Luku 31, Lopullisuuden Saavuttajakunta

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 31

Lopullisuuden Saavuttajakunta

31:0.1 (345.1) KUOLEVAISSYNTYISTEN Finaliittien Yhteisö edustaa ajallisuudesta nousevien Suuntaajaan fuusioituneiden kuolevaisten nykyisin tunnettua määränpäätä. Mutta olemassa on muitakin tähän yhteisöön osoitettavia ryhmiä. Ensiasteinen finaliittikunta koostuu seuraavista:

31:0.2 (345.2) 1. Havonan syntyperäisasukkaat.

31:0.3 (345.3) 2. Gravitaatiosanansaattajat.

31:0.4 (345.4) 3. Kunnialla kruunatut kuolevaiset.

31:0.5 (345.5) 4. Adoptoidut serafit.

31:0.6 (345.6) 5. Kunnialla kruunatut Aineelliset Pojat.

31:0.7 (345.7) 6. Kunnialla kruunatut keskiväliolennot.

31:0.8 (345.8) Nämä kunnialla kruunattujen olentojen kuusi ryhmää muodostavat tämän ikuisen päämäärän omaavan, ainutlaatuisen yhteisön. Luulemme tietävämme, mikä heidän tuleva työnsä on, muttemme ole siitä varmoja. Vaikka Paratiisiin kootaankin Kuolevaisfinaliittien Yhteisöä ja vaikka nämä nyt varsin laajasti huolehtivatkin avaruuden universumeista ja hoitavat valoon ja elämään asettuneita maailmoja, niiden tulevana päämääränä täytyy kuitenkin olla ulkoavaruuden järjestymässä olevat universumit. Näin ainakin Uversassa arvellaan.

31:0.9 (345.9) Yhteisö organisoituu avaruuden maailmoissa muotoutuneiden työtoveruussuhteiden mukaisesti ja ylösnousemuksellisen elämänvaiheen aikana saatua pitkää ja vaiheikasta, yhdistävää kokemusta vastaten. Kaikki tähän joukkoon hyväksytyt ylösnousemusluodut otetaan vastaan tasa-arvoisina, mutta tämä ylevä tasa-arvoisuus ei millään muotoa kumoa yksilöllisyyttä eikä hävitä henkilökohtaista identiteettiä. Finaliitin kanssa kommunikoidessamme voimme heti huomata, onko hän ylösnousemuskuolevainen, syntyperäinen havonalainen, adoptoitu serafi, keskiväliolento vai Aineellinen Poika.

31:0.10 (345.10) Nykyisenä universumiaikakautena finaliitit palaavat ajallisuuden universumeissa tapahtuvan palvelun piiriin. Heidät osoitetaan työskentelemään peräjälkeen eri superuniversumeissa. Synnyinsuperuniversumiinsa heitä ei koskaan määrätä, ennen kuin he ovat palvelleet kaikissa kuudessa muussa superluomuksessa. Tällä tavoin heidän on mahdollista saada seitsenkertainen käsitys Korkeimmasta Olennosta.

31:0.11 (345.11) Urantialla palvelee pysyvästi yksi tai useampia kuolevaisfinaliittien komppanioita. Mitään sellaista universumipalveluiden aluetta ei ole, joihin heitä ei osoitettaisi. He toimivat universaalisesti ja noudattavat vuoroittaisia ja kestoltaan yhtä pitkiä palveluksessaolon ja palveluksesta vapaana olon kausia.

31:0.12 (345.12) Meillä ei ole käsitystä tämän erikoisen ryhmän tulevan organisaation luonteesta, mutta tällä hetkellä finaliitit ovat täysin itsehallinnollinen yhteisö. He valitsevat omat vakinaiset, jaksottaiset ja tehtäväkohtaiset johtajansa ja ohjaajansa. Mikään ulkopuolinen vaikutus ei koskaan ulotu heidän toimintatapoihinsa, ja he vannovat uskollisuudenvalansa vain Paratiisin-Kolminaisuudelle.

31:0.13 (346.1) Finaliiteilla on omat päämajansa Paratiisissa, superuniversumeissa, paikallisuniversumeissa ja kaikissa sen osapääkaupungeissa. He ovat evolutionaarisen luomakunnan oma erityinen luokkansa. Emme välittömästi johda tai valvo heitä, ja silti he ovat kaikkia suunnitelmiamme kohtaan ehdottoman lojaaleja ja yhteistyöhaluisia. He ovat toden totta enenevä joukko ajallisuuden ja avaruuden koeteltuja ja uskollisia sieluja – maailmankaikkeuden evolutionaarinen suola – eikä paha heihin ikinä pysty, eikä synti heistä saa otetta.

1. Havonan syntyperäisasukkaat

31:1.1 (346.2) Monet syntyperäiset havonalaiset, jotka palvelevat opettajina pyhiinvaeltajia valmentavissa keskusuniversumin kouluissa, kiintyvät syvästi ylösnousemuskuolevaisiin ja kiinnostuvat sitäkin enemmän Kuolevaisfinaliittien Yhteisön tulevasta työstä ja vastaisesta määränpäästä. Yhteisön hallinnollisessa päämajassa Paratiisissa pidetään rekisteriä Grandfandan työtoverin johtamista Havonan vapaaehtoisista. Tänä päivänä tällä odotuslistalla ovat miljoonien ja taas miljoonien Havonan syntyperäisasukkaiden nimet. Nämä välittömän ja jumalallisen luomistoiminnan tuloksena syntyneet täydelliset olennot ovat suureksi avuksi Kuolevaisfinaliittien Yhteisölle, ja heistä on epäilemättä vieläkin suurempi hyöty kaukaisessa tulevaisuudessa. He tuovat muassaan näkökulman, jollaisen voi tuoda vain täydellisyydessä ja jumalallisessa täysinäisyydessä syntynyt olento. Finaliitteihin liittyvät näin ollen kokemuksellisen olemassaolon molemmat vaiheet: täydellinen ja täydellistynyt.

31:1.2 (346.3) Havonan syntyperäisasukkaiden tulee saavuttaa tiettyjä kokemuspohjaisia kehitystuloksia evolutionaaristen olentojen seurassa, mikä luo heissä kyvyn ottaa lahjana vastaan Universaalisen Isän hengen osasen. Kuolevaisfinaliittien Yhteisöön kuuluu vakinaisina jäseninä vain sellaisia olentoja, jotka ovat fuusioituneet Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen henkeen tai jotka Gravitaatiosanansaattajien tavoin omaavat synnynnäisesti tämän Jumala Isän hengen.

31:1.3 (346.4) Keskusuniversumin asukkaita otetaan tähän yhteisöön suhteessa yksi tuhannesta, joka on finaliittikomppanian jäsenmäärä. Yhteisö järjestäytyy väliaikaista palvelua varten tuhatjäsenisiksi komppanioiksi, joissa ylösnousemusluotujen lukumäärä on 997 yhtä syntyperäistä havonalaista ja yhtä Gravitaatiosanansaattajaa kohden. Finaliitit kootaan tällä tavoin komppanioiksi, mutta finaliittivala heiltä otetaan yksitellen. Se on vala, jonka seuraamukset ovat kauaskantoiset ja merkitys ikuinen. Syntyperäinen havonalainen vannoo saman valan, ja hän tulee liitetyksi tähän yhteisöön ikuisiksi ajoiksi.

31:1.4 (346.5) Havonalaistulokkaat seuraavat sitä komppaniaa, johon heidät osoitetaan; minne ikinä ryhmä menee, sinne myös he menevät. Ja jospa vain saisitte nähdä, millä innolla he menevät mukaan tähän heidän kannaltaan uuteen finaliittien työhön. Mahdollisuus päästä Lopullisuuden Saavuttajakuntaan on eräs Havonan kiehtovimmista asioista; mahdollisuus päästä finaliitiksi on eräs näiden täydellisten olentorotujen suurenmoisimmista seikkailuista.

31:1.5 (346.6) Havonan syntyperäisasukkaita otetaan samassa suhteessa myös Vicegeringtonissa olevaan Yhdessä Kolminaistettujen Finaliittien Yhteisöön ja Paratiisissa olevaan Transsendentaalisten Finaliittien Yhteisöön. Havonan kansalaiset katsovat näiden kolmen määränpään muodostavan ylivertaisen elämänuransa korkeimman tavoitteen yhdessä heidän mahdollisen Havona-finaliittien Yhteisön jäsenyyteen pääsynsä kanssa.

2. Gravitaatiosanansaattajat

31:2.1 (346.7) Missä ja milloin Gravitaatiosanansaattajat toimivat, siellä ja silloin ovat finaliitit päällikköinä. Kaikki Gravitaatiosanansaattajat kuuluvat Grandfandan yksinomaiseen määräysvaltaan, ja heitä osoitetaan vain ensiasteiseen Lopullisuuden Saavuttajakuntaan. Jo nyt he ovat finaliittien kannalta korvaamattomia, ja ikuisessa tulevaisuudessa heistä tulee jokaiseen tarkoitukseen soveltuvia. Millään muulla älyllisten luotujen ryhmällä ei ole tällaista personoitua, ajan ja avaruuden ylittämiseen kykenevää sanansaattajayhteisöä. Muihin finaliittiyhteisöihin liitetyt tyypiltään samankaltaiset sanansaattaja-kirjurit eivät ole personoituja, vaan he ovat absonitisoituja.

31:2.2 (347.1) Gravitaatiosanansaattajat ovat peräisin Diviningtonista, ja he ovat modifioituja ja personoituja Suuntaajia, muttei yksikään uversalaisryhmämme jäsen tohdi ryhtyä selittämään yhdenkään tällaisen sanansaattajan olemusta. Tiedämme heidät ylevästi persoonallisiksi olennoiksi, jumalallisiksi, älyllisiksi ja liikuttavan ymmärtäväisiksi, muttemme käsitä sitä ajatonta tekniikkaa, jonka avulla he liikkuvat avaruudessa. Näyttää siltä, että he pystyvät käyttämään hyväkseen mitä tahansa ja kaikkia energioita, yhteyspiirejä ja jopa gravitaatiota. Kuolevaisyhteisöön kuuluvat finaliitit eivät voi uhmata aikaa eivätkä avaruutta, mutta heidän seuraansa ja käskyvaltaansa kuuluu lähes infiniittisiä henkipersoonallisuuksia, jotka siihen kykenevät. Otamme vapauden kutsua Gravitaatiosanansaattajia persoonallisuuksiksi, mutta todellisuudessa he ovat superhenkiolentoja, rajoittamattomia ja rajattomia persoonallisuuksia. Yksinäisiin Sanansaattajiin verrattuina he kuuluvat kokonaan eri persoonallisuusluokkaan.

31:2.3 (347.2) Finaliittikomppaniaan voidaan liittää rajoittamaton määrä Gravitaatiosanansaattajia, mutta vain yksi sanansaattaja, kumppaniensa päällikkö, otetaan jäseneksi Kuolevaisfinaliittien Yhteisöön. Tämä päällikkö on kuitenkin nimittänyt itselleen vakinaisen henkilöstön, johon kuuluu 999 sanansaattajatoveria, ja tilanteen niin vaatiessa hän voi tämän luokan varajoukoista pyytää rajattomat määrät apulaisia.

31:2.4 (347.3) Gravitaatiosanansaattajien ja glorifioitujen kuolevaisfinaliittien välille kehittyy liikuttava ja syvällinen molemminpuolinen kiintymys. Heillä on paljon yhteistä: Toinen on Universaalisen Isän osasen välitön personoituma, toinen on luotu persoonallisuus, joka on olemassa saman Universaalisen Isän osaseen, Henki-Ajatuksensuuntaajaan, fuusioituneessa eloonjääneessä kuolemattomassa sielussa.

3. Kunnialla kruunatut kuolevaiset

31:3.1 (347.4) Suuntaajaan fuusioituneet ylösnousemuskuolevaiset muodostavat ensiasteisen Lopullisuuden Saavuttajakunnan rungon. Yhdessä adoptoitujen ja glorifioitujen serafien kanssa heitä on kussakin finaliittikomppaniassa tavallisesti 990. Kussakin ryhmässä on kuolevaisia ja enkeleitä vaihtelevassa suhteessa, mutta kuolevaisia on joka tapauksessa huomattavasti serafeja enemmän. Syntyperäiset havonalaiset, glorifioidut Aineelliset Pojat, glorifioidut keskiväliolennot, Gravitaatiosanansaattajat sekä tuntematon ja puuttuva jäsen muodostavat yhdessä vain yhden prosentin kunkin yhteisön jäsenkunnasta. Kussakin tuhannen finaliitin komppaniassa on vain kymmenen paikkaa näille persoonallisuuksille, jotka eivät ole kuolevaisia eivätkä serafeja.

31:3.2 (347.5) Me, jotka olemme Uversasta, emme tiedä ajallisuuden ylösnousemuskuolevaisten ”lopullista määränpäätä”. Nykyisellään he asuvat Paratiisissa ja palvelevat väliaikaisesti Valon ja Elämän Yhteisössä, mutta taivaaseennousijan osalle tulleen näin valtavan koulutuksen ja universumissa saadun näin pitkäaikaisen harjoituksen täytyy olla suunniteltuja pätevöittämään heidät vieläkin suurempiin luottamuksellisiin koetuksiin ja yhä ylevämpiin vastuullisiin tehtäviin.

31:3.3 (347.6) Siitäkin huolimatta, että nämä ylösnousemuskuolevaiset ovat saavuttaneet Paratiisin, että heidät on otettu Lopullisuuden Saavuttajien jäsenyyteen ja että heitä on suurin määrin lähetetty takaisin paikallisuniversumeihin osallistumaan niiden johtamiseen ja avustamaan superuniversumien asiainhoidossa jopa tästä ilmeiseltä näyttävästä määränpäästä huolimatta jäljelle jää kuitenkin se merkittävä tosiasia, että heidät on merkitty kirjoihin vain kuudennen asteen henkinä. Kuolevaisfinaliittien Yhteisön elämänuralla on epäilemättä otettava vielä yksi askel. Emme tunne tämän askelen luonnetta, mutta olemme panneet merkille kolme seikkaa, joihin pyydämme teitä tässä yhteydessä kiinnittämään huomiota:

31:3.4 (348.1) 1. Merkintöjen perusteella tiedämme kuolevaisten piensektoreissa oleskelunsa ajan olevan ensimmäisen luokan henkiä ja tiedämme heidän etenevän toiseen luokkaan, silloin kun heidät siirretään suursektoreihin, ja kolmanteen luokkaan, kun he edistyvät superuniversumin keskuskoulutusmaailmoihin. Kuolevaisista tulee neljännen asteen eli kandidaattihenkiä, sen jälkeen kun he ovat saavuttaneet Havonan kuudennen kehän, ja heistä tulee viidennen luokan henkiä, kun he löytävät Universaalisen Isän. Sittemmin he saavuttavat henkiolomuodon kuudennen vaiheen, kunhan he ensin ovat vannoneet valan, joka liittää heidät ainiaaksi Kuolevaisfinaliittien Yhteisön ikuisuustehtäviin.

31:3.5 (348.2) Havaitsemme, että henkiluokituksen tai -nimityksen on määrittänyt tosiasiallinen eteneminen yhdestä universumipalvelun maailmasta toiseen universumipalvelun maailmaan tai yhdestä universumista toiseen universumiin; ja arvelemme, että seitsemännen asteen henkeä tarkoittava luokitus annetaan Lopullisuuden Saavuttajain Kuolevaisyhteisölle, samalla kun heidät ylennetään ikuiseen palvelutehtävään nyt vielä rekisteröimättömillä ja paljastamattomilla sfääreillä ja samanaikaisesti kun he saavuttavat Korkeimman Jumalan. Mutta näitä rohkeita otaksumia lukuun ottamatta emme todellisuudessa tästä kaikesta tiedä sen enempää kuin tekään; tietämyksemme kuolevaisten elämänurasta ei ulotu nykyistä Paratiisi-päämäärää kauemmas.

31:3.6 (348.3) 2. Kuolevaiset lopullisuuden saavuttajat ovat täysin noudattaneet kaikkia aikakausia koskevaa kehotusta: ”Olkaa täydelliset”; he ovat nousseet kuolevaisen perillepääsyyn johtavan universaalisen tien; he ovat löytäneet Jumalan, ja heidät on asianmukaisesti otettu Lopullisuuden Saavuttajakuntaan. Tällaiset olennot ovat päässeet henkiedistymisen nykyisille äärirajoille, mutta he eivät ole saavuttaneet perimmäisen henkistatuksen lopullisuutta. He ovat saavuttaneet luodulle mahdollisen täydellisyyden nykyisen rajan, mutta he eivät ole saavuttaneet luodun olennon palvelun lopullisuutta. He ovat kokeneet jumaluudenpalvonnan täyteyden, mutta heiltä puuttuu kokemuksellisen Jumaluuden saavuttamisen lopullisuus.

31:3.7 (348.4) 3. Paratiisin Finaliittikuntaan kuuluvat glorifioidut kuolevaiset ovat ylösnousemuksellisia olentoja, joilla on hallussaan kokemuksellinen tietämys jokaisesta vaiheesta siinä, millaista on todellisuudessa elää älylliseen olemassaoloon kuuluva mahdollisimman täyteläinen elämä ja mikä on sen filosofia, sillä tähän ylösnousemukseen alimmista aineellisista maailmoista Paratiisin hengellisiin korkeuksiin käytettävien aikakausien kuluessa on näitä eloonjääviä luotuja koulutettu heidän kykyjensä äärirajoille saakka opettamalla heille ajallisuuden ja avaruuden koko universaalisen luomakunnan oikeudenmukaisen ja tehokkaan ja samalla armeliaan ja kärsivällisen hallinnon jokaisen jumalallisen periaatteen jokainen yksityiskohta.

31:3.8 (348.5) Mielestämme ihmisillä on oikeus tulla mukaan mielipiteiden vaihtoomme ja olemme sitä mieltä, että teillä on vapaus arvailla kanssamme Paratiisin Finaliittikunnan perimmäisen kohtalon salaisuutta. Meistä näyttää ilmeiseltä, että täydellistyneiden evolutionaaristen luotujen nykyiset tehtävät muistuttavat luonteeltaan loppututkinnon jälkeisiä universumien ymmärtämisen ja superuniversumin hallinnon kursseja; ja me kaikki kysymme: ”Minkähän vuoksi Jumalat näin huolehtivat siitä, että eloonjäävät kuolevaiset saavat läpikotaisen koulutuksen maailmankaikkeuden hallintomenetelmissä?”

4. Adoptoidut serafit

31:4.1 (348.6) Monet kuolevaisten uskollisista serafisuojelijoista saavat käydä läpi taivaaseennousijan elämänvaiheen yhdessä ihmissuojattiensa kanssa, ja Isään fuusioiduttuaan monet näistä suojelusenkeleistä vannovat ikuisuuden finaliittivalan yhdessä suojelemiensa kuolevaisten kanssa ja omaksuvat näin ikiajoiksi kuolevaiskumppaniensa määränpään. Enkeleillä, jotka läpikäyvät kuolevaisten olentojen ylösnousemuskokemuksen, saattaa olla ihmisen määränpään kaltainen tulevaisuus; heidät voidaan samalla tavoin ja ikuisiksi ajoiksi ottaa tämän Lopullisuuden Saavuttajien Yhteisön jäseniksi. Suuret määrät adoptoituja ja glorifioituja serafeja liitetään moninaisiin ei-kuolevaisten finaliittien yhteisöihin.

5. Kunnialla kruunatut Aineelliset Pojat

31:5.1 (349.1) Ajallisuuden ja avaruuden universumeissa on voimassa säädös, jonka mukaan paikallisjärjestelmien Aatami-kansalaiset saavat, mikäli heidän planetaarinen tehtäväänosoituksensa viipyy pitkään, jättää anomuksen, jossa he pyytävät vapautusta vakinaisen kansalaisen asemastaan. Ja mikäli tähän suostutaan, he liittyvät ylösnousemuspyhiinvaeltajien riveihin universumipääkaupungeissa ja jatkavat sieltä eteenpäin Paratiisiin ja Lopullisuuden Saavuttajakuntaan.

31:5.2 (349.2) Kun pitkälle ehtinyt evolutionaarinen maailma saavuttaa valon ja elämän aikakauden myöhemmät vaiheet, Aineelliset Pojat, planetaarinen Aatami ja Eeva, saattavat pitää parempana sellaista, että he muuttuvat ihmisiksi, saavat Suuntaajan ja astuvat universumista ylösnousemuksen kautta Kuolevaisfinaliittien Yhteisöön johtavalle evolutionaariselle tielle. Jotkut näistä Aineellisista Pojista ovat osin epäonnistuneet tai teknisessä mielessä erehtyneet tehtävässään toimia biologisina kehityksen vauhdittajina kuten kävi Urantian Aatamille, ja sen jälkeen heidän on pakko kulkea kyseisen maailman ihmisten luonnonmukainen tie. He saavat Suuntaajan, kokevat kuoleman ja etenevät uskon kautta ylösnousemusjärjestelmän läpi ja saavuttavat sittemmin Paratiisin ja Lopullisuuden Finaliittikunnan.

31:5.3 (349.3) Tällaisia Aineellisia Poikia ei tavata monestakaan finaliittikomppaniasta. Heidän läsnäolonsa antaa tällaiselle ryhmälle suuren potentiaalin siltä osin, mitä mahdollisuuksia ryhmällä on korkeatasoiseen palveluun, ja heidät valitaan poikkeuksetta tällaisen ryhmän johtajiksi. Mikäli Eedenin pariskunnan kumpikin jäsen liitetään samaan ryhmään, heidän sallitaan tavallisesti toimia yhdessä, yhtenä persoonallisuutena. Tällaiset ylösnousemukselliset parit onnistuvat kolminaistamisyrityksessä ylösnousemuskuolevaisia huomattavasti paremmin.

6. Kunnialla kruunatut keskiväliolennot

31:6.1 (349.4) Monilla planeetoilla tuotetaan suuret määrät keskiväliolentoja, mutta nämä jäävät perin harvoin synnyinmaailmaansa, sen jälkeen kun se on asettunut valoon ja elämään. Silloin tai pian sen jälkeen heidät vapautetaan vakinaisen kansalaisen asemasta. He aloittavat nousunsa Paratiisiin ja vaeltavat morontiamaailmojen, superuniversumin ja Havonan läpi ajallisuuden ja avaruuden kuolevaisten mukana.

31:6.2 (349.5) Eri universumien keskiväliolennot eroavat alkuperänsä ja olemuksensa osalta suuresti toisistaan, mutta kaikkien on määrä päätyä johonkin Paratiisin finaliittikuntaan. Kaikki toisasteiset keskiväliolennot fuusioituvat lopulta Suuntaajaan, ja heidät otetaan kuolevaisyhteisön jäseniksi. Monilla finaliittikomppanioilla on keskuudessaan yksi tällainen glorifioitu olento.

7. Valon Evankelistat

31:7.1 (349.6) Kussakin finaliittikomppaniassa on nykyisellään 999 valan vannonutta persoonallisuutta, pysyväisjäsentä. Vapaana olevan paikan täyttää mihin tahansa yksittäiseen tehtävään määrättyjen Valon Evankelistojen päällikkö. Tällaiset olennot ovat yhteisössä vain sen väliaikaisia jäseniä.

31:7.2 (349.7) Jokaista minkä tahansa finaliittiyhteisön palvelukseen osoitettua taivaallista persoonallisuutta kutsutaan Valon Evankelistaksi. Nämä olennot eivät vanno finaliitin valaa, ja vaikka he ovat yhteisön organisaation alaisia, he eivät kuulu siihen pysyvästi. Tähän ryhmään voi kuulua Yksinäisiä Sanansaattajia, supernafeja, sekonafeja, Paratiisin kansalaisia tai heidän kolminaistamiaan jälkeläisiä kuka tahansa olento, jota tarvitaan kulloisenkin finaliittitehtävän suorittamiseen. Emme tiedä, onko yhteisöön määrä kuulua näitä olentoja myös, sitten kun se suorittaa ikuisia tehtäviään. Yhteisöön liittämisen aiheuttaneen tehtävän suoritettuaan nämä Valon Evankelistat palaavat entiseen asemaansa.

31:7.3 (350.1) Lopullisuuden Saavuttajien Kuolevaisyhteisön nykyiseen kokoonpanoon kuuluu vain kuusi pysyväisjäsenten luokkaa. Niin kuin odottaa saattaakin, finaliittien piirissä esiintyy paljonkin kannunvalantaa siitä, mikä on oleva heidän tulevien tovereidensa identiteetti. Mutta tämän kysymyksen osalta heidän keskuudessaan ei vallitse suurtakaan yksimielisyyttä.

31:7.4 (350.2) Me uversalaiset arvailemme useinkin finaliittien seitsemännen ryhmän identiteettiä. Keskuudessamme vallitsee monia ajatuksia siitä, mihin tehtävään jotkin Paratiisiin, Vicegeringtoniin ja Havonan sisäkehälle kerääntyvistä monista kolminaistetuista yhteisöistä mahdollisesti osoitetaan. Arvellaanpa sellaistakin, että Lopullisuuden Saavuttajien ehkä sallitaan kolminaistaa monet universumien hallintotyössä tarvitsemistaan apulaisista siinä tapauksessa, että he päätyvät parhaillaan tekeillä olevien universumien palvelukseen.

31:7.5 (350.3) Toinen meistä on sitä mieltä, että tämän yhteisön avoimen paikan täyttää jonkintyyppinen olento, joka on kotoisin finaliittien tulevana palvelupaikkana olevasta uudesta universumista; toinen on taipuvainen uskomaan, että tämän paikan ottaa haltuunsa jonkintyyppinen Paratiisin persoonallisuus, jota ei ole vielä luotu, olevaistettu tai kolminaistettu. Mutta mitä todennäköisimmin meidän on odottaminen finaliittien siirtymistä hengensaavuttamisen seitsemännelle tasolle, ennen kuin sitä todellisuudessa tiedämme.

8. Transsendentaalit

31:8.1 (350.4) Osana täydellistyneen kuolevaisen Paratiisissa finaliittina saamaa kokemusta on pyrkimys ymmärtää niiden yli tuhanteen ryhmään kuuluvan Paratiisin transsendentaalisen superkansalaisen olemusta ja tehtävää, jotka ovat olevaistettuja ja ominaisuuksiltaan absoniittisia olentoja. Kanssakäymisissään näiden superpersoonallisuuksien kanssa ylösnousemuskuolevaiset saavat merkittävää apua niiden transsendentaalisten hoivaajien lukuisten luokkien hyödyllisestä opastuksesta, jotka ovat saaneet tehtäväkseen esitellä kehityksen tuloksena ilmaantuneet finaliitit heidän uusille paratiisillisille veljilleen. Koko Transsendentaalien yhteisö asuu länsi-Paratiisissa, laajalla alueella, joka on yksinomaan heidän käytössään.

31:8.2 (350.5) Transsendentaaleista kertoessamme meitä rajoittavat ihmisen käsityskyvyn rajoittuneisuuden lisäksi myös toimeksiantoomme sisältyvät Paratiisin persoonallisuuksien julkituontia koskevat ehdot. Näillä olennoilla ei ole mitään tekemistä kuolevaisten Havonaan-nousun kanssa. Paratiisin Transsendentaalien valtavalla joukolla ei ole kerrassaan mitään tekemistä sen kummemmin Havonan kuin seitsemän superuniversuminkaan asioiden kanssa, sillä he huolehtivat vain kokonaisuniversumin asioiden superhallinnosta.

31:8.3 (350.6) Sinä, joka olet luotu olento, voit muodostaa käsityksen Luojasta, mutta voit tuskin käsittää, että on olemassa suunnaton ja moninainen kerääntymä älyllisiä olentoja, jotka eivät ole Luojia eivätkä luotuja. Nämä Transsendentaalit eivät luo mitään olentoja, eikä heitäkään liioin ole koskaan luotu. Välttyäksemme käyttämästä uutta oppisanaa, mielivaltaista ja merkityksetöntä nimitystä, katsomme parhaaksi heidän alkuperästään puhuessamme sanoa, että Transsendentaalit yksinkertaisesti olevaistuvat. Jumaluusabsoluutilla on hyvinkin saattanut olla tekemistä heidän alkuperänsä kanssa, ja tämä Absoluutti saattaa kietoutua heidän kohtaloonsa, mutta nykyisellään nämä ainutlaatuiset olennot eivät ole Jumaluusabsoluutin herruudessa. He ovat Perimmäisen Jumalan alamaisia, ja heidän nykyinen Paratiisissa-oleskelunsa on kaikilta osin Kolminaisuuden valvomaa ja ohjaamaa.

31:8.4 (351.1) Vaikka kaikki Paratiisin saavuttavat kuolevaiset tavan takaa ovat veljellisissä kanssakäymisissä Transsendentaalien kanssa, kuten he ovat sitä Paratiisin kansalaistenkin kanssa, käy kuitenkin niin, että ihmisen ensimmäinen vakavasti otettava kosketus Transsendentaaliin tapahtuu siinä ikimuistettavassa tilanteessa, jossa ylösnousemuskuolevainen uuden finaliittiryhmän jäsenenä seisoo finaliittien vastaanottokehässä ja jossa Transsendentaalien päällikkö, Kokonaisuniversumin Arkkitehtien johtava esimies, ottaa häneltä ikuisuuden kolminaisuusvalan.

9. Kokonaisuniversumin Arkkitehdit

31:9.1 (351.2) Kokonaisuniversumin Arkkitehdit ovat Paratiisin Transsendentaaleja hallitseva yhteisö. Tähän hallitsevaan yhteisöön kuuluu 28 011 persoonallisuutta, joilla on mestarin mieli, ylivertainen henki ja verraton absonitia. Tämän suurenmoisen ryhmän johtava viranhaltija, Mestariarkkitehtien vanhin, on kaikkien Jumaluuden tason alapuolella olevien Paratiisin älyllisten olentojen koordinoiva päällikkö.

31:9.2 (351.3) Käsillä olevien kertomusten esittämiseen valtuuttavan toimeksiannon kuudestoista kielto kuuluu: ”Mikäli sellainen katsotaan viisaaksi, Kokonaisuniversumin Arkkitehtien ja heidän työtovereidensa olemassaolon saa tuoda julki, mutta heidän alkuperäänsä, olemustaan ja kohtaloaan ei saa kokonaisuudessaan paljastaa.” Saamme kuitenkin ilmoittaa teille, että nämä Mestariarkkitehdit ovat olemassa seitsemällä absoniittisuuden tasolla. Nämä seitsemän ryhmää luokitellaan seuraavasti:

31:9.3 (351.4) 1. Paratiisitaso. Vain vanhin eli ensiksi olevaistunut Arkkitehti toimii tällä absoniittisuuden korkeimmalla tasolla. Tämä perimmäinen persoonallisuus, ei Luoja eikä luotu, olevaistui ikuisuuden aamunkoitossa, ja hän toimii nyt Paratiisin ja sen kahdenkymmenenyhden Paratiisiin liittyvien toimintojen maailman oivallisena koordinoijana.

31:9.4 (351.5) 2. Havonataso. Arkkitehtien toinen olevaistus tuotti kolme mestarisuunnittelijaa ja absoniittista hallintopersoonallisuutta, jotka ovat aina omistautuneet keskusuniversumin miljardin täydellisen sfäärin koordinointiin. Paratiisin perimätieto väittää, että nämä kolme Arkkitehtiä aiemmin olevaistetun vanhimman Arkkitehdin neuvomina myötävaikuttivat Havonan suunnitteluun, mutta sitä me emme tosiasiassa tiedä.

31:9.5 (351.6) 3. Superuniversumitaso. Kolmas absoniittinen taso käsittää seitsemän superuniversumin seitsemän Mestariarkkitehtiä, jotka ryhmänä viettävät nykyisin jokseenkin yhtä pitkän ajan toisaalta Seitsemän Valtiashengen seurassa Paratiisissa ja toisaalta Seitsemän Korkeimman Toimeenpanijan kanssa Äärettömän Hengen seitsemässä erityismaailmassa. He ovat suuruniversumin superkoordinoijia.

31:9.6 (351.7) 4. Ensimmäinen avaruustaso. Tässä ryhmässä on seitsemänkymmentä Arkkitehtiä, ja arvelemme, että heidän huolenaan ovat perimmäiset suunnitelmat ulkoavaruuden ensimmäistä universumia varten. Tämä universumi on nyt mobilisoitumassa nykyisten seitsemän superuniversumin rajojen tuolle puolen.

31:9.7 (351.8) 5. Toinen avaruustaso. Tämä Arkkitehtien viides yhteisö on vahvuudeltaan 490-jäseninen, ja taas me arvelemme, että heidän täytyy olla tekemisissä ulkoavaruuden toisen universumin kanssa, jossa fyysikkomme jo ovat todenneet eittämätöntä energian mobilisoitumista.

31:9.8 (352.1) 6. Kolmas avaruustaso. Tässä Mestariarkkitehtien kuudennessa ryhmässä on 3 430 jäsentä, ja niin kuin edellä, päättelemme nytkin, että heidän huolenaan ovat jättiläismäiset suunnitelmat ulkoavaruuden kolmatta universumia varten.

31:9.9 (352.2) 7. Neljäs avaruustaso. Tämä viimeinen ja suurilukuisin yhteisö koostuu 24 010 Mestariarkkitehdistä, ja mikäli aiemmat otaksumamme pitävät paikkansa, sen täytyy liittyä neljänteen ja viimeiseen toinen toistaan kookkaammista ulkoavaruuden universumeista.

31:9.10 (352.3) Näihin Mestariarkkitehtien seitsemään ryhmään kuuluu kaikkiaan 28 011 universuminsuunnittelijaa. Paratiisissa on sellainen perimätieto, että kauan sitten, hamassa ikuisuudessa, yritettiin olevaistaa 28 012:s Mestariarkkitehti, mutta tämä olento ei absonitisoitunut, koska hänen persoonallisuutensa tempautui Universaaliseen Absoluuttiin. On mahdollista, että Mestariarkkitehtien nouseva sarja saavutti absoniittisuuden rajan 28 011:nnessä Arkkitehdissä ja 28 012:s yritys kohtasi Absoluutin läsnäolon matemaattisen tason. Toisin sanoen 28 012:nnella olevaistamisen tasolla absoniittisuuden kvaliteetti vastasi Universaalisen tasoa ja saavutti Absoluutin arvon.

31:9.11 (352.4) Toiminnallisessa organisaatiossaan Havonan kolme valvovaa Arkkitehtia toimivat yksinäisen Paratiisin Arkkitehdin avustajakumppaneina. Superuniversumien seitsemän Arkkitehtiä toimivat tasa-arvoisina Havonan kolmen valvojan kanssa. Ensimmäisen ulkoavaruustason universumien seitsemänkymmentä suunnittelijaa palvelevat nykyään seitsemän superuniversumin seitsemän Arkkitehdin avustajakumppaneina.

31:9.12 (352.5) Kokonaisuniversumin Arkkitehdeillä on käytettävissään lukuisia apulaisten ja avustajien ryhmiä, joihin kuuluu vahvuudenorganisoijien kaksi valtavaa luokkaa: ensiasteiset olevaistetut ja liitännäiset transsendentaaliset. Näitä Vahvuuden Pääorganisoijia ei pidä sekoittaa voimanohjaajiin, jotka kuuluvat suuruniversumiin.

31:9.13 (352.6) Kaikista ajallisuuden ja ikuisuuden lasten välisen liiton tuottamista olennoista, kuten finaliittien ja Paratiisin kansalaisten kolminaistamista jälkeläisistä, tulee Mestariarkkitehtien suojatteja. Mutta kaikista muista luoduista tai entiteeteistä, joista on paljastettu, että he toimivat nykyisissä organisoiduissa universumeissa, vain Yksinäiset Sanansaattajat ja Inspiroidut Kolminaisuushenget pitävät yllä jonkinlaista elimellistä yhteyttä Transsendentaaleihin ja Kokonaisuniversumin Arkkitehteihin.

31:9.14 (352.7) Mestariarkkitehdit antavat teknisen hyväksymisen, jolla Luoja-Pojat osoitetaan omille avaruuden alueilleen paikallisuniversumien organisoimistehtäviin. Mestariarkkitehtien ja Paratiisin Luoja-Poikien välillä vallitsee varsin läheinen yhteys, ja vaikka tämä suhde jää esittelemättä, teille on kuitenkin kerrottu Arkkitehtien ja suuruniversumin Korkeimpien Luojien yhteydestä ensimmäisen kokemuksellisen Kolminaisuuden suhdekokonaisuudessa. Nämä molemmat ryhmät, yhdessä kehittyvän ja kokemuksellisen Korkeimman Olennon kanssa, muodostavat transsendentaalisia arvoja ja kokonaisuniversumin merkityksiä edustavan Perimmäisen Kolminaisuuden.

10. Löytöretki perimmäisyyteen

31:10.1 (352.8) Mestariarkkitehtien vanhin valvoo seitsemää Lopullisuuden Saavuttajakuntaa, jotka ovat:

31:10.2 (352.9) 1. Kuolevaisfinaliittien yhteisö.

31:10.3 (352.10) 2. Paratiisin Finaliittien yhteisö.

31:10.4 (352.11) 3. Kolminaistettujen Finaliittien yhteisö.

31:10.5 (353.1) 4. Yhdessä Kolminaistettujen Finaliittien yhteisö.

31:10.6 (353.2) 5. Havonan Finaliittien yhteisö.

31:10.7 (353.3) 6. Transsendentaalisten Finaliittien yhteisö.

31:10.8 (353.4) 7. Paljastumattoman määränpään omaavien Poikien yhteisö.

31:10.9 (353.5) Kullakin mainituista määränpään yhteisöistä on johtava päällikkönsä, ja nämä päälliköt muodostavat Paratiisissa olevan Kohtalon Korkeimman Neuvoston. Nykyisenä universumiaikakautena Grandfanda on tämän korkeimman elimen päällikkö, ja tämä elin määrää perimmäisen määränpään omaavat lapset maailmankaikkeuden tehtäviin.

31:10.10 (353.6) Näiden seitsemän finaliittiyhteisön yhteenkokoontuminen on merkkinä sellaisten potentiaalien, persoonallisuuksien, mielten, henkien, absoniittien ja kokemuksellisten aktualiteettien reaalisuuden mobilisoinnista, jotka luultavasti ylittävät jopa Korkeimman Olennon kokonaisuniversumia koskevat tulevat funktiot. Nämä seitsemän finaliittiyhteisöä ovat mahdollisesti merkkinä Perimmäisen Kolminaisuuden nykyisestä toiminnasta, Kolminaisuuden, joka parhaillaan kokoaa yhteen finiittisyyttä ja absoniittisuutta edustavia voimia ulkoavaruuden universumeissa tapahtuvien käsittämättömien kehitystapahtumien valmistelua varten. Mitään tämän liikkeellepanon kaltaista ei ole tapahtunut, sen jälkeen kun Paratiisin-Kolminaisuus lähes hamassa ikuisuudessa samalla tavoin mobilisoi silloin olemassa olleet Paratiisin ja Havonan persoonallisuudet ja valtuutti nämä suunniteltujen ajallisuuden ja avaruuden seitsemän superuniversumin hallintopersoonallisuuksiksi ja vallanpitäjiksi. Seitsemän finaliittikuntaa edustavat suuruniversumin jumalallisuusreaktiota kehittämättömien potentiaalien aiheuttamiin vastaisiin tarpeisiin ikuisen tulevaisuuden toimintoja edustavissa ulkouniversumeissa.

31:10.11 (353.7) Rohkenemme ennustaa, että tulevaisuus tuo tullessaan vastaiset ja entistä suuremmat ulkouniversumit asutettuine maailmoineen, uusine sfääreineen, joita kansoittavat oivallisten ja ainutlaatuisten olentojen uudet luokat. Se tulee olemaan aineellinen universumi, joka on perimmäisyydessään vertaansa vailla, valtava luomus, joka on puutteellinen vain yhden tärkeän yksityiskohdan osalta: siltä puuttuu aktuaalinen finiittinen kokemus siitä, mitä universaalinen elämä on ylösnousemuksellisen olemassaolon piirissä. Tällainen universumi kärsii syntyessään suunnattomasta kokemuksellisesta vajavuudesta; se ei ole osallistunut Kaikkivaltiaan Korkeimman kehitykseen. Kaikki nämä ulkouniversumit saavat osakseen Korkeimman Olennon verratonta huolenpitoa ja ylivertaista valvontaa, mutta juuri tämä hänen aktiivisen läsnäolonsa tosiseikka sulkee pois sen mahdollisuuden, että ne osallistuisivat Korkeimman Jumaluuden aktuaalistumiseen.

31:10.12 (353.8) Nykyisen universumiaikakauden kuluessa suuruniversumin kehittyvät persoonallisuudet kokevat monia vaikeuksia, jotka juontuvat Korkeimman Jumalan suvereenisuuden epätäydellisestä aktuaalistumisesta, mutta toisaalta olemme kaikki osallisina hänen kehittymisensä ainutkertaisessa kokemuksessa. Me kehitymme hänessä, ja hän kehittyy meissä. Joskus ikuisessa tulevaisuudessa Korkeimman Jumaluuden kehittymisestä tulee maailmankaikkeuden historian täyttynyt tosiasia, ja tilaisuus osallistua tähän ihmeelliseen kokemukseen on silloin poistunut kosmisen toiminnan näyttämöltä.

31:10.13 (353.9) Mutta ne meistä, jotka maailmankaikkeuden nuoruudessa ovat tämän ainutkertaisen kokemuksen saaneet, pitävät sitä koko tulevan ikuisuuden ajan suuressa arvossa. Ja monet meistä arvelevat, että Lopullisuuden Saavuttajakuntaan kuuluvien ylösnousemuksellisten ja täydellistyneiden kuolevaisten asteittain kerääntyvien reservien tehtävänä saattaa olla se, että he yhdessä kuuden muun samalla tavoin täydentyvän yhteisön kanssa ylläpitävät hallintoa näissä ulkouniversumeissa ja pyrkivät korvaamaan niiden kokemuksen alalla esiintyviä puutteita, jotka ilmenevät siinä, etteivät ne ole osallistuneet Korkeimman Olennon ajallis-avaruudelliseen kehittymiseen.

31:10.14 (353.10) Mainitut puutteet ovat väistämättömiä universumiolemassaolon kaikilla tasoilla. Nykyisenä universumiaikakautena me, jotka edustamme hengellisten olomuotojen korkeampia tasoja, laskeudumme evolutionaarisiin universumeihin hoitamaan niiden hallintoa ja hoivaamaan ylösnousemuskuolevaisia. Pyrimme sillä keinoin hyvittämään heidän puutteellisuutensa, jotka ilmenevät korkeamman hengellisen kokemisen realiteettien alueella.

31:10.15 (354.1) Mutta vaikkemme tiedäkään todellisuudessa mitään Kokonaisuniversumin Arkkitehtien suunnitelmista näiden ulompien luomistulosten suhteen, olemme silti varmoja kolmesta asiasta:

31:10.16 (354.2) 1. Tosiaankin valtava ja uusi universumien järjestelmä on asteittain järjestymässä ulkoavaruuden alueilla. Teleskoopeilla tähyillessänne silmienne edessä on todellakin uusiin luokkiin kuuluvia fyysisiä luomistuloksia, suunnattomina ja jättiläismäisinä kehinä virtailevia universumeja universumien perään, hyvin kaukana asuttujen ja järjestyneitten luomistulosten nykyisistä rajoista. Nämä ulommat luomistulokset ovat nykyisellään kokonaan fyysisiä; ne ovat ilmeisesti asumattomia ja nähtävästi vailla luotujen olentojen harjoittamaa hallintoa.

31:10.17 (354.3) 2. Aikakaudesta toiseen jatkuu ajallisuuden ja avaruuden täydellistyneiden ja ylösnousemuksellisten luotujen selittämätön ja perin juurin salaperäinen kokoaminen Paratiisiin yhdessä kuuden muun finaliittiyhteisön kanssa.

31:10.18 (354.4) 3. Näiden tapahtumien myötä Jumaluuden Korkein Persoona saa superluomusten kaikkivaltiaan hallitsijan ominaisuudessa yhä enemmän valtaa.

31:10.19 (354.5) Kun tarkastelemme tätä kolmiyhteistä kehitystä, jossa ovat mukana luodut, universumit ja Jumaluus, voidaanko meitä arvostella siitä, jos odotamme, että jokin uusi ja paljastumaton on lähestymässä huipennustaan? Eikö ole pelkästään luonnollista, että me mieluusti yhdistämme tämän aikakausia jatkuvan fyysisten universumien mobilisoinnin ja niiden tähän asti tuntemattomassa mittakaavassa tapahtuneen organisoinnin samoin kuin Korkeimman Olennon persoonallisuuden ilmaantumisen tähän häkellyttävään suunnitelmaan ajallisten kuolevaisten nostamiseksi jumalalliseen täydellisyyteen ja heidän sittemmin Paratiisissa tapahtuvaan kokoamiseensa Lopullisuuden Saavuttajakunnaksi – tehtävänmääritys ja määränpää, jotka verhoutuvat maailmankaikkeuden mysteeriin? Uversassa kaikki uskovat yhä enemmän siihen, että yhteen kerääntyvien Lopullisuuden Saavuttajakuntien on määrä päätyä johonkin tulevaan palveluun ulkoavaruuden universumeissa, jossa kykenemme tunnistamaan jo ainakin seitsemänkymmenentuhannen ainekertymän ryhmittymisen. Jokainen näistä ryhmittymistä on suurempi kuin yksikään nykyisistä superuniversumeista.

31:10.20 (354.6) Evolutionaariset kuolevaiset syntyvät avaruuden planeetoille, he kulkevat morontiamaailmojen läpi, nousevat hengen universumeihin, matkaavat Havona-sfäärien läpi, löytävät Jumalan, saavuttavat Paratiisin, ja heidät otetaan ensiasteiseen Finaliittiyhteisöön odottamaan siellä universumipalvelukseen kuuluvaa seuraavaa toimeksiantoa. On olemassa kuusi muuta kerääntyvää finaliittiyhteisöä, mutta Grandfanda, ensimmäinen ylösnousemuskuolevainen, johtaa Paratiisin-päällikkönä kaikkia finaliittiluokkia. Ja katsellessamme tätä ylittämätöntä näytelmää huudahdamme kaikki: Miten loistava määränpää onkaan eläimestä polveutuvilla ajallisuuden lapsilla, avaruuden aineellisilla pojilla!

31:10.21 (354.7) [Luvun toimittivat yhdessä Jumalallinen Neuvonantaja sekä Nimetön ja Numeroton, jotka toimivat Uversan Päivien Muinaisten tähän tehtävään valtuuttamina.]

* * * * *

31:10.22 (354.8) Edelliset kolmekymmentäyksi lukua, jotka käsittelevät Jumaluuden olemusta, Paratiisin reaalisuutta, keskusuniversumin ja superuniversumien organisaatiota ja toimintaa, suuruniversumin persoonallisuuksia sekä evolutionaaristen kuolevaisten ylevää määränpäätä, toimitti, muotoili ja käänsi englannin kielelle kahdenkymmenenneljän Orvontonin hallintopersoonallisuuden muodostama korkea-arvoinen valtuuskunta Uversan Päivien Muinaisten antaman toimeksiannon mukaisesti, joka määräsi meidät tähän tehtävään Urantialle, Satanian 606:ssa, Nebadonin Norlatiadekissa vuonna 1934 jKr.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään