مقالۀ 45 سازمان اداری سیستم محلی

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 45

سازمان اداری سیستم محلی

مرکز اداری سِتانیا شامل خوشه‌ای از کرات معماری شده، به تعداد پنجاه و هفت عدد می‌باشد: خود جروسم، هفت قمر اصلی، و چهل و نه قمر فرعی. جروسم، پایتخت سیستم، تقریباً یکصد برابر اندازۀ یورنشیا است، گر چه جاذبۀ آن اندکی کمتر است. اقمار اصلی جروسم، هفت کرات دوران انتقال هستند که هر یک حدوداً ده برابر از یورنشیا بزرگترند، در حالی که هفت قمر فرعی این کرات انتقالی تقریباً اندازۀ یورنشیا هستند.

هفت کرات قصر، هفت قمر فرعی کرۀ انتقالی شمارۀ یک می‌باشند.

تمامی این سیستم پنجاه و هفت کرات معماری شده به صورت مستقل نور دریافت نموده، گرما یافته، و آبیاری می‌شوند، و از طریق هماهنگی مرکز نیروی سِتانیا و کنترلگران استاد فیزیکی مطابق تکنیک ثابت سازمان فیزیکی و ترتیب این کراتِ به طور ویژه خلق شده انرژی می‌یابند. آنها همچنین توسط اسپورناگیاهای بومی به طور فیزیکی تحت مراقبت و نگاهداری قرار می‌گیرند.

1- کرات انتقالی فرهنگی

هفت کرات اصلی که به دور جروسم در گردشند عموماً به کرات انتقالی فرهنگی شهرت دارند. حکمرانان آنها گهگاه توسط شورای عالی اجرایی جروسم تعیین می‌شوند. این کرات به صورت زیرین شماره‌بندی و نامگذاری شده‌اند:

شمارۀ 1- کرۀ پایان دهندگان. این ستاد مرکزی گروه پایان دهندگان سیستم محلی است و توسط کرات دریافتی، هفت کرات قصر که به طور کامل به طرح صعود انسان تخصیص یافته‌اند، احاطه شده است. کرۀ پایان دهندگان برای ساکنان کلیۀ هفت کرات قصر قابل دسترسی است. سرافیمهای انتقال شخصیتهای فراز یابنده را طی این سفرها که برای تعمیق ایمان آنان در سرنوشت غائی انسانهای انتقالی طراحی شده پس و پیش می‌برند. اگر چه پایان دهندگان و ساختمانهای آنها به طور معمول برای بینایی مورانشیا محسوس نیستند، شما گاه به گاه بسیار سرشار از شور و شعف خواهید گشت، هنگامی که دگرگون کنندگان انرژی و سرپرستان نیروی مورانشیا شما را برای یک لحظه قادر می‌سازند این شخصیتهای والای روحی را که در واقع صعود به بهشت را به پایان رسانده‌اند، و به همان کراتی بازگشته‌اند که شما در حال آغاز این سفر طولانی در آنها هستید، نظاره کنید. این کار به منظور اطمینان بخشی برای شما است که ممکن است و می‌توانید این کار شگرف را تکمیل کنید. تمامی اقامت کنندگان موقت در کرات قصر حداقل سالی یک بار برای این گردهماییهای دیدار پایان دهندگان به کرۀ پایان دهندگان عزیمت می‌کنند.

شمارۀ 2- کرۀ مورانشیا. این سیاره ستاد مرکزی سرپرستان حیات مورانشیا است و توسط هفت کراتی که رئیسان مورانشیا همکاران و یاران خود، موجودات مورانشیا و انسانهای فراز یابنده، هر دو را، در آن آموزش می‌دهند، احاطه شده است.

شما طی گذار از هفت کرات قصر، همچنین از میان این کرات فرهنگی و اجتماعی که فراهم کنندۀ ارتباط فزایندۀ مورانشیا می‌باشند عبور خواهید کرد. هنگامی که شما از اولین کرۀ قصر به دومین کره پیشروی می‌کنید برای یک جواز دیدار از ستاد مرکزی گذار شمارۀ دو، کرۀ مورانشیا، و غیره واجد شرایط خواهید شد. و هنگامی که در هر یک از این شش کرات فرهنگی حضور می‌یابید، می‌توانید در هر یک از هفت کرات پیرامون که به کار فعالیتهای مربوطۀ گروهی مشغولند، با دعوت، یک دیدارگر و ناظر شوید.

شمارۀ 3- کرۀ فرشتگان. این ستاد مرکزی تمامی گروههای فرشتگان سراف است که در فعالیتهای سیستم درگیرند و توسط هفت کرات آموزش و رهنمود فرشتگان احاطه شده است. اینها کرات اجتماعی فرشتگان سراف هستند.

شمارۀ 4- کرۀ اَبَر فرشتگان. این کره منزلگاه ستارگان تابناک عصر و یک گروه عظیم از موجودات همتراز و نزدیک به همتراز در سِتانیا است. هفت اقمار این کره به هفت گروه اصلی این موجودات آسمانیِ نام برده نشده تخصیص یافته‌اند.

شمارۀ 5- کرۀ پسران. این سیاره مقر مرکزی کلیۀ رسته‌های پسران الهی، شامل پسران مخلوق - تثلیث یافته می‌باشد. هفت کرات پیرامون به گروه‌بندیهای مشخص جداگانۀ این پسران همبستۀ الهی تخصیص دارند.

شمارۀ 6- کرۀ روح. این کره به عنوان میعادگاه شخصیتهای بالای روح بیکران در سیستم به کار می‌رود. هفت اقمار پیرامون آن به گروههای جداگانۀ این رسته‌های متنوع تخصیص یافته‌اند. اما در کرۀ انتقالی شمارۀ شش هیچ نمایندگی از روح وجود ندارد، و چنین حضوری در پایتخت سیستمها نیز مشاهده نمی‌شود. خادم الهی سلوینگتون همه جا در نبادان حضور دارد.

شمارۀ 7- کرۀ پدر. این کرۀ خاموش سیستم است. هیچ گروه از موجودات در آن اقامت ندارند. معبد بزرگ نور یک مکان مرکزی را اشغال می‌کند، اما هیچ کس در درون آن قابل تشخیص نیست. کلیۀ موجودات کرات سیستم به عنوان پرستشگر پذیرفته می‌شوند.

هفت اقماری که کرۀ پدر را احاطه کرده‌اند به طرق گوناگون در سیستمهای مختلف به کار گرفته می‌شوند. در سِتانیا آنها اکنون برای گروههای توقیف شدۀ شورش لوسیفر به عنوان کرات زندان مورد استفاده قرار می‌گیرند. پایتخت کوکبه، ایدنشیا، از کرات مشابه زندان برخوردار نیست. تعداد اندکی از سرافیمها و کروبیان که در شورش سِتانیا به شورشیان ملحق شدند، مدتها است که در این کرات منزوی جروسم زندانی هستند.

شما به عنوان یک اقامت کنندۀ موقت در هفتمین کرۀ قصر به هفتمین کرۀ انتقالی، کرۀ پدر جهانی، دسترسی خواهید داشت، و همچنین اجازه دارید از کرات زندان سِتانیا که این سیاره را احاطه کرده‌اند دیدن نمایید. در این کره لوسیفر و اکثر شخصیتهایی که در شورش بر علیه میکائیل او را دنبال کردند زندانی هستند. و این صحنۀ غم‌انگیز در طول این اعصار اخیر قابل مشاهده بوده است و به عنوان یک هشدار جدی برای تمامی نبادان به کار گرفته خواهد شد، تا این که قدمای ایامها گناه لوسیفر و یاران گمراه او را که نجات ارزانی شده توسط میکائیل، پدر جهانی آنها، را نپذیرفتند، مورد داوری قرار دهند.

2- فرمانروای سیستم

رئیس اجرایی یک سیستم محلی از کرات مسکونی، یک پسر اولیۀ لانوناندک، فرمانروای سیستم است. در جهان محلی ما مسئولیتهای بزرگ اجرایی، امتیازهای شخصی غیرمعمول، به این حکمرانان محول گردیده است. تمامی جهانها حتی اروانتان نیز چنان سازمان یافته نیستند که اجازه دهند فرمانروایان سیستم چنین اختیارات غیرمعمول وسیعی از آزادی عمل شخصی در هدایت امور سیستم را اعمال نمایند. اما در تمامی تاریخ نبادان این رئیسان اجراییِ فارغ از محدودیت فقط سه بار عدم وفاداری را به نمایش گذارده‌اند. شورش لوسیفر در سیستم سِتانیا، آخرین و دامنه‌دارترین شورش بود.

در سِتانیا، حتی بعد از این آشوب فاجعه بار، مطلقاً هیچ تغییری در تکنیک ادارۀ سیستم ایجاد نشده است. فرمانروای کنونی سیستم از تمام اختیارات برخوردار است و از تمام اتوریته‌ای که به سلف ناشایستۀ پیشین وی داده شده بود، به استثنای برخی اموری که اکنون تحت سرپرستی پدران کوکبه قرار دارد، بهره‌مند است. قدمای ایامها هنوز امور فوق را به لانافورج، جانشین لوسیفر، به طور کامل اعاده نکرده‌اند.

سرپرست کنونی سِتانیا یک فرمانروای زیبنده و برجسته است، و او حکمرانی است که در برابر شورش امتحان پس داده است. لانافورج در یک آشوب پیشین در جهان نبادان، هنگامی که به عنوان یک معاون فرمانروای سیستم خدمت می‌کرد، به میکائیل وفادار بود. این فرمانروای توانمند و برجستۀ سِتانیا، یک مدیر امتحان پس داده و مورد آزمایش قرار گرفته است. در زمان شورش دوم سیستم در نبادان، هنگامی که فرمانروای سیستم لغزش کرده و به تاریکی سقوط کرد، لانافورج، معاون اول رئیس خطاکار، زمام دولت را به دست گرفت و طوری امور سیستم را پیش برد که نسبتاً شخصیتهای اندکی در کرات ستاد مرکزی یا در سیارات مسکونی آن سیستم بد اقبال دچار گمراهی گشتند. لانافورج از وجه تمایزِ بودنِ تنها پسر لانوناندک اولیه در تمامی نبادان برخوردار است که اینطور وفادارانه در خدمت میکائیل و عیناً در شرایط وجود خلافکاری برادرش که از اتوریتۀ برتر و رتبۀ مقدم برخوردار بود، عمل نمود. لانافورج احتمالاً تا هنگامی که بر کلیۀ نتایج نابخردی گذشته غلبه ایجاد نشده و پیامدهای شورش از سِتانیا زدوده نشده از جروسم برداشته نخواهد شد.

لانافورج در حالی که کلیۀ امور کرات منزوی سِتانیا هنوز به حوزۀ اختیاراتش بازگردانده نشده است، علاقۀ وافری به بهروزی آن نشان می‌دهد، و مرتباً از یورنشیا دیدار به عمل می‌آورد. فرمانروا، همانند سیستمهای دیگر و نرمال، سرپرستی شورای سیستم متشکل از حکمرانان کرات، پرنسهای سیاره‌ای و فرمانداران کل مقیم کرات منزوی را به عهده دارد. این شورای سیاره‌ای هر چند وقت یکبار در ستاد مرکزی سیستم تشکیل جلسه می‌دهد — ”هنگامی که پسران خداوند گرد هم می‌آیند.“

یکبار در هفته، هر ده روز در جروسم، فرمانروا، گردهمایی بزرگی با یک گروه از رسته‌های گوناگون از شخصیتها که در کرۀ ستاد مرکزی اقامت دارند تشکیل می‌دهد. اینها ساعتهای غیررسمی و مسحور کنندۀ جروسم هستند، و اوقاتی هستند که هرگز فراموش نمی‌شوند. در جروسم نهایت برادری میان تمامی رسته‌های گوناگون موجودات و میان هر یک از این گروهها و فرمانروای سیستم وجود دارد.

این گردهماییهای بی‌نظیر در دریای بلور، میدان بزرگ پایتخت سیستم، رخ می‌دهد. آنها اوقات صرفاً اجتماعی و معنوی هستند. هیچ چیز مربوط به ادارۀ سیاره یا حتی طرح صعود هرگز مورد بحث قرار نمی‌گیرد. انسانهای فرازگرا در این لحظات گردهم می‌آیند تا صرفاً از اوقات خود لذت برند و همشهریهای جروسمی خود را ملاقات کنند. آن گروههایی که در این استراحتهای هفتگی مورد میزبانی فرمانروا واقع نمی‌شوند در ستاد مرکزی خود دیدار می‌کنند.

3- دولت سیستم

رئیس اجرایی یک سیستم محلی، فرمانروای سیستم، همیشه به وسیلۀ دو یا سه پسر لانوناندک که به عنوان معاونان اول و دوم عمل می‌کنند، پشتیبانی می‌شود. اما در حال حاضر سیستم سِتانیا به وسیلۀ یک کادر هفت نفره از لانوناندکها اداره می‌شود:

1- فرمانروای سیستم — لانافورج، شمارۀ 2٫709 از رستۀ اولیه و جانشین لوسیفر مرتد.

2- معاون اول فرمانروا — منصورُشیا، شمارۀ 17٫841 از رستۀ سوم لانوناندکها. او به همراه لانافورج به سِتانیا اعزام شد.

3- معاون دوم فرمانروا — سَدیب، شمارۀ 271٫402 از رستۀ سوم. سدیب نیز با لانافورج به سِتانیا آمد.

4- مسئول سیستم — هولدَنت، شمارۀ 19 از گروه سوم، نگاهدارنده و کنترل کنندۀ کلیۀ ارواح کارآموزِ بالای رتبۀ وجود انسانی. هولدنت نیز با لانافورج به سِتانیا آمد.

5- ثبت کنندۀ سیستم — ویلتون، منشی بخش خدماتی لانوناندِک سِتانیا، شمارۀ 374 از ردۀ سوم. ویلتون یک عضو گروه اولیۀ لانافورج بود.

6- مدیر اعطایی — فورتَنت، شمارۀ 319٫847 از نیروی ذخیرۀ لانوناندکهای ثانویه و مدیر موقت کلیۀ فعالیتهای جهان که از هنگام اعطای میکائیل به یورنشیا، به جروسم انتقال یافت. فورتنت به وقت یورنشیا مدت هزار و نهصد سال است که به پرسنل لانافورج ملحق شده است.

7- مشاور عالی — هاناوارد، شمارۀ 67 از پسران لانوناندک اولیه و یک عضو گروه عالی مشاوران و هماهنگ کنندگان جهان است. او به عنوان رئیس موقت شورای اجرایی سِتانیا عمل می‌نماید. هاناوارد دوازدهمین فرد از این رسته است که از هنگام شورش لوسیفر در این منصب در جروسم خدمت می‌کند.

این گروه اجرایی که متشکل از هفت لانوناندک می‌باشد در بر گیرندۀ حکومت بسط یافتۀ اضطراری است که به واسطۀ وضعیت فوق‌العادۀ شورش لوسیفر ضرورت یافته است. در جروسم فقط دادگاههای فرعی وجود دارند، زیرا سیستم واحدِ اداری است، نه قضاوتی. اما سازمان اداری لانوناندک توسط شورای اجرایی جروسم، گروه عالی مشورتی سِتانیا، حمایت می‌شود. این شورا شامل دوازده عضو است:

1- هاناوارد، رئیس لانوناندکها.

2- لانافورج، فرمانروای سیستم.

3- منصورُشیا، معاون اول فرمانروا.

4- رئیس ملک صادقهای سِتانیا.

5- مدیر موقت حاملین حیات سِتانیا.

6- رئیس پایان دهندگان سِتانیا.

7- آدم اولیۀ سِتانیا، سرپرست مسئول پسران ماتریال.

8- مدیر گروههای سرافیِ سِتانیا.

9- رئیس کنترلگران فیزیکی سِتانیا.

10- مدیر سرپرستان نیروی مورانشیای سیستم.

11- مدیر موقت مخلوقات بینابینی سیستم.

12- رئیس موقت گروه انسانهای فرازگرا.

این شورا هر چند وقت یکبار سه عضو را برای نمایندگی سیستم محلی در شورای عالی در ستاد مرکزی جهان انتخاب می‌نماید، اما این نمایندگی به واسطۀ شورش به حالت تعلیق در آمده است. سِتانیا اکنون در ستاد مرکزی جهان محلی یک ناظر دارد، اما از هنگام اعطای میکائیل، سیستم انتخاب ده عضو را برای پارلمان ایدنشیا از سر گرفته است.

4- بیست و چهار مشاور

ستاد مرکزی شورای مشورتی یورنشیا، بیست و چهار مشاور، در مرکز هفت دایرۀ مسکونی فرشتگان در جروسم واقع شده است. یوحنای مکاشف آنان را بیست و چهار رهبر روحانی نامیده است: ”و گرداگرد تخت بیست و چهار تخت قرار داشت و من دیدم بیست و چهار رهبر روحانی بر آن تختها نشسته بودند که لباسی سفید بر تن داشتند.“ تخت وسط این گروه، تخت قضاوت فرشتۀ اعظم است که ریاست را به عهده دارد، تخت فراخوانی رستاخیز رحمت و عدالت برای تمامی سِتانیا. این مسند قضاوت همیشه در جروسم بوده است، اما بیست و چهار جایگاه گرداگرد آن هزار و نهصد سال پیش بلافاصله پس از این که میکائیل مسیح به فرمانروایی کامل نبادان ارتقا یافت استقرار داده شدند. این بیست و چهار مشاور نمایندگان شخصی وی در جروسم هستند، و اختیار دارند پسر استاد را در کلیۀ اموری که به فراخوانیهای سِتانیا و بسیاری فازهای دیگر طرح فراز انسان در کرات منزوی سیستم مربوط می‌شود نمایندگی کنند. آنها نمایندگان برگزیده برای اجرای درخواستهای ویژۀ جبرئیل و فرامین فوق‌العادۀ میکائیل هستند.

این بیست و چهار مشاور از میان هشت نژاد یورنشیا به خدمت گمارده شده‌اند، و آخرین نفرات این گروه در هنگام فراخوانی رستاخیزی میکائیل، هزار و نهصد سال پیش، گردآوری شدند. این شورای مشورتی یورنشیا از اعضای زیر تشکیل شده است:

1- اُناگار، ذهن استاد عصر پیش از پرنس سیاره‌ای که یاران خود را در پرستش ”اعطا کنندۀ جان“ هدایت نمود.

2- مَنسانت، آموزگار بزرگ عصر بعد از پرنس سیاره‌ای در یورنشیا، که مردم خود را به ستایش ”نور بزرگ“ رهنمون گردید.

3- اُنامونالانتون، یک رهبر زمانهای بسیار دور انسان سرخ و کسی که نژاد خود را از پرستش خدایان بسیار به ستایش ”روح بزرگ“ راهبری نمود.

4- اُرلاندُف، یک شاهزادۀ انسانهای آبی و رهبر آنان در شناساندن الوهیت ”رئیس متعال“.

5- پُرشونتا، انسان خردمند نژاد منقرض نارنجی و رهبر این مردم در پرستش ”آموزگار بزرگ“.

6- سینگلانگتون، اولین فرد از انسانهای زرد که پرستش ”حقیقت یکتا“ به جای چند تا را به مردم خود آموزش داد و آنان را رهبری نمود. هزاران سال پیش انسان زرد خدای یگانه را می‌شناخت.

7- فَنتاد، نجات دهندۀ انسانهای سبز از تاریکی و رهبر آنان در پرستش ”منبع یگانۀ حیات“.

8- اُروانُن، ارشاد کنندۀ نژادهای نیلی و رهبر آنان در خدمت ”خدای خدایان“ در گذشته.

9- آدم، پدر سیاره‌ای بی‌اعتبار شده ولی اعادۀ حیثیت شدۀ یورنشیا، یک پسر ماتریال خداوند که به شکل جسم انسانی تنزل یافت، اما نجات یافت و متعاقباً به فرمان میکائیل به این مقام ارتقا یافت.

10- حوا، مادر نژاد بنفش یورنشیا، که به همراه همسر خویش متحمل مجازات خطاکاری گردید و همچنین به همراه او اعادۀ حیثیت شد و مأموریت یافت با این گروه از بقا یافتگان انسانی خدمت نماید.

11- خنوخ، اولین انسان یورنشیا که در طی حیات انسانی در جسم با تنظیم کنندۀ فکر پیوند یافت.

12- موسی، نجات دهندۀ یک گروه بازمانده از نژاد از میان رفتۀ بنفش و برانگیزانندۀ احیای پرستش پدر جهانی تحت نام ”خدای اسرائیل“.

13- ایلیا، روانی با دستاوردهای برجستۀ معنوی در طول عصر بعد از پسر ماتریال که بدون مرگ به دنیای آن سو انتقال یافت.

14- ماکی ونتا ملک صادق، تنها پسر این رسته که خود را به نژادهای یورنشیا اعطا نمود. او در حالی که هنوز به عنوان یک ملک صادق به شمار می‌رود ”برای همیشه یک خادم والامرتبه‌ها“ شده است. او که در ایام ابراهیم در شکل جسم انسانی در سالیم در یورنشیا موقتاً اقامت داشت، برای ابد کار خدمت به عنوان یک صعود کنندۀ انسانی را به عهده گرفته است. این ملک صادق اخیراً به عنوان قائم مقام پرنس سیاره‌ای یورنشیا اعلام گشته است. ستاد مرکزی او در جروسم است و اختیار دارد از سوی میکائیل که در واقع پرنس سیاره‌ای دنیایی است که اعطای نهایی خود را به شکل انسانی در آن تجربه نمود، عمل نماید. با این وجود، یورنشیا هنوز به وسیلۀ فرمانداران کل مقیم، اعضای بیست و چهار مشاور که به طور پی در پی آمدند، سرپرستی می‌شود.

15- یحیی تعمید دهنده، پیش قراول مأموریت میکائیل در یورنشیا و، در جسم، خویشاوند دور پسر انسان.

16- 1-2-3 اولین، رهبر مخلوقات بینابینی وفادار در خدمت جبرئیل در هنگام خیانت کلیگسشیا که بلافاصله بعد از ورود میکائیل به حاکمیت بی‌قید و شرط به وسیلۀ او به این مقام ارتقا یافت.

این شخصیتهای برگزیده بنا به درخواست جبرئیل در حال حاضر از شرکت در جریان صعود معاف هستند، و اصلاً نمی‌دانیم که چه مدت در این مقام خدمت خواهند کرد.

جایگاههای شمارۀ 17، 18، 19 و 20 به طور دائم اشغال نشده‌اند. آنها موقتاً با رضایت تمام شانزده عضو دائم پر می‌شوند، و برای مأموریتهای بعدی انسانهای فرازگرا از عصر کنونی بعد از اعطای پسر در یورنشیا باز نگاهداشته شده‌اند.

شماره‌های 21، 22، 23 و 24 نیز در حالی که برای آموزگاران بزرگ اعصار دیگر و متعاقب که بدون شک به دنبال عصر کنونی خواهند آمد حفظ شده‌اند، به همین ترتیب موقتاً پر شده‌اند. ادوار پسران مجیستریال و پسران آموزگار و اعصار نور و حیات صرف نظر از دیدارهای غیرمنتظرۀ پسران الهی که ممکن است رخ دهند یا ندهند، انتظار می‌رود در یورنشیا وقوع یابند.

5- پسران ماتریال

ستاد مرکزی تقسیم‌بندیهای بزرگ حیات آسمانی و مناطق عظیم تخصیص یافتۀ آن در جروسِم است و شامل انواع گوناگون پسران الهی، ارواح والا، ابرفرشتگان، فرشتگان، و مخلوقات بینابینی می‌شود. اقامتگاه مرکزی این ناحیۀ شگفت‌انگیز معبد اصلی پسران ماتریال است.

قلمرو آدمها مرکز جذب تمامی تازه ورودها به جروسم است. این یک منطقۀ عظیم است که شامل هزار مرکز است، گر چه هر خانوادۀ پسران و دختران ماتریال تا زمان رهسپاری اعضای خود برای خدمت در کرات تکاملی فضا یا تا هنگام آغاز دوران صعود به بهشت در زمین و منزل خود زندگی می‌کند.

این پسران ماتریال بالاترین نوع موجودات تولید مثل کنندۀ دارای جنسیت هستند که در کرات آموزشی جهانهای در حال تکامل یافت می‌شوند. و آنها واقعاً مادی هستند؛ حتی آدمها و حواهای سیاره‌ای به طور آشکار برای نژادهای انسانی کرات مسکونی قابل رویت می‌باشند. این پسران ماتریال آخرین اتصال و حلقۀ فیزیکی در زنجیر شخصیتهایی هستند که از الوهیت و کمال در بالا تا انسانیت و وجود مادی در پایین امتداد می‌یابند. این پسران برای کرات مسکونی یک واسطۀ متقابلاً قابل تماس میان پرنس سیاره‌ای نامرئی و مخلوقات مادی عالم فراهم می‌سازند.

در آخرین ثبت هزاره‌ای سلوینگتون در نبادان 161٫432٫840 پسر و دختر ماتریال دارای وضعیت شهروندی در پایتخت سیستمهای محلی ثبت شده بودند. تعداد پسران ماتریال در سیستمهای مختلف متفاوت است، و بر تعداد آنها دائماً از طریق تولید مثل طبیعی افزوده می‌شود. آنها در کاربرد کارکردهای تولید مثلی خود تماماً از طریق میل شخصی شخصیتهای تماس گیرنده هدایت نمی‌شوند، بلکه همچنین به وسیلۀ گروههای مسئول بالاتر و شوراهای مشورتی.

این پسران و دختران ماتریال ساکنان دائمی جروسم و کرات مربوط به آن هستند. آنها مناطق وسیعی را در جروسم اشغال می‌کنند و آزادانه در مدیریت محلی کرۀ پایتخت شرکت می‌کنند و عملاً کلیۀ امور روزمره را با کمک بینابینیها و فرازگرایان سرپرستی می‌کنند.

در جروسم این پسران تولید مثل کننده اجازه دارند ایده‌آلهای حکومت بر خود را به شیوۀ ملک صادقها بیازمایند، و آنها دارند به یک نوع جامعۀ بسیار بالا دست می‌یابند. رسته‌های بالاتر فرزندی از کارکردهای وتو در آن قلمرو برخوردارند، اما تقریباً از هر نظر آدمهای جروسم از طریق رأی عمومی و دولت نماینده بر خود حکومت می‌کنند. آنها امیدوارند زمانی عملاً خود مختاری کامل به آنان اعطا گردد.

ویژگی خدمت پسران ماتریال عمدتاً از طریق سنین آنان تعیین می‌شود. آنها در حالی که برای پذیرش در دانشگاه ملک صادقِ سلوینگتون واجد شرایط نیستند — از آنجا که مادی هستند و بر حسب معمول به سیارات مشخصی محدود هستند — با این وجود، ملک صادقها هیئتی توانمند از استادان در ستاد مرکزی هر سیستم برای آموزش نسلهای جوانتر پسران ماتریال حفظ می‌کنند. سیستمهای تحصیلی و معنویِ آموزشی که برای پرورش پسران و دختران ماتریال جوانتر فراهم می‌شود، اوج کمال در گستره، تکنیک، و قابلیت استفاده می‌باشند.

6- آموزش فرازگرایان توسط نوع آدم

پسران و دختران ماتریال به همراه فرزندانشان صحنه‌ای تماشایی و جالب توجه عرضه می‌دارند که هرگز از تحریک کنجکاوی و جلب توجه کلیۀ انسانهای فرازگرا باز نمی‌ماند. آنها آنقدر شبیه نژادهای مادی جنسیت‌دار خود شما هستند که شما هر دو علایق فراوان مشترکی برای مبادلۀ افکار خود و اشغال ایام تماس برادرانه‌تان می‌یابید.

بقا یافتگان انسانی برای مشاهده و مطالعۀ زیستگاههای حیات و رفتار این مخلوقات برتر نیمه فیزیکیِ دارای جنسیت بخش عمدۀ وقت فراغت خویش را در پایتخت سیستم می‌گذرانند، زیرا این شهروندان جروسم از وقتی که در کرۀ ستاد مرکزی به شهروندی دست می‌یابند تا هنگامی که به مقصد ایدنشیا رهسپار می‌شوند، ضامنان و آموزگاران بلافصل بقا یافتگان انسانی هستند.

در هفت کرات قصر به انسانهای فرازگرا فرصتهای مکفی برای جبران کلیۀ محرومیتهای تجربی که در کرات منشأ خویش متحمل گردیدند داده خواهد شد؛ محرومیتهایی که به سبب توارث، محیط، یا خاتمۀ نابهنگام و نافرجام دوران زندگی در جسم پدید آمده است. این از هر نظر واقعیت دارد، به جز در زندگی جنسی انسانی و تنظیمات ملازم با آن. هزاران انسان بدون این که خصوصاً از انضباط ناشی از روابط نسبتاً عادی جنسی در کرات بومی خویش بهره‌مند گردند به کرات قصر می‌رسند. تجربۀ کرات قصر می‌تواند فرصت اندکی برای جبران این محرومیتهای بسیار شخصی فراهم سازد. تجربۀ جنسی از نظر فیزیکی برای این فرازگرایان سپری شده است، اما این انسانهای از نظر جنسی کمبوددار، در ارتباط نزدیک با پسران و دختران ماتریال، هم به طور فردی و هم به عنوان اعضای خانواده‌های آنان، قادر می‌شوند جوانب اجتماعی، عقلانی، احساسی، و معنوی کمبود خود را جبران نمایند. بدین ترتیب به کلیۀ آن انسانهایی که شرایط یا قضاوت بد، آنان را از فواید ارتباط سودمند جنسی در کرات تکاملی محروم ساخت، اینجا در پایتخت سیستمها فرصت کامل داده می‌شود تا این تجارب ضروری انسانی را در ارتباط نزدیک و مهر‌آمیز با مخلوقات عالی دارای جنسیت از نوع آدم که در پایتخت سیستمها اقامت دائم دارند، به دست آورند.

هیچ انسان بقا یابنده، بینابینی، یا سرافیم نمی‌تواند بدون گذار از آن تجربۀ متعالیِ دستیابی به رابطۀ پدر و مادری با یک کودک در حال تکامل کرات یا تجربۀ دیگری که با آن قابل قیاس و برابر باشد، به بهشت صعود کند، به پدر دست یابد، و به سپاه نهایت بپیوندد. رابطۀ فرزند و پدر - مادر برای برداشت ضروری از پدر جهانی و فرزندان جهانی او اساسی است. از این رو چنین تجربه‌ای برای آموزش تجربی کلیۀ فرازگرایان ضروری می‌شود.

مخلوقات فراز یابندۀ بینابینی و سرافیم تکاملی، در ارتباط با پسران و دختران ماتریال ستاد مرکزی سیستم، باید از میان این تجربۀ پدر و مادر شدن عبور نمایند. از این رو این فرازگرایان غیرتولید مثل کننده، تجربۀ پدر و مادر بودن را از طریق یاری رساندن به آدمها و حواهای جروسم در پرورش و آموزش فرزندان آنان به دست می‌آورند.

کلیۀ بقا یافتگان انسانی که پدر و مادر شدن را در کرات تکاملی تجربه نکرده‌اند، ضمن این که به طور موقت در منازل پسران ماتریال جروسم اقامت دارند، به عنوان یاران پدر و مادری این پدران و مادران خارق‌العاده، باید همچنین این آموزش ضروری را به دست آورند. این امر به جز در مورد انسانهایی که توانسته‌اند کمبودهای خود را در مهد کودک سیستم جبران نمایند، صادق است. مهد کودک سیستم در اولین کرۀ انتقالی - فرهنگی جروسم واقع شده است.

این مهد کودک مراقبت سِتانیا توسط برخی شخصیتهای مورانشیا در کرۀ پایان دهندگان اداره می‌شود. نیمی از سیاره به این کار پرورش کودک اختصاص دارد. اینجا برخی کودکان انسانهای بقا یافته مثل آن فرزندانی که پیش از نیل به وضعیت روحی به عنوان شخص، در کرات تکاملی جان خود را از دست دادند، پذیرفته شده و دوباره مونتاژ می‌شوند. صعود هر کدام از والدین طبیعی این کودک انسانی کرات تضمین می‌کند که او در سیارۀ پایان دهندگان سیستم تجدید شخصیت خواهد شد و در آنجا اجازه خواهد یافت از طریق انتخاب آزادانۀ متعاقب نشان دهد که آیا دنبال نمودن مسیر پدرانه و مادرانۀ صعود انسانی را بر خواهد گزید یا نه. در اینجا کودکان مثل کرۀ زادگاه خویش ظاهر خواهند گشت، به جز فقدان تمایز جنسی. بعد از تجربۀ زندگی در کرات مسکونی، هیچ تولید مثلی از نوع انسانی وجود ندارد.

دانشجویان کرات قصر که یک فرزند یا بیشتر در مهد کودک مراقبتی در کرۀ پایان دهندگان دارند و در تجربۀ ضروری پدرانه و مادرانه دچار نقصان هستند، می‌توانند برای یک اجازه نامۀ ملک صادق تقاضا نمایند. این اجازه نامه موجب انتقال موقت آنان از مسئولیتهای فراز در کرات قصر به کرۀ پایان دهندگان می‌شود. در آنجا به آنها این فرصت داده خواهد شد که به عنوان والدین دستیار برای فرزندان خود و فرزندان دیگر عمل نمایند. این معاضدت خدمت پدرانه و مادرانه می‌تواند بعداً در جروسم به عنوان انجام نیمی از آموزشی که این فرازگرایان در خانواده‌های پسران و دختران ماتریال موظف به پذیرش آن هستند معتبر شناخته شود.

خود مهد کودک مراقبتی توسط هزار زوج پسر و دختر ماتریال، داوطلبانی از اقامتگاه متعلق به رستۀ آنها در جروسم، تحت سرپرستی قرار می‌گیرد. آنها بلافاصله توسط حدوداً تعداد برابری از گروههای پدرانه و مادرانۀ داوطلب میدسونایت که در اینجا توقف می‌کنند تا در مسیر خود از کرۀ میدسونایت سِتانیا به مقصد نامکشوف در کرات ویژۀ قرارگاه خود در میان کرات پایان دهندگان سلوینگتون این خدمت را ارائه دهند یاری می‌شوند.

7- مدارس ملک صادق

ملک صادقها مدیران آن گروه بزرگ از آموزگاران — مخلوقات ارادی و سایرین که بخشاً معنویت یافته‌اند — می‌باشند که در جروسم و کرات مربوط به آن و خصوصاً در هفت کرات قصر به گونه‌ای بسیار قابل قبول عمل می‌کنند. اینها سیارات حراست هستند و آن انسانهایی که در طول زندگی در جسم نمی‌توانند با تنظیم کنندگان ساکن در خود پیوند یابند در شکل موقت در آنها توانبخشی می‌شوند تا کمک بیشتری دریافت کنند و از فرصت تمدید شده برای ادامۀ تلاشهای خود برای نیل معنوی بهره‌مند گردند؛ آن تلاشهایی که به طور زودرس به وسیلۀ مرگ دچار وقفه شدند. یا اگر به هر دلیل دیگری از نقص ارثی، محیط نامساعد، یا شرایط ناگوار، این نیل به روح تکمیل نشد، به هر دلیل که باشد، تمامی آنهایی که مقصود نیک داشته باشند و در روح ارزشمند باشند، خود را به صورت خودشان در سیاراتِ ادامه‌دار می‌یابند. در آنجا آنها باید یاد گیرند که در عوامل حیاتی دوران زندگانی جاودانه خبره شوند و از ویژگیهایی برخوردار گردند که در طول دوران حیات در جسم به دست نیاوردند، یا نتوانستند به دست آورند.

ستارگان تابناک عصر (و همردیفان نام برده نشدۀ آنان) در مراکز گوناگون آموزشی جهان و نیز مراکزی که ملک صادقها مسئولیت آن را به عهده می‌گیرند مکرراً به عنوان آموزگار خدمت می‌کنند. پسران آموزگار تثلیث نیز تشریک مساعی می‌کنند، و آثاری از کمال بهشت را برای این مدارس آموزشی پیشرو آشکار می‌سازند. اما کلیۀ این فعالیتها منحصراً به پیشرفت انسانهای فرازگرا تخصیص ندارند. بسیاری به طور برابر به آموزش پیشرفتۀ شخصیتهای بومی روحی نبادان اشتغال دارند.

پسران ملک صادق مدیریت بیش از سی مرکز آموزشی مختلف را در جروسم به عهده دارند. این مدارس آموزشی با کالج ارزیابی خود آغاز شده و با مدارس شهروندی جروسم پایان می‌یابند، جایی که پسران و دختران ماتریال به ملک صادقها و سایرین می‌پیوندند تا در تلاش والای آنان بقا یافتگان انسانی را برای پذیرش مسئولیتهای بالای دولت نماینده از صلاحیت برخوردار سازند. سراسر جهان روی طرح نمایندگی سازمان یافته است و اداره می‌شود. دولت نماینده، ایده‌آل الهیِ حکومت بر خود در میان موجوداتِ ناکامل است.

هر یکصد سال به وقت زمان جهان، هر سیستم ده نمایندۀ خود را انتخاب می‌کند تا در مجالس قانونگذاری کوکبه تشکیل جلسه دهند. آنها به وسیلۀ شورای یکهزار نفرۀ جروسم برگزیده می‌شوند. این یک جمع انتخابی است که مسئولیت نمایندگی گروههای سیستم در کلیۀ این امور نمایندگی یا انتصاب را به عهده دارد. کلیۀ نمایندگان یا سایر وکلا به وسیلۀ شورای یکهزار نفرۀ انتخاب کنندگان برگزیده می‌شوند، و باید فارغ‌التحصیلان بالاترین مدرسۀ کالج مدیریت ملک صادق باشند، همانطور که کلیۀ آن کسانی که این گروه یکهزار نفرۀ انتخاب کننده را تشکیل می‌دهند، چنین هستند. این مدرسه توسط ملک صادقها که اخیراً به وسیلۀ پایان دهندگان یاری می‌شوند، شکوفا می‌گردد.

گروههای انتخابی زیادی در جروسم وجود دارند، و هرچند وقت یکبار به وسیلۀ سه رستۀ شهروندی برای کسب مسئولیت به آنان رأی داده می‌شود: پسران و دختران ماتریال، سرافیمها و همکاران آنان، از جمله مخلوقات بینابینی، و انسانهای فرازگرا. یک کاندیدا برای دریافت افتخار نامزدی نمایندگی باید از مدارس مدیریت ملک صادق پذیرش لازم را دریافت کند.

حق رأی در میان این سه گروه شهروندی در جروسم عمومی است، اما رأی مطابق برخورداریِ شخصیِ موتا — خرد مورانشیا — که به رسمیت شناخته شده و به طور شایسته ثبت گردیده، به طور ناهمسان داده می‌شود. رأیِ ریخته شده در یک انتخابات جروسم توسط هر شخصیت ارزشی بالغ بر یک تا هزار رأی را دارا می‌باشد. شهروندان جروسم از این رو مطابق دستیابی آنان به موتا طبقه‌بندی می‌شوند.

هر چندگاه یکبار شهروندان جروسم خود را به آزمونگران ملک صادق معرفی می‌کنند، که نیل آنان را به خرد مورانشیا تصدیق ‌کنند. آنها سپس نزد گروه سنجش ستارگان تابناک عصر یا برگزیدگان آنان می‌روند، که درجۀ بینش روحی آنان را تأیید ‌کنند. در مرحلۀ بعد آنها در حضور بیست و چهار مشاور و همکاران آنها ظاهر می‌شوند، که پیرامون وضعیت دستیابی تجربی آنان به اجتماعی شدن نظر ‌دهند. سپس این سه عامل به سرپرستان ثبت شهروندی دولت نماینده انتقال می‌یابد و آنان به سرعت وضعیت موتا را محاسبه نموده و مطابق آن شایستگی برای رأی دادن را مقرر می‌دارند.

انسانهای فرازگرا، به ویژه آنان که در یگانه ساختن شخصیتشان در سطوح جدید مورانشیا کند هستند، تحت سرپرستی ملک صادقها توسط پسران ماتریال پذیرفته می‌شوند و تحت آموزشی فشرده که برای برطرف ساختن این کاستیها طراحی شده قرار می‌گیرند. هیچ انسان فرازگرا به قصد دوران زندگانی اجتماعی فراگیرتر و متنوع‌تر ستاد مرکزی سیستم را ترک نمی‌کند، تا این که پسران ماتریال دستیابی آنان را به شخصیت موتا تصدیق کنند؛ فردیتی که ترکیبی از وجود کمال یافتۀ انسانی در ارتباط تجربی با دوران شکوفا شدۀ زندگانی مورانشیا است، و هر دو اینها با کنترل فراگیر معنوی تنظیم کنندۀ فکر به طور شایسته در هم آمیخته‌اند.

[ارائه شده توسط یک ملک صادق که موقتاً در یورنشیا در مأموریت است.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©