Kapitola 114 Serafský planetární řídící systém

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 114

Serafský planetární řídící systém

114:0.1 (1250.1) N EJSVRCHOVANĚJŠÍ vládnou království lidí prostřednictvím mnoha nebeských vlivů a sil, ale především prostřednictvím serafů.

114:0.2 (1250.2) Dnes v poledne při zjišťování stavu andělů, strážců a dalších bylo na Urantii 501 234 619 párů serafů. Pod mým vedením se nachází dvě stě serafských vojsk─597 196 800 párů serafů, čili 1 194 393 600 individuálních andělů. Ale registr ukazuje 1 002 469 238 jedinců, z čehož je patrno, že 191 924 362 andělů nebylo přítomno na tomto světě, vykonávajíc úkoly, spojené s transportem, doručováním zpráv a smrtí. (Na Urantii je přibližně stejný počet cherubů jako serafů a jsou organizováni podobným systémem.)

114:0.3 (1250.3) Serafové a k nim přidělení cherubové mají hodně co do činění s existencí nadlidského řízení planet, především takových světů, které byly dány do izolace kvůli vzpouře. S vydatnou pomocí midbytostí andělé působí na Urantii jako účinní nadmateriální pečovatelé, vykonávající příkazy místního hlavního správce a všech jeho spolupracovníků a podřízených. Kromě funkce osobních a skupinových strážců se serafové, jako kategorie, zabývají plněním mnoho dalších povinností.

114:0.4 (1250.4) Urantia nepostrádá řádný a účinný dohled ze strany vládců soustavy, souhvězdí a lokálního vesmíru. Ale její řízení se nepodobá řízení žádného jiného světa v soustavě Satania, dokonce ani v celém vesmíru Nebadon.Tato výjimečnost v systému řízení vaší planety je důsledkem několika neobvyklých okolností:

114:0.5 (1250.5) 1. Statusem Urantie jako planety modifikovaného života.

114:0.6 (1250.6) 2. Potížemi, spojenými se vzpourou Lucifera.

114:0.7 (1250.7) 3. Rozpadem, způsobeným pochybením Adama.

114:0.8 (1250.8) 4. Odlišnostmi, vzniklými ze skutečnosti, že Urantia byla jedním s posvěcených světů Vládce Vesmíru. Michael Nebadonský je Planetárním Princem Urantie.

114:0.9 (1250.9) 5. Speciální funkcí dvaceti čtyř planetárních správců.

114:0.10 (1250.10) 6. Polohou planety na okruhu archandělů.

114:0.11 (1250.11) 7. Nedávným jmenováním Machiventy Melkísedeka, kdysi vtěleného do lidského těla, výkonným zástupcem Planetárního Prince.

1. Svrchovanost Urantie

114:1.1 (1250.12) Původní svrchovanost Urantie byla plně respektována vládcem soustavy Satania. Jejím prvním řízením pověřil společnou komisi, složenou z Melkísedeků a Nositelů Života a tato skupina působila na Urantii až do příchodu řádně jmenovaného Planetárního Prince. Po pádu Kaligastii v době Luciferovy vzpoury Urantia neměla pevný a ustálený vztah s lokálním vesmírem a jeho administrativními složkami až do doby, dokud Michael neukončil svůj pobyt v lidském těle, kdy byl prohlášen Věčně Jednotnými za Planetárního Prince Urantie. Takové nezpochybitelné a principiální prohlášení navždy ustanovilo status vašeho světa, ale v praxi Nejvyšší Syn Tvořitel nepřijal žádná opatření, týkající se osobního řízení planety, kromě vytvoření jerusemské komise dvaceti čtyř bývalých obyvatel Urantie se zmocněním ho zastupovat v řídící správě Urantie a všech ostatních izolovaných planet soustavy. Jeden člen této rady je nyní stále přítomen na Urantii jako místní hlavní správce.

114:1.2 (1251.1) Nedávno byl Machiventa Melkísedek zplnomocněn zastupováním Michaela ve funkci Planetárního Prince, ale tento Syn lokálního vesmíru nepřijal vůbec žádná opatření, která by směřovala ke změnám současného planetárního režimu─posloupného vedení místních správců.

114:1.3 (1251.2) Je málo pravděpodobné, že v průběhu nynějšího soudního období dojde v řízení Urantie k nějaké výrazné změně, ledaže by sem přišel zastupující Planetární Princ, aby převzal na sebe zákonné odpovědnosti. Někteří z našich spolupracovníků předpokládají, že v nedaleké budoucnosti systém posílání jednoho z dvaceti čtyř poradců na Urantii vykonávat funkci hlavního správce bude nahrazen formálním příjezdem Machiventy Melkísedeka s mandátem místodržitele vlády Urantie. Jako výkonný zástupce Planetárního Prince bude nepochybně řídit tuto planetu až do vynesení závěrečného rozsudku nad Luciferovou vzpourou a pravděpodobně ještě déle, až do ustálení planety ve světle a životě v daleké budoucnosti.

114:1.4 (1251.3) Někteří z nás si myslí, že Machiventa nepřijde, aby převzal osobně řízení záležitostí Urantie, dokud neskončí nynější soudní období. Jiní se domnívají, že zástupce Prince, jako takový, může přijít až se Michael někdy vrátí na Urantii, jak to slíbil v době svého života v lidském těle. Jsou i tací, včetně autora tohoto vyprávění, kteří očekávají příchod Melkísedeka každým dnem, či hodinou.

2. Rada planetárních správců

114:2.1 (1251.4) Po skončení pobytu Michaela na vašem světě bylo všeobecné řízení Urantie svěřeno speciální jerusemské skupině, složené z bývalých obyvatel Urantie. Nejsou nám známy podmínky pro členství v této komisi, ale pozorujeme, že ti, kteří byli takto pověřeni, tak všichni přispěli k rozšiřování svrchovanosti Nejvyššího v soustavě Satania. Všichni byli přirozenými opravdovými vůdci v době, kdy působili na Urantii a ( s výjimkou Machiventy Melkísedeka) tyto vůdčí schopnosti ještě více rozšířili o zkušenosti na obytných světech a doplnili je přípravou na občanství Jerusemu. Členové rady dvaceti čtyř jsou navrženi kabinetem Lanaforga, podpořeni Nejsvrchovanějšími, schváleni Přidělenými Strážci Jerusemu a jmenováni Gabrielem Salvingtonským v souladu s mandátem Michaela. Dočasní pověřenci pracují naprosto stejně jako trvalí členové této komise speciálních správců.

114:2.2 (1251.5) Tato rada planetárních vedoucích se hlavě zabývá dohledem nad těmi aktivitami na tomto světě, které jsou důsledkem skutečnosti, že Michael tady završil své poslední poskytnutí sebe sama. Udržují úzký a bezprostřední kontakt s Michaelem prostřednictvím té samé Oslnivé Večerní Hvězdy, která doprovázela Ježíše po dobu jeho pobytu ve smrtelném těle.

114:2.3 (1252.1) V současné době Jan, vám známý jako „Křtitel“, předsedá této radě při její zasedáních na Jerusemu. Ale hlavou rady ex officio je Přidělený Strážce Satanie─přímý a osobní zástupce Přidruženého Inspektora Salvingtonu a Nejvyššího Jednatele Orvontonu.

114:2.4 (1252.2) Členové této komise bývalých obyvatel Urantie také působí jako poradci třiceti šesti dalších světů soustavy, které byly taktéž izolovány kvůli vzpouře; jejich činnost je velmi cenná pro Lanaforgu, Vládce Soustavy, protože ho přesně a účastně informují o záležitostech na těchto planetách, které ještě zůstávají více či méně pod dohledem Otců Souhvězdí Norlatiadek. Každý z těchto dvacet čtyři poradců často osobně navštěvuje jednotlivé izolované planety, hlavně Urantii.

114:2.5 (1252.3) Každý z těch ostatních izolovaných světů má podobnou, ale s různým počtem členů, komisi, složenou ze svých bývalých obyvatel, ale tyto komise jsou podřízeny urantijské skupině dvaceti čtyř. Ačkoliv členové urantijské komise se aktivně zajímají o všechny aspekty progresu lidí na každém z izolovaných světů Satanie, především a zejména se starají o blaho a rozvoj smrtelných ras Urantie, protože na žádnou jinou planetu nedohlížejí tak bezprostředně a přímo jako na Urantii. Ale i tady nemají naprostou pravomoc, kromě některých oblastí, spojených s dalším životem smrtelných bytostí.

114:2.6 (1252.4) Nikdo neví, jak ještě dlouho bude těchto dvacet čtyři urantijských poradců pokračovat ve své současné roli odděleně od obvyklého programu vesmírných aktivit. Nepochybně budou vykonávat své nynější funkce až do doby, kdy dojde k nějakým změnám ve statusu planety, jako například: ukončení soudního období, převzetí plné zákonné moci Machiventou Melkísedekem, závěrečný rozsudek nad vzpourou Lucifera, nebo návrat Michaela na svět svého posledního poskytnutí sebe sama. Současný místní hlavní správce Urantie se přiklání k názoru, že všichni z této komise, kromě Machiventy, budou uvolněni pro vzestup k Ráji ve chvíli, kdy soustava Satania bude znovu napojena na okruhy souhvězdí. Ale existují i jiné názory.

3. Místní hlavní správce

114:3.1 (1252.5) Každých sto let urantijského času jerusemský sbor dvaceti čtyř planetárních správců určí jednoho ze svých členů k pobytu na vašem světě jako jejich výkonného zástupce, jako místního hlavního správce. V době připravování této knihy proběhla výměna tohoto výkonného činitele, devatenáctého správce nahradil dvacátý. Jméno tohoto současného dohlížitele vám nebude sděleno jenom proto, že smrtelný člověk má silný sklon k uctívání, dokonce ke zbožňování svých výjimečných druhů a nadlidských bytostí.

114:3.2 (1252.6) Místní hlavní správce nemá žádnou účinnou osobní pravomoc v řízení záležitostí světa, kromě své funkce zástupce dvaceti čtyř poradců Jerusemu. Působí jako koordinátor nadlidského správcování a je respektovaným představeným a uznávaným vůdcem nebeských bytostí, působících na Urantii. Všechny druhy andělských armád ho považují za svého koordinujícího vedoucího, zatímco spojené midbytosti, jak 1-2-3 první opustil planetu, aby se stal jedním z dvaceti čtyř poradců, se opravdu dívají na střídající se hlavní správce jako na své planetární otce.

114:3.3 (1253.1) Přestože hlavní správce nemá skutečnou a osobní pravomoc nad planetou, každý den vydává desítky nařízeních a rozhodnutí, které všechny dotyčné osobnosti přijímají jako pravomocné. On je spíše otcovským poradcem než technickým vládcem. V některých aspektech působí tak, jako by to byl Planetární Princ, ale jeho způsob řízení se mnohem více podobá způsobu řízení Materiálních Synů.

114:3.4 (1253.2) Vláda Urantie je zastoupena v radách Jerusemu v souladu s opatřením, podle kterého vracející se hlavní správce se stává dočasným členem kabinetu Planetárních Princů u Vládce Soustavy. Očekávalo se, že když byl Machiventa jmenován místodržitelem Prince, tak okamžitě zaujme své místo v radě Planetárních Princů Satanie, ale doposud v tomto směru nic nepodnikl.

114:3.5 (1253.3) Nadmateriální vláda Urantie neudržuje těsné systematické vztahy s vyššími správními útvary lokálního vesmíru. V určitém smyslu místní hlavní správce zastupuje Salvington stejně jako Jerusem, protože jedná jménem dvaceti čtyř poradců, kteří jsou přímými zastupiteli Michaela a Gabriela. A protože je občanem Jerusemu, může správce planety působit jako mluvčí Vládce Soustavy. Správní orgány jsou zastoupeny přímo Synem Vorondadekem, pozorovatelem Edentie.

4. Nejvyšší pozorovatel

114:4.1 (1253.4) Svrchovanost Urantie je ještě více zkomplikována tím, že krátce po planetární vzpouře převzala absolutní moc nad planetou vláda Norlatiadeku. Na Urantie stále ještě působí Syn Vorondadek jako pozorovatel Nejsvrchovanějších Edentie a při nepřítomnosti přímého vlivu Michaela jako kurátor planetární správy. Současný Nejvyšší pozorovatel (a svého času správce) je dvacátým třetím, který v této funkci slouží na Urantii.

114:4.2 (1253.5) Existují určité oblasti planetárních problémů, které jsou stále ještě pod dohledem Nejsvrchovanějších Edentie a jejichž kontrolu převzali v době Luciferovy vzpoury. Právo jednat v těchto záležitostech má Syn Vorondadek, pozorovatel Norlatiadeku, který udržuje velmi úzké vztahy konzultačního charakteru s planetárními dohlížiteli. Komisaři pro rasové otázky jsou na Urantii velmi aktivní a jejich různí skupinoví vedoucí jsou neformálně přiděleni místnímu pozorovateli Vorondadekovi, který působí jako jejich hlavní poradce.

114:4.3 (1253.6) V krizových situacích se tento Syn Vorondadek Edentie, vykonávající nyní funkci pozorovatele, stává faktickou a nejvyšší hlavou vlády, s výjimkou některých čistě duchovních záležitostí. (V případě výlučně duchovních problémů a některých čistě osobních záležitostech se nejvyšší moc pravděpodobně uděluje velícímu archandělovi, připojenému k nedávno na Urantii vytvořenému regionálnímu řídícímu centru tohoto řádu.)

114:4.4 (1253.7) Nejvyšší pozorovatel je zplnomocněn převzít, na základě vlastní úvahy, planetární vládu v časech závažných planetárních krizí a je zaznamenáno, že v historii Urantie se tomu tak stalo třicet třikrát. V takových případech Nejvyšší pozorovatel působí jako Nejvyšší správce, mající nepopíratelnou pravomoc nad všemi pečovateli a správci, působícími na planetě, s výjimkou regionální organizace archandělů.

114:4.5 (1253.8) Správcovství Vorondadeků není neobvyklým jevem na planetách izolovaných kvůli vzpouře, protože Nejsvrchovanější mohou kdykoliv zasáhnout do záležitostí obydlených světů a vložit vyšší moudrost vládců souhvězdí do věcí v království lidí.

5. Planetární řídící systém

114:5.1 (1254.1) Současnou správu Urantie je opravdu velmi těžké popsat. Tady neexistuje žádná formální vláda po vzoru organizace vesmíru, jako například samostatné legislativní, výkonné a justiční rezorty. Komise dvaceti čtyř poradců se velmi hodně podobá legislativnímu odboru planetární vlády. Hlavní správce je dočasným a poradním vrchním jednatelem s tím, že právo veta má Nejvyšší pozorovatel. A s výjimkou smírčích komisí nepůsobí absolutně na planetě žádná směrodatná soudní moc.

114:5.2 (1254.2) Většina problémů, týkajících se serafů a midbytostí, je řešena, se vzájemným souhlasem, hlavním správcem. Ale kromě těch případů, kdy sděluje příkazy dvaceti čtyř poradců, všechna jeho rozhodnutí musí být předložena k posouzení smírčím komisím, místním orgánům, zřízených pro fungování planety, nebo až k Vládci Soustavy Satanie.

114:5.3 (1254.3) Nepřítomnost tělesného personálu Planetárního Prince a materiálního režimu Adamického Syna a Dcery je částečně nahrazena speciální péčí serafů a mimořádnými službami midbytostí. Absence Planetárního Prince je účinně nahrazena trojitou přítomností archandělů, Nejvyššího pozorovatele a hlavního správce.

114:5.4 (1254.4) Tato poněkud volně organizované a do určité míry osobní řízení planety je nad očekávání účinné kvůli úspoře času za přispění archandělů a díky neustálé připravenosti jejich okruhu, který je tak často používán v naléhavých planetárních případech a při řešení administrativních problémů. Po formální stránce je planeta stále ještě izolována od duchovních okruhů Norlatiadeku, ale v mimořádných případech tento handicap může nyní být překonán použitím okruhu archandělů. Samozřejmě, že od doby rozlití Ducha Pravdy na celé lidstvo před devatenácti sty lety izolace planety se jen málo týká jednotlivých smrtelníků.

114:5.5 (1254.5) Každý administrativní den začíná na Urantii pracovní poradou, na které je přítomen hlavní správce, planetární představitel archandělů, Nejvyšší pozorovatel, dohlížející supernafim, místní vedoucí Nositelů Života a pozvaní hosté z řad vyšších synů vesmíru, nebo určití hostující studenti, kteří v tu dobu pobývají na planetě.

114:5.6 (1254.6) Samotný administrativní kabinet hlavního správce je složen z dvanácti serafů, kteří řídí dvanáct skupin speciálních andělů, působících jako bezprostřední nadlidští vedoucí planetárního rozvoje a stability.

6. Hlavní serafové planetárního dozoru

114:6.1 (1254.7) Když první hlavní správce přišel na Urantii, což bylo v době rozlití Ducha pravdy, byl doprovázen dvanácti sbory speciálních serafů─absolventů škol Seraphingtonu, kterým byly okamžitě přiděleny určité speciální planetární úkoly. Tito ušlechtilí andělé jsou známi jako hlavní serafové planetárního dozoru a jsou přímo podřízeni, s výjimkou nadkontroly Nejvyššího pozorovatele, místnímu hlavnímu správci.

114:6.2 (1255.1) Ačkoliv těchto dvanáct skupin andělů působí pod obecným vedením místního hlavního správce, jsou bezprostředně řízeni serafskou radou dvanácti, kterou tvoří výkonní vedoucí každé skupiny. Tato rada slouží také jako dobrovolný kabinet místního hlavního správce.

114:6.3 (1255.2) Jako planetární představený serafů předsedám této radě serafských vedoucích já a jsem dobrovolný supernafim primárního řádu, sloužící na Urantii jako nástupce bývalého náčelníka andělských armád planety, který nedostal své povinnosti v době odtržení, za kterým stál Kaligastia.

114:6.4 (1255.3) Dvanáct sborů hlavních serafů planetárního dozoru působí na Urantii v následujících funkcích:

114:6.5 (1255.4) 1. Andělé epoch. To jsou andělé současné epochy─skupina daného soudního období. Těmto nebeským pečovatelům byl svěřen dohled a řízení záležitostí každé generace, protože jsou účelově vytvořeni, aby zapadli do mozaiky epochy, ve které se objeví. Současný sbor andělů epoch sloužící na Urantii je třetí skupinou, přidělenou na planetu během nynějšího soudního období.

114:6.6 (1255.5) 2. Andělé pokroku. Těmto serafům je svěřen úkol započít evoluční progres postupných sociálních epoch. Podporují rozvoj vrozených progresivních tendencí evolučních tvorů; nepřetržitě se snaží o to, aby se věci dělaly tak, jak se dělat mají. Tato nynější skupina je v pořadí druhá, která byla poslaná na planetu.

114:6.7 (1255.6) 3. Ochránci náboženství. Toto jsou „andělé církví“, horliví bojovníci za to, co je a co bylo. Snaží se zachovat ty ideály, ve kterých přetrvávají morální hodnoty a přecházejí z jedné epochy do další. Oni jsou rivalové andělů progresu, kteří se po celou dobu snaží přenášet z jedné generace do druhé nepomíjející hodnoty starých a dočasných forem do nových a proto méně stabilizovaných modelů myšlení a chování. Tito andělé usilují o duchovní formy, ale nejsou zdrojem ultrasektářství a nesmyslných svárlivých rozporů samozvaných náboženských odborníků. Současný sbor, působící na Urantii, je pátým takto sloužícím.

114:6.8 (1255.7) 4. Andělé národů. Tito „andělé s hlásnými troubami“ jsou usměrňovači politických procesů v národech Urantie. Nynější skupina, dohlížející na mezinárodní vztahy, je čtvrtým sborem takto sloužícím na planetě. Především díky činnosti této serafské skupiny „Nejsvrchovanější vládnou v království lidí.“

114:6.9 (1255.8) 5. Andělé ras. To jsou andělé, kteří pracují pro zachování evolučních ras času, bez ohledu na jejich politické spory a náboženská uskupení. Na Urantii existují zbytky devíti lidských ras, jejichž smíšení a sloučení vedlo ke vzniku současného obyvatelstva planety. Tito serafové jsou úzce spojeni s činností rasových komisařů a současná skupina na Urantii je původní sbor, poslaný na planetu brzy po Pentekosté.

