Verhandeling 114 - Het Serafijnse Bestuur van de planeet

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 114

Het Serafijnse Bestuur van de planeet

114:0.1 (1250.1) DE Meest Verhevenen regeren in de koninkrijken der mensen middels vele hemelse krachten en instanties, maar voornamelijk door middel van het dienstbetoon van serafijnen.

114:0.2 (1250.2) Vandaag werden er om twaalf uur 's middags, bij het appèl der planetaire engelen, behoeders en anderen die op Urantia dienst doen, 501.234.619 serafijnenparen afgeroepen. Ik heb tweehonderd serafijnse heerscharen onder mijn commando — 597.196.800 serafijnenparen, of 1.194.393.600 individuele engelen. Er zijn echter 1.002.469.238 individuen geregistreerd, waaruit volgt dat er 191.924.362 engelen niet op deze wereld aanwezig waren omdat zij dienstdeden als transporteurs of boodschappers, of stervensdienst hadden. (Op Urantia zijn er ongeveer evenveel cherubijnen als serafijnen, en dezen zijn op dezelfde wijze georganiseerd.)

114:0.3 (1250.3) Serafijnen en de met hen verbonden cherubijnen hebben veel te maken met de details van het bovenmenselijk bestuur van een planeet, vooral van de werelden die door opstand zijn geïsoleerd. Bekwaam bijgestaan door de middenwezens, functioneren de engelen op Urantia als de eigenlijke bovenmateriële dienaren die de opdrachten uitvoeren van de residerende gouverneur-generaal en al zijn metgezellen en ondergeschikten. Als klasse houden de serafijnen zich met vele andere opdrachten bezig dan die van het behoeden van personen en groepen.

114:0.4 (1250.4) Urantia is niet verstoken van passende, doeltreffende supervisie door de regeerders van het stelsel, de constellatie en het universum. Het bestuur van de planeet verschilt echter van dat van iedere andere wereld in het stelsel Satania, zelfs in geheel Nebadon. Het unieke karakter van het plan van toezicht op uw wereld vindt zijn oorzaak in een aantal ongebruikelijke omstandigheden:

114:0.5 (1250.5) 1. de status van Urantia als planeet waar modificaties in het leven zijn aangebracht;

114:0.6 (1250.6) 2. de dwingende eisen die de opstand van Lucifer stelt;

114:0.7 (1250.7) 3. de ontwrichtingen tengevolge van de nalatigheid van Adam;

114:0.8 (1250.8) 4. de onregelmatigheden die voortvloeien uit het feit dat Urantia een van de zelfschenkingswerelden is geweest van de Soeverein van het Universum. Michael van Nebadon is de Planetaire Vorst van Urantia;

114:0.9 (1250.9) 5. de speciale functie van de vierentwintig planetaire bestuurders;

114:0.10 (1250.10) 6. het feit dat er zich een circuit van aartsengelen op de planeet bevindt;

114:0.11 (1250.11) 7. de meer recente benoeming van de eens geïncarneerde Machiventa Melchizedek tot plaatsvervangend Planetair Vorst.

1. Het hoogste gezag op Urantia

114:1.1 (1250.12) Het oorspronkelijke hoogste gezag op Urantia was toevertrouwd aan de soeverein van het stelsel Satania. Eerst werd deze door hem gedelegeerd aan een gezamenlijke commissie van Melchizedeks en Levendragers, een groep die op Urantia functioneerde tot de komst van een officieel benoemde Planetaire Vorst. Na de val van Vorst Caligastia, ten tijde van de opstand van Lucifer, had Urantia geen vaste, geregelde betrekking tot het plaatselijk universum en zijn bestuurlijke afdelingen, tot de voltooiing van Michaels zelfschenking in het vlees, toen hij door de Unie der Dagen werd uitgeroepen tot Planetair Vorst van Urantia. Met deze proclamatie werd de status van uw wereld in zekerheid en principe voor immer bestendigd, maar in de praktijk maakte de Soevereine Schepper-Zoon geen aanstalten om de planeet persoonlijk te besturen, behalve dat hij de Jerusem-commissie van vierentwintig vroegere Urantianen instelde, die de bevoegdheid kreeg hem te vertegenwoordigen in het bestuur van Urantia en van alle andere planeten in het stelsel die in quarantaine zijn. Eén lid van deze raad verblijft thans altijd op Urantia als residerend gouverneur-generaal.

114:1.2 (1251.1) Het gezag om voor Michael op te treden als plaatsvervangend Planetair Vorst is kort geleden verleend aan Machiventa Melchizedek, maar deze Zoon van het plaatselijk universum heeft geen enkele stap ondernomen om het huidige planetaire regime van de successieve ambtsperioden van de residerende gouverneurs-generaal te wijzigen.

