Kapitola 113 Serafští strážci osudu

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 113

Serafští strážci osudu

113:0.1 (1241.1) POVĚDĚLI jsme vám o pomocných duších času a armádách poslů prostoru a nyní budeme věnovat pozornost strážným andělům─serafům, věnující se péči o jednotlivé smrtelníky, pro jejichž povznesení a zdokonalení byl celý tento obrovský věčný program duchovního rozvoje vytvořen. V minulých epochách tito ochránci osudu byli prakticky jedinou známou skupinou andělů na Urantii. Planetární serafové jsou opravdu pomáhající duchové, poslaní sloužit těm, na které čeká věčný život. Tito doprovodní serafové působili a působí jako duchovní pomocníci smrtelných lidí ve všech významných událostech minulosti i přítomnosti. V mnoha zjeveních „slova byla vyslovena anděly“; mnoho pokynů nebes bylo „přijato pomáhajícími anděly.“

113:0.2 (1241.2) Serafové jsou tradičními anděly nebes; jsou to pomáhající duchové, kteří se nacházejí tak blízko vás a dělají pro vás toho tak moc. Oni slouží na Urantii od chvíle, kdy se na ní objevila lidská inteligence.

1. Strážní andělé

113:1.1 (1241.3) Učení o strážných andělích není mýtus; některé skupiny lidských bytostí mají opravdu osobní anděly. Právě v uznání tohoto faktu Ježíš, hovoříc o dětech nebeského království, řekl: „Dbejte na to, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých, protože vám říkám, že jejich andělé vždy vidí duchovní přítomnost mého Otce.“

113:1.2 (1241.4) Původně serafové byli trvale přiděleni k jednotlivým rasám Urantie. Ale od poskytnutí Michaela jsou přidělováni podle inteligence, duchovnosti a osudu člověka. Intelektuálně je lidstvo rozděleno do tří tříd:

113:1.3 (1241.5) 1. Podnormální─lidé, kteří nemají normální sílu vůle, takoví, kteří nejsou schopni udělat průměrná rozhodnutí. Tato třída zahrnuje ty, kteří nedokáží pochopit Boha; postrádají schopnost pro rozumnou úctu k Bohu. Podnormální bytosti Urantie mají přidělen sbor serafů, jednu posádku s jedním oddílem cherubů, určeným pomáhat jim a sledovat, aby se k nim šířila spravedlnost a soucit v jejich nelehkém životě na této sféře.

113:1.4 (1241.6) 2. Průměrný, normální typ lidské mysli. Z pohledu serafské služby je většina mužů a žen zatříděna do sedmi tříd podle toho, na kterém z okruhů lidského rozvoje a duchovního růstu se nacházejí.

113:1.5 (1241.7) 3. Nadnormální─lidé, přijímající velká rozhodnutí a mající nepochybně potenciál k úspěšnému završení duchovního růstu; muži a ženy, kteří mají určitý kontakt se svými vnitřními Ladiči Myšlení; členové různých záložních sborů osudu. Bez ohledu na to, na jakém okruhu se člověk nachází, jestliže takový jedinec je zaregistrován do kteréhokoliv z několika záložních sborů osudu, okamžitě je mu přidělen osobní seraf a od této chvíle až do konce pozemské pouti se bude takový smrtelník těšit nepřetržité péči a neustálému dohledu strážného anděla. Také, když jakákoliv lidská bytost přijme Nejvyšší Rozhodnutí a existuje opravdové spojení s Ladičem, osobní strážce je takové duši ihned přidělen.

113:1.6 (1242.1) Pro pomáhaní tak zvaným normálním bytostem jsou serafové přidělováni podle toho, na jakém okruhu intelektuality a duchovnosti se člověk nachází. Ve své mysli, uvězněné ve smrtelné skořápce, začínáte na sedmém okruhu a postupujete ke středu, snažíc se pochopit, podrobit a zvládnout své „já“. A jestli vaši cestu neukončí přirozená smrt a přenese vaše úsilí na obytné světy, tak okruh za okruhem budete postupovat až dosáhnete prvního, neboli vnitřního okruhu vzájemného spojení a komunikace s vnitřním Ladičem.

