45. Makale - Yerel Sistem İdaresi

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

45. Makale

Yerel Sistem İdaresi

45:0.1 (509.1) SATANİA’nın idari merkezi; Jerusem’in kendisi olmak üzere elli yedi mimari âlem, yedi ana uydu ve kırk dokuz alt bağımlı uyduların bir topluluğundan oluşmaktadır. Sistem başkenti olan Jerusem; her ne kadar yer çekimi Urantia’dan çok küçük bir biçimde az olsa da, neredeyse Urantia’nın büyüklüğünün yüz katıdır. Jerusem’in ana uyduları, her biri Urantia’nın yaklaşık on katı büyüklüğünde olan, yedi ana geçiş dünyasıdır; bunun karşısında geçiş âlemlerin yedi alt bağımlı uydusu yaklaşık olarak Urantia’nın büyüklüğü kadardır.

45:0.2 (509.2) Yedi malikâne dünya, birinci geçiş dünyanın yedi alt bağımlı uydusudur.

45:0.3 (509.3) Elli yedi mimari dünyanın bütüncül sistemi; bu özel olarak yaratılmış âlemlerin fiziksel düzenlenmesi ve sıralanmasına dair oluşturulan işleyiş biçimi uyarınca Satania Güç Merkezi ve Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in eş güdümü vasıtasıyla bağımsız bir biçimde aydınlanır, ısıtılır, sulanır ve enerji kazandırılır. Onlar aynı zamanda fiziksel olarak özen gösterilmektedir, ve bunun dışında kalan durumlarda ise özgün spornagialar tarafından idare edilir.

1. Geçiş Kültür Dünyaları

45:1.1 (509.4) Jerusem etrafında dönen yedi ana dünya, genel olarak geçiş kültür âlemleri olarak bilinmektedir. Onların yöneticileri zaman zaman Jerusem yüce idari heyeti tarafından atanmaktadır. Bu âlemler şu biçimde sıralanır ve adlandırılır:

45:1.2 (509.5) Birinci Dünya. Kesinliğe Erişecek Olanların Dünyası. Bu dünya; yerel sistemin kesinliğe erişecek unsurlarının birliklerine ait yönetim merkezi olup, fani yükselişin düzenine oldukça bütüncül bir biçimde adanmış yedi malikâne dünya biçimindeki varış dünyalarıdır. Kesinliğe erişecek olanların dünyası, yedi malikâne dünyanın tümüne ait sakinler için erişilebilir bir durumdadır. Taşıma yüksek melekleri; geçiş fanilerinin nihai sonları içinde onların inançlarını yetiştirmek için tasarlanan, bu kutsal yolculuklar üzerinde yükseliş fanilerini ileri geri taşırlar. Her ne kadar kesinliğe erişecek olanlar ve onların yapıları genel olarak morontia görüş algısı tarafından saptanmasa da; enerji dönüştürücüleri ve Morontia Güç Yüksek Denetimcileri, Cennet yükselişini mevcut bir biçimde tamamlayan ve bu uzun yolculuğu başladığınız yer olan bu dünyalara geri dönen bu yüksek ruhaniyet kişiliklerini zaman zaman anlık olarak görmenize izin verdiğinde; siz yalın bir heyecan verici duygudan daha fazlasını deneyimleyeceksiniz. Tüm malikâne dünya ziyaretçileri; kesinliğe erişecek olanların gözünde canlandırmasının bu toplulukları için, senede en az bir kez kesinliğe erişecek olanların bu âlemine gitmektedir.

45:1.3 (510.1) İkinci Dünya. Morontia Dünyası. Bu gezegen; morontia yaşamının yüksek denetimcilerinin yönetim merkezi olup, morontia baş idarecilerinin, morontia varlıkları ve yükseliş halinde fanilerinin ikisi biçimindeki, üzerinde birliktelikleri ve yardımcılarını eğittikleri yedi âlem tarafından çevrelenmiştir.

45:1.4 (510.2) Yedi malikâne dünya boyunca geçerken siz aynı zamanda, artan morontia iletişiminin bu kültürel ve sosyal âlemleri boyunca ilerleme kaydedeceksiniz. Birinci malikâne dünyadan ikincisine geçtiğinizde siz; ikinci geçiş yönetim merkezine ziyaretçi hakkı için yetkin bir duruma geleceksiniz, ve bu süreç her bir sonraki malikâne dünyasına geçtiğinizde böylelikle devam edecektir. Ve bu altı kültürel âlemin herhangi biri üzerinde mevcut bir biçimde ikamet ettiğinizde, birliktelik halindeki topluluk etkinliklerinin bu yedi çevre dünyasının herhangi biri üzerinde davet üzerine ziyaretçi ve gözlemci haline gelebilirsiniz.

45:1.5 (510.3) Üçüncü Dünya. Meleksel Dünya. Bu dünya; sistem etkinliklerine katılan yüksek meleksel ev sahiplerinin hepsinin yönetim merkezi olup, meleksel eğitim ve öğrenimin yedi dünyası tarafından çevrelenmektedir. Bu dünyalar, yüksek meleksel olan toplumsal âlemlerdir.

45:1.6 (510.4) Dördüncü Dünya. Baş Melek Dünyası. Bu âlem; Berrak Akşam Yıldızları’na ek olarak, eş güdüm ve eş güdüm yardımcıları varlıklarının geniş bir topluluğunun Satania evidir. Bu dünyanın yedi uydusu, bu isimlendirilmemiş göksel varlıkların yedi ana topluluğuna atanmıştır.

45:1.7 (510.5) Beşinci Dünya. Evlatların Dünyası. Bu gezegen; yaratılmış olan kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları da içine alan bir biçimde tüm düzeylerin kutsal Evlatları’na ait yönetim merkezidir. Çevreleyen bu yedi dünya, kutsal bir biçimde yakın bağ içerisinde bulunan bahse konu bu evlatların belirli bireysel topluluklarına adanmıştır.

45:1.8 (510.6) Altıncı Dünya. Ruhaniyet’in Dünyası. Bu âlem, Sınırsız Ruhaniyet’in yüksek kişiliklerinin sistem buluşma alanları olarak hizmet vermektedir. Onun yedi çevreleyen uydusu, bu farklı düzeylerin bireysel topluluklarına atanmıştır. Fakat altıncı geçiş dünyası üzerinde Ruhaniyet’in hiçbir temsilcisi bulunmamaktadır, buna ek olarak bu türden bir mevcudiyet sistem başkentleri üzerinde de gözlemlenmemektedir; Salvington’un Kutsal Hizmetkârı Nebadon’un her yerinde mevcuttur.

45:1.9 (510.7) Yedinci Dünya. Yaratıcı’nın Dünyası. Bu dünya, sistemin sessiz âlemidir. Varlıkların hiçbir topluluğu, bu dünya üzerinde konumlanmamıştır. Işığın büyük mabedi burada merkezi bir alan kaplamaktadır, fakat hiçbir kimse bu mekân üzerinde ayır edilememektedir. Sistem dünyalarının tümüne ait varlıkların hepsi, ibadet edenler olarak buraya kabul edilmektedir.

45:1.10 (510.8) Yaratıcı’nın dünyasını çevreleyen yedi uydu, çeşitli bir biçimde farklı sistemler içinde kullanılmaktadır. Satania içinde onlar mevcut an içerisinde, Lucifer başkaldırısının göz hapsine alınmış toplulukları için tecrit âlemleri olarak kullanılmaktadır. Edentia olarak takımyıldız başkenti, benzer hiçbir mahkumiyet dünyasına sahip değildir; Satania başkaldırısı içinde isyankârların tarafına geçen çok az sayıdaki yüksek melek ve çocuksu melek bahse konu bu zaman zarfından bu yana Jerusem’in bahse konu tecrit dünyaları üzerinde tutulmaktadır.

45:1.11 (510.9) Yedinci malikâne dünyası üzerinde bir geçici sakin olarak siz, Kâinatın Yaratıcısı’nın âlemi olan yedinci geçiş dünyasına giriş imkânına sahip bulunmaktasınız; ve aynı zamanda, Mikâil’e karşı olan başkaldırıda Lucifer’i izleyen Lucifer ve bu kişiliklerin büyük bir kısmının şu an üzerinde tecrit altında bulunduğu bu gezegeni çevreleyen Satania mahkumiyet dünyalarını sizin ziyaret etmenize izin verilmektedir. Ve bu üzüntü verici temsi, bu yakın geçmiş çağlar boyunca gözlemlenebilir bir nitelikte bulunurken; Zamanın Ataları, Lucifer’in kötülüğüne ve kendilerine ait evren Yaratıcısı olan Mikâil tarafından sunulan kurtuluşu reddeden onun başarısız olmuş birlikteliklerine dair hüküm verene kadar, Nebadon’un tümü için resmi ve kutsanmış bir uyarı olarak hizmet etmeye devam edecektir.

2. Sistem Egemeni

45:2.1 (511.1) Yerleşik dünyaların yerel bir sistemine ait baş yöneticiler, Sistem Egemeni olarak başat bir Lanonandek Evladı’dır. Bizim yerel evrenimiz içerisinde bu egemenler, olağandışı kişisel ayrıcalıklar biçiminde geniş yönetimsel sorumluluklar ile görevlendirilmiştir. Orvonton dâhil olmak üzere evrenlerin hepsi Sistem Egemenleri’ne, sistem olaylarının yönetimi bakımından kişisel takdir yetkisinin bu türden olağan dışı geniş güçlerini uygulamalarına izin verecek bir biçimde bu ölçüde düzenlenmemiştir. Fakat Nebadon tarihinin bütünü içinde bahse konu bu sınırlandırılmamış yöneticiler yalnızca üç kez sadakatsizlik sergilemişlerdir. Satania sistemi içindeki Lucifer başkaldırısı, bahse konu bu sadakatsizlerin en sonuncusu ve en geniş kapsamlı olanıdır.

45:2.2 (511.2) Satania içinde bu talihsiz isyan sonrasında bile, sistem idaresinin işleyiş biçimi içinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Mevcut Sistem Egemeni; Zamanın Ataları’nın Lucifer’in halefi olan Lanaforge’ye henüz bütünüyle teslim etmediği şu an Takımyıldız Yaratıcıları’nın yüksek denetimi altında bulunan belirli hususların dışında, kendisinin değersiz selefine verilen tüm gücü elinde bulundurmakta olup onun yönetim yetkisinin tümünü uygulamaktadır.

45:2.3 (511.3) Mevcut Satania baş yöneticisi; bağışlayıcı ve muazzam bir idareci olup, kendisi isyan sınavından geçmiş bir egemendir. Sistem Egemeni’nin bir yardımcısı olarak hizmet verirken Lanaforge, Nebadon’un evreni içinde önceki bir başkaldırı sırasında Mikâil’e sadık kalmıştır. Satania’nın bu kudretli ve muazzam Hâkimi, denenmiş ve sınanmış bir idarecidir. Nebadon içerisinde ikinci sistem isyanı zamanında Sistem Egemeni hata yapıp karanlığa düştüğünde, yanılgıya düşmüş olan baş yöneticinin birincil yardımcısı olan Lanaforge; hükümetin dizginlerini eline alıp, böylece sistemin olaylarını öyle bir biçimde idaresine almıştır ki sistem dünyaları üzerinde ya da bu talihsiz sistemin yerleşik gezegenleri üzerinde görece az sayıdaki unsurun yitirilmesini sağlamıştır. Lanaforge, Mikâil’in hizmeti içinde ve üstün yönetim ve yükseliş kıdemine ait olan kardeşinin hatasının bu mevcudiyeti içinde böylece sadık bir biçimde faaliyet gösteren Nebadon’un tümü içindeki tek başat Lanonandek Evladı olmasının ayrıcalıksal niteliğini taşımaktadır. Lanaforge muhtemel bir biçimde; önceki akılsızlığın sonuçlarının üstesinden gelinmesine ve isyanın neticelerinin Satania’dan temizlenmesine kadar, Jerusem’den alınmayacaktır.

45:2.4 (511.4) Satania’nın tecrit edilmiş dünyalarının olaylarının tümü onun hükmüne verilmemesine rağmen Lanaforge; bu dünyaların refahına büyük bir önem göstermekte olup, Urantia’ya sıklıkla uğrayan bir ziyaretçidir. Diğer ve olağan sistemlerde olduğu gibi bu Egemen; Gezegensel Prensler olan dünya yöneticilerinin sistem heyetine ve tecrit edilmiş dünyaların yerleşik valilerin topluluğuna başkanlık etmektedir. Bu gezegensel heyet, “Tanrı’nın evlatları bir araya geldiğinde” şeklinde söyleme kaynaklık eden bir biçimde, sistemin yönetim merkezi üzerinde zaman zaman toplanmaktadır.

45:2.5 (511.5) Jerusem üzerinde her on gün biçiminde haftada bir kez Egemen, yönetim merkez dünyası üzerinde konumlanan kişiliklerin çeşitli düzeylerine ait bir topluluk ile toplantı düzenlemektedir. Bu toplantılar, Jerusem’in cezp edici nitelikteki resmi olmayan vakitleridir; ve onlar hiçbir zaman unutulmayacak nitelikteki olaylardır. Jerusem üzerinde varlıkların çeşitli düzeylerinin hepsine ek olarak bu toplukların her biri ve Sistem Egemeni arasında en yüksek düzeyde bir birliktelik bulunmaktadır.

45:2.6 (511.6) Bu benzersiz meclis birleşimleri, sistem başkentinin toplanım alanı olan cam denizinde gerçekleşmektedir. Onlar bütünüyle toplumsal ve ruhsal olaylardır; gezegensel idaresi ve hatta yükseliş tasarımı ile ilgili hiçbir şey burada hiçbir zaman tartışılmamıştır. Yükseliş fanileri bu zamanlarda, yalnızca eğlenmek ve kendilerinin akran Jerusemlileri ile buluşmak için bir araya gelmektedir. Egemen’in ağırlamaları dışında kalan bu topluluklar, kendilerine ait yönetim merkezinde bu haftalık dinlencelerinde buluşurlar.

3. Sistem Hükümeti

45:3.1 (512.1) Sistem Egemeni biçimindeki yerel bir sistemin baş yöneticisi her zaman, birincil veya ikincil yardımcıları olarak görev yapan iki veya üç Lanonandek Evlatları tarafından desteklenir. Fakat mevcut zaman içinde Satania’nın sistemi, yedi Lanonandek’in bir yönetim kadrosu tarafından idare edilmektedir:

45:3.2 (512.2) 1. Sistem Egemeni — başat düzeyin 2.709’uncusu ve sapkın Lucifer’in halefi olan Lanaforge.

45:3.3 (512.3) 2. Egemen’in birincil yardımcısı — üçüncü düzeydeki Lanonandekler’in 17.841’incisi olan Mansurotia. Kendisi, Lanaforge ile birlikte Satania’ya gönderilmiştir.

45:3.4 (512.4) 3. Egemen’in ikincil yardımcısı — üçüncü düzeyin 271.402’ncisi olan Sadib. Sadib de Satania’ya Lanaforge ile birlikte gelmiştir.

45:3.5 (512.5) 4. Sistem’in koruyucusu — fani mevcudiyetin düzeyinin üstünde bulunan göz hapsine alınmış ruhaniyetlerin hepsinin sorunlusu ve düzenleyicisi, üçüncü düzey birliklerin 19’uncusu olan Holdant. Holdant benzer bir biçimde Satania’ya Lanaforge ile birlikte gelmiştir.

45:3.6 (512.6) 5. Sistem kaydedicisi — üçüncü düzeyin 374’üncüsü, Satania’nın Lanonandek hizmetkârının sekreteri olan Vilton. Vilton, özgün Lanaforge topluluğunun bir üyesi olarak bulunmaktaydı.

45:3.7 (512.7) 6. Bahşedilme yöneticisi — ikinci düzey Lanonandekler’in yedek birlik unsurlarının 319.847’ncisi ve Urantia üzerinde Mikâil’in bahşedilmesinden beri Jerusem’e aktarılan evren etkinliklerinin tümünün geçici yöneticisi olan Fortant. Fortant, Urantia zamanına göre bin dokuz yüz yıldır Lanaforge’nin yönetim kadrosuna bağlı bulunmaktadır.

45:3.8 (512.8) 7. Yüksek danışman — Lanonandek Evlatları’nın birincil düzeyinin 67’ncisi, ve evren danışmanları ve eş güdüm sağlayıcılarının yüksek birliklerinin bir üyesi olan Hanavard. O, Satania’nın yönetim heyetinin geçici başkanı olarak faaliyet göstermektedir. Hanavard, Lucifer isyanından bu yana Jerusem üzerinde bu görevde hizmet eden bu düzeyin on ikinci unsurudur.

45:3.9 (512.9) Yedi Lanonandek’in bu yönetim topluluğu, Lucifer isyanının zorunluluklarının beraberinde getirdiği gereksinimler neticesinde oluşturulan genişletilmiş acil durum idaresini meydana getirmektedir. Jerusem üzerinde yalnızca küçük çaplı mahkemeler bulunmaktadır, bunun nedeni sistemin bir yargı birimi değil idari birimi olmasından kaynaklanmaktadır; ancak Lanonandek idaresi, Satania’nın yüce danışma bünyesi olan Jerusem yönetim heyeti tarafından desteklenmektedir. Bu heyet, on iki üyeden meydana gelmektedir:

45:3.10 (512.10) 1. Hanavard, Lanonandek başkanı.

45:3.11 (512.11) 2. Lanaforge, Sistem Egemeni.

45:3.12 (512.12) 3. Mansurotia, Egemen’in birincil yardımcısı.

45:3.13 (512.13) 4. Satania Melçizedekleri’nin baş yöneticisi.

45:3.14 (512.14) 5. Satania Yaşam Taşıyıcıları’nın geçici yöneticisi.

45:3.15 (512.15) 6. Kesinliğe erişecek olanların Satania unsurlarının baş yöneticisi.

45:3.16 (512.16) 7. Satania’nın özgün Âdem’i, Maddi Evlatlar’ın yüksek denetimde bulunan baş yöneticisi.

45:3.17 (512.17) 8. Satania yüksek melekler ev sahiplerinin yöneticisi.

45:3.18 (512.18) 9. Satania fiziksel düzenleyicilerinin baş yöneticisi.

45:3.19 (512.19) 10. Sistem Morontia Güç Yüksek Denetimcileri’nin yöneticisi.

45:3.20 (513.1) 11. Sistem yarı-ölümlü yaratılmışların geçici yöneticisi.

45:3.21 (513.2) 12. Yükseliş fanileri birliklerinin geçici baş yöneticisi.

45:3.22 (513.3) Bu heyet dönemsel olarak, evren yönetim merkezinde yüce heyet üzerinde yerel sistemi temsil etmek amacıyla üç üyeyi seçmektedir; ancak bu temsil, isyan nedeniyle askıya alınmıştır. Satania mevcut an içerisinde, yerel evren yönetim merkezinde bir gözlemciye sahiptir; ancak Mikâil’in bahşedilmesinden beri sistem, Edentia yasaması için on üyenin seçim uygulamasına devam etmektedir.

4. Yirmi Dört Danışman

45:4.1 (513.4) Jerusem üzerindeki yedi meleksel yerleşik döngülerin merkezinde, yirmi dört danışmandan oluşan Urantia danışma heyetinin yönetim merkezi konumlanmaktadır. Açığa Çıkarıcı Yuhanna onları yirmi dört kıdemli heyet olarak adlandırmıştır: “Ve tahtın çevresinde yirmi dört koltuk bulunmaktaydı, ve bu koltukların üzerinde beyaz kıyafetler içinde oturan yirmi dört kıdemli kişiyi gördüm.” Bu topluluğun ortasındaki taht, Satania’nın tümü için bağışlama ve adaletin yeniden diriliş yoklama çağrısının tahtı biçimindeki başkanlık eden baş meleğin hâkim koltuğudur. Bu hâkim koltuğu, her zaman Jerusem üzerinde mevcut bulunmuştur; fakat çevreleyen yirmi dört koltuk, Hazreti Mikâil’in Nebadon’un bütüncül egemenliğine yükseltilmesinden hemen sonra gerçekleşen bir biçimde, on dokuz bin yıldan daha fazla olmayan bir süre önce bu konuma getirilmiştir. Bu yirmi dört danışman Jerusem üzerinde onun kişisel temsilcileridir; ve onlar, Satania’nın yoklama çağrıları ile ilgili tüm olaylarda ve sistemin tecrit edilmiş dünyaları üzerinde fani yükselişin düzeninin diğer birçok fazı içinde Üstün Evlat’ı temsil etme yetkisine sahiptir. Onlar, Cebrail’in özel isteklerini ve Mikâil’in olağan emirlerini yerine getirmek için tasarlanan temsilcilerdir.

45:4.2 (513.5) Bu yirmi dört danışman, sekiz Urantia ırkından toplanmıştır; ve bu topluluğun sonuncusu, on dokuz bin yıl önce olan Mikâil’in yeniden diriliş yoklama çağrısı zamanında bir araya getirilmiştir. Bu Urantia danışma heyeti, şu üyelerden meydana getirilmiştir:

45:4.3 (513.6) 1. Onagar, “Nefes Verici”nin ibadeti içinde akranlarını yönlendiren, Gezengel Prens öncesi çağın üstün aklı.

45:4.4 (513.7) 2. Mansant, “Ulu Işık”ın hürmetini akranlarına gösteren, Urantia üzerindeki Gezegen Prens sonrası çağın büyük eğitmeni.

45:4.5 (513.8) 3. Onamonalonton, kızılderililerin çok uzak bir lideri olan ve bu ırkı birçok tanrıya yapılan ibadetten “Ulu Ruhaniyet”in hürmetine yönlendiren unsur.

45:4.6 (513.9) 4. Orlandof, mavi derilerin bir prensi ve “Yüce Baş Yönetici”nin kutsallığının tanınmasında onların lideri olan unsur.

45:4.7 (513.10) 5. Porshunta, nesli tükenmiş olan turuncu ırkın kâhini ve “Ulu Eğitmen”in ibadetinde bu insanların lideri olan unsur.

45:4.8 (513.11) 6. Singlangton, birçok doğrunun yerine “Tek Doğru”nun ibadetinde insanlarını eğiten ve onları yönlendiren sarı ırkın başı. Binlerce yıl önce bu sarı ırkın üyesi, Tanrı’nın tek olduğunu bilmekteydi.

45:4.9 (513.12) 7. Fantad, yeşil ırkı karanlıklarından kurtaran unsur ve “Yaşamın Tek Kaynağı”nın ibadetinde onların lideri.

45:4.10 (513.13) 8. Orvonon, çivit renkli ırklarının aydınlatıcısı ve “Tanrılar’ın Tanrısı”nın bir önceki hizmeti içinde onların lideri.

45:4.11 (514.1) 9. Âdem, fani bedenin hüviyetine indirgenmiş Tanrı’nın bir Maddi Evladı olan, Urantia’nın gözden düşen fakat kendisine olan güveni tekrar kazanan, kurtuluşa eren ve bunun sonrasında Mikâil’in emri tarafından bu konuma yükseltilen gezegensel yaratıcı.

45:4.12 (514.2) 10. Havva, eşi ile birlikte yanılgının cezasını çekmiş ve aynı zamanda onunla birlikte iyileşmiş ve kurtuluşa erişen fanilerin bu topluluğu ile birlikte hizmet vermek için görevlendirilmiş, Urantia’nın eflatun ırkının annesi.

45:4.13 (514.3) 11. İdris, beden içinde fani yaşam boyunca Düşünce Düzenleyicisi ile bütünleşen Urantia’nın fanilerinin ilki.

45:4.14 (514.4) 12. Musa, su altında kalmış eflatun ırkın bir kalıntısının özgürleştiricisi ve “İsrail’in Tanrısı” ismi altında Kâinatın Yaratıcısı’nın ibadetinin yeniden canlandırılmasının başlatıcısı olan unsur.

45:4.15 (514.5) 13. İlyas, Maddi Evlat sonrası çağ boyunca muazzam ruhsal kazanımın dönüştürülmüş bir ruhudur.

45:4.16 (514.6) 14. Maçiventa Melçizedeği, Urantia ırkları üzerinde kendilerini bahşeden bu düzeyin tek Evladı’dır. Her ne kadar hali hazırda bir Melçizedek olarak sınıflandırılsa da; İbrahim zamanlarında Salem’de fani beden hüviyeti içerisinde Urantia üzerinde kısa süreli olarak ikamet etmiş bir yükseliş fanisi olarak hizmetin görevini ebedi olarak yüklenmiş bir biçimde, “En Yüksek Unsurlar’ın sonsuz bir hizmetkârı” haline gelmiştir. Bu Melçizedek’in; Jerusem üzerinde yönetim merkezleri ile birlikte Urantia’nın vekil Gezegensel Prensi olduğu, ve insan türü içinde kendisinin geçici bahşedilmesini üzerinde deneyimlediği bu dünyanın gerçekte Gezegensel Prensi olan Mikâil adına faaliyet göstermek amacıyla kendisine yönetim yetkisi verildiği, daha sonra resmi bir biçimde ilan edilmiştir. Bu duruma rağmen Urantia hala, yirmi dört danışman üyeleri biçimindeki, ardışık yerleşik valilerin topluluğu tarafından yüksek bir biçimde denetlenmektedir.

45:4.17 (514.7) 15. Vaftizci Yuhanna, Urantia üzerinde Mikâil’in vazifesinin habercisi, ve beden içinde İnsan’ın Evladı’nın uzaktan kuzeni.

45:4.18 (514.8) 16. 1-2-3 biçimindeki asal sayıların İlki, bu düzeye Mikâil tarafından onun koşulsuz egemenliğe girişinden hemen sonra yükseltilmiş olarak, Caligastia ihaneti sırasında Cebrail’in hizmeti içerisinde sadık yarı-ölümlü yaratılmışların lideri.

45:4.19 (514.9) Cebrail’in rızası üzerine bu seçilmiş kişilikler şimdilik yükseliş düzeninden muaf tutulan varlıklardır; ve biz, onların bu yetkinlik içerisinde ne kadar uzun bir süre hizmet vereceğine dair hiçbir fikre sahip değiliz.

45:4.20 (514.10) 17, 18, 19 ve 20’inci koltuk numaraları, kalıcı bir biçimde korunmamaktadır. Onlar geçici olarak, Urantia üzerinde Evlat’ın mevcut bahşedilme sonrası çağından gelen yükseliş fanilerin daha sonraki görevleri için açık tutulan bir biçimde, on altı kalıcı üyenin hemfikir kararı tarafından geçici olarak doldurulmaktadır.

45:4.21 (514.11) 21, 22, 23 ve 24’üncü koltuklar, her ne kadar mevcut çağı kuşkusuz bir biçimde takip edecek olan diğer ve sonraki çağların büyük eğitmenleri için yedekte tutulurken, geçici bir süreliğine doldurulmaktadır. Hakimane Evlatlar ve Eğitmen Evlatlar’ın dönemlerine ek olarak ışık ve yaşamın çağları, kutsal Evlatlar’ın beklenmeyen ziyaretlerinin gerçekleşip gerçekleşmemesinden bağımsız olarak, Urantia üzerinde öngörülmektedir.

5. Maddi Evlatlar

45:5.1 (514.12) Göksel yaşamın büyük sınıfları; kutsal Evlatlar’ın çeşitli düzeyleri, yüksek ruhaniyetler, aşkın melekler, melekler ve yarı-ölümlü yaratılmışları içine alan bir biçimde Jerusem üzerinde kendi yönetim merkezlerine ve engin yerleşkelerine sahiptir. Bu muhteşem birimin merkezi yerleşkesi Maddi Evlatlar’ın baş mabedidir.

45:5.2 (515.1) Âdemlerin nüfuz alanı, Jerusem üzerinde yeni gelen unsurlarını hepsi için çekim merkezidir. Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’ın her ailesi, mekânın evrimsel dünyaları üzerinde hizmetleri için üyelerinin ayrıldıkları veya diğer bir değişle Cennet-yükseliş süreçlerine başladıkları ana kadar kendilerine ait yerleşkede yaşarken; bu yerleşke sayıca bin merkezden meydana gelmektedir.

45:5.3 (515.2) Maddi Evlatlar, evrimleşen evrenlerin eğitim âlemleri üzerinde bulunabilecek en yüksek cinsiyet-sahibi-çoğalım türüdür. Ve onlar kelimenin gerçek anlamıyla maddidir; Gezegensel Âdemler ve Havvalar bile, yerleşik dünyaların fani ırkları için doğrudan bir biçimde görülebilen bir nitelikte bulunmaktadır. Bu Maddi Evlatlar, kutsallık ve kusursuzluğun en yüksek noktasından insanlık ve maddi mevcudiyetin alt seviyesine kadar uzanan kişiliklerin zinciri içinde en son fiziksel halkadır. Bu Evlatlar yerleşik dünyalara, görünemeyen Gezegensel Prens ve âlemlerin maddi yaratılmışları arasında karşılıklı olarak iletişim kurulabilecek aracılığı sağlamaktadır.

45:5.4 (515.3) Salvington üzerindeki en son bin yıllık kayıtlarda, Nebadon içindeki yerel sistemlerin başkentleri üzerinde vatandaşlık düzeyinde bulunan Maddi Erkek ve Kız Evlatları’nın nüfusu 161.432.840 olarak kayıtlara geçmiştir. Maddi Evlatlar’ın nüfusu; farklı sistemler içinde değişkenlik arz etmekte olup, onların sayısı sürekli olarak doğal çoğalım vasıtasıyla artış göstermektedir. Çoğalım faaliyetlerinin uygulaması içinde onlar, etkileşimde bulunan kişiliklerin kişisel arzuları tarafından bütünüyle belirlenmemektedir; onlar aynı zamanda, daha yüksek yönetim bünyeleri ve danışman heyetleri tarafından idare edilmektedir.

45:5.5 (515.4) Bu Maddi Kız ve Erkek Evlatlar, Jerusem ve onun birliktelik içerisinde bulunan dünyaları üzerinde kalıcı sakinlerdir. Onlar; Jerusem üzerinde geniş alanlar kaplayıp, yarı-ölümlü varlıklar ve yükseliş unsurlarının yardımı ile birlikte olağan olayların tümünü işlevsel bir biçimde idare ederek başkent âleminin yerel idaresine özgür bir şekilde katılırlar.

45:5.6 (515.5) Jerusem üzerinde bu çoğalım Evlatları’na; Melçizedekler’in tutumları ve toplumun oldukça yüksek bir türüne erişmelerinden sonra, özerk yönetimin nihai amaçlarını deneyimlemelerine izin verilmektedir. Evlatlığın daha yüksek düzeyleri, âlemin faaliyetlerini reddetme hakkını elinde bulundurur; fakat neredeyse her bakımdan Jerusem Adem Nesilleri kendilerini, evrensel oy hakkı ve temsili hükümet ile yönetmektedir. Gelecek bir zaman içerisinde onlar kendilerine neredeyse bütüncül bir özerlik verilmesini ümit etmektedir.

45:5.7 (515.6) Maddi Evlatlar’ın hizmetinin niteliği, onların çağları boyunca geniş bir ölçüde belirlenmiştir. Her ne kadar onlar, maddi bir niteliğe sahip ve genel olarak belirli gezegenler ile sınırlanmış olan bir biçimde Salvington’un Melçizedek Üniversitesi’ne kabul için yetkin olmasalar da; yine de Melçizedekler, Maddi Evlatlar’ın genç nesillerinin eğitimi için her sistemin yönetim merkezi üstünde eğitmenlerin güçlü imkânlarını seferber ederler. Genç Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’ın gelişimi için sağlanan öğrenimsel ve ruhsal eğitim sistemleri; kapsam, işleyiş biçimi ve işlevsellik bakımından kusursuzluğun doruk noktasıdır.

6. Yükseliş Unsurları’nın Âdemsel Eğitimi

45:6.1 (515.7) Maddi Erkek ve Kız Evlatlar çocukları ile birlikte, yükseliş halindeki fanilerin tümünün merakını uyandırmada ve onların ilgisini çekmede hiçbir zaman başarısız olmayan çekici bir görünüm sergilerler. Onlar sizin kendi maddi cinsiyet ırklarınıza o kadar benzemektedir ki, düşüncelerinizi iletmek ve kardeşsel ilişkinizin olgunluklarını yerine getirmek için ortak birçok yönü birbirinizde bulacaksınız.

45:6.2 (515.8) Kurtuluşa erişecek fani unsurlar boş zamanlarının çoğunu, sistem başkenti üzerinde yarı-fiziksel cinsiyet yaratılmışların yaşam alışkanlıkları ve davranışlarını gözlemlemek ve onlar üzerine çalışmakla geçirirler; çünkü Jerusem’in bu vatandaşları, yönetim merkez dünyası üzerinde vatandaşlığa eriştikleri andan Edentia için ayrılmalarına kadar kurtuluşa erişecek fanilerin doğrudan destekleyicileri ve onların akıl hocalarıdır.

45:6.3 (516.1) Yedi malikâne dünyası üzerinde yükseliş fanilerine; beden içindeki sürecin kalıtımsal, çevresel veya talihsiz nedenlerle erginleşmemiş sonlanışı sebebiyle kökenin dünyaları içinde muzdarip oldukları tüm deneyimsel yoksunlukları telafi etmek için yeterli miktarda olanak sunulmaktadır. Bu durum, maddi cinsiyet yaşamı ve onun ilgi düzenlemeleri dışında her bakımdan doğruluk arz etmektedir. Fanilerin binlercesi; özellikle özgün âlemleri üzerinde oldukça ortalama cinsiyet ilişkilerinden kökenini alan disiplinlerden yarar sağlamadan malikâne dünyalarına ulaşmaktadır. Malikâne dünya deneyimi, bu oldukça kişisel nitelikte olan yoksunlukları telafi etmek için çok az imkân sağlamaktadır. Fiziksel bir anlamda cinsel deneyim, bu yükseliş unsurların geride bıraktıkları bir deneyimdir; fakat bireysel ve onların ailelerinin üyeleri olarak Maddi Erkek ve Kız Evlatları ile olan yakın birliktelikleri içerisinde bu cinsel bakımdan yoksun olan fanilerin mahrumiyetlerinin toplumsal, ussal, duygusal ve ruhsal yönlerini telafi etmeleri için kendilerine yetkinlik verilmiştir. Böylelikle evrimsel dünya üzerinde faydalı cinsel birlikteliğin yararlarından şartlar veya kötü yargılar nedeniyle mahrum kalmış olan bu insanların tümüne, burada sistem başkentleri üzerinde; sistem başkentlerinde kalıcı ikametin tanrısal Âdemsel cinsi yaratılmışları ile yakın ve sevgi dolu birliktelik içerisinde bu temel fani deneyimleri elde etmek için bütüncül imkân sağlanmıştır.

45:6.4 (516.2) Kurtuluşa erişecek hiçbir fani, yarı-ölümlü veya yüksek melek; dünyaların evrimleşen bir çocuğu ile ebeveynsel ilişkinin yüce deneyimine erişmeden veya buna denk düşen benzer diğer deneyimleri kazanmadan, Cennet’e yükselemez, Yaratıcı’ya erişemez ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne katılamaz. Ebeveyn ve çocuğun ilişkisi, Kâinatın Yaratıcısı ve onun evren evlatlarının hayati kavramsallaşması için temel bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle bu türden bir deneyim, yükseliş unsurlarının tümünün deneyimsel eğitimi için hayati derecede önemli hale gelmektedir.

45:6.5 (516.3) Yükseliş halindeki yarı-ölümlü yaratılmışlar ve evrimsel yüksek melekler, sistem yönetim merkezlerinin Maddi Erkek ve Kız Evlatları ile birliktelik içerisinde bu ebeveynsel deneyim boyunca geçmek zorundadırlar. Böylece bu türden çoğalımda bulunmayan yükseliş unsurları, Jerusem Âdemleri ve Havvaları’na soylarının yetiştirilmesi ve eğitilmesinde yardım ederek ebeveynselliğin deneyimini elde ederler.

45:6.6 (516.4) Evrimsel dünyalar üzerinde ebeveynselliği deneyimlememiş olan kurtuluş halindeki fanilerin hepsi aynı zamanda; Jerusem Maddi Evlatlar’ın evlerinde kısa süreli ikametleri içinde ve bu muhteşem baba ve annelerin ebeveynsel birliktelikleri olarak bahse konu bu süreç boyunca, bu gerekli eğitimi olmakla yükümlüdür. Bu durum, Jerusem’in ilk geçiş-kültür dünyası üzerinde konumlanan sistem bakım yuvası üzerindeki mahrumiyetlerini telafi etmede yetkin olan bu türden faniler dışında bütünüyle gerçek bir niteliğe sahiptir.

45:6.7 (516.5) Satania’nın bu göz hapsinde tutulan yuvası, evlat yetiştirilmesinin bu görevine adanan gezegeninin yarısını teşkil eden bir biçimdeki kesinliğe erişecek olanların dünyası üzerinde belirli morontia kişilikleri tarafından idare edilir. Burada, bireyler olarak ruhani düzeye erişmelerinden önce evrimsel dünyalar üzerinde yok olan bu türden doğumlar biçimindeki kurtuluşa erişmekte olan fanilerin belirli evlatları teslim alınır ve yeniden bir araya getirilir. Bu evlatların doğal ebeveynlerinden herhangi birinin yükselişi, âlemlerin bu türden bir fani evladının kesinliğe erişecek olanların sistem gezegeni üzerinde yeniden kişilikleşmeye uyumlu hale gelmesini teminat altına alacaktır; ve orada, bu evladın fani yükselişin ebeveynsel doğrultusunu takip edip etmemeyi seçmesine dair özgür iradesinin kararı vasıtasıyla bunu göstermesine izin verilecektir. Evlatlar burada, cinsiyet farklılaşmasının yoksunluğu dışında kökensel dünyalarında olduğu gibi ortaya çıkacaktır. Yerleşik dünyalar üzerinde yaşam deneyiminin sonrasında fani türün hiçbir çoğalımı mevcut bulunmamaktadır.

45:6.8 (517.1) Kesinliğe erişeceklerin dünyası üzerinde bakım yuvası içinde bir veya daha fazla evlada sahip olan ve temel ebeveynsel deneyimden yoksun bulunan malikâne dünya öğrencileri; malikâne dünyalar üzerinde yükseliş sorumluluklarından kendilerinin ve diğer evlatların birliktelik içindeki ebeveynleri olarak faaliyet göstermek amacıyla kendilerine olanak verildikleri kesinliğe erişecek olanların dünyasına geçici aktarımlarını gerçekleştirecek, bir Melçizedek izni için başvurabilirler. Ebeveynsel vekâletin bu hizmeti; bu türden yükseliş unsurlarının Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’ın aileleri içinde görmekle yükümlü oldukları eğitimin yarısının yerine getirilmesi olarak, Jerusem üzerinde daha sonra tasdik edilebilir.

45:6.9 (517.2) Bakım yuvasının kendisi, düzeylerinin Jerusem topluluğundan gelen gönüllüler olarak Maddi Erkek ve Kız Evlatları’nın bin çifti tarafından yüksek bir biçimde denetlenir. Onlar; Salvington’un kesinliğe erişecek olan unsur âlemleri arasındaki özel dünya yerleşkeleri üzerinde Satania’nın midsonit dünyasından açığa çıkarılmamış nihai sonlarına olan yolculukları içinde, bu hizmeti gerçekleştirmek için duran yaklaşık olarak eşit bir sayıdaki gönüllü midsonit ebeveynsel toplulukları tarafından doğrudan bir biçimde desteklenir.

7. Melçizedek Evlatları

45:7.1 (517.3) Melçizedekler; kısmi olarak ruhsallaştırılmış idare sahibi yaratılmışlar ve diğerleri olarak, Jerusem ve onun birliktelik içindeki dünyaları üzerinde fakat özellikle yedi malikâne dünyası üzerinde oldukça yeterli bir biçimde faaliyet gösteren eğitmenlerin bu geniş birliklerine ait yöneticilerdir. Bu dünyalar; beden içindeki yaşam boyunca ikamet eden Düzenleyicileri ile bütünleşmeye erişmeyi başaramamış olan bu fanilerin, daha fazla yardım almak ve ölümleri nedeniyle erginleşmeden yarıda kalan bu çabaları biçimindeki ruhsal erişim için arzularının devam etmesi amacıyla uzatılan imkânı memnuniyetle deneyimlemek için, geçici tür içinde iyileştirildikleri tecrit dünyalarıdır. Veya şayet; kalıtımsal yetersizlik, uygun olmayan çevre koşulları veya şartların kötülüğü nedeniyle bu ruh erişimi tamamlanamadıysa; sebebi ne olursa olsun, ruhaniyet içinde gerçek amaca ve değere ait olan herkes, beden içindeki yaşamları boyunca yetkin olmadıkları, gerçekleştirmedikleri ve kazanamadıkları niteliklerin hepsine içlerinde sahip olmak için, ebedi sürecin temel nitelikleri üstünlük sağlamayı öğrenmek zorunda oldukları yer olan devam eden gezegenler üzerinde, kendilerinde kendilerini bulurlar.

45:7.2 (517.4) Berrak Akşam Yıldızları (ve onların isimlendirilmemiş eş güdüm unsurları) sıklıkla, Melçizedekler tarafından desteklenen birimlerine ek olarak evrenin çeşitli eğitimsel girişimleri içinde eğitmenler olarak hizmet ederler. Aynı zamanda Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları iş birliğinde bulunup, bu ilerleyici eğitim okulları için Cennet kusursuzluğunun niteliklerini aktarırlar. Fakat bu etkinliklerin hepsi, ayrıcalıklı bir biçimde yükseliş fanilerinin ilerleyişine adanmamıştır; onların çoğu, Nebadon’un özgün ruhaniyet kişiliklerinin ilerleyici eğitimi ile eşit bir biçimde sorumludur.

45:7.3 (517.5) Melçizedek Evlatları, Jerusem üzerinde otuzdan fazla farklı eğitim merkezini idare etmektedir. Bu eğitim okulları; bireysel değerlendirmenin üniversitesi ile başlayıp, temsili hükümetin yüksek sorumluluklarının yerine getirilmesi için kurtuluşa erişmekte olan fanileri yetkin hale getirmek amacıyla yüce çabalarında Melçizedek ve diğerlerine katılan Maddi Erkek ve Kız Evlatları’nın içinde bulundukları Jerusem vatandaşlığının okulları ile sonlanır. Evrenin bütünü, temsili tasarım üzerinde düzenlenmekte ve idare edilmektedir. Temsili hükümet, kusursuz olmayan varlıklar arasında özerk yönetimin kutsal nihai amacıdır.

45:7.4 (517.6) Evren zamanın her yüz yılında her sistem, takımyıldız yasaması içerisinde bulunmak için kendisine ait on temsilciyi seçmektedir. Onlar; bu tür yetki bakımından devredilmiş veya atanmış olaylar içinde sistem topluluklarını temsil etme görevi verilmiş bir seçimsel bünye olarak, bin unsurlu Jerusem heyeti tarafından seçilmektedir. Temsilcilerin tümü ve diğer temsil üyeleri, bin seçmenin heyeti tarafından seçilmektedir; ve onlar, İdarenin Melçizedek Üniversitesi’nin en yüksek okulundan mezun olmak zorundadırlar. Bu türden bir zorunluluk aynı zamanda bin seçmenin bu topluluğunu oluşturan unsurların hepsi için de geçerlidir. Bu okul, son zamanlarda kesinliğe erişecek olan unsurlar tarafından kendilerine yardım edilen, Melçizedekler tarafından yürütülmektedir.

45:7.5 (518.1) Jerusem üzerinde birçok seçim bünyesi bulunmaktadır; ve onlar Maddi Erkek ve Kız Evlatlar, yüksek melekler ve onların birliktelikleri, yarı-ölümlü yaratılmışlara ek olarak yükseliş halindeki faniler biçimindeki vatandaşlığın üç düzeyi tarafından zaman zaman yetkilendirilmek için oylanırlar. Temsili onuru için atanması amacıyla bir adayın, idarenin Melçizedek okulları tarafından gerekli kabulü almış olması gerekmektedir.

45:7.6 (518.2) Jerusem üzerinde vatandaşlığın bahse konu bu üç topluluğu arasında oy hakkı evrenseldir, fakat oy verme süreci, morontia bilgeliği biçiminde motanın kişisel iyeliğinin tanınması ve yerinde bir biçimde kayıt alınması uyarınca farklı biçimlerde gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir kişilik tarafından bir Jerusem seçiminde kullanılan oy, birden yüze kadar değişen bir değere sahiptir. Jerusem vatandaşları böylelikle, mota erişimleri uyarınca sınıflanmaktadır.

45:7.7 (518.3) Zaman zaman Jerusem vatandaşları kendilerini, morontia bilgeliğinin kazanımlarını tasdik eden Melçizedek sınayıcıları olarak takdim etmektedirler. Bunun sonrasında onlar; ruhsal kavrayışın düzeyini saptayan Berrak Akşam Yıldızları’nın inceleyici birliklerinin veya onların bu görev için atanan unsurlarının önüne sınanmak için çıkarlar. Bu sürecin hemen ardından onlar; toplumsal deneyimsel kazanıma dair onların düzeyi hakkında yargıya varan yirmi dört danışman ve onların birlikteliklerinin mevcudiyetinin karşısına gelirler. Sonrasında bahse konu bu üç temel etken; mota düzeyini çabucak değerlendiren ve bu doğrultuda oy hakkı niteliğini belirleyen temsili hükümetin vatandaşlık kayıt görevlilerine taşınır.

45:7.8 (518.4) Melçizedekler’in yüksek denetimi altında, özellikle yeni morontia düzeyleri üzerinde kişilik bütünleşmesinde gecikmiş olan yükseliş fanileri; Maddi Evlatlar’ın idaresi altına alınır, ve kendilerine bu türden yoksunlukları telafi etmek için tasarlanan yoğun eğitim verilir. Hiçbir yükseliş fanisi; Düşünce Düzenleyicisi’nin ruhsal yüksek denetimi tarafından yeterli bir biçimde ikisinin bütünleştiği bir biçimde yeşermekte olan morontia süreci ile deneyimsel birliktelik içerisinde fani deneyimin tamamlanışını bir araya getiren bir kişilik olarak bu Maddi Evlatlar’ın mota kişiliğinin kazanımını tasdik edene kadar, takımyıldızın daha yoğun ve değişken toplumlaşması amacıyla sistem yönetim merkezinden ayrılmamaktadır.

45:7.9 (518.5) [Urantia üzerinde geçici görevde bulunan bir Melçizedek tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved