Kapitel 116. Den Almægtige Højeste

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 116

Den Almægtige Højeste

116:0.1 (1268.1) HVIS MENNESKET erkendte, at dets skabere - hans umiddelbare vejledere - samtidig med at de er guddommelige, er de også finite, og at tidens og rummets Gud er en udviklende og ikke-absolut Guddom, så ville de uoverensstemmelser, der skyldes de tidsmæssige uligheder ophører med at være dybe religiøse paradokser. Så ville religiøs tro ikke længere blive prostitueret til at fremme social selvtilfredshed af de heldige mens den kun tjener til at fremme stoisk resignation i de uheldige ofre for social forarmelse.

116:0.2 (1268.2) Hvis man betragter de udsøgt perfekte sfærer i Havona, er det både rimeligt og logisk at tro, at de blev skabt af en perfekt, uendelig, og absolut Skaber. Den samme fornuft og logik ville dog tvinge ethvert ærligt væsen, der ser uroen, ufuldkommenheder og uligheder på Urantia, til at konkludere, at jeres verden var blevet skabt og forvaltet af Skabere, som var underabsolutte præ-uendelig, og på anden måde end perfekt.

116:0.3 (1268.3) Erfaringsbaseret vækst indebærer partnerskab mellem det skabte og Skaberen - Gud og menneske i forening. Væksten er kendetegnende for den erfaringsmæssig Guddom. Havona voksede ikke; Havona er og har altid været; det er eksistentiel ligesom de evige guder, der er kilden. Men væksten karakteriserer storuniverset.

116:0.4 (1268.4) Den Almægtige Højeste er en levende og udviklende Guddom af styrke og personlighed. Hans nuværende område, storuniverset, er også et voksende rige præget af styrke og personlighed. Hans skæbne er perfektion, men hans nuværende erfaring omfatter elementernes vækst og ufuldstændig status.

116:0.5 (1268.5) Det Højeste Væsen opererer primært i centraluniverset som en åndelig personlighed; sekundært i storuniverset, som Gud den Almægtige, en personlighed af styrke. Den tertiære funktion af den Højeste i mesteruniverset er nu latent, og eksisterer kun som et ukendt sindspotentiale. Ingen ved præcist, hvad det Højeste Væsens tredje fase af udviklingen vil afsløre. Nogle mener, at når superuniverserne er etableret i lys og liv, vil den Højeste, operere fra Uversa som den almægtige og erfaringsmæssige hersker over det store univers, samtidig med udvidelse af sin styrke som den Overalmægtige i de ydre universer. Andre spekulere, at Højestehedens tredje fase vil involvere det tredje niveau af guddommens manifestation. Ingen af os ved med sikkerhed.

1. Det højeste sind

116:1.1 (1268.6) Oplevelsen af ethvert udviklende væsens personlighedserfaring er en fase af den Almægtige Højestes erfaring. Den intelligente underordning af ethvert fysisk segment af superuniverserne er en del af den Almægtige Højestes voksende kontrol. Den kreative syntese af styrke og personlighed er en del af det Højeste Sinds skaberdrift og selve essensen af den evolutionære vækst af enhed i det Højeste Væsen.

116:1.2 (1269.1) Foreningen af Højestehedens styrke og personligheds egenskaber er det Højeste Sinds funktion, og den Almægtige Højestes fuldstændige evolution vil resultere i en samlet og personlig Guddom - ikke på nogen løst koordineret sammenslutning af guddommelige egenskaber. Fra et bredere perspektiv, vil der ikke være nogen Almægtig adskilt fra den Højeste, ingen Højeste adskilt fra den Almægtige.

116:1.3 (1269.2) Gennem alle de evolutionære tidsaldre ligger den Højestes fysiske styrkepotentiale hos de Syv Højeste Styrkeledere, og sindspotentialet hviler i de Syv Mesterånder. Det Uendelige Sind er den Uendelige Ånds funktion; det kosmiske sind, tjenesten af de Syv Mesterånder; det Højeste Sind er i færd med at aktualisere gennem koordineringen af storuniverset og i funktionel sammenhæng med åbenbaringen og opnåelsen af Gud den Syvfoldige.

