مقالۀ 11 جزیرۀجاودان بهشت

   
   Red Jesus Text: On | Off    Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسانبا ایمیل بفرستیدبا ایمیل بفرستید

کتاب یورنشیا

مقالۀ 11

جزیرۀجاودان بهشت

بهشتمرکز جاودانجهان جهانها ومکان اقامتپدر جهانی،پسر جاودان،روح بیکران، وهمترازها ودستیاران الهیآنها است. اینجزیرۀ مرکزیعظیمترینتودۀ سازمانیافتۀ واقعیتکیهانی درتمامی جهان بنیادینمیباشد.بهشت یک کرۀمادی و نیز یکاقامتگاهروحی است.تمامی آفرینشهوشمند پدرجهانی دراقامتگاههایمادی سکونتدارد. از اینرو مرکز مطلقکنترل کنندهنیز باید بهراستی مادی باشد.و مجدداً بایدتکرار شود کهچیزهای روحی وموجودات روحی واقعیهستند.

زیباییمادی بهشتشامل شکوهکمال فیزیکیآن میباشد.شکوه جزیرۀخداوند دردستاوردهایعالی عقلانی وتوسعۀ ذهنیساکنان آن بهنمایش گذاردهشده است. جلالجزیرۀ مرکزیدر عطیۀنامتناهیشخصیت روحیالهی — نور حیات — آشکارگردیده است.اما اعماقزیبایی معنویو شگفتیهایاین مجموعۀشکوهمند بهکلی فراتر ازفهم ذهنمتناهیمخلوقات مادیاست. جلال وشوکت معنویاقامتگاهالهی برای درکانسانی غیرممکناست. و بهشت ازابدیت است؛هیچ تاریخچه وروایتیپیرامون منشأاین جزیرۀهستهای نورو حیات وجودندارد.

1-منزلگاه الهی

بهشتدر ادارۀقلمروهایجهانی بهمنظورهای بسیاریبه کار گرفتهمیشود، امابرای موجوداتآفریده شدهبدواً به صورتمکان سکونتالوهیت وجوددارد. حضورشخصی پدرجهانی دقیقاًدر مرکز سطحبالایی اینمنزلگاهتقریباً دایرهایشکل، اما نهکرویِ،الوهیتها میباشد.این حضوربهشتی پدرجهانی یکسرهبا حضور شخصیپسر جاودان احاطهشده است، ضمناین که هر دوآنها توسطشکوه وصفناپذیرروح بیکرانمحصور شدهاند.

خداونددر همینمنزلگاهمرکزی وجاودانهاقامت دارد،اقامت داشتهاست، و برایابد اقامتخواهد داشت.ما همیشه اورا در آنجایافتهایم وهمیشه خواهیمیافت. پدرجهانی به لحاظکیهانیمتمرکز است،به لحاظ روحیاز شخصیتبرخورداراست، و از نظرجغرافیایی دراین مرکزجهانها ساکناست.

ماهمگی مسیرمستقیم برایدنبال نمودن ویافتن پدرجهانی را میشناسیم.شما قادرنیستید چیززیادی دربارۀاقامتگاهالهی به دلیلدوری آن ازشما و پهناوریفضای بینابینبفهمید، اماآنهایی کهقادرند معنیاین مسافتهایعظیم رابفهمند، مکانو اقامتگاه خداوندرا با همانقطعیت وواقعیت میشناسندکه شما مکاننیویورک،لندن، رم، یاسنگاپور،شهرهایی که بهطور مشخص و ازنظرجغرافیایی دریورنشیا واقعشدهاند، رامیشناسید.اگر شما یکرهیاب باهوش ومجهز به کشتی،نقشه، و قطبنمابودید، فوراًمیتوانستیداین شهرها راپیدا کنید. بههمین ترتیب،اگر شما وقت وامکان عبورداشتید، ازنظر روحی واجدشرایط بودید،و هدایت لازمرا داشتید، میتوانستیدجهان به جهانو مدار بهمدار راهنماییشوید، به طورپیوسته ازمیانقلمروهایپرستاره بهسوی داخل سفرکنید، تا اینکه سرانجام درپیشگاه درخششمرکزی شکوهروحانی پدرجهانیبایستید. پساز فراهم شدنتمامیملزومات سفر،یافتن حضورشخصی خداوند درمرکز تمامیچیزهاهمانقدر ممکناست که پیدانمودن شهرهایدور در خودسیارۀ شما.این که شما ازاین مکانهادیدار نکردهایدبه هیچ وجهعدم واقعیت یاعدم وجودواقعی آنها رااثبات نمیکند.این که تعدادبسیار اندکیاز مخلوقاتجهان خداوندرا در بهشتپیدا کردهاندبه هیچ وجهعدم واقعیتوجود او یاعدم واقعیتشخص روحی اورا در مرکزتمامی چیزهااثبات نمیکند.

پدرهمیشه در اینمکان مرکزییافت میشود.اگر او حرکتکند، اغتشاشجهانی رخ میدهد،زیرا در اینمرکز اقامتیخطوط جهانیجاذبه ازکرانههایپایانیآفرینش در اوتلاقی میکنند.خواه مدارشخصیت را درجهانهاردیابی کنیمیا شخصیتهایفراز یابندهرا همینطور کهبه داخل بهسوی پدر سفر میکننددنبال کنیم،خواه خطوطجاذبۀ مادی رابه سوی بهشتتحتانیردیابی کنیمیا چرخههایخروشان نیرویکیهانی رادنبال کنیم،خواه خطوطجاذبۀ روحی رابه سوی پسرجاودانردیابی کنیمیا حرکتدستجمعیپسران بهشتیخداوند را بهسوی داخلدنبال کنیم،خواه مدارهایذهنی راردیابی کنیمیا تریلیونتریلیونموجوداتآسمانی را کهاز روح بیکرانسرچشمه یافتهانددنبال کنیم — باهر یک از اینمشاهدات یا باکلیۀ آنها، مامستقیماً بهحضور پدر، بهمنزلگاهمرکزی او راهمیبریم.خداوند شخصاً،عملاً و بهطور واقعی دراینجا حضوردارد. و ازوجود بیکراناو انوار سیلآسایحیات، انرژی،و شخصیت بهتمامی جهانهاجاری میشود.

2- طبیعتجزیرۀ جاودان

چونشما در حالشروع نگاهاجمالی بهعظمت جهانمادی که حتیاز مکان نجومیتان،موقعیت فضاییتاندر سیستمهایپرستاره،قابل شناختاست هستید،باید برای شمامشخص شود کهچنین جهانعظیم مادیباید از یکپایتخت مناسبو ارزشمندبرخوردارباشد، یک مقرمرکزی که باوالامنشی وبیکرانیفرمانروایجهانی تمامیاین آفرینشپهناور وگستردۀ قلمروهایمادی وموجودات زندهمتناسب باشد.

شکلبهشت متفاوتاز اجرامفضایی مسکونیاست. آن کروینیست. آنقطعاً بیضویاست، و قطرشمالی - جنوبیآن یک ششمدرازتر از قطرشرقی - غربی آناست. جزیرۀمرکزی اساساًمسطح است، و فاصلۀسطح بالایی تاسطح تحتانی یکدهم قطر شرقی -غربی است.

ملاحظۀاین تفاوت درابعاد درارتباط باوضعیت ساکن آنو فشار بیشتربیرونی نیرو -انرژی درانتهای شمالیجزیره این رامیسر میسازدکه جهت مطلقدر جهانبنیادینتعیین شود.

جزیرۀمرکزی از نظرجغرافیایی بهسه حوزۀ فعالیتتقسیم شدهاست:

1-بهشت فوقانی.

2-بهشتپیرامونی.

3-بهشت تحتانی.

مااز آن سطحبهشت که بافعالیتهایشخصیتها اشغالشده است بهعنوان سمتفوقانی، و ازسطح مقابل بهعنوان سمتتحتانی نام میبریم.پیرامون بهشتبرایفعالیتهاییامکان فراهممیکند کهصرفاً شخصی یاغیرشخصینیستند. بهنظر میرسدتثلیث بر سطحشخصی یافوقانی، ومطلق کامل برسطح تحتانی یاغیرشخصی حاکماست. ما مطلقکامل را بهعنوان یک شخصملاحظه نمیکنیم،اما حضور عملیفضایی اینمطلق را دربهشت تحتانیتمرکز یافتهمیپنداریم.

جزیرۀجاودان متشکلاز یک شکلیگانه ازمادیتیابی —سیستمهایساکن واقعیت —است. این مادۀواقعی بهشت یکسازماندهیهمگن ازتوانمندیفضایی است که درهیچ جای دیگردر تمامی جهانگستردۀجهانها یافتنمیشود. آننامهایبسیاری درجهانهایمختلف دریافتکرده است، وملک صادقهاینبادان مدتهاپیش آن راابسولوتمنامگذاریکردهاند.این مادۀ منبعبهشتی نه مردهاست نه زنده.آن ابرازاولیۀغیرروحیاولین منبع ومرکز است. آنبهشت است، وبهشت همتاندارد.

برایما به نظر میرسدکه اولین منبعو مرکز تمامیپتانسیل مطلق برایواقعیتکیهانی را بهعنوان قسمتیاز تکنیکرهاسازی خودازمحدودیتهایبیکرانی، به عنوانوسیلهایبرای ممکنساختن آفرینشزیرنامتناهی،حتی زمانی -مکانی، دربهشت متمرکزساخته است.اما نمیتواننتیجهگیریکرد که بهشتبه زمان ومکان محدوداست چون فقطجهان جهانها چنینکیفیتهایی راآشکار میسازد.بهشت بدونزمان وجوددارد و هیچمکانی در فضاندارد.

بهطور تقریبی،فضا ظاهراًدرست از زیربهشت تحتانی،و زمان درستاز بالای بهشتفوقانی آغازمیشود.زمان، آنطورکه شما آن رامیفهمید،یک جنبۀ وجودبهشت نیست،گرچه شهروندانجزیرۀ مرکزیاز توالیغیرزمانیوقایع به طور کاملآگاه هستند.حرکت ذاتیبهشت نیست. آنارادی است.اما مفهوممسافت، حتیمسافت مطلق،آنطور که ممکناست بهمکانهای نسبیدر بهشت اطلاقشود، بسیارزیاد معنیدارد. بهشتفاقد مکاناست. از این روناحیههایآن مطلق هستندو لذا ازبسیاری جهاتکه فراتر ازدرک ذهنانسانی استقابل استفادههستند.

3- بهشتفوقانی

دربهشت فوقانیسه گسترۀ عمدۀفعالیت وجوددارد. حضورالوهیت، مقدس‌‌ترینگستره، ومنطقۀ مقدس.ناحیۀ عظیمیکه به طوربلافصل حضورالوهیتها رااحاطه میکندبه عنوان مقدسترینگستره تعیینشده و مختصکارکردهایپرستشی،تثلیث، وفضیلت والایمعنوی است. دراین ناحیه هیچساختمان مادییا آفرینشصرفاً عقلانیوجود ندارد.آنها نمیتواننددر آنجا وجودداشته باشند.برای من بیفایدهاست که برایذهن بشری وصفطبیعت الهی و عظمتزیبای مقدسترینگسترۀ بهشت رابه عهده گیرم.این قلمرو کاملاًروحی است، وشما تقریباًبه طور کاملمادی هستید.یک واقعیت صرفاًروحی برای یکموجود صرفاًمادی ظاهراًناموجود است.

