Hyppää pääsisältöön

Luku 114, Serafien planetaarinen hallitus

Urantia-kirja

Luku 114

Serafien planetaarinen hallitus

114:0.1 (1250.1)KAIKKEIN KORKEIMMAT hallitsevat ihmisten valtakunnissa monien taivaallisten voimien ja välikäsien avulla, mutta pääasiassa se tapahtuu serafitoiminnan kautta.

114:0.2 (1250.2)Tänään puolelta päivin toimitetussa Urantialla olevien planetaaristen enkeleiden, suojelijoiden ja muiden, nimenhuudossa oli läsnä 501 234 619 serafiparia. Komentooni oli määrättynä kaksisataa serafiarmeijakuntaa – 597 196 800 serafiparia eli 1 194 393 600 yksittäistä enkeliä. Rekisteriin on kuitenkin merkittynä 1 002 469 238 yksilöä; tästä on pääteltävissä, että 191 924 362 enkeliä oli poissa tästä maailmasta suorittamassa kuljetus-, viestinviejä- ja kuolemaan liittyviä tehtäviä. (Kerubeja Urantialla on suunnilleen sama määrä kuin serafeja, ja heidät on organisoitu samalla tavoin.)

114:0.3 (1250.3)Serafeilla ja heihin liittyvillä kerubeilla on paljon tekemistä ihmisen yläpuolella olevalla tasolla harjoitettavan planetaarisen hallinnon yksityiskohtien kanssa, varsinkin kapinan takia eristettyjen maailmojen hallinnon kanssa. Keskiväliolentojen oivallisesti avustamat enkelit toimivat Urantialla varsinaisina aineellisen tason yläpuolella toimivina hoivaajina, jotka panevat täytäntöön täällä asuvan kenraalikuvernöörin ja kaikkien hänen työtovereittensa ja alaistensa antamat käskyt. Olentoluokkana serafeja työllistävät monet muutkin kuin heidän henkilö- ja ryhmäkohtaisen suojelijan asemastaan johtuvat toimeksiannot.

114:0.4 (1250.4)Urantia ei suinkaan ole järjestelmän, konstellaation ja universumin hallitsijoiden harjoittaman asianmukaisen ja tehokkaan valvonnan ulkopuolella. Mutta tämän planeetan hallinto on erilainen kuin minkään muun maailman hallinto Satanian järjestelmässä, jopa koko Nebadonissa. Tämän teihin kohdistuvan valvontajärjestelmän ainutlaatuisuus johtuu muutamista täällä vallitsevista epätavallisista olosuhteista:

114:0.5 (1250.5)1. Urantian asema elollismodifioinnin maailmana.

114:0.6 (1250.6)2. Luciferin kapinan aiheuttamat pulmatilanteet.

114:0.7 (1250.7)3. Aatamin hairahduksesta johtuvat sekaannukset.

114:0.8 (1250.8)4. Säännöttömyydet, jotka versovat siitä tosiasiasta, että Urantia on yksi Universumin Hallitsijan lahjoittautumismaailmoista. Nebadonin Mikael on Urantian Planeettaprinssi.

114:0.9 (1250.9)5. Kahdenkymmenenneljän planetaarisen ohjaajan erikoistoiminta.

114:0.10 (1250.10)6. Arkkienkelien erään yhteyspiirin sijaitseminen planeetalla.

114:0.11 (1250.11)7. Edellisiä äskettäisemmin tapahtunut taannoin inkarnoituneen Makiventa Melkisedekin nimitys Planeettaprinssin sijaishallitsijaksi.

1. Urantian hallitsijanvalta

114:1.1 (1250.12)Urantian alkuperäinen hallitsijanvalta kuului Satanian järjestelmän hallitsijalle. Ensi vaiheessa hän luovutti sen Melkisedekien ja Elämänkantajien yhdessä muodostamalle komissiolle, ja tämä ryhmä toimi Urantialla kunnes säännönmukaisesti virkaan asetettu Planeettaprinssi saapui. Luciferin kapinan aikaan tapahtuneen Prinssi Caligastian lankeamisen jälkeen Urantialla ei ollut mitään varmaa eikä vakiintunutta suhdetta paikallisuniversumiin eikä sen hallinnollisiin jakautumiin, ennen kuin Mikaelin lihallishahmoinen lahjoittautuminen oli viety päätökseen, jolloin Päivien Yhdistynyt julisti Mikaelin Urantian Planeettaprinssiksi. Tämä julistus ratkaisi periaatteessa ja varmalla tavalla maailmanne aseman ikiajoiksi, mutta Täysivaltainen Luoja-Poika ei käytännössä ryhtynyt mihinkään sen suuntaisiin toimiin, että hän olisi henkilökohtaisesti aikonut hallita tätä planeettaa, paitsi että hän asetti kahdestakymmenestäneljästä entisestä urantialaisesta koostuvan komission, jolla on valtuudet edustaa häntä Urantian ja tämän järjestelmän kaikkien muiden karanteenissa olevien planeettojen hallituksessa. Yksi tämän neuvoston jäsen asuu nykyisin Urantialla residenttinä kenraalikuvernöörinä.

114:1.2 (1251.1)Makiventa Melkisedekille on hiljattain annettu sijaishallitsijan valtuudet toimia Mikaelin puolesta Planeettaprinssinä, mutta tämä paikallisuniversumin Poika ei ole ryhtynyt mihinkään sen suuntaisiin toimenpiteisiin, että hän tekisi muutoksia nykyiseen planetaariseen hallitusjärjestelmään täällä asuvien kenraalikuvernöörien toinen toistaan seuraavine hallintoineen.

114:1.3 (1251.2)On sangen vähän todennäköistä, että Urantian hallitukseen tehtäisiin kuluvan tuomiokauden aikana mitään merkittävää muutosta, ellei sitten Planeettaprinssin sijaishallitsija saavu ottamaan hoitoonsa hänelle hänen arvonimensä mukaan kuuluvat velvollisuudet. Joistakuista kumppaneistamme tuntuu, että johonkin aikaan lähitulevaisuudessa järjestelmä, joka edellyttää, että aina yksi kahdestakymmenestäneljästä neuvonantajasta lähetetään Urantialle toimimaan kenraalikuvernöörinä, korvataan sillä, että Makiventa Melkisedek saapuu virallisesti tänne Urantian hallitusvaltaan kohdistuvine sijaishallitsijan valtuuksineen. Virkaatekevänä Planeettaprinssinä hän epäilemättä jatkaisi planeettavastuun kantavana henkilönä aina Luciferin kapinan lopulliseen tuomioistuinkäsittelyyn saakka ja kukaties jopa siihen kaukaisen tulevaisuuden hetkeen asti, jolloin planeetta asettuu valoon ja elämään.

114:1.4 (1251.3)Jotkut uskovat, että Makiventa saapuu ottamaan Urantian asiat henkilökohtaiseen hoitoonsa vasta kulumassa olevan tuomiokauden päättyessä. Toiset ovat sitä mieltä, ettei Sijaishallitsijaprinssi kenties tässä ominaisuudessa saavu, ennen kuin Mikael joskus palaa Urantialle, kuten hän vielä lihallishahmoisena eläessään lupasi. Ja sitten on vielä niitäkin – tämän kertoja mukaan luettuna –, jotka odottavat Melkisedekin ilmaantuvan minä päivänä tai minä hetkenä hyvänsä.

2. Planetaaristen valvojain lautakunta

114:2.1 (1251.4)Maailmassanne tapahtuneesta Mikaelin lahjoittautumisesta alkaen Urantian yleishallinto on ollut uskottuna Jerusemissa toimivan, kahdestakymmenestäneljästä entisestä urantialaisesta koostuvan erikoisryhmän käsiin. Tämän komission jäsenyyden ehtona olevat vaatimukset eivät ole tiedossamme, mutta olemme panneet merkille, että tällaisen valtuuskirjan saaneet ovat kaikki antaneet oman panoksensa Korkeimman hallitsijanvallan laajenemiseen Satanian järjestelmässä. Urantialla toimiessaan he kaikki olivat olemukseltaan todellisia johtajia, ja (Makiventa Melkisedekiä lukuun ottamatta) mansiomaailmasta saatu kokemus on näitä johtajanominaisuuksia entisestään lisännyt, ja Jerusemin kansalaisuuteen kuuluva koulutus on niitä täydentänyt. Kaksikymmennelijäsenisen komission jäsenten ehdollepanon suorittaa Lanaforgen kabinetti, Edentian Kaikkein Korkeimmat antavat heistä lausuntonsa, Jerusemin Valtuutettu Vartija antaa hyväksyntänsä ja Salvingtonin Gabriel nimittää heidät Mikaelin antamien valtuuksien nojalla virkaansa. Väliaikaisiksi jäseniksi nimitetyt toimivat aivan yhtä täysipainoisesti kuin tämän erikoisvalvojien komission vakinaisetkin jäsenet.

114:2.2 (1251.5)Planetaaristen ohjaajien lautakunta huolehtii varsinkin niiden toimintojen valvonnasta tässä maailmassa, jotka johtuvat siitä, että Mikael koki täällä viimeisen lahjoittautumisensa. Heitä pitävät läheisessä ja välittömässä kosketuksessa Mikaeliin tietyn Loistavan Iltatähden yhteystoiminnot, saman olennon, joka palveli Jeesusta koko tämän kuolevaisena suorittaman lahjoittautumisvaiheen ajan.

114:2.3 (1252.1)Muuan Johannes, jonka tunnette ”Kastajana”, toimii nykyisin tämän neuvoston puheenjohtajana sen pitäessä istuntoa Jerusemissa. Mutta tämän neuvoston itseoikeutettu päällikkö on Satanian Valtuutettu Vartija, Salvingtonissa toimivan Apulaistarkastajan ja Orvontonin Korkeimman Toimeenpanijan välitön ja henkilökohtainen edustaja.

114:2.4 (1252.2)Tämän samaisen, entisistä urantialaisista koostuvan komission jäsenet toimivat myös järjestelmään kuuluvien kolmenkymmenenkuuden muun kapinan takia eristetyn maailman neuvoa-antavina valvojina. He tekevät varsin arvokkaan palveluksen pitäessään Järjestelmän Hallitsijan, Lanaforgen, läheisessä ja myötätuntoisessa kosketuksessa näiden planeettojen asioihin, planeettojen, jotka edelleenkin pysyvät enemmän tai vähemmän Norlatiadekin Konstellaation Isien ylivalvonnassa. Tuon tuostakin nämä kaksikymmentäneljä neuvonantajaa matkustavat yksilöinä kullekin karanteenissa olevalle planeetalle, eritoten Urantialle.

114:2.5 (1252.3)Jokaista muuta eristettyä maailmaa neuvovat samanlaiset ja jäsenmäärältään vaihtelevansuuruiset, sen entisistä asukkaista koostuvat komissiot, mutta nämä muut komissiot ovat alisteisia urantialaiselle kahdenkymmenenneljän ryhmälle. Samalla kun jälkimmäisen komission jäsenet ovat tällä tavoin aktiivisesti kiinnostuneita inhimillisen edistymisen jokaisesta vaiheesta kussakin Satanian karanteeniin asetetussa maailmassa, he tuntevat erityistä ja nimenomaista huolta Urantian kuolevaisrotujen hyvinvoinnista ja etenemisestä, sillä Urantiaa lukuun ottamatta he eivät suoraan ja välittömästi valvo mainituista planeetoista yhdenkään asioita, eikä heidän toimivaltansa täälläkään ole täysimääräistä muutoin kuin tietyillä kuolevaisten eloonjäämiseen liittyvillä toimialoilla.