116:1.4 (1269.3) Sindet af tid og rum, det kosmiske sind, fungerer forskelligt i hver af de syv superuniverser, men det koordineres af nogle ukendte forbindende teknik i det Højeste Væsen. Den Almægtiges overkontrol af storuniverset er ikke udelukkende fysisk og åndelig. I de syv superuniverser er det primært materielt og åndeligt, men der forekommer også fænomener af den Højeste, som er både intellektuelle og åndelige.

116:1.5 (1269.4) Vi ved virkelig mindre om Højestehedens sind end om noget andet aspekt af denne udviklende Guddom. Den er uden tvivl aktiv i hele storuniverset og menes at have en potentiel skæbne, der indebærer en omfattende funktion i mesteruniverset. Dette ved vi imidlertid: Mens det fysiske kan opnå en afsluttet vækst, og mens ånden kan opnå perfektion i sin udvikling, så ophører sindet aldrig med at komme videre - det er den erfaringsmæssige teknik med endeløse fremskridt. Den Højeste er en erfaringsbaseret Guddom og opnår derfor aldrig fuldstændig afsluttende sinds opnåelse.

2. Den almægtige og gud den syvfoldige

116:2.1 (1269.5) Den Almægtiges styrketilstedeværelse i universet fremtræder samtidig med at de høje skabere og overvågerne af de evolutionære superuniverser fremtræder på scenen af kosmisk handling.

116:2.2 (1269.6) Gud den Højeste får sin ånd og personlighedsattributter fra Paradistreenigheden, men han styrke-aktualiseres i gerninger af Skabersønnerne, Dagenes Ældste, og Mesterånderne, hvis samlede handlinger er kilden til hans voksende styrke som den almægtige suveræne til og i de syv superuniverser.

116:2.3 (1269.7) En ubegrænset Paradisguddom er uforståelig for de skiftende skabninger af tid og rum. Evigheden og uendeligheden repræsenterer et niveau af guddomsvirkelighed, som skabninger i tid og rum ikke kan forstå. Guddommens uendelighed og overherredømmets absoluthed er forbundet med Paradistreenigheden og Treenigheden er en realitet, som ligger noget ud over forståelsen af det dødelige menneskes opfattelsesevne. Skabninger af tid og rum, har brug for oprindelse, relativiteter og skæbner for at forstå universrelationer og betydningen af guddommelighedens værdier. Det er derfor at Paradisguddommen dæmper og på anden måde kvalificerer personificeringen af guddommeligheden udenfor Paradiset, og bringer således i eksistens de Højeste Skabere og deres medarbejdere, som vedvarende bær livets lys længere og længere væk fra dets Paradis kilde indtil det finder sin mest fjerntliggende og smukke udtryk i overdragelse Sønnernes jordiske liv på de evolutionære verdner.

116:2.4 (1270.1) Dette er oprindelsen af Gud den Syvfoldige, hvis successive niveauer det dødelige menneske møder i følgende rækkefølge:

116:2.5 (1270.2) 1. Skabersønnerne (og de Skabende Ånder).

116:2.6 (1270.3) 2. Dagenes Ældste.

116:2.7 (1270.4) 3. De Syv Mesterånder

116:2.8 (1270.5) 4. Det Højeste Væsen.

116:2.9 (1270.6) 5. Samforeneren.

116:2.10 (1270.7) 6. Den Evige Søn.

116:2.11 (1270.8) 7. Den Universelle Fader.

116:2.12 (1270.9) De første tre niveauer er de Højeste Skabere; de sidste tre niveauer er Paradisets Guddomme. Den Højeste træder altid imellem som den erfaringsbaseret åndelige personalisering af Paradistreenigheden og som det erfaringsmæssige fokus for den evolutionære almægtige styrke af Paradisguddommenes skaberbørn. Det Højeste Væsen er den maksimale åbenbaring af Guddom til de syv superuniverser og for den nuværende univers tidsalder.

116:2.13 (1270.10) I overensstemmelse med den dødelige logik kan det udledes, at den erfaringsmæssige genforening af de kollektive handlinger af de første tre niveauer af Gud den Syvfoldige ville svarer til Paradisguddommens niveau, men det er ikke tilfældet. Paradisguddom er en eksistentiel Guddom. De Højeste Skabere, i deres guddommelige enhed af styrke og personlighed, er grundlæggende og udtrykker et ny styrkepotentiel af en erfaringsbaseret Guddom. Dette styrkepotentiale af erfaringsbaseret oprindelse finder uundgåelig og ufejlbarlig forening med det erfaringsbaseret Guddom med oprindelse i Treenigheden - det Højeste Væsen.

116:2.14 (1270.11) Gud den Højeste er ikke Paradisets Treenighed, ej heller er han en eller alle af disse Skabere i superuniversernes, hvis funktionelle aktiviteter faktisk syntetiserer hans udviklende almægtige styrke. Selv om Gud den Højeste, har sin oprindelse i Treenigheden, manifesterer han sig for de evolutionære væsener som en styrkepersonlighed kun gennem de koordinerede funktioner i de første tre niveauer af Gud den Syvfoldige. Den Almægtige Højeste er nu en kendsgerning i tid og rum, gennem de Højeste Skaberpersonligheders aktiviteter, ligesom Samforeneren i evigheden blev glimtet ind i tilværelsen af den Universelle Faders og den Evige Søns vilje. Disse væsener, der danner de første tre niveauer af Gud den Syvfoldige er selve karakteren og oprindelsen af den Almægtige Højestes styrke; derfor må de altid tage del i og opretholde hans administrative foranstaltninger.

3. Den almægtige og paradisguddommen

116:3.1 (1270.12) Paradisguddommene handler ikke kun direkte i deres tyngdekraft kredsløb i hele storuniverset, men de fungerer også gennem deres forskellige organer og andre manifestationer, såsom:

116:3.2 (1270.13) 1. Den Tredje Kildes og Centers sindsfokuseringer. Energiens og åndens finite domæner er bogstaveligt holdt sammen af Samforenerens tilstedeværelse. Dette er sandt og gælder fra den Skabende Ånd i et lokalunivers videre til de Afspejlende Ånder i en superunivers til Mesterånderne i storuniverset. De sindskredsløb som udgår fra disse forskellige intelligensfokus repræsenterer den kosmiske arena, hvor de skabte træffer deres valg. Sindet er den fleksible virkelighed, som skabninger og skabere så let kan manipulere; det er den livsvigtige forbindelse som forbinder stof og ånd. Den Tredje Kildes og Centers sindsoverdragelse forener Gud den Højestes åndelige person med den evolutionære Almægtiges erfaringsmæssige styrke.

116:3.3 (1271.1) 2. Den anden Kildes og Centers personligheds åbenbaringer. Samforenerens sindsnærværelse forener guddommelighedens ånd med energiens mønster. Den Evige Søn og hans Paradissønners overdragelses inkarnationer forener, fusionere faktisk, en Skabers guddommelige karakter med en udviklende natur af et væsen. Den Højeste er både skabt og skaberen; muligheden for at han er sådan, er åbenbaret i den Evige Søn og hans koordinere og underordnede Sønners overdragelses handlinger. Sønnernes overdragelses klasser - Mikaelerne og Avonalerne - forøger faktisk deres guddommelige natur med en ægte skabnings natur, som er blevet deres ved at de har levet et virkelig liv som skabte væsener på de evolutionære verdner. Når guddommeligheden bliver som det menneskelige, så ligger der i dette forhold muligheden for, at det menneskelige kan blive guddommeligt.

116:3.4 (1271.2) 3. Den Første Kildes og Centers tilstedeværelse i de skabtes indre. Sindet forener åndelige årsager med energi reaktioner. Overdragelsestjenesten forener guddommelighedens nedstigning med de skabte væseners opstigning, og den Universelle Faders fragmenter i de skabtes indre forene faktisk de udviklende væsener med Gud i Paradiset. Der findes mange sådanne tilstedeværelser af Faderen, som bor i mange klasser af personligheder, og i det dødelige mennesket er disse guddommelige fragmenter af Gud Tankeretterne. Mysterieledsagerne er for menneskerne, hvad Paradistreenigheden er for det Højeste Væsen. Retterne er det absolutte grundlag, og på absolutte grundlag kan et valg, der er lavet af fri vilje medføre en udvikling af den guddommelige virkelighed som udgør et evighedsvæsens natur, finalitnatur i menneskets tilfælde, Guddomsnaturen i tilfælde af Gud den Højeste.

116:3.5 (1271.3) Overdragelserne i de skabtes form, som disse Paradisets klasser af sønner foretager, gør det muligt for disse guddommelige Sønner, at berige deres personligheder gennem erhvervelse af den faktiske karakter af universets væsener, samtidig som disse overdragelser ufejlbarligt åbenbarer for skabninger selve Paradisets vej til guddommelighedens opnåelse. Den Universelle Faders overdragelse af Rettere gør det muligt for ham at tiltrække viljesbestemte viljeskabningers personlighed til sig. Gennem alle disse relationer i de finite universer er Samforeneren den altid tilstedeværende kilde af sindstjenesten som muliggør disse aktiviteter.

116:3.6 (1271.4) På disse og mange andre måder deltager Paradisets Guddomme i tidens udvikling, som de udfolder sig på rummets kredsende planeter og som de kulminerer i fremkomsten af den Højeste personlighed som en konsekvens af al evolution.

4. Den almægtige og de højeste skabere

116:4.1 (1271.5) Enheden i den Højeste Helhed er afhængig af den stigende forening med de finite dele; den Højestes aktualisering er både et resultat af, og årsagen til selve denne forening af overherredømmets faktorer - skaberne, skabninger, intelligenser og energier i universerne.

116:4.2 (1272.1) Under de tidsaldre, hvor Overhøjhedens suverænitet gennemgår sin udvikling i tiden, er den Højestes almægtige styrke afhængighed af Gud den Syvfoldiges guddommeligheds handlinger, mens der synes at være et særlig tæt forhold mellem det Højeste Væsen og Samforeneren samt dennes primære personligheder, de Syv Mesterånder. Den Uendelige Ånd fungerer i egenskab som Samforeneren på mange måder, som kompenserer for den evolutionære Guddoms ufuldstændighed og opretholder meget tætte relationer til den Højeste. Denne nærhed i forholdet deles i en vis grad af alle Mesterånderne men i særdeleshed af Mesterånden Nummer Syv, der taler for den Højeste. Denne Mesterånd kender - er i personlig kontakt med - den Højeste.

116:4.3 (1272.2) I de tidlige stadier af udformningen af superuniversernes skabelsesplan, sluttede Mesterånderne sig sammen med Treenighedens aner i en fællesskabelse af de niogfyrre Afspejlende Ånder, og samtidig fungerede det Højeste Væsen kreativt som en kulminerende faktor i de fælles handlinger af Paradistreenigheden og Paradisguddommens kreative børn. Majeston fremkom og har lige siden altid været omdrejningspunktet for den kosmiske tilstedeværelse af det Højeste Sind, mens Mesterånderne fortsætter som kilde og centre for det kosmiske sinds vidtstrakte tjenestegørelse.

116:4.4 (1272.3) Mesterånderne fortsætter i tilsynet med de Afspejlende Ånder. Den syvende Mesterånd er (i sin overordnede tilsyn med Orvonton fra centraluniverset) i personlig kontakt med (og har overkontrol af) de syv Afspejlende Ånder placeret på Uversa. I sin overvågning og administrationsarbejde mellem og indenfor superuniverserne er han i reflekterende kontakt med de Afspejlende Ånder af sin egen type placeret på hvert superunivers hovedstad.

116:4.5 (1272.4) Disse Mesterånder er ikke kun støtter og udvider af Overhøjhedens suverænitet, men de er ligeledes påvirket af den Højestes skabende formål. Normalt er Mesteråndernes fælles kreationer af halvmateriel art (styrkeledere, etc.), mens deres individuelle kreationer er af den åndelige klasse (supernafer, etc.). Da Mesterånderne kollektivt producerede de Syv Kredsløbs Ånder som reaktion på det Højeste Væsens vilje og formål, skal det bemærkes, at afkom af denne kreative handling er åndelige, ikke materielle eller halvmaterielle.

