Kapitola 45 Administrativa lokální soustavy

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 45

Administrativa lokální soustavy

45:0.1 (509.1) ADMINISTRATIVNÍ centrum Satanie představuje uskupení architektonických sfér, padesát sedm v samotném Jerusemu, sedm hlavních družic a čtyřicet devět podružných družic. Jerusem, hlavní místo soustavy, je téměř stokrát větší než Urantia, i když jeho gravitace je o trochu nižší. Hlavní družice Jerusemu představují sedm přechodných světů, z nichž každý je desetkrát větší než Urantia, zatímco sedm podružných družic těchto přechodných sfér má přibližně stejné rozměry jako Urantia.

45:0.2 (509.2) Sedm obytných světů představuje sedm podružných družic přechodného světa číslo jedna.

45:0.3 (509.3) Tento celý systém padesáti sedmi architektonických světů je samostatně osvětlován, ohříván, zavlažován a energeticky napájen prostřednictvím spolupráce Energetických Center Satanie a Hlavních Fyzických Kontrolorů, kteří pracují v souladu se stanovenou metodou fyzického organizování a uspořádání těchto speciálně vytvořených sfér. O tyto světy se také fyzicky starají a i jinak je udržují místní spornagiové.

1. Přechodné vzdělávací světy

45:1.1 (509.4) Sedm hlavních světů, kroužících kolem Jerusemu, je všeobecně známo jako přechodné vzdělávací sféry. Čas od času jsou jejich vládci jmenováni nejvyšší výkonnou radou Jerusemu. Tyto sféry mají následující pořadová čísla a názvy:

45:1.2 (509.5) Číslo 1. Svět konečných. Tato sféra je hlavním centrem sboru konečných lokální soustavy a je obklopena přijímacími světy, sedmi obytnými světy, které se plně věnují programu vzestupu smrtelníků. Svět konečných je přístupný pro obyvatele všech sedmi obytných světů. Přepravní serafové dopravují vzestupné bytosti tam a zpět na těchto poutích, které jsou určeny, aby kultivovaly jejich víru v cílové určení přechodných smrtelníků. Ačkoliv koneční a jejich stavby nejsou běžně viditelné pro morontiální zrak, čas od času budete více než nadšeni, když vám Kontroloři Morontiální Energie umožní na chvíli spatřit tyto vysoké duchovní osobnosti, které skutečně dokončily vzestup do Ráje a které se vrátily na ty samé světy, kde začíná vaše dlouhé putování, aby vám podaly důkaz, že i vy můžete a jste schopni dokončit tento grandiózní čin. Všichni dočasní hosté obytných světů navštíví sféru konečných minimálně jednou za rok, aby se zúčastnili shromáždění, na kterém mohou spatřit konečné bytosti.

45:1.3 (510.1) Číslo 2. Morontiální svět. Tato planeta je hlavním centrem poradců morontiálního života a je obklopena sedmi sférami, na kterých tito morontiální poradci vyučují své druhy a pomocníky—jak morontiální bytosti, tak i vzestupné smrtelníky.

45:1.4 (510.2) Během přechodu sedmi obytnými světy projdete také postupně přes kulturní a sociální sféry, které posilují sblížení s morontiálními světy. Po přechodu z prvního obytného světa na druhý získáte oprávnění navštěvovat druhé přechodné hlavní centrum, morontiální svět , a tak dále. A když jste přítomni na kterémkoli z těchto šesti světů vzdělávání, můžete dostat pozvání být hostem a pozorovatelem na kterémkoliv ze sedmi obklopujících světů doprovodných skupinových aktivit.

45:1.5 (510.3) Číslo 3. Svět andělů. Tento svět je centrem všech serafských armád, zapojených do činností soustavy a je obklopen sedmi světy výuky a vzdělávání andělů. Tyto světy jsou sociálními sférami serafů.

45:1.6 (510.4) Číslo 4. Svět superandělů. Tato sféra je domovem Oslnivých Večerních Hvězd Satanie a obrovského seskupení stejnorodých a skoro stejnorodých bytostí. Sedm družic tohoto světa je určeno pro sedm hlavních skupin těchto nepojmenovaných nebeských bytostí.

45:1.7 (510.5) Číslo 5. Svět Synů. Tato planeta je hlavním stanovištěm božích Synů všech řádů, včetně synů, trinitarizovaných tvory. Obklopujících sedm světů se věnuje určitým jednotlivým skupinám těchto božsky spřízněných synů.

45:1.8 (510.6) Číslo 6. Svět Ducha. Tato sféra slouží v soustavě jako místo setkávání vysokých osobností Nekonečného Ducha. Jeho sedm obklopujících družic je přiděleno jednotlivým skupinám těchto různorodých řádů. Ale na přechodném světě číslo šest nemá zastoupení Duch a není přítomen ani na hlavních centrech soustavy; Boží Pečovatel Salvingtonu je přítomen všude v Nebadonu.

45:1.9 (510.7) Číslo 7. Svět Otce. Toto je tichá sféra soustavy. Na ní nebydlí žádné skupiny bytostí. Střed zabírá velký chrám světla, ale nikoho v něm není možno uvidět. Všechny bytosti ze všech světů soustavy jsou zde vítány jako hosté.

45:1.10 (510.8) Sedm družic, obklopujících svět Otce, je využíváno různými způsoby v jednotlivých soustavách. V Satanii jsou nyní užívány jako nápravné sféry pro internované skupiny bytostí, které se zúčastnily Luciferova povstání. Edentia, hlavní centrum souhvězdí, nemá podobné kázeňské světy; těch několik serafů a cherubů, kteří přešli k rebelům v době povstání v Satanii, se již dávno nachází na těchto izolovaných světech Jerusemu.

45:1.11 (510.9) Když budete pobývat na sedmém obytném světě, budete mít přístup na sedmý přechodný svět, sféru Vesmírného Otce, a také vám bude dovoleno navštívit kázeňské světy, obklopující tuto planetu, na kterých jsou drženi Lucifer a většina těch osobností, které ho následovaly do vzpoury proti Michaelovi. A tento smutný pohled, který je možno spatřit v průběhu nedávných epoch, bude nadále sloužit jako důležité varování celému Nebadonu, dokud Věčně Moudří neposoudí hřích Lucifera a jeho odpadlých druhů, kteří odmítli spasení, nabídnuté jim Michaelem, jejich vesmírným Otcem.

2. Vládce soustavy

45:2.1 (511.1) Hlavní vykonavatel výkonné moci lokální soustavy obydlených světů je primární Syn Lanonandek, Vládce Soustavy. V našem lokálním vesmíru jsou tito vládci pověřeni rozsáhlými správními povinnostmi, neobyčejnými osobními výsadami. Také v Orvontonu nejsou všechny vesmíry tak organizované, aby dovolily Vládcům Soustav uplatňovat tak nezvykle širokou moc v osobním rozhodování při řízení záležitostí soustav. Ale v celé historii Nebadonu tito ničím nesvázaní vládci se projevili neloajální pouze třikrát. Naposledy to byla Luciferova vzpoura v soustavě Satania, která se ze všech nejvíce rozšířila.

45:2.2 (511.2) Ale, dokonce ani po tomto katastrofálním převratu se v Satanii neudělaly absolutně žádné změny ve způsobu řízení soustavy. Současný Vládce Soustavy má stejnou pravomoc a uplatňuje veškerá práva, která byla udělena jeho nečestnému předchůdci, s výjimkou určitých záležitostí, které jsou nyní pod dohledem Otce Souhvězdí a které Věčně Moudří doposud opět plně nesvěřili Lanaforgovi, nástupci Lucifera.

45:2.3 (511.3) Současná hlava Satanie je soucitným a vynikajícím vládcem, prověřený v povstáních. Když sloužil jako asistent Vládci Soustavy, Lanaforge byl věrný Michaelovi při jednom z prvních převratů ve vesmíru Nebadon. Tento mocný a vynikající Pán Satanie je zkušený a osvědčený správce. V době druhého povstání v soustavě Nebadonu, když Vládce Soustavy pochybil a ztratil soudnost, Lanaforge, který byl prvním asistentem tohoto chybujícího vládce, převzal moc a řídil záležitosti soustavy tak, že poměrně málo osobností bylo ztraceno na hlavních světech, nebo na obydlených planetách této nešťastné soustavy. Lanaforge má pověst, že je jediný primární Syn Lanonandek v celém Nebadonu, který tak věrně slouží Michaelovi ve chvílích pochybení svého nadřízeného a výše postaveného bratra. Pravděpodobně, Lanaforge nebude odvolán z Jerusemu, dokud se v Satanii nepřekonají všechny důsledky dřívější pošetilosti a neodstraní se následky povstání.

45:2.4 (511.4) Přestože všechny záležitosti izolovaných světů Satanie nebyly vráceny zpět pod jeho pravomoc, Lanaforge projevuje velký zájem o jejich blaho a často navštěvuje Urantii. Jako i v jiných a normálních soustavách, Vládce předsedá radě vládců světů soustavy, Planetárních Princů a místních hlavních správců izolovaných světů. Čas od času se tato planetární rada schází v hlavním centru Soustavy—„když se setkávají Synové Boží.“

45:2.5 (511.5) Jednou týdně, na Jerusemu každý desátý den, se Vládce setká s některou skupinou různých řádů osobností, bydlících na hlavním světě. To jsou okouzlující přátelské hodiny v Jerusemu a setkání, na která se nikdy nezapomene. Na Jerusemu vládne mezi všemi rozmanitými řády bytostí a mezi všemi těmito skupinami a Vládcem Soustavy duch největšího bratrství.

45:2.6 (511.6) Tato neobyčejná setkání se odehrávají na skleněném moři, obrovském shromažďovacím prostoru hlavního centra soustavy. Jsou to ryze společenská a duchovní setkání; nikdy se tady neprojednávají otázky, týkající se planetárního řízení, nebo vzestupného programu. Vzestupní smrtelníci se tady setkávají pouze proto, aby zde spolu strávili příjemné chvíle a setkali se svými druhy, kteří jsou trvalými obyvateli Jerusemu. Ty skupiny, které nejsou Vládcem pozvány na tato týdenní oddechová setkání, se střetávají ve svých vlastních centrech.

3. Vládní systém soustavy

45:3.1 (512.1) Hlavnímu vykonavateli výkonné moci v lokální soustavě, Vládci Soustavy, vždy pomáhají dva nebo tři Synové Lanonandekové, kteří mají funkci prvního a druhého asistenta. Ale v současné době je soustava Satania řízena štábem sedmi Lanonandeků:

45:3.2 (512.2) 1. Vládce Soustavy—Lanaforge, číslo 2 709 primárního řádu a nástupce odpadlíka Lucifera.

45:3.3 (512.3) 2. První asistent Vládce—Mansurotia, číslo 17 841 terciárních Lanonandeků. Do Satanie byl přidělen současně s Lanaforgem.

45:3.4 (512.4) 3. Druhý asistent Vládce—Sadib, číslo 271 402 terciárního řádu. Sadib také přišel do Satanie s Lanaforgem.

45:3.5 (512.5) 4. Opatrovatel soustavy—Holdant, číslo 19 terciárního sboru, kontroluje a dohlíží na všechny internované duchy nad úrovní smrtelného bytí. Holdant také přišel do Satanie s Lanaforgem.

45:3.6 (512.6) 5. Archivář soustavy—Vilton, sekretář vlády Lanonandeků v Satanii, číslo 374 třetího řádu. Vilton byl členem původní Lanaforgovy skupiny.

45:3.7 (512.7) 6. Administrátor poskytnutí—Fortant, číslo 319 847 záložního sboru sekundárních Lanonandeků a dočasný vedoucí všech vesmírných aktivit, přenesených do Jerusemu po Michaelově poskytnutí sebe sama na Urantii. Fortant je členem štábu Lanaforga devatenáct set let urantijského času.

45:3.8 (512.8) 7. Vysoký poradce—Hanavard, číslo 67 primárních Synů Lanonandeků a člen vysokého sboru vesmírných poradců a koordinátorů. Působí jako úřadující předseda výkonné rady Satanie. Hanavard je dvanáctý člen tohoto řádu Synů, sloužící na Jerusemu od Luciferovy vzpoury.

45:3.9 (512.9) Tato výkonná skupina sedmi Lanonandeků tvoří rozšířenou krizovou správu, kterou bylo nutno sestavit kvůli vážné situaci, zapříčiněné Luciferovou vzpourou. Na Jerusemu jsou pouze nižší soudy, protože soustava je správní útvar a nemá soudní systém, ale správa Lanonandeků je podporována výkonnou radou Jerusemu—nejvyšším poradním orgánem Satanie. Tato rada má dvanáct členů:

45:3.10 (512.10) 1. Hanavard, předseda, Syn Lanonandek.

45:3.11 (512.11) 2. Lanaforge, Vládce Soustavy.

45:3.12 (512.12) 3. Mansurotia, první asistent Vládce.

45:3.13 (512.13) 4. Představený Melkísedeků Satanie.

45:3.14 (512.14) 5. Výkonný vedoucí Nositelů Života Satanie.

45:3.15 (512.15) 6. Představený konečných Satanie.

45:3.16 (512.16) 7. Původní Adam Satanie, vedoucí Materiálních Synů.

45:3.17 (512.17) 8. Vůdce serafských armád Satanie.

45:3.18 (512.18) 9. Představený fyzických regulátorů Satanie.

45:3.19 (512.19) 10.Vedoucí Kontrolorů Morontiální Energie.

45:3.20 (513.1) 11.Výkonný vedoucí midbytostí soustavy.

45:3.21 (513.2) 12.Výkonný představitel sboru vzestupných smrtelníků.

45:3.22 (513.3) Tato rada pravidelně vybírá tři členy, aby zastupovali lokální soustavu u nejvyšší rady v hlavním centru vesmíru, ale toto zastupování je kvůli povstání pozastaveno. V současné době má Satania svého pozorovatele v hlavním centru lokálního vesmíru, ale po Michaelově poskytnutí obnovila soustava volbu deseti členů do zákonodárného sboru.

4. Rada dvaceti čtyř

45:4.1 (513.4) Na Jerusemu, uprostřed sedmi andělských obytných okruhů je umístěno sídlo poradního sboru Urantie—dvacet čtyři poradců. Jan, autor „Zjevení“, je nazval dvaceti čtyřmi starci: „A kolem trůnu bylo dvacet čtyři křesel a na nich jsem viděl sedět dvacet čtyři starců, oděných do bílých rouch.“ Trůn uprostřed tohoto seskupení je soudcovskou stolicí předsedajícího archanděla—trůn ohlášení milosrdného a spravedlivého vzkříšení pro celou Satanii. Tato soudcovská stolice byla vždycky na Jerusemu, ale dvacet čtyři obklopujících křesel bylo tady umístěno před devatenácti sty lety, brzy poté, když Kristus Michael se stal svrchovaným vládcem Nebadonu. Těchto dvacet čtyři poradců jsou jeho osobními zmocněnci na Jerusemu a jsou oprávněni zastupovat Syna Vládce ve všech záležitostech, týkajících se ohlašování vzkříšení v Satanii a mnoha dalších aspektů vzestupu smrtelníků na izolovaných světech soustavy. Jsou jmenovanými zmocněnci pro vykonávání speciálních úkolů Gabriela a mimořádných příkazů Michaela.

45:4.2 (513.5) Těchto dvacet čtyři poradců bylo vybráno z osmi urantijských ras, přičemž poslední členové této skupiny byli povoláni v době ohlášení vzkříšení Michaela před devatenácti sty lety. Tento poradenský sbor je složen z následujících členů:

45:4.3 (513.6) 1. Onagar, vůdčí duchovní osobnost v éře před příchodem Planetárního Prince. Onagar nařizoval svým druhům uctívat „Dárce Dechu.“

45:4.4 (513.7) 2. Mansant, velký učitel na Urantii v éře po odchodu Planetárního Prince. On vedl své druhy k úctě „Velkého Světla."

45:4.5 (513.8) 3. Onamonalonton, dávný vůdce červené rasy, který přivedl svůj lid od uctívání mnoha bohů k uctívání „Velkého Ducha.“

45:4.6 (513.9) 4. Orlandof, panovník modrých lidí, pod jehož vedením tato rasa uznala božskost „Nejvyššího Panovatele.“

45:4.7 (513.10) 5. Porshunta, rádce vymřelé oranžové rasy a vůdčí osobnost tohoto národa v uctívání „Velkého Učitele.“

45:4.8 (513.11) 6. Singlangton, první ze žluté rasy, který začal učit svůj národ a přivedl ho k uctívání „Jedné Pravdy“ místo mnoha. Před tisíci a tisíci lety žlutá rasa znala jednoho Boha.

45:4.9 (513.12) 7. Fantad, vysvoboditel zelených lidí z doby temna a jejich vůdce v uctívání „Jediného Zdroje Života.“

45:4.10 (513.13) 8. Orvonon, osvícenec indigové rasy a jejich vůdce, který ji v dávné době vedl ke službě „Bohu Bohů.“

45:4.11 (514.1) 9. Adam, diskreditovaný, ale rehabilitovaný planetární otec Urantie a Materiální Boží Syn, který byl poslán do smrtelného těla, ale který přežil a byl následně povýšen do tohoto postavení nařízením Michaela.

45:4.12 (514.2) 10. Eva, matka fialové rasy Urantie, která pochybila se svým druhem a byla s ním také rehabilitována a přidělena k této skupině přeživších smrtelníků.

45:4.13 (514.3) 11. Enoch, první ze smrtelníků Urantie, který se spojil s Ladičem Myšlení během svého smrtelného života v lidském těle.

45:4.14 (514.4) 12. Mojžíš, osvoboditel zbytků utlačované fialové rasy a podněcovatel obnovení uctívání Vesmírného Otce pod jménem „Bůh Izraele.“

45:4.15 (514.5) 13. Eliáš, přeměněná duše mimořádného duchovního dosažení v době po éře Materiálního Syna.

45:4.16 (514.6) 14. Machiventa Melkísedek, jediný Syn tohoto řádu, který poskytl sám sebe rasám Urantie. I když je stále označován jako Melkísedek, stal se „na věčnost vyslancem Nejsvrchovanějších,“ navždy zaujímající roli služebníka, který jako vzestupný smrtelník pobýval v lidském těle na Urantii v Šálemu v časech Abrahama. Nedávno byl tento Melkísedek prohlášen za zástupce Planetárního Prince Urantie s hlavním místem pobytu na Jerusemu a byl zplnomocněn jednat v zájmu Michaela, který je ve skutečnosti Planetárním Princem světa, na kterém prožil svoje poslední poskytnutí v lidské formě. Přesto na Urantii ještě dohlížejí střídající se místní hlavní správci z rady dvaceti čtyř.

45:4.17 (514.7) 15. Jan Křtitel, předchůdce Michaelova poslání na Urantii a v lidském těle, vzdálený bratranec Syna Člověka.

45:4.18 (514.8) 16. 1-2-3 První, vůdce loajálních midbytostí ve službě Gabrielovi v době Kaligastiovy zrady, který byl povýšen do této funkce Michaelem brzy po svém převzetí nepodmíněné moci.

45:4.19 (514.9) Tyto vybrané osobnosti, na žádost Gabriela, prozatímně nepodléhají vzestupnému programu a my vůbec netušíme jak dlouho mohou ještě působit v těchto funkcích.

45:4.20 (514.10) Křesla 17, 18, 19 a 20 nejsou obsazena trvale. S jednomyslným souhlasem všech šestnácti stálých členů jsou tato křesla obsazena přechodně a budou doplněna později vzestupnými smrtelníky ze současné epochy na Urantii, která začala po Michaelově poskytnutí.

45:4.21 (514.11) Také místa 21, 22, 23 a 24 jsou obsazena dočasně a jsou držena v záloze pro velké učitele jiných a následujících epoch, které budou nepochybně následovat po současné éře. Na Urantii se očekávají éry Autoritativních Synů a Synů Učitelů a epochy světla a života, nezávisle na neočekávané návštěvy božských Synů, které se mohou, nebo nemusí uskutečnit.

5. Materiální Synové

45:5.1 (514.12) Početné kategorie nebeského života, včetně různých řádů božských Synů, vysokých duchů, superandělů, andělů a midbytostí, mají své hlavní centrum a svá rozsáhlá území na Jerusemu. Centrálním obydlím tohoto obdivuhodného sektoru je hlavní chrám Materiálních Synů.

45:5.2 (515.1) Prostor, vyhrazený Adamům, je středem pozornosti všech nových příchozích na Jerusem. Je to nesmírně rozsáhlé území, skládající se z jednoho tisíce center, i když každá rodina Materiálních Synů a Dcer žije ve vlastním obydlí do té doby, až její členové odejdou sloužit na evoluční světy prostoru, nebo zahájí vzestupnou pouť k Ráji.

45:5.3 (515.2) Tito Materiální Synové jsou nejvyšším typem pohlavních bytostí, které je možno spatřit na vzdělávacích sférách evolučních vesmírů. A oni jsou skutečně materiální: i planetární Adamové a Evy jsou jasně viditelné smrtelným rasám obydlených světů. Tito Materiální Synové jsou posledním fyzickým článkem v řetězci osobností, sahající od božskosti a dokonalosti směrem dolů, k lidem a materiálnímu bytí. Tito Synové obstarávají na obydlených planetách oboustranné spojení mezi neviditelným Planetárním Princem a materiálními tvory daných oblastí.

45:5.4 (515.3) Při poslední registraci, uskutečňující se na Salvingtonu každé tisíciletí, bylo evidováno v Nebadonu 161 432 840 Materiálních Synů a Dcer, majících občanský status na hlavních světech lokálních soustav. Počet Materiálních Synů je v jednotlivých soustavách jiný a jejich počet se neustále zvyšuje přirozeným rozmnožováním. Při vykonávání svých rozmnožovacích funkcí se úplně neřídí svými osobními touhami navazovat kontakt s jinými osobnostmi, ale také pokyny vyšších řídících orgánů a poradních sborů.

45:5.5 (515.4) Tito Materiální Synové a Dcery jsou trvalými obyvateli Jerusemu a jeho přidružených světů. Obývají rozlehlá území na Jerusemu a aktivně se podílejí na lokálním řízení hlavní sféry, vykonávajíc prakticky všechny běžné činnosti za pomoci midbytostí a vzestupných bytostí.

45:5.6 (515.5) Na Jerusemu je těmto rozmnožujícím se synům dovoleno experimentovat s modely samosprávy podle způsobu Melkísedeků a dosahují velmi vysokou společenskou úroveň. Vyšší řády synovstva si ponechávají právo veta v dané sféře, ale téměř ve všech ohledech se adamité Jerusemu řídí obecným volebním právem a mají vládu zastupitelů. Doufají, že jim bude někdy udělena plná autonomie.

45:5.7 (515.6) Charakter služby Materiálních Synů závisí do značné míry na jejich věku. Protože jsou materiální a obvykle připoutáni k některým planetám, nejsou způsobilí pro přijetí do Salvingtonské Univerzity Melkísedků, nicméně, Melkísedekové udržují silné učitelské sbory v hlavním centru každé soustavy, aby vyučovaly mladší generace Materiálních Synů. Vzdělávací a duchovně výchovné systémy, vytvořené pro rozvoj mladších Materiálních Synů a Dcer jsou vrcholem dokonalosti ve svém rozsahu, metodě a praktičnosti.

6. Adamická výuka vzestupných tvorů

45:6.1 (515.7) Společně se svými dětmi, Materiální Synové a Dcery představují zajímavý pohled, který neustále vzbuzuje zvědavost a přitahuje pozornost všech vzestupných smrtelníků. Oni se natolik podobají vašim vlastním materiálním rasám, že najdete spolu hodně společného při výměně svých zkušeností a strávíte spolu přátelské období.

45:6.2 (515.8) Přeživší smrtelníci stráví podstatnou část svého volného času v hlavním centru soustavy pozorováním a studiem životních návyků a chování těchto vyšších polofyzických pohlavních tvorů, protože tito obyvatelé Jerusemu jsou přímými patrony a učiteli přeživších smrtelníků od chvíle, kdy získají právo pobytu na hlavním světě, až do jejich odchodu do Edentie.

45:6.3 (516.1) Na sedmi obytných světech je poskytnuto vzestupným smrtelníkům dostatek příležitostí, aby si vynahradili všechna empirická strádání, prožitá na světech jejich původů, ať již byla důsledkem dědictví, prostředí nebo nešťastným předčasným ukončením cesty v lidském těle. Toto se skutečně vztahuje na všechna počínání, kromě pohlavního života smrtelníků a s tím související aktivity. Tisíce smrtelníků dosáhnou obytných světů, aniž by poznali hlavní přínos, plynoucí z docela obyčejných pohlavních vztahů na svých rodných sférách. Pobyt na obytném světě může jen málo pomoci vynahradit tyto zcela osobní ztráty. Pohlavní aktivita ve fyzickém smyslu je pro tyto vzestupné bytosti minulostí, ale v úzkých vztazích s Materiálními Syny a Dcerami, jak individuálně, tak i jako členové jejich rodin, mohou tito smrtelníci kompenzovat sociální, intelektuální, emoční a duchovní aspekty své nedokonalosti. Tak všem těm lidem, kterým okolnosti nebo chybný úsudek odepřel užitek z blahodárného pohlavního vztahu na evolučních světech, je tady na hlavním světě soustavy poskytnuta dostatečná příležitost, aby získali tyto podstatné smrtelné zkušenosti v úzkém a láskyplném vztahu s nebeskými Adamickými pohlavními tvory, trvale sídlícími na hlavních světech soustav.

45:6.4 (516.2) Žádný přeživší smrtelník, midbytost nebo seraf nemůže dospět do Ráje, dosáhnout Otce a být přijat do Sboru Konečnosti bez poznání té ušlechtilé zkušenosti z rodičovského vztahu k vyvíjejícímu se dítěti na jednom ze světů, nebo některé jiné podobné či rovnocenné zkušenosti. Vztah dítěte a otce je stěžejní pro základní koncept Vesmírného Otce a jeho vesmírných dětí. Proto se taková zkušenost stává nezbytnou pro empirickou výchovu všech vzestupných bytostí.

45:6.5 (516.3) Vzestupné midbytosti a evoluční serafové musí projít touto rodičovskou zkušeností ve vztahu s Materiálními Syny a Dcerami hlavních světů soustav. Tím, že takové nepohlavní vzestupné bytosti pomáhají jerusemským Adamům a Evám vychovávat a vzdělávat jejich děti, získají rodičovskou zkušenost.

45:6.6 (516.4) Také všichni přeživší smrtelníci, kteří nezískali rodičovskou zkušenost na evolučních světech, musí projít nezbytnou výukou během jejich pobytu v domech jerusemských Materiálních Synů a jako rodičovští pomocníci těchto nádherných otců a matek. Toto platí pouze tehdy, když takoví smrtelníci byli schopni nahradit své nedokonalosti v útulcích soustavy, které jsou umístěné na prvním přechodném světě kultury Jerusemu.

45:6.7 (516.5) Tato zkušební školka Satanie je řízena určitými morontiálními osobnostmi na světě konečných, jehož jedna polovina je vyčleněna takové výchově dětí. Tady se přijímají a setkávají některé děti přeživších smrtelníků, například takové, které zahynuly ještě předtím, než získaly duchovní status jedince. Vzestup kteréhokoliv z jeho přirozených rodičů je zárukou toho, že takovému smrtelnému dítěti sfér bude umožněno znovuzosobnění na planetě konečných v soustavě a bude mu dovoleno se svobodně rozhodnout zdali si zvolí rodičovskou dráhu smrtelného vzestupu. Tady se děti projevují stejně jako na svých rodných světech, s výjimkou toho, že tady se nerozlišuje pohlaví. Po životě, prožitém na obydlených planetách, rozmnožování smrtelného typu končí.

45:6.8 (517.1) Ti, kdo pobývají na obytných světech, a kteří mají jedno či více dětí ve zkušebním útulku na světě konečných a kteří postrádají základní rodičovské zkušenosti, mohou zažádat o povolení od Melkísedeků, na základě kterého budou dočasně uvolněni ze svých povinností vzestupu na obytných světech a budou přeloženi na svět konečných, kde jim bude dána příležitost působit jako pomocní rodičové svých vlastních a jiných dětí. Tato rodičovská činnost může být později na Jerusemu uznána jako splnění poloviny výuky, kterou takové vzestupné bytosti musí podstoupit v rodinách Materiálních Synů a Dcer.

45:6.9 (517.2) Samotný zkušební útulek je řízen tisícem dvojic Materiálních Synů a Dcer, dobrovolníků z kolonie jejich řádu na Jerusemu. Jim bezprostředně pomáhá přibližně stejný počet dobrovolných midsonitních rodičovských skupin, které se tady zastaví, aby nabídly svoje služby na své cestě z midsonitního světa Satanie k neodhalenému osudu na svých speciálních rezervních světech mezi sférami konečných Salvingtonu.

7. Školy Melkísedeků

45:7.1 (517.3) Melkísedekové řídí velký sbor instruktorů—částečně oduševnělých tvorů vlastní vůle a jiných bytostí,—kteří působí velmi úspěšně na Jerusemu a jeho přidružených světech, ale především na sedmi obytných světech. Toto jsou internační planety, kde ti smrtelníci, kteří se nedokázali spojit se svými vnitřními Ladiči Myšlení během života v lidském těle, jsou přijati v přechodné formě, aby se jim dostalo další pomoci a mohli využít další příležitost k pokračování svých snah dosáhnout duchovní úrovně, těch snah, které jim předčasně přerušila smrt. Anebo, když z jakéhokoliv jiného důvodu, ať již dědičného, nebo nevhodného prostředí, či shodou okolností duše zůstala nedokonalá, bez ohledu na příčinu, všichni, majíce upřímný a záslužný úmysl, se ocitnou, takoví jací jsou, na planetách pokračujícího života, kde se musí naučit elementárním základům věčného života, aby měli vlastnosti, které nezískali, nebo nemohli získat, během života v lidském těle.

45:7.2 (517.4) Oslnivé Večerní Hvězdy (a jejich nejmenovaní společníci) slouží často jako učitelé v různých vzdělávacích zařízeních vesmíru, včetně těch, které mají pod patronátem Melkísedekové. Také Synové Trojice-Učitelé spolupracují a v těchto progresivních vzdělávacích školách předávají trochu dokonalosti Ráje. Ale ne všechny tyto činnosti jsou výhradně určeny pro zdokonalování vzestupných smrtelníků; mnohé jsou také vyhrazeny pro pokračující vzdělání rodilých duchovních osobností Nebadonu.

45:7.3 (517.5) Synové Melkíseekové řídí na Jerusemu více než třicet různých vzdělávacích center. Tyto přípravné školy začínají fakultou poznání sebe sama a končí školami jerusemského občanství, ve kterých Materiální Synové a Dcery, spolu s Melkísedeky a jinými bytostmi, vynakládají velké úsilí připravit přeživší smrtelníky k převzetí vysokých odpovědností v zastupujících vládních orgánech. Celý vesmír je organizován a řízen podle zastupitelského programu. Zastupitelský vládní systém je božským ideálem samosprávy mezi nedokonalými bytostmi.

45:7.4 (517.6) Každých sto let vesmírného času každá soustava zvolí deset svých zastupitelů, aby zasedali v zákonodárném sboru souhvězdí. Jsou vybráni tisícičlennou radou Jerusemu, voleným orgánem, pověřeným povinností zastupovat soustavní skupiny ve všech takových delegovaných a jmenovaných záležitostech. Všichni zastupitelé, nebo jiní delegáti, jsou vybráni radou s tisícem volitelů a musí být absolventi nejvyšší fakulty Melkísedekovy Univerzity Administrativy, což také platí pro všechny členy této skupiny jednoho tisíce voličů. Tato škola je pod patronátem Melkísedeků a nedávno jim začali pomáhat koneční.

45:7.5 (518.1) Na Jerusemu působí mnoho volených orgánů a jsou pravidelně voleny třemi kategoriemi obyvatel—Materiálními Syny a Dcerami, serafy a jejich druhy, včetně midbytostí, a vzestupnými smrtelníky. Pro získání práva nominovat se jako zastupitel musí mít kandidát požadovanou kvalifikaci, získanou ve škole administrativy Melkísedeků.

45:7.6 (518.2) Tři skupiny obyvatel Jerusemu mají všeobecné volební právo, ale udělené hlasy mají rozdílnou hodnotu podle uznané a řádně zaregistrované osobní moty—morontiální moudrosti. Udělený hlas každou osobností při volbách na Jerusemu má hodnotu od jedné do tisíce. Tímto způsobem jsou obyvatelé Jerusemu klasifikováni podle dosažené úrovně mota.

45:7.7 (518.3) Čas od času se obyvatelé Jerusemu dostaví před zkoušející Melkísedeky, kteří ověří dosaženou úroveň jejich morontiální moudrosti. Potom jdou před zkušební sbor Oslnivých Večerních Hvězd nebo jejich jmenovaných zástupců, kteří zjistí stupeň jejich duchovního vnímání. Pak se představí dvaceti čtyřem poradcům a jejich spolupracovníkům, kteří schválí jejich status empirické úrovně zespolečenštění. Tyto tři faktory se potom doručí matrikářům do oddělení evidence obyvatel zastupující vládní správy, kteří pohotově vypočítají úroveň moty a podle toho přidělí hodnotu volebnímu hlasu.

45:7.8 (518.4) Pod dohledem Melkísedků jsou vzestupní smrtelníci, především ti, kteří jsou pozadu s jejich zapojením do nového morontiálního života, vedeni za ruku Materiálními Syny a dostane se jim intenzivní výuky, aby takové nedostatky napravili. Žádný vzestupný smrtelník neodejde z hlavního centra soustavy, aby pokračoval ve své další náročnější dráze zespolečenšťování v souhvězdí, pokud tito Materiální Synové nepotvrdí dosažení mota osobnosti—osobnost, slučující dokončenou smrtelnou existenci v empirickém spojení s pučícím morontiálním životem, které jsou náležitě stmeleny pod duchovním dohledem Ladiče Myšlení.

45:7.9 (518.5) [Představeno Melkísedekem, dočasně přiděleným na Urantii.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.