114:2.6 (1252.4)Kukaan ei tiedä, kauanko nämä kaksikymmentäneljä Urantian neuvonantajaa jatkavat toimintaansa nykyisessä asemassaan, jossa he ovat erillään universumitoimintojen säännönmukaisesta ohjelmasta. Nykyisessä ominaisuudessaan he epäilemättä palvelevat siihen saakka, kunnes planeetan statuksessa tapahtuu jokin sellainen muutos kuin, että tuomiokausi päättyy, Makiventa Melkisedek ottaa täyden toimivallan omiin käsiinsä, Luciferin kapinasta annetaan lopullinen oikeuden päätös tai että Mikael ilmestyy uudelleen viimeisen lahjoittautumisensa maailmaan. Urantian tämänhetkinen residentti kenraalikuvernööri tuntuu kallistuvan sen mielipiteen kannalle, että Makiventaa lukuun ottamatta kaikki muut päästetään jatkamaan nousuaan Paratiisia kohti sinä hetkenä, kun Satanian järjestelmä kytketään taas konstellaation yhteyspiireihin. Mutta muitakin mielipiteitä on kuultu.

3. Residentti kenraalikuvernööri

114:3.1 (1252.5)Jerusemissa toimiva kaksikymmennelijäseninen planetaarinen valvojakunta osoittaa Urantian ajanlaskun mukaan joka sadas vuosi yhden joukostaan oleskelemaan maailmassanne ja toimimaan valvojien toimeenpanevana edustajana, paikan päällä asuvana eli residenttinä kenraalikuvernöörinä. Käsillä olevien kertomusten valmisteluaikoihin tämä toimeenpaneva viranhaltija vaihdettiin niin, että yhdeksännentoista tässä tehtävässä palvelleen tilalle astui kahdeskymmenes. Planeetan nykyisen valvojan nimi pidetään teiltä salassa vain siksi, että kuolevainen ihminen on varsin altis kunnioittamaan tavallisuudesta poikkeavia kanssaihmisiään ja ihmistasoa korkeammalla olevia ylempiään, jopa tekemään heistä jumalia.

114:3.2 (1252.6)Residentillä kenraalikuvernöörillä ei ole mitään varsinaista omakohtaista määräysvaltaa maailman asiainhoidossa muutoin kuin kahdenkymmenenneljän Jerusemissa toimivan neuvonantajan edustajan ominaisuudessa. Hän toimii ihmisen yläpuolella vaikuttavan hallinnon koordinoijana ja on Urantialla toimivien taivaallisten olentojen kunnioitettu päämies ja yleisesti tunnustettu johtaja. Kaikki enkeliarmeijakuntien luokat pitävät häntä koordinoivana ohjaajanaan, kun yhdistyneet keskiväliolennot taas – sen jälkeen kun 1-2-3 ensimmäinen poistui heidän joukostaan tullakseen yhdeksi kahdestakymmenestäneljästä neuvonantajasta – pitävät toinen toistaan seuraavia kenraalikuvernöörejä planetaarisina isinään.

114:3.3 (1253.1)Vaikkei kenraalikuvernöörillä olekaan varsinaista ja omakohtaista määräysvaltaa planeetalla, hän antaa silti joka päivä kymmenittäin ratkaisuja ja päätöksiä, jotka kaikki asianosaiset persoonallisuudet hyväksyvät lopullisiksi. Hän on paljon enemmän isällinen neuvoja kuin tekninen vallankäyttäjä. Tietyllä tavalla hän toimii niin kuin Planeettaprinssi toimisi, mutta hänen hallintonsa muistuttaa paljon enemmän Aineellisten Poikien hallintoa.

114:3.4 (1253.2)Urantian hallitus on edustettuna Jerusemin neuvostoissa sellaista järjestelyä noudattaen, että Urantialta palaava kenraalikuvernööri istuu väliaikaisena jäsenenä Planeettaprinsseistä koostuvassa Järjestelmän Hallitsijan kabinetissa. Kun Makiventa nimitettiin Sijaishallitsijaprinssiksi, odotettiin, että hän ottaisi välittömästi paikkansa Satanian Planeettaprinssien neuvostossa, mutta tähän mennessä hän ei ole ryhtynyt mihinkään sensuuntaisiin toimenpiteisiin.

114:3.5 (1253.3)Aineellisen tason yläpuolella toimiva Urantian hallitus ei pidä kovinkaan läheistä elimellistä yhteyttä paikallisuniversumin korkeampiin yksikköihin. Täällä asuva kenraalikuvernööri edustaa tavallaan sekä Salvingtonia että Jerusemia, sillä hän toimii niiden kahdenkymmenenneljän neuvonantajan puolesta, jotka edustavat suoraan sekä Mikaelia että Gabrielia. Ja koska planetaarinen kuvernööri on Jerusemin kansalainen, hän voi toimia Järjestelmän Hallitsijan edustajana. Konstellaation viranomaisia edustaa suoraan Vorondadek-Poika, Edentian lähettämä tarkkailija.

4. Kaikkein Korkein tarkkailija

114:4.1 (1253.4)Urantian hallintovaltaa mutkistaa lisäksi se, että Norlatiadekin hallitus ehti jo heti planetaarisen kapinan jälkeen oma-aloitteisesti ottaa haltuunsa planetaarisen määräysvallan. Urantialla asuu edelleenkin muuan Vorondadek-Poika, Edentian Kaikkein Korkeimpien lähettämä tarkkailija, ja kun Mikael ei ole ainakaan vielä ryhtynyt täällä mihinkään välittömään toimintaan, hän toimii myös planeetan hallintovaltaan kuuluvana luotettuna. Nykyinen Kaikkein Korkein tarkkailija (ja ajoittainen sijaishallitsija) on kahdeskymmeneskolmas tässä asemassa Urantialla palveleva persoona.

114:4.2 (1253.5)On olemassa tiettyjä planeettaa koskevia asiaryhmiä, jotka ovat edelleenkin Edentian Kaikkein Korkeimpien valvonnassa sen perusteella, että nämä Luciferin kapinan aikana omaksuivat niiden suhteen päätäntävallan. Näissä asioissa määräysvaltaa käyttää muuan Vorondadek-Poika, Norlatiadekin lähettämä tarkkailija, joka ylläpitää hyvin läheisiä neuvonnallisia suhteita planetaarisiin valvojiin. Rotukomission jäsenet ovat Urantialla varsin aktiivisia, ja heidän moninaisten ryhmäpäällikköjensä ja täällä asuvan Vorondadek-tarkkailijan välillä vallitsee epämuodollinen yhteydenpitosuhde, ja viimeksi mainittu toimii heidän neuvoa-antavana ohjaajanaan.

114:4.3 (1253.6)Kriisitilanteissa hallituksen todellinen ja täysivaltainen päämies – tietyt puhtaasti hengelliset asiat poissulkien – olisi tämä nykyisin tarkkailutehtävissä toimiva Edentian Vorondadek-Poika. (Mainituissa puhtaasti hengellisissä ongelmissa ja tietyissä pelkästään henkilökohtaisissa asioissa korkeinta päätäntävaltaa tuntuu käyttävän se komentava arkkienkeli, joka on osoitettu tämän olentoluokan divisioonapäämajaan. Tämä päämaja perustettiin äskettäin Urantialle.)

114:4.4 (1253.7)Kaikkein Korkeimmalle tarkkailijalle on annettu valtuudet oman harkintansa mukaan ottaa haltuunsa planeetan hallitusvalta aikoina, jolloin vallitsee vakava planetaarinen kriisi, ja Urantian historiassa näin on aikakirjojen mukaan tapahtunut kolmekymmentäkolme kertaa. Sellaisina aikoina Kaikkein Korkein tarkkailija toimii Kaikkein Korkeimpana sijaishallitsijana, joka käyttää kiistatonta määräysvaltaa kaikkiin planeetalla asuviin hoivaajiin ja hallintopersoonallisuuksiin nähden niin, että ainoan poikkeuksen muodostaa arkkienkelien divisioonaorganisaatio.

114:4.5 (1253.8)Vorondadekien sijaishallitsijakaudet eivät ole mikään vain kapinan vuoksi eristettyjä planeettoja koskeva erikoisuus, sillä Kaikkein Korkeimmat saavat milloin hyvänsä puuttua asuttujen maailmojen asioihin ja tuoda ihmisten valtakuntien asiainhoitoon konstellaation vallankäyttäjien ylivoimaista viisautta.

5. Planeetan hallitus

114:5.1 (1254.1)On tosiaankin vaikeata kuvailla, millainen Urantian hallinto aktuaalisesti on. Täällä ei ole mitään universumiorganisaation suuntaviivojen mukaista virallista hallitusta erillisine lainsäädännällisine, toimeenpanevine ja oikeudellisine hallinnonhaaroineen. Lähimmäksi planetaarisen hallinnon lakiasäätävää haaraa tulevat edellä mainitut kaksikymmentäneljä neuvonantajaa. Kenraalikuvernööri on väliaikainen ja neuvoa-antava toimeenpanopäällikkö, kuitenkin niin että Kaikkein Korkeimmalla tarkkailijalla on veto-oikeus. Eikä planeetalla toimi mitään ehdottoman ratkaisuvallan omaavia oikeudenkäyttöelimiä, vaan vain omat sovittelukomissionsa.

114:5.2 (1254.2)Molemminpuolisen yhteisymmärryksen perusteella kenraalikuvernööri ratkaisee suurimman osan ongelmista, joissa osallisina ovat serafit ja keskiväliolennot. Mutta niitä tapauksia lukuun ottamatta, joissa hän toimii kahdenkymmenenneljän neuvonantajan määräysten julkituojana, kaikista hänen ratkaisuistaan on mahdollista valittaa sovittelukomissioille, planetaarista toimintaa varten kokoonpannuille paikallisille viranomaisille, tai jopa Satanian Järjestelmän Hallitsijalle.

114:5.3 (1254.3)Se, ettei täällä ole Planeettaprinssin ruumiillista esikuntaa eikä Aatameihin kuuluvan Pojan ja Tyttären aineellista hallitusta, korvautuu osittain serafien erityisellä huolenpidolla ja keskiväliolentojen epätavallisilla palveluksilla. Planeettaprinssin puuttumisen korvaa tehokkaasti arkkienkelien, Kaikkein Korkeimman tarkkailijan ja kenraalikuvernöörin kolmiyhteinen läsnäolo.

114:5.4 (1254.4)Tämä melkolailla löyhästi organisoitu ja jossakin määrin omintakeisesti hoidettu planeetan hallinto on arkkienkelien antaman aikaa säästävän avun vuoksi ja heidän aina käyttövalmiin yhteyspiirinsä ansiosta odottamattoman tehokas. Yhteyspiiriä käytetään planetaarisissa hätätilanteissa ja hallinnollisissa vaikeuksissa tavan takaa. Teknisessä mielessä planeetta on Norlatiadekin yhteyspiirejä ajatellen edelleenkin hengellisesti eristyksissä, mutta hätätilanteessa tämä haitta on nyt kierrettävissä arkkienkelten yhteyspiiriä käyttämällä. Planeetan eristyneisyydellä ei tietenkään yksittäisten kuolevaisten kannalta ole suurtakaan merkitystä sen jälkeen, kun Totuuden Henki tuhat yhdeksänsataa vuotta sitten vuodatettiin kaiken lihan päälle.

114:5.5 (1254.5)Urantian jokainen hallintopäivä aloitetaan neuvottelukokouksella, johon osallistuvat kenraalikuvernööri, arkkienkelien planeettakohtainen päällikkö, Kaikkein Korkein tarkkailija, valvova supernafi, täällä asuvien Elämänkantajien päällikkö sekä kutsuvieraita universumin korkea-arvoisten Poikien joukosta tai niiden muutamien opiskelijavieraiden joukosta, jotka planeetalla sattumoisin oleskelevat.

114:5.6 (1254.6)Kenraalikuvernöörin välittömän hallintokabinetin muodostaa kaksitoista serafia. Nämä ovat niiden kahdentoista erikoisenkeleistä koostuvan ryhmän virassa toimivat päälliköt, jotka toimivat ihmisen yläpuolella olevalla tasolla planeetan edistymisen ja vakauden välittöminä ohjaajina.

6. Planetaariseen valvontaan kuuluvat mestariserafit

114:6.1 (1254.7)Kun ensimmäinen kenraalikuvernööri saapui Urantialle, mikä tapahtui yhtä aikaa Totuuden Hengen vuodattamisen kanssa, hänen seurassaan oli kaksitoista joukkokuntaa erikoisserafeja, Serafingtonin loppututkinnon suorittaneita, jotka osoitettiin välittömästi tiettyihin planetaarisiin erityistehtäviin. Nämä ylevät enkelit tunnetaan planetaarisen valvonnan mestariserafeina, ja ellei planeetan Kaikkein Korkeimman tarkkailijan ylivalvontaa oteta lukuun, he ovat täällä asuvan kenraalikuvernöörin välittömässä ohjauksessa.

114:6.2 (1255.1)Toimiessaan täällä asuvan kenraalikuvernöörin yleisvalvonnan alaisuudessa näitä kahtatoista enkeliryhmää ohjaa kuitenkin välittömästi kaksitoistajäseninen serafineuvosto, johon kuuluvat jokaisen ryhmän kulloisetkin päälliköt. Tämä neuvosto toimii myös residentin kenraalikuvernöörin vapaaehtoiskabinettina.

114:6.3 (1255.2)Johdan serafien planeettakohtaisen päällikön ominaisuudessa puhetta tässä serafipäällikköjen neuvostossa. Olen ensiasteiseen luokkaan kuuluva vapaaehtoinen supernafi ja palvelen Urantialla planeetan enkeliarmeijoiden aikaisemman, Caligastian luopumuksen aikaan langenneen päällikön seuraajana.

114:6.4 (1255.3)Planetaarisen valvonnan kaksitoista mestariserafikuntaa toimivat Urantialla seuraavasti:

114:6.5 (1255.4)1. Aikakauteen sidotut enkelit. Kysymyksessä ovat kuluvan aikakauden enkelit, tuomiokauteen sidottu ryhmä. Näille taivaallisille hoivaajille on uskottu kunkin sukupolven asioiden valvonta ja ohjaus, sellaisina kuin näiden on määrä sopia sen aikakauden mosaiikkiin, jolloin ne ilmenevät. Nykyinen Urantialla palveleva aikakautisten enkelien joukkokunta on kolmas kulumassa olevan tuomiokauden aikana tälle planeetalle osoitettu ryhmä.

114:6.6 (1255.5)2. Edistymisen enkelit. Näiden serafien vastuulle on pantu toinen toistaan seuraavien sosiaalisten aikakausien evolutionaarisen edistymisen alkuunpanotehtävä. He vaalivat evolutionaarisiin luotuihin luonnostaan sisältyvien edistymispyrkimysten kehittymistä. He uurastavat taukoamatta saadakseen asiat sille tolalle, jolla niiden pitäisi olla. Nyt palveluvuorossa olevat ovat järjestyksessä toinen planeetalle osoitettu ryhmä.

114:6.7 (1255.6)3. Uskonnonvarjelijat. Kysymyksessä ovat ”kirkkojen enkelit”, olevan ja menneen vakaat puolustajat. He koettavat ylläpitää menneisyyden perintöön sisältyviä ihanteita, jotta moraalisten arvojen siirtyminen yhdeltä aikakaudelta toiselle olisi turvattua. He ovat edistymisen enkelten vastapelaajia, sillä he pyrkivät kaiken aikaa siirtämään sukupolvelta toiselle vanhaan ja väistyvään muotokieleen sisältyvät katoamattomat arvot niin, että ne muuttuvat uusiksi, ja sen vuoksi vähemmän vakiintuneiksi ajatus- ja käyttäytymismalleiksi. Ei käy kieltäminen, että nämä enkelit kamppailevat hengellisten muotoseikkojen puolesta, mutta he eivät ole tunnustuksellisten uskonnonharjoittajain keskuudessa ilmenevän kiihkolahkolaisuuden eikä tarkoituksettomista kiistoista johtuvien rintamajakojen alkulähde. Urantialla tällä hetkellä toimiva joukkokunta on tässä tehtävässä viides.

114:6.8 (1255.7)4. Kansakuntana elämisen enkelit. Kysymys on ”pasuunojen enkeleistä”, Urantian kansallisuusjakoiseen elämäntapaan liittyvien poliittisten ilmiöiden ohjaajista. Ryhmä, joka tällä hetkellä toimii kansainvälisten suhteiden ylivalvojana, on neljäs tällä planeetalla palvelleista tällaisista joukkokunnista. Nimenomaan tämän serafidivisioonan harjoittaman hoivan kautta ”Kaikkein Korkeimmat hallitsevat ihmisten valtakunnissa”.

114:6.9 (1255.8)5. Rotujen enkelit. Nämä ovat enkeleitä, jotka työskentelevät ajallisuuden evolutionaaristen rotujen säilymisen puolesta näiden poliittisista sotkuista ja uskonnollisista ryhmäjaoista välittämättä. Urantialla on jäänteitä yhdeksästä ihmisrodusta, jotka ovat sekoittuneet ja yhdistyneet nykyisten aikojen väestöksi. Nämä serafit liittyvät läheisesti hoivaan, jota rotukomission jäsenet suorittavat, ja Urantialla tällä hetkellä toimiva ryhmä on planeetalle kohta Helluntaipäivän jälkeen osoitettu alkuperäinen joukkokunta.

114:6.10 (1255.9)6. Tulevien aikojen enkelit. He ovat tulevaisuutta luotaavia enkeleitä, jotka ennakoivat tulevaa aikakautta ja laativat suunnitelmia uuteen ja edistyvään tuomiokauteen sisältyvien tämänhetkisiä suurenmoisempien seikkojen toteutumiseksi. He ovat toinen toistaan seuraavien aikakausien arkkitehtejä. Planeetalla nyt oleva ryhmä on toiminut tässä tehtävässä kuluvan tuomiokauden alusta lähtien.

114:6.11 (1256.1)7. Valistuksen enkelit. Urantia saa nyt apua kolmannelta planetaarisen kasvatuksen vaalimiseen omistautuvalta serafikunnalta. Nämä enkelit ahertavat mentaalisen ja moraalisen koulutuksen parissa, joka kohdistuu yksilöihin, perheisiin, ryhmiin, kouluihin, yhteisöihin, kansakuntiin ja kokonaisiin rotuihin.

114:6.12 (1256.2)8. Terveyden enkelit. Kysymyksessä ovat ne serafihoivaajat, jotka on osoitettu terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisemiseen omistautuvien, kuolevaisista muodostuvien toimintayksiköiden avuksi. Nykyinen joukkokunta on kuudes tämän tuomiokauden aikana palvelleista ryhmistä.

114:6.13 (1256.3)9. Kodin serafit. Urantia nauttii nyt niiden enkelihoivaajien viidennen ryhmän palveluksista, jotka omistautuvat kodin, ihmisperäisen sivilisaation perusinstituution, säilyttämiseen ja edistämiseen.

114:6.14 (1256.4)10. Elinkeinoelämän enkelit. Tämän enkeliryhmän huolena on elinkeinoelämän kehittymisen vaaliminen ja taloudellisten olojen koheneminen Urantian kansojen keskuudessa. Tämä joukkokunta on Mikaelin lahjoittautumisen jälkeen vaihtunut seitsemän kertaa.

114:6.15 (1256.5)11. Vapaa-ajanvieton enkelit. Puhe on niistä enkeleistä, jotka vaalivat leikkiin, huumoriin ja lepoon sisältyviä arvoja. Alinomaa he pyrkivät kohottamaan ihmisen virkistykseksi koituvia ajanviettotapoja ja näin edistämään ihmisten vapaa-ajan entistä hyödyllisempää käyttöä. Nykyinen joukkue on Urantialla palvelleista tämän sarjan ryhmistä kolmas.

114:6.16 (1256.6)12. Ihmisen yläpuolelle ulottuvan hoivan enkelit. Kysymys on enkeleiden enkeleistä, niistä serafeista, jotka on osoitettu palvelemaan kaikkea muuta tällä planeetalla esiintyvää ihmisen yläpuolista elämää – väliaikaista tai pysyvää. Tämä joukkokunta on palvellut nykyisen tuomiokauden alusta lähtien.

114:6.17 (1256.7)Kun sattuu, että nämä mestariserafien ryhmät ovat eri mieltä planeetalla noudatettavia toimintaperiaatteita tai menettelytapoja koskevista asioista, kenraalikuvernööri tavallisesti sovittelee heidän välillään esiintyvät erimielisyydet, mutta kaikista hänen ratkaisuistaan on mahdollista valittaa ylempiin asteisiin sen mukaan, minkäluonteisista ja miten vakavista asioista erimielisyydessä on kysymys.

114:6.18 (1256.8)Mikään mainituista enkeliryhmistä ei harjoita suoraa tai omaehtoista valvontaa sillä toimialueella, jolle ne on osoitettu. Ne eivät kykene oman toimipiirinsä asioiden täysimääräiseen valvontaan, mutta ne voivat manipuloida, ja ne myös manipuloivat, planeetalla vallitsevia olosuhteita ja yhdistelevät tilanteita sillä tavoin, että ne vaikuttavat myönteisesti niihin inhimillisen toiminnan sfääreihin, joihin ne kytkeytyvät.

114:6.19 (1256.9)Planeetan valvonnan mestariserafit käyttävät tehtäviensä suorittamisessa monia välikäsiä. He toimivat ideainmuodostuksen selvittelykeskuksina, mielen kohdistajina ja hankkeiden edistäjinä. Vaikka he eivät kykene tuomaan ihmismieleen uusia ja korkeampia käsityksiä, niin usein he työskentelevät antaakseen lisäpontta jollekin korkeammalle ihanteelle, joka jo on tullut esille ihmisen ajatusmaailmassa.

114:6.20 (1256.10)Mutta näiden monien positiivisten vaikutuskeinojen lisäksi mestariserafit kohtalon varajoukon mobilisoimalla, sitä kouluttamalla ja ylläpitämällä varmistavat, että planeetan kehitys on turvassa sitä uhkaavalta kohtalokkaalta vaaralta. Näiden reserviläisten päätehtävänä on toimia turvana evolutionaarisen edistymisen luhistumista vastaan. He ovat se varokeino, jonka taivaalliset voimat ovat järjestäneet yllätystilanteiden varalta; he ovat takeena siitä, ettei täystuhoa tapahdu.

7. Kohtalon varajoukko

114:7.1 (1257.1)Kohtalon varajoukko koostuu elävistä miehistä ja naisista, jotka on otettu mukaan maailman asioiden hoitoa edustavaan ihmistason yläpuolella olevan hallinnon erityispalveluun. Tämän joukkokunnan muodostavat ne kunkin sukupolven miehet ja naiset, jotka maailman henkiohjaajat valitsevat auttamaan ohjattaessa armoon ja viisauteen perustuvaa hoivaa ajallisuuden lapsille evolutionaarisissa maailmoissa. Siihen, miten ylösnousemusjärjestelmien asioita hoidetaan, kuuluu yleisenä käytäntönä, että tällainen oman tahdon omaavien kuolevaisten käyttö yhteyshenkilöinä aloitetaan, heti kun nämä ovat kyllin päteviä ja luotettavia vastaamaan tällaisista velvollisuuksista. Niin pian kun ajallisen toiminnan näyttämölle siis ilmestyy miehiä ja naisia, joilla on riittävä mentaalinen kapasiteetti, tehtävän edellyttämä moraalinen status ja vaadittava hengellisyys, heidät osoitetaan nopeasti sopivalle planetaaristen persoonallisuuksien taivaalliselle ryhmälle yhteyshenkilöiksi eli kuolevaisavustajiksi.

114:7.2 (1257.2)Kun ihmisolentoja valitaan planeetan kohtalon suojelijoiksi, kun heistä tulee avainasemassa olevia henkilöitä niiden suunnitelmien suhteen, joita maailman hallinnosta vastaavat ovat toteuttamassa, silloin serafien planetaarinen päällikkö vahvistaa heidän ajallisen kiinnityksensä serafijoukkoihin ja nimittää henkilökohtaiset kohtalonsuojelijat palvelemaan tällaisten kuolevaisreserviläisten seurassa. Kaikilla varajoukkolaisilla on minätajuinen Suuntaaja, ja useimmat heistä toimivat älyllisen suoritustason ja hengellisen saavutustason korkeammilla kosmisilla kehillä.

114:7.3 (1257.3)Toimipiirin kuolevaisia valitaan palvelemaan asuttujen maailmojen kohtalon varajoukoissa seuraavin perustein:

114:7.4 (1257.4)1. Asianomainen omaa sellaista erityiskyvykkyyttä, että häntä voidaan salaisesti harjoittaa maailman asiainhoidon eri toiminnoissa esiintyviä mahdollisia hätätilatehtäviä varten.

114:7.5 (1257.5)2. Asianomainen on täydestä sydämestään antautunut jonkin erityisen sosiaalisen, taloudellisen, poliittisen, hengellisen tai muun asian edistämiseen, mihin vielä liittyy halu palvella ilman, että hän saa siitä ihmisiltä tunnustusta tai palkkiota.

114:7.6 (1257.6)3. Asianomaisella on poikkeuksellisen monitaitoinen Ajatuksensuuntaaja, joka todennäköisesti omaa esiurantialaista kokemusta planetaaristen ongelmien selvittelystä ja kamppailusta uhkaamassa olevia yleismaailmallisia hätätilanteita vastaan.

114:7.7 (1257.7)Kullakin planeettaan kohdistuvalla taivaallisella palveluhaaralla on oikeus saada käyttöönsä näistä kohtaloon vaikuttavissa asemissa olevista kuolevaisista koostuva yhteysryhmä. Keskitasoisen asutetun maailman palveluksessa on seitsemänkymmentä eri kohtalon joukkokuntaa, jotka liittyvät läheisesti ihmisen yläpuolella olevalla tasolla tapahtuvaan maailman asioiden juoksevaan hoitoon. Urantialla on kaksitoista kohtalon varajoukkoa, yksi kutakin serafien harjoittaman valvonnan planetaarista ryhmää kohti.

114:7.8 (1257.8)Urantialla olevat kaksitoista kohtalon varajoukkolaisten ryhmää koostuvat tämän sfäärin kuolevaisasukkaista, joita on harjoitettu monituisia maailmassa esiintyviä ratkaisevan tärkeitä vaikutusasemia silmällä pitäen ja joita pidetään valmiina toimintaan mahdollisissa planetaarisissa hätätilanteissa. Tähän yhdistyneeseen joukkoon kuuluu nykyisellään 962 henkilöä. Pienimmän ryhmän vahvuus on 41 ja suurimman 172 henkilöä. Alle kahtakymmentä kontaktipersoonallisuutta lukuun ottamatta tämän ainutlaatuisen ryhmän jäsenet ovat täysin tietämättömiä siitä, että heidät on valmennettu tietyissä planetaarisissa kriiseissä tapahtuvaa toimintaa varten. Nämä kuolevaisreserviläiset valikoi se joukkokunta, johon heistä itse kukin liitetään, ja he saavat yhtäläisen syvämielessä tapahtuvan koulutuksen ja harjoituksen Ajatuksensuuntaajan ja serafien harjoittaman suojelijahoivan yhteen nivoutuvan tekniikan avulla. Tähän tiedostamattomaan koulutukseen osallistuu monet kerrat lukuisia muita taivaallisia persoonallisuuksia, ja keskiväliolennot suorittavat kaikessa tässä erityisvalmennuksessa arvokkaita ja korvaamattomia palveluksia.

114:7.9 (1258.1)Monissa maailmoissa muita paremmin sopeutuneet toisasteiset keskiväliolennot kykenevät saamaan vaihtelevanasteisen yhteyden tiettyjen suotuisasti rakentuneiden kuolevaisten Ajatuksensuuntaajaan taitavasti niihin mieliin tunkeutumalla, joita Suuntaajat pitävät asuinpaikkanaan. (Ja juuri tällaisten kosmisten järjestelyjen onnistuneen yhteen saattamisen avulla saatiin nämä ilmoitukset englanninkielisinä aikaan Urantialla.) Tällaiset evolutionaaristen maailmojen potentiaaliset yhteyskuolevaiset kootaan lukuisiin varajoukkoihin, ja tietyssä määrin juuri näistä eteenpäin katsovista persoonallisuuksista koostuvien pienryhmien kautta hengellinen sivilisaatio etenee ja Kaikkein Korkeimmat kykenevät hallitsemaan ihmisten valtakunnissa. Näihin kohtalon varajoukkoihin kuuluvilla miehillä ja naisilla on keskiväliolentojen välittävän toiminnan kautta siis eriasteisia yhteyksiä Suuntaajaansa, mutta näiden kuolevaisten kanssaihmiset eivät heitä juurikaan tunne muuta kuin niissä harvinaisissa sosiaalisissa hätätilanteissa ja hengellisissä ongelmapaikoissa, joissa nämä reservipersoonallisuudet toimivat estääkseen evolutionaarisen kulttuurin luhistumisen tai elävän totuuden valon sammumisen. Urantialla näitä kohtalon varajoukkolaisia on ihmiskunnan historian lehdillä perin harvoin ylistetty.

114:7.10 (1258.2)Reserviläiset toimivat tiedostamattaan olennaisimman planeettaa koskevan tiedon säilyttäjinä. Monet kerrat sattuu, että varajoukkolaisen kuollessa tietty elintärkeä tietoaineisto siirretään kuolevan reserviläisen mielestä kumpaisenkin Ajatuksensuuntaajan läheisen yhteyden avulla tämän nuoremmalle seuraajalle. Suuntaajat toimivat näiden varajoukkojen yhteydessä epäilemättä monilla muillakin tavoilla, joita emme tunne.

114:7.11 (1258.3)Vaikka Urantialla ei kohtalon varajoukolla olekaan vakinaista päällikköä, sillä on kuitenkin omat pysyvät neuvostonsa, joista muodostuu sen hallinto-organisaatio. Näihin kuuluvat oikeudellinen neuvosto, historiallisuuden neuvosto, poliittisen täysivaltaisuuden neuvosto ja monia muita. Sen mukaisesti, miten joukkokunta on organisoitunut, nämä erityistehtävää hoitavat pysyvät neuvostot ovat aika ajoin asettaneet koko varajoukon nimellisiä (kuolevaisia) päälliköitä. Tällaisten varajoukkopäälliköiden virkakausi kestää tavallisesti vain muutaman tunnin ja rajoittuu jonkin käsillä olevan erityistehtävän suorittamiseen.

114:7.12 (1258.4)Urantian varajoukon jäsenmäärä oli korkeimmillaan adamiittien ja andiittien päivinä ja väheni sitten tasaisesti, sitä mukaa kun violetti verenperintö laimeni, ja se oli alimmillaan Helluntain tienoilla, mutta tuon ajankohdan jälkeen reservijoukon jäsenmäärä on taas tasaisesti noussut.

114:7.13 (1258.5)(Urantialla olevan universumitietoisten kansalaisten kosmisen varajoukon vahvuus on nyt yli tuhat kuolevaista, joiden ymmärrys kosmoksen kansalaisuudesta ulottuu kauas heidän maisen asuinsijansa piirin ulkopuolelle, mutta minua on kielletty paljastamasta tämän elävistä ihmisolennoista koostuvan ainutlaatuisen ryhmän toiminnan todellista luonnetta.)

114:7.14 (1258.6)Urantian kuolevaisten ei pitäisi antaa sen, että heidän maailmansa on tiettyihin paikallisuniversumin yhteyspiireihin nähden hengellisessä mielessä verrattain eristynyt, herättää kosmisen hylätyksi tulemisen tai planetaarisen orpouden tunnetta. Planeetalla toimii ihmisten yläpuolella olevalla tasolla varsin selkeä ja tehokas maailman asioiden ja ihmiskohtaloiden valvonta.

114:7.15 (1258.7)Mutta on totta, että teillä voi parhaimmillaankin olla vain kalpea aavistus ihanteellisesta planetaarisesta hallituksesta. Ammoisista Planeettaprinssin ajoista lähtien Urantia on kärsinyt siitä, että maailman varttumiseen ja rodulliseen kehitykseen tähdännyt jumalallinen suunnitelma kariutui. Satanian lojaaleja asuttuja maailmoja ei hallita niin kuin Urantiaa. Muihin eristettyihin maailmoihin verrattaessa teidän planetaariset hallituksenne eivät kuitenkaan ole olleet järin huonoja. Vain yhdestä tai kahdesta maailmasta on sanottavissa, että ne ovat huonompia, ja jokunen saattaa olla aavistuksen verran parempi, mutta valtaosa on samalla tasolla teidän kanssanne.

114:7.16 (1259.1)Kukaan ei paikallisuniversumissa tunnu tietävän, milloin planeetan hallinnon epävakaa status päättyy. Nebadonin Melkisedekit näyttävät kallistuvan sille kannalle, ettei planeetan hallituksessa ja hallinnossa tapahdu suuriakaan muutoksia, ennen kuin Mikael saapuu toisen kerran henkilökohtaisesti Urantialle. Epäilemättä tuolloin, ellei jo sitä ennen, planeetan hallinnossa pannaan toimeen laajamittaisia muutoksia. Mutta minkäluonteisia tällaiset maailman hallintoa koskevat muutokset ovat, siitä kukaan ei tunnu kykenevän esittämään edes arvelujaan. Tällaisesta episodista ei koko Nebadonin universumin asuttujen maailmojen historiassa ole ennakkotapausta. Niiden monien vaikeasti ymmärrettävien asioiden joukossa, jotka koskevat Urantian tulevaa hallintoa, on eräänä varsin silmiinpistävänä ongelmana se, että planeetalla sijaitsee muuan arkkienkelien yhteyspiiri ja divisioonapäämaja.

114:7.17 (1259.2)Universumin neuvonpidoissa ei teidän eristettyä maailmaanne suinkaan ole unohdettu. Urantia ei ole mikään synnin poltinmerkillä leimattu ja kapinan takia jumalallisen vaarinpidon ulkopuolelle sysätty kosminen orpo. Uversasta Salvingtoniin ja edelleen Jerusemiin saakka, jopa Havonassa ja Paratiisissa, kaikki tietävät meidän olevan täällä. Ja teitä nyt Urantialla asuvia kuolevaisia vaalitaan aivan yhtä rakastavasti ja teistä huolehditaan aivan yhtä uskollisesti kuin, jos uskoton Planeettaprinssi ei olisi tätä sfääriä koskaan pettänyt, jopa paremmin. On ikuisesti totta, että ”Isä itse rakastaa teitä.”

114:7.18 (1259.3)[Esittänyt Urantialle sijoitettujen serafien päällikkö.]