114:6.10 (1255.9) 6. Andělé budoucnosti. Toto jsou andělé plánování, kteří sestavují prognózy pro budoucí věk a vytvářejí plány pro realizaci lepšího nového a pokročilejšího období; jsou to architekti následujících epoch. Skupina, přítomná nyní na planetě, působí v této funkci od začátku současného soudního období.

114:6.11 (1256.1) 7. Andělé osvěty. V současné době se Urantii dostává pomoci od třetího sboru serafů, kteří se věnují podpoře planetárního vzdělání. Tito andělé se zabývají mentální a morální výchovou jednotlivců, rodin, skupin, škol, komunit, národů a celých ras.

114:6.12 (1256.2) 8. Andělé zdraví. Toto jsou serafští pečovatelé, určeni asistovat těm činnostem smrtelníků, které jsou zaměřeny na podporu zdraví a prevenci nemocí. Tento nynější sbor je šestou skupinou, sloužící během tohoto soudního období.

114:6.13 (1256.3) 9. Serafové rodiny. Urantia nyní využívá služby páté skupiny andělských opatrovatelů, věnujících se zachování a rozvoje rodiny, základní instituce lidské civilizace.

114:6.14 (1256.4) 10. Andělé práce. Tato skupina serafů se zabývá podporou rozvoje práce a zlepšování ekonomických podmínek života národů Urantie. Tento sbor se již sedmkrát vyměnil od doby poskytnutí Michaela.

114:6.15 (1256.5) 11. Andělé rozptýlení. Toto jsou serafové, kteří podporují hodnoty rozptýlení, humoru a odpočinku. Neustále se snaží zdokonalovat rekreační rozptýlení člověka a tímto způsobem prosazovat prospěšnější využívání volného času lidí.

114:6.16 (1256.6) 12. Andělé nadlidské služby. Tito andělé andělů jsou serafové, kteří mají za úkol pečovat o veškerý nadlidský život na planetě, krátkodobý či trvalý.

114:6.17 (1256.7) Když se tyto skupiny hlavních serafů rozcházejí v názorech na planetární politiku, nebo řízení, jejich neshody jsou obvykle předloženy hlavnímu správci, ale všechna jeho rozhodnutí mohou být předmětem odvolání podle charakteru a závažnosti daných sporných otázek.

114:6.18 (1256.8) Žádná z těchto andělských skupin nemá přímou, nebo svémocnou kontrolu nad sférami své činnosti. Nemohou plně kontrolovat záležitosti, spadající do jednotlivých oblastí svého působení, ale mohou a také to dělají, že ovlivňují planetární podmínky a vytvářejí takové okolnosti, aby byly příznivé pro sféry lidské činnosti, na které dohlížejí.

114:6.19 (1256.9) Hlavní serafové planetárního dozoru využívají mnoho vlivů pro vykonávání svých misí. Oni působí na lidskou mysl; ovlivňují tvoření idejí, zaostřují intelekt a podněcují představivost. Přestože nejsou schopni vložit do lidských myslí nové a vyšší koncepce, často se snaží zesílit některý nový ideál, který již vznikl v intelektu daného člověka.

114:6.20 (1256.10) Ale kromě těchto početných prostředků pozitivního jednání, hlavní serafové zabezpečují planetární progres proti fatálnímu ohrožení prostřednictvím mobilizace, přípravě a udržování záložního sboru osudu. Hlavní funkcí těchto záložníků je zabránit zhroucení evolučního rozvoje; oni jsou opatřeními, která vytvořily nebeské síly proti neočekávanému; jsou zárukou proti katastrofě.

7. Záložní sbor osudu

114:7.1 (1257.1) Záložní sbor osudu je složen z žijících mužů a žen, přijatých do speciální služby nadlidského řízení záležitostí světa. Tento sbor je vytvořen z mužů a žen každé generace, kteří byly vybráni duchovními usměrňovateli dané sféry, aby pomohly přivést soucit a moudrost k dětem času na evolučních světech. Je běžnou praxí při vedení záležitostí vzestupných plánů, že se využívá spolupráce se smrtelnými tvory vlastní vůle ihned poté, kdy jsou způsobilí a důvěryhodní převzít na sebe takovou odpovědnost. Tudíž, jakmile se na pozemské scéně objeví muži a ženy s dostatečnými mentálními schopnostmi, přiměřeným morálním charakterem a potřebnou duchovností, jsou rychle přiděleni příslušné nebeské skupině planetárních osobností jako lidští prostředníci, smrtelní pomocníci.

114:7.2 (1257.2) Když jsou lidé vybráni jako ochránci planetárního osudu, když se stanou klíčovými jedinci v plánech, uskutečňovaných správci světa, tak planetární představitel serafů potvrdí jejich dočasné přiřazení k serafskému sboru a určí osobní strážce soudu, aby sloužili s těmito smrtelnými záložníky. Všichni záložníci mají sebe si uvědomujícího Ladiče a většina z nich působí ve vyšších kosmických okruzích intelektuálních hodnot a duchovního vědomí.

114:7.3 (1257.3) Smrtelníci daného světa jsou vybráni pro službu v záložním sboru osudu na obydlených světech kvůli:

114:7.4 (1257.4) 1. Zvláštní schopnosti být tajně vycvičen pro možné četné naléhavé mise při řízení různých oblastí světových záležitostí.

114:7.5 (1257.5) 2. Upřímné oddanosti určitým specifickým sociálním, ekonomickým, politickým, duchovním, nebo jiným děním, spojené s ochotou takto sloužit bez lidského uznání a odměny.

114:7.6 (1257.6) 3. Vlastnictví Ladiče Myšlení s výjimečnou všestranností a předpokládanou předchozí zkušeností na Urantie při řešení planetárních problémů a urovnávání naléhavých situací, ohrožujících svět.

114:7.7 (1257.7) Každá oblast planetární nebeské služby je oprávněna mít spojení se sborem těchto smrtelníků, osvědčených ochránců osudu. Průměrný obydlený svět používá sedmdesát oddělených sborů osudu, které jsou úzce spojeny se současným nadlidským řízením světových záležitostí. Na Urantii je dvanáct záložních sborů osudu, jeden pro každou planetární skupinu serafského dozoru.

114:7.8 (1257.8) Dvanáct skupin urantijských záložníků osudu je složeno ze smrtelných obyvatel sféry, kteří byli vycvičeni pro četné klíčové pozice na zemi a jsou připraveni jednat v možných planetárních krizových situacích. Tento sloučený sbor se nyní skládá z 962 osob. Nejmenší sbor má 41 lidí a největší 172. S výjimkou méně než dvaceti kontaktních osobností si členové této unikátní skupiny nejsou naprosto vědomi své připravenosti pro možnou funkci v určitých planetárních krizích. Tito smrtelní záložníci jsou vybráni sborem, ke kterému jsou následně přiděleni a nadto obdrží přípravu a výcvik hluboko v mysli společnou metodou Ladiče Myšlení a pečujícího serafského ochránce. Častokrát se na tomto nevědomém výcviku podílejí početné další nebeské osobnosti a v celé této speciální přípravě vykonávají cennou a nepostradatelnou službu midbytosti.

114:7.9 (1258.1) Na mnohých světech jsou speciálně přizpůsobené sekundární midbytosti schopny navázat různé stupně spojení s Ladiči Myšlení některých vhodně založených smrtelníků umným proniknutím do jejich myslí, poskytujících místo pro pobyt Ladičů. (A právě takovou šťastnou kombinací kosmických adaptací byla tato sdělení vyjádřena na Uranti v anglickém jazyce.) Takoví potenciálně kontaktní smrtelníci evolučních světů se stávají členy početných záložních sborů a do určité míry je zásluhou těchto malých skupin prozíravých osobností, že se rozvíjí duchovní civilizace a Nejsvrchovanější mohou vládnout v království lidí. Tímto způsobem muži a ženy těchto záložních sborů osudu mohou prostřednictvím midbytostí udržovat rozdílné stupně spojení se svými Ladiči; ale tito stejní smrtelníci jsou téměř neznámí svým spoluobčanům, s výjimkou takových krizových sociálních situacích a duchovních naléhavých případech, ve kterých tyto záložní osobnosti pomáhají zabránit úpadku evoluční kultury, nebo vyhasnutí světla živé pravdy. Na Urantii se tito záložníci osudu málokdy zaskvěli na stránkách lidské historie.

114:7.10 (1258.2) Záložníci nevědomě působí jako uchovatelé zásadní planetární informace. Mnohokrát, v době smrti záložníka se důležité údaje z mysli umírajícího přenesou do mladšího nástupce spojení dvou Ladičů Myšlení. Ve vztahu k těmto záložním sborům působí Ladiči nepochybně ještě mnoha dalšími způsoby, které nám nejsou známy.

114:7.11 (1258.3) Ačkoliv záložní sbor osudu na Urantii nemá trvalého vedoucího, má své vlastní stálé rady, které tvoří jeho řídící organizační systém. Ten obsahuje soudní radu, radu historie, radu politické svrchovanosti a mnoho dalších. Čas od času, v souladu s organizací sboru, čestní (smrtelní) vůdci celého záložního sboru jsou pověřeni těmito radami specifickou funkcí. Doba výkonu této funkce takového záložního vedoucího je obvykle záležitostí několika málo hodin, je omezena na nezbytnou dobu pro vykonání daného specifického úkolu.

114:7.12 (1258.4) Záložní sbor Urantie měl nejvíce členů v časech Adamitů a Anditů a pak se neustále snižoval s úbytkem fialové krve a svého nejnižšího bodu dosáhl v době Pentekosté. Od těch dob počet členů záložního sboru neustále narůstal.

114:7.13 (1258.5) (Kosmický záložní sbor obyvatel Urantie, majících vesmírné uvědomění, tvoří v současné době přes tisíc smrtelníků, jejichž vnímání kosmického občanství daleko přesahuje sféru jejich pozemského pobytu, ale není mně dovoleno odhalit pravou podstatu funkce této unikátní skupiny žijících lidských bytostí.)

114:7.14 (1258.6) Smrtelníci Urantie by neměli dopustit to, aby podmíněná duchovní izolace jejich světa od některých okruhů lokálního vesmíru v nich vytvořila pocit kosmického opuštění, nebo planetární osiřelosti. Na planetě působí přesně stanovený a výkonný nadlidský dozor nad světovými záležitostmi a lidskými osudy.

114:7.15 (1258.7) Ale je pravdou, že vy můžete mít při nejlepším jen matnou představu o ideální planetární vládě. Již od dob Planetárního Prince Urantia doplácí na chyby při uskutečňování božského plánu světového růstu a rasového rozvoje. Loajální obydlené světy Satanie nejsou řízeny jako Urantia. Nicméně, ve srovnání s jinými izolovanými světy není váš řídící planetární systém na tom tak špatně; pouze o jednom nebo dvou světech se může říct, že jsou na tom hůře a jen několik jsou na tom o málo lépe; ale většina světů je na tom stejně.

114:7.16 (1259.1) Zdá se, že nikdo v lokálním vesmíru neví, kdy tento neurovnaný stav řízení planety skončí. Melkísedekové Nebadonu jsou nakloněni názoru, že v řízení planety a její organizaci nedojde téměř k žádným změnám, dokud se na Urantii podruhé nevrátí osobně Michael. A bezpochybně potom, ne-li dříve, nastanou rozsáhlé změny v planetárním řízení. Ale pokud se jedná o povahu takových změn ve spravování planety, zdá se, že nikdo o tom nemá ani tušení. V celé historii vesmíru Nebadon neexistuje předchozí případ takového vývoje na obydlených světech. Mezi mnohými, těžko pochopitelnými věcmi, týkající se budoucí vlády Urantie, má velkou důležitost umístění planetárního okruhu a regionálního centra archandělů.

114:7.17 (1259.2) Váš izolovaný svět nebyl v radách vesmíru zapomenut. Urantia není kosmický sirotek, poznamenaný hříchem a odstaven od božské péče v důsledku vzpoury. Všude, od Uversy k Salvingtonu a dolů k Jerusemu, dokonce v Havoně a v Ráji všichni vědí, že jsme tady; a vy smrtelníci, nyní pobývající na Urantii, jste stejně tak láskyplně ochraňováni a stejně tak sledováni a dokonce i více, jako kdyby vaše sféra nebyla nikdy zrazena nespolehlivým Planetárním Princem. Věčnou pravdou je, že: „Sám Otec vás miluje.“

114:7.18 (1259.3) [Představeno představitelem serafů, umístěných na Uranti.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.