Overslaan en naar de inhoud gaan

Verhandeling 113 - De Serafijnse Bestemmingsbehoeders

Het Urantia Boek

Verhandeling 113

De Serafijnse Bestemmingsbehoeders

113:0.1 (1241.1)NA de beschrijvingen van de Dienende Geesten in de Tijd en de Boodschapperscharen in de Ruimte, die u reeds zijn aangeboden, moeten wij ons nu bezighouden met de beschermengelen, serafijnen die zich wijden aan het dienstbetoon aan individuele stervelingen, voor wier verheffing en vervolmaking het gehele enorme overlevingsprogramma van geestelijke vooruitgang is ingesteld. In voorbije eeuwen waren deze bestemmingsbehoeders ongeveer de enige groep engelen die op Urantia werd erkend. De planetaire serafijnen zijn inderdaad dienende geesten, die uitgezonden zijn om hen die tot overleving zullen komen te dienen. Deze begeleidende serafijnen hebben bij alle grote gebeurtenissen in verleden en heden gefunctioneerd als geestelijke helpers van de sterfelijke mens. In menige openbaring ‘ werd het woord gesproken door engelen; ’ vele hemelse mandaten zijn ‘ ontvangen door het dienstbetoon van engelen. ’

113:0.2 (1241.2)Serafijnen zijn de traditionele engelen uit de hemel; zij zijn de dienende geesten die heel dicht bij u leven en zeer veel voor u doen. Sinds de dagen van het eerste ontstaan van menselijke intelligentie hebben zij op Urantia gediend.

1. De beschermengelen

113:1.1 (1241.3)Wat u aangaande beschermengelen is onderricht is geen mythe: bepaalde groepen mensen hebben werkelijk persoonlijke engelen. Het was uit erkentelijkheid hiervoor, dat Jezus zei, toen hij sprak over de kinderen van het hemelse koninkrijk: ‘Ziet toe dat ge niet een van deze kleinen veracht, want ik zeg u, hun engelen zien altijd de aanwezigheid van de geest van mijn Vader.’

113:1.2 (1241.4)Oorspronkelijk werden de serafijnen toegewezen aan ieder afzonderlijk mensenras op Urantia. Maar na de zelfschenking van Michael worden zij aangesteld overeenkomstig de intelligentie, de geestelijkheid en de bestemming van de mens. Verstandelijk is de mensheid onderverdeeld in drie klassen:

113:1.3 (1241.5)1. Mensen met een subnormaal bewustzijn — degenen die geen normaal wilsvermogen hebben; degenen die geen gewone, doorsnee beslissingen nemen. Deze klasse omvat hen die God niet kunnen begrijpen; zij missen de capaciteit tot intelligente verering van de Godheid. Aan de subnormale mensen op Urantia is één korps serafijnen, één compagnie met één bataljon cherubijnen, toegewezen die hen bijstaan en erop toezien dat hun recht en barmhartigheid geschiedt in de levenstrijd op uw wereld.

113:1.4 (1241.6)2. Het gemiddelde, normale type menselijk bewustzijn. Vanuit het standpunt van het serafijns dienstbetoon worden de meeste mannen en vrouwen ondergebracht in zeven klassen, overeenkomstig de status die zij bereikt hebben in de cirkels van menselijke vooruitgang en geestelijke ontwikkeling.

113:1.5 (1241.7)3. Mensen met een bovennormaal bewustzijn — degenen die grootse beslissingen nemen en over ontwijfelbaar potentieel tot geestelijke prestaties beschikken; mannen en vrouwen die meer of minder contact hebben met hun inwonende Richter; leden van de verschillende korpsen der bestemmingsreservisten. Ongeacht de cirkel waar een mens zich bevindt, worden aan deze individuele mens onmiddellijk persoonlijke serafijnen toegewezen wanneer hij wordt opgenomen in een van de verschillende korpsen van bestemmingsreservisten, en vanaf dat tijdstip totdat de aardse loopbaan is afgesloten, zal deze sterveling de voortdurende bijstand en onophoudelijke wakende zorg van een beschermengel genieten. En wanneer een mens de allerhoogste beslissing neemt, wanneer er een werkelijke verloving met de Richter plaatsvindt, wordt aan die ziel eveneens onmiddellijk een persoonlijke behoeder toegewezen.

113:1.6 (1242.1)Bij het dienstbetoon aan zogenoemde normale mensen worden serafijnen aangesteld overeenkomstig de cirkels van intellectualiteit en geestelijkheid die de mens heeft bereikt. Met het bewustzijn waarmee ge als sterveling zijt toegerust begint ge in de zevende cirkelgang en reist ge binnenwaarts bij de taak van het verwerven van zelfkennis, zelfoverwinning en zelfbeheersing; ge vordert van cirkelgang tot cirkelgang totdat ge — wanneer uw loopbaan niet door de natuurlijke dood wordt beëindigd en uw worstelingen zich naar de woningwerelden verplaatsen — de eerste, of binnenste cirkel bereikt van relatief contact en relatieve gemeenschap met de inwonende Richter.

113:1.7 (1242.2)Bij mensen in de aanvangs- of zevende cirkel wordt één beschermengel met één compagnie assisterende cherubijnen aangesteld voor de wakende zorg voor en hoede van duizend stervelingen. In de zesde cirkel wordt een serafijns paar met één compagnie cherubijnen aangesteld om deze stervelingen in opklimming in groepen van vijfhonderd te geleiden. Wanneer de vijfde cirkel wordt bereikt, wordt ge in compagnieën van ongeveer honderd mensen samengebracht, en onder de verantwoording van één serafijns behoederspaar met een groep cherubijnen geplaatst. Bij het bereiken van de vierde cirkel worden stervelingen verzameld in groepen van tien, en komen zij wederom onder de hoede van één serafijnenpaar, bijgestaan door één compagnie cherubijnen.

113:1.8 (1242.3)Wanneer een sterfelijk bewustzijn door de traagheid van zijn dierlijke erfenis heenbreekt en de derde cirkel van menselijke intellectualiteit en verworven geestelijkheid bereikt, zal zich een persoonlijke engel (in werkelijkheid twee) vanaf dat moment geheel en uitsluitend aan deze opklimmende sterveling wijden. En zo ontvangen deze menselijke zielen, naast de immer aanwezige en steeds efficiëntere inwonende Gedachtenrichters, ook de ongedeelde hulp van deze persoonlijke bestemmingsbehoeders bij al hun inspanningen om de derde cirkelgang af te ronden, de tweede te doorlopen en de eerste te bereiken.

2. De bestemmingsbehoeders

113:2.1 (1242.4)Serafijnen staan pas bekend als bestemmingsbehoeders wanneer zij worden aangesteld om zich aan te sluiten bij een menselijke ziel die een of meer van de volgende drie prestaties tot stand heeft gebracht: hij heeft het allerhoogste besluit genomen om Godgelijk te worden, hij is in de derde cirkel aangekomen, of is gerecruteerd in een van de korpsen der bestemmingsreservisten.

113:2.2 (1242.5)Bij de evolutie der rassen wordt een bestemmingsbehoeder toegewezen aan de allereerste mens die de vereiste cirkel verovert. Rantowoc, een wijze man van het rode ras uit het verre verleden, was de eerste sterveling op Urantia die een persoonlijke behoeder kreeg.

113:2.3 (1242.6)Alle engelen die worden aangesteld komen uit een groep serafijnen die zich vrijwillig aanbiedt, en deze aanstellingen vinden altijd plaats overeenkomstig de menselijke behoeften en de status van het engelenpaar — in het licht van de ervaring, bekwaamheid en wijsheid van de serafijnen. Alleen serafijnen die reeds lang dienst doen, de meer ervaren en beproefde soorten, worden aangesteld als bestemmingsbehoeders. Vele behoeders hebben ruimschoots waardevolle ervaring opgedaan op de werelden die behoren tot de serie waar niet-Richter-fusies plaatsvinden. Evenals de Richters, vergezellen de serafijnen deze mensen tijdens de duur van een enkel leven, en worden dan bevrijd zodat zij opnieuw kunnen worden aangesteld. Vele behoeders op Urantia hebben dergelijke eerdere praktische ervaring opgedaan op andere werelden.

113:2.4 (1243.1)Wanneer mensen niet tot overleving komen, kunnen hun persoonlijke of groepsbehoeders herhaaldelijk op dezelfde planeet dienstdoen in dezelfde capaciteit. De serafijnen ontwikkelen een gevoelvolle belangstelling voor individuele werelden en koesteren een speciale genegenheid voor bepaalde rassen en soorten stervelingen met wie zij nauw en innig verbonden zijn geweest.

113:2.5 (1243.2)De engelen ontwikkelen een blijvende genegenheid voor hun menselijke metgezellen en als gij de serafijnen zoudt kunnen zien, zoudt ge ook een warme genegenheid voor hen gaan voelen. Als ge ontdaan zoudt zijn van uw materiële lichaam en u een geest-gedaante zou worden gegeven, zoudt ge in vele persoonlijkheidskenmerken dichtbij de engelen staan. Zij delen de meeste van uw emoties en hebben er nog enkele meer. De enige emotie die u drijft en die voor hen ietwat moeilijk te begrijpen is, is de erfenis van dierlijke vrees die zo’n grote plaats inneemt in het mentale leven van de gemiddelde bewoner van Urantia. De engelen kunnen werkelijk moeilijk begrijpen waarom ge uw hogere intellectuele vermogens, ja zelfs uw religieus geloof, zo hardnekkig laat beheersen door vrees en zo volkomen laat demoraliseren door de gedachteloze paniek van ontzetting en angst.

113:2.6 (1243.3)Alle serafijnen hebben een eigen naam, maar in de verslagen van hun aanstellingen bij de dienst van de werelden worden zij vaak aangeduid met hun planetaire nummer. Op het hoofdkwartier van het universum worden zij met naam en nummer geregistreerd. De bestemmingsbehoeder van het menselijke subject dat in deze contactuele communicatie wordt gebruikt, is nummer 3 van groep 17, van compagnie 126, bataljon 4, eenheid 384, legioen 6, heerschare 37, van het 182.314e serafijnse leger van Nebadon. Het huidige planetaire aanstellingsnummer van deze serafijn op Urantia en bij dit menselijke subject, is 3.641.852.

113:2.7 (1243.4)Voor het dienstbetoon als persoonlijk behoeder, de aanstelling van engelen als bestemmingsbehoeders, bieden serafijnen altijd vrijwillig hun diensten aan. In de stad van deze visitatie is een bepaalde sterveling recentelijk toegelaten tot het korps van bestemmingsreservisten, en aangezien dergelijke mensen allen persoonlijk worden begeleid door beschermengelen, boden zich meer dan honderd bevoegde serafijnen aan om te worden aangesteld. De planetaire bestuurder selecteerde twaalf meer ervaren individuen, en stelde vervolgens de serafijnen aan die door dezen werden geselecteerd als het meest geschikt om deze mens op zijn levensreis te geleiden. Dat wil zeggen, zij selecteerden een bepaald paar gelijkelijk bevoegde serafijnen; een van dit serafijnse paar zal altijd in functie zijn.

113:2.8 (1243.5)De taken van serafijnen kennen weliswaar geen onderbreking, maar elke serafijn van een paar kan zich afzonderlijk van alle dienstverlenende verantwoordelijkheden kwijten. Serafijnen dienen gewoonlijk in paren, net zoals cherubijnen, maar anders dan hun minder gevorderde medewerkers werken de serafijnen soms ook alleen. In praktisch al hun contacten met mensen kunnen zij als individuen functioneren. De beide engelen zijn alleen nodig voor communicatie en voor dienst op de hogere circuits van de universa.

113:2.9 (1243.6)Wanneer een serafijns paar een aanstelling als behoeders aanneemt, doen zij gedurende de rest van het leven van die mens dienst. Het complement van zijn (een van de twee engelen) wordt de rapporteur van de onderneming. Deze complementaire serafijnen zijn de engelen die de gegevens over de stervelingen van de evolutionaire werelden optekenen. De verslagen worden bewaard door het cherubijnse paar (een cherubijn en een sanobijn) dat altijd met de serafijnse beschermengelen meewerkt, maar een van de serafijnen draagt altijd de verantwoordelijkheid voor deze verslagen.

113:2.10 (1244.1)Om te kunnen rusten en opnieuw geladen te kunnen worden met de levensenergie van de universum-circuits, wordt de beschermengel periodiek afgelost door haar complement, en tijdens haar afwezigheid functioneert de met hen verbonden cherubijn als rapporteur; dit is ook het geval wanneer de complementaire serafijn om dezelfde redenen afwezig is.

3. De betrekking tot andere geest-invloeden

113:3.1 (1244.2)Een van de belangrijkste dingen die een bestemmingsbehoeder voor haar sterfelijke subject doet, is het bewerkstelligen van een persoonlijke coördinatie van de talrijke onpersoonlijke geest-invloeden die in het bewustzijn en de ziel van het evoluerende materiële schepsel wonen, deze omringen en raken. Mensen zijn persoonlijkheden, en het is voor niet-persoonlijke geesten en voorpersoonlijke entiteiten buitengewoon moeilijk om in direct contact te komen met het bewustzijn van stervelingen, dat immers sterk materieel en duidelijk persoonlijk is. Door het dienstbetoon van de beschermengel worden al deze invloeden min of meer samengebundeld en worden zij duidelijker waarneembaar voor de zich uitbreidende morele natuur van de evoluerende menselijke persoonlijkheid.

113:3.2 (1244.3)Meer in het bijzonder kan deze serafijnse behoeder de veelsoortige werkingen en invloeden van de Oneindige Geest correleren en dit doet zij ook — invloeden die reiken van de domeinen van de fysische controleurs en de assistent bewustzijnsgeesten, tot de Heilige Geest van de Goddelijke Hulp en Bijstand en de Alomtegenwoordige Geest-presentie van de Derde Bron en Centrum van het Paradijs. Wanneer zij aldus deze enorm veelomvattende vormen van dienstbetoon van de Oneindige Geest heeft verenigd en persoonlijker heeft gemaakt, neemt de serafijn vervolgens op zich om de aldus geïntegreerde invloed van de Vereend Handelende Geest te correleren met de geest-tegenwoordigheden van de Vader en de Zoon.

113:3.3 (1244.4)De Richter is de tegenwoordigheid van de Vader, de Geest van Waarheid de tegenwoordigheid van de Zonen. Deze goddelijke gaven worden op de lagere niveaus der menselijke geestelijke ervaring verenigd en gecoördineerd door het dienstbetoon van de serafijnse behoeders. In hun dienstbetoon aan sterfelijke schepselen hebben de dienende engelen een talent voor het combineren van de liefde van de Vader en de barmhartigheid van de Zoon.

113:3.4 (1244.5)Hierin nu wordt onthuld waarom de serafijnse behoeder uiteindelijk de persoonlijke bewaarder wordt van de bewustzijnspatronen, geheugenformules en zielswerkelijkheden van de sterfelijke overlevende, in de periode tussen de lichamelijke dood en de morontia-opstanding. Geen anderen dan de dienende kinderen van de Oneindige Geest zouden aldus ten behoeve van het menselijke schepsel kunnen functioneren gedurende deze overgangsfase van het ene niveau van het universum naar een ander, hoger niveau. Zelfs wanneer ge in uw terminale overgangssluimer verkeert, wanneer ge overgaat van de tijd naar de eeuwigheid, deelt een hoge supernafijn op dezelfde wijze de overgang met u als bewaarder van uw schepsel-identiteit en als garantie voor uw persoonlijke integriteit.

113:3.5 (1244.6)Op het geestelijke niveau maken serafijnen vele vormen van dienstbetoon van het universum persoonlijk, die anders onpersoonlijk en voorpersoonlijk zouden blijven; serafijnen zijn coördinators. Op het intellectuele niveau zijn zij de correlators van bewustzijn en morontia: zij zijn tolken. En op het fysische niveau manipuleren zij de aardse omgeving door hun verbinding met de Meester-Fysische Controleurs en door het samenwerkende dienstbetoon van de middenwezens.

113:3.6 (1244.7)Dit is een opsomming van het veelsoortige, gecompliceerde functioneren van een begeleidende serafijn, maar hoe kan zulk een ondergeschikte engelenpersoonlijkheid, die slechts weinig hoger is geschapen dan het universum-niveau van de mens, deze moeilijke, complexe dingen doen? Wij weten het niet werkelijk, maar wij vermoeden dat dit fenomenale dienstbetoon op een bepaalde, niet onthulde wijze wordt vergemakkelijkt door de niet onderkende, ongeopenbaarde werking van de Allerhoogste, de zich actualiserende Godheid van de evoluerende universa in tijd en ruimte. In het gehele gebied van progressieve overleving in en door de Allerhoogste vormen serafijnen een essentieel onderdeel van de voortdurende voortgang van stervelingen.

4. De domeinen van serafijnse activiteit

113:4.1 (1245.1)De serafijnse behoeders zijn niet bewustzijn, ofschoon zij wel voortkomen uit de Scheppende Geest, dezelfde bron waaruit ook het sterfelijke bewustzijn voortkomt. Serafijnen stimuleren het bewustzijn; zij trachten voortdurend te bevorderen dat er in het menselijke bewustzijn beslissingen worden genomen waardoor de volgende cirkelgang kan worden bereikt. Zij doen dit niet zoals de Richter, die van binnenuit en via de ziel werkt, maar veeleer van buiten naar binnen, werkend via de sociale, ethische en morele omgeving van mensen. Serafijnen zijn niet de goddelijke Richter-lokstem van de Universele Vader, maar zij functioneren als de persoonlijke vertegenwoordiging van het dienstbetoon van de Oneindige Geest.

113:4.2 (1245.2)De sterfelijke mens, die door de Richter kan worden geleid, is ook ontvankelijk voor de leiding van serafijnen. De Richter is de essentie van ’s mensen eeuwige natuur; de serafijn is de leraar van ’s mensen evoluerende natuur — in dit leven het sterfelijke bewustzijn, in het volgende leven de morontia-ziel. Op de woningwerelden zult ge u bewust zijn van de serafijnse leraren en hen gewaar worden, doch in het eerste leven merken mensen hen doorgaans niet op.

113:4.3 (1245.3)Serafijnen functioneren als leraren van mensen doordat zij de menselijke persoonlijkheid langs paden van nieuwe, progressieve ervaringen leiden. Wanneer ge de leiding van een serafijn aanvaardt, betekent dit maar zelden dat ge een gemakkelijk leven krijgt. Bij het volgen van deze leiding, zult ge zeker op het ruige heuvellandschap van morele keuzen en geestelijke vooruitgang stuiten en wanneer ge de moed daartoe hebt, ook over die heuvels heen trekken.

113:4.4 (1245.4)De impuls tot godsverering heeft zijn oorsprong voor het grootste gedeelte in de geest-aansporingen van de hogere assistent-bewustzijnsgeesten, versterkt door de aansporingen van de Richter. Maar de behoefte om te bidden die stervelingen die zich van God bewust zijn dikwijls ervaren, ontstaat heel vaak ten gevolge van serafijnse beïnvloeding. De beschermengel is voortdurend bezig de omgeving van de sterveling te manipuleren met het doel het kosmische perspectief van de opklimmende mens te verruimen, zodat zulk een overlevingskandidaat een dieper besef krijgt van de aanwezigheid van de inwonende Richter en zo in staat wordt gesteld meer medewerking te verlening aan de geestelijke missie van de goddelijke tegenwoordigheid.

113:4.5 (1245.5)Ofschoon er ogenschijnlijk geen communicatie plaatsvindt tussen de inwonende Richters en de serafijnen die de mens omringen, lijken zij altijd in volmaakte harmonie en voortreffelijke overeenstemming samen te werken. De behoeders zijn het actiefst op de momenten dat de Richters het minst actief zijn, maar hun dienstbetoon is op een bepaalde, opmerkelijke wijze gecorreleerd. Zulk een schitterende samenwerking kan moeilijk toevallig of incidenteel zijn.

113:4.6 (1245.6)De dienende persoonlijkheid van de serafijnse behoeder, de Godstegenwoordigheid van de inwonende Richter, het circuit van de Heilige Geest, en het Zoonsbewustzijn van de Geest der Waarheid, worden alle op goddelijke wijze onderling verbonden tot een betekenisvolle eenheid van geestelijk dienstbetoon binnen en aan een sterfelijke persoonlijkheid. Ofschoon deze hemelse invloeden uit verschillende bronnen en van verschillende niveaus afkomstig zijn, worden zij alle geïntegreerd door de omhullende, evoluerende tegenwoordigheid van de Allerhoogste.

5. Het serafijns dienstbetoon aan stervelingen

113:5.1 (1245.7)Engelen dringen niet binnen in het heiligdom van het menselijke bewustzijn; de wil van stervelingen wordt door hen niet gemanipuleerd en en zij staan ook niet in verbinding met de inwonende Richter. De bestemmingsbehoeder beïnvloedt u op iedere mogelijke manier die verenigbaar is met de waardigheid van uw persoonlijkheid; onder geen enkele omstandigheid maken deze engelen inbreuk op de vrije werking van de menselijke wil. Noch engelen, noch persoonlijkheden van enige andere universum-orde, hebben de macht of het gezag om de prerogatieven van ’s mensen vrije keuze te beperken of te beknotten.

113:5.2 (1246.1)Engelen zijn zo dicht bij u en zorgen zo gevoelvol voor u, dat zij figuurlijk ‘wenen wegens uw eigenzinnige onverdraagzaamheid en koppigheid.’ Serafijnen vergieten geen fysieke tranen, zij hebben geen materieel lichaam en bezitten ook geen vleugels. Maar wel hebben zij geestelijke emoties en ondervinden zij gevoelens en sentimenten van geestelijke aard, die in bepaalde opzichten vergelijkbaar zijn met menselijke emoties.

113:5.3 (1246.2)De serafijnen handelen ten voordele van u geheel onafhankelijk van uw directe verzoeken; zij voeren de opdrachten van hun superieuren uit, en zo functioneren zij ongeacht uw voorbijgaande grillen of veranderlijke stemmingen. Dit betekent niet dat ge hun taken niet gemakkelijker of moeilijker kunt maken, maar veeleer dat uw smeekbeden en gebeden de engelen niet direct aangaan.

113:5.4 (1246.3)Tijdens het leven in het vlees staat de intelligentie van engelen niet rechtstreeks ter beschikking van stervelingen. Zij zijn geen opperheren of bestuurders, zij zijn eenvoudig behoeders. De serafijnen behoeden u, zij trachten niet u rechtstreeks te beïnvloeden. Ge moet uw eigen koers uitzetten, maar deze engelen handelen dan zo, dat zij het best mogelijke gebruikmaken van de koers die ge gekozen hebt. Zij komen (gewoonlijk) niet willekeurig tussenbeide in de routinezaken van het menselijk leven. Maar wanneer zij instructies ontvangen van hun superieuren om een ongebruikelijke heldendaad te verrichten, kunt ge ervan verzekerd zijn dat deze behoeders wel een middel zullen vinden om deze opdrachten uit te voeren. Daarom dringen zij zich niet op in het beeld van het menselijk handelen, behalve in noodgevallen, en dan gewoonlijk op direct bevel van hun superieuren. Zij zijn de wezens die u vele eeuwen lang zullen volgen, en op deze wijze worden zij ingeleid in hun toekomstige werk en hun toekomstige persoonlijke omgang met u.

113:5.5 (1246.4)Serafijnen kunnen in bepaalde omstandigheden in materiële gedaante mensen bijstaan, maar zij handelen slechts zeer zelden in deze hoedanigheid. Met de hulp van de middenwezens en de fysische controleurs, zijn zij in staat om in een wijd scala van activiteiten ten behoeve van mensen te functioneren, zelfs om daadwerkelijk contact te leggen met de mens, maar gebeurtenissen van deze soort zijn zeer ongewoon. In de meeste gevallen vinden de omstandigheden van het materiële gebied ongewijzigd door daden van serafijnen voortgang, ofschoon er zich wel gelegenheden hebben voorgedaan waarbij vitale verbindingen in de keten der menselijke evolutie op het spel stonden en serafijnse behoeders op eigen initiatief hebben gehandeld, en juist hebben gehandeld.

6. Beschermengelen na de dood

113:6.1 (1246.5)Nu ik u iets verteld heb over het dienstbetoon van serafijnen gedurende het natuurlijke leven, zal ik trachten u in te lichten inzake het gedrag van de bestemmingsbehoeders ten tijde van de sterfelijke desintegratie van hun menselijke metgezellen. Na uw dood worden uw gegevens, identiteitsspecificaties en de morontia-entiteit van de menselijke ziel — tot ontwikkeling gebracht door het gezamenlijke dienstbetoon van het sterfelijke bewustzijn en de goddelijke Richter — trouw bewaard door de bestemmingsbehoeder, samen met alle andere waarden die verband houden met uw toekomstige bestaan, al hetgeen u, de werkelijke u, vormt, behalve de identiteit van voortdurend bestaan die de vertrekkende Richter vertegenwoordigt, en de actualiteit van persoonlijkheid.

113:6.2 (1246.6)Op het moment dat het levenslicht in het menselijke bewustzijn verdwijnt, het geest-lichten dat serafijnen associëren met de tegenwoordigheid van de Richter, rapporteert de begeleidende engel in eigen persoon aan de bevelvoerende engelen van successievelijk de groep, de compagnie, het bataljon, de eenheid, het legioen en de heerschare; en wanneer zij naar behoren is geregistreerd voor het finale avontuur in tijd en ruimte, ontvangt deze engel van het planetaire hoofd der serafijnen de bevoegdheid om verantwoording af te leggen aan de Avondster (of een andere luitenant van Gabriël) die aan het hoofd staat van het serafijnse leger van deze kandidaat voor opklimming in het universum. En wanneer hij daartoe toestemming heeft ontvangen van de aanvoerder van de hoogste eenheid van deze organisatie, reist de bestemmingsbehoeder door naar de eerste woningwereld en wacht daar tot haar vroegere beschermeling in het vlees tot bewustzijn wordt gebracht.

113:6.3 (1247.1)In het geval dat de menselijke ziel er niet in slaagt tot overleving te komen nadat hij een persoonlijke engel heeft toegewezen gekregen, moet de begeleidende serafijn doorreizen naar het hoofdkwartier van het plaatselijk universum om daar de complete verslagen van haar complement, zoals deze voordien zijn uitgebracht, te bevestigen. Vervolgens verschijnt zij voor de rechtbanken der aartsengelen, waar zij van blaam wordt gezuiverd in de zaak van de mislukte overleving van haar subject, en dan gaat zij terug naar de werelden, om toegewezen te worden aan een andere sterveling met het potentieel tot opklimming, of aan een andere divisie van het serafijns dienstbetoon.

113:6.4 (1247.2)Maar engelen staan evolutionaire schepselen op nog vele andere manieren bij dan via de diensten van persoonlijk en groepsbeschermerschap. Persoonlijke behoeders wier subjecten niet onmiddellijk naar de woningwerelden gaan, brengen hun wachttijd tot de oordeelsappèls van de dispensatie niet in ledigheid door; zij worden opnieuw toegevoegd aan talrijke dienende missies overal in het universum.

113:6.5 (1247.3)De beschermserafijn is de bewaarder en behoeder van de overlevingswaarden van de slui- merende ziel van de sterveling, terwijl de afwezige Richter de identiteit van zulk een onsterfelijk universum-wezen is. Wanneer deze twee in de opstandingshallen van mansonia samenwerken in combinatie met de nieuw vervaardige morontia-gedaante, dan worden de samenstellende factoren van de persoonlijkheid van de sterveling in opklimming opnieuw samengevoegd.

113:6.6 (1247.4)De Richter zal u identificeren; de serafijnse behoeder zal u repersonaliseren en u dan opnieuw voorstellen aan de getrouwe Mentor van uw dagen op aarde.

113:6.7 (1247.5)En wanneer een planetair tijdperk eindigt, wanneer de stervelingen van de lagere prestatie-cirkels worden verzameld, zijn het eveneens hun groepsbehoeders die hen in de opstandingshallen van de woningwerelden opnieuw samenstellen, precies zoals uw geschrift vertelt: ‘En hij zal zijn engelen uitzenden met een luide stem en zal zijn uitverkorenen verzamelen van het ene uiterste van het rijk tot het andere.’

113:6.8 (1247.6)De goede rechtspleging vereist dat persoonlijke of groepsbeschermers op het appèl van de dispensatie antwoorden namens alle niet-overlevende persoonlijkheden. De Richters van deze nietoverlevenden keren niet terug, en wanneer dit appèl wordt gehouden, antwoorden de sera- fijnen, maar blijven de Richters stil. Dit vormt de ‘opstanding der onrechtvaardigen,’ in wer- kelijkheid de formele erkenning dat het schepsel niet langer bestaat. Dit appèl van justitie volgt altijd onmiddellijk op het appel der barmhartigheid, de opstanding van de slapende overlevenden. Maar dit zijn zaken die niemand anders aangaan dan de hoogste, alwetende Rechters inzake overlevingswaarden. Deze problemen van berechting gaan ons niet werkelijk aan.

113:6.9 (1247.7)Groepsbehoeders kunnen eeuwenlang op een planeet dienen en worden uiteindelijk behoeders van de sluimerende zielen van vele duizenden slapende overlevenden. Zij kunnen op vele verschillende werelden in een bepaald stelsel zo dienen, aangezien de opstandingsrespons plaatvindt op de woningwerelden.

113:6.10 (1247.8)Alle persoonlijke en groepsbehoeders in het stelsel Satania die de verkeerde weg zijn opgegaan bij de opstand van Lucifer, moeten, ondanks het feit dat velen oprecht berouw hebben gekregen van hun dwaasheid, op Jerusem gedetineerd blijven tot de uiteindelijke berechting van de opstand. De Universele Censors hebben deze ongehoorzame, ontrouwe behoeders reeds alle aspecten van de zielen die hun waren toevertrouwd afgenomen, en deze morontia-werkelijkheden onder de hoede en in de verzekerde bewaring gesteld van seconafijnen die zich hiervoor hadden aangemeld.

7. Serafijnen en de opklimmingsloopbaan

113:7.1 (1248.1)Het is inderdaad een keerpunt in de loopbaan van een opklimmende sterveling wanneer hij voor het eerst ontwaakt op de kusten van de woningwereld: wanneer ge daar voor het eerst daadwerkelijk de langbeminde en immer tegenwoordige engel-metgezellen van uw aardse dagen ziet, en u daar ook waarlijk bewust wordt van de identiteit en tegenwoordigheid van de goddelijke Mentor, die op aarde zo lang in uw bewustzijn heeft gewoond. Deze ervaring betekent een glorieus ontwaken, een werkelijke opstanding.

113:7.2 (1248.2)Op de morontia-werelden zijn de begeleidende serafijnen (er zijn er twee) uw openlijke metgezellen. Deze engelen gaan niet alleen met u om terwijl ge de loopbaan van de overgangswerelden vervolgt, waarbij zij u op alle mogelijke manieren helpen om morontia- en geest-status te verkrijgen, maar zij maken ook van de gelegenheid gebruik om vorderingen te maken door studie in de voortgezette scholen voor evolutionaire serafijnen die op de woningwerelden zijn ingericht.

113:7.3 (1248.3)Het ras der mensen is net iets lager geschapen dan de eenvoudiger typen engelen-orden. Uw eerste aanstelling in het morontia-leven zal daarom die van assistent zijn van de serafijnen bij het werk dat u direct te wachten staat op het moment dat ge tot persoonlijkheidsbewustzijn komt, na uw bevrijding uit de kluisters van het vlees.

113:7.4 (1248.4)Voordat zij de woningwerelden verlaten, zullen alle stervelingen permanente serafijnse metgezellen of behoeders hebben. En wanneer ge opklimt in de morontia-werelden, zijn het uiteindelijk de serafijnse behoeders die getuigen van uw eeuwige vereniging met de Gedachtenrichter, en de besluiten dienaangaande bevestigen. Samen hebben zij uw persoonlijkheids-identiteit als kinderen van het vlees van de werelden der tijd tot stand gebracht. Wanneer ge vervolgens de volwassen morontia-status hebt bereikt, vergezellen zij u door Jerusem en de werelden die met haar zijn verbonden, waar ge voortgang maakt in het stelsel en u de cultuur ervan eigen maakt. Daarna gaan zij met u mee naar Edentia en haar zeventig werelden van gevorderde socialisatie, en vervolgens zullen zij u naar de Melchizedeks loodsen en u volgen in de schitterende loopbaan door de werelden van het hoofdkwartier van het universum. En wanneer ge u de wijsheid en cultuur van de Melchizedeks eigen hebt gemaakt, zullen zij u verder meenemen naar Salvington, waar ge oog in oog zult staan met de Soeverein van heel Nebadon. En dan zullen deze serafijnse begeleiders u steeds blijven volgen, via de kleine en grote sectoren van het superuniversum, naar de ontvangstwerelden van Uversa, en zij blijven bij u, totdat ge ten slotte door de seconafijn wordt opgenomen voor de lange vlucht naar Havona.

113:7.5 (1248.5)Sommige bestemmingsbehoeders die gedurende de sterfelijke loopbaan aan de opklimmende pelgrims zijn toegevoegd, volgen hen op hun weg door Havona. De anderen zeggen de stervelingen die lange tijd hun metgezellen zijn geweest tijdelijk vaarwel, en terwijl deze stervelingen de cirkels van het centrale universum doorlopen, bereiken deze bestemmingsbehoeders de cirkels van Seraphington. En zij zullen gereedstaan op de kusten van het Paradijs wanneer hun sterfelijke metgezellen uit de laatste overgangsslaap van de tijd ontwaken en de nieuwe ervaringen der eeuwigheid voor zich zien. Deze opklimmende serafijnen gaan daarna uiteenlopende diensten verrrichten in de korpsen der volkomenen en in het Serafijnse Korps der Voltooiing.

113:7.6 (1248.6)Mens en engel kunnen wel of niet herenigd worden om eeuwig samen te dienen, maar waar hun serafijnse aanstelling hen ook heen moge voeren, de serafijnen blijven altijd in verbinding met hun vroegere beschermelingen uit de evolutionaire werelden, de opklimmende stervelingen uit de tijd. De innige betrekkingen en tedere banden van de gebieden waar de mens is ontstaan worden nooit vergeten en nooit geheel verbroken. In de tijdperken van de eeuwigheid zullen mensen en engelen net zo samenwerken in de goddelijke dienst als zij in de loopbaan van de tijd hebben gedaan.

113:7.7 (1249.1)Wanneer serafijnen met goed gevolg een ziel van evolutionaire oorsprong naar de poorten van het Paradijs geleiden, is dit voor hun de zekerste weg om de Paradijs-Godheden te bereiken. Hierom is de aanstelling als bestemmingsbehoeder voor serafijnen de meest begeerde functie.

113:7.8 (1249.2)Alleen bestemmingsbehoeders kunnen worden opgenomen in het primaire of sterfelijke Korps der Volkomenheid, en dergelijke paren nemen deel in het allerhoogste avontuur van eenheid van identiteit: de twee wezens hebben op Seraphington geestelijke bi-unificatie bereikt voordat zij worden opgenomen in het korps van volkomenen. Door deze ervaring bereiken de twee engel-naturen, die in alle universum-functies zo complementair zijn, uiteindelijke geest-tweeëenheid, die een nieuw vermogen tot ontvangen van, en fuseren met, een niet-Richter-fragment van de Paradijs-Vader tot repercussie heeft. En zo worden sommigen van uw liefhebbende serafijnse metgezellen in de tijd ook uw volkomen metgezellen in de eeuwigheid, kinderen van de Allerhoogste en vervolmaakte zonen van de Paradijs-Vader.

113:7.9 (1249.3)[Aangeboden door het Hoofd der Serafijnen die op Urantia zijn gestationeerd.]