116:4.6 (1272.5) Som det forholder sig med superuniversernes Mesterånder, således forholder det sig også med de tredobbelte herskere i disse superskabelser - Dagenes Ældste. Disse Treenighedens personifikationer af retfærdighed og dom i tid og rum virker som omdrejningspunkter på feltet for den Højestes mobiliserende almægtige styrke og tjener som de Syvfoldige fokuspunkter for udvikling af trinitarisk suverænitet i tiden og rummets domæner. Fra deres udsigtspunkt midt mellem Paradis og de udviklende verdner, ser disse herskere af treenighedsoprindelse i begge retninger, de har kendskab til begge retninger og koordinerer begge retninger.

116:4.7 (1272.6) Lokaluniverserne er de virkelige laboratorier i hvilken der udarbejdes de sindseksperimenter, galaktiske eventyr, guddommeligheds udviklinger og personligheds fremskridt, som, når det kosmisk sammenregnes, udgør det faktiske grundlag, på hvilken den Højeste opnår sin guddoms evolution i og gennem erfaring.

116:4.8 (1272.7) I lokaluniverserne udvikles selv Skaberne: Samforenerens tilstedeværelse udvikler sig fra en levende styrkefokus til status for den guddommelige personlighed som Universets Moder Ånds; Skabersønnen udvikler sig fra karakteren af eksistentiel Paradisguddommelighed til den erfaringsmæssige naturs højeste suverænitet. Lokaluniverserne er udgangspunkterne for sand evolution, gydepladserne for ufuldkomne sande personligheder udstyret med fri vilje valg for at være med til at skabe sig selv om til dem, de er beregnet til at være.

116:4.9 (1273.1) Gennem deres overdragelser til de evolutionære verdner erhverver Administrationssønnerne i sidste ende egenskaber som udtrykker Paradisets guddommelighed i erfaringsmæssig forening med de højeste åndelige værdier i menneskets materielle natur. Gennem disse og andre overdragelser erhverver Mikael Skaberne ligeledes de naturlige og kosmiske synspunkter som deres faktiske børn i lokaluniverset har. Sådanne Mester Skabersønner tilnærmer sig færdiggørelsen af underhøjeste erfaring; og når deres overherredømme i lokaluniverset udvides til at omfatte de tilhørende Skabende Ånder, kan det siges, at tilnærme sig overherredømmets grænser inden for det evolutionære storunivers nuværende potentialer.

116:4.10 (1273.2) Når overdragelsens sønner afslører nye veje for mennesket til at finde Gud, skaber de ikke disse stier til at opnå guddommelighed; det er snarere, at de belyser disse fremskridtenes evige hovedveje, som fører gennem den Højestes tilstedeværelse til Paradisfaderens person.

116:4.11 (1273.3) Lokaluniverset er startstedet for de personer, som er længst væk fra Gud, og som derfor kan opleve den største grad af åndelig opstigning i universet, kan opnå den maksimale erfaringsmæssige deltagelse i medskabelse af sig selv. Disse samme lokaluniverser tilbyder ligeledes størst mulig dybde af erfaring for de nedstigende personligheder, som derved opnår noget, der for dem er lige så meningsfuldt som Paradisopstigningen er for et udviklende væsen.

116:4.12 (1273.4) Det dødelige menneske synes at være nødvendigt for Gud den Syvfoldiges fuldstændige funktion, da dette guddommeligheds gruppering kulminerer i den aktualiserende Højeste. Der er mange andre klasser af universets personligheder, der er lige så nødvendige for udviklingen af den Højestes almægtige styrke, men denne beskrivelse præsenteres for opbyggelse af mennesker, og derfor er den stort set begrænset til de faktorer, der opererer i udviklingen af Gud den Syvfoldige, der er relateret til dødelige mennesker.

5. Den almægtige og de syvfoldige overvågere

116:5.1 (1273.5) I er blevet instrueret om Gud den Syvfoldiges forhold til det Højeste Væsen, og I burde nu kende til, at den Syvfoldige omfatter såvel storuniversets overvågere samt dets skabere. Disse Syvfoldige overvågere af storuniverset omfatter følgende:

116:5.2 (1273.6) 1. De Ledende Fysiske Overvågere.

116:5.3 (1273.7) 2. De Højeste Styrkecentre.

116:5.4 (1273.8) 3. De Højeste Styrkeledere.

116:5.5 (1273.9) 4. Den Almægtige Højeste.

116:5.6 (1273.10) 5. Handlingens Guds - den Uendelige Ånd.

116:5.7 (1273.11) 6. Paradisøen.

116:5.8 (1273.12) 7. Paradisets Oprindelse - den Universelle Fader.

116:5.9 (1273.13) Disse syv grupper er funktionelt uadskillelig fra Gud den Syvfoldige og udgør det fysiske kontrol niveau af denne guddomsforening.

116:5.10 (1273.14) Todelingen af energi og ånd (som nedstammer fra samarbejdet af den Evige Søn og Paradisøen) blev symboliseret med tanke på superuniverset, når de Syv Mesterånder forenet engagerede sig i deres første fælles skabelsesgerning. Denne begivenhed frembragte de Syv Højeste Styrkeledere. Samtidig hermed blev Mesteråndernes åndelige kredsløb differentieret i modsætning til de fysiske aktiviteter af styrkeledernes tilsyn, og straks fremstod det kosmiske sind som en ny faktor koordinerende stof og ånd.

116:5.11 (1274.1) Den Almægtige Højeste udvikler sig som den ledende tilsynsførende af den fysiske styrke i storuniverset. Under den nuværende univers tidsalder synes dette potentiale af fysisk styrke at være centreret i de Syv Højeste Styrkeledere, der opererer gennem styrkecentrenes faste placeringer og gennem den mobile tilstedeværelser af de fysiske overvågere.

116:5.12 (1274.2) Universerne i tiden er ikke perfekte; det er deres skæbne. Kampen for perfektion vedrører ikke blot de intellektuelle og åndelige niveauer, men også de fysiske niveau af energi og masse. Etableringen af de syv superuniverser i lys og liv forudsætter deres opnåelse af fysisk stabilitet. Man formoder, at når den materielle ligevægt til sidst er nået, betyder dette, at udviklingen af den Almægtiges fysisk overvågning er afsluttet.

116:5.13 (1274.3) I de første tider af universernes opbygning er selv Skaberne i Paradiset primært beskæftiget med den materielle ligevægt. Mønsteret af en lokalunivers tager form, ikke kun som følge af styrkecentrenes aktiviteter, men også på grund af den Skabende Ånds rumtilstedeværelse. Under disse tidlige epoker af lokaluniversets opbyggelse udviser Skabersønnen en mindre forstået egenskab angående den materielle kontrol og han forlader ikke sin hovedstadsplanet indtil der er etableret en stor ligevægt i lokaluniverset.

116:5.14 (1274.4) I sidste ende reagerer al energi til sindet og de fysiske overvågere er børn af sindets Gud, som er den som aktiverer Paradisets mønster. Styrkeledernes intelligens er uophørligt dedikeret til opgaven med at skabe materiel kontrol. Deres kamp for fysisk herredømme over energiens relationer og massens bevægelser ophører aldrig, indtil de opnår endelig sejr over de energier og masser, som udgør deres evige aktivitetsområder.

116:5.15 (1274.5) Åndens kampe i tid og rum gælder udviklingen af åndens herredømme over materien gennem formidling af (det personlige) sind; den fysiske (ikkepersonlige) evolution af universerne gælder om at bringe den kosmiske energi i harmoni med ligevægtsbegreberne hos sindet, som er underlagt åndens overkontrol. Den samlede evolution af hele storuniverset drejer sig om personligheds foreningen af det energi-kontrollerende sind med åndens koordinerede intellekt og vil blive åbenbaret, når den Højestes almægtige styrke fuldt ud fremkommer.

116:5.16 (1274.6) Vanskeligheden ved at nå frem til en dynamisk ligevægts tilstand ligger i det faktum, at kosmos vokser. De etablerede kredsløb af fysiske skabelse bliver løbende bragt i fare af den nye energi og ny masse. Et voksende univers er et ustabilt univers, derfor kan ingen del af den kosmiske helhed finde reel stabilitet indtil tidens fylde bevidner de syv superuniversers materielle fuldstændiggørelse.

116:5.17 (1274.7) I lysets og livets etablerede universer er der ingen uventede fysiske begivenheder af væsentlig slags. En relativt fuldstændig kontrol over den materielle skabelse er opnået, men stadigvæk involverer det problemer, men forholdet mellem stabiliserede universer og de udviklende universer, fortsætte med at udfordre dygtigheden hos Universets Styrkeledere. Disse problemer vil gradvist forsvinde med formindskelse af ny kreativ aktivitet når storuniverset nærmer sig kulminationen på evolutionære udtryk.

6. Åndens dominans

116:6.1 (1275.1) I de evolutionære superuniverser er energi-materien dominerende undtagen i personligheden, hvor ånden gennem sindets formidling kæmper om herredømmet. Målet med de evolutionære universer er underkastelse af energi-materien gennem sindet, at koordinere sindet med ånd, og at gøre alt dette i kraft af den kreative og samlende tilstedeværelse af personlighed. Således bliver, i relation til personlighed, de fysiske systemer underordnet, sindssystemer bliver koordineret og åndelige systemer bliver ledende.

116:6.2 (1275.2) Denne forening af styrke og personlighed kommer på guddomsniveauerne til udtryk som den Højeste. Den egentlige udvikling af åndens dominans er en vækst, som er baseret på de handlinger som storuniversets Skabere og skabninger udfører af fri vilje.

116:6.3 (1275.3) På absolutte niveauer, er energi og ånd ét. I samme øjeblik det forlader sådanne absolutte niveauer opstår imidlertid en forskel, og eftersom at energi og ånd går ud fra Paradis mod rummet udvides kløften mellem dem indtil de i lokaluniverserne er blevet helt divergerende. De er ikke længere identiske, er heller ikke ens, og sindet skal træde imellem for at relatere dem med hinanden.

116:6.4 (1275.4) Det at energien kan styres af overvågningspersonlighedernes handlinger afslører, at energi reagerer på sindspåvirkning. At masse kan stabiliseres gennem disse samme kontrollerende enheder indikerer, massens reaktionsevne til ordreproducerende tilstedeværelse i sindet. At ånden selv i den viljesbestemte personlighed gennem sindet kan stræbe for beherskelse af energi-materien afslører den potentielle enhed af al endelig skabelse.

116:6.5 (1275.5) Der er en indbyrdes afhængighed mellem alle kræfter og personligheder overalt i universernes univers. Skabersønnerne og de Skabende Ånder afhænger af styrkecentrenes og de fysiske overvågers tilrettelæggelse af universer. De Højeste Styrkeledere er ufuldstændige uden overkontrol af Mesterånderne. I et menneske reagerer den fysisk livsmekanisme delvis på (det personlig) sinds befalinger. Det samme sind kan til gengæld blive domineret af den målrettet ånds vejledning, og som et resultat af en sådan evolutionær udvikling skabes et nyt barn af den Højeste, en ny personlig forening af flere slags kosmisk virkelighed.

116:6.6 (1275.6) Som det forholder sig med delene, således forholder det sig med helheden. Overhøjhedens åndeperson kræver den Almægtiges evolutionære styrke for at opnå færdiggørelsen af Guddommen og skæbne opnåelse, forening med Treenigheden. Tidens og rummets personligheder står for den indsats, men kulminationen og fuldbyrdelse er den Almægtige Højestes indsats. Samtidigt som helhedens vækst således er summen af delenes fælles vækst, følger det ligeledes, at delenes udvikling er en segmenteret afspejling af helhedens målrettede vækst.

116:6.7 (1275.7) I Paradiset er monota og ånd en helhed - umuligt at skelne undtagen ved navn. I Havona, er materien og ånden, selv om de kan skelnes, samtidigt naturligt harmoniske. I de syv superuniverser er der imidlertid en stor forskel. Der er en bred kløft mellem kosmisk energi og guddommelige ånd; derfor er der en større erfaringsmæssig potentiale for sindets indsats på at harmonisere og i sidste ende forener fysisk mønster med åndelige formål. I de i tiden udviklende universer i rummet er dæmpning af guddommeligheden større, problemer, der skal løses vanskeligere og mulighed for at få erfaring i at løse dem mere omfattende. Hele denne superunivers situation tillader en større arena for evolutionær eksistens til at opstå, i hvilken muligheden for kosmisk erfaring er til rådighed både for de skabte og for Skabere - endda til den Højeste Guddom.

116:6.8 (1276.1) Åndens dominans, som er eksistentielt på absolutte niveauer, bliver en evolutionær erfaring på finite niveauer og i de syv superuniverser. Denne erfaring deles lige af alle, fra det dødelige menneske til det Højeste Væsen. Alle stræber, stræber personligt, i opnåelsen; alle deltager, deltager personligt, i skæbnen.

7. Den levende organisme af storuniverset

116:7.1 (1276.2) Storuniverset er ikke kun en materiel skabelse af fysisk storhed, åndelig ophøjethed, og intellektuel størrelsesorden, men det er også en storslået og reagerende levende organisme. Virkelige liv pulserer igennem mekanismerne som det vibrerende kosmos store skabelse udgør. Universernes fysiske virkelighed er symbolsk for den del af den Almægtige Højestes virkelighed som kan opfattes. Denne materielle og levende organisme gennemløbes af intelligente kredsløb, ligesom det menneskelige legeme gennemskæres af et netværk af sensoriske nerver. Dette fysiske univers er gennemtrængt af energi baner som effektivt aktiverer materielle skabelse, ligesom den menneskelige krop næres og aktiveres af blodomløbets distribution af energiprodukter som kan absorberes fra føden. Det vidtstrakte univers er ikke uden disse koordinerende centre i storslået overkontrol, som kan sammenlignes med menneskemekanismens følsomme kemiske kontrol. Hvis I kun vidste noget om et styrkecenters fysiske tilstand, kunne vi, analogt, fortælle dig så meget mere om det fysiske univers.

116:7.2 (1276.3) På stort set samme måde som de dødelige stoler på solenergi for livets vedligeholdelse, så er storuniverset afhængig af de aldrig svigtende energier, som strømmer ud fra nedre Paradis for at opretholde de materielle aktiviteter og kosmiske bevægelser i rummet.

116:7.3 (1276.4) Sindet er blevet givet til de dødelige så de kan blive selvbevidste om deres identitet og personlighed; og sind - er blevet tildelt til hele den finite helhed, selv til det Højeste Sind - med hvilket ånden i denne fremkommende personlighed af kosmos vedvarende tilstræber beherskelse over energi og materie.

116:7.4 (1276.5) Det dødelige menneske reagerer på åndens vejledning, ligesom storuniverset reagerer på den omfattende greb fra den Evige Søns åndelige tyngdekraft, den universelle overmaterielle kraft, som holder de evige åndelige værdier sammen i alle skabelserne i tidens og rummets finite kosmos.

116:7.5 (1276.6) Mennesker kan for evigt identificere sig med den totale og uforgængelige univers virkelighed - fusion med deres indre Tankerettere. Tilsvarende er den Højeste altid afhængig af den absolutte stabilitet af den Oprindelige Guddom, Paradistreenigheden.

116:7.6 (1276.7) Menneskelig tiltrækning til Paradisets perfektion, dets stræben efter gudsopnåelse, skaber i det levende kosmos en reel guddommeligheds spænding, der kun kan løses gennem udvikling af en udødelig sjæl; dette er hvad der sker i en enkelt dødelige væsens erfaring. Når alle skabte og alle Skabere i storuniverset ligeledes stræber efter gudsopnåelse og guddommelig perfektion, opbygges der en dyb kosmisk spænding, som kun kan få sin løsning i den sublime syntese af den almægtige styrke med åndepersonen, som er den udviklende Gud for alle skabte, det Højeste Væsen.

116:7.7 (1277.1) [Udarbejdet af en Mægtig Budbringer, som midlertidigt opholder sig på Urantia.]

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.