nejlepší je říci, že Transcendentálové prostě vznikají. Božstvo Absolutní se může právem zajímat o jejich původ a může být zapojeno do jejich osudu, ale tyto unikátní bytosti nejsou nyní ovládány Božstvem Absolutním. Jsou podřízeny Bohu Konečnému a jejich současný pobyt v Ráji je ve všech směrech zajišťován a řízen Trojicí.

31:8.4 (351.1) Ačkoliv všichni smrtelníci, kteří dospěli do Ráje, se často přátelí s Transcendentály, tak jako to dělají s Obyvateli Ráje, první vážný kontakt s Transcendentálem nastane při té významné události, kdy jako nový člen skupiny konečných stojí vzestupný smrtelník v přijímacím kruhu konečných a přísaha věčnosti Trojici je řízena vůdcem Transcendentálů, předsedajícím představeným Architektům Hlavního Vesmíru.

9. Architekti Hlavního Vesmíru

31:9.1 (351.2) Architekti Hlavního Vesmíru jsou řídícím sborem Rajských Transcendentálů. Tento řídící sbor má 28 011 osobností, které mají vůdčí mysl, mimořádného ducha a božskou absonitost. Předsedající vedoucí této pozoruhodné skupiny, starší Hlavní Architekt, je vrchním koordinátorem všech Rajských inteligentních bytostí pod úrovní Božstva.

31:9.2 (351.3) Šestnáctý příkaz směrnice, schvalující toto vyprávění, říká: „Jestli je takové řešení moudré, je možno odhalit Architekty Velkého Vesmíru a jejich společníky, ale jejich původ, podstata a osud nemohou být plně odhaleny .“ Nicméně, my vás můžeme informovat o tom, že tito Hlavní Architekti existují na sedmi absonitních úrovních. Těchto sedm skupin je klasifikováno následujícím způsobem:

31:9.3 (351.4) 1. Úroveň Ráje. Pouze starší či prvně vzniklý Architekt působí na této nejvyšší absonitní úrovni. Tato konečná osobnost—ani Tvořitel, ani tvor—vznikla na počátku věčnosti a nyní působí jako znamenitý koordinátor Ráje a jeho jedna dvaceti světů přidružených aktivit.

31:9.4 (351.5) 2. Úroveň Havony. Druhé vzniknutí Architektů přineslo tři hlavní plánovače a absonitní správce ati se neustále věnují koordinaci miliardy sfér středního vesmíru. Rajská tradice říká, že tito tři Architekti, s poradní podporou dříve vzniklého staršího Architekta, přispěli k plánování Havony, ale s jistotou to nevíme.

31:9.5 (351.6) 3. Úroveň supervesmíru. Třetí absonitní úroveň zahrnuje sedm Hlavních Architektů sedmi super-vesmírů, kteří v současnosti, jako skupina, pobývají téměř rovnoměrně ve společnosti Sedmi Duchů v Ráji a se Sedmi Hlavními Jednateli na sedmi speciálních světech Nekonečného Ducha. Oni jsou superkoordinátory velkého vesmíru.

31:9.6 (351.7) 4. Primární úroveň prostoru. Tato skupina má sedmdesát Architektů a my se domníváme, že se zabývají konečnými plány prvního vesmíru vnějšího prostoru, který se nyní formuje za hranicemi současných sedmi supervesmírů.

31:9.7 (351.8) 5. Druhá úroveň prostoru. Tento pátý sbor Architektů má 490 členů a my se opět domníváme, že se musí zabývat druhým vesmírem vnějšího prostoru, kde již naši fyzikové objevili zřetelné energetické aktivity.

31:9.8 (352.1) 6. Třetí úroveň prostoru. Šestá skupina Hlavních Architektů má 3 430 členů a my rovněž předpokládáme, že se pravděpodobně zabývají gigantickými plány pro třetí vesmír vnějšího prostoru.

31:9.9 (352.2) 7. Čtvrtá úroveň prostoru. Tento poslední a největší sbor je složen z 24 010 Hlavních Architektů a jestliže jsou naše předchozí předpoklady správné, tak musí mít vztah ke čtvrtému a poslednímu z neustále se zvětšujících vesmírů vnějšího prostoru.

31:9.10 (352.3) Těchto sedm skupin Hlavních Architektů obsahuje celkem 28 011 projektantů vesmírů. V Ráji se traduje, že kdysi dávno ve věčnosti se uskutečnil pokus o vznik 28 012-ho Hlavního Architekta, ale této bytosti se nepodařilo absonitarizovat a její osobnost byla pohlcena Univerzálním Absolutnem. Je možné, že vzestupná řada Hlavních Architektů dosáhla svého limitu absonity v 28 011-ém Architektovi a že 28 012-tý pokus se střetls matematickou úrovní přítomnosti Absolutna. Jinými slovy, na 28 012-té úrovni vznikání se vlastnost absonity vyrovnala úrovni Univerzálního Absolutna a získala hodnotu Absolutna.

31:9.11 (352.4) Ve své funkční organizaci tři dohlížející Architekti Havony působí jako přidružení asistenti jediného Rajského Architekta. Sedm Architektů supervesmírů působí jako koordinátoři třech dohlížitelů Havony. Sedmdesát plánovačů vesmírů primární úrovně vnějšího prostoru působí v současné době jako přidružení asistenti sedmi Architektů sedmi supervesmírů.

31:9.12 (352.5) Architekti Hlavního Vesmíru mají k dispozici početné skupiny asistentů a pomocníků, včetně dvou obrovských řádů organizátorů síly—primárně vzniklých a sjednocených transcendentálů. Nezaměňujte tyto Hlavní Organizátory Síly s upravovateli energie, jejichž činnost se týká přímo velkého vesmíru.

31:9.13 (352.6) Všechny bytosti, zplozeny spojením dětí času a věčnosti, takové, jako trinitarizované potomstvo konečných a Obyvatel Ráje, se stanou svěřenci Hlavních Architektů. Ale ze všech ostatních odhalených tvorů a entit, působících v současných organizovaných vesmírech, pouze Osamělí Poslové a Inspirovaní Duchové Trojice udržují funkční spojení s Transcendentály a s Architekty Hlavního Vesmíru.

31:9.14 (352.7) Hlavní Architekti dají technický souhlas s přidělením Synů Tvořitelů na místa v prostoru pro organizování svých budoucích lokálních vesmírů. Mezi Hlavními Architekty a Rajskými Syny Tvořiteli je velmi těsné spojení a i když tento vztah není odhalen, byli jste informováni o sdružení Architektů a Nejvyšších Tvořitelů velkého vesmíru a jejich vztahu s první empirickou Trojicí. Tyto dvě skupiny, spolu s evoluční a empirickou Nejvyšší Bytostí, tvoří Trojici Konečnosti transcendentních hodnot a významů hlavního vesmíru.

10. Putování v Nekonečnosti

31:10.1 (352.8) Starší Hlavní Architekt má pod svým dohledem sedm Sborů Konečnosti a ty jsou:

31:10.2 (352.9) 1. Sbor Smrtelných Konečných.

31:10.3 (352.10) 2. Sbor Rajských Konečných.

31:10.4 (352.11) 3. Sbor Trinitarizovaných Konečných.

31:10.5 (353.1) 4. Sbor Sjednocených Trinitarizovaných Konečných.

31:10.6 (353.2) 5. Sbor Konečných Havony.

31:10.7 (353.3) 6. Sbor Transcendentálních Konečných.

31:10.8 (353.4) 7. Sbor Neodhalených Synů Osudu.

31:10.9 (353.5) Každý z těchto sborů osudu má předsedajícího vůdce a těchto sedm vůdců tvoří Nejvyšší Radu Osudu v Ráji; a v průběhu současné vesmírné epochy je Grandfanda hlavou tohoto nejvyššího orgánu vesmírného určení pro děti konečného osudu.

31:10.10 (353.6) Společné seskupení těchto sedmi sborů konečných naznačuje reálnou mobilizaci potenciálů, osobností, myslí, duchů, absonitních bytostí a empirických realit, které pravděpodobně přesahují budoucí funkce Nejvyšší Bytosti ve velkém vesmíru. Těchto sedm sborů konečných pravděpodobně naznačuje současnou aktivitu Konečné Trojice, zabývající se shromažďováním sil konečnosti a absonity v přípravě na nepředstavitelný vývoj ve vesmírech vnějšího prostoru. Nic takového, jako tato mobilizace, se neudálo od téměř samého počátku věčnosti, kdy Rajská Trojice podobným způsobem mobilizovala tehdy existující osobnosti Ráje a Havony a ustanovila je správci a vládci projektovaných sedmi supervesmírů času a prostoru. Sedm sborů konečných představuje božskou reakci velkého vesmíru na budoucí potřeby nevyvinutých potenciálů budoucích věčných aktivit ve vnějších vesmírech.

31:10.11 (353.7) My si troufáme předvídat budoucí a větší vnější vesmíry obydlených světů, nové sféry osídlené novými druhy neobyčejných a unikátních bytostí; materiální vesmír, velkolepý ve své konečnosti; nesmírně rozsáhlé tvoření, postrádající pouze jeden důležitý detail—přítomnost opravdové konečné zkušenosti z univerzálního života vzestupné existence. Takový vesmír vznikne s obrovským empirickým handicapem, postrádajíc účast v evoluci Všemohoucího-Nejvyššího. Všechny tyto vnější vesmíry budou zažívat nedostižitelnou podporu a božskou nadvládu Nejvyšší Bytosti, ale samotná skutečnost její aktivní přítomnosti vylučuje jejich zapojení v uskutečňování Nejvyššího Božstva.

31:10.12 (353.8) V průběhu současné vesmírné epochy prodělávají vyvíjející se osobnosti velkého vesmíru mnoho těžkostí v důsledku nedokončeného uskutečnění svrchovanosti Boha Nejvyššího, ale my všichni sdílíme unikátní zkušenost jeho evoluce. My se vyvíjíme v něm a on se vyvíjí v nás. Někdy ve věčné budoucnosti se evoluce Nejvyššího Božstva stane dokončenou událostí vesmírné historie a příležitost účastnit se této úžasné zkušenosti navždy zmizí ze scény kosmického dění.

31:10.13 (353.9) Ale ti z nás, kteří tuto unikátní zkušenost získali během mládí vesmíru, si ji zachovají po celou budoucí věčnost. A mnozí z nás se domnívají, že možným posláním pozvolna se shromažďujících se rezerv vzestupných a zdokonalených smrtelníků Sboru Konečnosti, ve spojení s dalšími šesti podobně doplňujících se sborů, bude řízení těchto vnějších vesmírů ve snaze nahradit jejich empirické nedostatky z neúčasti v časoprostorové evoluci Nejvyšší Bytosti.

31:10.14 (353.10) Tyto nedostatky jsou nevyhnutelné na všech úrovních vesmírné existence. Během této současné vesmírné epochy my, na vyšších úrovních duchovní existence, přicházíme nyní dolů řídit evoluční vesmíry a pomáhat vzestupným smrtelníkům; takto se snažíme nahrazovat jejich nedostatky v oblasti realit vyšší duchovní zkušenosti.

31:10.15 (354.1) I když opravdu nevíme nic o plánech Architektů Hlavního Vesmíru, týkající se těchto vnějších tvořeních, přesto jsme si jisti ve třech věcech:

31:10.16 (354.2) 1. V oblastech vnějšího prostoru se opravdu postupně organizuje rozsáhlá a nová soustava vesmírů. Nové druhy fyzických tvořeních, enormní a gigantické skupiny rojících se nespočetných vesmírů jsou skutečně viditelné vašimi teleskopy velmi daleko za současnými hranicemi obydlených a organizovaných tvořeních. V současnosti jsou vnější tvoření výhradně fyzická; jsou očividně neobydlená a patrně postrádají správní řízení bytostmi.

31:10.17 (354.3) 2. Po věky věků pokračuje v Ráji nevysvětlitelné a zcela záhadné shromažďování zdokonalených a vzestupných bytostí času a prostoru ve spojení se šesti dalšími sbory konečných.

31:10.18 (354.4) 3. Souběžně s těmito procesy probíhá energetické ztělesňování Nejvyšší Osoby Božstva jako všemohoucího vládce supertvořeních.

31:10.19 (354.5) Tak, jako my se díváme na tento trojjediný vývoj, zahrnující tvory, vesmíry a Božstvo, můžeme být kritizováni za očekávání, že něco nového a neodhaleného se blíží vyvrcholení v hlavním vesmíru? Není přirozené, že bychom měli spojovat tuto odvěkou mobilizaci a organizaci fyzických vesmírů v takové, doposud nepoznané míře a vývin osobnosti Nejvyšší Bytosti, s úžasným programem povýšení smrtelníků času na božskou dokonalost a s jejich následným povoláním do Sboru Konečnosti v Ráji—určením a osudem, které jsou zahaleny vesmírným tajemstvím? Celá Uversa stále více věří, že shromažďující se Sbory Konečnosti jsou určeny pro nějakou budoucí službu ve vesmírech vnějšího prostoru, kde již nyní můžeme rozpoznat přinejmenším sedmdesát tisíc seskupení hmoty, z nichž každé je větší než kterýkoliv ze současných vesmírů.

31:10.20 (354.6) Evoluční smrtelníci se narodí na planetách prostoru, projdou přes morontiální světy, stoupají přes duchovní vesmíry, přejdou sféry Havony, naleznou Boha, dosáhnou Ráje a jsou přijati do základního Sboru Konečnosti, aby tam čekali na další nasazení do vesmírné služby. Shromažďuje se ještě dalších šest sborů konečnosti, ale Rajským vůdcem všech řádů konečných je Grandfanda, první vzestupný smrtelník. A když se díváme na tento povznášející výjev, my všichni prohlašujeme: jaký je to vznešený osud pro děti času živočišného původu, materiální syny prostoru!

31:10.21 (354.7) [Společně zpracováno Božským Poradcem a Jedním beze Jména a Čísla, zplnomocněnými pro tuto činnost Věčně Moudrými Uversy.]

* * * * *

31:10.22 (354.8) Těchto třicet jedna kapitol, popisujících podstatu Božstva, realitu Ráje, organizaci a fungování středního vesmíru a supervesmírů, osobnosti velkého vesmíru a vznešené poslání evolučních smrtelníků, bylo zpracováno, zformulováno a přeloženo do anglického jazyka vysokou komisí, skládající se z dvaceti čtyř organizátorů Orvontonu, jednajících v souladu s mandátem, vydaným Věčně Moudrými Uversy a nařizující, abychom tuto činnost vykonali na Urantii, 606-ém světě Satanie v souhvězdí Norlatiadek v lokálním vesmíru Nebadon, roku 1934 n.l.

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.