113:1.7 (1242.2) Lidské bytosti na počátečním, čili sedmém okruhu, mají jednoho strážného anděla s jedním pomocným cherubem a ti mají za úkol pečovat a opatrovat tisíc smrtelníků. Na šestém okruhu je dvojice serafů s jedním pomocným cherubem přidělena skupině pěti set takových vzestupných smrtelníků, aby jich vedli. Když lidské bytosti dosáhnou pátého okruhu, jsou seskupeni do zhruba stočlenných skupin a má je na starost dvojice strážných serafů se skupinou cherubů. Po dosažení čtvrtého okruhu jsou smrtelné bytosti seřazeny do skupin po deseti a zase se o ně stará dvojice serafů, kterým pomáhá posádka cherubů.

113:1.8 (1242.3) Když smrtelná mysl překoná přitažlivost živočišného dědictví a dosáhne třetího okruhu lidské intelektuality a nabude duchovnost, osobní anděl (ve skutečnosti dva) se od této chvíle budou zcela a výlučně věnovat tomuto vzestupujícímu smrtelníkovi. Tak se těmto lidským duším, kromě stále přítomných a stále účinnějších vnitřních Ladičů Myšlení, dostane plné pomoci těchto osobních strážců osudu ve všech jejich snahách dokončit třetí okruh, překonat druhý a dosáhnout prvního.

2. Strážci osudu

113:2.1 (1242.4) Serafové jsou známí jako strážci osudu až poté, kdy jsou přiděleni lidské duši, která vykonala jeden či více ze tří významných činů: učinila nejvyšší rozhodnutí podobat se Bohu; vstoupila na třetí okruh, nebo byla přijata do jednoho ze záložních sborů osudu.

113:2.2 (1242.5) V evoluci ras je strážce osudu přidělen té první bytosti, která dosáhne okruhu, nezbytného pro poskytnutí osobního ochránce. Prvním smrtelníkem Urantie, který získal osobního strážce, byl Rantowoc, moudrý muž červené rasy v dávné minulosti.

113:2.3 (1242.6) Veškerá přidělení andělů se dělají na základě dobrovolnosti, přičemž se serafové vždy vybírají v závislosti na lidských potřebách a statusu andělského páru─s ohledem na serafskou zkušenost, schopnost a moudrost. Pouze dlouho sloužící serafové, zkušenější a osvědčené typy jsou přidělováni jako ochránci osudu. Mnoho strážců získalo velmi cennou zkušenost na těch světech, jejichž obyvatelé nesplývají s Ladiči. Podobně jako Ladiči, serafové doprovázejí takové bytosti po dobu jednoho života a potom jsou uvolněni pro nový úkol. Mnoho strážců osudu na Urantii prodělalo takovou předchozí praktickou zkušenost na jiných světech.

113:2.4 (1243.1) Jestliže se lidským bytostem nepodaří přežít, jejich osobní, nebo skupinoví strážci mohou opakovaně sloužit v podobných funkcích na stejné planetě. Serafové si vytvoří citový vztah k jednotlivým světům a projevují neobyčejnou náklonnost k určitým rasám a typům smrtelných tvorů, se kterými byli tak úzce a důvěrně spjati.

113:2.5 (1243.2) Andělé si vytvoří trvalý citový vztah ke svým lidským společníkům; a vy, kdybyste jen mohli uvidět serafa, byste si vytvořili vřelý vztah k nim. Zbaveni svých materiálních těl, obdařeni duchovními formami, měli byste svými mnohými vlastnostmi osobnosti velmi blízko k andělům. Sdílí s vámi většinu vašich emocí a některé prožívají navíc. Jediná emoce, vás ovládající, která je pro ně velmi těžko pochopitelná, je dědictví živočišného strachu, které tak významně ovlivňuje psychický život průměrného obyvatele Urantie. Andělé skutečně těžko chápou, proč vy tak vytrvale umožňujete strachu ovládat vaše vyšší intelektuální schopnosti a dokonce také vaši náboženskou víru, být tak důsledně ničeni bezohledným panickým strachem a úzkostí.

113:2.6 (1243.3) Všichni serafové mají svá osobní jména, ale v zápisech pro přidělení úkolů na světech jsou často označováni svými planetárními čísly. V hlavním řídícím centru vesmíru jsou zaregistrováni pod svým jménem a číslem. Strážce osudu člověka, použitého pro vytvoření tohoto kontaktní spojení, je členem číslo tři 17. skupiny, 126. posádky, 4. oddílu, 384. útvaru, 6. legie, 37. vojska 182 314. serafské armády Nebadonu. Nynější planetární číslo tohoto serafa, přiděleného k danému člověku na Urantii, je 3 641 852.

113:2.7 (1243.4) Přidělování serafů pro plnění úlohy osobních ochránců─účel andělů ve funkci strážců osudu─vždy probíhá na základě dobrovolnosti. Ve městě, kde se nyní nacházíme, byl jeden smrtelník nedávno přijat do záložního sboru osudu a poněvadž všichni takoví lidé dostanou osobní strážné anděly, více než sto zkušených serafů se ucházelo o tento úkol. Planetární velitel vybral dvanáct nejzkušenějších jedinců a pak určil ty serafy, o kterých byl přesvědčen, že jsou to nejvhodnější průvodci pro tuto lidskou bytost na celou dobu její životní pouti. To znamená, že byl vybrán pár s rovnocennými zkušenostmi; jeden z tohoto páru bude vždy ve službě.

113:2.8 (1243.5) Serafové řeší složité úkoly nepřetržitě, ale kterýkoli člen andělského páru je schopen se vyrovnat se všemi pečovatelskými povinnostmi. Serafové, podobně jako cherubové, obvykle slouží v párech, ale na rozdíl od svých méně pokročilých druhů, serafové mohou někdy pracovat samostatně. Prakticky ve všech svých kontaktech s lidskými bytostmi mohou působit individuálně. Účast obou členů dvojice je nutná pouze při komunikaci a službě na vyšších okruzích vesmírů.

113:2.9 (1243.6) Když serafský pár přijme úkol ochránců, slouží oba danému člověku až do konce jeho života. Doplňující anděl (jeden z páru) se stane zaznamenatelem služby. Tito doplňující serafové jsou zaznamenávajícími anděly smrtelníků evolučních světů. Tyto záznamy jsou vedeny párem cherubů (cherubů a sanobimů), kteří jsou vždy přiřazeni k serafským strážcům, ale za tyto záznamy vždy odpovídá jeden ze serafů.

113:2.10 (1244.1) V případě potřeby odpočinku a nabytí životní energií vesmírných okruhů, je strážce pravidelně vystřídán svým doplňujícím partnerem a během jeho absence působí jako zaznamenatel přidružený cherub. To stejné se děje také v případě, když není přítomen doplňující seraf.

3. Vztah k jiným duchovním vlivům

113:3.1 (1244.2) Jednou z nedůležitějších věcí co strážný anděl dělá pro svého lidského chráněnce je uskutečňování osobní koordinace s různými neosobními duchovními vlivy, které se vyskytují a obklopují a působí na mysl a duši vyvíjejícího se materiálního tvora. Lidské bytosti jsou osobnosti a pro neosobní duchy a před-osobní entity je mimořádně obtížné navázat přímé spojení s takovými vysoce materiálními a individuálními osobitými intelekty. Služba strážných andělů více či méně sjednocuje všechny tyto vlivy a dělá je znatelnějšími pro rozvíjející se morální podstatu evolující lidské osobnosti.

113:3.2 (1244.3) Tito serafští ochránci především slaďují síly a vlivy Nekonečného Ducha, od fyzických kontrolorů a pomocných duchů mysli až po Svatého Ducha Božské Pečovatelky a duchovní přítomnost Všudypřítomného Rajského Třetího Zdroje a Středu. Po spojení těchto rozsáhlých pečovatelských faktorů Nekonečného Ducha a dosažení většího jejich zosobnění potom seraf zahájí slaďování tohoto integrovaného vlivu Společného Činitele s duchovními přítomnostmi Otce a Syna.

113:3.3 (1244.4) Ladič Myšlení je duchovní přítomnost Otce; Duch Pravdy je duchovní přítomnost Synů. Tyto božské dary jsou sjednocovány a slaďovány na nižších úrovních duchovní zkušenosti člověka pomocí serafských strážců. Tito andělští služebníci mají dar slučovat lásku Otce a laskavost Syna ve své službě smrtelným tvorům.

113:3.4 (1244.5) Tímto se vysvětluje, proč serafští strážci se nakonec stanou osobními opatrovateli obrazců mysli, formulace paměti a faktů duše přeživšího smrtelníka v době intervalu mezi fyzickou smrtí a morontiálním vzkříšením. Nikdo jiný, pouze tyto pomáhající děti Nekonečného Ducha mohou takto působit v zájmu lidského tvora během této přechodové fáze z jedné úrovně vesmíru na druhou a na vyšší úroveň. Také tehdy, když jste pohrouženi v konečném spánku přechodu a přecházíte z času do věčnosti, vysoký supernafim bude sdílet tento přechod s vámi jako opatrovatel vaší identity a garant osobní integrity.

113:3.5 (1244.6) Na duchovní úrovni serafové dělají osobními mnoho neosobních a před-osobních způsobů služby ve vesmírech; jsou koordinátory. Na intelektuální úrovni harmonizují mysl a morontii, plní funkci korelátorů. A na fyzické úrovni manipulují pozemským prostředím prostřednictvím svého spojení s Hlavními Fyzickými Kontrolory a v součinnosti s midbytostmi.

113:3.6 (1244.7) Toto je povídání o rozmanitých a složitých funkcích doprovodných serafů. Ale jak taková druhořadá andělská osobnost, vytvořena jen o trošku výše nad vesmírnou úrovní lidskosti, dokáže vykonávat takové obtížné a složité věci? My to skutečně nevíme, ale domníváme se, že tato fenomenální služba je určitým neodhaleným způsobem podporována nepoznanou a neodkrytou činností Nejvyšší Bytosti─uskutečňování Božstva vyvíjejících se vesmírů času a prostoru. Po celou dobu vzestupného věčného života v Nejvyšší Bytosti a jejím prostřednictvím jsou serafové nezbytnou součástí pokračujícího vývoje smrtelníků.

4. Oblasti působení serafů

113:4.1 (1245.1) Serafští strážci nemají mysl, ačkoliv pocházejí ze stejného zdroje─Tvořivého Ducha, který dává také vzniknout smrtelné mysli. Serafové jsou stimulátory mysli; neustále se snaží působit na okruh vytváření rozhodnutích v lidské mysli. Dělají to však jinak než Ladiči Myšlení, kteří působí zevnitř a skrze duši, oni působí prostřednictvím sociálního, etického a morálního prostředí lidských bytostí. Serafové nejsou tou přitažlivou silou Vesmírného Otce, kterou představují Ladiči, ale fungují jako osobní pomocný orgán Nekonečného Ducha.

113:4.2 (1245.2) Smrtelný člověk, podléhající vlivu Ladiče, je také přístupný vedení serafů. Ladič je podstatou věčného charakteru člověka; seraf je učitelem vyvíjejícího se charakteru člověka─ smrtelné mysli v tomto životě, morontiální duše v příštím životě. Na obytných světech si budete uvědomovat a poznáte serafské instruktory, ale v prvním životě si jich lidé obvykle nejsou vědomi.

113:4.3 (1245.3) Serafové působí jako učitelé, kteří vedou kroky lidské osobnosti na cestu nové a progresivní zkušenosti. Přijmout vedení serafa málokdy znamená zajištění snadného života. Následováním jejich vedení se určitě potkáte s obtížnými překážkami morální volby a duchovního růstu, ale jestli máte odvahu, překonáte je.

113:4.4 (1245.4) Impulsy zbožnosti ve značné míře vznikají v důsledku duchovního vybízení vyšších pomocných duchů mysli, posílených vedením Ladiče. Ale touha Boha uvědomělých smrtelníků modlit se je velmi často výsledkem působení serafského vlivu. Strážní serafové nepřetržitě manipulují prostředím smrtelníků za účelem prohloubit kosmické vnímání vzestupného smrtelníka, aby takový kandidát přežití byl schopen silněji si uvědomovat přítomnost vnitřního Ladiče a tím mu umožnit více spolupracovat s duchovní misí božské přítomnosti.

113:4.5 (1245.5) Přestože mezi vnitřními Ladiči a obklopujícími serafy očividně neprobíhá žádná komunikace, zdá se, že spolu pracují v dokonalé harmonii a mimořádném souladu. Serafští strážci jsou nejaktivnější tehdy, když Ladiči jsou nejméně aktivní, ale jejich péče je určitým zvláštním způsobem sladěna. Taková dokonalá spolupráce těžko může být náhodná, nebo nahodilá.

113:4.6 (1245.6) Pečující osobnost strážného serafa, Božská přítomnost vnitřního Ladiče, působení okruhu Svatého Ducha a vědomí Syna v Duchu Pravdy─to všechno je sladěno do účelné jednoty duchovní služby, která je přítomna ve smrtelné osobnosti a je pro ni určena. Ačkoliv tyto nebeské vlivy pocházejí z různých zdrojů a různých úrovní, jsou všechny sloučeny v obklopující a evolující Nejvyšší Bytosti.

5. Serafská služba smrtelníkům

113:5.1 (1245.7) Andělé nenarušují nedotknutelnost lidské mysli; nemanipulují vůlí smrtelníků; ani nenavazují přímý kontakt s vnitřními Ladiči. Strážce osudu na vás působí všemožnými způsoby, které však vždy respektují důstojnost vaší osobnosti; za žádných okolností tito andělé nezasahují do svobodného jednání lidské vůle. Ani andělé, ani žádný jiný řád vesmírných osobností není oprávněn omezovat, nebo snižovat výsadní právo člověka na vlastní volbu.

113:5.2 (1246.1) Andělé jsou tak blízko vás a pečují o vás tak procítěně, že, obrazně řečeno, „pláčou nad vaší tvrdošíjnou nepřístupností a tvrdohlavostí.“ Serafové neroní fyzické slzy; nemají fyzická těla; ani nemají křídla. Ale mají duchovní emoce a prožívají citové a sentimentální pohnutky duchovní povahy, které se do jisté míry podobají lidským emocím.

113:5.3 (1246.2) Serafové jednají ve vašem zájmu zcela nezávisle na vašich přímých žádostech; oni vykonávají pokyny svých nadřízených a tímto způsobem působí bez ohledu na vaše chvilkové rozmary, nebo proměnlivé nálady. To neznamená, že jim nemůžete jejich úkoly usnadnit či ztížit, ale spíše to vyjadřuje, že andělé nejsou přímo odpovědni za vaše žádosti, nebo vaše modlitby.

113:5.4 (1246.3) Během života v těle smrtelný člověk nemá přímý přístup k rozumu andělů. Oni nejsou vládci či dirigenti; jsou to prostě strážci. Serafové vás střeží; oni se vás nesnaží přímo ovlivňovat; vy si musíte naplánovat svoji vlastní cestu, ale tito andělé se potom snaží o to, abyste tuto zvolenou cestu co nejlépe využili. Oni (obvykle) svévolně nezasahují do běžných záležitostí lidského života. Ale když dostanou instrukce od svých nadřízených, aby vykonali nějaký mimořádný čin, můžete si být jisti, že tito strážci najdou způsob jak splnit tyto pokyny. Proto se nevtírají do obrazu lidských dramat kromě naléhavých případů a to obvykle na přímý rozkaz svých nadřízených. Jsou to ty bytosti, které vás budou doprovázet v průběhu mnoha epoch a tímto způsobem se seznamují se svojí budoucí činností a s nimi spojenou osobností.

113:5.5 (1246.4) Za určitých okolností jsou serafové schopni působit jako materiální pečovatelé lidí, ale tento způsob péče je velmi ojedinělý. S pomocí midbytostí a fyzických kontrolorů jsou schopni vykonávat široký okruh činností pro lidské bytosti, dokonce navázat bezprostřední kontakt s lidmi, ale takové případy jsou velmi vzácné. Většinou platí pravidlo, že jednání serafů nemění chod událostí materiálního světa, ačkoliv vznikly i takové situace, při kterých byly ohroženy životně důležité články lidské evoluce a ve kterých serafští strážci sehráli důležitou roli na základě vlastní iniciativy.

6. Strážní andělé po smrti

113:6.1 (1246.5) Pověděl jsem vám trochu o službě serafů během fyzického života a teď se vás pokusím informovat o činnostech strážců osudu v době posmrtného rozkladu jejich lidských společníků. Po vaší smrti strážce osudu svědomitě zachová záznamy o vašem životě, podrobné údaje o identitě a morontiální entitě lidské duše, které se vyvinuty společnou činností smrtelné mysli a božského Ladiče a všechny ostatní hodnoty, mající význam pro vaši budoucí existenci. Všechno, co vás tvoří, co opravdu jste, kromě identity pokračující existence, kterou představuje odcházející Ladič, a reality osobnosti.

113:6.2 (1246.6) V okamžiku, kdy v lidské mysli zmizí kontrolní světlo, duchovní jas, který serafové spojují s přítomností Ladiče, pečující anděl se osobně nahlásí velícím andělům, následně skupině, posádce, oddílu, útvaru, legii a vojsku; a po zaregistrování pro závěrečné dobrodružství v čase a prostoru, takový anděl obdrží od planetárního vůdce serafů osvědčení pro Večerní Hvězdu (nebo jiného zástupce Gabriela), který velí serafské armádě tohoto kandidáta na vzestup vesmírem. A po obdržení povolení od velitele této nejvyšší organizační jednotky, takový strážce osudu přejde na první obytný svět a tam čeká na znovu nabytí vědomí svého bývalého chráněnce v lidském těle.

113:6.3 (1247.1) V případě, že se lidské duši nepodaří přežít po přidělení osobního anděla, tento pečující seraf musí odejít do hlavního řídícího centra lokálního vesmíru, aby tam svědecky potvrdil správnost dokončených záznamů svého chráněného partnera. Potom předstoupí před soudy archandělů, aby byl zproštěn viny za neúspěšné přežití svého chráněnce; a pak se vrátí zpět na světy, aby byl opět přidělen jinému smrtelníkovi s vzestupným potenciálem, nebo k nějaké další skupině serafské služby.

113:6.4 (1247.2) Ale vedle osobní služby a skupinové ochrany, andělé ještě pečují o evoluční tvory mnoha různými způsoby. Osobní strážci, jejichž chráněnci neodejdou ihned do obytných světů, nezůstávají tam nečinně v očekávání periodického ohlášení k nástupu na soudný den; jsou posláni na různé podpůrné mise po celém vesmíru.

113:6.5 (1247.3) Serafský ochránce je svěřenecký správce přeživších hodnot spící duše smrtelného člověka, zatímco nepřítomný Ladič je identitou takové nesmrtelné vesmírné bytosti. Když tito dva spojí své síly v sálech vzkříšení obytného světa ve spolupráci s nově vytvořenou morontiální formou, dojde k znovu sestavení ustavujících faktorů osobnosti vzestupného smrtelníka.

113:6.6 (1247.4) Ladič prokáže vaši totožnost; strážný seraf vás znovu-zosobní a potom vás nanovo představí věrnému Monitoru vašich pozemských dnů.

113:6.7 (1247.5) A tak to přesně probíhá i při zakončení planetární epochy: když jsou shromážděni ti, kteří se nachází na nižších okruzích smrtelného dosažení, jsou to jejich skupinoví strážci, kdo je znovu sestaví v sálech vzkříšení obytných sfér, o čemž také vypovídají vaše záznamy: „A sešle hromovým hlasem své anděly a ti shromáždí jeho vyvolené, od jednoho konce nebes k druhému“.

113:6.8 (1247.6) Metoda spravedlnosti vyžaduje, aby osobní, nebo skupinoví strážci odpověděli při vyhlášení soudního období za všechny nepřeživší osobnosti. Ladiči takových nepřeživších smrtelníků se nevracejí a když se zjišťuje prezentace, odpovídá seraf, zatímco Ladič neodpovídá. Toto znamená „vzkříšení neoprávněných“, ve skutečnosti je to formální uznání zániku existence tvora. Toto prohlášení spravedlnosti následuje ihned po vyhlášení milosti─vzkříšení spících přeživších smrtelníků. Ale tyto záležitosti mají na starosti pouze nejvyšší a všeho znalí Soudci přeživších hodnot. Takové otázky soudných výroků se nás opravdu netýkají.

113:6.9 (1247.7) Skupinoví strážci mohou sloužit na planetě epochu za epochou a nakonec se stanou opatrovateli dřímajících duší tisíců a tisíců spících přeživších smrtelníků. Mohou takto sloužit na mnoha různých světech dané soustavy, protože k reakci na vzkříšení dochází na obytných světech.

113:6.10 (1247.8) Všichni osobní a skupinoví strážci v soustavě Satania, kteří sešli na scestí v době Luciferovy vzpoury, bez ohledu na to, že mnoho z nich upřímně litovalo své pošetilosti, budou drženi v izolaci na Jerusemu až do závěrečného soudního rozhodnutí nad vzpourou. Univerzální Cenzoři již ve vlastní iniciativě odebrali těmto vzpurným a nevěrným strážcům všechny aspekty důvěry jejich duší a uložili tyto morontiální reality do bezpečného opatrovnictví dobrovolných sekunafimů.

7. Serafové a vzestup

113:7.1 (1248.1) Je to vskutku epochální událost na cestě vzestupujícího smrtelníka, toto první probuzení na březích obytného světa; tam poprvé opravdu uvidíte své andělské průvodce z pozemského života, kterými jste již tak dlouho milováni a kteří byli neustále ve vaší přítomnosti; tam si také skutečně uvědomíte identitu a přítomnost božského Monitoru, který tak dlouho pobýval ve vaší mysli na zemi. Takový prožitek představuje nádherné probuzení, skutečné vzkříšení.

113:7.2 (1248.2) Na morontiálních sférách doprovázející serafové (jsou dva) jsou vašimi pohostinnými společníky. Tito andělé vás nejenom doprovázejí během vašeho postupu na cestě přes přechodové světy a všemi možnými způsoby vám pomáhají získat morontiální a duchovní status, ale sami využívají příležitost k vlastnímu rozvoji studiem na obytných světech v nástavbových školách pro evoluční serafy.

113:7.3 (1248.3) Lidská rasa byla stvořena na úrovni jenom o trošku nižší než jednodušší typy andělských řádů. Proto vašim prvním úkolem morontiálního života bude pomáhat serafům v jejich neodkladné práci, která na vás bude čekat po nabytí vědomí osobnosti po vašem vysvobození z pout těla.

113:7.4 (1248.4) Před odchodem z obytných světů všichni smrtelníci budou mít trvalé serafské společníky, nebo strážce. V procesu vašeho vzestupu morontiálními sférami to budou nakonec právě serafští strážci, kteří svědecky potvrdí rozhodnutí o vašem věčném spojení s Ladiči Myšlení. Společným úsilím vytvořili vaše osobní identity jako identity dětí stvořených v těle na světech času. Potom, jak dospějete do zralého morontiálního stavu, vás budou provázet přes Jerusem a jeho přidružené světy progresu a kultury lokální soustavy. Poté půjdou s vámi do Edentie a její sedmdesáti sfér pokročilé socializace a pak vás přivedou k Melkísedekům a budou se vám věnovat po celou dobu vašeho jedinečného pobytu na hlavních světech vesmíru. A když nabudete moudrost a kulturu Melkísedeků odvedou vás do Salvingtonu, kde se postavíte tváří v tvář Vládci Nebadonu. A tito serafští průvodci vás povedou přes malý a velký sektor supervesmíru a dál na přijímací světy Uversy a zůstanou s vámi až do chvíle, kdy budete osekunafimováni pro dlouhý let do Havony.

113:7.5 (1248.5) Někteří ze strážců osudu, přidělených tvoru v průběhu jeho smrtelné pouti, pokračují přes Havonu společně se vzestupnými poutníky. Ti ostatní se na čas se svými dlouhodobými smrtelnými druhy rozloučí a potom, zatímco tito smrtelníci procházejí okruhy středního vesmíru, tito strážci osudu dosáhnou okruhů Seraphingtonu. A potom budou čekat na březích Ráje až se jejich smrtelní druhové probudí z posledního přepravního spánku času do nové zkušenosti věčnosti. Takoví vzestupující serafové následně nastoupí do různých služeb ve sboru konečných a v Serafském Sboru Završení.

113:7.6 (1248.6) Člověk a anděl mohou nebo nemusí být znovu spolu spojeni ve věčné službě, ale kamkoliv je serafské poslání zavede, tito serafové jsou stále ve spojení se svými bývalými chráněnci z evolučních světů─vzestupnými smrtelníky času. Důvěrné vztahy a citové vazby ke sférám lidského původu se nikdy nezapomenou, nikdy se úplně nepřeruší. Lidé a andělé budou ve věčnosti spolupracovat v božské službě, tak jak to dělali v životě času.

113:7.7 (1249.1) Pro serafy je nejjistější způsob dosažení Rajských Božstev úspěšné dovedení duše evolučního původu k branám Ráje. Z tohoto důvodu je poslání strážce osudu nejžádanější serafskou povinností.

113:7.8 (1249.2) Pouze strážci osudu jsou přijati do primárního Sboru Konečnosti─do sboru smrtelných a takové páry byly zapojeny do největšího dobrodružství─sjednocení individuálností; tyto dvě bytosti dosáhnou duchovního dvoj-spojení na Seraphingtonu před svým přijetím do sboru konečných. V této zkušenosti dvě andělské podstaty, doplňující jedna druhou ve všech vesmírných funkcích, dosáhnou nejvyšší duchovní dvoj-jednotu, v důsledku čehož u nich vzniká nová schopnost přijímat fragment Rajského Otce, který není Ladič a splynout s ním. A tak někteří z vašich oddaných serafských partnerů v čase se také stanou vašimi konečnými partnery ve věčnosti─dětmi Nejvyššího a zdokonalení synové Rajského Otce.

113:7.9 (1249.3) [Připraveno představitelem serafů, umístěných na Urantii.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.