درحالی که هیچ مادیتفیزیکی در منطقۀمقدسترینوجود ندارد،ارمغانهایفراوانی ازروزگارانمادی شما در مناطقسرزمین مقدس وباز بیشتر درمناطق خاطرهانگیزتاریخی بهشتپیرامون وجوددارند.

منطقۀمقدس، ناحیۀ دورافتاده یامسکونی، بههفت ناحیۀ هم مرکزتقسیم شدهاست. بهشتگاهی اوقات ”منزلخداوند“نامیده میشودزیرا منزلگاهجاودان اواست، و اینهفت ناحیهاغلب ”قصرهایبهشتی پدر“نامیده شدهاند.ناحیۀ داخلییا اول توسطشهروندانبهشت وبومیهایهاونا که ممکناست مجالاقامت در بهشترا داشتهباشند اشغالشده است.ناحیۀ بعد یادوم منطقۀمسکونیبومیهای هفتابرجهان زمانو فضا میباشد.این ناحیۀ دومبخشاً به هفتقسمت عظیم تقسیممجدد شده است،خانۀ بهشتیموجودات روحیو مخلوقاتفرازگرایی کهاز جهانهایپیشرفتتکاملی میآیند.هر یک از اینمناطق به طورویژه به رفاهو پیشرفتشخصیتهای یکابرجهان تنهااختصاص یافتهاست، اما اینتسهیلاتتقریباً بهطور بیپایانفراتر ازملزومات هفتابرجهانکنونی میباشند.

هریک از هفتمناطق بهشت بهواحدهایمسکونی کهبرای مقرمرکزی سکونتیک میلیاردگروه جداگانۀکاری جلالیافته مناسباست به قطعاتکوچکتر تقسیمشده است. یکهزار عدد ازاین واحدها دربر گیرندۀ یکبخش هستند.یکصد هزار بخشبرابر با یکاجتماع است.ده میلیوناجتماع در برگیرندۀ یک گردهماییاست. یکمیلیارد گردهمایییک واحد بزرگرا تشکیل میدهد.و این سریفرازگرا طیدومین واحدبزرگ، سومین،و غیره تاهفتمین واحدبزرگ ادامه مییابد.و هفت عدد ازواحدهای بزرگواحدهای اصلیرا به وجود میآورند،و هفت عدد ازواحدهای اصلییک واحد برتررا تشکیل میدهند،و بدین ترتیبسریهایفرازگرای هفتتاییاز برتر، فوقبرتر،آسمانی، فوقآسمانی، و تاواحدهای عالیگسترش مییابند.اما حتی اینهم تمامی فضایموجود را مورداستفاده قرارنمیدهد. اینتعداد حیرتآورازنامگذاریهایمسکونی دربهشت، عددی فراتراز فهم شما،به طور قابلملاحظه کمتراز یک در صد ازمنطقۀ تخصیصیافتۀ سرزمینمقدس را اشغالمیکند. هنوزجای فراوانیبرای آنهاییکه در حالحرکت به سویداخل هستند،حتی برایآنهایی کهصعود بهشتی راتا روزگارانآیندۀ جاودانآغاز نخواهندکرد، وجوددارد.

4- بهشتپیرامون

جزیرۀمرکزی به طورناگهانی درکرانۀپیرامونپایان مییابد،اما اندازۀ آنچنان عظیم استکه این زاویۀانتهایی در حیطۀهر منطقۀمحدود نسبتاًغیرقابلتشخیص است.سطح پیرامونیبهشت بخشاًتوسط میادینفرود و اعزامبرای گروههایگوناگونشخصیتهای روحیاشغال شدهاست. از آنجاکه ناحیههایپر نشدۀ فضاییتقریباً باپیرامون تماسدارند، تمامیترابریهایشخصیتها کهمقصدشان بهشتاست در اینناحیههافرود میآیند.نه بهشتفوقانی و نهتحتانی توسطسوپرنافیمانتقال یاتمامی انواعفضاپیمایانقابل دسترسنیست.

جایگاههایقدرت واتوریتۀ شخصیهفت روح استاددر هفت کراتروح که درفضای بین کراتدرخشان پسر ومدار داخلیکرات هاونا بهدور بهشت میچرخندواقع شدهاند،اما ستادنیرویی -کانونی آنهادر بهشتپیرامون است.در اینجا وجودهایبه آرامی درحال گردش هفتمدیر متعالی نیروبه مکان هفتایستگاهدرخشش برایانرژیهایمشخص بهشت کهبه سوی هفتابرجهان پیشمیروداشاره دارد.

مناطقنمایشگاهیعظیم تاریخی وپیشگویانه اینجادر بهشت پیرامونقرار دارد کهبه پسرانآفریننده کهبه جهانهایمحلی زمان ومکان اختصاصداده شدهاندتخصیص یافتهاست. اکنوندرست هفتتریلیون ازاین مناطقتاریخی حفاظتشده ایجاد شدهیا به اینمنظور ذخیرهشده است، امااین ترتیباتدر مجموع فقطدر حدود چهاردر صد از آنقسمت از منطقۀپیرامون را کهبه این منظورتعیین شدهاشغال میکنند.ما چنیناستنتاج میکنیمکه این ذخایرپهناور بهآفرینشهاییتعلق دارند کهدر آینده درماوراءِمرزهای هفتابرجهانشناخته شده ومسکونی کنونیمستقر خواهندشد.

آنبخش از بهشتکه برایاستفادۀجهانهای موجودتعیین شده استفقط از یک تاچهار درصداشغال شدهاست، در حالیکه منطقهایکه به اینفعالیتهااختصاص یافتهحداقل یک میلیونبرابر آنی استکه در واقعبرای چنین مقاصدیمورد نیازاست. بهشتآنقدر بزرگاست کهفعالیتهای یکآفرینشتقریباً لایتناهیرا جای میدهد.

اماتلاش بیشتربرای مجسمنمودن شکوهبهشت برای شمابیهوده است.شما باید صبرکنید، و ضمن انتظارفراز یابید،زیرا به راستی”چیزهایی راکه پدر جهانیبرای آنهاییکه از حیات درجسم در کراتزمان و فضابقا مییابندآماده کردهاست چشمیندیده است،گوشی نشنیدهاست، و به ذهنانسان فانیخطور نکردهاست.“

5- بهشتتحتانی

دررابطه با بهشتتحتانی، مافقط آنچه راکه آشکار گشتهاست میدانیم.شخصیتها درآنجا اقامتنمیکنند.آنجا مطلقاًهیچ ربطی بهامور موجوداتهوشمند روحیندارد، و مطلقالوهیت نیز درآنجا کارکردیندارد. ماآگاهی یافتهایمکه منشأ تمامیانرژی فیزیکیو مدارهای نیرویکیهانی دربهشت تحتانیاست، و آن دربر گیرندۀموارد زیریناست:

1-ناحیۀناشناخته وآشکار ناشدۀبیکرانی مستقیماًزیر مکانتثلیث، درقسمت مرکزیبهشت تحتانیقرار دارد.

2-این ناحیه بهطور بلافصلتوسط یک منطقۀبیناماحاطه شدهاست.

3-حاشیههایبیرونی سطحزیرین دراشغال منطقهایاست که عمدتاًبه توانمندیفضایی و نیرو -انرژی مربوطاست.فعالیتهایاین مرکزنیرویی عظیمبیضی شکل باکارکردهایشناخته شدۀ هرسه شخصیتتعیین هویتنمیشوند،اما به نظر میرسدکه شارژ -نیروی آغازینفضا در اینمنطقه متمرکزاست. این مرکزشامل سه ناحیۀبیضی شکل هممرکز است:داخلیترینناحیه نقطۀکانونیفعالیتهاینیرو - انرژیخود بهشت است.بیرونیترینناحیه ممکناست با کارکردهایمطلق کاملشناسایی شود،اما ما درمورد کارکردهایفضایی ناحیۀمیانی مطمئننیستیم.

ناحیۀداخلیاین مرکز نیروبه نظر میرسدبه صورت یکقلب غولآساییعمل میکندکه تپشهای آنجریانات را بهسمت بیرونیترینمرزهای فضایفیزیکی هدایتمیکنند. آننیرو -انرژیها راهدایت و تعدیلمیکند امابه سختی آنهارا میراند.فشار - حضورواقعیت ایننیروی آغازینقطعاً در انتهایشمالی مرکزبهشت نسبت بهمناطق جنوبیبیشتر است.این یک تفاوت ثبتشدۀ یکنواختاست. به نظر میرسدکه نیروی مادرفضا از طریقعملکرد یکسیستم گردشیناشناخته کهدرگیر پخش اینشکل بنیادیننیرو - انرژیمیباشد درجنوب وارد شدهو در شمالخارج میشود.همچنین گاه بهگاه تفاوتهایچشمگیری در فشارهایشرقی - غربیوجود دارند.نیروهایی کهاز این ناحیهسرچشمه مییابندبه جاذبۀ قابلمشاهدۀفیزیکی واکنشنشان نمیدهنداما همیشهمطیع جاذبۀبهشت هستند.

ناحیۀمیانیمرکز نیرو بهطور بلافصلاین منطقه رااحاطه میکند.به نظر میرسدکه این ناحیۀمیانی ساکناست، به جزاین که طی سهچرخۀ فعالیتانبساط مییابدو منقبض میشود.کمترین اینتپشها در یکجهت شرقی -غربی قراردارد، بعدی دریک جهت شمالی -جنوبی، درحالی کهبزرگتریننوسان در هرجهت است، یکانبساط وانقباض کلی.کارکرد اینمنطقۀ میانیبه درستی هرگزمشخص نشدهاست، اما بایددر ارتباط باتنظیم متقابل بینناحیههایداخلی وبیرونی مرکزنیرو باشد.بسیاری باوردارند ناحیۀمیانیمکانیسم کنترلفضای میانی یاناحیههایساکتی است کهسطوح متوالیفضایی جهانبنیادین راجدا میسازد،اما هیچ مدرکیا مکاشفهایاین را تأییدنمیکند. اینبرداشت از اینآگاهی ناشی میشودکه این منطقۀمیانی بهطریقی بهکارکردمکانیسم فضایپر نشدۀ جهانبنیادین مربوطاست.

ناحیۀبیرونیبزرگترین وفعالترین سهکمربند هممرکز و بیضیشکل پتانسیلناشناختۀ فضااست. اینمنطقه مکانفعالیتهایغیرقابل تصوراست، نقطۀمدار مرکزیِبرونتابیهایی کهدر هر جهت بهسوی بیرونیترینمرزهای هفتابرجهان وفراتر از آنبه سمت فضاپیش میروندتا قلمروهایعظیم وغیرقابل فهمتمامی فضایبیرونی رادرنوردند. اینحضور فضایی باوجود این کهبه طریقۀ فاشنشدهای بهنظر میرسدبه طور غیرمستقیم بهخواست وفرامینالوهیتهایبیکران،هنگامی که بهصورت تثلیثعمل میکنند،پاسخگو است،به طور کاملغیرشخصی است.باور بر ایناست که اینتمرکز کانونیمرکزیِ، مرکزبهشتِ، حضورفضایی مطلقکامل میباشد.

بهنظر میرسدکه تمامیاشکال نیرو وتمامی فازهایانرژی دارایمدار هستند.آنها درسرتاسرجهانها درگردشند و ازطریق مسیرهایمشخص باز میگردند.اما در رابطهبا برون تابیهایناحیۀ فعالشدۀ مطلق کامل،به نظر میرسدیا به سمتبیرون و یا بهسوی داخلجریان دارند —هرگز هر دوهمزماننیستند. اینناحیۀ بیرونیطی اعصارطولانی بااندازههایغولآسا میتپد.برای اندکیبیشتر از یکمیلیارد سال یورنشیانیروی فضاییاین مرکز بهسوی بیرون جاریاست. سپس براییک مدت مشابهآن به سویداخل روانخواهد شد. وجلوههاینیروی فضاییاین مرکزجهانی هستند.آنها درسرتاسر تمامیفضای قابل پرشدن گسترش مییابند.

نیرو،انرژی، و مادۀفیزیکیتماماً یکیهستند. تمامینیرو - انرژیدر ابتدا ازبهشت تحتانیپیش رفتند و بهدنبال تکمیلمدار فضاییخود سرانجامبه آنجا بازمیگردند.اما انرژیها وسازمانهایمادی جهان جهانهادر مراحلپدیدهایکنونیشان همگیاز بهشتتحتانی نیامدند.فضا زادگاهچندین شکل ازماده و پیش مادهاست. اگر چه ناحیۀبیرونی مرکزنیرویی بهشتسرچشمۀانرژیهای فضاییاست، فضا ازآنجا منشأ نمییابد.فضا نیرو،انرژی، یاماده نیست.تپشهای اینناحیه نیزدلیل تنفس فضانمیباشند،اما فازهایداخل شونده وخارج شوندۀاین ناحیه بادو میلیاردسال ادوارانبساط -انقباض فضاهماهنگ است.

6- تنفسفضا

مامکانیسمواقعی تنفسفضا را نمیدانیم.ما صرفاًمشاهده میکنیمکه تمامی فضابه طور متناوبانبساط و انقباضمییابد. اینتنفس هم برامتداد افقیفضای پر شده وهم برامتدادهایعمودی فضای پرنشده که در مخازنپهناور فضاییبر فراز و زیربهشت وجوددارند تأثیردارد. در تلاشبرای تصورمرزهایبیرونیِ حجماین مخازنفضایی، شما میتوانیدیک ساعت شنیرا در نظربگیرید.

بهتدریج کهجهانهایامتداد افقیِفضای پر شدهانبساط مییابند،مخازن امتدادعمودی فضای پرنشده انقباضمییابند وبالعکس. یکتلاقی فضای پرشده و پر نشدهدرست در زیربهشت تحتانیوجود دارد. هردو نوع فضا ازمیانکانالهایدگردیس کنندۀتنظیم کنندهجاری میشوند.در آنجا دردورههایانقباض وانبساط کیهانتغییراتی بهوجود میآیدکه فضای قابلرخنه به غیرقابل رخنهتبدیل میشودو بالعکس.

”فضایپر نشده“ بهاین معنی است:پر نشده توسطآن نیروها،انرژیها،توانمندیها،و وجودهایی کهوجودشان درفضای پر شدهشناخته شدهاست. ما نمیدانیمکه آیا فضایعمودی (مخزن)همیشه برای کارکردبه عنوان وزنۀتعادل فضایافقی (جهان)اختصاص یافتهاست؛ ما نمیدانیمکه آیا مقصودیخلاق در رابطهبا فضای پرنشده وجوددارد؛ ما بهراستی در موردمخازن فضاییبسیار کم میدانیم،صرفاً این کهوجود دارند، واین که به نظرمیرسد دورههایانبساط -انقباض فضایجهان جهانهارا متعادل میکنند.

دورههایتنفس فضا درهر فاز برایاندکی بیش ازیک میلیاردسال یورنشیابه درازا میکشند.در طول یک فازجهانهاانبساط مییابند.در طول فازبعد انقباض مییابند.فضای پر شدهاکنون به نقطۀمیانی فاز درحال انبساطنزدیک میشود،در حالی کهفضای پر نشدهبه نقطۀ میانیفاز در حالانقباض نزدیکمیشود، و مااطلاع یافتهایمکه بیرونیترینسرحدات هر دوگسترۀ فضاییبه لحاظ تئوریکاکنونتقریباً بابهشت هم فاصلههستند. مخازنفضای پر نشدهاکنون به طورعمودی بر فرازبهشت فوقانی وزیر بهشتتحتانیامتداد مییابند،درست تا حدیکه فضای پر شدۀجهان از بهشتپیرامون تاچهارمین سطحفضای بیرونی وحتی فراتر ازآن به طورافقی به سویبیرون امتدادمییابد.

مخازنفضایی برایمدت یکمیلیارد سالبه وقت یورنشیامنقبض میشوند،در حالی کهجهان بنیادینو فعالیتهاینیرویی تمامیفضای افقیانبساط مییابند.بدین ترتیب بهاندکی بیش ازدو میلیاردسال به وقت یورنشیازمان لازم استکه یک دورۀانبساط - انقباضکامل گردد.

7-کارکردهایفضایی بهشت

فضادر هیچیک ازسطوح بهشتوجود ندارد.اگر کسی ازسطح فوقانیبهشت به طورمستقیم بهبالا بنگرد، هیچچیز را جزفضای پر نشدهکه به خارج میرودیا به داخل میآیدنمیبیند،درست آنطور کهاکنون به داخلمیآید. فضابا بهشت تماسندارد، فقطناحیههایساکن فضایمیانی باجزیرۀ مرکزیتماس دارند.

بهشتدر واقع هستۀبیحرکتناحیههاینسبتاً ساکتیاست که بینفضای پر شده وپر نشده وجوددارد. به نظرمیرسد کهاین ناحیههااز نظرجغرافیایی یکامتداد نسبیبهشت باشند،اما احتمالاًدر آنها قدریحرکت وجوددارد. ما خیلیکم در مورد آنهامیدانیم،اما مشاهده میکنیمکه این ناحیههایبرخوردار ازحرکت کاهشیافتۀ فضاییفضای پر شده وپر نشده راجدا میسازند.سابقاً ناحیههایمشابهی میانسطوح فضای پرشده وجودداشتند، امااینها اکنونکمتر ساکن هستند.

برشعرضی عمودیتمامی فضااندکی شبیهصلیب مالتیاست، کهتیرکهای افقیآن نمایانگرفضای (جهان) پرشده و تیرکهایعمودینمایانگرفضای (مخزن) پرنشده است.مناطق بینچهار تیرکآنها را از همجدا میسازند،تا اندازهایهمانطور کهناحیههایفضای میانیفضای پر شده وپر نشده راجدا میسازند.این ناحیههایساکن فضایمیانی درفواصل زیادترو زیادتر ازبهشت اندازهشانبزرگتر وبزرگتر میشود،و سرانجاممرزهای تمامیفضا را احاطهمیکنند ومخازن فضایی وتمامی امتدادفضای پر شده،هر دو، را بهطور کامل فرامیگیرند.

فضانه وضع مادونمطلق در دروناست، و نهحضور مطلقکامل، و یککارکرد غایینیز نیست. آناعطای بهشتاست، و باوربر این است کهفضای جهان بزرگو فضای تمامیمناطق بیرونیدر واقع توسطتوانمندیفضایی نیاییِمطلق کاملمورد رسوخ واقعشده است. ازفاصلۀ نزدیکتا بهشتپیرامون، اینفضای پر شدهتا سطح چهارمفضا و ماوراءِپیرامون جهانبنیادین بهطور افقی بهسمت بیرونامتداد مییابد،اما چقدرفراتر از آن،ما نمیدانیم.

اگرشما یک سطحمحدود، اما بیاندازهبزرگ به شکل V را تصورکنید، که در زوایایقائمه نسبت بههر دو سطحفوقانی وتحتانی بهشتقرار گرفته، ورأس آنتقریباً مماسبا بهشتپیرامونباشد، و سپسمجسم کنید کهاین سطح درگردش بیضی شکلحول بهشتباشد، گردش آنکمابیشمرزهایبیرونی حجمفضای پر شدهرا ترسیم میکند.

یکحد بالایی وپایینی نسبت بهفضای افقی دررابطه با هرمکان مفروض درجهانها وجوددارد. اگر کسیبتواند نسبتبه سطح اروانتاندر زوایایقائمه به حدمکفی دور شود،چه بالا یاپایین،سرانجام با حدبالایی یا پایینیفضای پر شدهروبرو خواهدشد. در حیطۀابعاد شناختهشدۀ جهانبنیادین اینسرحدات درفواصل زیادترو زیادتر ازبهشت بیشتر وبیشتر از همدور میشوند.فضا ضخیم میشود،و نسبت به سطحآفرینش،جهانها، تااندازهایسریعترضخیم میشود.

ناحیههاینسبتاً آرامبین سطوح فضا،مثل آنی کههفت ابرجهانرا از اولینسطح بیرونیفضا جدا میسازد،مناطق بیضیشکل عظیمی ازفعالیتهایساکن فضاییهستند. اینناحیههاکهکشانهایعظیمی را کهبا حرکت جمعیمنظم به دوربهشت به سرعتحرکت میکنندجدا میسازند.شما میتوانیداولین سطحبیرونی فضا،یعنی جایی کهجهانهایبیشمار اکنوندر حال شکلیابیهستند، را بهصورت یک حرکتعظیمی ازکهکشانهاتجسم کنید کهبه دور بهشتدر حال چرخشند.آنها در بالاو پایین توسطناحیههایفضای میانیساکن محدودشدهاند، ودر حاشیههایدرونی وبیرونی توسطناحیههاینسبتاً آرامفضا محدود شدهاند.

بدینترتیب یک سطحفضا به صورتیک ناحیۀ حرکتبیضی شکل که درهمۀ سمتهاتوسط بیحرکتینسبی محاصرهشده عمل میکند.چنین روابطیاز حرکت وسکون در برگیرندۀ یکمسیر قوسیفضایی ازمقاومت کاهشیافته نسبت بهحرکت میباشدکه در سرتاسرجهان توسطنیروی کیهانیو انرژی درحال پدیداری،آنطور که برایابد به گردجزیرۀ بهشت میچرخند،دنبال میشود.

اینناحیهبندیمتناوب جهانبنیادین، بههمراه گردشمتناوب کهکشانهادر جهت عقربههایساعت و خلافجهت عقربههایساعت، عاملیدر ثبات جاذبۀفیزیکی است کهبرای جلوگیریاز تشدید فشارجاذبه تا نقطۀفعالیتهایمتلاشی کنندهو پراکندهسازطراحی شدهاست. چنینترتیبی تأثیرضد جاذبهایدارد و رویسرعتهای ازجهات دیگرخطرناک بهصورت ترمز عملمیکند.

8- جاذبۀبهشت

کششغیرقابل گریزجاذبه به طورمؤثر تمامیکرات تمامیجهانهای فضارا محکم درچنگال نگاه میدارد.جاذبه گیراییتماماًقدرتمند حضورفیزیکی بهشت است.جاذبه ریسمانتماماًقدرتمندی استکه ستارگانتابان،خورشیدهایسوزان، و کراتدر حال چرخشیکه زیورهایفیزیکی جهانیخدای جاودانهرا تشکیل میدهندبه آن آویختهاند،خدایی که کلیۀچیزها است،تمامی چیزها راپر میکند، ودر او تمامیچیزهاموجودیتدارند.

جزیرۀبهشت نقطۀمرکزی وکانونی جاذبۀمطلق مادی است،که با اجرامجاذبهدارتاریک که بهدور هاونا میچرخندو توسط مخازنفوقانی وتحتانی فضامتعادل گشتهاندکامل شده است.تمامی برونتابیهایشناخته شدۀبهشت تحتانیبه گونهایتغییرناپذیرو بیخطا بهکشش جاذبۀمرکزی که رویمدارهای بیپایانسطوح بیضی شکلفضایی جهانبنیادین عملمیکنندواکنش نشان میدهند.هر شکل شناختهشدۀ واقعیتکیهانی ازانحنایاعصار، مسیرگرد، و چرخشبیضی شکل بزرگبرخوردار است.

فضانسبت به جاذبهواکنش نشاننمیدهد،اما روی جاذبهبه صورت یکمتعادل کنندهعمل میکند.بدون بالشفضایی، عملانفجاریاجرام فضاییپیرامون راتکان میدهد.فضای پر شدههمچنین یکتأثیر ضدجاذبهایروی جاذبۀفیزیکی یا خطیاعمال میکند.فضا در واقعمیتوانداین عمل جاذبهرا خنثینماید، گر چهنمیتواندآن را بهتأخیر اندازد.جاذبۀ مطلقجاذبۀ بهشتاست. جاذبۀمحلی یا خطیبه مرحلۀ الکتریکیانرژی یا مادهمربوط است. آندر درون جهانمرکزی، ابرجهانها،یا جهانهایبیرونی عمل میکند،هر جا کهمادیتیابیمناسب رخ دادهباشد.

اشکالبیشمار نیرویکیهانی،انرژیفیزیکی، توانجهانی، ومادیتیابیهای گوناگونسه مرحلۀ کلی،گر چه نهکاملاً مشخصاز واکنش بهجاذبۀ بهشت راآشکار میسازند:

1- مراحلپیش جاذبه(نیرو). ایناولین مرحلهدر مجزا کردنتوانمندیفضایی بهاشکال پیشانرژی نیرویکیهانی است.این حالت بامفهوم نیرو -شارژ آغازینفضا که گاهیاوقات انرژیخالص یا سِگرِگاتانامیده میشودقابل مقایسهاست.

2- مراحلجاذبه (انرژی).این تغییرنیرو - شارژفضا توسط عملسازماندهندگاننیروی بهشتایجاد میشود.آن از پدیداریسیستمهایانرژی که بهکشش جاذبۀبهشت واکنشنشان میدهندخبر میدهد.این انرژیپدیدار شدهبدواً خنثی استاما به دنبالدگردیسیبیشترکیفیتهای به اصطلاحمنفی و مثبتبه نمایش میگذارد.ما این مراحلرا آلتیماتامینامیم.

3- مراحلپس جاذبهای(توان جهان). دراین مرحله،انرژی - مادهبه کنترلجاذبۀ خطیواکنش نشان میدهد.در جهان مرکزیاین سیستمهایفیزیکی سازمانهایسهگانهایهستند که بهنام تریاتاشناخته شدهاند.آنهاسیستمهایمادر فوقالعادهقدرتمندآفرینش زمان ومکان هستند.سیستمهایفیزیکی ابرجهانهاتوسط مدیراننیروی جهان وهمکاران آنهاسازماندهیشدهاند. اینسازمانهایمادی ازساختاردوگانه برخوردارندو به نام گراویتاشناخته شدهاند.اجرام تاریکجاذبهدارکه به دورهاونا میچرخندنه تریاتاهستند و نهگراویتا، ونیروی کششیآنها هر دوشکل جاذبۀفیزیکی، خطی ومطلق، راآشکار میسازد.

توانمندیفضایی در معرضفعل وانفعالات هیچشکلی از نیرویجاذبه قرارندارد. اینعطیۀ آغازینبهشت یک سطحموجود واقعیتنیست، اما نیایتمامیواقعیتهاینسبی کنشیغیرروحی، تمامیجلوههاینیرو - انرژی وسازمان نیرو وماده، است.توانمندی فضاییعبارتی است کهتعریفش مشکلاست. آن به معنیآنچه که نیایفضا است نیست.معنی آن بایدایدۀ توانمندیهاو پتانسیلهاییکه در درونفضا وجوددارند رابرساند. آن میتواندکمابیش به اینصورت تصور شودکه در بر گیرندۀتمامی آنتأثیرات مطلقوپتانسیلهایی کهاز بهشتسرچشمه یافتهاندو حضور فضاییمطلق کامل راتشکیل میدهندمیباشد.

بهشتسرچشمۀ مطلق ونقطۀ کانونیجاودانۀ تمامیانرژی - مادهدر جهانجهانها است.مطلق کامل آشکارکننده، تنظیمکننده، و مخزنآن چیزی است کهبهشت را بهعنوان سرچشمهو منشأ خوددارد. حضورجهانی مطلقکامل به نظرمیرسدبرابر بامفهوم یکبیکرانیبالقوۀ بسط جاذبه،یک کشش انعطافپذیروجود بهشتباشد. اینمفهوم در فهماین واقعیت کههمه چیز بهسمت داخل به سویبهشت کشیده میشودبه ما کمک میکند.این تصویرابتدایی امابا این وجودکمک کنندهاست. آنهمچنین روشنمیسازد کهچرا جاذبههمیشهترجیحاً درصفحۀ عمود برجرم عمل میکند،پدیدهای کهنشان دهندۀابعاد متفاوتبهشت وآفرینشهایپیرامون آناست.

9- بی‌همتاییبهشت

بهشتبیهمتااست، از ایننظر که قلمرومنشأ آغازین وهدف نهایی فرجامتمامیشخصیتهایروحی است. اگرچه حقیقت داردکه سرنوشتتمامیموجوداتپایینترروحی جهانهایمحلی به طوربلافصل دربهشت نیست،بهشت هنوز هدفآرزومند برایتمامیشخصیتهای فوقمادی است.

بهشتمرکزجغرافیایی بینهایتاست. آن بخشیاز آفرینشجهانی، نه حتییک بخش واقعیجهان جاودانهاونا، میباشد.ما معمولاً بهجزیرۀ مرکزیبه این صورت کهبه جهان الهیتعلق دارداشاره میکنیم،اما در واقعچنین نیست.بهشت یک وجودجاودان و ویژهاست.

درابدیت گذشته،هنگامی که پدرجهانی جلوۀشخصیت بیکرانروح خود را دروجود پسرجاودان اهدانمود، به طورهمزمانپتانسیل بیکرانیوجود غیرشخصیخود را بهصورت بهشتآشکار ساخت.بهشتِغیرشخصی وغیرروحی بهنظر میرسدبازتاباجتنابناپذیر خواستو عمل پدربوده است کهپسر اولیه راجاودانه نمود.بدین ترتیبپدر واقعیت رادر دو مرحلۀواقعی پیشراند: شخصی وغیرشخصی، روحیو غیرروحی.تنش بین آنها،در شرایط وجودمیل به عملتوسط پدر وپسر به عاملمشترک و جهانمرکزیِ کراتمادی وموجودات روحیموجودیت داد.

هنگامیکه واقعیت بهشکل شخصی وغیرشخصی (پسرجاودان وبهشت) متمایزمیشود، ”الوهیت“نامیدن آنچهکه غیرشخصیاست به سختیصحیح است، مگراین که بهطریقی شایستهباشد.بازتابهایانرژی و مادیاعمال الوهیتبه سختی میتوانندالوهیتنامیده شوند.الوهیت ممکناست موجب چیززیادی شود که الوهیتنیست، و بهشتالوهیت نیست،و آنطور کهانسان فانیاصلاً بتوانداحتمالاًچنین عبارتیرا بفهمد،هشیار همنیست.

بهشتنیای هیچموجود یاموجودیت زندهاینیست. آن یکآفرینندهنیست. روابطشخصیتی و ذهنی- روحی انتقالپذیرهستند، اماالگو چنیننیست. الگوهاهرگز بازتابنیستند. آنهاکپی یا تولیدمجدد هستند.بهشت مطلقِالگوها است. هاونانمایش اینپتانسیلها درواقعیت است.

منزلخداوند،مرکزی وجاودانه،شکوهمند و ایدهآلاست. خانۀ اوالگویی زیبابرای تمامیکرات ستادمرکزی جهاناست، و جهانمرکزیِ اقامتگاهبلافصل اوالگویی برایتمامی جهانها درایدهآلها،سازمان، وسرنوشت غاییآنها است.

بهشتستاد مرکزیجهانی تمامیفعالیتهایشخصیتی و منبع- مرکز تمامیتجلیهاینیرویی -فضایی و انرژیاست. هر چیزیکه بوده است،اکنون هست، یاسرانجامخواهد بود، ازاین مکان ابدیِمرکزیِخدایانجاودانه آمدهاست، اکنون میآید،یا خواهد آمد.بهشت مرکزتمامیآفرینش، سرچشمۀتمامیانرژیها، ومکان منشأآغازین تمامیشخصیتها است.

بااین همه، برایانسانهامهمترین چیزدر بارۀ بهشتجاودان اینواقعیت است کهاین منزلگاه کاملپدر جهانیسرنوشت واقعیو بسیار دورروانهایفناناپذیرفرزندانانسانی و مادیخداوند،مخلوقات درحال فراز کراتتکاملی زمان وفضا است. هرانسانخداشناس کهدورانزندگانی انجامخواست خداوندرا با میلپذیرا شده استاز پیش بهردگیری مسیرطولانیطولانی بهشتیجستجویالوهیت و نیل بهکمال مبادرتورزیده است. وهنگامی کهچنین موجودحیوان منشأ درپیشگاهخدایان دربهشت میایستد،چنان کهتعدادیبیشمار اکنونچنین میکنند،از آنجا که ازکرات دون پایۀفضا فرازیافته است،چنیندستاوردینمایانگرواقعیت یک دگرگونیمعنوی است کههم مرز سرحداتتعالیگریاست.

[ارائهشده توسط یککامل کنندۀخرد که توسطقدمای ایامهادر یووِرسابدین گونهمأموریتیافته است.]

Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved