Verhandeling 31 - Het Korps der Volkomenheid

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 31

Het Korps der Volkomenheid

31:0.1 (345.1) HET Korps der Sterfelijke Volkomenen vormt de thans bekende bestemming van de opklimmende stervelingen uit de tijd die met Richters zijn gefuseerd. Tot dit korps behoren echter ook nog ook andere groepen. Het primaire korps van volkomenen bestaat uit de volgende groeperingen:

31:0.2 (345.2) 1. Ingeborenen van Havona;

31:0.3 (345.3) 2. Zwaartekracht-Boodschappers;

31:0.4 (345.4) 3. Verheerlijkte Stervelingen;

31:0.5 (345.5) 4. Geadopteerde Serafijnen;

31:0.6 (345.6) 5. Verheerlijkte Materiële Zonen;

31:0.7 (345.7) 6. Verheerlijkte Middenschepselen.

31:0.8 (345.8) Tezamen vormen deze zes groepen verheerlijkte wezens dit unieke lichaam met een eeuwige bestemming. Wij menen hun toekomstig werk te kennen, doch zijn er niet zeker van. Ofschoon het Korps der Sterfelijke Volkomenheid thans op het Paradijs wordt gemobiliseerd, en ofschoon de leden ervan nu op zulk een uitgebreide schaal de universa in de ruimte dienen en de werelden bestu- ren die bestendigd zijn in licht en leven, moeten de universa die zich nu in de buiten-ruimte organise- ren wel hun toekomstige bestemming zijn. Dit is tenminste hetgeen op Uversa wordt verondersteld.

31:0.9 (345.9) Het korps is georganiseerd conform de werkverbanden van de werelden in de ruimte en in overeenstemming met de associatieve ervaring die gedurende de lange, veelbewogen loopbaan naar omhoog is verworven. Alle schepselen in opklimming die tot dit korps worden toegelaten, worden op voet van gelijkheid ontvangen, doch deze verheven gelijkheid heft de individualiteit of de persoonlijke identiteit geenszins op. Wanneer wij contact hebben met een volkomene, kunnen wij direct zien of hij een sterveling in opklimming is, een ingeborene van Havona, een geadopteerde serafijn, een middenschepsel of een Materiële Zoon.

31:0.10 (345.10) Gedurende het huidige universum-tijdperk keren de volkomenen terug naar de universa in de tijd om daar te dienen. Zij worden achtereenvolgens in de verschillende superuniversa aangesteld, doch arbeiden nooit in het superuniversum waaruit zij afkomstig zijn, totdat zij in alle zes andere superscheppingen hebben gediend. Aldus kunnen zij zich de zevenvoudige voorstelling van de Allerhoogste eigen maken.

31:0.11 (345.11) Een of meer compagnieën van de sterfelijke volkomenen doen voortdurend dienst op Urantia. Er is geen terrein van dienst in het universum waar zij niet zijn aangesteld; zij functioneren universeel en afwisselend in gelijke perioden van taakvervulling en vrij dienstbetoon.

31:0.12 (345.12) Wij hebben geen idee van de aard van de toekomstige organisatie van deze buitengewone groepering, doch de volkomenen vormen thans een lichaam met volkomen zelfbestuur. Zij kiezen hun eigen permanente, periodieke leiders en bestuurders, ook de leiders der aanstellingen. Hun beleid kan door geen enkele invloed van buiten beïnvloed worden, en hun eed van trouw leggen zij alleen af aan de Paradijs-Triniteit.

31:0.13 (346.1) De volkomenen hebben hun eigen hoofdkwartieren op het Paradijs, in de superuniversa, in de plaatselijke universa, en in alle hoofdwerelden der onderafdelingen. Zij zijn een afzonderlijke orde in de evolutionaire schepping. Wij besturen hen niet rechtstreeks en hebben ook geen zeggenschap over hen, en toch zijn zij absoluut loyaal en werken zij altijd mee met al onze plannen. Zij zijn inderdaad de beproefde en betrouwbare zielen uit tijd en ruimte — het evolutionaire zout van het universum — en nemen steeds toe in getal en zijn voor immer bestand tegen het kwaad en veilig voor zonde.

1. De ingeborenen van Havona

31:1.1 (346.2) Vele ingeborenen van Havona die als leraren dienen in de opleidingsscholen voor pelgrims in het centrale universum, hechten zich zeer aan de stervelingen in opklimming en worden in nog sterkere mate geboeid door het toekomstige werk en de toekomstige bestemming van het Korps van Sterfelijke Volkomenen. In het bestuurlijke hoofdkwartier van het korps op het Paradijs is er een register voor vrijwilligers uit Havona, dat onder toezicht staat van de partner van Grandfanda. Momenteel kunt ge vele miljoenen ingeborenen van Havona op deze wachtlijst aantreffen. Deze volmaakte wezens die rechtstreeks en goddelijk zijn geschapen, zijn van groot nut voor het Korps der Sterfelijke Volkomenheid en zullen ongetwijfeld van nog veel meer nut zijn in de verre toekomst. Zij geven het gezichtspunt weer van wezens die in volmaaktheid en goddelijke volkomenheid zijn geboren. De volkomenen omvatten aldus de beide aspecten van het experiëntiële bestaan — het volmaakte en het tot volmaaktheid gekomen aspect.

31:1.2 (346.3) Ingeborenen van Havona moeten bepaalde experiëntiële ontwikkelingen bereiken in verbinding met evolutionaire wezens, waardoor in hen het vermogen wordt geschapen tot het ontvangen van de schenking van een fragment van de geest van de Universele Vader. Het Korps van Sterfelijke Volkomenen heeft als permanente leden slechts wezens die zijn gefuseerd met de geest van de Eerste Bron en Centrum, of die zoals de Zwaartekracht-Boodschappers, deze geest van God de Vader van nature belichamen.

31:1.3 (346.4) De inwoners van het centrale universum worden tot het korps toegelaten in de verhouding van één op duizend — een compagnie volkomenen. Het korps wordt voor tijdelijke dienst in compagnieën van duizend georganiseerd, waarbij het aantal van de schepselen in opklimming 997 is tegen één ingeborene van Havona en één Zwaartekracht-Boodschapper. Volkomenen worden aldus in compagnieën gemobiliseerd, doch de eed der volkomenheid wordt individueel afgenomen. Het is een eed van veelomvattende implicaties en van eeuwige strekking. De ingeborene van Havona legt dezelfde eed af en verbindt zich daarmee voor immer aan dit korps.

31:1.4 (346.5) De recruten uit Havona volgen de compagnie waarbij zij zijn aangesteld; waar de groep heen gaat, daar gaan zij eveneens. En ge zoudt moeten kunnen zien hoe enthousiast zij zijn bij hun nieuwe werk als volkomenen. De mogelijkheid om toegelaten te worden tot het Korps der Volkomenheid vormt een van de opwindendste vooruitzichten in Havona: de mogelijkheid om een volkomene te worden is een van de allerhoogste avonturen van deze volmaakte geslachten.

31:1.5 (346.6) De ingeborenen van Havona worden in dezelfde verhouding ook toegelaten tot het Korps van Vereende Getrinitiseerde Volkomenen op Vicegerington en tot het Korps van Transcendente Volkomenen op het Paradijs. De burgers van Havona beschouwen deze drie bestemmingen als de allerhoogste doeleinden van hun verheven loopbaan, naast hun mogelijke toelating tot het Korps van Havona-Volkomenen.

2. Zwaartekracht-Boodschappers

31:2.1 (346.7) Overal waar en altijd wanneer de Zwaartekracht-Boodschappers functioneren, staan zij onder leiding van de volkomenen. Alle Zwaartekracht-Boodschappers staan uitsluitend onder de jurisdictie van Grandfanda, en zij worden alleen aangesteld bij het primaire Korps der Volkomenheid. Zij zijn zelfs nu reeds van onschatbare waarde voor de volkomenen, en in de eeuwige toekomst zullen zij voor alle diensten ingezet kunnen worden. Geen enkele andere groep intelligente wezens beschikt over zulk een korps van gepersonaliseerde boodschappers die in staat zijn om tijd en ruimte te transcenderen. Overeenkomstige typen boodschapper-rapporteurs die aan andere korpsen van volkomenen zijn toegewezen, zijn niet gepersonaliseerd; zij zijn geabsonitiseerd.

31:2.2 (347.1) Zwaartekracht-Boodschappers zijn afkomstig van Divinington, en zijn gemodificeerde, gepersonaliseerde Richters, doch niemand van onze Uversa-groep zal zich verstouten de natuur van een dezer boodschappers uiteen te zetten. Wij weten dat het hoogst persoonlijke wezens zijn, goddelijk, intelligent en roerend begripvol, doch wij begrijpen hun tijdloze techniek om de ruimte te doorkruisen niet. Zij schijnen bevoegd te zijn om gebruik te maken van alle mogelijke energieën en circuits, en zelfs van de zwaartekracht. Volkomenen van het sterfelijke korps kunnen tijd en ruimte niet trotseren, doch met hen verbonden en onder hun bevel zijn bijna oneindige geest-persoonlijkheden die dit wèl kunnen. Wij veroorloven ons om Zwaartekracht-Boodschappers persoonlijkheden te noemen, doch in werkelijkheid zijn het supergeest-wezens, onbeperkte en grenzeloze persoonlijkheden. Zij zijn persoonlijkheden van een geheel andere orde dan de Solitaire Boodschappers.

31:2.3 (347.2) Zwaartekracht-Boodschappers kunnen in onbeperkte getale aan een compagnie volkomenen zijn verbonden, doch slechts één boodschapper, het hoofd van zijn metgezellen, is opgenomen in het Korps der Sterfelijke Volkomenheid. Aan dit hoofd is echter een permanente staf van 999 medeboodschappers toegewezen, en al naar het uitkomt kan hij een beroep doen op de reserves van zijn orde om hem een onbeperkt aantal assistenten ter beschikking te stellen.

31:2.4 (347.3) Zwaartekracht-Boodschappers en verheerlijkte sterfelijke volkomenen vatten een roerende, diepe genegenheid voor elkaar op. Zij hebben veel gemeen: de een is een rechtstreekse personalisatie van een fragment van de Universele Vader, de ander een schepsel-persoonlijkheid, bestaande in de overlevende onsterfelijke ziel die is gefuseerd met een fragment van dezelfde Universele Vader, de geest-Gedachtenrichter.

3. Verheerlijkte stervelingen

31:3.1 (347.4) Opklimmende stervelingen die met een Richter zijn gefuseerd, vormen de overgrote meerderheid van het primaire Korps der Volkomenheid. Hun aantal, samen met de geadopteerde verheerlijkte serafijnen, bedraagt in iedere compagnie van volkomenen gewoonlijk 990. De verhouding tussen stervelingen en engelen verschilt in iedere groep, ofschoon het aantal stervelingen dat der serafijnen verre overtreft. De Havona-ingeborenen, de verheerlijkte Materiële Zonen, de verheerlijkte middenschepselen, de Zwaartekracht-Boodschappers, en het onbekende, ontbrekende lid maken slechts één procent uit van het korps; iedere compagnie van duizend volkomenen biedt ruimte aan precies tien van deze niet-sterfelijke en niet-serafijnse persoonlijkheden.

31:3.2 (347.5) Wij van Uversa weten niet wat de ‘volkomenheidsbestemming’ zal zijn van de stervelingen die opklimmen uit de tijd. Thans verblijven zij op het Paradijs en dienen zij tijdelijk in het Korps van Licht en Leven, doch zo’n geweldige opleiding in hun opklimming en zo’n lange tijd van universum-discipline moeten wel bedoeld zijn om hen te bekwamen voor nog grootsere toetsen van betrouwbaarheid en diensten van nog hogere verantwoordelijkheid.

31:3.3 (347.6) Niettegenstaande het feit dat deze stervelingen in opklimming het Paradijs hebben bereikt, zijn gerecruteerd in het Korps der Volkomenheid en in groten getale zijn teruggezonden om deel te nemen aan het bestuur van plaatselijke universa en om bijstand te verlenen in het bestuur van de aangelegenheden van superuniversa — ondanks zelfs deze klaarblijkelijke bestemming, blijft het opmerkelijke feit bestaan dat zij slechts als geesten van het zesde stadium te boek staan. Ongetwijfeld is er nog een volgende etappe af te leggen in de loopbaan van het Korps der Sterfelijke Volkomenheid. Wij kennen de aard van die etappe niet, doch wij hebben kennis genomen van drie feiten, waarvoor wij hier aandacht vragen:

31:3.4 (348.1) 1. Wij weten uit de archieven dat stervelingen gedurende hun verblijf in de kleine sectoren geesten van de eerste orde zijn, dat zij bevorderd worden tot de tweede orde wanneer zij overgaan naar de grote sectoren, en naar de derde wanneer zij verder gaan naar de centrale opleidingswerelden van het superuniversum. Stervelingen worden quartaire of gegradueerde geesten wanneer zij de zesde kring van Havona hebben bereikt, en geesten van de vijfde orde wanneer zij de Universele Vader ontdekken. Vervolgens bereiken zij het zesde stadium van geest-bestaan wanneer zij de eed afleggen die hen voor immer bindt aan de taak der eeuwigheid van het Korps der Sterfelijke Volkomenheid.

31:3.5 (348.2) Wij zien dat de klassificatie of aanduiding als geest bepaald wordt door daadwerkelijke bevordering van het ene terrein van dienst in het universum naar een ander, of van het ene universum naar een ander; en wij veronderstellen dat de leden van het Korps der Sterfelijke Volkomenheid als zevende geesten zullen worden geklassificeerd ten tijde van hun bevordering tot een eeuwige aanstelling, om dienst te gaan doen op tot nu toe onvermelde en ongeopenbaarde werelden, in samenhang met hun bereiken van God de Allerhoogste. Doch dit zijn stoutmoedige gissingen, wij weten omtrent dit alles werkelijk niet meer dan gij zelf; onze kennis aangaande de loopbaan der stervelingen reikt niet verder dan de huidige Paradijs-bestemming.

31:3.6 (348.3) 2. De sterfelijke volkomenen hebben geheel voldaan aan het bevel der eeuwen, ‘Weest gijlieden volmaakt;’ zij zijn opgeklommen langs het universele pad van wat door stervelingen bereikt kan worden: zij hebben God gevonden en zijn te rechter tijd opgenomen in het Korps der Volkomenheid. Deze wezens hebben de huidige grens van geest-voortgang bereikt, doch niet de volkomenheid van ultieme geest-status. Zij hebben de huidige grens van schepsel-volmaaktheid bereikt, doch niet de volkomenheid van dienstbetoon als schepsel. Zij hebben de volheid van de verering der Godheid ervaren, doch niet de volkomenheid van het experiëntiële bereiken der Godheid.

31:3.7 (348.4) 3. De verheerlijkte stervelingen van het Paradijs-Korps der Volkomenheid zijn opklimmende wezens met ervaringskennis van iedere stap in de actualiteit en filosofie van het meest volledige leven van intelligente bestaansvormen, terwijl deze tot overleving gekomen schepselen gedurende de eeuwen van hun opklimming van de laagste materiële werelden tot de geestelijke hoogten van het Paradijs, tot de grenzen van hun vermogen zijn opgeleid en getraind inzake ieder detail van ieder goddelijk beginsel van het zowel rechtvaardige en doelmatige, als barmhartige en geduldige bestuur van de ganse universele schepping in tijd en ruimte.

31:3.8 (348.5) Wij zijn van mening dat mensen er recht op hebben onze zienswijze te vernemen, en dat het u vrij staat met ons te speculeren over het mysterie van de ultieme bestemming van het Paradijs-Korps van de Volkomenheid. Het lijkt ons duidelijk dat de huidige taken van de tot volmaaktheid gekomen evolutionaire schepselen het karakter dragen van opleidingen voor gegradueerden in het begrijpen van het universum en het bestuur van de superuniversa, en wij vragen ons allen af: ‘Waarom zouden de Goden zo’n groot belang hechten aan de grondige opleiding van overlevende stervelingen in de techniek van het beheren van een universum?’

4. Geadopteerde serafijnen

31:4.1 (348.6) Vele getrouwe serafijnse begeleiders van stervelingen krijgen toestemming om samen met hun menselijke pupillen de opklimmingsloopbaan af te leggen, en wanneer zij met de Vader gefuseerd zijn, voegen zich velen van deze beschermengelen bij hun pupillen om de eeuwigheidseed van volkomenen af te leggen en aanvaarden zij voor immer de bestemming van hun sterfelijke partners. Engelen die de opklimmingservaring van stervelingen doormaken, kunnen de bestemming van de menselijke natuur delen; zij kunnen eveneens voor eeuwig worden gerecruteerd in dit Korps der Volkomenheid. Grote aantallen der geadopteerde en verheerlijkte serafijnen zijn verbonden aan de verschillende korpsen van niet-sterfelijke volkomenen.

5. Verheerlijkte Materiële Zonen

31:5.1 (349.1) Er zijn voorzieningen getroffen in de universa in tijd en ruimte waardoor de Adamische burgers van de plaatselijke stelsels op eigen initiatief kunnen verzoeken te worden ontheven van de status van permanent burger, wanneer het verkrijgen van een planetaire aanstelling lang op zich laat wachten. Indien dit verzoek wordt ingewilligd, voegen zij zich bij de opklimmende pelgrims op de hoofdwerelden van de universa en gaan zij daarvandaan verder naar het Paradijs en het Korps der Volkomenheid.

31:5.2 (349.2) Wanneer een gevorderde evolutionaire wereld de latere era’s van het tijdperk van licht en leven bereikt, kunnen de Materiële Zonen, de Planetaire Adam en Eva, verkiezen om mens te worden; zij ontvangen dan Richters en beginnen aan de evolutionaire loopbaan van opklimming door het universum die leidt naar het Korps van Sterfelijke Volkomenen. Een aantal dezer Materiële Zonen heeft gedeeltelijk gefaald of heeft hun opdracht als biologische versnellers gedeeltelijk verzuimd, zoals Adam op Urantia, en in dat geval zijn zij genoodzaakt om de natuurlijke levensloop van de volken in dat gebied te volgen: zij ontvangen Richters, ondergaan de dood, en vorderen door geloof in het regime der opklimming, waardoor zij vervolgens het Paradijs en het Korps der Volkomenheid bereiken.

31:5.3 (349.3) Deze Materiële Zonen worden niet in veel compagnieën van volkomenen aangetroffen. Hun aanwezigheid versterkt de mogelijkheden tot hoog dienstbetoon van zulk een groep, en zij worden onveranderlijk tot leiders gekozen. Wanneer het paar uit Eden aan dezelfde groep verbonden is, wordt het hun gewoonlijk toegestaan om gezamenlijk, als één persoonlijkheid, te functioneren. Deze paren in opklimming zijn veel voorspoediger in het avontuur van de trinitisatie dan de stervelingen in opklimming.

6. Verheerlijkte middenschepselen

31:6.1 (349.4) Op vele planeten worden de middenschepselen in groten getale voortgebracht, maar zij blijven zelden op hun geboortewereld nadat deze bestendigd is in licht en leven. Op dat tijdstip, of spoedig daarna, worden zij ontheven van hun status van permanente burgers en beginnen zij aan de opklimming naar het Paradijs, waarbij zij de morontia-werelden, het superuniversum en Havona doorlopen in gezelschap van de stervelingen uit tijd en ruimte.

31:6.2 (349.5) De middenschepselen uit de verschillende universa verschillen sterk in oorsprong en natuur, doch zijn allen bestemd voor een of ander Paradijskorps der volkomenheid. De secundaire middenwezens fuseren allen uiteindelijk met een Richter en worden opgenomen in het korps van stervelingen. Vele compagnieën van volkomenen hebben een van deze verheerlijkte wezens in hun midden.

7. De Verkondigers van het Licht

31:7.1 (349.6) In het huidige tijdperk telt iedere compagnie van volkomenen 999 permanente leden, persoonlijkheden die de eed hebben afgelegd. De vacante plaats wordt ingenomen door het hoofd van de aan hen toegevoegde Verkondigers van het Licht, die voor iedere afzonderlijke zending wordt aangesteld. Doch deze wezens maken slechts tijdelijk deel uit van het korps.

31:7.2 (349.7) Iedere hemelse persoonlijkheid die wordt aangesteld om dienst te doen bij een korps van volkomenen wordt een Verkondiger van het Licht genoemd. Deze wezens leggen niet de eed der volkomenen af, en ofschoon zij gehouden zijn aan de organisatie van het korps, zijn zij er niet permanent aan verbonden. Deze groep kan Alleenwerkende Boodschappers omvatten, supernafijnen, seconafijnen, Paradijs-Burgers, en hun getrinitiseerde afstammelingen — kortom, ieder wezen dat nodig is om een kortstondige opdracht van de volkomenen te volvoeren. Of deze wezens al dan niet aan de eeuwige missie van het korps verbonden zullen zijn, weten wij niet. Wanneer hun aanstelling bij het korps ten einde loopt, herkrijgen deze Verkondigers van het Licht hun eerdere status.

31:7.3 (350.1) Zoals het Korps der Sterfelijke Volkomenheid momenteel is samengesteld, zijn er precies zes klassen van permanente leden. Natuurlijk houden de volkomenen zich dikwijls bezig met speculaties over de identiteit van hun toekomstige kameraden, doch er bestaat weinig overeenstemming onder hen.

31:7.4 (350.2) Wij bewoners van Uversa speculeren ook vaak over de identiteit van de zevende groep volkomenen. We hebben daar vele ideeën over, waaronder de mogelijkheid dat sommige van de aangroeiende korpsen der talrijke getrinitiseerde groepen zullen worden aangesteld op het Paradijs, Vicegerington en in het binnenste circuit van Havona. Er wordt zelfs verondersteld dat het Korps der Volkomenheid toestemming zou kunnen krijgen tot trinitisatie van een groot aantal van degenen die hen bijstaan in het werk van het universum-bestuur, voor het geval dat zij bestemd zouden zijn om te dienen in de universa die thans ontstaan.

31:7.5 (350.3) Eén onzer is van mening dat deze vacante plaats in het korps ingenomen zal worden door een type wezen dat zal ontstaan in het nieuwe universum waar het korps in de toekomst zal dienen; een ander is geneigd te denken dat deze plaats ingenomen zal worden door een Paradijs-persoonlijkheid van een type dat nog niet geschapen, geresulteerd of getrinitiseerd is. Doch wij zullen zeer waarschijnlijk moeten wachten tot de volkomenen hun zevende stadium van geestbestaan bereiken, voordat wij het werkelijk zullen weten.

8. De Transcendentalen

31:8.1 (350.4) De ervaring van een tot volmaaktheid gekomen sterveling als een volkomene op het Paradijs bestaat gedeeltelijk in de poging om de natuur en functie te gaan begrijpen van meer dan duizend groepen der transcendentale superburgers van het Paradijs, geresulteerde wezens met absoniete eigenschappen. In hun omgang met deze superpersoonlijkheden worden de volkomenen in opklimming in hoge mate geholpen door de nuttige leiding van transcendentale dienaren van talrijke orden, die de taak hebben gekregen om de geëvolueerde volkomenen voor te stellen aan hun nieuwe broeders op het Paradijs. De gehele orde der Transcendentalen verblijft in het westen van het Paradijs, in een uitgestrekt gebied dat uitsluitend door hen wordt bewoond.

31:8.2 (350.5) Bij de bespreking van de Transcendentalen zijn wij niet alleen beperkt door de grenzen van uw menselijk begrip, doch ook door de bepalingen van ons mandaat tot deze onthullingen aangaande de persoonlijkheden van het Paradijs. Deze wezens staan in geen enkel opzicht in verband met de opklimming van de sterveling naar Havona. De ontzaglijke schare der Transcendentalen op het Paradijs heeft geen enkele connectie met de aangelegenheden van Havona of van de zeven superuniversa, daar zij zich alleen bezig houdt met het superbestuur van de zaken van het meester-universum.

31:8.3 (350.6) Daar gij schepselen zijt, kunt ge u een voorstelling vormen van een Schepper, doch ge kunt u nauwelijks indenken dat er een enorme, verscheiden verzameling intelligente wezens bestaat die Scheppers noch schepselen zijn. Deze Transcendentalen scheppen geen wezens, en evenmin zijn zij zelf ooit geschapen. Wij zijn van oordeel dat wij, als we over hun oorsprong spreken, het beste kunnen zeggen dat Transcendentalen eenvoudig resulteren, om een nieuwe term — een willekeurige aanduiding zonder betekenis — te vermijden. Het is zeer wel mogelijk dat het Godheid-Absolute betrokken is geweest in hun oorsprong en is verstrengeld in hun bestemming, doch deze unieke wezens worden thans niet beheerst door het Godheid-Absolute. Zij zijn onderworpen aan God de Ultieme en bij hun huidige verblijf op het Paradijs staan zij in alle opzichten onder de supervisie en leiding van de Triniteit.

31:8.4 (351.1) Ofschoon alle stervelingen die het Paradijs bereiken dikwijls broederlijk omgaan met de Transcendentalen, evenals met de Burgers van het Paradijs, is de gang van zaken toch zo dat ’s mensen eerste serieuze contact met een Transcendentaal Wezen plaats vindt tijdens de belangrijke gelegenheid wanneer de sterveling in opklimming, als lid van een nieuwe groep volkomenen, in de kring der volkomenen wordt verwelkomd en hem de eeuwigheidseed aan de Triniteit wordt afgenomen door de leider der Transcendentalen, het voorzittend hoofd van de Architecten van het Meester-Universum.

9. Architecten van het Meester-Universum

31:9.1 (351.2) De Architecten van het Meester-Universum zijn het bestuurskorps van de Transcendentalen op het Paradijs. Dit leidinggevende korps telt 28.011 persoonlijkheden met een meester-bewustzijn, een luisterrijke geest en verheven absoniete aspecten. Het voorzitterschap van deze indrukwekkende groep wordt vervuld door de oudste Meester-Architect, het coördinerend hoofd van alle geestelijke wezens op het Paradijs beneden het niveau van de Godheid.

31:9.2 (351.3) Het zestiende voorschrift van het mandaat dat ons machtigt tot deze verhandelingen luidt: ‘Indien het verstandig wordt geacht, mag het bestaan der Architecten van het Meester-Universum en hun medewerkers worden onthuld, doch hun oorsprong, natuur, en bestemming mag niet volledig worden geopenbaard.’ Wij mogen u echter mededelen dat deze Meester-Architecten bestaan in zeven niveaus van het absoniete. Deze zeven groepen zijn als volgt geklassificeerd:

31:9.3 (351.4) 1. Het Paradijs-niveau. Slechts de oudste of eerst geresulteerde Architect functioneert op dit hoogste niveau van het absoniete. Deze ultieme persoonlijkheid — Schepper noch schepsel — resulteerde in de dageraad der eeuwigheid en functioneert thans als de verfijnde coördinator van het Paradijs en zijn eenentwintig werelden met onderling verbonden activiteiten.

31:9.4 (351.5) 2. Het Havona-niveau. De tweede resultering van Architecten bracht drie meester-ontwerpers en absoniete bestuurders voort, die zich immer hebben gewijd aan de coördinatie van het miljard volmaakte werelden van het centrale universum. Volgens de traditie van het Paradijs hebben deze drie Architecten, met de raad en bijstand van de eerder geresulteerde eerste Architect, bijgedragen aan het ontwerp van Havona, doch zeker weten doen wij dit niet.

31:9.5 (351.6) 3. Het Superuniversum-niveau. Het derde absoniete niveau omvat de zeven Meester-Architecten van de zeven superuniversa, die nu, als groep, ongeveer evenveel tijd doorbrengen in het gezelschap van de Zeven Meester-Geesten op het Paradijs als bij de Zeven Allerhoogste Bestuurders op de zeven speciale werelden van de Oneindige Geest. Zij zijn de super-coör-dinatoren van het groot universum.

31:9.6 (351.7) 4. Het Primaire Ruimte-niveau. Deze groep telt zeventig Architecten, en wij veronderstellen dat zij zich bezig houden met de ultieme plannen voor het eerste universum van de buiten-ruimte, dat zich thans buiten de grenzen van de huidige zeven superuniversa mobiliseert.

31:9.7 (351.8) 5. Het Secundaire Ruimte-niveau. Dit vijfde korps van Architecten telt 490 wezens, en ook hier veronderstellen wij dat dezen zich wel bezig zullen houden met het tweede universum der buiten-ruimte, waar onze natuurkundigen reeds bepaalde energieconcentraties hebben bespeurd.

31:9.8 (352.1) 6. Het Tertiaire Ruimte-niveau. Deze zesde groep Meester-Architecten telt 3.430 wezens, en wij leiden hier op dezelfde wijze af dat zij zich wellicht bezig houden met de gigantische plannen voor het derde universum in de buiten-ruimte.

31:9.9 (352.2) 7. Het Quartaire Ruimte-niveau. Dit, het laatste en grootste korps, bestaat uit 24.010 Meester-Architecten, en indien onze vorige veronderstellingen juist zijn, moet dit korps in betrekking staan tot het vierde en laatste der steeds in omvang toenemende universa in de buiten-ruimte.

31:9.10 (352.3) Deze zeven groepen Meester-Architecten omvatten in totaal 28.011 universumontwerpers. Op het Paradijs bestaat een traditie dat ver terug in de eeuwigheid is gepoogd om de 28.012 de Meester-Architect te doen resulteren, doch dat dit wezen er niet in slaagde te absonitiseren, en ervoer dat zijn persoonlijkheid werd gegrepen door het Universeel Absolute. Het is mogelijk dat de opklimmende reeks Meester-Architecten de limiet van Absoniteit bereikte in de 28.011 de Architect, en dat de 28.012 de poging stuitte op het mathematische niveau van de presentie van het Absolute. In andere woorden, dat bij de 28.012 de poging tot resultering de kwaliteit van absoniteit gelijkwaardig werd aan het niveau van het Universele, en de waarde van het Absolute bereikte.

31:9.11 (352.4) In hun functionele organisatie handelen de drie toezichthoudende Architecten van Havona als toegevoegde assistenten van de ene Architect van het Paradijs. De zeven Architecten van de superuniversa treden op als gelijken van de drie supervisoren van Havona. De zeventig ontwerpers van de universa van het primaire niveau der buiten-ruimte dienen momenteel als toegevoegde assistenten van de zeven Architecten van de zeven superuniversa.

31:9.12 (352.5) De Architecten van het Meester-Universum beschikken over talrijke groepen assistenten en helpers, waaronder twee zeer grote orden van Paradijs-krachtorganisatoren, de primaire geresulteerden en de toegevoegde transcendentalen. Deze Meester-Krachtorganisatoren dienen niet verward te worden met de krachtdirigenten, die nauw verbonden zijn met het groot universum.

31:9.13 (352.6) Alle wezens die worden voortgebracht door de vereniging van kinderen uit de tijd en kinderen uit de eeuwigheid, zoals de getrinitiseerde nakomelingen van volkomenen en Paradijs-Burgers, worden pupillen van de Meester-Architecten. Van alle andere schepselen of entiteiten van wie is geopenbaard dat zij in de huidige georganiseerde universa functioneren, zijn echter slechts de Solitaire Boodschappers en de Geïnspireerde Triniteitsgeesten organiek verbonden met de Transcendentalen en de Architecten van het Meester-Universum.

31:9.14 (352.7) De Meester-Architecten verlenen hun technische goedkeuring bij de toewijzing aan de Schepper-Zonen van locaties in de ruimte om daar de plaatselijke universa te gaan organiseren. Er bestaat een zeer nauwe band tussen de Meester-Architecten en de Schepper-Zonen uit het Paradijs, en hoewel deze band niet is geopenbaard, zijt ge wel ingelicht over de associatie van de Architecten en de Allerhoogste Scheppers van het groot universum in de betrekking der eerste experiëntiële Triniteit. Samen met de evoluerende experiëntiële Allerhoogste, vormen deze twee groepen de Ultieme Triniteit van transcendentale waarden en meester-universum-betekenissen.

10. Het ultieme avontuur

31:10.1 (352.8) De oudste Meester-Architect heeft de supervisie over de zeven Korpsen der Volkomenheid, te weten:

31:10.2 (352.9) 1. het Korps van Sterfelijke Volkomenen;

31:10.3 (352.10) 2. het Korps van Paradijs-Volkomenen;

31:10.4 (352.11) 3. het Korps van Getrinitiseerde Volkomenen;

31:10.5 (353.1) 4. het Korps van Vereend Getrinitiseerde Volkomenen;

31:10.6 (353.2) 5. het Korps van Havona-Volkomenen;

31:10.7 (353.3) 6. het Korps van Transcendente Volkomenen;

31:10.8 (353.4) 7. het Korps van Ongeopenbaarde Zonen van Bestemming.

31:10.9 (353.5) Elk van deze korpsen met een bepaalde bestemming heeft een voorzittend hoofd, en deze zeven hoofden vormen de Allerhoogste Raad van Bestemmingen op het Paradijs; gedurende het huidige universum-tijdperk staat Grandfanda aan het hoofd van dit allerhoogste lichaam dat de kinderen met ultieme bestemming aanstelt in de universa.

31:10.10 (353.6) Het bijeenbrengen van deze zeven korpsen van volkomenen houdt de werkelijkheidsmobilisatie in van potentialiteiten, persoonlijkheden, verstanden, geesten, absoniete fasen en experiëntiële actualiteiten, die waarschijnlijk zelfs de functies van de Allerhoogste in het toekomstige meester-universum overtreffen. Deze zeven korpsen van volkomenen geven waarschijn- lijk de huidige activiteit te kennen van de Ultieme Triniteit, die bezig is de krachten van het eindige en het absoniete te recruteren, ter voorbereiding op onvoorstelbare ontwikkelingen in de universa der buiten-ruimte. Aan deze zijde der eeuwigheid heeft niets plaatsgevonden dat met deze mobilisatie te vergelijken is, sinds de tijden toen de Paradijs-Triniteit op overeenkomstige wijze de toen bestaande persoonlijkheden van het Paradijs en Havona mobiliseerde en hen aanstelde als bestuurders en regeerders van de geprojecteerde zeven superuniversa van tijd en ruimte. De zeven korpsen van volkomenen vormen de goddelijkheidsrespons van het groot universum op de toekomstige behoeften van het nog onontwikkelde potentieel van toekomstig-eeuwige activiteiten in de buiten-universa.

31:10.11 (353.7) Wij durven te voorspellen dat er in de toekomst nog grotere buiten-universa van bewoonde werelden zullen zijn, nieuwe werelden, bevolkt door nieuwe orden verfijnde, unieke wezens, een materieel universum dat subliem zal zijn in zijn ultimiteit, een geweldig uitgestrekte schepping die slechts één belangrijk detail mist — de aanwezigheid van actuele eindige ervaring in het universele leven van de opklimmende bestaansvorm. Zulk een universum zal ten aanzijn komen met een geweldige experiëntiële handicap: het zal verstoken zijn van participatie in de evolutie van de Almachtig Allerhoogste. Deze buiten-universa zullen zich alle verheugen in het weergaloze dienstbetoon en de verheven albeheersing van de Allerhoogste, doch het feit van zijn actieve tegen- woordigheid zelve sluit hun participatie in de verwerkelijking van de Allerhoogste Godheid uit.

31:10.12 (353.8) Gedurende het huidige universum-tijdperk hebben de evoluerende persoonlijkheden van het groot universum te kampen met vele moeilijkheden die het gevolg zijn van de onvolledige actualisering van de soevereiniteit van God de Allerhoogste, doch wij hebben allen deel in de unieke ervaring van zijn evolutie. Wij evolueren in hem en hij evolueert in ons. Eens in de eeuwige toekomst zal de evolutie van de Allerhoogste Godheid een voldongen feit zijn in de geschiedenis van het universum, en zal de gelegenheid om deel te hebben aan deze wonderbaarlijke ervaring van het toneel der kosmische activiteiten zijn verdwenen.

31:10.13 (353.9) Doch degenen onder ons die deze unieke ervaring gedurende de jeugd van het universum hebben verworven, zullen deze tot in alle toekomstige eeuwigheid koesteren. Velen onder ons veronderstellen dat het wellicht de missie is van de gestaag aangroeiende reserves der opklimmende en volmaakt geworden stervelingen van het Korps der Volkomenheid om, in samenwerking met de andere zes korpsen die zich op overeenkomstige wijze verzamelen, deze buiten-universa te gaan besturen, om zo te pogen compensatie te vinden voor de experiëntiële onvolkomenheden die deze aankleven doordat zij niet hebben deelgenomen in de tijd-ruimte-evolutie van de Allerhoogste.

31:10.14 (353.10) Deze onvolkomenheden zijn onvermijdelijk op alle niveaus van bestaan in het universum. Gedurende het huidige universum-tijdperk dalen wij, wezens van de hogere niveaus van geestelijk bestaan, af om de evolutionaire universa te besturen en onze diensten te verlenen aan de stervelingen in opklimming, teneinde op deze wijze te trachten hun tekorten in de realiteiten van het hogere geestelijke bestaan te compenseren.

31:10.15 (354.1) Ofschoon wij werkelijk niets weten omtrent de plannen van de Architecten van het Meester-Universum ten aanzien van deze scheppingen in de buiten-ruimte, zijn wij niettemin zeker van drie dingen:

31:10.16 (354.2) 1. Een enorm, nieuw stelsel van universa komt daadwerkelijk geleidelijk tot stand in de domeinen der buiten-ruimte. Door uw telescopen kunt ge daadwerkelijk nieuwe orden van fysische scheppingen waarnemen, immense, gigantische ringen van wemelende universa na universa, die zich ver buiten de huidige grenzen van de bewoonde en georganiseerde scheppingen bevinden. Thans zijn deze scheppingen in de buiten-ruimte geheel fysisch; zij lijken onbewoond te zijn en verstoken van bestuur door geschapen wezens.

31:10.17 (354.3) 2. Eeuw na eeuw gaat de voortdurende, onverklaarbare en geheel mysterieuze Paradijs-mobilisatie voort van de volmaakt geworden en opklimmende wezens uit tijd en ruimte, samen met de zes andere korpsen van volkomenen.

31:10.18 (354.4) 3. Samenvallend met deze ontwikkelingen is de Allerhoogste Persoon der Godheid bezig tot macht te worden als de almachtige soeverein van de superscheppingen.

31:10.19 (354.5) Wanneer wij deze drieënige ontwikkeling gadeslaan, die geschapen wezens, universa en de Godheid omvat, zult ge het ons dan euvel duiden dat wij iets nieuws verwachten dat nog niet eerder geopenbaard is en dat zijn hoogtepunt nadert in het meester-universum? Is het niet vanzelfsprekend dat wij deze eeuwenlange mobilisatie en organisatie van fysische universa op een tot dusver ongekende schaal, en de wording van de persoonlijkheid van de Allerhoogste, associëren met dit ontzagwekkende plan voor het stapsgewijs verheffen der stervelingen uit de tijd tot goddelijke volmaaktheid, en met hun daaropvolgende mobilisatie op het Paradijs in het Korps der Volkomenheid — een aanstelling en bestemming die omhuld is door universum-raadselen? In toenemende mate wordt in geheel Uversa aangenomen dat de zich verzamelende Korpsen der Volkomenheid bestemd zijn voor toekomstig dienstbetoon in de universa der buiten-ruimte, waar wij nu reeds ten minste zeventigduizend clusters van aggregaties van materie kunnen identificeren, die stuk voor stuk groter zijn dan een van de huidige superuniversa.

31:10.20 (354.6) Evolutionaire stervelingen worden geboren op de planeten in de ruimte, doorlopen de morontia-werelden, klimmen op tot de geestelijke universa, trekken langs de Havona-werelden, vinden God, bereiken het Paradijs, en worden opgenomen in het primaire Korps der Volkomenheid, in afwachting van hun volgende taak in taak in universeel dienstbetoon. Er zijn zes andere zich verzamelende korpsen van volkomenen, maar Grandfanda, de eerste sterveling die is opgeklommen, heeft de leiding als het Paradijs-hoofd van alle orden volkomenen. En als wij dit sublieme schouwspel gadeslaan, roepen wij allen uit: Welk een luisterrijke bestemming voor de kinderen van dierlijke oorsprong uit de tijd, de materiële zonen uit de ruimte!

31:10.21 (354.7) [Onder de gezamenlijke verantwoording van een Goddelijk Raadsman en Iemand zonder Naam en Getal, hiertoe gemachtigd door de Ouden der Dagen op Uversa.]

* * * * *

31:10.22 (354.8) Deze eenendertig verhandelingen die de natuur der Godheid beschrijven, alsmede de werkelijkheid van het Paradijs, de organisatie en werking van het centrale universum en de superuniversa, de persoonlijkheden van het groot universum en de hoge bestemming van evolutionaire stervelingen, werden verzorgd, geformuleerd en in het Engels overgebracht, door een hoge commissie bestaande uit vierentwintig bestuurderen van Orvonton, handelend conform een mandaat uitgevaardigd door de Ouden der Dagen op Uversa, waarbij ons werd opgedragen zulks te doen op Urantia, 606 van Satania, in Norlatiadek van Nebadon, in het jaar 1934 a.d.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden