مقالۀ 113 فرشتگان سراف نگاهبان سرنوشت

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 113

فرشتگان سراف نگاهبان سرنوشت

پس از ارائۀ روایات ارواح خادم زمان و سپاهیان پیام‌آور فضا، ما به بررسی فرشتگان نگاهبان می‌پردازیم. آنها سرافیمهایی هستند که وقف خدمت به تک تک انسانهایی شده‌اند که تمامی طرح عظیم بقای پیشرفت معنوی برای ارتقا و کامل شدن آنها فراهم شده است. در اعصار گذشته در یورنشیا، این نگاهبانانِ سرنوشت تقریباً تنها گروه از فرشتگان بودند که مورد قدردانی واقع شدند. سرافیمهای سیاره‌ای در واقع ارواح خادمی هستند که برای خدمت به آنهایی که بقا خواهند یافت فرستاده شده‌اند. این سرافیمهای همراه در تمامی رخدادهای بزرگ گذشته و حال به عنوان یاوران معنوی انسان فانی عمل کرده‌اند. در بسیاری از مکاشفات الهی ”سخن توسط فرشتگان گفته شده است“؛ بسیاری از فرامین بهشت توسط ”خدمت فرشتگان دریافت شده‌اند.“

سرافیمها فرشتگان سنتی بهشت هستند. آنها ارواح خادمی هستند که بسیار نزدیک شما زندگی می‌‌کنند و کارهای بسیار زیادی برای شما انجام می‌دهند. آنها از روزگاران آغازین هوشمندی بشری در یورنشیا کار کرده‌اند.

1- فرشتگان نگاهبان

آموزش در رابطه با فرشتگان نگاهبان یک افسانه نیست. برخی از گروههای موجودات بشری در واقع از فرشتگان شخصی برخوردارند. در تأیید این امر بود که عیسی در گفتمان پیرامون کودکان پادشاهی آسمانی گفت: ”مراقب باشید که حتی یک تن از این بچه‌های کوچک را تحقیر نکنید، زیرا به شما می‌گویم که فرشتگان آنها همیشه حضور روح پدر من را مد نظر دارند.“

سرافیمها در ابتدا قطعاً به نژادهای جداگانۀ یورنشیا تخصیص یافته بودند. اما از هنگام اعطای میکائیل، آنها بر طبق هوشمندی بشری، معنویت، و سرنوشت گمارده می‌شوند. از نظر عقلانی، نوع بشر به سه طبقه تقسیم می‌شود:

1- دارندگان ذهن زیر نرمال — آنهایی که توان نرمال ارادی را اعمال نمی‌کنند؛ آنهایی که تصمیمات معمول را نمی‌گیرند. این طبقه شامل آنهایی می‌شود که نمی‌توانند خداوند را درک کنند؛ آنها فاقد ظرفیت پرستش هوشمندانۀ الوهیت هستند. موجودات زیر نرمال یورنشیا از یک گروه از سرافیمها، یک گروهان، با یک گردان از فرشتگان کروب برخوردار هستند. آنها به آنان تخصیص یافته‌اند تا به آنها خدمت کنند و گواه باشند که در تقلاهای زندگی کره، عدالت و بخشش به آنان تعمیم می‌یابد.

2- نوع معمول و نرمال ذهن بشری. از دیدگاه خدمت فرشتگان سراف، بیشتر مردان و زنان بر طبق مرتبتشان در پیمایش دایره‌های پیشرفت بشری و تکامل معنوی در هفت طبقه گروهبندی شده‌اند.

3- دارندگان ذهن فوق نرمال — آنهایی که از توان تصمیم‌گیری زیاد و پتانسیل بی‌چون و چرای نیل معنوی برخوردارند؛ مردان و زنانی که کمابیش از توان تماس با تنظیم کنندگان ساکن در خود برخوردارند؛ اعضای گروههای ذخیرۀ گوناگون سرنوشت. صرف نظر از این که یک انسان بر حسب اتفاق در چه دایره‌ای باشد، اگر چنین فردی به عضویت هر یک از چندین سپاه ذخیرۀ سرنوشت در آید، درست در آن هنگام و در آنجا، سرافیمهای شخصی به او گمارده می‌شوند، و از آن هنگام تا وقتی که دوران زندگانی زمینی او پایان یابد، آن انسان از خدمت مداوم و مراقبت بی‌وقفۀ یک فرشتۀ نگاهبان برخوردار خواهد گشت. همچنین، وقتی که هر موجود بشری آن تصمیم عالی را بگیرد، هنگامی که یک نامزدی واقعی با تنظیم کننده صورت گیرد، فوراً یک نگاهبان شخصی به آن روان گمارده می‌شود.

در خدمت به موجودات به اصطلاح نرمال، گماردن فرشتگان سراف بر طبق نیل بشری به دایره‌های عقلانیت و معنویت انجام می‌شود. شما در ذهنِ پوشش بشریتان در دایرۀ هفتم آغاز می‌کنید، و در کار ادراک خود، استیلا بر خود، و خبرگی فردی به سوی درون سفر می‌کنید؛ و (اگر مرگ طبیعی دوران زندگی شما را خاتمه ندهد، و تقلاهای شما را به کرات قصر انتقال ندهد) دایره به دایره پیش می‌روید، تا این که به اولین دایره یا دایرۀ درونیِ تماس نسبی و پیوند با تنظیم کنندۀ ساکن در خود برسید.

موجودات بشری در دایرۀ آغازین یا هفتم از یک فرشتۀ نگاهبان به همراه یک گروهان از فرشتگان یاری دهندۀ کروب برخوردار می‌باشند، که به مراقبت و سرپرستی یک هزار انسان گمارده شده‌اند. در ششمین دایره، یک زوج سرافی به همراه یک گروهان از فرشتگان کروب برای هدایت این انسانهای فراز یابنده در گروههای پانصد نفره تخصیص می‌یابد. هنگامی که پنجمین دایره به دست می‌آید، موجودات بشری در گروهانهای تقریباً یکصد نفره گروهبندی می‌شوند، و یک زوج از فرشتگان نگاهبان سرافیم به همراه یک گروه از فرشتگان کروب در موضع سرپرستی آنها قرار می‌گیرند. به دنبال دستیابی به چهارمین دایره، موجودات بشری در گروههای ده نفره گرد آورده می‌شوند، و باز سرپرستی به عهدۀ یک زوج از سرافیمها، که توسط یک گروهان از فرشتگان کروب یاری می‌شوند قرار داده می‌شود.

هنگامی که یک ذهن انسانی رخوتِ میراث حیوانی را در هم می‌شکند و به سومین دایرۀ عقلانیت بشری و معنویتِ کسب شده دست می‌یابد، از آن پس یک فرشتۀ شخصی (در واقع دو تا) به طور کامل و به طور منحصر به فرد به این انسان فراز یابنده تخصیص خواهد یافت. و بدین ترتیب این روانهای بشری، علاوه بر تنظیم کنندگان فکریِ سکنی گزینِ پیوسته حاضر و به طور فزاینده مؤثر، یاری تقسیم نشدۀ این نگاهبانان شخصی سرنوشت را در کلیۀ تلاشهای خود دریافت می‌دارند تا سومین دایره را به اتمام رسانند، دومی را بپیمایند، و به اولی دست یابند.

2- نگاهبانان سرنوشت

سرافیمها به عنوان نگاهبانان سرنوشت شناخته نمی‌شوند تا این که به معاشرت با یک روان بشری که به یک یا تعداد بیشتری از این سه دستاورد دست یافته است گمارده شوند: تصمیم نهایی را برای خداگونه شدن اتخاذ کرده است، به سومین دایره وارد شده است، یا به داخل یکی از گروههای ذخیرۀ سرنوشت وارد شده است.

در تکامل نژادها، یک نگاهبان سرنوشت به دقیقاً نخستین موجودی که به دایرۀ لازم پیروزی دست می‌یابد تخصیص داده می‌شود. در یورنشیا اولین انسانی که به یک نگاهبان شخصی دست یافت، رانتُواک، یک انسان خردمند از نژاد سرخ متعلق به زمانهای دور پیشین بود.

تمامی مأموریتهای فرشتگان توسط یک گروه از سرافیمهای داوطلب به انجام می‌رسند، و این انتصابها همیشه مطابق نیازهای بشری و با توجه به مرتبت زوج فرشته — نظر به تجربه، مهارت، و خرد فرشته — می‌باشند. فقط سرافیمهایی که خدمت طولانی داشته‌اند، آنهایی که با تجربه‌تر هستند و بیشتر مورد آزمون واقع شده‌اند به عنوان نگاهبانان سرنوشت گمارده می‌شوند. بسیاری از نگاهبانان تجارب ارزشمند بسیاری در آن کراتی که جزو سری عدم پیوند با تنظیم کننده هستند به دست آورده‌اند. سرافیمها، مثل تنظیم کنندگان، برای یک طول عمر تنها همراه این موجودات هستند، و سپس برای مأموریت جدید آزاد می‌شوند. بسیاری از نگاهبانان در یورنشیا این تجربۀ پیشین عملی را در کرات دیگر داشته‌اند.

هنگامی که موجودات بشری نمی‌توانند بقا یابند، ممکن است نگاهبانان شخصی یا گروهیِ آنها بارها در ظرفیتهای مشابه در همان سیاره خدمت کنند. در سرافیمها برای تک تک کرات یک نگرش عاطفی به وجود می‌آید و آنها برای برخی از نژادها و انواع مخلوقات انسانی که به گونه‌ای بسیار نزدیک و عاطفی با آنان در ارتباط بوده‌اند یک علاقۀ ویژه احساس می‌کنند.

فرشتگان برای همدمان بشریشان یک عاطفۀ ابدی پیدا می‌کنند؛ و فقط اگر شما می‌توانستید سرافیمها را ببینید، شما نیز یک عاطفۀ گرم نسبت به آنها پیدا می‌کردید. شما بعد از ترک بدنهای مادی و یافتن اشکال روحی در بسیاری ویژگیهای شخصیتی به فرشتگان بسیار نزدیک می‌شوید. آنها در بیشتر احساسات شما سهیم هستند و برخی احساسات اضافه‌تر را تجربه می‌کنند. تنها احساسی که شما را برمی‌انگیزد و درک آن تا اندازه‌ای برای آنها دشوار است، میراث ترس حیوانی است که در زندگی ذهنیِ ساکنان معمول یورنشیا به قدر بسیار زیاد جای می‌گیرد. فرشتگان به راستی درک این امر را دشوار می‌یابند که چرا شما چنان مصرانه اجازه می‌دهید که نیروهای بالاتر عقلانی شما، حتی اعتقاد مذهبی شما، چنان تحت استیلای ترس قرار داشته باشد، و چنان به طور کامل به واسطۀ هراس بی‌فکرانه از دلهره و اضطراب تضعیف گردد.

کلیۀ سرافیمها نامهای منحصر به فرد دارند، اما در اسناد مأموریت برای خدمت در کرات، آنها اغلب با شماره‌های سیاره‌ای‌شان نامیده می‌شوند. در ستاد مرکزی جهان، آنها با نام و شماره ثبت شده‌اند. نگاهبان سرنوشتِ سوژۀ بشری که در این ارتباط تماسی مورد استفاده قرار گرفته است، شمارۀ 3 از گروه 17، از گروهان 126، از گردان 4، از واحد 384، از لشکر 6، از سپاه 37، از ارتش سرافی 182٫314 از نبادان می‌باشد. شمارۀ کنونیِ مأموریت سیاره‌ایِ این سرافیم در یورنشیا و به این سوژۀ بشری 3٫641٫852 می‌باشد.

در خدمت نگاهبانیِ شخصی، تخصیص فرشتگان به عنوان نگاهبانان سرنوشت، سرافیمها همیشه برای خدمات خود داوطلب می‌شوند. در شهر این دیدار، یک انسان مشخص به سپاه ذخیرۀ سرنوشت به تازگی پذیرفته شد، و چون تمامی چنین انسانهایی شخصاً توسط فرشتگان نگاهبان همراهی می‌شوند، بیش از یکصد سرافیمِ واجد شرایط جویای این مأموریت شدند. مدیر سیاره‌ای دوازده تن از افراد باتجربه‌تر را انتخاب نمود و متعاقباً سرافیمی را منصوب نمود که آنها به عنوان مناسبترین فرد برگزیدند تا این موجود بشری را در طول سفر زندگیش هدایت کند. بدین معنی که آنها یک زوج مشخص از سرافیمهایی را که به طور یکسان شایسته‌اند انتخاب نمودند؛ یکی از این زوج سرافی همیشه مشغول به کار خواهد بود.

کارهای سرافی ممکن است بی‌وقفه باشند، اما هر یک از زوج سرافی می‌تواند تمامی مسئولیتهای خدماتی را خاتمه دهد. سرافیمها، مثل کروبیان، معمولاً به صورت دوتایی خدمت می‌کنند، اما سرافیمها برخلاف همکاران کمتر پیشرفتۀ خود، گاهی اوقات به تنهایی کار می‌کنند. آنها عملاً در تمامی تماسهایشان با موجودات بشری می‌توانند به صورت فردی عمل کنند. هر دو فرشته فقط در مدارهای بالاتر جهانها برای ارتباط و خدمت مورد نیاز هستند.

هنگامی که یک زوج سرافی مأموریت نگاهبانی را می‌پذیرند، آنها برای باقیماندۀ حیات آن موجود بشری خدمت می‌کنند. موجود مکمل (یکی از دو فرشته) ثبت کنندۀ مسئولیت می‌شود. این سرافیمهای مکمل، فرشتگان ثبت کنندۀ انسانهای کرات تکاملی هستند. اسناد توسط زوج کروبی (یک فرشتۀ کروب و یک فرشتۀ سنوب) حفظ می‌شود. آنها همیشه با نگاهبانان سرافی مرتبط هستند، اما این اسناد همیشه توسط یکی از سرافیمها فراهم می‌شود.

به منظور استراحت و تجدید نیرو با انرژی حیاتِ مدارهای جهان، نگاهبان به طور مرتب توسط مکملش یاری می‌شود، و در طول غیب او، فرشتۀ کروب همکار به عنوان ثبت کننده عمل می‌کند، و هنگامی که سرافیم مکمل به صورت مشابه غایب است نیز بدین گونه است.

3- رابطه با تأثیرات روحی دیگر

یکی از مهمترین چیزها که یک نگاهبان سرنوشت برای سوژۀ انسانی خویش انجام می‌دهد به انجام رسانیدن یک هماهنگی شخصی از تأثیرات بیشمار غیرشخصی روحی است که در ذهن و روان مخلوق در حال تکامل مادی سکنی دارند، او را احاطه کرده‌اند، و با او تماس دارند. موجودات بشری شخصیت هستند، و برای ارواح غیرشخصی و وجودهای پیش‌ شخصی بیش از حد دشوار است که با چنین اذهان بسیار مادی و ناهمبستۀ شخصی تماس مستقیم برقرار کنند. در کار فرشتۀ نگاهبان تمامی این تأثیرات کم و بیش یگانه‌اند و از طریق طبیعت توسعه یابندۀ اخلاقیِ شخصیت در حال تکامل بشری تقریباً بیشتر مورد قدردانی واقع می‌شوند.

این نگاهبان سرافی به طور ویژه‌تر می‌تواند عوامل متعدد و تأثیرات روح بیکران را مرتبط سازد و چنین می‌کند. این تأثیرات در بر گیرندۀ قلمروهای کنترلگران فیزیکی و ارواح یاور ذهن تا روح مقدسِ خادم الهی و تا تأثیر همه جا حاضر روحیِ سومین منبع و مرکز بهشت می‌باشند. پس از این که سرافیم این خدمات عظیم روح بیکران را بدین گونه یگانه ساخت و بیشتر شخصی نمود، مرتبط ساختن این نفوذ یکپارچۀ عامل مشترک را با وجودهای روحی پدر و پسر به عهده می‌گیرد.

تنظیم کننده، حضور پدر است؛ روحِ حقیقت، حضور پسران است. این عطایای الهی در سطوح پایین‌تر تجربۀ معنوی بشری از طریق خدمت سرافیم نگاهبان یگانه و هماهنگ می‌شوند. فرشتگان خادم در ترکیب ساختن مهر پدر و بخشش پسر در خدمتشان به مخلوقات انسانی از استعداد برخوردارند.

و در اینجا دلیل این امر آشکار می‌شود که چرا در طول آن فاصلۀ میان مرگ فیزیکی و رستاخیز مورانشیا نگاهبان سرافی سرانجام سرپرست شخصی الگوهای ذهنی، فرمولهای حافظه، و واقعیات روانیِ انسان بقایابنده می‌شود. هیچکس جز فرزندان خادم روح بیکران نمی‌تواند در طول این فاز گذار از یک سطح جهان به سطح دیگر و سطح بالاتر از جانب مخلوق بشری بدین گونه عمل نماید. حتی هنگامی که شما در خواب پایانی انتقالتان درگیر می‌شوید، هنگامی که شما از زمان به ابدیت عبور می‌کنید، یک سوپرنافیم بالا به عنوان سرپرست هویت مخلوق و تضمین تمامیت شخصی به همین ترتیب با شما در انتقال سهیم می‌شود.

در سطح معنوی، سرافیمها بسیاری از خدمات در غیر این صورت غیرشخصی و پیش شخصیِ جهان را شخصی می‌سازند؛ آنها هماهنگ کننده هستند. در سطح عقلانی آنها همبسته کنندگان ذهن و مورانشیا هستند؛ آنها مفسر هستند. و در سطح فیزیکی آنها محیط زمینی را از طریق ارتباطشان با کنترلگران استاد فیزیکی و از طریق کارکرد همیارانۀ مخلوقات بینابینی تحت کنترل درمی‌آورند.

این یک شرح کارکرد چندگانه و بغرنج یک سرافیم همراه است؛ اما چگونه چنین شخصیتِ فرشته مانندِ تحت فرمان که تنها اندکی بالاتر از سطح جهانی بشریت آفریده شده است چنین کارهای دشوار و پیچیده را انجام می‌دهد؟ ما به راستی نمی‌دانیم، اما حدس می‌زنیم که این کارکرد خارق‌العاده از طریق کار ناشناخته و آشکار ناشدۀ ایزد متعال، الوهیت در حال واقعیت یافتن جهانهای در حال تکامل زمان و فضا، به یک طریقۀ آشکار ناشده تسهیل می‌شود. سرافیمها در سرتاسر تمامی قلمرو بقای پیش رونده از طریق ایزد متعال، یک بخش اساسی پیشرفت مداوم انسانی هستند.

4- قلمروهای عمل فرشتگان

سرافیمهای نگاهبان ذهن نیستند، گر چه آنها از همان منبع به وجود می‌آیند که همچنین سرچشمۀ ذهن انسانی است: روح آفرینشگر. سرافیمها تحریک کنندگان ذهن هستند؛ آنها به طور مداوم به دنبال ترویج تصمیمات دایره ساز در ذهن بشر هستند. آنها این کار را آنطور که تنظیم کننده با عمل از درون و از طریق روان انجام می‌دهد، انجام نمی‌دهند، بلکه از بیرون به سوی درون، و با کار کردن از طریق محیط اجتماعی، اخلاقی، و وجدانی موجودات بشری. سرافیمها گیراییِ تنظیم کنندۀ الهیِ پدر جهانی نیستند، بلکه آنها به عنوان عامل شخصیِ خدماتیِ روح بیکران عمل می‌کنند.

انسان فانی ضمن این که تحت راهبری تنظیم کننده قرار دارد، تحت نفوذ هدایت فرشتگان سراف نیز می‌باشد. تنظیم کننده اساس طبیعت جاودانۀ انسان است؛ سرافیم آموزگار طبیعت در حال تکامل انسان است — در این زندگی، ذهن انسانی، و در زندگی بعد، روان مورانشیا. شما در کرات قصر نسبت به آموزگاران سرافی هشیار و آگاه خواهید بود، اما انسانها در اولین حیات معمولاً نسبت به آنها بی‌اطلاع هستند.

سرافیمها از طریق هدایت گامهای شخصیت بشری به مسیرهای تجارب جدید و پیش رونده به عنوان آموزگاران انسانها عمل می‌کنند. پذیرش هدایت یک سرافیم به ندرت به معنی دستیابی به یک زندگی آسوده است. شما در دنبال نمودن این راهبری قطعاً با شیبهای ناهموار انتخاب اخلاقی و پیشرفت معنوی مواجه خواهید شد، و اگر شهامت داشته باشید آن را خواهید پیمود.

میل پرستش به اندازۀ زیاد در انگیزشهای روحی یاوران بالاتر ذهن منشأ دارد، و از طریق راهبریهای تنظیم کننده تقویت می‌شود. اما اشتیاق به دعا که اغلب توسط انسانهای خداشناس تجربه می‌شود بیشتر اوقات در نتیجۀ نفوذ فرشتگان سراف به وجود می‌آید. سرافیم نگاهبان دائماً محیط انسانی را دستکاری می‌کند، بدین منظور که بینش کیهانی انسان فراز یابنده تقویت شود، تا حدی که چنین کاندیدای بقا بتواند درک افزایش یافتۀ حضور تنظیم کنندۀ سکنی گزین را به دست آورد و بدین طریق قادر باشد همکاری افزایش یافته با مأموریت روحیِ وجود الهی را به بار آورد.

در حالی که میان تنظیم کنندگانِ سکنی‌گزین و سرافیمِ احاطه کننده ظاهراً هیچ تماسی وجود ندارد، به نظر می‌رسد که آنها همیشه در هماهنگی کامل و همسازی عالی کار می‌کنند. در آن لحظاتی که تنظیم کنندگان در کمترین میزان فعالیت هستند نگاهبانان از همیشه فعالترند، اما خدمت آنها به طریقی به گونه‌ای عجیب همبسته است. چنین همکاری عالی به سختی می‌تواند تصادفی یا اتفاقی باشد.

شخصیت خادمانۀ سرافیم نگاهبان، حضور خداگونۀ تنظیم کنندۀ سکنی‌گزین، کنش احاطه‌گر روح‌القدس، و پسر – آگاهی روح حقیقت، همگی به صورت یک وحدت پرمعنیِ خدمت روحانی به یک شخصیت انسانی به گونه‌ای الهی همبسته‌اند. این تأثیرات آسمانی، گرچه از منابع متفاوت و سطوح مختلف می‌آیند، همگی در حضور احاطه کننده و در حال تکامل ایزد متعال یکپارچه می‌شوند.

5- خدمت فرشتگان به انسانها

فرشتگان حریم ذهن بشر را مورد تاخت و تاز قرار نمی‌دهند؛ آنها ارادۀ انسانها را کنترل نمی‌کنند. آنها با تنظیم کنندگان سکنی‌گزین نیز به طور مستقیم تماس برقرار نمی‌کنند. نگاهبان سرنوشت به هر طریق ممکن که با حرمت شخصیت شما همساز باشد روی شما تأثیر می‌گذارد؛ این فرشتگان تحت هیچ شرایطی در کنش آزاد ارادۀ بشری مداخله نمی‌کنند. فرشتگان یا هیچ رستۀ دیگری از شخصیتهای جهان نیز از قدرت یا اختیار محدود ساختن یا کاستن امتیازات انتخاب بشری برخوردار نیستند.

فرشتگان آنقدر به شما نزدیکند و چنان با احساس شما را دوست دارند، که با توصیفی تمثیلی ”به خاطر عدم شکیبایی و سرسختی عمدی شماگریه می‌کنند.“ سرافیمها اشک فیزیکی نمی‌ریزند؛ آنها بدنهای فیزیکی ندارند؛ همچنین از بال نیز برخوردار نیستند. اما احساسات معنوی دارند، و احساسات و عواطفی را که از یک طبیعت معنوی برخوردار است و از برخی جهات با احساسات بشری قابل مقایسه است تجربه می‌کنند.

سرافیمها کاملاً مستقل از درخواستهای مستقیم شما از جانب شما عمل می‌کنند؛ آنها فرامین مافوقان خود را اجرا می‌کنند، و لذا بدون توجه به هوسهای گذرا یا حالات تغییرپذر شما عمل می‌کنند. این بدین معنی نیست که شما نمی‌توانید کارهای آنها را آسانتر یا دشوارتر سازید، بلکه این که فرشتگان به طور مستقیم درگیر درخواستهای شما یا دعاهای شما نیستند.

در زندگی جسمانی، هوشمندی فرشتگان به طور مستقیم برای انسانهای فانی فراهم نیست. آنها خدایگان یا مدیر نیستند؛ آنها صرفاً نگاهبان هستند. سرافیمها از شما نگاهبانی می‌کنند. آنها به دنبال این نیستند که به طور مستقیم شما را تحت نفوذ درآورند؛ شما باید مسیر خودتان را ترسیم کنید، اما این فرشتگان آنگاه وارد عمل می‌شوند تا از مسیری که برگزیده‌اید بهترین استفادۀ ممکن را صورت دهند. آنها (معمولاً) به طور اختیاری در امور روزمرۀ زندگی بشر مداخله نمی‌کنند. اما هنگامی که برای انجام یک کار غیرمعمول از مافوقان خود رهنمود دریافت می‌کنند، می‌توانید مطمئن باشید که این نگاهبانان شیوه‌ای برای انجام این فرامین پیدا خواهند کرد. از این رو آنها به تصویر درام بشری به طور ناخوانده وارد نمی‌شوند، به جز در وضعیتهای اضطراری و آنگاه معمولاً با دستورات مستقیم مافوقان خود. آنها موجوداتی هستند که برای اعصار بسیار شما را دنبال خواهند کرد، و لذا آنها پیش درآمدی برای کار آینده‌شان و همدمیِ شخصیتی‌شان دریافت می‌کنند.

سرافیمها قادرند تحت شرایط مشخصی به عنوان کنشگران مادی برای موجودات بشری عمل نمایند، اما کنش آنها در این ظرفیت بسیار نادر است. آنها قادرند با کمک مخلوقات بینابینی و کنترلگران فیزیکی در یک رشتۀ گسترده از فعالیتها از جانب موجودات بشری عمل نمایند، حتی با نوع بشر تماس واقعی بگیرند، اما چنین رخدادهایی بسیار غیرعادی هستند. در بیشتر موارد شرایط قلمرو مادی به واسطۀ عمل فرشتگان سراف به گونه‌ای تغییر نیافته پیش می‌رود، گرچه مواقعی پیش آمده است که به واسطۀ تحت مخاطره قرار گرفتن حلقه‌های حیاتی در زنجیرۀ تکامل بشری، نگاهبانان سرافی با ابتکار خودشان، و به گونه‌ای صحیح، عمل نموده‌اند.

6- فرشتگان نگاهبان بعد از مرگ

حال که من قدری پیرامون کارکرد سرافیمها در طول حیات طبیعی به شما گفتم، تلاش خواهم کرد که پیرامون طرز عمل نگاهبانان سرنوشت در هنگام زوال انسانیِ همدمان بشری آنها به شما آگاهی دهم. به دنبال مرگ شما، تاریخچۀ شما، ویژگیهای هویت، و وجود مورانشیاییِ روان بشری — که توسط کارکرد ذهن انسانی و تنظیم کنندۀ الهی به طور مشترک تکامل یافته است — به همراه کلیۀ ارزشهای دیگری که به وجود آیندۀ شما مربوط است توسط نگاهبان سرنوشت به گونه‌ای وفادارانه حفظ می‌شود. این شامل هر چیزی است که تشکیل دهندۀ شما است، شمای واقعی، به جز هویت وجود در حال تداوم که توسط تنظیم کنندۀ در حال خروج و واقعیتِ شخصیت نمایندگی می‌شود.

درست در لحظه‌ای که نور هدایت کننده در ذهن بشری ناپدید می‌شود، یعنی آن درخشش روحی که سرافیمها با حضور تنظیم کننده مربوط می‌سازند، فرشتۀ همراه به فرشتگان فرماندۀ گروه، گروهان، گردان، واحد، لشگر، و سپاه به طور پی در پی شخصاً گزارش می‌دهد؛ و چنین فرشته‌ای، بعد از این که برای ماجرای نهایی زمان و فضا به روال معمول ثبت نام شد، برای گزارش دادن به ستارۀ عصر (یا معاون دیگر جبرئیل) که فرماندهی ارتش سرافی این کاندیدا را برای صعود در جهان به عهده دارد توسط رئیس سیاره‌ایِ سرافیمها گواهی دریافت می‌دارد. و بعد از این که از فرماندۀ این بالاترین واحد سازمانی اجازه دریافت نمود، این نگاهبان سرنوشت رهسپار اولین کرۀ قصر می‌شود و در آنجا برای به هوش آمدن فرد تحت سرپرستیش که سابقاً در جسم بود منتظر باقی می‌ماند.

در صورتی که روان بشری بعد از دریافت تخصیص یک فرشتۀ شخصی نتواند بقا یابد، سرافیم همراه باید رهسپار ستاد مرکزی جهان محلی شود و در آنجا نظاره‌گر تاریخچۀ کامل فرد مکمل خود، آنطور که از پیش گزارش شد، شود. او سپس به پیشگاه دادگاههای فرشتگان اعظم می‌رود، تا در موضوع شکست بقای فرد تحت سرپرستی خود از ملامت تبرئه گردد؛ و سپس به کرات باز می‌گردد، تا مجدداً به انسان دیگری که از پتانسیل فرازگرا برخوردار است یا به بخش دیگری از خدمت سرافی گمارده شود.

اما فرشتگان علاوه بر خدمات نگاهبانی شخصی و گروهی از چندین طریق به مخلوقات تکاملی خدمت می‌کنند. نگاهبانان شخصی که افراد تحت سرپرستی‌شان فوراً به کرات قصر نمی‌روند در آنجا بیکار نمی‌نشینند تا منتظر فراخوانی برای قضاوت ادواری شوند؛ آنها به مأموریتهای بیشمار خادمانه در سرتاسر جهان از نو گمارده می‌شوند.

سرافیم نگاهبان سرپرست امانتدار ارزشهای بقا یابندۀ روان خفتۀ انسان فانی است، همانطور که تنظیم کنندۀ غایب هویتِ چنین موجود فناناپذیر جهان می‌باشد. هنگامی که این دو در تالارهای رستاخیز منسونیا در پیوند با شکل به تازگی ساخته شدۀ مورانشیایی تشریک مساعی می‌کنند، تجدید مونتاژ عوامل تشکیل دهندۀ شخصیت انسان فراز یابنده به وقوع می‌پیوندد.

تنظیم کننده شما را تعیین هویت خواهد کرد؛ سرافیم نگاهبان شما را تجدید شخصیت خواهد کرد و سپس شما را برای ناصح وفادار روزگاران زمینی شما نمایندگی خواهد کرد.

و حتی هنگامی که یک عصر سیاره‌ای پایان می‌یابد، آنگاه که آنهایی که در دوایر پایین‌تر پیشرفت انسانی قرار دارند گردهم می‌آیند، نگاهبانان گروهیِ آنان هستند که آنها را در تالارهای رستاخیز کرات قصر از نو مونتاژ می‌کنند، حتی به آن گونه که نگارشات شما می‌گوید: ”و او فرشتگانش را با یک صدای بلند خواهد فرستاد و برگزیدگانش را از یک سوی عالم تا سوی دیگر گرد خواهد آورد.“

تکنیک عدالت طلب می‌کند که نگاهبانان شخصی یا گروهی به فراخوانی دوره‌ای از جانب تمامی شخصیتهای بقا نیابنده پاسخ دهند. تنظیم کنندگان چنین بقا نیافته‌هایی باز نمی‌گردند، و هنگامی که فراخوانیها انجام می‌شوند، سرافیمها پاسخ می‌دهند، اما تنظیم کنندگان جوابی نمی‌دهند. این در برگیرندۀ ”رستاخیز ناعادلان“ است، در واقع شناخت رسمی توقف وجود مخلوق. این فراخوانی عدالت همیشه فوراً به دنبال فراخوانی بخشش، رستاخیز بقا یافتگان خفته می‌آید. اما اینها موضوعاتی هستند که به هیچکس جز قضات عالی و تماماً دانای ارزشهای بقا مربوط نمی‌شوند. این مشکلات داوری به راستی به ما مربوط نیستند.

نگاهبانان گروهی ممکن است طی اعصار متوالی در یک سیاره خدمت کنند و سرانجام سرپرستان روانهای خفتۀ هزاران هزار بقایافتۀ خفته شوند. آنها می‌توانند در یک سیستم مشخص در بسیاری کرات گوناگون بدین گونه خدمت کنند، زیرا واکنش به رستاخیز در کرات قصر رخ می‌دهد.

تمامی نگاهبانان شخصی و گروهی در سیستم سِتانیا که در شورش لوسیفر به گمراهی کشانیده شدند، هر چند که بسیاری از آنها از نابخردی خود صادقانه توبه کردند، تا هنگام داوری نهایی شورش در جروسم زندانی خواهند ماند. بازرسان جهانی از پیش به طور اختیاری اختیار کلیۀ جنبه‌های روانهای امانتی‌شان را از این نگاهبانان نافرمان و ناصادق گرفته‌اند و این واقعیتهای مورانشیا را تحت سرپرستی سکنافیمهای داوطلب برای حفاظت قرار داده‌اند.

7- سرافیمها و دوران فراز یابندۀ زندگی

در دوران زندگانی یک انسان فراز یابنده، این اولین بیدار شدن در سواحل کرۀ قصر، به راستی یک عصر نوین است؛ این که در واقع برای نخستین بار یاران فرشتۀ روزگاران زمینی خود را که مدتها شما را دوست داشته‌اند و پیوسته حاضر بوده‌اند در آنجا ببینید؛ و همچنین این که در آنجا نسبت به هویت و حضور ناصح الهی که مدتها در ذهن شما در کرۀ زمین سکنی گزید به راستی آگاه شوید. چنین تجربه‌ای در بر گیرندۀ یک بیداری شکوهمند، یک رستاخیز واقعی است.

در کرات مورانشیا سرافیمهای همراه یاران آشکار شما هستند (آنان دو تن می‌باشند). همینطور که شما از میان دوران زندگانی کرات دوران گذار پیش می‌روید، این فرشتگان نه تنها همراه شما هستند، و به هر طریق ممکن شما را در دستیابی به وضعیت مورانشیا و روحی یاری می‌دهند، بلکه همچنین از طریق مطالعه در مدارس ضمیمه برای سرافیمهای تکاملی که در کرات قصر حفظ می‌شوند از فرصت پیشروی بهره می‌برند.

نژاد بشری فقط اندکی پایین‌تر از انواع ساده‌تر رسته‌های فرشتگان آفریده شده است. از این رو به دنبال رهایی شما از قید و بند جسم، اولین مأموریت شما طی حیات مورانشیا در کار بلافصلی که در هنگام دستیابی شما به آگاهی شخصیت در انتظار شما است، به عنوان دستیاران سرافیمها خواهد بود.

پیش از ترک کرات قصر، کلیۀ انسانها از فرشتگان دائم همدم سراف یا نگاهبان برخوردار خواهند شد. و همینطور که شما از کرات مورانشیا فراز می‌یابید، سرانجام نگاهبانان سراف هستند که شاهد فرامین پیوند جاودانۀ شما با تنظیم کنندگان فکر هستند و بر آن گواهی می‌دهند. آنها با هم هویت شخصیت شما را به عنوان فرزندان جسم از کرات زمان تثبیت نموده‌اند. سپس با دستیابی شما به وضعیت تکامل یافتۀ مورانشیایی، آنها شما را طی عبور از جروسم و کرات مربوطۀ پیشرفت و فرهنگ سیستم همراهی می‌کنند. بعد از آن آنها با شما به ایدنشیا و هفتاد کرات معاشرت پیشرفتۀ آن می‌روند، و متعاقباً شما را به ملک صادقها رهنمون خواهند شد و شما را طی دوران زندگانی عالی کرات ستاد مرکزی جهان دنبال خواهند نمود. و هنگامی که شما خرد و فرهنگ ملک صادقها را فرا گرفتید، شما را به سلوینگتون خواهند برد، و در آنجا شما در پیشگاه فرمانروای مطلق تمامی نبادان به طور رو در رو خواهید ایستاد. و باز این راهنمایان سرافی شما را از میان ناحیه‌های فرعی و اصلی ابرجهان و تا کرات پذیرش یوورسا دنبال خواهند کرد، و با شما باقی خواهند ماند تا این که سرانجام به مقصد پرواز طولانی هاونا در پوشش سکنافیمی قرار گیرید.

برخی از نگاهبانان الحاقی سرنوشت در طول زندگانی انسانی مسیر رهنوردان فراز یابنده را از میان هاونا دنبال می‌کنند. دیگران با معاشران طولانی مدت انسانی خود موقتاً خداحافظی می‌کنند، و سپس، در حالی که این انسانها دوایر جهان مرکزی را می‌پیمایند، این نگاهبانان سرنوشت به دوایر سرافینگتون دست می‌یابند. و آنها در سواحل بهشت منتظر خواهند ماند تا این که معاشران انسانی آنها از آخرین خواب گذار زمان بیدار شوند تا به سوی تجارب جدید ابدیت پیش روند. این سرافیمهای فراز یابنده متعاقباً به خدمات گوناگون در سپاه پایان دهندگان و به سپاه سرافی کمال وارد می‌شوند.

انسان و فرشته ممکن است در خدمت جاودانه از نو به هم وصل شوند یا نشوند، اما هر جا که مأموریت سرافی آنها را ببرد، سرافیمها همیشه با افراد تحت سرپرستی پیشینشان در کرات تکاملی، انسانهای فراز یابندۀ زمان، در ارتباط هستند. معاشرتهای صمیمانه و وصلتهای عاطفیِ قلمروهای منشأ بشری هرگز فراموش نمی‌شوند و هرگز به طور کامل نیز قطع نمی‌شوند. در اعصار جاودانه انسانها و فرشتگان در خدمت الهی همکاری خواهند کرد، همانطور که در دوران زندگانی زمان می‌کردند.

برای سرافیمها مطمئن‌ترین راه برای دستیابی به الوهیتهای بهشت، هدایت موفقیت‌آمیز یک روان حاوی منشأ تکاملی به دروازه‌های بهشت است. از این رو مأموریت نگاهبان سرنوشت بالاترین پاداش وظیفۀ سرافی است.

فقط نگاهبانان سرنوشت به داخل سپاه اولیه یا انسانی نهایت گرد می‌آیند، و این زوج درگیر ماجرای متعالی هویت در یگانگی می‌شوند؛ دو موجود پیش از پذیرش آنها به داخل سپاه نهایت به یگانگی دوتایی معنوی دست یافته‌اند. در این تجربه دو طبیعت فرشته گونه، که در تمامی کارکردهای جهان بدین گونه مکملند به یگانگی غائی روحی دو در یک دست می‌یابند، و به یک ظرفیت جدید برای پذیرش و پیوند با یک ذرۀ غیرتنظیم کننده از پدر بهشتی می‌رسند. و بدین ترتیب برخی از همیارانِ با محبت سرافی شما سرانجام همچنین همیاران پایان دهندۀ شما در ابدیت، فرزندان متعال و فرزندان کامل شدۀ پدر بهشتی می‌شوند.

]ارائه شده توسط رئیس سرافیمها که در یورنشیا ساکن است.[

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©