114:1.3 (1251.2) Het is weinig waarschijnlijk dat er gedurende de huidige dispensatie opvallende veranderingen zullen worden aangebracht in het bestuur van Urantia, tenzij de plaatsvervangende Planetaire Vorst zijn verantwoordelijkheden als titularis op zich zou komen nemen. Het komt bepaalde metgezellen van ons voor dat het systeem waarbij één van de vierentwintig raadslieden naar Urantia wordt gestuurd om op te treden als gouverneur-generaal, te eniger tijd in de nabije toekomst gevolgd zal worden door de formele aankomst van Machiventa Melchizedek, bekleed met het mandaat der plaatsvervangende soevereiniteit over Urantia. Als waarnemend Planetair Vorst zou hij ongetwijfeld verantwoordelijk blijven voor de planeet tot de finale berechting van de opstand van Lucifer, en waarschijnlijk ook daarna, tot in de verre toekomst wanneer de planeet bestendigd zal zijn in licht en leven.

114:1.4 (1251.3) Sommigen geloven dat Machiventa de zaken van Urantia pas persoonlijk zal komen besturen tegen het einde van de lopende dispensatie. Anderen zijn van mening dat de plaatsvervangende Vorst in deze kwaliteit pas zal kunnen komen wanneer Michael eens zal zijn teruggekeerd naar Urantia, zoals hij heeft beloofd toen hij nog in het vlees was. Nog weer anderen, waaronder schrijver dezes, zien iedere dag en ieder uur uit naar de verschijning van Melchizedek.

2. De raad van planetaire supervisoren

114:2.1 (1251.4) Sinds de dagen van Michaels zelfschenking op uw wereld is het algemeen bestuur van Urantia toevertrouwd aan een speciale groep op Jerusem, die bestaat uit vierentwintig voormalige Urantianen. De kwalificatie voor het lidmaatschap van deze commissie is ons onbekend, maar wij hebben opgemerkt dat degenen die hierin zijn benoemd allen hebben bijgedragen tot de zich uitbreidende soevereiniteit van de Allerhoogste in het stelsel Satania. Van nature waren zij allen echte leiders toen zij op Urantia functioneerden, en (behalve in het geval van Machiventa Melchizedek) zijn deze leiderskwaliteiten nog versterkt door hun ervaring op de woningwerelden en aangevuld door de training van het burgerschap van Jerusem. Leden van de vierentwintig worden voorgedragen door het kabinet van Lanaforge, de voordracht wordt ondersteund door de Meest Verhevenen van Edentia en goedgekeurd door de Aangestelde Wachter van Jerusem, en de benoeming geschiedt door Gabriël van Salvington, overeenkomstig diens mandaat van Michael. De tijdelijk aangestelden functioneren even volledig als de permanente leden van deze commissie van speciale supervisoren.

114:2.2 (1251.5) Deze raad van planetaire bestuurders is vooral betrokken bij de supervisie over de activiteiten op deze wereld die het gevolg zijn van het feit dat Michael hier zijn laatste zelfschenking heeft doorgemaakt. De raad staat in nauw, direct contact met Michael door de verbindingsactiviteiten van een zekere Schitterende Avondster, dezelfde die Jezus gedurende zijn hele zelfschenking als sterveling heeft bijgestaan.

114:2.3 (1252.1) Op dit tijdstip wordt deze raad, wanneer zij op Jerusem zitting houdt, voorgezeten door een zekere Johannes, bij u bekend als 'de Doper.' Maar de Aangestelde Wachter van Satania, de directe, persoonlijke vertegenwoordiger van de Toegevoegde Inspecteur op Salvington en van de Allerhoogste Bestuurder van Orvonton, is ambtshalve hoofd van deze raad.

114:2.4 (1252.2) De leden van deze zelfde commissie van voormalige Urantianen treden ook op als adviserende supervisoren van de zesendertig andere werelden in het stelsel die door de opstand zijn geïsoleerd; zij verrichten zeer waardevolle diensten doordat zij Lanaforge, de Soeverein van het Stelsel, direct en meevoelend op de hoogte houden van de zaken van deze planeten die nog steeds min of meer onder het oppertoezicht van de Constellatie-Vaders van Norlatiadek vallen. Deze vierentwintig raadslieden reizen individueel dikwijls naar elk van de planeten in quarantaine, vooral naar Urantia.

114:2.5 (1252.3) Elk van de andere geïsoleerde werelden wordt geadviseerd door soortgelijke, in grootte verschillende commissies van voormalige bewoners, maar deze bijkomende commissies zijn ondergeschikt aan de Urantia-groep van vierentwintig. Terwijl de leden van de laatstgenoemde commissie actief belang stellen in ieder aspect van de menselijke vooruitgang op iedere in quarantaine gehouden wereld in Satania, zijn zij vooral en in het bijzonder betrokken bij het welzijn en de vooruitgang van de sterfelijke rassen van Urantia, want zij houden geen onmiddellijk en direct toezicht op de zaken van enige planeet behalve Urantia, en zelfs hier is hun gezag niet volledig, behalve in bepaalde domeinen die betrekking hebben op de overleving van stervelingen.

114:2.6 (1252.4) Niemand weet hoe lang deze vierentwintig raadslieden van Urantia hun huidige positie zullen blijven bekleden, en vrijgesteld zullen blijven van het gebruikelijke programma van universum-activiteiten. Zij zullen ongetwijfeld in hun huidige kwaliteit dienst blijven doen totdat er een verandering optreedt in de status van de planeet, zoals wanneer er een dispensatie wordt beëindigd, of wanneer Machiventa Melchizedek het volle gezag op zich neemt, of wanneer de opstand van Lucifer uiteindelijk wordt berecht, of wanneer Michael weerkeert naar de wereld van zijn laatste zelfschenking. De huidige residerende gouverneur-generaal van Urantia lijkt van mening dat het hun allen, behalve Machiventa, vrij zal staan op te klimmen naar het Paradijs op het moment dat het stelsel Satania opnieuw wordt opgenomen in de circuits van de constellatie. Maar er zijn ook andere opvattingen in omloop.

3. De residerende gouverneur-generaal

114:3.1 (1252.5) Iedere honderd jaar naar de tijdsrekening van Urantia wijst het Jerusem-korps van vierentwintig planetaire supervisoren één uit hun midden aan om op uw wereld te verblijven en voor hen op te treden als uitvoerende vertegenwoordiger, als residerend gouverneur-generaal. Gedurende de dagen dat deze verhandelingen werden klaargemaakt, werd deze uitvoerende functionaris afgewisseld en werd de negentiende die zo had gediend opgevolgd door de twintigste. De naam van de huidige planetaire supervisor wordt u alleen onthouden omdat de sterfelijke mens zo geneigd is zijn buitengewone landgenoten en bovenmenselijke superieuren te vereren en zelfs te vergoddelijken.

114:3.2 (1252.6) De residerende gouverneur-generaal heeft geen feitelijk persoonlijk gezag in het bestuur van de zaken van uw wereld, behalve als vertegenwoordiger van de vierentwintig raadslieden op Jerusem. Hij treedt op als coördinator van het bovenmenselijke bestuur en is het gerespecteerde hoofd en de universeel erkende leidsman van de hemelse wezens die op Urantia werken. Alle orden der engelenscharen beschouwen hem als hun coördinerende aanvoerder, terwijl sinds het vertrek van 1.2.3 de eerste die één van de vierentwintig raadslieden is geworden, de verenigde middenwezens de opeenvolgende gouverneurs-generaal echt als hun planetaire vaders zien.

114:3.3 (1253.1) Ofschoon de gouverneur-generaal geen feitelijk persoonlijk gezag heeft op de planeet, kondigt hij iedere dag tientallen regelingen en besluiten af, die door alle betrokken persoonlijkheden als definitief worden geaccepteerd. Hij is veel meer een vaderlijke raadgever dan een formele bewindvoerder. In bepaalde opzichten functioneert hij zoals een Planetaire Vorst dit zou doen, maar zijn bestuur lijkt veel meer op dat van de Materiële Zonen.

114:3.4 (1253.2) Het bestuur van Urantia wordt in de raden van Jerusem vertegenwoordigd conform een regeling volgens welke de gouverneur-generaal die wordt afgelost, als tijdelijk lid zitting neemt in het kabinet van Planetaire Vorsten van de Soeverein van het Stelsel. Toen Machiventa werd aangesteld als plaatsvervangend Vorst, verwachtten wij dat hij onmiddellijk zijn plaats in de raad van de Planetaire Vorsten van Satania zou innemen, maar tot nu toe heeft hij geen gebaar gemaakt in deze richting.

114:3.5 (1253.3) Het bovenmateriële bestuur van Urantia onderhoudt niet een zeer nauwe organieke betrekking met de hogere eenheden van het plaatselijk universum. In zekere zin vertegenwoordigt de residerende gouverneur-generaal zowel Salvington als Jerusem, aangezien hij optreedt namens de vierentwintig raadslieden die de directe vertegenwoordigers zijn van Michael en Gabriël. En omdat hij een burger van Jerusem is, kan de planetaire gouverneur tevens optreden als woordvoerder van de Stelsel-Soeverein. De autoriteiten van de constellatie worden rechtstreeks vertegenwoordigd door een Vorondadek-Zoon, de waarnemer van Edentia.

4. De Meest Verheven waarnemer

114:4.1 (1253.4) De soevereiniteit op Urantia is nog verder gecompliceerd door het feit dat de regering van Norlatiadek op zeker moment, kort na de planetaire opstand, het gezag over de planeet eigenmachtig aan zich heeft getrokken. Er resideert op Urantia nog steeds een Vorondadek-Zoon, een waarnemer voor de Meest Verhevenen van Edentia, bij wie, wanneer Michael niet rechtstreeks handelt, de planetaire soevereiniteit berust. De huidige Meest Verheven waarnemer (en voormalig regent) is de drieëntwintigste die in deze functie op Urantia dienstdoet.

114:4.2 (1253.5) Planetaire problemen van bepaalde klassen worden nog steeds geregeld door de Meest Verhevenen van Edentia, aangezien dezen ten tijde van de opstand van Lucifer de rechtsbevoegdheid hiertoe aan zich hebben getrokken. Het gezag in deze zaken wordt uitgeoefend door een Vorondadek-Zoon, de waarnemer van Norlatiadek, die zeer nauwe, adviserende betrekkingen onderhoudt met de supervisoren over de planeet. De commissarissen voor de rassen zijn zeer actief op Urantia, en hun verschillende afdelingshoofden zijn op informele wijze toegevoegd aan de residerende Vorondadek-waarnemer, die optreedt als hun adviserende bestuurder.

114:4.3 (1253.6) Bij een crisis zou deze Vorondadek-Zoon van Edentia, die nu als waarnemer dienstdoet, het eigenlijke soevereine hoofd zijn van het bestuur, behalve waar het bepaalde zuiver geestelijke zaken betreft. (In deze uitsluitend geestelijke problemen en in bepaalde zuiver persoonlijke zaken lijkt het hoogste gezag te berusten bij de bevelvoerende aartsengel, die is toegevoegd aan het divisie-hoofdkwartier van de orde van aartsengelen, dat recentelijk op Urantia is gevestigd.)

114:4.4 (1253.7) Een Meest Verheven waarnemer is gemachtigd naar eigen goeddunken het bestuur van de planeet in handen te nemen in tijden van ernstige planetaire crises, en volgens de verslagen is dit drieëndertig maal gebeurd in de geschiedenis van Urantia. In zulke perioden functioneert de Allerhoogste waarnemer als Allerhoogste regent en heeft hij onbetwist gezag over alle dienaren en bestuurders die op de planeet resideren, met als enige uitzondering de divisie-organisatie der aartsengelen.

114:4.5 (1253.8) Vorondadek-regentschappen komen niet alleen voor op planeten die door opstand zijn geïsoleerd, want de Meest Verhevenen kunnen op ieder moment interveniëren in de zaken der bewoonde werelden, waarbij zij de hogere wijsheid van de regeerders van de constellatie in de zaken van de koninkrijken der mensen doen gelden.

5. Het bestuur van de planeet

114:5.1 (1254.1) Het eigenlijke bestuur van Urantia is werkelijk moeilijk te beschrijven. Er bestaat geen formeel bestuur dat werkt op de wijze waarop het universum is georganiseerd, bijvoorbeeld met afzonderlijke wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke machten. De vierentwintig raadslieden lijken nog het meest op de wetgevende tak van het bestuur van een planeet. De gouverneur-generaal is een tijdelijk adviserend hoofdbestuurder met uitvoerende macht, terwijl het vetorecht berust bij de Meest Verheven waarnemer. Bovendien is er geen justitiële macht op de planeet die absoluut gezag heeft — met uitzondering van de bemiddelingscommissies.

114:5.2 (1254.2) Bij het merendeel der problemen waarbij serafijnen en middenwezens zijn betrokken, wordt met wederzijdse instemming beslist door de gouverneur-generaal. Maar behalve wanneer deze de verordeningen van de vierentwintig raadslieden verwoordt, kan tegen zijn beslissingen in beroep worden gegaan bij bemiddelingscommissies, bij plaatselijke autoriteiten die zijn ingesteld om op de planeet te functioneren, en zelfs bij de Soeverein van het Stelsel Satania.

114:5.3 (1254.3) De afwezigheid van de lichamelijke staf van een Planetaire Vorst en het materiële regime van een Adamische Zoon en Dochter wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het speciale dienstbetoon van serafijnen en door de ongewone diensten der middenwezens. De afwezigheid van de Planetaire Vorst wordt doeltreffend gecompenseerd door de drieënige tegenwoordigheid van de aartsengelen, de Meest Verheven waarnemer, en de gouverneur-generaal.

114:5.4 (1254.4) Dit ietwat los georganiseerde en enigszins persoonlijke planetaire bestuur is doeltreffender dan men zou verwachten, vanwege de tijdbesparende assistentie van de aartsengelen en hun circuit, dat het bestuur altijd ter beschikking staat en waarvan zeer dikwijls gebruik wordt gemaakt in planetaire noodgevallen en bij bestuurlijke moeilijkheden. Formeel is de planeet nog steeds geestelijk geïsoleerd binnen de circuits van Norlatiadek, maar in een noodgeval kan deze belemmering nu worden omzeild door gebruik te maken van het circuit van de aartsengelen. De isolatie van de planeet is voor individuele stervelingen natuurlijk van weinig belang sinds de uitstorting van de Geest van Waarheid op alle vlees, nu negentienhonderd jaar geleden.

114:5.5 (1254.5) Elke bestuursdag op Urantia begint met een consultatieve bespreking die wordt bijgewoond door de gouverneur-generaal, het planetaire hoofd der aartsengelen, de Meest Verheven waarnemer, de toezichthoudende supernafijn, het hoofd der residerende Levendragers, en gasten, geïnviteerde hoge Zonen uit het universum of bepaalde bezoekende studenten, mochten die op de planeet verblijven.

114:5.6 (1254.6) Het directe bestuurskabinet van de gouverneur-generaal bestaat uit twaalf serafijnen, de waarnemende hoofden van de twaalf afdelingen speciale engelen die functioneren als de onmiddellijke bovenmenselijke leiders van de vooruitgang en stabiliteit van de planeet.

6. De meester-serafijnen der planetaire supervisie

114:6.1 (1254.7) Toen de eerste gouverneur-generaal op Urantia arriveerde, hetgeen samenviel met de uitstorting van de Geest van Waarheid, werd hij vergezeld door twaalf korpsen speciale serafijnen, afgestudeerden van Seraphington, die onmiddellijk werden ingedeeld bij bepaalde speciale diensten op de planeet. Deze verheven engelen staan bekend als de meester-serafijnen der planetaire supervisie; zij staan onder het oppertoezicht van de Meest Verheven waarnemer op de planeet, en daarnaast onder de directe leiding van de residerende gouverneur-generaal.

114:6.2 (1255.1) Deze twaalf afdelingen van engelen zijn werkzaam onder de algemene supervisie van de residerende gouverneur, maar worden rechtstreeks bestuurd door de serafijnse raad van twaalf, de waarnemende hoofden van iedere afdeling. Deze raad doet ook vrijwillig dienst als kabinet van de residerende gouverneur-generaal.

114:6.3 (1255.2) Als planetair hoofd der serafijnen heb ik de leiding van deze raad van serafijnse hoofden; ik ben een supernafijn van de primaire orde, en doe vrijwillig dienst op Urantia als opvolger van het voormalige hoofd van de engelenscharen van de planeet, die ten tijde van de afscheiding van Caligastia in gebreke bleef.

114:6.4 (1255.3) De twaalf korpsen der meester-serafijnen, die zijn belast met het toezicht op de planeet, hebben de volgende functies op Urantia:

114:6.5 (1255.4) 1. De epochale engelen. Dit zijn de engelen van het huidige tijdvak, de afdeling van deze dispensatie. Aan deze hemelse dienaren zijn het toezicht op en het bestuur van de zaken van iedere generatie toevertrouwd, zoals deze zijn bedoeld in te passen in het mozaïek van het tijdvak waarin zij voorkomen. Het huidige korps epochale engelen dat op Urantia dient, is de derde groep die gedurende deze dispensatie aan de planeet is toegevoegd.

114:6.6 (1255.5) 2. De engelen van de vooruitgang. Deze serafijnen is de taak toevertrouwd de aanzet te geven tot evolutionaire vooruitgang in de opeenvolgende sociale tijdperken. Zij bevorderen de ontwikkeling van de inherente progressieve neiging van evolutionaire schepselen; zij werken zonder ophouden om de dingen zo te maken, als zij moeten zijn. De groep die nu dienstdoet, is de tweede die aan de planeet is toegevoegd.

114:6.7 (1255.6) 3. De religieuze behoeders. Dit zijn de 'engelen van de kerken,' de ernstige ijveraars voor wat is en geweest is. Zij trachten de idealen van hetgeen is blijven bestaan in stand te houden in het belang van de veilige overgang van morele waarden van het ene tijdvak naar het volgende. Zij zijn de rem op de engelen van de vooruitgang en trachten van de ene generatie op de volgende steeds de onvergankelijke waarden van de oude, voorbijgaande vormen over te brengen in de nieuwe en daarom minder gestabiliseerde patronen van denken en handelen. Deze engelen ijveren inderdaad om geestelijke vormen, maar zij zijn niet de bron van ultra-sectarianisme en zinloze controversiële verdeeldheden van belijdende godsdienstijveraars. Het korps dat thans op Urantia functioneert, is het vijfde dat aldus dienst doet.

114:6.8 (1255.7) 4. De engelen van het leven der naties. Dit zijn de 'engelen van de trompetten,' die de politieke verrichtingen in het leven der naties op Urantia besturen. De groep die thans bij het oppertoezicht op de internationale betrekkingen functioneert, is het vierde korps dat op de planeet dienstdoet. Het is vooral door het dienstbetoon van deze serafijnse divisie dat de 'de Meest Verhevenen regeren in de koninkrijken der mensen.'

114:6.9 (1255.8) 5. De engelen van de rassen. Zij die arbeiden om de evolutionaire rassen uit de tijd in stand te houden, ongeacht de politieke verwikkelingen en religieuze groeperingen waarin zij zijn betrokken. Op Urantia bestaan restanten van negen mensenrassen, die zich hebben vermengd en verenigd tot de mensen van de huidige tijd. Deze serafijnen zijn nauw verbonden met het dienstbetoon van de commissarissen voor de rassen, en de groep die thans op Urantia verblijft, is het oorspronkelijke korps dat spoedig na de dag van Pinksteren aan de planeet werd toegevoegd.

114:6.10 (1255.9) 6. De engelen van de toekomst. Dit zijn de engelen die ontwerpen maken, die een toekomstige tijd beramen en plannen maken voor de verwerkelijking van de betere omstandigheden die een nieuwe, vooruitstrevende dispensatie met zich mee zal brengen. Dit zijn de architecten van de opeenvolgende tijdperken. De groep die zich nu op de planeet bevindt, heeft in deze functie dienstgedaan sinds de aanvang van de lopende dispensatie.

114:6.11 (1256.1) 7. De engelen der verlichting. Urantia wordt thans bijgestaan door het derde korps serafijnen dat zich wijdt aan het cultiveren van het onderwijs op de planeet. Deze engelen houden zich bezig met mentale en morele scholing van individuen, gezinnen, groepen, scholen, gemeenschappen, naties en gehele rassen.

114:6.12 (1256.2) 8. De engelen van de gezondheid. Dit zijn de serafijnse dienaren die zijn aangesteld om bijstand te verlenen aan die instellingen van stervelingen die zich wijden aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten. Het huidige korps is de zesde groep die gedurende deze dispensatie dienstdoet.

114:6.13 (1256.3) 9. De serafijnen van het gezin. Urantia geniet thans de bijstand van de vijfde groep der dienende engelen die zich wijden aan het behoud en de vooruitgang van het huisgezin, de fundamentele instelling der menselijke civilisatie.

114:6.14 (1256.4) 10. De engelen van de industrie. Deze groep serafijnen houdt zich bezig met de bevordering van de industriële ontwikkeling en de verbetering van de economische omstandigheden van de volken van Urantia. Dit korps is sinds de zelfschenking van Michael zeven maal afgewisseld.

114:6.15 (1256.5) 11. De engelen van ontspanning. Dit zijn de serafijnen die de waarden van het spel, van humor en rust cultiveren. Zij trachten steeds de vormen van ontspanning en vermaak van de mens te verheffen en zo een nuttiger gebruik van de vrije tijd te bevorderen. Het huidige korps is het derde van deze orde dat op Urantia dient.

114:6.16 (1256.6) 12. De engelen van het bovenmenselijke dienstbetoon. Dit zijn de engelen van de engelen, de serafijnen die zijn aangesteld om al het andere bovenmenselijke leven op de planeet, tijdelijk en permanent, te dienen. Dit korps heeft gediend sinds het begin van de lopende dispensatie.

114:6.17 (1256.7) Wanneer deze afdelingen der meester-serafijnen van mening verschillen in zaken van planetair beleid of procedures, worden hun geschillen gewoonlijk beslecht door de gouverneur-generaal, maar tegen al zijn uitspraken kan in beroep worden gegaan overeenkomstig de aard en ernst van de kwesties die een rol spelen in het verschil van mening.

114:6.18 (1256.8) Geen van deze groepen engelen heeft directe of eigenmachtige zeggenschap in het domein waar zij is aangesteld. Zij kunnen de zaken van het terrein van hun respectieve activiteiten niet volledig beheersen, maar wel kunnen zij de toestanden op de planeet zo manipuleren en de omstandigheden zo combineren, dat het terrein van menselijke activiteit waaraan zij zijn verbonden, gunstig wordt beïnvloed.

114:6.19 (1256.9) De meester-serafijnen der planetaire supervisie benutten vele instanties teneinde hun missies te kunnen uitvoeren. Zij functioneren als distributiecentra van ideeën, zij concentreren het denken en bevorderen projecten. Ofschoon zij niet in staat zijn nieuwe, hogere begrippen te injecteren in het denken van mensen, handelen zij dikwijls zodanig, dat een bepaald hoger ideaal dat reeds in een menselijk intellect is verschenen, wordt geïntensifieerd.

114:6.20 (1256.10) Maar afgezien van deze vele mogelijkheden tot positieve activiteit, stellen de meester-serafijnen zeker dat de vooruitgang van de planeet niet in gevaar kan komen, doordat zij het korps der bestemmingsreservisten samenbrengen, opleiden en in stand houden. De voornaamste functie van deze reservisten is te garanderen dat de evolutionaire vooruitgang niet tot stilstand komt; zij zijn de voorzorgsmaatregel tegen verrassingen die door de hemelse krachten is getroffen; zij zijn de waarborg dat er geen rampen kunnen geschieden.

7. Het korps der bestemmingsreservisten

114:7.1 (1257.1) Het korps der bestemmingsreservisten bestaat uit levende mannen en vrouwen die zijn toegelaten tot de speciale dienst van het bovenmenselijke bestuur van de zaken van deze wereld. Dit korps bestaat uit de mannen en vrouwen van iedere generatie die door de geest-bestuurders van het gebied worden gekozen om deel te nemen aan de uitvoering van het dienstbetoon van barmhartigheid en wijsheid aan de kinderen van de tijd op de evolutionaire werelden. Bij het bestuur der zaken die de plannen tot opklimming betreffen, is het algemeen gebruik om sterfelijke wilsschepselen op deze wijze als verbindingspersonen in te zetten zodra zij daartoe competent zijn en betrouwbaar genoeg om deze verantwoordelijkheden op zich te nemen. Zodra er op het toneel van handeling in de tijd mannen en vrouwen verschijnen met voldoende mentaal vermogen, adequate morele status en de vereiste geestelijkheid, worden zij dan ook snel aan de juiste hemelse groep planetaire persoonlijkheden toegevoegd als menselijke contactpersonen, sterfelijke helpers.

114:7.2 (1257.2) Op het tijdstip dat mensen worden gekozen als behoeders van de bestemming van de planeet, wanneer zij centrale individuen worden in de plannen die de bestuurders der wereld willen uitvoeren, bevestigt het planetaire hoofd der serafijnen hun tijdelijke aanstelling bij het serafijnse korps en wijst hij persoonlijke bestemmingsbehoeders aan om samen met deze sterfelijke reservisten te dienen. Alle reservisten hebben zelf-bewuste Richters en de meesten van hen functioneren in de hogere kosmische cirkels van intellectuele prestaties en geestelijke verworvenheden.

114:7.3 (1257.3) Stervelingen van het gebied worden gekozen om dienst te doen in het korps van bestemmingsreservisten op de bewoonde werelden wegens:

114:7.4 (1257.4) 1. een speciaal vermogen om in het verborgene te kunnen worden voorbereid op talrijke noodmissies bij de uitvoering van diverse activiteiten in de zaken der wereld;

114:7.5 (1257.5) 2. oprechte toewijding aan een speciale sociale, economische, politieke, geestelijke of andere zaak, gepaard aan de bereidheid om zonder erkenning en beloning van mensen te dienen;

114:7.6 (1257.6) 3. het bezit van een buitengewoon veelzijdige Gedachtenrichter met ervaring in het bestrijden van planetaire moeilijkheden en dreigende noodsituaties op een wereld, die hij waarschijnlijk reeds voor zijn verblijf op Urantia heeft verworven.

114:7.7 (1257.7) Iedere afdeling van de hemelse planetaire dienst heeft recht op een verbindingskorps van deze stervelingen met bestemmingsstatus. Op de gemiddelde bewoonde wereld dienen zeventig afzonderlijke bestemmingskorpsen, in nauwe verbinding met de bovenmenselijke leiding der lopende wereldzaken. Op Urantia zijn er twaalf korpsen bestemmingsreservisten, één voor iedere planetaire groep der serafijnse supervisie.

114:7.8 (1257.8) De twaalf groepen bestemmingsreservisten van Urantia bestaan uit sterfelijke bewoners van de wereld, die zijn voorbereid voor talrijke cruciale posities op aarde, en gereed worden gehouden om in mogelijke noodtoestanden op de planeet handelend op te treden. Dit gecombineerde korps bestaat thans uit 962 personen. Het kleinste korps telt 41 leden en het grootste 172. Met uitzondering van nog geen twintig contact-persoonlijkheden, zijn de leden van deze unieke groep zich volstrekt niet bewust van het feit dat zij erop worden voorbereid om bij bepaalde planetaire crises te kunnen functioneren. Deze sterfelijke reservisten worden gekozen door het korps waaraan zij respectievelijk worden verbonden, en ook zij worden in hun diepe bewustzijn getraind en voorbereid door de gecombineerde techniek van het dienstbetoon van de Gedachtenrichter en dat van de serafijnse behoeder. Vaak nemen ook talrijke andere hemelse persoonlijkheden deel aan deze onbewuste training, en bij al deze speciale voorbereidingen verlenen de middenwezens waardevolle, onontbeerlijke diensten.

114:7.9 (1258.1) Op vele werelden kunnen de beter geadapteerde secundaire middenwezens in uiteenlopende mate contact maken met de Gedachtenrichters van bepaalde stervelingen die een gunstige constitutie daarvoor hebben, door op kundige wijze door te dringen in het bewustzijn waarin de Richters wonen. (Het was ook door precies zo'n gelukkige combinatie van kosmische aanpassingen dat deze openbaringen op Urantia in de Engelse taal werden gematerialiseerd.) Dergelijke potentiële contact-stervelingen op de evolutionaire werelden worden verzameld in de talrijke reservekorpsen, en het is tot op zekere hoogte door deze kleine groepen vooruitziende persoonlijkheden dat de geestelijke beschaving wordt bevorderd en dat de Meest Verhevenen in de koninkrijken der mensen kunnen regeren. De mannen en vrouwen van deze korpsen van bestemmingsreservisten hebben aldus in uiteenlopende mate contact met hun Richter via het bemiddelend dienstbetoon van de middenwezens; maar deze zelfde stervelingen zijn bij hun tijdgenoten nauwelijks bekend, behalve in de zeldzame sociale noodsituaties en geestelijke noodgevallen waarbij deze reservepersoonlijkheden optreden ter voorkoming van de instorting van de evolutionaire beschaving of het uitdoven van het licht der levende waarheid. Op Urantia zijn deze bestemmingsreservisten zelden geprezen in de annalen van de menselijke geschiedenis.

114:7.10 (1258.2) De reservisten treden onbewust op als conservatoren van essentiële planetaire informatie. Bij de dood van een reservist worden dikwijls bepaalde vitale gegevens uit het bewustzijn van de stervende reservist overgedragen aan een jongere opvolger, door een verbinding tussen de twee Gedachtenrichters. De Richters functioneren in verband met deze korpsen van reservisten ongetwijfeld op nog vele andere manieren die ons niet bekend zijn.

114:7.11 (1258.3) Op Urantia heeft het korps der bestemmingsreservisten weliswaar geen permanent hoofd, maar wel zijn eigen permanente raden die samen de bestuursorganisatie van het korps vormen. Deze omvatten de gerechtelijke raad, de raad voor de historiciteit, de raad voor politieke soevereiniteit en vele andere. Van tijd tot tijd zijn, in overeenstemming met de organisatie van het korps, titulaire (sterfelijke) hoofden van het gehele reservistenkorps belast geweest met specifieke functies. Deze hoofden der reservisten bekleden hun ambt gewoonlijk maar een paar uur, want dit is beperkt tot de vervulling van een specifieke onmiddellijke taak.

114:7.12 (1258.4) Het reservistenkorps op Urantia had de meeste leden in de dagen der Adamieten en Andieten. Naarmate het violette bloed verdund raakte, daalde het aantal leden gestaag en bereikte een dieptepunt rond de tijd van Pinksteren, maar sindsdien zijn de leden van het reservistenkorps weer gestaag in aantal toegenomen.

114:7.13 (1258.5) (Het kosmische reservekorps van burgers van Urantia die zich van het universum bewust zijn, telt nu meer dan duizend stervelingen wier inzicht in het kosmische burgerschap veel verder reikt dan de wereld waar zij hun aardse leven leiden, maar het is mij verboden de werkelijke aard van de functie van deze uitzonderlijke groep levende mensen te openbaren.)

114:7.14 (1258.6) Stervelingen op Urantia moeten zich door de betrekkelijke geestelijke isolatie van hun wereld van bepaalde circuits in het plaatselijke universum niet laten verleiden tot een gevoel van kosmische verlatenheid of verweesdheid van hun planeet. Er wordt op de planeet een zeer welomlijnd en doeltreffend bovenmenselijk toezicht gehouden op de zaken der wereld en op de bestemmingen der mensen.

114:7.15 (1258.7) Maar het is waar dat ge hoogstens een pover idee kunt hebben van een ideale planetaire regering. Sinds de vroege tijden van de Planetaire Vorst heeft Urantia geleden onder de mislukking van het goddelijke plan voor de ontwikkeling der wereld en de ontplooiing der rassen. De loyale bewoonde werelden van Satania worden niet zo geregeerd als Urantia. Niettemin zijn de regeringen van uw planeet, vergeleken met de andere geïsoleerde werelden, niet zo inferieur geweest; van slechts één of twee werelden kan gezegd worden dat zij slechter zijn, en een paar zijn misschien iets beter, maar de meerderheid staat op gelijk niveau met u.

114:7.16 (1259.1) In het plaatselijk universum lijkt niemand te weten wanneer de onzekere status van het bestuur van de planeet zal worden beëindigd. De Melchizedeks van Nebadon zijn over het algemeen van mening dat er vóór Michaels tweede persoonlijke komst naar Urantia weinig zal veranderen in de regering en het bestuur van de planeet. Zonder twijfel zullen er op dit tijdstip, zoniet eerder, vèrreikende veranderingen worden bewerkstelligd in het bestuur van de planeet. Maar niemand lijkt zelfs maar te kunnen gissen wat de aard van dergelijke wijzigingen in het wereldbestuur zal zijn. In de gehele geschiedenis van de bewoonde werelden van het universum Nebadon is er geen precedent voor een dergelijke gebeurtenis. Bij de vele aspecten van de toekomstige regering van Urantia die moeilijk te begrijpen zijn, valt vooral het feit in het oog dat er zich hier een circuit en afdelingshoofdkwartier van de aartsengelen bevinden.

114:7.17 (1259.2) Uw geïsoleerde wereld wordt niet vergeten in de raadsvergaderingen van het universum. Urantia is geen kosmische wees die door zonde is gestigmatiseerd en door rebellie onbereikbaar is voor de goddelijke, wakende zorg. Van Uversa tot Salvington en nog verder, op Jerusem en zelfs in Havona en op het Paradijs, weten allen dat wij hier zijn; en gij stervelingen die nu op Urantia woont, wordt net zo liefdevol gekoesterd en even getrouwelijk behoed alsof de wereld nooit door een trouweloze Planetaire Vorst verraden is, zelfs nog meer. Het is eeuwig waar: 'de Vader zelf heeft u lief.'

114:7.18 (1259.3) [Aangeboden door het Hoofd der Serafijnen die op Urantia zijn gestationeerd.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden